Nghị định 91-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
668
lượt xem
22
download

Nghị định 91-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 91-CP của Chính phủ về việc ban hành điều lệ quản lý quy hoạch đô thị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 91-CP của Chính phủ

 1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA N G H Þ  ® Þ N H   C ñ A   H Ý N H   H ñ  S è  91­C P  N G µ Y  17­8­1994 C P B A N  H µ N H  §I Ò U  L Ö   U ¶ N  L ý  Q U Y  H O ¹ C H  ® «  T H Þ Q CH Ý NH   ñ PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  9­ Ch ph ng 30­ 1992; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ©y  ùng, ®Ò ngh c B tr BX d NGH Þ   NH ®Þ §i Ò u    1. Ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  µy  ®Þ n b¶n  Òu  Ö  §i l qu¶n  ýquy  l  ho¹ch ®«  Þ.   th §i Ò u    Þ   nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õ ngµy  ý.Nh÷ng  2. Ngh ®Þ n c hi l   t   k  quy  nh   ®Þ tr c®©y  Ò   í  v qu¶n  ýquy  ¹ch ®«  Þ    íi l  ho   th tr¸v   i NghÞ   nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b §i Ò u    é  ëng    é,  ñ  ëng  ¬  3. B tr c¸c B Th tr c quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc thu   ChÝnh  ñ, Chñ   Þch  û   ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n § I Ò U  L Ö   Q U ¶ N   ý  Q U Y  H O ¹ C H  ® «  T H Þ L (Ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è  CP   µy  8­   ®Þ s 91­ ng 17­ 1994  ña  Ýnh  ñ) c Ch ph CH ¬NG   I NH÷ NG   QUY   NH   ®Þ CHUN G §i Ò u    thÞ  1. §«  bao  å m     µnh  è,thÞ    Þ  Ên. g c¸cth ph   x∙,th tr §iÒu  Ö  µy  l n quy  nh  Öc  ®Þ vi qu¶n  ýNhµ   íc vÒ   ©y  ùng  «   Þ;b¶o  l  n  x d ® th   vÖ  c¶nh quan, m«i  êng  èng; sö  ông  µ    tr s  d v khaith¸cc¬  ë  ¹  Çng  ü  Ët     sht k thu   ®«  Þ. th §i Ò u 2. §«  Þ  th ph¶i ® îc x©y  ùng, ph¸ttr Ón theo     d    i   quy  ¹ch  µ    ho v c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtnh»m   ôc  ô  lu   ph v cho  ôc    Ýnh  Þ,kinh tÕ, v¨n  m tiªuch tr      ho¸,x∙héivµ  ninh quèc        an    phßng. §i Ò u 3.  Ýnh  ñ  ùc  Ön  Òn  Ch ph th hi quy qu¶n  ý Nhµ   íc vÒ   l  n   quy  ¹ch ho   ®«  Þ  th trong ph¹m    níc.   vic¶ 
 2. 2 Uû  ban  ©n  ©n    Êp  ùc  Ön  Òn  nh d c¸c c th hi quy qu¶n  ý Nhµ   íc vÒ     l  n   quy ho¹ch ®«  Þ  ¹ ®Þa  ¬ng  ×nh;   th t   i ph m C¬  quan qu¶n  ý quy  ¹ch  «   Þ    l  ho ® th ë Trung  ng  µ  a   ¬ng  Þu  ¬ v ®Þ ph ch tr¸chnhiÖm   íc ChÝnh  ñ  µ  û     tr   ph v U ban  ©n  ©n    Êp  Ò   Öc  nh d c¸c c v vi qu¶n  ý l  quy  ¹ch ®«  Þ. ho   th §i Ò u    éi dung  4. N   qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   l  n   quy  ¹ch ®«  Þ  ho   th bao  å m: g 1.Ban  µnh      h c¸cquy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ýquy  ¹ch ®«  Þ; l  ho   th 2.LËp  µ  Ðt duyÖt c¸c®å       vx      ¸n quy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ; ho   d ® th 3. Qu¶n  ýviÖc    ¹o vµ  ©y  ùng      l  c¶it   x d c¸c c«ng  ×nh  tr trong  «   Þ  ® th theo  quy  ¹ch ® îcduyÖt; ho     4.B¶o  Ö     v c¶nh  quan  µ  v m«i  êng  èng  «  Þ; tr s ® th 5.Qu¶n  ýviÖc  ö  ông  µ    l  sd v khaith¸cc¬  ë  ¹ tÇng  ü  Ët®«  Þ;     s h  k thu   th 6.Gi¶iquyÕt     tranh chÊp,thanh    µ  ö  ýviph¹m  ÷ng      trav x l     nh quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ý®«  Þ. l   th CH ¬NG   II LËP  µ   Ð T   VX DUY Ö T   QUY   ¹CH   © Y   ù NG   «  Þ HO X D ® TH §i Ò u 5.  Öc    ¹ovµ  ©y  ùng  «   Þ  Vi c¶it   x d ® th ph¶ic¨n  vµo    cø  quy  ¹ch  ho x©y  ùng  «  Þ  îcc¬  d ® th ®   quan  µ   íccã  Èm  Òn    Öt. Nh n   th quy phª duy Quy  ¹ch  ©y  ùng  «   Þ  ho x d ® th bao  å m   g quy  ¹ch  ho chung cho  µn  é  to b ph¹m    t  «   Þ  µ  vi®Ê ® th v quy  ¹ch    Õtcho  õng  Çn  éc  ¹m    t  ho chiti   t ph thu ph vi®Ê ®«  Þ. th Ph¹m    t  ai lËp  vi®Ê ®   quy  ¹ch  ©y  ùng  «  Þ  ho xd ® th ph¶i® îcc¬      quan  µ   Nh níccã  Èm  Òn    Öt quy  ¹ch ®«  Þ    Õt ®Þnh.   th quy phª duy   ho   th ®ã quy   §i Ò u    å    ho¹ch  ©y  ùng  «  Þ    c¸ctæ  6. § ¸n quy  xd ® th ph¶ido    chøc  chuyªn  m«n  îcNhµ   ícc«ng  Ën  Ëp  µ  ®  n  nh l v ph¶itu©n   theo      Èn, quy  ¹m, c¸c tiªuchu   ph   quy  ×nh kü  Ëtcña  µ   íchoÆc   îcNhµ   íccho  Ðp  ö  ông. tr   thu   Nh n   ®  n  ph sd   §å    ¸n quy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ  îcduyÖt lµc¬  ë  ho   d ® th ®       s ph¸p lý®Ó       qu¶n  ýl  ®«   Þ, tiÕn  µnh  th   h c«ng    u   x©y  ùng, lËp    Õ   ¹ch    ¹o,x©y  t¸c®Ç t d   c¸c k ho c¶i t   dùng  «  Þ  µng  ® th h n¨m, ng ¾n  ¹n vµ  µih¹n thuéc c¸cngµnh  µ  a  ¬ng.   h  d       v ®Þ ph §i Ò u 7. 1. C¸c        ®å ¸n quy  ¹ch  ©y  ùng  «  Þ  îcduyÖt  ho xd ® th ®   ph¶i® îcphæ   Õn     bi c«ng khai®Ó   ©n  ©n  Õtvµ  ùc hiÖn.   nh d bi   th   2.Trong    ×nh thùc hiÖn,®å       qu¸ tr       ¸n quy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ  Çn  îc ho   d ® th c ®   xem   Ðt ®iÒu  x  chØnh  cho  ïhîp víi ùc tÕ    iÓncña  «  Þ: ph       th   ph¸ttr   ® th a) ViÖc    xem   Ðt ®iÒu  x  chØnh        c¸c ®å ¸n quy  ¹ch  ho chung  îctiÕn hµnh  ®    theo ®Þnh  ú  n¨m  ét  Çn,khicÇn  Õtcã  Ó  ím  ¬n;   k 5  m l   thi   th s h b) C¸c  iÒu  ® chØnh    bæ sung  ã  Ýnh  Êt  ôc  é  i  íi®å   quy  ct ch c b ®è v   ¸n  ho¹ch chung    hoÆc  quy  hoÆc     Õt® îctiÕn hµnh    Çn  Õt; chiti       khic thi c)  äi  Öc  iÒu  M vi ® chØnh      quy  ¹ch  ©y  ùng  «   Þ  u   c¸c ®å ¸n  ho x d ® th ®Ò ph¶i® îcphÐp  ña  ¬     c c quan  µ   íccã  Èm  Òn    Öt ®å     . Nh n   th quy phª duy   ¸n ®ã
