Nghị định 91-CP của Chính phủ

Chia sẻ: chanhson

Nghị định 91-CP của Chính phủ về việc ban hành điều lệ quản lý quy hoạch đô thị

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nghị định 91-CP của Chính phủ

qu h  
v¨n 
phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam  
sdl       LAWDATA
N G H Þ  ® Þ N H  
C ñ A   H Ý N H   H ñ  S è  91­C P  N G µ Y  17­8­1994
C P
B A N  H µ N H  §I Ò U  L Ö   U ¶ N  L ý  Q U Y  H O ¹ C H  ® «  T H Þ
Q

CH Ý NH   ñ
PH

C¨n  LuËt Tæ  
cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  9­
Ch ph ng 30­ 1992;
Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ©y  ùng,
®Ò ngh c B tr BX d

NGH Þ   NH
®Þ


§i Ò u   
1. Ban  µnh  Ìm 
h k theo NghÞ   nh  µy 
®Þ n b¶n  Òu  Ö 
§i l qu¶n  ýquy 

ho¹ch ®«  Þ.
  th


§i Ò u    Þ   nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õ ngµy  ý.Nh÷ng 
2. Ngh ®Þ n c hi l   t   k  quy  nh  
®Þ
tr c®©y  Ò  
í  v qu¶n  ýquy  ¹ch ®«  Þ    íi
l  ho   th tr¸v  
i NghÞ   nh  µy  u     á.
®Þ n ®Ò b∙i b


§i Ò u    é  ëng    é,  ñ  ëng  ¬ 
3. B tr c¸c B Th tr c quan  ngang  é, c¬ 
B   quan  éc
thu  
ChÝnh  ñ, Chñ   Þch  û  
ph   t U ban  ©n  ©n 
nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung 
  ph tr     ­
¬ng  Þu 
ch tr¸chnhiÖ m    µnh 
  thih NghÞ   nh  µy.
®Þ n


§ I Ò U  L Ö  
Q U ¶ N   ý  Q U Y  H O ¹ C H  ® «  T H Þ
L
(Ban  µnh  Ìm 
h k theo NghÞ   nh  è  CP   µy  8­
  ®Þ s 91­ ng 17­ 1994  ña  Ýnh  ñ)
c Ch ph

CH ¬NG  
I
NH÷ NG  
QUY   NH  
®Þ CHUN G§i Ò u    thÞ 
1. §«  bao  å m     µnh  è,thÞ    Þ  Ên.
g c¸cth ph   x∙,th tr
§iÒu  Ö  µy 
l n quy  nh  Öc 
®Þ vi qu¶n  ýNhµ   íc vÒ   ©y  ùng  «   Þ;b¶o 
l  n  x d ® th  
vÖ  c¶nh quan, m«i  êng  èng; sö  ông  µ 
  tr s  d v khaith¸cc¬  ë  ¹  Çng  ü  Ët
    sht k thu  
®«  Þ.
th


§i Ò u 2. §«  Þ 
th ph¶i ® îc x©y  ùng, ph¸ttr Ón theo 
   d    i   quy  ¹ch  µ   
ho v c¸c
quy  nh  ña 
®Þ c ph¸p  Ëtnh»m   ôc  ô 
lu   ph v cho  ôc    Ýnh  Þ,kinh tÕ, v¨n 
m tiªuch tr     
ho¸,x∙héivµ  ninh quèc 
      an    phßng.


§i Ò u 3.  Ýnh  ñ  ùc  Ön  Òn 
Ch ph th hi quy qu¶n  ý Nhµ   íc vÒ  
l  n   quy  ¹ch
ho  
®«  Þ 
th trong ph¹m    níc.
  vic¶ 
2

Uû  ban  ©n  ©n    Êp  ùc  Ön  Òn 
nh d c¸c c th hi quy qu¶n  ý Nhµ   íc vÒ    
l  n   quy
ho¹ch ®«  Þ  ¹ ®Þa  ¬ng  ×nh;
  th t   i ph m
C¬  quan qu¶n  ý quy  ¹ch  «   Þ   
l  ho ® th ë Trung  ng  µ  a   ¬ng  Þu 
¬ v ®Þ ph ch
tr¸chnhiÖm   íc ChÝnh  ñ  µ  û  
  tr   ph v U ban  ©n  ©n    Êp  Ò   Öc 
nh d c¸c c v vi qu¶n  ý l 
quy  ¹ch ®«  Þ.
ho   th


§i Ò u    éi dung 
4. N   qu¶n  ýNhµ   ícvÒ  
l  n   quy  ¹ch ®«  Þ 
ho   th bao  å m:
g
1.Ban  µnh   
  h c¸cquy  nh  Ò  
®Þ v qu¶n  ýquy  ¹ch ®«  Þ;
l  ho   th
2.LËp  µ  Ðt duyÖt c¸c®å    
  vx      ¸n quy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ;
ho   d ® th
3. Qu¶n  ýviÖc    ¹o vµ  ©y  ùng   
  l  c¶it   x d c¸c c«ng  ×nh 
tr trong  «   Þ 
® th theo 
quy  ¹ch ® îcduyÖt;
ho    
4.B¶o  Ö  
  v c¶nh  quan  µ 
v m«i  êng  èng  «  Þ;
tr s ® th
5.Qu¶n  ýviÖc  ö  ông  µ 
  l  sd v khaith¸cc¬  ë  ¹ tÇng  ü  Ët®«  Þ;
    s h  k thu   th
6.Gi¶iquyÕt 
   tranh chÊp,thanh    µ  ö  ýviph¹m  ÷ng 
    trav x l     nh quy  nh  Ò  
®Þ v
qu¶n  ý®«  Þ.
l   th

CH ¬NG  
II
LËP  µ   Ð T  
VX DUY Ö T  
QUY   ¹CH   © Y   ù NG   «  Þ
HO X D ® TH§i Ò u 5.  Öc    ¹ovµ  ©y  ùng  «   Þ 
Vi c¶it   x d ® th ph¶ic¨n  vµo 
  cø  quy  ¹ch 
ho
x©y  ùng  «  Þ  îcc¬ 
d ® th ®   quan  µ   íccã  Èm  Òn    Öt.
Nh n   th quy phª duy
Quy  ¹ch  ©y  ùng  «   Þ 
ho x d ® th bao  å m  
g quy  ¹ch 
ho chung cho  µn  é 
to b
ph¹m    t  «   Þ  µ 
vi®Ê ® th v quy  ¹ch    Õtcho  õng  Çn  éc  ¹m    t 
ho chiti   t ph thu ph vi®Ê
®«  Þ.
th
Ph¹m    t  ai lËp 
vi®Ê ®   quy  ¹ch  ©y  ùng  «  Þ 
ho xd ® th ph¶i® îcc¬ 
    quan  µ  
Nh
níccã  Èm  Òn    Öt quy  ¹ch ®«  Þ    Õt ®Þnh.
  th quy phª duy   ho   th ®ã quy  


§i Ò u    å    ho¹ch  ©y  ùng  «  Þ    c¸ctæ 
6. § ¸n quy  xd ® th ph¶ido    chøc  chuyªn 
m«n  îcNhµ   ícc«ng  Ën  Ëp  µ 
®  n  nh l v ph¶itu©n   theo      Èn, quy  ¹m,
c¸c tiªuchu   ph  
quy  ×nh kü  Ëtcña  µ   íchoÆc   îcNhµ   íccho  Ðp  ö  ông.
tr   thu   Nh n   ®  n  ph sd  
§å   
¸n quy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ  îcduyÖt lµc¬  ë 
ho   d ® th ®       s ph¸p lý®Ó  
    qu¶n  ýl 
®«   Þ, tiÕn  µnh 
th   h c«ng    u   x©y  ùng, lËp    Õ   ¹ch    ¹o,x©y 
t¸c®Ç t d   c¸c k ho c¶i t  
dùng  «  Þ  µng 
® th h n¨m, ng ¾n  ¹n vµ  µih¹n thuéc c¸cngµnh  µ  a  ¬ng.
  h  d       v ®Þ ph


§i Ò u 7.
1. C¸c     
  ®å ¸n quy  ¹ch  ©y  ùng  «  Þ  îcduyÖt 
ho xd ® th ®   ph¶i® îcphæ   Õn 
   bi
c«ng khai®Ó   ©n  ©n  Õtvµ  ùc hiÖn.
  nh d bi   th  
2.Trong    ×nh thùc hiÖn,®å    
  qu¸ tr       ¸n quy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ  Çn  îc
ho   d ® th c ®  
xem   Ðt ®iÒu 
x  chØnh  cho  ïhîp víi ùc tÕ    iÓncña  «  Þ:
ph       th   ph¸ttr   ® th
a) ViÖc 
  xem   Ðt ®iÒu 
x  chØnh       
c¸c ®å ¸n quy  ¹ch 
ho chung  îctiÕn hµnh 
®   
theo ®Þnh  ú  n¨m  ét  Çn,khicÇn  Õtcã  Ó  ím  ¬n;
  k 5  m l   thi   th s h
b) C¸c  iÒu 
® chØnh   
bæ sung  ã  Ýnh  Êt  ôc  é  i  íi®å   quy 
ct ch c b ®è v   ¸n 
ho¹ch chung 
  hoÆc  quy  hoÆc     Õt® îctiÕn hµnh    Çn  Õt;
chiti       khic thi
c)  äi  Öc  iÒu 
M vi ® chØnh      quy  ¹ch  ©y  ùng  «   Þ  u  
c¸c ®å ¸n  ho x d ® th ®Ò
ph¶i® îcphÐp  ña  ¬ 
   c c quan  µ   íccã  Èm  Òn    Öt ®å     .
Nh n   th quy phª duy   ¸n ®ã
3