 3. 3 §i Ò u    å    ho¹ch chung  ©y  ùng  «  Þ    nh  ¬ng  íng 8. § ¸n quy    xd ® th x¸c®Þ ph h  ph¸ttr Ónkh«ng   i   gian ®«  Þ,x©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng,t¹olËp    th   d c s h      m«i  êng  èng  tr s thÝch  îp  ã  Ðt  n   ù  ©n  i  µi hoµ  ÷a viÖc  ë   éng  «   Þ  íis¶n  h c x ®Õ s c ®è h   gi   mr ® th v   xuÊt n«ng    ©m    ­ l nghiÖp,®¶m     b¶o  ninh quèc  an    phßng  µ    ¹t®éng  v c¸cho   kinh  tÕ kh¸c,víiviÖc     b¶o  ån      Ých  Þch  ö, c¶nh  t c¸c di t l s  quan  thiªnnhiªn,cã  Ýnh     t ®Õ n   Ëu  h qu¶  ña  c thiªntai òng    ù  è     c nh s c c«ng  Ö   ã  Ó  ra. ngh c th x¶y  §å    ¸n quy  ¹ch  ho chung  îclËp    ®   trªnb¶n    a   ×nh  ã  û lÖ  ®å ®Þ h c t   1/2000    ­ 1/25.000  ú  tu theo  ¹  «   Þ  µ  îc thÓ  Ön  lo i th v ®   ® hi b»ng  ¬    nh  íng    s ®å ®Þ h ph¸t tr Ón®«  Þ     n¨m)  µ  i   th (15 ­20  v quy  ¹ch x©y  ùng  t®Ç u      n¨m). ho   d ®î   (5 ­10    §å  quy  ¹ch  ¸n  ho chung  ph¶i cã    Õn  ña  éi  ng  ©n  ©n  µnh    ý ki c H ®å nh d th phè, thÞ    Þ  Ên  ë  ¹  µ    µnh  ã  ªnquan  íc khi tr×nh  ¬    x∙,th tr s t i c¸c ng v c li   tr     c quan  Nhµ   íccã  Èm  Òn    Öt. n   th quy phª duy §i Ò u 9. C¸c    quy  ¹ch    Õt® îc lËp    ¬  ë  ®å ¸n  ho chiti     trªnc s b¶n    a   ®å ®Þ h×nh  µ  a  Ýnh  û lÖ  v ®Þ ch t   1/500   ­ 1/2000,nh»m   ô  Ó    µ  ©n    c th ho¸ v tu theo    c¸c quy  nh  ña    quy  ¹ch  ®Þ c ®å ¸n  ho chung  µ  îclËp  ng  é  v ®   ®å b cho  õng  t khu  ùc  v ®«  Þ  ã    Çu    ¹ovµ  ©y  ùng  th c yªu c c¶it   x d trong giai®o¹n  ícm ¾t    µm  ¬  ë     tr   ®Ó l c s x©y  ùng    d c¸c c«ng  ×nh  trªnm Æt   t  µ    tr    ®Ê v c¸c c«ng  ×nh ngÇ m   : nhµ  , tr   nh   ë  c¸cc«ng  ×nh s¶n  Êt vµ  Þch  ô,c«ng    tr   xu   d v  viªn, ©y    c xanh,c«ng  ×nh c¬  ë  ¹   tr   s h   tÇng  ü  Ëtvµ    k thu   c¸cquy  nh  Ò   ÷g×n  µ    ¹oc¸cc«ng  ×nh kiÕn  óc ®Þ v gi   v t«n t     tr   tr   cã    Þvµ  gi¸tr   c¶nh  quan  thiªnnhiªn,b¶o  ¶m   toµn      ® an  phßng  ch¸y,ch÷a     ch¸y,  b¶o  Ö   v m«i  êng  «  Þ. tr ® th   §å    ¸n quy  ¹ch chitiÕt® îcduyÖt  µc¨n cø    Ëp    ù    u  ,lùa ho         l     ®Ó l c¸c d ¸n ®Ç t    chän  Ðt  Öt  a   iÓ m   µ  Êp  x duy ®Þ ® v c chøng  chØ  quy  ¹ch,quyÕt  nh  ho   ®Þ giao  ®Êt  µ  Êp  Êy phÐp  ©y  ùng. v c gi   xd §i Ò u    È m   Òn  Ëp,xÐt duyÖt        ho¹ch  «  Þ  îc 10. Th quy l   c¸c®å ¸n quy  ® th ®   quy  nh    ®Þ nh sau: 1. Thñ íng ChÝnh  ñ    Öt        t  ph phª duy ®å ¸n quy  ¹ch chung    «  Þ  ¹  ho   c¸c® th lo i I,lo¹ IIvµ              c¸c®å ¸n quy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ  i ho   d ® th kh¸ckhixÐt thÊy  Çn  Õt.     c thi   Uû  ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ×nh  Öt ¬ tr duy   c¸c ®å       ¸n quy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ  éc thÈm  Òn  ho   d ® th thu   quy phª  Öt  ña  ñ  duy c Th t ng ChÝnh  ñ. í  ph Bé   ©y  ùng  chøc  Ëp  X d tæ  l quy  ¹ch  ho chung  «  Þ  ¹    ¹    µ  Èm   ® th lo i lo i v th I, II trac¸c ®å   quy  ¹ch  ©y  ùng  «   Þ  éc  Èm  Òn      ¸n  ho xd ® th thu th quy phª  Öt  ña  duy c Thñ íng Ch Ýnh  ñ. t  ph 2. Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ phª  Ötduy   c¸c®å       ¸n quy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ  ho   d ® th cßn  ¹thuéc ®Þa  ¬ng  ×nh. l i   ph m Uû  ban  ©n  ©n   nh d c¸c  µnh  è  éc  th ph thu tØnh, thÞ    µ    x∙ v huyÖn  ×nh  tr duyÖt    quy  ¹ch  ®å ¸n  ho chung  µ  v quy  ¹ch    Õtthuéc  Èm   Òn    ho chi ti   th quy phª duyÖt cña  û     U ban  ©n  ©n  nh d tØnh. KiÕn  ócs  ëng  tr   tr hoÆc   ë  ©y  ùng  ®èivíi   «  Þ  SX d (     ® th kh«ng  ã  Õn  c¸c c Ki trócs  ëng) tæ    tr   chøc  Ëp,thÈm      c¸o Uû   l  tra®Ó b¸o    ban  ©n  ©n nh d tØnh  Ò     v c¸c ®å     ¸n quy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ  ãitrªn. ho   d ® th n   KiÕn  ócs  ëng    µnh  è  ùcthuéc Trung  ng  chøc  Ëp,thÈm   tr   tr c¸cth ph tr     ¬ tæ  l  travµ  ×nh duyÖt      quy  ¹ch  ©y  ùng  «   Þ  éc thÈm  Òn    tr   c¸c ®å ¸n  ho xd ® th thu   quy phª duyÖt cña  û       U ban  ©n  ©n  µnh  è  ùcthuéc Trung  ng. nh d th ph tr     ¬