§i Ò u    å    ho¹ch chung  ©y  ùng  «  Þ    nh  ¬ng  íng
8. § ¸n quy    xd ® th x¸c®Þ ph h 
ph¸ttr Ónkh«ng 
 i   gian ®«  Þ,x©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng,t¹olËp 
  th   d c s h      m«i  êng  èng 
tr s
thÝch  îp  ã  Ðt  n   ù  ©n  i  µi hoµ  ÷a viÖc  ë   éng  «   Þ  íis¶n 
h c x ®Õ s c ®è h   gi   mr ® th v  
xuÊt n«ng    ©m 
  ­ l nghiÖp,®¶m  
  b¶o  ninh quèc 
an    phßng  µ    ¹t®éng 
v c¸cho   kinh 
tÕ kh¸c,víiviÖc 
   b¶o  ån      Ých  Þch  ö, c¶nh 
t c¸c di t l s  quan  thiªnnhiªn,cã  Ýnh 
   t
®Õ n   Ëu 
h qu¶  ña 
c thiªntai òng    ù  è 
   c nh s c c«ng  Ö   ã  Ó  ra.
ngh c th x¶y 
§å   
¸n quy  ¹ch 
ho chung  îclËp   
®   trªnb¶n    a   ×nh  ã  û lÖ 
®å ®Þ h c t   1/2000    ­
1/25.000  ú 
tu theo  ¹  «   Þ  µ  îc thÓ  Ön 
lo i th v ®  
® hi b»ng  ¬    nh  íng   
s ®å ®Þ h ph¸t
tr Ón®«  Þ     n¨m)  µ 
i   th (15 ­20  v quy  ¹ch x©y  ùng  t®Ç u      n¨m).
ho   d ®î   (5 ­10   
§å  quy  ¹ch 
¸n  ho chung  ph¶i cã    Õn  ña  éi  ng  ©n  ©n  µnh 
  ý ki c H ®å nh d th
phè, thÞ    Þ  Ên  ë  ¹  µ    µnh  ã  ªnquan  íc khi tr×nh  ¬ 
  x∙,th tr s t i c¸c ng
v c li   tr     c quan 
Nhµ   íccã  Èm  Òn    Öt.
n   th quy phª duy


§i Ò u 9. C¸c    quy  ¹ch    Õt® îc lËp    ¬  ë 
®å ¸n  ho chiti     trªnc s b¶n    a  
®å ®Þ
h×nh  µ  a  Ýnh  û lÖ 
v ®Þ ch t   1/500   ­ 1/2000,nh»m   ô  Ó    µ  ©n 
  c th ho¸ v tu theo    c¸c
quy  nh  ña    quy  ¹ch 
®Þ c ®å ¸n  ho chung  µ  îclËp  ng  é 
v ®   ®å b cho  õng 
t khu  ùc 
v
®«  Þ  ã    Çu    ¹ovµ  ©y  ùng 
th c yªu c c¶it   x d trong giai®o¹n  ícm ¾t    µm  ¬  ë 
   tr   ®Ó l c s
x©y  ùng   
d c¸c c«ng  ×nh  trªnm Æt   t  µ   
tr    ®Ê v c¸c c«ng  ×nh ngÇ m   : nhµ  ,
tr   nh   ë 
c¸cc«ng  ×nh s¶n  Êt vµ  Þch  ô,c«ng 
  tr   xu   d v  viªn, ©y 
 
c xanh,c«ng  ×nh c¬  ë  ¹
  tr   s h  
tÇng  ü  Ëtvµ   
k thu   c¸cquy  nh  Ò   ÷g×n  µ    ¹oc¸cc«ng  ×nh kiÕn  óc
®Þ v gi   v t«n t     tr   tr  
cã    Þvµ 
gi¸tr   c¶nh  quan  thiªnnhiªn,b¶o  ¶m   toµn 
    ® an  phßng  ch¸y,ch÷a 
   ch¸y, 
b¶o  Ö  
v m«i  êng  «  Þ.
tr ® th  
§å   
¸n quy  ¹ch chitiÕt® îcduyÖt  µc¨n cø    Ëp    ù    u  ,lùa
ho         l     ®Ó l c¸c d ¸n ®Ç t   
chän  Ðt  Öt  a   iÓ m   µ  Êp 
x duy ®Þ ® v c chøng  chØ  quy  ¹ch,quyÕt  nh 
ho   ®Þ giao 
®Êt  µ  Êp  Êy phÐp  ©y  ùng.
v c gi   xd


§i Ò u    È m   Òn  Ëp,xÐt duyÖt        ho¹ch  «  Þ  îc
10. Th quy l   c¸c®å ¸n quy  ® th ®  
quy  nh   
®Þ nh sau:
1. Thñ íng ChÝnh  ñ    Öt     
  t  ph phª duy ®å ¸n quy  ¹ch chung    «  Þ  ¹ 
ho   c¸c® th lo i
I,lo¹ IIvµ       
      c¸c®å ¸n quy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ 
i ho   d ® th kh¸ckhixÐt thÊy  Çn  Õt.
    c thi  
Uû  ban  ©n  ©n 
nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc 
  ph tr   Trung  ng  ×nh  Öt
¬ tr duy  
c¸c ®å    
  ¸n quy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ  éc thÈm  Òn 
ho   d ® th thu   quy phª  Öt  ña  ñ 
duy c Th
t ng ChÝnh  ñ.
í  ph
Bé   ©y  ùng  chøc  Ëp 
X d tæ  l quy  ¹ch 
ho chung  «  Þ  ¹    ¹    µ  Èm  
® th lo i lo i v th
I, II
trac¸c ®å   quy  ¹ch  ©y  ùng  «   Þ  éc  Èm  Òn 
    ¸n  ho xd ® th thu th quy phª  Öt  ña 
duy c
Thñ íng Ch Ýnh  ñ.
t  ph
2. Uû  
  ban  ©n  ©n 
nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc 
  ph tr   Trung  ng 
¬ phª  Ötduy  
c¸c®å    
  ¸n quy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ 
ho   d ® th cßn  ¹thuéc ®Þa  ¬ng  ×nh.
l i   ph m
Uû  ban  ©n  ©n  
nh d c¸c  µnh  è  éc 
th ph thu tØnh, thÞ    µ 
  x∙ v huyÖn  ×nh 
tr
duyÖt    quy  ¹ch 
®å ¸n  ho chung  µ 
v quy  ¹ch    Õtthuéc  Èm   Òn   
ho chi ti   th quy phª
duyÖt cña  û  
  U ban  ©n  ©n 
nh d tØnh.
KiÕn  ócs  ëng 
tr   tr hoÆc   ë  ©y  ùng  ®èivíi   «  Þ 
SX d (     ® th kh«ng  ã  Õn 
c¸c c Ki
trócs  ëng) tæ 
  tr   chøc  Ëp,thÈm      c¸o Uû  
l  tra®Ó b¸o    ban  ©n  ©n nh d tØnh  Ò    
v c¸c
®å    
¸n quy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ  ãitrªn.
ho   d ® th n  
KiÕn  ócs  ëng    µnh  è  ùcthuéc Trung  ng  chøc  Ëp,thÈm  
tr   tr c¸cth ph tr     ¬ tæ  l 
travµ  ×nh duyÖt      quy  ¹ch  ©y  ùng  «   Þ  éc thÈm  Òn 
  tr   c¸c ®å ¸n  ho xd ® th thu   quy
phª duyÖt cña  û  
    U ban  ©n  ©n  µnh  è  ùcthuéc Trung  ng.
nh d th ph tr     ¬
4

ViÖc  Ðt duyÖt     
x  ®å ¸n quy  ¹ch 
ho chung    «  Þ  ¹  I µ  ¹     
c¸c ® th lo i   lo i quy
II v IV,
ho¹ch    Õttrung t©m   «  Þ  ¹    ¹    µ    èc  é®i 
chiti     ® th lo i lo i v c¸c qu l   qua    «  Þ 
I, II c¸c ® th
tØnh  þph¶icã    Õn  Ýnh 
l    ý ki ch thøc b»ng   
  v¨n b¶n  ña  é  ©y  ùng.
c BX d

§i Ò u 11. Bé   ©y  ùng 
 X d ban  µnh    Èn, quy  ¹m, quy  ×nh vµ 
h tiªuchu   ph   tr  
híng dÉn  Öc  Ëp,thÈm    Ðt duyÖt quy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ.
  vi l   tra,  
x   ho   d ® th

CH ¬NG   I
II
QU¶N   ý  © Y   ù NG  
LX D C¸C C«NG   × NH  
TR TRON G   «  Þ
® TH§i Ò u 12.  C¸c c«ng  ×nh 
tr trong  «   Þ 
® th bao  å m    
g c¸c c«ng  ×nh   
tr trªn
m Æt   t,c¸c c«ng  ×nh ngÇ m  
®Ê     tr   hoÆc    
trªnkh«ng,kÓ   c¸c c«ng  ×nh ®iªu
  c¶    tr    
kh ¾c, tranh,¸p phÝch,biÓn 
       qu¶ng    u  
c¸o ®Ò ph¶i® îcthiÕtkÕ,  ©y  ùng 
     xd theo 
quy  ¹ch 
ho chung,quy  ¹ch    Õt, ù    u    µ  îcc¬ 
  ho chiti   ¸n ®Ç t v ®   quan  µ   íccã 
d Nh n  
thÈm  Òn  Ðt duyÖt.
quy x  


§i Ò u 13. Qu¶n  ýviÖc    ¹ovµ  ©y  ùng   
  l  c¶it   x d c¸c c«ng  ×nh 
tr trong ®«  
 
thÞ 
bao  å m:
g
1.Lùa  än  a  iÓ m   ©y  ùng  µ  Êp 
  ch ®Þ ® xd v c chøng  chØ  quy  ¹ch ®Ó   íng
ho   h  
dÉn  Öc  ö  ông  t  «  Þ;
vi s d ®Ê ® th
2. C Êp   Êy  Ðp  ©y  ùng 
  gi ph xd hoÆc     Õt  nh  nh 
ra quy ®Þ ®× chØ  Öc  ©y 
vi x
dùng,c¶it¹oc¸cc«ng  ×nh trong ®«  Þ;
     tr     th
3.H íng dÉn  Öc    ¹ovµ  ©y  ùng   
    vi c¶it   x d c¸cc«ng  ×nh trong ®«  Þ;
tr     th
4.§¨ng  ý,cÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ë  ÷u 
  k  gi   nh quy s h c«ng  ×nh; tr
5.§iÒu    èng    µ u  ÷hå  ¬   
  tra,th kª v l tr   s c¸cc«ng  ×nh trong®«  Þ.
tr     th


§i Ò u 14. Chñ   u   khitiÕn  µnh  Ëp  ù  kh¶   
  ®Ç t   h l d ¸n  thihoÆc   ÕtkÕ  
thi  
x©y  ùng 
d c«ng  ×nh trong ®«  Þ 
tr     th ph¶ixinc¬ 
    quan  qu¶n  ýquy  ¹ch ®«  Þ 
l  ho   th
giíthiÖu ®Þa  iÓ m   ©y  ùng.
 
i   ® xd
Khi ®Þa   iÓ m   ∙  îc x¸c ®Þnh,  Õn  ócs  ëng 
  ® ®®    Ki tr   tr hoÆc   ë   ©y  ùng 
SX d
(®èi víic¸c ®«   Þ 
      th kh«ng  ã  Õn  óc s tr ng)  Êp 
c Ki tr   ë c chøng  chØ  quy  ¹ch
ho  
theo ®Ò   Þ  ña  ñ  u  .C¨n  ®Ó   Êp 
  ngh c ch ®Ç t  cø  c chøng  chØ quy  ¹ch gå m:
ho  
1. Quy  ¹ch 
  ho chung  µ 
v quy  ¹ch    Õt® îcc¬ 
ho chiti     quan  µ   íccã  Èm  
Nh n   th
quyÒn    Öt;
phª duy
2. C¸c    Èn, quy  ¹m  Ò   ©y  ùng  «  Þ,vÖ  
  tiªuchu   ph v x d ® th   sinh m«i  êng,an 
  tr  
toµn,phßng  ÷a 
  ch ch¸y® îcNhµ   ícban  µnh 
   n  h hoÆc  
cho  Ðp  ö  ông.
ph sd


§i Ò u   
15. Trong chøng  chØ  quy  ¹ch cÇn    nh  â nh÷ng    Çu 
ho   x¸c®Þ r  yªu c
chñ  Õu 
y sau  y:
®©
1. C¸c  cÇu  Ò   Ö  
  yªu  v v sinh,an  µn 
  to phßng  ch¸y,ch÷a 
  ch¸y,b¶o  Ö    
  v m«i
tr ng;
ê
2. C¸c  cÇu  Ò  
  yªu  v quy  ¹ch  ö  ông  t  ai,kiÕn  ócvµ 
ho sd ®Ê ®   tr   c¶nh  quan 
®«  Þ  :quan  Ö   a  iÓ m   ©y  ùng  íi
th nh   h ®Þ ® xd v  tæng  Ó,gií h¹n 
th     khu  t 
i ®Ê trong 
chØ   í x©y  ùng  µ  êng  ;  ôc  ch  ö  ông  t; m Ët    ©y  ùng;
gi i
  d v® ®á m ®Ý sd ®Ê   ®é x d  
h Ö   è  ö  ông  t;chiÒu 
ssd ®Ê   cao  èi®a 
t   c«ng  ×nh vµ  Ých  ícc¸c phÇn 
tr   k th     c«ng 
tr×nh ® îcphÐp 
   nh«    égií êng 
ra l   it
, chung  µ  µng  µo,c©y 
vh r  xanh;
5

3.C¸c    Çu  Ò   ©y  ùng  µ 
  yªu c v x d v khaith¸csö  ông  ¬  ë  ¹ tÇng  ü  Ët
   d c s h  k thu  
®«  Þ   
th nh giao th«ng,san  Òn, 
    n tho¸tnícm a, nícbÈn, cÊp  íc,cÊp  iÖn  µ 
        n  ® v
th«ng    ªnl¹c.
tinli  

§i Ò u 16. Sau    ù  ®Ç u   x©y  ùng  îc duyÖt,chñ  u   tiÕn
  khi d ¸n  t d ®    ®Ç t  
hµnh  µm    ñ tôcnhËn  t,giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  µ  Êy 
l c¸cth     ®Ê     nh quy sd ®Ê v gi
phÐp  ©y  ùng  ¹ c¬ 
xd t   quan  µ   íccã  Èm  Òn.
i Nh n   th quy


§i Ò u    Öc  Êp  Êy  Ðp    ¹ovµ  ©y  ùng      vµo   
17. Vi c gi ph c¶it   x d ph¶ic¨n cø  c¸c
giÊy tê hîp ph¸p  Ò   Òn  ö  ông  t  µ  ë  ÷u 
     v quy sd ®Ê v s h c«ng  ×nh,c¸c ®iÒu  Ön 
tr    ki
tèithiÓu  Ò   Ö  
  v v sinh c«ng  ×nh,c¸c yªu  Çu  Ò  
  tr     c v quy  ¹ch  Õn  óc®«  Þ,
ho ki tr   th  
vÒ   ü  
m quan  c«ng  ×nh,c¶nh 
tr   quan  «  Þ,c¸c yÕu  è tiÖn,bÊt tiÖn ® îcx¸c
® th     t        
®Þnh   ô  Ó 
c th trong    Èn, quy  ¹m  Ò  
tiªuchu   ph v quy  ¹ch  «   Þ  µ     
ho ® th v c¸c quy
®Þnh  Ò   ©y  ùng  «  Þ.
vx d ® th
§èivíi
   c«ng  ×nh lín,
tr     quan  äng tr ckhicÊp  Êy phÐp  ©y  ùng    é 
tr   í     gi   xd c¸cB
cã  ªnquan 
li   ph¶ixem   Ðt kü  Ò     nh  Õt  Êu  µ  ü  Ëtx©y  ùng,vÒ  
  x   v æn ®Þ k c v k thu   d  
m«i  êng, m«i 
tr   sinh,an 
  ninh  èc 
qu phßng, an  µn 
  to phßng  ch¸y,ch÷a 
  ch¸y vµ 
 
vÒ     Ên   
c¸c v ®Ò kh¸c;khi cÇn  Õtph¶i ® îc Héi  ng  Õn  óc quy  ¹ch
   thi      ®å ki tr   ho  
tØnh  hoÆc   µnh  è  ùc thuéc 
th ph tr   Trung  ng 
¬ xem   Ðt  íc khitr×nh  ¬ 
x tr     c quan 
Nhµ   íccã  Èm  Òn    Öt.
n   th quy phª duy


§i Ò u    tr ng  îp ® îcmiÔn  Êy phÐp:
18. C¸c  ê h     gi  
1.MiÔn  Êy phÐp  ©y  ùng:
  gi   xd
C¸c  Öc  öa  ÷a    tv¸,quÐt    ¶o  ãi,l¸  Òn, 
vi s ch nh tr¸     , v«i,® ng   t n thay cöa  õ
  (tr  
tr ng  îp m ë   öa  ® êng  è  Ýnh) vµ      ¹o,söa  ÷a,l¾p  Æt   
ê h   c ra  ph ch   c¸c c¶it   ch   ® c¸c
thiÕtbÞ  
  trong nhµ, trang trÝ néithÊtkh«ng  µm 
          l ¶nh  ëng  Êu  n   Õt  Êu 
h x ®Õ k c
c«ng  ×nh c¸cnhµ  ©n  Ën  µ  é  Æt   Õn  ócm Æt   è.
tr     l c vbm ki tr   ph
2.MiÔn  Êy phÐp    ì:
  gi   ph¸ d
a) C¸c 
  c«ng  ×nh hiÖn  ã 
tr   c nh»m   ôc  ô 
ph v cho  Öc  ©y  ùng 
vi x d c«ng  ×nh
tr  
®∙  ã  Êy phÐp  ©y  ùng;
c gi   xd
b) C¸c 
  c«ng  ×nh t¹m  êi®∙  Õt  ¹n sö  ông;
tr   th   h h   d
c) C¸c 
  c«ng  ×nh 
tr kh«ng  ã  Êy  Ðp  ©y  ùng 
c gi ph x d hoÆc   viph¹m   
do    c¸c
quy  nh  Ò   ©y  ùng;
®Þ vx d
d) C¸c 
  c«ng  ×nh nh»m     µnh  Õt ®Þnh  ña  µ 
tr   thih quy   c To ¸n;
e) Trong  êng  îp  Èn  Êp   c«ng  ×nh  Þ    háng 
tr h kh c nh tr bh nÆng,  ã  Ó 
c th
g©y      ¹n hoÆc     ã 
ra tai  
n khic thiªntai ho¶  ¹n.
 ,   ho