 4. 4 ViÖc  Ðt duyÖt      x  ®å ¸n quy  ¹ch  ho chung    «  Þ  ¹  I µ  ¹      c¸c ® th lo i   lo i quy II v IV, ho¹ch    Õttrung t©m   «  Þ  ¹    ¹    µ    èc  é®i  chiti     ® th lo i lo i v c¸c qu l   qua    «  Þ  I, II c¸c ® th tØnh  þph¶icã    Õn  Ýnh  l    ý ki ch thøc b»ng      v¨n b¶n  ña  é  ©y  ùng. c BX d §i Ò u 11. Bé   ©y  ùng   X d ban  µnh    Èn, quy  ¹m, quy  ×nh vµ  h tiªuchu   ph   tr   híng dÉn  Öc  Ëp,thÈm    Ðt duyÖt quy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ.   vi l   tra,   x   ho   d ® th CH ¬NG   I II QU¶N   ý  © Y   ù NG   LX D C¸C C«NG   × NH   TR TRON G   «  Þ ® TH §i Ò u 12.  C¸c c«ng  ×nh  tr trong  «   Þ  ® th bao  å m     g c¸c c«ng  ×nh    tr trªn m Æt   t,c¸c c«ng  ×nh ngÇ m   ®Ê     tr   hoÆc     trªnkh«ng,kÓ   c¸c c«ng  ×nh ®iªu   c¶    tr     kh ¾c, tranh,¸p phÝch,biÓn         qu¶ng    u   c¸o ®Ò ph¶i® îcthiÕtkÕ,  ©y  ùng       xd theo  quy  ¹ch  ho chung,quy  ¹ch    Õt, ù    u    µ  îcc¬    ho chiti   ¸n ®Ç t v ®   quan  µ   íccã  d Nh n   thÈm  Òn  Ðt duyÖt. quy x   §i Ò u 13. Qu¶n  ýviÖc    ¹ovµ  ©y  ùng      l  c¶it   x d c¸c c«ng  ×nh  tr trong ®«     thÞ  bao  å m: g 1.Lùa  än  a  iÓ m   ©y  ùng  µ  Êp    ch ®Þ ® xd v c chøng  chØ  quy  ¹ch ®Ó   íng ho   h   dÉn  Öc  ö  ông  t  «  Þ; vi s d ®Ê ® th 2. C Êp   Êy  Ðp  ©y  ùng    gi ph xd hoÆc     Õt  nh  nh  ra quy ®Þ ®× chØ  Öc  ©y  vi x dùng,c¶it¹oc¸cc«ng  ×nh trong ®«  Þ;      tr     th 3.H íng dÉn  Öc    ¹ovµ  ©y  ùng        vi c¶it   x d c¸cc«ng  ×nh trong ®«  Þ; tr     th 4.§¨ng  ý,cÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ë  ÷u    k  gi   nh quy s h c«ng  ×nh; tr 5.§iÒu    èng    µ u  ÷hå  ¬      tra,th kª v l tr   s c¸cc«ng  ×nh trong®«  Þ. tr     th §i Ò u 14. Chñ   u   khitiÕn  µnh  Ëp  ù  kh¶      ®Ç t   h l d ¸n  thihoÆc   ÕtkÕ   thi   x©y  ùng  d c«ng  ×nh trong ®«  Þ  tr     th ph¶ixinc¬      quan  qu¶n  ýquy  ¹ch ®«  Þ  l  ho   th giíthiÖu ®Þa  iÓ m   ©y  ùng.   i   ® xd Khi ®Þa   iÓ m   ∙  îc x¸c ®Þnh,  Õn  ócs  ëng    ® ®®    Ki tr   tr hoÆc   ë   ©y  ùng  SX d (®èi víic¸c ®«   Þ        th kh«ng  ã  Õn  óc s tr ng)  Êp  c Ki tr   ë c chøng  chØ  quy  ¹ch ho   theo ®Ò   Þ  ña  ñ  u  .C¨n  ®Ó   Êp    ngh c ch ®Ç t  cø  c chøng  chØ quy  ¹ch gå m: ho   1. Quy  ¹ch    ho chung  µ  v quy  ¹ch    Õt® îcc¬  ho chiti     quan  µ   íccã  Èm   Nh n   th quyÒn    Öt; phª duy 2. C¸c    Èn, quy  ¹m  Ò   ©y  ùng  «  Þ,vÖ     tiªuchu   ph v x d ® th   sinh m«i  êng,an    tr   toµn,phßng  ÷a    ch ch¸y® îcNhµ   ícban  µnh     n  h hoÆc   cho  Ðp  ö  ông. ph sd §i Ò u    15. Trong chøng  chØ  quy  ¹ch cÇn    nh  â nh÷ng    Çu  ho   x¸c®Þ r  yªu c chñ  Õu  y sau  y: ®© 1. C¸c  cÇu  Ò   Ö     yªu  v v sinh,an  µn    to phßng  ch¸y,ch÷a    ch¸y,b¶o  Ö       v m«i tr ng; ê 2. C¸c  cÇu  Ò     yªu  v quy  ¹ch  ö  ông  t  ai,kiÕn  ócvµ  ho sd ®Ê ®   tr   c¶nh  quan  ®«  Þ  :quan  Ö   a  iÓ m   ©y  ùng  íi th nh   h ®Þ ® xd v  tæng  Ó,gií h¹n  th     khu  t  i ®Ê trong  chØ   í x©y  ùng  µ  êng  ;  ôc  ch  ö  ông  t; m Ët    ©y  ùng; gi i   d v® ®á m ®Ý sd ®Ê   ®é x d   h Ö   è  ö  ông  t;chiÒu  ssd ®Ê   cao  èi®a  t   c«ng  ×nh vµ  Ých  ícc¸c phÇn  tr   k th     c«ng  tr×nh ® îcphÐp     nh«    égií êng  ra l   it , chung  µ  µng  µo,c©y  vh r  xanh;
 5. 5 3.C¸c    Çu  Ò   ©y  ùng  µ    yªu c v x d v khaith¸csö  ông  ¬  ë  ¹ tÇng  ü  Ët    d c s h  k thu   ®«  Þ    th nh giao th«ng,san  Òn,      n tho¸tnícm a, nícbÈn, cÊp  íc,cÊp  iÖn  µ          n  ® v th«ng    ªnl¹c. tinli   §i Ò u 16. Sau    ù  ®Ç u   x©y  ùng  îc duyÖt,chñ  u   tiÕn   khi d ¸n  t d ®    ®Ç t   hµnh  µm    ñ tôcnhËn  t,giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  µ  Êy  l c¸cth     ®Ê     nh quy sd ®Ê v gi phÐp  ©y  ùng  ¹ c¬  xd t   quan  µ   íccã  Èm  Òn. i Nh n   th quy §i Ò u    Öc  Êp  Êy  Ðp    ¹ovµ  ©y  ùng      vµo    17. Vi c gi ph c¶it   x d ph¶ic¨n cø  c¸c giÊy tê hîp ph¸p  Ò   Òn  ö  ông  t  µ  ë  ÷u       v quy sd ®Ê v s h c«ng  ×nh,c¸c ®iÒu  Ön  tr    ki tèithiÓu  Ò   Ö     v v sinh c«ng  ×nh,c¸c yªu  Çu  Ò     tr     c v quy  ¹ch  Õn  óc®«  Þ, ho ki tr   th   vÒ   ü   m quan  c«ng  ×nh,c¶nh  tr   quan  «  Þ,c¸c yÕu  è tiÖn,bÊt tiÖn ® îcx¸c ® th     t         ®Þnh   ô  Ó  c th trong    Èn, quy  ¹m  Ò   tiªuchu   ph v quy  ¹ch  «   Þ  µ      ho ® th v c¸c quy ®Þnh  Ò   ©y  ùng  «  Þ. vx d ® th §èivíi    c«ng  ×nh lín, tr     quan  äng tr ckhicÊp  Êy phÐp  ©y  ùng    é  tr   í     gi   xd c¸cB cã  ªnquan  li   ph¶ixem   Ðt kü  Ò     nh  Õt  Êu  µ  ü  Ëtx©y  ùng,vÒ     x   v æn ®Þ k c v k thu   d   m«i  êng, m«i  tr   sinh,an    ninh  èc  qu phßng, an  µn    to phßng  ch¸y,ch÷a    ch¸y vµ    vÒ     Ên    c¸c v ®Ò kh¸c;khi cÇn  Õtph¶i ® îc Héi  ng  Õn  óc quy  ¹ch    thi      ®å ki tr   ho   tØnh  hoÆc   µnh  è  ùc thuéc  th ph tr   Trung  ng  ¬ xem   Ðt  íc khitr×nh  ¬  x tr     c quan  Nhµ   íccã  Èm  Òn    Öt. n   th quy phª duy §i Ò u    tr ng  îp ® îcmiÔn  Êy phÐp: 18. C¸c  ê h     gi   1.MiÔn  Êy phÐp  ©y  ùng:   gi   xd C¸c  Öc  öa  ÷a    tv¸,quÐt    ¶o  ãi,l¸  Òn,  vi s ch nh tr¸     , v«i,® ng   t n thay cöa  õ   (tr   tr ng  îp m ë   öa  ® êng  è  Ýnh) vµ      ¹o,söa  ÷a,l¾p  Æt    ê h   c ra  ph ch   c¸c c¶it   ch   ® c¸c thiÕtbÞ     trong nhµ, trang trÝ néithÊtkh«ng  µm            l ¶nh  ëng  Êu  n   Õt  Êu  h x ®Õ k c c«ng  ×nh c¸cnhµ  ©n  Ën  µ  é  Æt   Õn  ócm Æt   è. tr     l c vbm ki tr   ph 2.MiÔn  Êy phÐp    ì:   gi   ph¸ d a) C¸c    c«ng  ×nh hiÖn  ã  tr   c nh»m   ôc  ô  ph v cho  Öc  ©y  ùng  vi x d c«ng  ×nh tr   ®∙  ã  Êy phÐp  ©y  ùng; c gi   xd b) C¸c    c«ng  ×nh t¹m  êi®∙  Õt  ¹n sö  ông; tr   th   h h   d c) C¸c    c«ng  ×nh  tr kh«ng  ã  Êy  Ðp  ©y  ùng  c gi ph x d hoÆc   viph¹m    do    c¸c quy  nh  Ò   ©y  ùng; ®Þ vx d d) C¸c    c«ng  ×nh nh»m     µnh  Õt ®Þnh  ña  µ  tr   thih quy   c To ¸n; e) Trong  êng  îp  Èn  Êp   c«ng  ×nh  Þ    háng  tr h kh c nh tr bh nÆng,  ã  Ó  c th g©y      ¹n hoÆc     ã  ra tai   n khic thiªntai ho¶  ¹n.  ,   ho §i Ò u    å   ¬    Ðp  öa  ÷a  µ    ¹o: 19. H s xinph s ch v c¶it 1. §¬n    Ðp  ©y  ùng    xin ph x d (do  ñ  ë  ÷u  ch s h c«ng  ×nh ® øng  tr   tªn); êng   tr hîp c«ng  ×nh thuéc  ë  ÷u  µ   íc th×  tæ  tr   s h Nh n   do  chøc  îc uû  Òn  µm  ñ  ®   quy l ch ®Ç u    øng  t® tªn; 2. C¸c  Êy tê chøng    gi     minh  Òn  ë  ÷u  µ  µ  Òn  ö  ông  t  ã  quy s h nh v quy sd ®Ê c kÌm theo ho¹ ®å   Þ  Ýc«ng  ×nh tûlÖ      v tr   tr     1/100  ­1/500. 3.  å   ¬  ÕtkÕ   ü  Ët do  chøc  H s thi   k thu   tæ  hoÆc   nh©n  ã  Êy  Ðp  c¸  c gi ph hµnh  Ò   ÕtkÕ; ngh thi   §èivíi    c«ng  ×nh lín, tr     quan  äng,thiÕtkÕ   ü  Ëtph¶i® îcc¬  tr     k thu       quan  ã  c thÈm  Òn    Öt. quy phª duy
 6. 6 4. ¶nh  ôp    ch khæ   x  cm   Æt   Ýnh  9  12  m ch c«ng  ×nh cã  tr   kh«ng gian liÒn     kÒ   íckhic¶it¹o. tr       §i Ò u    å   ¬    Ðp  ©y  ùng  20. H s xinph x d c«ng  ×nh míi: tr   1.§¬n    Ðp  ©y  ùng    ñ  u    øng    xinph x d (do ch ®Ç t® tªn); 2. C¸c  Êy  ê chøng    gi t   minh  Òn  ö  ông  t  quy sd ®Ê (quyÕt ®Þnh    giao  t, ®Ê   cho    t  thuª®Ê hoÆc   Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t); gi   nh quy s d ®Ê 3.  å   ¬  ÕtkÕ   ü  Ët c«ng  ×nh  tæ  H s thi   k thu   tr do  chøc  hoÆc     ©n  ã  c¸ nh c giÊy phÐp  µnh  Ò   ÕtkÕ.   h ngh thi   §èivíi       c«ng  ×nh lín, c¸c tr     quan  äng,thiÕtkÕ   ü  Ëtph¶i® îcc¬  tr     k thu       quan  cã  Èm  Òn    Öt. th quy phª duy 4. §èi víic«ng  ×nh  ã  èn  u    cña  íc ngoµi th×       tr c v ®Ç t n    ph¶i cã    b¶n    sao GiÊy  Ðp  u    Uû   ph ®Ç tdo  ban  µ   ícvÒ   îp    µ  Çu   Êp. Nh n   H t¸cv § tc §i Ò u 21. È m   Òn  Êp  Êy  Ðp  öa  ÷a, c¶i t¹o hoÆc   ©y   Th quy c gi ph s ch       x dùng  íi® îcquy  nh    m    ®Þ nh sau: 1. KiÕn  óc s  ëng    tr   tr hoÆc   ë   ©y  ùng  ®èi víic¸c ®«   Þ  SX d (       th kh«ng  ã  c KiÕn  ócs  ëng) cÊp  Êy  Ðp  öa  ÷a  µ  Êy  Ðp  ©y  ùng    tr   tr   gi ph s ch v gi ph xd c¸c c«ng  tr×nh trong ®«  Þ      th theo  ù  û  Òn  ña  ñ   Þch  û   s u quy c Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,  thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng. ph tr     ¬ 2. §¹idiÖn  Õn  óc s  ëng  µnh  è     Ki tr   tr th ph hoÆc   ë   ©y  ùng  ¹  Þ    SX d ti th x∙, quËn,huyÖn  Êp  Êy phÐp  öa  ÷a  µ  Êy phÐp  ©y  ùng      c gi   s ch v gi   xd c¸cc«ng  ×nh  tr riªnglÎ b¸n kiªncè      Þ  Ýsau:         ë c¸cv tr   , a)  Trªn    êng  c¸c ® trong  éi bé  phè, c¸c hÎm  ã  é gií  n   «     c l  i kh«ng  ính¬n  l  12m; b) Trong      c¸c khu  ∙  ã  ® c quy  ¹ch    Õt® îcc¬  ho chiti     quan  µ   íccã  Èm   Nh n   th quyÒn  Ðt duyÖt. x  §i Ò u    êigian  22. Th   xem   Ðt,gi¶iquyÕt  å  ¬    Ðp  öa  ÷a,c¶i x   h s xin ph s ch     t¹ovµ  ©y  ùng     x d c¸cc«ng  ×nh quy  nh    tr   ®Þ nh sau: 1. Kh«ng    ngµy  i víic¸c nhµ   ©n  µ    qu¸ 30  ®è       tnh v kh«ng    ngµy  i qu¸ 45  ®è   víi     c«ng  ×nh kh¸ckÓ   õkhinhËn    å  ¬; c¸c tr     t    ®ñ h s 2. Trêng  îp  µ  ã    h nh c nguy  ¬  ôp  æ   ×  êigian  c s ® th th   xem   Ðt    Õt  x gi¶iquy kh«ng    ngµy  Ó   õkhinhËn    å  ¬. qu¸ 10  k t    ®ñ h s Qu¸  êih¹n  th   trªn, Õu  a    Õt  ×  ¬   n ch gi¶iquy th c quan  Õp nhËn  å  ¬  ti   h s ph¶i   th«ng b¸o  ýdo  l   cho  ¬ng  ù  Õt.Trêng  îp  ® s bi   h cho  r»ng  Öc  õ chèicÊp  Êy vi t     gi   phÐp  µ kh«ng  Ýnh  ¸ng, th×  êi lµm  n  ã  Òn  Õu  ¹ilªn Chñ   l  ch ®   ng   ®¬ c quy khi n     tÞch  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng. Quy Õt  nh   ¬  ®Þ cña  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ã  ¬ c hiÖu  ùcthi µnh. l   h §i Ò u 23. Chñ   u    ©y  ùng    ®Ç t x d c«ng  ×nh  ã  tr c tr¸chnhiÖ m   ùc hiÖn    th   ®óng  éidung  n  quy  nh  ®Þ tronggiÊy phÐp  ©y  ùng:     xd 1.Trêng  îp cã    Çu    h   yªu c thay ® æi  ÕtkÕ,  × chñ  u      thi   th   ®Ç tph¶ilËp hå  ¬    s ®iÒu chØnh    bæ sung  ÕtkÕ   µ    Êp  ¹giÊy phÐp  ©y  ùng; thi   v xinc l   i   xd 2. N Õ u   Öc      vi thic«ng  kh«ng  ng  Êy  Ðp  ©y  ùng  ∙  îc cÊp  × ®ó gi ph xd ®®  th   chñ  u    ®Ç t hoÆc   ñ    ch thic«ng  ph¶i chÞu  µn  µn    ho to tr¸chnhiÖm   µ    v ph¶i thi   
 7. 7 hµnh  ng    cÇu  ña  Õn  ócs  ëng  µnh  è  ®ó c¸c yªu  c Ki tr   tr th ph hoÆc   ë   ©y  ùng  SX d (®èivíi   «  Þ      ® th kh«ng  ã  Õn  ócs  ëng); c¸c c Ki tr   tr 3. Sau  th¸ng kÓ   õ khi® îc cÊp  Êy  Ðp  ©y  ùng  µ   ñ  u      12    t      gi ph x d m ch ®Ç t vÉn  a  ëic«ng  ch kh   hoÆc   ëic«ng  åim µ   kh   r   kh«ng  Õp tôc x©y  ùng  ×  Êy ti     d th gi   phÐp  ©y  ùng  x d kh«ng cßn    Þ.N Õ u   Én  ã  gi¸tr   v c nhu  Çu  ©y  ùng  ×  ñ  c x d th ch ®Ç u    tph¶ixingiah¹n giÊy phÐp  ©y  ùng.        xd §i Ò u 24. Khi khëic«ng  ©y  ùng, chñ  u         x d   ®Ç t ph¶ith«ng    b¸o cho  û   U ban  ©n  ©n  êng,x∙,thÞ  Ên së  ¹ biÕt. nh d ph     tr   t   i Trong    ×nh thic«ng    qu¸ tr     c¸c c«ng  ×nh línquan  äng,®¬n  Þ    tr     tr   v thic«ng  ph¶i cã  Ón    bi b¸o  è  nh  ¹  a   iÓ m     c ®Þ t i®Þ ® thic«ng, trong      ®ã ph¶i ghi râ        tªn c«ng  ×nh,tªn®¬n  Þ    tr    v thi c«ng,sè  Êy phÐp  ©y  ùng,thêih¹n      