§i Ò u    å   ¬    Ðp  öa  ÷a  µ    ¹o:
19. H s xinph s ch v c¶it
1. §¬n    Ðp  ©y  ùng 
  xin ph x d (do  ñ  ë  ÷u 
ch s h c«ng  ×nh ® øng 
tr   tªn); êng 
 tr
hîp c«ng  ×nh thuéc  ë  ÷u  µ   íc th×  tæ 
tr   s h Nh n   do  chøc  îc uû  Òn  µm  ñ 
®   quy l ch
®Ç u    øng 
t® tªn;
2. C¸c  Êy tê chøng 
  gi     minh  Òn  ë  ÷u  µ  µ  Òn  ö  ông  t  ã 
quy s h nh v quy sd ®Ê c
kÌm theo ho¹ ®å   Þ  Ýc«ng  ×nh tûlÖ 
    v tr   tr     1/100  ­1/500.
3.  å   ¬  ÕtkÕ   ü  Ët do  chøc 
H s thi   k thu   tæ  hoÆc   nh©n  ã  Êy  Ðp 
c¸  c gi ph
hµnh  Ò   ÕtkÕ;
ngh thi  
§èivíi
   c«ng  ×nh lín,
tr     quan  äng,thiÕtkÕ   ü  Ëtph¶i® îcc¬ 
tr     k thu       quan  ã  c
thÈm  Òn    Öt.
quy phª duy
6

4. ¶nh  ôp 
  ch khæ   x  cm   Æt   Ýnh 
9  12  m ch c«ng  ×nh cã 
tr   kh«ng gian liÒn
   
kÒ   íckhic¶it¹o.
tr      


§i Ò u    å   ¬    Ðp  ©y  ùng 
20. H s xinph x d c«ng  ×nh míi:
tr  
1.§¬n    Ðp  ©y  ùng    ñ  u    øng 
  xinph x d (do ch ®Ç t® tªn);
2. C¸c  Êy  ê chøng 
  gi t   minh  Òn  ö  ông  t 
quy sd ®Ê (quyÕt ®Þnh 
  giao  t,
®Ê  
cho    t 
thuª®Ê hoÆc   Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t);
gi   nh quy s d ®Ê
3.  å   ¬  ÕtkÕ   ü  Ët c«ng  ×nh  tæ 
H s thi   k thu   tr do  chøc  hoÆc     ©n  ã 
c¸ nh c
giÊy phÐp  µnh  Ò   ÕtkÕ.
  h ngh thi  
§èivíi  
    c«ng  ×nh lín,
c¸c tr     quan  äng,thiÕtkÕ   ü  Ëtph¶i® îcc¬ 
tr     k thu       quan 
cã  Èm  Òn    Öt.
th quy phª duy
4. §èi víic«ng  ×nh  ã  èn  u    cña  íc ngoµi th× 
     tr c v ®Ç t n    ph¶i cã 
  b¶n    sao
GiÊy  Ðp  u    Uû  
ph ®Ç tdo  ban  µ   ícvÒ   îp    µ  Çu   Êp.
Nh n   H t¸cv § tc


§i Ò u 21. È m   Òn  Êp  Êy  Ðp  öa  ÷a, c¶i t¹o hoÆc   ©y 
 Th quy c gi ph s ch       x
dùng  íi® îcquy  nh   
m    ®Þ nh sau:
1. KiÕn  óc s  ëng 
  tr   tr hoÆc   ë   ©y  ùng  ®èi víic¸c ®«   Þ 
SX d (       th kh«ng  ã  c
KiÕn  ócs  ëng) cÊp  Êy  Ðp  öa  ÷a  µ  Êy  Ðp  ©y  ùng   
tr   tr   gi ph s ch v gi ph xd c¸c c«ng 
tr×nh trong ®«  Þ 
    th theo  ù  û  Òn  ña  ñ   Þch  û  
s u quy c Ch t U ban  ©n  ©n 
nh d tØnh, 
thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng.
ph tr     ¬
2. §¹idiÖn  Õn  óc s  ëng  µnh  è 
   Ki tr   tr th ph hoÆc   ë   ©y  ùng  ¹  Þ   
SX d ti th x∙,
quËn,huyÖn  Êp  Êy phÐp  öa  ÷a  µ  Êy phÐp  ©y  ùng   
  c gi   s ch v gi   xd c¸cc«ng  ×nh 
tr
riªnglÎ b¸n kiªncè      Þ  Ýsau:
        ë c¸cv tr  
,
a)  Trªn    êng 
c¸c ® trong  éi bé  phè, c¸c hÎm  ã  é gií 
n   «     c l  i kh«ng  ính¬n 

12m;
b) Trong   
  c¸c khu  ∙  ã 
® c quy  ¹ch    Õt® îcc¬ 
ho chiti     quan  µ   íccã  Èm  
Nh n   th
quyÒn  Ðt duyÖt.§i Ò u    êigian 
22. Th   xem   Ðt,gi¶iquyÕt  å  ¬    Ðp  öa  ÷a,c¶i
x   h s xin ph s ch    
t¹ovµ  ©y  ùng   
 x d c¸cc«ng  ×nh quy  nh   
tr   ®Þ nh sau:
1. Kh«ng    ngµy  i víic¸c nhµ   ©n  µ 
  qu¸ 30  ®è       tnh v kh«ng    ngµy  i
qu¸ 45  ®è  
víi  
  c«ng  ×nh kh¸ckÓ   õkhinhËn    å  ¬;
c¸c tr     t    ®ñ h s
2. Trêng  îp  µ  ã 
  h nh c nguy  ¬  ôp  æ   ×  êigian 
c s ® th th   xem   Ðt    Õt 
x gi¶iquy
kh«ng    ngµy  Ó   õkhinhËn    å  ¬.
qu¸ 10  k t    ®ñ h s
Qu¸  êih¹n 
th   trªn, Õu  a    Õt  ×  ¬ 
 n ch gi¶iquy th c quan  Õp nhËn  å  ¬ 
ti   h s ph¶i  
th«ng b¸o  ýdo 
l   cho  ¬ng  ù  Õt.Trêng  îp 
® s bi   h cho  r»ng  Öc  õ chèicÊp  Êy
vi t     gi  
phÐp  µ kh«ng  Ýnh  ¸ng, th×  êi lµm  n  ã  Òn  Õu  ¹ilªn Chñ  
l  ch ®   ng   ®¬ c quy khi n    
tÞch  û  
U ban  ©n  ©n 
nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc 
  ph tr   Trung  ng. Quy Õt  nh  
¬  ®Þ
cña  ñ   Þch  û  
Ch t U ban  ©n  ©n 
nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc 
  ph tr   Trung  ng  ã 
¬ c
hiÖu  ùcthi µnh.
l   h


§i Ò u 23. Chñ   u    ©y  ùng 
  ®Ç t x d c«ng  ×nh  ã 
tr c tr¸chnhiÖ m   ùc hiÖn 
  th  
®óng  éidung 
n  quy  nh 
®Þ tronggiÊy phÐp  ©y  ùng:
    xd
1.Trêng  îp cã    Çu 
  h   yªu c thay ® æi  ÕtkÕ,  × chñ  u   
  thi   th   ®Ç tph¶ilËp hå  ¬ 
  s
®iÒu chØnh    bæ sung  ÕtkÕ   µ    Êp  ¹giÊy phÐp  ©y  ùng;
thi   v xinc l   i   xd
2. N Õ u   Öc   
  vi thic«ng  kh«ng  ng  Êy  Ðp  ©y  ùng  ∙  îc cÊp  ×
®ó gi ph xd ®®  th  
chñ  u   
®Ç t hoÆc   ñ   
ch thic«ng  ph¶i chÞu  µn  µn 
  ho to tr¸chnhiÖm   µ 
  v ph¶i thi
  
7

hµnh  ng    cÇu  ña  Õn  ócs  ëng  µnh  è 
®ó c¸c yªu  c Ki tr   tr th ph hoÆc   ë   ©y  ùng 
SX d
(®èivíi   «  Þ 
    ® th kh«ng  ã  Õn  ócs  ëng);
c¸c c Ki tr   tr
3. Sau  th¸ng kÓ   õ khi® îc cÊp  Êy  Ðp  ©y  ùng  µ   ñ  u   
  12    t      gi ph x d m ch ®Ç t
vÉn  a  ëic«ng 
ch kh   hoÆc   ëic«ng  åim µ  
kh   r   kh«ng  Õp tôc x©y  ùng  ×  Êy
ti     d th gi  
phÐp  ©y  ùng 
x d kh«ng cßn    Þ.N Õ u   Én  ã 
gi¸tr   v c nhu  Çu  ©y  ùng  ×  ñ 
c x d th ch
®Ç u   
tph¶ixingiah¹n giÊy phÐp  ©y  ùng.
       xd

§i Ò u 24. Khi khëic«ng  ©y  ùng, chñ  u   
     x d   ®Ç t ph¶ith«ng 
  b¸o cho  û  
U
ban  ©n  ©n  êng,x∙,thÞ  Ên së  ¹ biÕt.
nh d ph     tr   t   i
Trong    ×nh thic«ng   
qu¸ tr     c¸c c«ng  ×nh línquan  äng,®¬n  Þ   
tr     tr   v thic«ng 
ph¶i cã  Ón 
  bi b¸o  è  nh  ¹  a   iÓ m    
c ®Þ t i®Þ ® thic«ng, trong   
  ®ã ph¶i ghi râ   
    tªn
c«ng  ×nh,tªn®¬n  Þ   
tr    v thi c«ng,sè  Êy phÐp  ©y  ùng,thêih¹n   
  gi   xd     thi c«ng,kÓ  
 
c¶ 
b¶n  Ïphèic¶nh 
v    c«ng  ×nh.
tr


§i Ò u 25. ViÖc  ©y  ùng, duy    öa  ÷a   
  x d   tu s ch c¸c c«ng  ×nh 
tr kh«ng  îc
® 
g©y  tæn  ¹icho   
h  c¸c c«ng  ×nh trªnm Æt   t,ngÇ m   µ   
tr     ®Ê   v trªnkh«ng  ùctiÕp 
tr  
cã  ªnquan,®ång  êiph¶icã  Ön 
li     th     bi ph¸p  b¶o  ¶m  
® giao th«ng 
  th«ng  ètvµ 
su  
an  µn    êng  è.
to trªn® ph


§i Ò u  26. Öc  ©y  ùng  c«ng  ×nh  Ç m   íic¸c  Õn  êng 
 Vi x d c¸c  tr ng d  tuy ®
chÝnh  ph¶i ® îc tiÕn  µnh  ng  é, cïng  ét  óc.Trong  êng  îp  a   
   h ®å b  m l  tr h ch ®ñ
®iÒu  Ön  ©y  ùng  ng  é  µ   Én 
ki x d ®å b m v ph¶itiÕn  µnh  ©y  ùng  õng  Çn  
  h x d t ph
th× ph¶icã   
  gi¶iph¸p  qu¸    µ 
®é v ph¶i® îc Chñ   Þch  û  
   t U ban  ©n  ©n 
nh d tØnh,
 
thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng 
ph tr     ¬ cho  Ðp.
ph


§i Ò u 27.
1. Sau    ©y  ùng 
  khix d hoÆc     ¹oc«ng  ×nh,chñ  u   
c¶it   tr   ®Ç tph¶ilËp  å  ¬ 
  hs
hoµn c«ng  theo quy  nh  µ 
  ®Þ v ph¶inép 
  cho    ¬ 
c¸cc quan  sau  y:
®©
a)  Õn  ócs  ëng 
Ki tr   tr hoÆc   ë   ©y  ùng  i  íi®«   Þ 
SX d ®è v   th kh«ng  ã  Õn 
c Ki
trócs  ëng;
  tr
b)  ¬  
C quan  qu¶n  ý nhµ  t  Õu  µ c«ng  ×nh  Õn  óc)hoÆc   ¬ 
l  ®Ê (n l  tr ki tr   c
quan  giao th«ng  c«ng  ×nh (nÕu  µ c«ng  ×nh c¬  ë  ¹  Çng  ü  Ët)cña 
tr   l  tr   s h t k thu  
tØnh hoÆc   µnh  è  ùcthuéc Trung  ng   u  ÷.
th ph tr     ¬ ®Ó l tr
2. Lµ m     ñ  ôc ®¨ng  ý, xin cÊp 
  c¸c th t   k    chøng  Ën  Òn  ë  ÷u 
nh quy s h c«ng 
tr×nh vµ  Òn  ö  ông  t  ¹ c¬ 
  quy sd ®Ê t   quan  µ   íccÊp  ã  Èm  Òn.
i Nh n   c th quy

CH ¬NG  
IV
B¶O   Ö  
V C¶NH  
QUAN   µ  
V M«I  êNG   è NG   «  Þ
TR S ® TH§i Ò u 28. C¶nh 
  quan  «   Þ 
® th bao  å m  
g c¶nh quan  thiªnnhiªnvµ 
    c¶nh 
quan  ©n  ¹o.
nh t
KiÕn  óc s  ëng  µnh  è 
tr   tr th ph hoÆc   Gi¸m  c  ë   ©y  ùng  ®èivíi®«  
®è S X d (   
thÞ kh«ng  ã  Õn  ócs  ëng) chÞu 
c Ki tr   tr   tr¸chnhiÖ m  
  trong viÖc    ¹ovµ  ©y 
  c¶it   x
dùng   
c¸c c«ng  ×nh 
tr trong  «   Þ  Ò   ü  
® th v m quan, yªu  Çu  ö  ông, ®é   Òn  
  c sd  b
v÷ng  µ 
v ph¶ikÕt  îp hµihoµ  íic¶nh 
  h    v  quan  thiªnnhiªn,gi÷ g×n   
     c¸c danh   
lam
th¾ng  c¶nh  µ      Ých  Þch sö.
v c¸cdit l 
8
§i Ò u 29. Tæ  
  chøc,c¸ nh©n  ang  ö  ông 
   ® sd c«ng  ×nh kiÕn  ócph¶i
tr   tr    
gi÷ g×n, duy    é  Æt   Õn  ócc«ng  ×nh vµ  ång c©y 
    tu b m ki tr   tr   tr   xanh trong khu«n 
 
viªnphïhîp víi
       quy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ  îcduyÖt.
ho   d ® th ®  
Uû  ban  ©n  ©n    «   Þ 
nh d c¸c ® th ph¶ib¶o  ¶m  
  ® cho    êng  è, qu¶ng 
c¸c ® ph  
tr ng, vên 
ê  hoa, c«ng 
  viªn,cÇu, hÇ m   îc chiÕu 
    ®  s¸ng  µ  ã    äi;c¸c c«ng 
v c tªn g    
tr×nh kiÕn  ócph¶icã  è  ¨ng  ý 
  tr     s® k theo quy  nh  ña  µ   íc.
  ®Þ c Nh n

§i Ò u    é  
30. B V¨n     
ho¸ ­ Th«ng    Þu 
tinch tr¸chnhiÖ m  
  trong viÖc  t¹o
  t«n   
vµ  ö  ông   
sd c¸c c«ng  ×nh ditÝch  Þch sö,v¨n ho¸ theo 
tr     l     Ph¸p  Önh 
l b¶o  Ö   µ 
vv
sö  ông    Ých  Þch sö,v¨n ho¸ vµ 
d dit l         danh  lam  ¾ng 
th c¶nh.


§i Ò u    Öc  è  Ý x©y  ùng    ¹i Ón  th«ng   
31. Vi b tr   d c¸c lo  
bi b¸o  tin,qu¶ng   
c¸o,
tranh,t ng ngoµitrêi ã  Ých  íc líncña    chøc 
 î     k c th     c¸c tæ  hoÆc     ©n  ã   
c¸ nh c ¶nh
hëng  n   é  Æt   Õn  óc ®«   Þ  µ  ü  
®Õ b m ki tr   th v m quan  êng  è 
® ph ph¶i cã  Êy
  gi  
phÐp u  µnh  ña  ë  
lh c S V¨n    µ  Êy  Ðp  ©y  ùng  ña  Õn  ócs  ëng 
ho¸ v gi ph xd c Ki tr   tr
hoÆc   ë  ©y  ùng  ®èivíi «  Þ 
SX d (     th kh«ng  ã  Õn  ócs  ëng).
® c Ki tr   tr


§i Ò u   
32. C¸c  ¹i ©y 
lo  c xanh  chuyªn dïng,c©y 
    xanh c«ng  éng  µ  ©y 
c vc
xanh  trong c¸ckhu«n   
   viªnc«ng  ×nh tiÕp cËn  Æt   è  Ýnh  u  
tr     m ph ch ®Ò ph¶i® îc
  
trång theo 
  quy  ¹ch  îcduyÖt  µ  ù  íng dÉn  ña  ¬ 
ho ®  vsh   c c quan  qu¶n  ý®«  Þ 
l   th
cÊp  ã  Èm  Òn, ®¶m  
c th quy   b¶o    cÇu  ö  ông,m ü  
c¸c yªu  sd   quan  «  Þ,c¶it¹o
® th      
vikhÝ  Ëu, vÖ  
  h   sinh m«i  êng  µ 
  tr v kh«ng  µm    áng   
l hh c¸c c«ng  ×nh c¬  ë  ¹
tr   s h  
tÇng  ü  Ëtdíi t  òng     
k thu     ®Ê c nh trªnkh«ng.
ViÖc  chÆt  ¹  ©y 
h c xanh  trong ®«   Þ 
  th ph¶i® îc c¬ 
    quan  qu¶n  ý®«   Þ 
l   th
cã  Èm  Òn 
th quy cho  Ðp, trõtr ng  îp khÈn  Êp  thiªntai ®Þch  ¹.
ph     ê h   c do   ,   ho


§i Ò u   
33. Nghiªm  Ê m   äi  Öc  o  íi,
c m vi ®µ b   san  Êp  Æt  
lm b»ng,khaith¸c
    
kho¸ng  s¶n  µm  Õn  ¹ng  a   ×nh, c¶nh 
l bi d ®Þ h   quan    ÷ng 
ë nh khu  ùc 
v b¶o  Ö  
v
thiªnnhiªn,danh 
    lam  ¾ng 
th c¶nh  ∙  îc xÕp  ¹ng,c¸c hå 
®®  h     chøa  íc vµ  Æt  
n  m
níctho¸ng trong ®«  Þ  ∙  îcquy  ¹ch,trõtr ng  îp ® Æc   Öt® îcc¬ 
      th ® ®   ho    ê h   bi     quan 
Nhµ   íccã  Èm  Òn 
n   th quy cho  Ðp.
ph


§i Ò u 34. Öc  Ëp  µ  Ðt  Öt      quy  ¹ch  ©y  ùng  «  
 Vi l v x duy c¸c ®å ¸n  ho x d ®
thÞ,c¸c dù  ®Ç u    ©y  ùng   
    ¸n  tx d c¸c c«ng  ×nh trong ®«   Þ 
tr     th ph¶ixÐt  í tÝnh 
  ti 
hîp lývÒ   a  iÓ m   ©y  ùng,t¸c®éng  ña  ã  n  
    ®Þ ® xd    c n ®Õ m«i  êng  «  Þ.
tr ® th
Tuú  møc     nhiÔ m, 
®é «  quy   
m« c«ng  ×nh,c¸c ®å   quy  ¹ch,dù   
tr     ¸n  ho   ¸n
®Ç u   
tph¶icã  ù  ng    ña  ¬ 
  s ®å ý c c quan  qu¶n  ým«i  êng  µ   íccÊp  ã  Èm  
l  tr Nh n   c th
quyÒn  íckhixÐt duyÖt.
tr      