gi   xd     thi c«ng,kÓ     c¶  b¶n  Ïphèic¶nh  v    c«ng  ×nh. tr §i Ò u 25. ViÖc  ©y  ùng, duy    öa  ÷a      x d   tu s ch c¸c c«ng  ×nh  tr kh«ng  îc ®  g©y  tæn  ¹icho    h  c¸c c«ng  ×nh trªnm Æt   t,ngÇ m   µ    tr     ®Ê   v trªnkh«ng  ùctiÕp  tr   cã  ªnquan,®ång  êiph¶icã  Ön  li     th     bi ph¸p  b¶o  ¶m   ® giao th«ng    th«ng  ètvµ  su   an  µn    êng  è. to trªn® ph §i Ò u  26. Öc  ©y  ùng  c«ng  ×nh  Ç m   íic¸c  Õn  êng   Vi x d c¸c  tr ng d  tuy ® chÝnh  ph¶i ® îc tiÕn  µnh  ng  é, cïng  ét  óc.Trong  êng  îp  a       h ®å b  m l  tr h ch ®ñ ®iÒu  Ön  ©y  ùng  ng  é  µ   Én  ki x d ®å b m v ph¶itiÕn  µnh  ©y  ùng  õng  Çn     h x d t ph th× ph¶icã      gi¶iph¸p  qu¸    µ  ®é v ph¶i® îc Chñ   Þch  û      t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,   thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ph tr     ¬ cho  Ðp. ph §i Ò u 27. 1. Sau    ©y  ùng    khix d hoÆc     ¹oc«ng  ×nh,chñ  u    c¶it   tr   ®Ç tph¶ilËp  å  ¬    hs hoµn c«ng  theo quy  nh  µ    ®Þ v ph¶inép    cho    ¬  c¸cc quan  sau  y: ®© a)  Õn  ócs  ëng  Ki tr   tr hoÆc   ë   ©y  ùng  i  íi®«   Þ  SX d ®è v   th kh«ng  ã  Õn  c Ki trócs  ëng;   tr b)  ¬   C quan  qu¶n  ý nhµ  t  Õu  µ c«ng  ×nh  Õn  óc)hoÆc   ¬  l  ®Ê (n l  tr ki tr   c quan  giao th«ng  c«ng  ×nh (nÕu  µ c«ng  ×nh c¬  ë  ¹  Çng  ü  Ët)cña  tr   l  tr   s h t k thu   tØnh hoÆc   µnh  è  ùcthuéc Trung  ng   u  ÷. th ph tr     ¬ ®Ó l tr 2. Lµ m     ñ  ôc ®¨ng  ý, xin cÊp    c¸c th t   k    chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  nh quy s h c«ng  tr×nh vµ  Òn  ö  ông  t  ¹ c¬    quy sd ®Ê t   quan  µ   íccÊp  ã  Èm  Òn. i Nh n   c th quy CH ¬NG   IV B¶O   Ö   V C¶NH   QUAN   µ   V M«I  êNG   è NG   «  Þ TR S ® TH §i Ò u 28. C¶nh    quan  «   Þ  ® th bao  å m   g c¶nh quan  thiªnnhiªnvµ      c¶nh  quan  ©n  ¹o. nh t KiÕn  óc s  ëng  µnh  è  tr   tr th ph hoÆc   Gi¸m  c  ë   ©y  ùng  ®èivíi®«   ®è S X d (    thÞ kh«ng  ã  Õn  ócs  ëng) chÞu  c Ki tr   tr   tr¸chnhiÖ m     trong viÖc    ¹ovµ  ©y    c¶it   x dùng    c¸c c«ng  ×nh  tr trong  «   Þ  Ò   ü   ® th v m quan, yªu  Çu  ö  ông, ®é   Òn     c sd  b v÷ng  µ  v ph¶ikÕt  îp hµihoµ  íic¶nh    h    v  quan  thiªnnhiªn,gi÷ g×n         c¸c danh    lam th¾ng  c¶nh  µ      Ých  Þch sö. v c¸cdit l 
 8. 8 §i Ò u 29. Tæ     chøc,c¸ nh©n  ang  ö  ông     ® sd c«ng  ×nh kiÕn  ócph¶i tr   tr     gi÷ g×n, duy    é  Æt   Õn  ócc«ng  ×nh vµ  ång c©y      tu b m ki tr   tr   tr   xanh trong khu«n    viªnphïhîp víi        quy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ  îcduyÖt. ho   d ® th ®   Uû  ban  ©n  ©n    «   Þ  nh d c¸c ® th ph¶ib¶o  ¶m     ® cho    êng  è, qu¶ng  c¸c ® ph   tr ng, vên  ê  hoa, c«ng    viªn,cÇu, hÇ m   îc chiÕu      ®  s¸ng  µ  ã    äi;c¸c c«ng  v c tªn g     tr×nh kiÕn  ócph¶icã  è  ¨ng  ý    tr     s® k theo quy  nh  ña  µ   íc.   ®Þ c Nh n §i Ò u    é   30. B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    Þu  tinch tr¸chnhiÖ m     trong viÖc  t¹o   t«n    vµ  ö  ông    sd c¸c c«ng  ×nh ditÝch  Þch sö,v¨n ho¸ theo  tr     l     Ph¸p  Önh  l b¶o  Ö   µ  vv sö  ông    Ých  Þch sö,v¨n ho¸ vµ  d dit l         danh  lam  ¾ng  th c¶nh. §i Ò u    Öc  è  Ý x©y  ùng    ¹i Ón  th«ng    31. Vi b tr   d c¸c lo   bi b¸o  tin,qu¶ng    c¸o, tranh,t ng ngoµitrêi ã  Ých  íc líncña    chøc   î     k c th     c¸c tæ  hoÆc     ©n  ã    c¸ nh c ¶nh hëng  n   é  Æt   Õn  óc ®«   Þ  µ  ü   ®Õ b m ki tr   th v m quan  êng  è  ® ph ph¶i cã  Êy   gi   phÐp u  µnh  ña  ë   lh c S V¨n    µ  Êy  Ðp  ©y  ùng  ña  Õn  ócs  ëng  ho¸ v gi ph xd c Ki tr   tr hoÆc   ë  ©y  ùng  ®èivíi «  Þ  SX d (     th kh«ng  ã  Õn  ócs  ëng). ® c Ki tr   tr §i Ò u    32. C¸c  ¹i ©y  lo  c xanh  chuyªn dïng,c©y      xanh c«ng  éng  µ  ©y  c vc xanh  trong c¸ckhu«n       viªnc«ng  ×nh tiÕp cËn  Æt   è  Ýnh  u   tr     m ph ch ®Ò ph¶i® îc    trång theo    quy  ¹ch  îcduyÖt  µ  ù  íng dÉn  ña  ¬  ho ®  vsh   c c quan  qu¶n  ý®«  Þ  l   th cÊp  ã  Èm  Òn, ®¶m   c th quy   b¶o    cÇu  ö  ông,m ü   c¸c yªu  sd   quan  «  Þ,c¶it¹o ® th       vikhÝ  Ëu, vÖ     h   sinh m«i  êng  µ    tr v kh«ng  µm    áng    l hh c¸c c«ng  ×nh c¬  ë  ¹ tr   s h   tÇng  ü  Ëtdíi t  òng      k thu     ®Ê c nh trªnkh«ng. ViÖc  chÆt  ¹  ©y  h c xanh  trong ®«   Þ    th ph¶i® îc c¬      quan  qu¶n  ý®«   Þ  l   th cã  Èm  Òn  th quy cho  Ðp, trõtr ng  îp khÈn  Êp  thiªntai ®Þch  ¹. ph     ê h   c do   ,   ho §i Ò u    33. Nghiªm  Ê m   äi  Öc  o  íi, c m vi ®µ b   san  Êp  Æt   lm b»ng,khaith¸c      kho¸ng  s¶n  µm  Õn  ¹ng  a   ×nh, c¶nh  l bi d ®Þ h   quan    ÷ng  ë nh khu  ùc  v b¶o  Ö   v thiªnnhiªn,danh      lam  ¾ng  th c¶nh  ∙  îc xÕp  ¹ng,c¸c hå  ®®  h     chøa  íc vµ  Æt   n  m níctho¸ng trong ®«  Þ  ∙  îcquy  ¹ch,trõtr ng  îp ® Æc   Öt® îcc¬        th ® ®   ho    ê h   bi     quan  Nhµ   íccã  Èm  Òn  n   th quy cho  Ðp. ph §i Ò u 34. Öc  Ëp  µ  Ðt  Öt      quy  ¹ch  ©y  ùng  «    Vi l v x duy c¸c ®å ¸n  ho x d ® thÞ,c¸c dù  ®Ç u    ©y  ùng        ¸n  tx d c¸c c«ng  ×nh trong ®«   Þ  tr     th ph¶ixÐt  í tÝnh    ti  hîp lývÒ   a  iÓ m   ©y  ùng,t¸c®éng  ña  ã  n       ®Þ ® xd    c n ®Õ m«i  êng  «  Þ. tr ® th Tuú  møc     nhiÔ m,  ®é «  quy    m« c«ng  ×nh,c¸c ®å   quy  ¹ch,dù    tr     ¸n  ho   ¸n ®Ç u    tph¶icã  ù  ng    ña  ¬    s ®å ý c c quan  qu¶n  ým«i  êng  µ   íccÊp  ã  Èm   l  tr Nh n   c th quyÒn  íckhixÐt duyÖt. tr       §i Ò u 35. 1. Tæ     chøc,c¸ nh©n  ang     ® qu¶n  ýsö  ông    l  d c¸c c«ng  ×nh cã  Êt th¶i tr   ch     ®éc  ¹ig©y  nhiÔ m   h  «  m«i  êng  «  Þ  tr ® th ph¶icã  Ön    bi ph¸p  ö  ý®Ó   µm  ¹ch x l  ls  tr ckhith¶ira c«ng  ×nh xö  ýchung  ña  «  Þ,®ång  êiph¶i®¨ng  ý  íi í        tr   l   c ® th   th     k v  c¬ quan  qu¶n  ým«i  êng  µ   íccÊp  ã  Èm  Òn  Ò: l  tr Nh n   c th quy v