§i Ò u 35.
1. Tæ  
  chøc,c¸ nh©n  ang 
   ® qu¶n  ýsö  ông   
l  d c¸c c«ng  ×nh cã  Êt th¶i
tr   ch    
®éc  ¹ig©y  nhiÔ m  
h  «  m«i  êng  «  Þ 
tr ® th ph¶icã  Ön 
  bi ph¸p  ö  ý®Ó   µm  ¹ch
x l  ls 
tr ckhith¶ira c«ng  ×nh xö  ýchung  ña  «  Þ,®ång  êiph¶i®¨ng  ý  íi
í        tr   l   c ® th   th     k v 
c¬ quan  qu¶n  ým«i  êng  µ   íccÊp  ã  Èm  Òn  Ò:
l  tr Nh n   c th quy v
9

a) C¸c  ¹ chÊtth¶ivµ îng chÊtth¶i
  lo  
i   l    ;
b) Ph¬ng    µ  Ön 
  ¸n v bi ph¸p xö  ýchÊtth¶i
  l    .
2.Trêng  îp c¸cchÊt th¶ig©y  c  ¹ido    ×nh vËn  µnh 
  h      ®é h   qu¸ tr   h c«ng  ×nh
tr  
g©y  cha  ã  Ön 
ra  c bi ph¸p  ö  ý h÷u  Öu  ×  îc xem   Ðt,xö  ý b»ng  ét 
x l  hi th ®   x   l  m
trongnh÷ng  ¬ng 
  ph thøc sau:
 
a) §×nh 
  chØ  ¹t®éng 
ho   c«ng  ×nh;
tr
b)  chuyÓn 
Di  c«ng  ×nh  Ò   a   iÓ m   íi phï hîp  íiquy  ¹ch  îc
tr v ®Þ ® m    v  ho ® 
duyÖt.  

§i Ò u 36. Uû  
  ban  ©n  ©n  µnh  è, thÞ    Þ  Ên 
nh d th ph   x∙,th tr giao  cho   

chøc chuyªn tr¸chthu,gom,  ö  ýc¸c chÊt th¶ic«ng 
     x l       nghiÖp  µ 
v sinh ho¹t, µm 
   l
c¸c dÞch  ô  ö  ýchÊt th¶it¹ c¸c khu  ùc 
  v x l     i     v quy  nh  ïhîp víi
®Þ ph       quy  ¹ch ® îc
ho    
duyÖt.
T¹ic¸c tô ®iÓ m  
     sinh ho¹tvµ   
    c¸c c«ng  ×nh 
tr c«ng  éng    î,nhµ   
c nh ch   ga,
cöa  µng,b Õn    Õn  µ 
h   xe,b ph trong ®«  Þ,Ban 
  th   qu¶n  ýph¶iniªm  Õt  éiquy 
l    y n 
gi÷ g×n  Ö  
  v sinh,bè  Ý nhµ  Ö  
  tr   v sinh c«ng  éng,n¬ichøa      öixe,s ¾p  
  c    r¸c,b∙ig    
xÕp  ö  ông  Æt  
sd m b»ng  îp lý,
h   b¶o  ¶m   toµn 
® an  giao th«ng.
 


§i Ò u 37. Khi thic«ng, chñ  u    µ  n  Þ   
       ®Ç t v ®¬ v thic«ng  ph¶ithùc hiÖn 
   
c¸c quy  ¾c  Ëttù vÖ  
  t tr     sinh,an  µn,ph¶icã  Ön 
  to     bi ph¸p  che  ¾n,  èng   
ch ch r¸c
bôi vµ  ¶m  
 ® b¶o  toµn 
an  cho  ©n  ©n  µ 
nh d v c«ng  ×nh  ©n  Ën. C¸c  ¬ng 
tr lc  ph
tiÖn  Ën 
v chuyÓn  Ët  Öu  µ  Õ     ©y  ùng 
v li v ph th¶ix d kh«ng  îc lµm  Èn  êng 
®  b ®
phè.Trêng  îp thic«ng  ©y  nhiÔ m,  Õng  n,khãibôi,®éc  ¹i  × ®¬n  Þ 
  h   g «  ti å     h,  th v
thic«ng 
  ph¶icã 
  tr¸chnhiÖm   ö  c  ¹i  µm 
  kh ®é h , l gi¶m  Õng  n  èng  íimøc  
ti å xu d 
quy  nh  ña  µ   íc.Khix©y  ùng 
®Þ c Nh n     d xong c«ng  ×nh tr ckhinghiÖ m    a 
tr   í     thu ®
vµo  ö  ông, ®¬n  Þ   
sd   v thic«ng  ph¶ithu dän  Æt  
   m b»ng, dë  á    ¹ vµ  µn 
  b l¸ntr   ho
i
thiÖn khu  ùc  ©y  ùng.
  vxd

CH ¬NG  
V
QU¶N   ý  ö  ô NG   µ  
LSD V KHAI  TH¸C 
C¸C  C«NG   × NH   ¬   ë
TR CS
  ¹  Ç NG   ü  
HT K THU Ë T   «  Þ.
® TH§i Ò u    c«ng  ×nh c¬  ë  ¹ tÇng  ü  Ët®«  Þ 
38. C¸c  tr   s h   k thu   th bao  å m: 
g giao 
th«ng,cÊp  íc,tho¸tníc,vÖ  
  n      sinh m«i  êng, cung  Êp 
  tr   c n¨ng îng,chiÕu 
l  s¸ng 
c«ng  éng,th«ng    u  iÖn  µ   
c   tinb ® v c¸cc«ng  ×nh kh¸c.
tr  


§i Ò u    äi 
39. M c«ng  ×nh c¬  ë  ¹  Çng  ü  Ët®«  Þ    ©y  ùng 
tr   s h t k thu   th khix d
xong ph¶i® îc tæ 
    chøc  nghiÖm     û  
thu.U ban  ©n  ©n 
nh d tØnh, thµnh  è  ùc
  ph tr  
thuéc Trung  ng 
¬ giao  cho    ¬ 
c¸c c quan  chuyªn tr¸chqu¶n  ýsö  ông  µ 
  l  d v khai 
th¸cc¸cc«ng  ×nh ®ã.
   tr  
Néi dung 
  qu¶n  ýsö  ông  µ 
l  d v khaith¸cc¸c c«ng  ×nh c¬  ë  ¹  Çng  ü 
     tr   s h t k
thuËt®«  Þ  å m:
  th g
1.LËp  µ u  ÷lýlÞch,hå  ¬  ü  Ëthoµn 
  v l tr       s k thu   c«ng  ©y  ùng 
xd c«ng  ×nh;
tr
2.Ph¸thiÖn      áng  ù  ¹t®éng  ×nh  êng 
    c¸ch h s ho   b th cho   
c¸cc«ng  ×nh;
tr
3.  ùc  Ön  Õ    
Th hi ch ®é duy    tu,b¶o  ìng,c¶i t¹o n©ng  Êp   
d     c ®Ó duy  ×
tr  
chÊtl ng c«ng  ×nh theo ®Þnh  ú  µ  Õ   ¹ch hµng 
 î   tr     k v k ho   n¨m;
10

4. Ký  Õt    îp ®ång 
  k c¸ch   cung  Êp  ¬  ë  ¹ tÇng  ü  Ëtvíi   chøc,
c c s h  k thu     tæ 
c¸c  
c¸nh©n  ã 
  c nhu  Çu  ö  ông  µ  íng dÉn  Öc  ùc hiÖn  Õ    
c sd vh   vi th   ch ®é khaith¸cvµ 
  
sö  ông   
d c¸cc«ng  ×nh theo ®óng 
tr     quy  ×nh,quy  ¹m  ü  ËtNhµ   íc;
tr   ph k thu   n
5. Ph¸thiÖn  µ  ö  ýc¸c viph¹m  Ò   Õ     ö  ông  µ 
    v x l      v ch ®é s d v khaith¸cc¸c
    
c«ng  ×nh c¬  ë  ¹ tÇng  «  Þ.
tr   s h   ® th


§i Ò u     
40. Tæ chøc,c¸nh©n  ö  ông  µ       
   sd v khaith¸cc¸cc«ng  ×nh c¬  ë 
tr   s
h¹ tÇng  ü  Ët®«  Þ 
  k thu   th ph¶i:
1. ChÊp  µnh 
  h nghiªm  chØnh   
c¸c quy  nh  Ò   Õ     ö  ông  i  íi
®Þ v ch ®é s d ®è v  
tõng lo¹ c«ng  ×nh vµ  ù  èihîp ®ång  é  ÷a c¸clo¹ c«ng  ×nh;
   i tr   s ph     b gi     i   tr
2. Kh«ng  îc lÊn  Õm   t 
  ®  chi ®Ê c«ng  éng  µnh    ©y  ùng   
c d ®Ó x d c¸c c«ng 
tr×nh  ¬  ë  ¹  Çng  ü  Ët ®«   Þ, kÓ   vïng 
csht k thu   th   c¶  b¶o  Ö   îc khoanh  nh  
v®  ®Þ
theo tiªuchuÈn 
   quy  ¹m  ña  µ   íc;
ph c Nh n
3. ViÖc  ö  ông  Ö   èng   
  sd h th c¸c c«ng  ×nh c¬  ë  ¹ tÇng  ü  Ëtchung 
tr   s h   k thu  
cña  «  Þ 
® th ph¶i® îcphÐp  ña  ¬ 
   c c quan  µ   íccã  Èm  Òn;
Nh n   th quy
4. C¸c  ù  è  ü  Ët g©y   háng 
  s c k thu   h c«ng  ×nh  ¬  ë  ¹  Çng  ü  Ët
tr csht k thu  
chung  «  Þ  c¸c hµnh      ¹m  ña  êisö  ông  ©y   
® th do    viviph c ng   d g ra ph¶i® îcxö  ý
    l 
vµ  åith ng  Öth¹ithùc tÕ 
b   ê thi       theo quy  nh  ña 
  ®Þ c ph¸p luËt.
 