 9. 9 a) C¸c  ¹ chÊtth¶ivµ îng chÊtth¶i   lo   i   l    ; b) Ph¬ng    µ  Ön    ¸n v bi ph¸p xö  ýchÊtth¶i   l    . 2.Trêng  îp c¸cchÊt th¶ig©y  c  ¹ido    ×nh vËn  µnh    h      ®é h   qu¸ tr   h c«ng  ×nh tr   g©y  cha  ã  Ön  ra  c bi ph¸p  ö  ý h÷u  Öu  ×  îc xem   Ðt,xö  ý b»ng  ét  x l  hi th ®   x   l  m trongnh÷ng  ¬ng    ph thøc sau:   a) §×nh    chØ  ¹t®éng  ho   c«ng  ×nh; tr b)  chuyÓn  Di  c«ng  ×nh  Ò   a   iÓ m   íi phï hîp  íiquy  ¹ch  îc tr v ®Þ ® m    v  ho ®  duyÖt.   §i Ò u 36. Uû     ban  ©n  ©n  µnh  è, thÞ    Þ  Ên  nh d th ph   x∙,th tr giao  cho    tæ chøc chuyªn tr¸chthu,gom,  ö  ýc¸c chÊt th¶ic«ng       x l       nghiÖp  µ  v sinh ho¹t, µm     l c¸c dÞch  ô  ö  ýchÊt th¶it¹ c¸c khu  ùc    v x l     i     v quy  nh  ïhîp víi ®Þ ph       quy  ¹ch ® îc ho     duyÖt. T¹ic¸c tô ®iÓ m        sinh ho¹tvµ        c¸c c«ng  ×nh  tr c«ng  éng    î,nhµ    c nh ch   ga, cöa  µng,b Õn    Õn  µ  h   xe,b ph trong ®«  Þ,Ban    th   qu¶n  ýph¶iniªm  Õt  éiquy  l    y n  gi÷ g×n  Ö     v sinh,bè  Ý nhµ  Ö     tr   v sinh c«ng  éng,n¬ichøa      öixe,s ¾p     c    r¸c,b∙ig     xÕp  ö  ông  Æt   sd m b»ng  îp lý, h   b¶o  ¶m   toµn  ® an  giao th«ng.   §i Ò u 37. Khi thic«ng, chñ  u    µ  n  Þ           ®Ç t v ®¬ v thic«ng  ph¶ithùc hiÖn      c¸c quy  ¾c  Ëttù vÖ     t tr     sinh,an  µn,ph¶icã  Ön    to     bi ph¸p  che  ¾n,  èng    ch ch r¸c bôi vµ  ¶m    ® b¶o  toµn  an  cho  ©n  ©n  µ  nh d v c«ng  ×nh  ©n  Ën. C¸c  ¬ng  tr lc  ph tiÖn  Ën  v chuyÓn  Ët  Öu  µ  Õ     ©y  ùng  v li v ph th¶ix d kh«ng  îc lµm  Èn  êng  ®  b ® phè.Trêng  îp thic«ng  ©y  nhiÔ m,  Õng  n,khãibôi,®éc  ¹i  × ®¬n  Þ    h   g «  ti å     h,  th v thic«ng    ph¶icã    tr¸chnhiÖm   ö  c  ¹i  µm    kh ®é h , l gi¶m  Õng  n  èng  íimøc   ti å xu d  quy  nh  ña  µ   íc.Khix©y  ùng  ®Þ c Nh n     d xong c«ng  ×nh tr ckhinghiÖ m    a  tr   í     thu ® vµo  ö  ông, ®¬n  Þ    sd   v thic«ng  ph¶ithu dän  Æt      m b»ng, dë  á    ¹ vµ  µn    b l¸ntr   ho i thiÖn khu  ùc  ©y  ùng.   vxd CH ¬NG   V QU¶N   ý  ö  ô NG   µ   LSD V KHAI  TH¸C  C¸C  C«NG   × NH   ¬   ë TR CS   ¹  Ç NG   ü   HT K THU Ë T   «  Þ. ® TH §i Ò u    c«ng  ×nh c¬  ë  ¹ tÇng  ü  Ët®«  Þ  38. C¸c  tr   s h   k thu   th bao  å m:  g giao  th«ng,cÊp  íc,tho¸tníc,vÖ     n      sinh m«i  êng, cung  Êp    tr   c n¨ng îng,chiÕu  l  s¸ng  c«ng  éng,th«ng    u  iÖn  µ    c   tinb ® v c¸cc«ng  ×nh kh¸c. tr   §i Ò u    äi  39. M c«ng  ×nh c¬  ë  ¹  Çng  ü  Ët®«  Þ    ©y  ùng  tr   s h t k thu   th khix d xong ph¶i® îc tæ      chøc  nghiÖm     û   thu.U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  ¬ giao  cho    ¬  c¸c c quan  chuyªn tr¸chqu¶n  ýsö  ông  µ    l  d v khai  th¸cc¸cc«ng  ×nh ®ã.    tr   Néi dung    qu¶n  ýsö  ông  µ  l  d v khaith¸cc¸c c«ng  ×nh c¬  ë  ¹  Çng  ü       tr   s h t k thuËt®«  Þ  å m:   th g 1.LËp  µ u  ÷lýlÞch,hå  ¬  ü  Ëthoµn    v l tr       s k thu   c«ng  ©y  ùng  xd c«ng  ×nh; tr 2.Ph¸thiÖn      áng  ù  ¹t®éng  ×nh  êng      c¸ch h s ho   b th cho    c¸cc«ng  ×nh; tr 3.  ùc  Ön  Õ     Th hi ch ®é duy    tu,b¶o  ìng,c¶i t¹o n©ng  Êp    d     c ®Ó duy  × tr   chÊtl ng c«ng  ×nh theo ®Þnh  ú  µ  Õ   ¹ch hµng   î   tr     k v k ho   n¨m;
 10. 10 4. Ký  Õt    îp ®ång    k c¸ch   cung  Êp  ¬  ë  ¹ tÇng  ü  Ëtvíi   chøc, c c s h  k thu     tæ  c¸c   c¸nh©n  ã    c nhu  Çu  ö  ông  µ  íng dÉn  Öc  ùc hiÖn  Õ     c sd vh   vi th   ch ®é khaith¸cvµ     sö  ông    d c¸cc«ng  ×nh theo ®óng  tr     quy  ×nh,quy  ¹m  ü  ËtNhµ   íc; tr   ph k thu   n 5. Ph¸thiÖn  µ  ö  ýc¸c viph¹m  Ò   Õ     ö  ông  µ      v x l      v ch ®é s d v khaith¸cc¸c      c«ng  ×nh c¬  ë  ¹ tÇng  «  Þ. tr   s h   ® th §i Ò u      40. Tæ chøc,c¸nh©n  ö  ông  µ           sd v khaith¸cc¸cc«ng  ×nh c¬  ë  tr   s h¹ tÇng  ü  Ët®«  Þ    k thu   th ph¶i: 1. ChÊp  µnh    h nghiªm  chØnh    c¸c quy  nh  Ò   Õ     ö  ông  i  íi ®Þ v ch ®é s d ®è v   tõng lo¹ c«ng  ×nh vµ  ù  èihîp ®ång  é  ÷a c¸clo¹ c«ng  ×nh;    i tr   s ph     b gi     i   tr 2. Kh«ng  îc lÊn  Õm   t    ®  chi ®Ê c«ng  éng  µnh    ©y  ùng    c d ®Ó x d c¸c c«ng  tr×nh  ¬  ë  ¹  Çng  ü  Ët ®«   Þ, kÓ   vïng  csht k thu   th   c¶  b¶o  Ö   îc khoanh  nh   v®  ®Þ theo tiªuchuÈn     quy  ¹m  ña  µ   íc; ph c Nh n 3. ViÖc  ö  ông  Ö   èng      sd h th c¸c c«ng  ×nh c¬  ë  ¹ tÇng  ü  Ëtchung  tr   s h   k thu   cña  «  Þ  ® th ph¶i® îcphÐp  ña  ¬     c c quan  µ   íccã  Èm  Òn; Nh n   th quy 4. C¸c  ù  è  ü  Ët g©y   háng    s c k thu   h c«ng  ×nh  ¬  ë  ¹  Çng  ü  Ët tr csht k thu   chung  «  Þ  c¸c hµnh      ¹m  ña  êisö  ông  ©y    ® th do    viviph c ng   d g ra ph¶i® îcxö  ý     l  vµ  åith ng  Öth¹ithùc tÕ  b   ê thi       theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    Öc  öa  ÷a    41. Vi s ch c¸cc«ng  ×nh c¬  ë  ¹ tÇng  ü  Ët®«  Þ  tr   s h   k thu   th ph¶i: 1. Cã   Êy phÐp  ña  ¬    gi   c c quan  µ   íccã  Èm  Òn, trõtr ng  îp ® îc Nh n   th quy    ê h     miÔn   theo quy  nh   ña  û   ®Þ c U ban  ©n   ©n   nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng; ¬ 2. §îcsù  ng    ña  ¬      ®å ý c c quan  chuyªn tr¸chqu¶n  ýc¸c c«ng  ×nh c¬  ë      l    tr   s h¹ tÇng  ü  Ëtkh¸ctrùctiÕp cã  ªnquan;   k thu        li   3. Cã   Ón    bi b¸o  µ    Ön  v c¸c bi ph¸p  che  ¾n,  ch b¶o  ¶m   ® giao th«ng th«ng  suèt,vÖ     sinh m«i  êng  µ  toµn    tr v an  cho    ¹t®éng  c¸cho   c«ng  éng; c 4.  Thu  än, tr¶ l¹  Æt   d     im b»ng trong vßng  tiÕng  48  sau    khi c«ng  Öc  vi hoµn  µnh. th §i Ò u 42. 1.C¸c    c«ng  ×nh giao th«ng  «  Þ  ñ  Õu  å m: tr     ® th ch y g a) M¹ng íi êng,cÇu, hÇ m,    l ®     qu¶ng  êng,b Õn    tr   b∙i s«ng  , ngßi,kªnh  ¹ch;   r  b) C¸c c«ng  ×nh kü  Ët®Ç u   èi  tr   thu   m giao  th«ng:s©n    bay,nhµ    Õn     ga, b xe,c¶ng.   2.Ph¹m      vib¶o  Ö: v a) §êng  «  Þ,kÓ   quèc  équa  «  Þ  îcgií h¹n  ëichØ  í ® êng    ® th   c¶  l  ® th ®     b   i gi   i ®á; bao  å m:  g lßng ® êng,lÒ  êng  µ     ® v vØa  Ì; h b) §êng  éibé    n   trong c¸c «  è, khu  Ëp  Ó, ngâ  ã m,  µ  t u      ph   t th   x v ®Ê l kh«ng  ven  s«ng  å  îc gií  ¹n  õ  ©n  µng  µo  h® i h t ch h r hoÆc   ©n  êng  îp  ch t h ph¸p  ña  c c«ng  ×nh trëra; tr     c) C¸c    c«ng  ×nh  ü  Ët ®Ç u   èi  tr k thu   m giao  th«ng  îc gií h¹n  ® i   trong ranh    gií khu  t  i   ®Ê theo  å  ¬  ¨ng  ý  a   Ýnh  µ  ïng  hs® k ®Þ ch vv b¶o  Ö     nh  v x¸c ®Þ theo  tiªuchuÈn, quy  ¹m  ña  µ   íc vµ  iÒu  Ön  ùc  Õ  ña      ph c Nh n   ® ki th t c khu  ùc  ©y  vx dùng.
 11. 11 §i Ò u    êng  «  Þ  îcsö  ông  µ      µo    ôc  ch    43. § ® th ®   d v khaith¸cv c¸cm ®Ý sau ®©y: 1. Lßng  êng  µnh    ® d cho  c¬  í vµ  th« s¬;vØa  Ìdµnh  xe  gi   xe      i h  cho  êi®i  ng   bé; 2. § Ó   è  Ý c¸c c«ng  ×nh  ¬  ë  ¹  Çng  ü  Ët ®«   Þ  : chiÕu    b tr     tr csht k thu   th nh   s¸ng,cung  Êp    c n¨ng îng,cÊp  l  tho¸tníc,th«ng    ªnl¹c, Ö      tinli     sinh ®«  Þ,c¸c v   th     tr¹m ®ç       ÕtbÞ  toµn    xe,c¸cthi   an  giao th«ng;   3.§ Ó   ång c©y    tr   xanh  c«ng  éng,c©y  ãng    c   b m¸t hoÆc   ©y  c xanh  c¸ch ly;   4. § Ó   ö  ông  ¹m  êitrong c¸c tr ng  îp    îc c¬    sd t th       ê h khi®   quan  µ   íc cã  Nh n   thÈm  Òn  quy cho  Ðp: ph a) Qu Çy    s¸ch b¸o,buång  iÖn  ¹i    ® tho  c«ng  éng; c b) C¸c  Þch  ô    d v c«ng  éng; c c)TËp  Õt,trung chuyÓn  ËtliÖu x©y  ùng;   k    v    d d) BiÓn      b¸o,b¶ng    tin,qu¶ng  c¸o; e) Tr«ng  ÷c¸cph¬ng  Ön giao th«ng;   gi     ti     g) Tæ     chøc    ¹t®éng        éi, c¸cho   v¨n ho¸,x∙h   tuyªntruyÒn.   §i Ò u 44. 1.C¸c    c«ng  ×nh cÊp  íc®«  Þ  ñ  Õu  å m:  tr   n   th ch y g a) C¸c  ån    ngu cung  Êp  ícm Æt   c n  hoÆc   ícngÇ m; n  b) C¸c    c«ng  ×nh kü  Ëts¶n  Êtníc; tr   thu   xu   c)H Ö   èng  ©n  èiníc(®êng  ng,t¨ng¸p vµ  iÒu  µ).   th ph ph     è      ® ho 2.Ph¹m      vib¶o  Ö: v a) Nguån  íc m Æt   n  hoÆc   íc ngÇ m   ã  ¹m    n  c ph vib¶o  Ö   v theo    Èn  tiªuchu quy  ¹m  ña  µ   íc vÒ   µnh  ai  Ö   ph c Nh n   v ® v sinh vµ  iÒu  Ön  ô  Ó  ña  õng   ® ki c th c t khu  ùc; v  b)  Ö   èng  êng  ng  Én  µ  ©n  èi níc cã  ¹m    H th ® è d v ph ph     ph vi b¶o  Ö   èi v t  thiÓu c¸ch thµnh  ng  çi bªn      è m   0,5m. §i Ò u  .Ch Õ     45   ®é qu¶n  ý, l  khaith¸cvµ  ö  ông        sd c¸cc«ng  ×nh cÊp  íc tr   n  ®«  Þ: th 1. Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ giao cho  ¬    c quan chuyªn tr¸chqu¶n  ýh Ö   èng  Êp  íc®«  Þ;     l   th c n   th 2. Tæ     chøc  hoÆc     ©n  ã  c¸ nh c nhu  Çu  ö  ông  ícph¶ilµm  n  µ  ý  c sd n    ®¬ v k kÕt  îp ®ång  íi ¬  h  v   quan  c chuyªn tr¸chqu¶n  ýh Ö   èng  Êp  íc®«  Þ;     l   th c n   th 3. ViÖc    khaith¸cvµ  ö  ông  ån  íc ngÇ m   ã      sd ngu n   c quy      m« trªn50m3/ha  vµ    ån  ícm Æt   c¸cngu n   cho  «  Þ  ® th ph¶itu©n    theo quy  ¹ch chung  «  Þ  µ  ho   ® th v dù    u    ¸n ®Ç tkhaith¸c® îcduyÖt;®¶m         b¶o  khaith¸csö  ông  ©u  Òn  µ  îp lý    d lb v h    cã  Ýnh  n     ng  Êu  ím«i  êng  µ  t ®Õ t¸c®é x t   i tr v ph¶i® îcphÐp  ña  ¬     c c quan  µ   ­ Nh n íccã  Èm  Òn.   th quy §i Ò u 46. 1.C¸c    c«ng  ×nh tho¸t íc®«  Þ  ñ  Õu  å m: tr       th ch y n g a) C¸c    s«ng,ao,hå  iÒu  µ,®ª,®Ëp;   ® ho     b) C¸c  èng,r∙nh,kªnh  ¬ng    c     m m¸ng  tho¸t íc;  n c)C¸c  ¹m b¬ m   è  nh    tr   c ®Þ hoÆc  u  ng; l ®é d) C¸c  ¹m xö  ýnícth¶i.   tr   l    
 12. 12 2. Ph¹m      vib¶o  Ö     v c¸c c«ng  ×nh tho¸t íc®«  Þ  Uû   tr       th do  ban  ©n  ©n   n nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ quy  nh    ¬  ë    Èn, quy  ®Þ trªnc s tiªuchu   ph¹m, Nhµ   ícvµ  iÒu  Ön  ô  Ó  ña  õng khu  ùc.   n  ® ki c th c t   v §i Ò u    Õ     47. Ch ®é qu¶n  ý,     µ  ö  ông    l  khaith¸cv s d c¸cc«ng  ×nh tho¸t ­ tr    n íc®«  Þ.   th 1. Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ giao cho  ¬    c quan  chuyªn tr¸chqu¶n  ýviÖc  ö  ông  µ      l  sd v khaith¸ch Ö   èng        th c¸c c«ng  ×nh tr   tho¸t íc®«  Þ.     th n 2. C¸c    c«ng  ×nh tho¸tníc néibé  èng,r∙nh,® êng  ng  tr         (c     è tho¸t hè  , ga...     ) khi®Êu   èi víih Ö   èng    n     th tho¸tníc chung  ña  «   Þ     c ® th ph¶i ® îc phÐp  ña  ¬     cc quan  chuyªn tr¸chqu¶n  ýcÊp  ã  Èm  Òn.     l  c th quy 3. Trêng  îp  íc th¶icã  Êt ®éc  ¹i  ©y  nhiÔ m     h n     ch   h ,g «  m«i  êng  µ  ©y  tr vg b Önh, khix¶  µo  Ö   èng      v h th tho¸t ícchung  ña  «  Þ     n c ® th ph¶i® îclµm  ¹ch theo     s  quy  nh  Ò   ®Þ v b¶o  Ö   v m«i  êng  «  Þ. tr ® th §i Ò u 48. 1.C¸c    c«ng  ×nh cÊp  iÖn  µ  Õu  tr   ® v chi s¸ng ®«  Þ  ñ  Õu  å m:   th ch y g a) C¸c  µ    nh m¸y    iÖn; ph¸t® b) C¸c  ¹m biÕn    ñph©n  èi®iÖn;   tr   ¸p,t   ph   c)H Ö   èng  êng  ©y  Én  iÖn;   th ® dd® d) Cét  µ  n  Õu    v ®Ì chi s¸ng. 2.  ¹m     Ph vi b¶o  Ö   v c¸c  c«ng  ×nh  Êp  iÖn  µ  Õu  tr c ® v chi s¸ng  theo    tiªu chuÈn,quy  ¹m  µ   íc.   ph Nh n §i Ò u 49. Õ      Ch ®é qu¶n  ý khai th¸c vµ  ö  ông    l      sd c¸c c«ng  ×nh  Êp  tr c ®iÖn  µ  Õu  v chi s¸ng ®«  Þ:   th 1. Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ giao cho      c¸c c¬ quan  chuyªn tr¸chqu¶n  ýh Ö   èng  Êp  iÖn  µ  Õu      l   th c® v chi s¸ng ®«  Þ.   th 2. Tæ     chøc,c¸ nh©n  ã     c nhu  Çu  ö  ông  iÖn  c sd ® ph¶ilµm  n  µ  ý  Õt    ®¬ v k k hîp ®ång  íi ¬    v   quan  c chuyªn tr¸chqu¶n  ýc¸cc«ng  ×nh cÊp  iÖn  «  Þ;     l    tr   ® ® th 3. M äi  Öc  ©y  ùng,c¶it¹o, öa  ÷a      vi x d     s ch c¸cc«ng  ×nh ®«  Þ  ã  tr   th c ¶nh  ­ h ëng  n   µnh  ®Õ h lang  toµn    an  c¸c c«ng  ×nh  Êp  iÖn  µ  Õu  tr c ® v chi s¸ng  c«ng  céng  ph¶i cã  Ön    bi ph¸p  b¶o  ¶m   toµn  µ  îc sù  ng    ña  ¬  ® an  v ®   ®å ý c c quan  qu¶n  ýchuyªn tr¸chcã  Èm  Òn. l      th quy §i Ò u 50. C¬     quan  qu¶n  ýkhaith¸cvµ  ö  ông    l      sd c¸c c«ng  ×nh c¬  ë  tr   s h¹  Çng  ü  Ët ®«   Þ  îc thu  µ  ö  ông  Òn  ö  ông  ¬  ë  ¹  Çng  ü  t k thu   th ®   v s d ti s d csht k thuËt,lÖ  Ý  µ      ph v c¸ckho¶n  ô    ph thu theo  quy  nh  ña  é  µichÝnh  µo    ®Þ c BT  v c¸c m ôc  ch  ®Ý qu¶n  ýduy  ×vµ  ©ng  Êp    l  tr   n c c¸cc«ng  ×nh c¬  ë  ¹ tÇng  ü  Ët tr   s h   k thu   ®«  Þ. th CH ¬NG   VI THANH   TRA,  Ó M   KI TRA   µ   ö  ý  PH¹M V X L VI 
 13. 13 §i Ò u    éi dung  51. N   thanh    Óm    Öc  ùc hiÖn  tra,ki travi th   quy  nh  ®Þ qu¶n  lýquy  ¹ch ®«  Þ    ho   th bao  å m: g 1.Ph¸thiÖn      ¹m  Ò       c¸cviph v quy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ; ho   d ® th 2. Ph¸thiÖn  µ  ö  ýc¸c tr ng  îp  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng        v x l     ê h c gi ph x d saihoÆc   kh«ng  ng  Èm  Òn. ®ó th quy 3. Ph¸t hiÖn    c¸c  µnh    ©y  ùng, ph¸  ì  h vi x d   d c«ng  ×nh  tr kh«ng  ã  Êy  c gi phÐp  hoÆc     íi Êy phÐp; saiv  gi   4.Ph¸thiÖn    n  Þ        c¸c®¬ v thi c«ng kh«ng  ã   c tc¸ch ph¸p nh©n;     5.Ph¸thiÖn      ¹m      c¸cviph b¶o  Ö   v c¶nh  quan m«i  êng  èng  «  Þ; tr s ® th 6. Ph¸thiÖn      ¹m  Ò   Õ     ö  ông  µ      c¸c viph v ch ®é s d v khaith¸cc¸c c«ng  ×nh      tr   c¬  ë  ¹ tÇng  ü  Ët®«  Þ. s h  k thu   th §i Ò u    ©n  52. Ph c«ng tr¸chnhiÖ m     thanh    Óm    µ  ö  ýviph¹m  tra,ki trav x l     qu¶n  ý®«  Þ. l   th 1. Uû     ban  ©n  ©n  êng, x∙,thÞ  Ên thùc hiÖn  nh d ph    tr     chøc n¨ng  Óm    ki tra, gi¸m    ¹t®éng  ña    chøc  µ    ©n    a   µn  Ò   Öc  ùc s¸tho   c c¸c tæ  v c¸ nh trªn®Þ b v vi th   hiÖn    c¸c quy  nh  ®Þ qu¶n  ýquy  ¹ch  «  Þ  µ  l  ho ® th v ph¸p  Ët; ùc hiÖn  Öc  ­ lu   th   vi c ìng chÕ     µnh    Õt ®Þnh  ö  ýcña  ¬    thih c¸cquy   x l  c quan  µ   íc; Nh n 2. Uû     ban  ©n  ©n  µnh  è,thÞ    Ën, huyÖn  ã  nh d th ph   x∙,qu   c tr¸chnhiÖ m       tæ chøc  ùc hiÖn  Öc  Óm     th   vi ki tra,thanh    µ  tra v chØ   o  û   ®¹ U ban  ©n  ©n    nh d c¸c cÊp  íi ö  ýc¸c viph¹m  Ò   d   l      x v quy  ¹ch,x©y  ùng,khaith¸cvµ  ö  ông  ho   d       sd c«ng  tr×nh trong®«  Þ      th theo ph¸p luËt.     3. Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ ban  µnh  h c¸cquy  nh  µ    ®Þ v chØ  o  û   ®¹ U ban  ©n  ©n  Êp  íi ùc hiÖn  Öc  nh d c d  th   vi thanh    tra, kiÓm    ö  ýc¸c viph¹m  Ò   tra,x l       v qu¶n  ýquy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ  l  ho   d ® th trong ®Þa     ph¬ng. C¸c  ë   S chuyªn  µnh  Þu  ng ch tr¸ch nhiÖm   íc Uû     tr   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,   thµnh  è  ùcthuéc  ph tr   Trung  ng  ¬ qu¶n  ýNhµ   íc vÒ   l  n   quy  ¹ch  «   Þ,híng ho ® th     dÉn  û   U ban  ©n   ©n   Êp  íivÒ   nh d c d  chuyªn  m«n   nghiÖp  ô  µ  Þu  v v ch tr¸ch  nhiÖ m  Ò   Öu  v hi qu¶  qu¶n  ýcña  µnh  × nh      a  µn    µnh  è, l  ng m trªnc¸c®Þ b c¸cth ph   thÞ    µ  Þ  Ên. x∙v th tr 4. Uû     ban  ©n  ©n    Êp  èi hîp  íic¸c c¬  nh d c¸c c ph   v     quan  qu¶n  ýNhµ   íc l  n  trªn®Þa  µn  îcgiao qu¶n  ýcã    b ®    l   tr¸chnhiÖ m   Óm      Ön      ¹m     ki tra, ph¸thi c¸c viph trËttùx©y  ùng  µ  ã  Ön     d v c bi ph¸p xö  ýkÞp  êi    l  th .
Đồng bộ tài khoản