§i Ò u    Öc  öa  ÷a   
41. Vi s ch c¸cc«ng  ×nh c¬  ë  ¹ tÇng  ü  Ët®«  Þ 
tr   s h   k thu   th
ph¶i:
1. Cã   Êy phÐp  ña  ¬ 
  gi   c c quan  µ   íccã  Èm  Òn, trõtr ng  îp ® îc
Nh n   th quy    ê h    
miÔn   theo quy  nh   ña  û  
®Þ c U ban  ©n   ©n  
nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc 
  ph tr  
Trung  ng;
¬
2. §îcsù  ng    ña  ¬ 
    ®å ý c c quan  chuyªn tr¸chqu¶n  ýc¸c c«ng  ×nh c¬  ë 
    l    tr   s
h¹ tÇng  ü  Ëtkh¸ctrùctiÕp cã  ªnquan;
  k thu        li  
3. Cã   Ón 
  bi b¸o  µ    Ön 
v c¸c bi ph¸p  che  ¾n, 
ch b¶o  ¶m  
® giao th«ng th«ng 
suèt,vÖ  
  sinh m«i  êng  µ  toµn 
  tr v an  cho    ¹t®éng 
c¸cho   c«ng  éng;
c
4.  Thu  än, tr¶ l¹  Æt  
d     im b»ng trong vßng  tiÕng 
48  sau   
khi c«ng  Öc 
vi
hoµn  µnh.
th


§i Ò u 42.
1.C¸c 
  c«ng  ×nh giao th«ng  «  Þ  ñ  Õu  å m:
tr     ® th ch y g
a) M¹ng íi êng,cÇu, hÇ m, 
  l ®     qu¶ng  êng,b Õn   
tr   b∙i s«ng 
, ngßi,kªnh  ¹ch;
  r 
b) C¸c c«ng  ×nh kü  Ët®Ç u   èi 
tr   thu   m giao  th«ng:s©n 
  bay,nhµ    Õn  
  ga, b
xe,c¶ng.
 
2.Ph¹m   
  vib¶o  Ö:
v
a) §êng  «  Þ,kÓ   quèc  équa  «  Þ  îcgií h¹n  ëichØ  í ® êng 
  ® th   c¶  l  ® th ®     b   i gi  
i
®á; bao  å m: 
g lßng ® êng,lÒ  êng  µ 
   ® v vØa  Ì;
h
b) §êng  éibé 
  n   trong c¸c «  è, khu  Ëp  Ó, ngâ  ã m,  µ  t u 
    ph   t th   x v ®Ê l kh«ng 
ven  s«ng  å  îc gií  ¹n  õ  ©n  µng  µo 
h® i h t ch h r hoÆc   ©n  êng  îp 
ch t h ph¸p  ña 
c
c«ng  ×nh trëra;
tr    
c) C¸c 
  c«ng  ×nh  ü  Ët ®Ç u   èi 
tr k thu   m giao  th«ng  îc gií h¹n 
® i   trong ranh 
 
gií khu  t 
i
  ®Ê theo  å  ¬  ¨ng  ý  a   Ýnh  µ  ïng 
hs® k ®Þ ch vv b¶o  Ö     nh 
v x¸c ®Þ theo 
tiªuchuÈn, quy  ¹m  ña  µ   íc vµ  iÒu  Ön  ùc  Õ  ña 
    ph c Nh n   ® ki th t c khu  ùc  ©y  vx
dùng.
11


§i Ò u    êng  «  Þ  îcsö  ông  µ      µo    ôc  ch   
43. § ® th ®   d v khaith¸cv c¸cm ®Ý sau
®©y:
1. Lßng  êng  µnh 
  ® d cho  c¬  í vµ  th« s¬;vØa  Ìdµnh 
xe  gi   xe     
i h  cho  êi®i 
ng  
bé;
2. § Ó   è  Ý c¸c c«ng  ×nh  ¬  ë  ¹  Çng  ü  Ët ®«   Þ  : chiÕu 
  b tr     tr csht k thu   th nh  
s¸ng,cung  Êp 
  c n¨ng îng,cÊp 
l  tho¸tníc,th«ng    ªnl¹c, Ö  
   tinli     sinh ®«  Þ,c¸c
v   th    
tr¹m ®ç       ÕtbÞ  toµn 
  xe,c¸cthi   an  giao th«ng;
 
3.§ Ó   ång c©y 
  tr   xanh  c«ng  éng,c©y  ãng   
c   b m¸t hoÆc   ©y 
c xanh  c¸ch ly;
 
4. § Ó   ö  ông  ¹m  êitrong c¸c tr ng  îp    îc c¬ 
  sd t th       ê h khi®   quan  µ   íc cã 
Nh n  
thÈm  Òn 
quy cho  Ðp: ph
a) Qu Çy 
  s¸ch b¸o,buång  iÖn  ¹i
   ® tho  c«ng  éng;
c
b) C¸c  Þch  ô 
  d v c«ng  éng;
c
c)TËp  Õt,trung chuyÓn  ËtliÖu x©y  ùng;
  k    v    d
d) BiÓn   
  b¸o,b¶ng   
tin,qu¶ng  c¸o;
e) Tr«ng  ÷c¸cph¬ng  Ön giao th«ng;
  gi     ti    
g) Tæ  
  chøc    ¹t®éng        éi,
c¸cho   v¨n ho¸,x∙h   tuyªntruyÒn.
 


§i Ò u 44.
1.C¸c 
  c«ng  ×nh cÊp  íc®«  Þ  ñ  Õu  å m: 
tr   n   th ch y g
a) C¸c  ån 
  ngu cung  Êp  ícm Æt  
c n  hoÆc   ícngÇ m;

b) C¸c 
  c«ng  ×nh kü  Ëts¶n  Êtníc;
tr   thu   xu  
c)H Ö   èng  ©n  èiníc(®êng  ng,t¨ng¸p vµ  iÒu  µ).
  th ph ph     è      ® ho
2.Ph¹m   
  vib¶o  Ö:
v
a) Nguån  íc m Æt  
n  hoÆc   íc ngÇ m   ã  ¹m   
n  c ph vib¶o  Ö  
v theo    Èn 
tiªuchu
quy  ¹m  ña  µ   íc vÒ   µnh  ai  Ö  
ph c Nh n   v ® v sinh vµ  iÒu  Ön  ô  Ó  ña  õng 
 ® ki c th c t
khu  ùc;

b)  Ö   èng  êng  ng  Én  µ  ©n  èi níc cã  ¹m   
H th ® è d v ph ph     ph vi b¶o  Ö   èi
v t 
thiÓu c¸ch thµnh  ng  çi bªn 
    è m   0,5m.


§i Ò u  .Ch Õ    
45   ®é qu¶n  ý,
l  khaith¸cvµ  ö  ông   
    sd c¸cc«ng  ×nh cÊp  íc
tr   n 
®«  Þ:
th
1. Uû  
  ban  ©n  ©n 
nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng 
  ph tr     ¬ giao cho  ¬ 
  c
quan chuyªn tr¸chqu¶n  ýh Ö   èng  Êp  íc®«  Þ;
    l   th c n   th
2. Tæ  
  chøc  hoÆc     ©n  ã 
c¸ nh c nhu  Çu  ö  ông  ícph¶ilµm  n  µ  ý 
c sd n    ®¬ v k
kÕt  îp ®ång  íi ¬ 
h  v   quan 
c chuyªn tr¸chqu¶n  ýh Ö   èng  Êp  íc®«  Þ;
    l   th c n   th
3. ViÖc 
  khaith¸cvµ  ö  ông  ån  íc ngÇ m   ã 
    sd ngu n   c quy     
m« trªn50m3/ha 
vµ    ån  ícm Æt  
c¸cngu n   cho  «  Þ 
® th ph¶itu©n 
  theo quy  ¹ch chung  «  Þ  µ 
ho   ® th v
dù    u   
¸n ®Ç tkhaith¸c® îcduyÖt;®¶m  
      b¶o  khaith¸csö  ông  ©u  Òn  µ  îp lý
   d lb v h   
cã  Ýnh  n     ng  Êu  ím«i  êng  µ 
t ®Õ t¸c®é x t   i tr v ph¶i® îcphÐp  ña  ¬ 
   c c quan  µ   ­
Nh n
íccã  Èm  Òn.
  th quy


§i Ò u 46.
1.C¸c 
  c«ng  ×nh tho¸t íc®«  Þ  ñ  Õu  å m:
tr       th ch y
n g
a) C¸c 
  s«ng,ao,hå  iÒu  µ,®ª,®Ëp;
  ® ho    
b) C¸c  èng,r∙nh,kªnh  ¬ng 
  c     m m¸ng  tho¸t íc;
 n
c)C¸c  ¹m b¬ m   è  nh 
  tr   c ®Þ hoÆc  u  ng;
l ®é
d) C¸c  ¹m xö  ýnícth¶i.
  tr   l    
12

2. Ph¹m   
  vib¶o  Ö    
v c¸c c«ng  ×nh tho¸t íc®«  Þ  Uû  
tr       th do  ban  ©n  ©n  
n nh d
tØnh, thµnh  è  ùc thuéc 
  ph tr   Trung  ng 
¬ quy  nh    ¬  ë    Èn, quy 
®Þ trªnc s tiªuchu  
ph¹m, Nhµ   ícvµ  iÒu  Ön  ô  Ó  ña  õng khu  ùc.
  n  ® ki c th c t   v


§i Ò u    Õ    
47. Ch ®é qu¶n  ý,     µ  ö  ông   
l  khaith¸cv s d c¸cc«ng  ×nh tho¸t ­
tr    n
íc®«  Þ.
  th
1. Uû  
  ban  ©n  ©n 
nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng 
  ph tr     ¬ giao cho  ¬ 
  c
quan  chuyªn tr¸chqu¶n  ýviÖc  ö  ông  µ 
    l  sd v khaith¸ch Ö   èng   
    th c¸c c«ng  ×nh
tr  
tho¸t íc®«  Þ.
    th
n
2. C¸c 
  c«ng  ×nh tho¸tníc néibé  èng,r∙nh,® êng  ng 
tr         (c     è tho¸t hè 
, ga...
   
)
khi®Êu   èi víih Ö   èng 
  n     th tho¸tníc chung  ña  «   Þ 
   c ® th ph¶i ® îc phÐp  ña  ¬ 
   cc
quan  chuyªn tr¸chqu¶n  ýcÊp  ã  Èm  Òn.
    l  c th quy
3. Trêng  îp  íc th¶icã  Êt ®éc  ¹i  ©y  nhiÔ m  
  h n     ch   h ,g «  m«i  êng  µ  ©y 
tr vg
b Önh, khix¶  µo  Ö   èng 
    v h th tho¸t ícchung  ña  «  Þ 
  
n c ® th ph¶i® îclµm  ¹ch theo 
   s 
quy  nh  Ò  
®Þ v b¶o  Ö  
v m«i  êng  «  Þ.
tr ® th


§i Ò u 48.
1.C¸c 
  c«ng  ×nh cÊp  iÖn  µ  Õu 
tr   ® v chi s¸ng ®«  Þ  ñ  Õu  å m:
  th ch y g
a) C¸c  µ 
  nh m¸y    iÖn;
ph¸t®
b) C¸c  ¹m biÕn    ñph©n  èi®iÖn;
  tr   ¸p,t   ph  
c)H Ö   èng  êng  ©y  Én  iÖn;
  th ® dd®
d) Cét  µ  n  Õu 
  v ®Ì chi s¸ng.
2.  ¹m    
Ph vi b¶o  Ö  
v c¸c  c«ng  ×nh  Êp  iÖn  µ  Õu 
tr c ® v chi s¸ng  theo   
tiªu
chuÈn,quy  ¹m  µ   íc.
  ph Nh n


§i Ò u 49. Õ    
 Ch ®é qu¶n  ý khai th¸c vµ  ö  ông   
l      sd c¸c c«ng  ×nh  Êp 
tr c
®iÖn  µ  Õu 
v chi s¸ng ®«  Þ:
  th
1. Uû  
  ban  ©n  ©n 
nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng 
  ph tr     ¬ giao cho   
  c¸c
c¬ quan  chuyªn tr¸chqu¶n  ýh Ö   èng  Êp  iÖn  µ  Õu 
    l   th c® v chi s¸ng ®«  Þ.
  th
2. Tæ  
  chøc,c¸ nh©n  ã 
   c nhu  Çu  ö  ông  iÖn 
c sd ® ph¶ilµm  n  µ  ý  Õt 
  ®¬ v k k
hîp ®ång  íi ¬ 
  v   quan 
c chuyªn tr¸chqu¶n  ýc¸cc«ng  ×nh cÊp  iÖn  «  Þ;
    l    tr   ® ® th
3. M äi  Öc  ©y  ùng,c¶it¹o, öa  ÷a   
  vi x d     s ch c¸cc«ng  ×nh ®«  Þ  ã 
tr   th c ¶nh  ­ h
ëng  n   µnh 
®Õ h lang  toµn   
an  c¸c c«ng  ×nh  Êp  iÖn  µ  Õu 
tr c ® v chi s¸ng  c«ng 
céng  ph¶i cã  Ön 
  bi ph¸p  b¶o  ¶m   toµn  µ  îc sù  ng    ña  ¬ 
® an  v ®   ®å ý c c quan 
qu¶n  ýchuyªn tr¸chcã  Èm  Òn.
l      th quy


§i Ò u 50. C¬  
  quan  qu¶n  ýkhaith¸cvµ  ö  ông   
l      sd c¸c c«ng  ×nh c¬  ë 
tr   s
h¹  Çng  ü  Ët ®«   Þ  îc thu  µ  ö  ông  Òn  ö  ông  ¬  ë  ¹  Çng  ü 
t k thu   th ®   v s d ti s d csht k
thuËt,lÖ  Ý  µ   
  ph v c¸ckho¶n  ô   
ph thu theo 
quy  nh  ña  é  µichÝnh  µo   
®Þ c BT  v c¸c
m ôc  ch 
®Ý qu¶n  ýduy  ×vµ  ©ng  Êp   
l  tr   n c c¸cc«ng  ×nh c¬  ë  ¹ tÇng  ü  Ët
tr   s h   k thu  
®«  Þ.
th

CH ¬NG  
VI
THANH  
TRA,  Ó M  
KI TRA   µ   ö  ý  PH¹M
V X L VI 
13


§i Ò u    éi dung 
51. N   thanh    Óm    Öc  ùc hiÖn 
tra,ki travi th   quy  nh 
®Þ qu¶n 
lýquy  ¹ch ®«  Þ 
  ho   th bao  å m: g
1.Ph¸thiÖn      ¹m  Ò  
    c¸cviph v quy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ;
ho   d ® th
2. Ph¸thiÖn  µ  ö  ýc¸c tr ng  îp  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng   
    v x l     ê h c gi ph x d saihoÆc  
kh«ng  ng  Èm  Òn.
®ó th quy
3. Ph¸t hiÖn 
  c¸c  µnh    ©y  ùng, ph¸  ì 
h vi x d   d c«ng  ×nh 
tr kh«ng  ã  Êy 
c gi
phÐp  hoÆc     íi Êy phÐp;
saiv  gi  
4.Ph¸thiÖn    n  Þ   
    c¸c®¬ v thi c«ng kh«ng  ã  
c tc¸ch ph¸p nh©n;
   
5.Ph¸thiÖn      ¹m 
    c¸cviph b¶o  Ö  
v c¶nh  quan m«i  êng  èng  «  Þ;
tr s ® th
6. Ph¸thiÖn      ¹m  Ò   Õ     ö  ông  µ 
    c¸c viph v ch ®é s d v khaith¸cc¸c c«ng  ×nh
     tr  
c¬  ë  ¹ tÇng  ü  Ët®«  Þ.
s h  k thu   th


§i Ò u    ©n 
52. Ph c«ng tr¸chnhiÖ m  
  thanh    Óm    µ  ö  ýviph¹m 
tra,ki trav x l    
qu¶n  ý®«  Þ.
l   th
1. Uû  
  ban  ©n  ©n  êng, x∙,thÞ  Ên thùc hiÖn 
nh d ph    tr     chøc n¨ng  Óm   
ki tra,
gi¸m    ¹t®éng  ña    chøc  µ    ©n    a   µn  Ò   Öc  ùc
s¸tho   c c¸c tæ  v c¸ nh trªn®Þ b v vi th  
hiÖn   
c¸c quy  nh 
®Þ qu¶n  ýquy  ¹ch  «  Þ  µ 
l  ho ® th v ph¸p  Ët; ùc hiÖn  Öc  ­
lu   th   vi c
ìng chÕ     µnh    Õt ®Þnh  ö  ýcña  ¬ 
  thih c¸cquy   x l  c quan  µ   íc;
Nh n
2. Uû  
  ban  ©n  ©n  µnh  è,thÞ    Ën, huyÖn  ã 
nh d th ph   x∙,qu   c tr¸chnhiÖ m    
  tæ
chøc  ùc hiÖn  Öc  Óm    
th   vi ki tra,thanh    µ 
tra v chØ   o  û  
®¹ U ban  ©n  ©n   
nh d c¸c
cÊp  íi ö  ýc¸c viph¹m  Ò  
d   l     
x v quy  ¹ch,x©y  ùng,khaith¸cvµ  ö  ông 
ho   d       sd c«ng 
tr×nh trong®«  Þ 
    th theo ph¸p luËt.
   
3. Uû  
  ban  ©n  ©n 
nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc 
  ph tr   Trung  ng 
¬ ban  µnh 
h
c¸cquy  nh  µ 
  ®Þ v chØ  o  û  
®¹ U ban  ©n  ©n  Êp  íi ùc hiÖn  Öc 
nh d c d  th   vi thanh    tra,
kiÓm    ö  ýc¸c viph¹m  Ò  
tra,x l       v qu¶n  ýquy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ 
l  ho   d ® th trong ®Þa  
 
ph¬ng.
C¸c  ë  
S chuyªn  µnh  Þu 
ng ch tr¸ch nhiÖm   íc Uû  
  tr   ban  ©n  ©n 
nh d tØnh,  
thµnh  è  ùcthuéc 
ph tr   Trung  ng 
¬ qu¶n  ýNhµ   íc vÒ  
l  n   quy  ¹ch  «   Þ,híng
ho ® th    
dÉn  û  
U ban  ©n   ©n   Êp  íivÒ  
nh d c d  chuyªn  m«n   nghiÖp  ô  µ  Þu 
v v ch tr¸ch 
nhiÖ m  Ò   Öu 
v hi qu¶  qu¶n  ýcña  µnh  × nh      a  µn    µnh  è,
l  ng m trªnc¸c®Þ b c¸cth ph  
thÞ    µ  Þ  Ên.
x∙v th tr
4. Uû  
  ban  ©n  ©n    Êp  èi hîp  íic¸c c¬ 
nh d c¸c c ph   v     quan  qu¶n  ýNhµ   íc
l  n 
trªn®Þa  µn  îcgiao qu¶n  ýcã 
  b ®    l   tr¸chnhiÖ m   Óm      Ön      ¹m  
  ki tra, ph¸thi c¸c viph
trËttùx©y  ùng  µ  ã  Ön 
   d v c bi ph¸p xö  ýkÞp  êi 
  l  th .
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản