Nghị định 92/1998/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
45
lượt xem
1
download

Nghị định 92/1998/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 92/1998/NĐ-CP về việc hành nghề tư vấn pháp luật của tổ chức Luật sư nước ngoài tại Việt Nam do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 92/1998/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 92/1998/N -CP Hà N i, ngày 10 tháng 11 năm 1998 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 92/1998/N -CP NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 1998 V HÀNH NGH TƯ V N PHÁP LU T C A T CH C LU T SƯ NƯ C NGOÀI T I VI T NAM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Theo ngh c a B trư ng B Tư Pháp, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. T ch c lu t sư nư c ngoài có di u ki n quy nh t i Ngh nh này có th ư c phép hành ngh tư v n pháp lu t t i Vi t Nam. i u 2 . Chính ph Vi t Nam b o m i v i x công b ng, tho áng i v i các t ch c lu t sư nư c ngoài hành ngh tư v n pháp lu t t i Vi t Nam theo quy nh c a Pháp lu t Vi t Nam. i u 3. Tài s n h p pháp c a t ch c lu t sư nư c ngoài hành ngh tư v n pháp lu t t i Vi t Nam không b qu c h u hoá, không b t ch thu b ng bi n pháp hành chính. i u 4. T ch c, cá nhân nư c ngoài không ư c hành ngh tư v n pháp lu t t i Vi t Nam dư i b t kỳ hình th c nào n u không ư c B Tư pháp Vi t Nam cho phép theo quy nh c a Ngh nh này. i u 5. T ch c lu t sư nư c ngoài, lu t sư nư c ngoài hành ngh tư v n pháp lu t t i Vi t Nam ph i tôn tr ng c l p, ch quy n c a Vi t Nam và tuân th pháp lu t Vi t Nam. Chương 2: I U KI N HÀNH NGH , HÌNH TH C T CH C HÀNH NGH VÀ TH T C C P PHÉP
 2. i u 6. T ch c lu t sư nư c ngoài xin phép hành ngh tư v n pháp lu t t i Vi t Nam ph i có các i u ki n sau ây: 1. ư c thành l p và ho t ng h p pháp nư c, nơi t ch c lu t sư nư c ngoài ó mang qu c t ch; 2 - Có khách hàng nư c ngoài ho t ng u tư, kinh doanh t i Vi t Nam; 3 - Có uy tín trong hành ngh tư v n pháp lu t; 4 - Có thi n chí i v i Nhà nư c Vi t Nam; 5 - Có phương án ho t ng và cam k t th c hi n các nghĩa v c a mình theo quy nh c a Ngh nh naỳ và các quy nh khác c a pháp lu t Vi t nam. 6 - Có cơ s v t ch t c n thi t cho ho t ng tư v n pháp lu t. i u 7. T ch c lu t sư nư c ngoài có các i u ki n quy nh t i i u 6 c a Ngh nh này thì ư c phép t chi nhánh t i Vi t Nam. M i t ch c lu t sư nư c ngoài ư c t t t a hai Chi nhánh t i Vi t Nam. T ch c lu t sư nư c ngoài ch u trách nhi m v ho t ng c a Chi nhánh trư c pháp lu t Vi t Nam. T ch c lu t sư nư c ngoài c m t lu t sư c a mình làm Trư ng Chi nhánh. Trư ng Chi nhánh là ngư i qu n lý, i u hành và ch u trách nhi m v t ch c và ho t ng c a Chi nhánh t i Vi t nam. i u 8. Lu t sư nư c ngoài xin hành ngh trong Chi nhánh c a t ch c lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam ph i có các i u ki n sau ây: 1 - Có gi y phép hành ngh tư v n pháp lu t do cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài c p; 2 - Có thi n chí i v i Nhà nư c Vi t Nam; 3 - Không ph i là ngư i ang b truy c u trách nhi m hình s , ngư i ang ch p hành hình ph t, ngư i chưa ư c xoá án. Ngoài các i u ki n quy nh t i các kho n 1, 2 và 3 i u này, Lu t sư Trư ng Chi nhánh c a t ch c lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam ph i là ngư i ã hành ngh tư v n pháp lu t t 5 năm tr lên. i u 9. Th i h n ho t ng c a Chi nhánh c a t ch c lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam là 5 năm, ư c tính t ngày ký Gi y phép và có th ư c gia h n. M i l n gia h n không quá 5 năm. i u 10. T ch c lu t sư nư c ngoài mu n t chi nhánh t i Vi t Nam ph i làm ơn xin phép. ơn xin phép t chi nhanh ph i có n i dung chính sau ây:
 3. 1. Tên y , qu c t ch, a ch tr s chính c a t ch c lu t sư nư c ngoài; 2. Tên g i c a chi nhánh; 3. N i dung ho t ng và lính v c hành ngh tư v n pháp lu t; 4. Th i h n ho t ng; 5. Nơi d nh t tr s c a Chi nhánh; 6. H , tên c a lu t sư nư c ngoài ư c t ch c lu t sư nư c ngoài c làm Trư ng chi nhánh. i u 11. Kèm theo ơn xin phép t Chi nhánh ph i có nh ng gi y t sau ây: 1. B n sao i u l ho c gi y t ch ng minh vi c thành l p và ho t ng h p pháp c a t ch c lu t sư nư c ngoài; 2. B n gi i thi u v ho t ng c a t ch c lu t sư nư c ngoài; 3. Báo cáo tình hình tài chính c a t ch c lu t sư nư c ngoài trong hai năm g n nh t; 4. Danh sách và các b n tóm t t lý l ch ngh nghi p, lý l ch tư pháp (n u có), b n sao gi y phép hành ngh c a các lu t sư nư c ngoài hành ngh trong Chi nhánh; 5. Quy t nh c lu t sư nư c ngoài làm Trư ng Chi nhánh; 6. Phương án ho t ng c a Chi nhánh; 7. Danh sách khách hàng nư c ngoài c a t ch c lu t sư nư c ngoài ho t ng u tư, kinh doanh t i Vi t Nam. i u 12. ơn xin phép ph i làm b ng ti ng Vi t. Các gi y t kèm theo ơn xin phép ư c l p và ch ng nh n nư c ngoài ph i ư c h p pháp hoá lãnh s ; n u b ng ti ng nư c ngoài ph i ư c d ch ra ti ng Vi t và b n d ch ph i ư c cơ quan công ch ng Vi t Nam ho c cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s c a Vi t Nam nư c ngoài ch ng nh n. Các gi y t sau ây ph i ư c cơ quan có thNm quy n c a nư c, nơi t ch c lu t sư nư c ngoài mang qu c t ch ch ng nh n: 1. B n sao i u l ho c gi y t ch ng minh vi c thành l p và ho t ng h p pháp c a t ch c lu t sư nư c ngoài; 2. B n sao gi y phép hành ngh c a lu t sư nư c ngoài; 3. Quy t nh c lu t sư nư c ngoài làm Trư ng Chi nhánh. i u 13. ơn xin phép t Chi nhánh c a t ch c lu t sư nư c ngoài và các gi y t kèm theo ư c g i n B Tư pháp. Trong th i h n 60 ngày, k t ngày nh n h
 4. sơ h l và l phí, B Tư pháp xem xét h sơ, tham kh o ý ki n c a các cơ quan h u quan và quy t nh c p ho c t ch i c p Gi y phép. Gi y phép ư c làm thành ba b n: M t b n c p cho t ch c lu t sư nư c ngoài, m t b n g i U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, nơi Chi nhánh c a t ch c Lu t sư nư c ngoài t tr s và m t b n lưu t i B Tư pháp. Gi y phép có hi u l c k t ngày ký. Trong trư ng h p t ch i c p Gi y phép, B Tư pháp ph i thông báo b ng văn b n và nêu rõ lý do. i u 14. Trong th i h n 60 ngày, k t ngày ư c c p Gi y phép, Chi nhánh c a t ch c lu t nư c ngoài ph i ăng ký hành ngh t i S Tư pháp t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, nơi t tr s c a Chi nhánh. Quá th i h n 60 ngày, Chi nhánh c a t ch c lu t sư nư c ngoài không ăng ký hành ngh thì Gi y phép không còn giá tr , tr trư ng h p có lý do chính áng ư c B Tư pháp Vi t Nam ch p thu n. Khi ăng ký hành ngh , chi nhánh c a t ch c lu t sư nư c ngoài ph i xu t trình gi y phép t Chi nhánh và gi y xác nh n v tr s c a Chi nhánh. Trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l S Tư pháp ph i c p Gi y ăng ký hành ngh cho Chi nhánh c a t ch c lu t sư nư c ngoài. Chi nhánh c a t ch c lu t sư nư c ngoài ch ư c ho t ng k t ngày ư c c p Gi y ăng ký hành ngh . i u 15. Trong th i h n 15 ngày, k t ngày ư c c p Gi y ăng ký hành ngh , Chi nhánh c a t ch c lu t sư nư c ngoài ph i ăng báo a phương ho c báo Trung ương t i Vi t Nam trong 5 s liên ti p v vi c t Chi nhánh. i u 16. Chi nhánh c a t ch c lu t sư nư c ngoài thay i m t trong các n i dung sau ây c a Gi y phép: tên g i c a Chi nhánh, tr s , Trư ng Chi nhánh, danh sách lu t sư, lĩnh v c hành ngh tư v n pháp lu t thì ph i làm ơn xin phép B Tư pháp và ch ư c thay i khi có văn b n ch p thu n c a B Tư pháp. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày văn b n ch p thu n vi c thay i n i dung Gi y phép có hi u l c, chi nhánh c a t ch c lu t sư nư c ngoài ph i ăng ký vi c thay i t i S Tư pháp t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, nơi t tr s c a Chi nhánh. i u 17. Chi nhánh c a t ch c lu t sư nư c ngoài mu n gia h n ho t ng ph i làm ơn xin gia h n ho t ng g i B Tư pháp ch m nh t là 60 ngày trư c khi h t h n ho t ng. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c ơn xin gia h n, B Tư pháp quy t nh vi c gia h n; n u không ng ý gia h n B Tư pháp ph i tr l i b ng văn b n và nêu rõ lý do. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày có quy t nh gia h n ho t ng, chi nhánh c a t ch c lu t sư nư c ngoài ph i ăng ký vi c gia h n t i S Tư pháp t nh, thành ph tr c
 5. thu c Trung ương, nơi t tr s c a Chi nhánh và ăng báo theo quy nh t i i u 15 c a Ngh nh này. i u 18. Khi n p ơn xin phép t chi nhánh, xin gia h n ho t ng, thay i n i dung Gi y phép, t ch c lu t sư nư c ngoài ph i n p m t kho n l phí do B Tài chính cùng B Tư pháp quy nh. Chương 3: PH M VI HO T NG, QUY N VÀ NGHĨA V C A CHI NHÁNH C A T CH C LU T SƯ NƯ C NGOÀI, LU T SƯ NƯ C NGOÀI i u 19. Chi nhánh c a t ch c lu t sư nư c ngoài (sau ây goi t t là chi nhánh) ch ư c hành ngh theo n i dung, lĩnh v c ã ư c ghi trong Gi y phép. i u 20. Lu t sư nư c ngoài c a Chi nhánh ư c tư v n v pháp lu t nư c ngoài và pháp lu t qu c t trong lĩnh v c kinh doanh, u tư, thương m i; không ư c tư v n v pháp lu t Vi t Nam; không ư c tham gia t t ng v i tư cách là ngư i bào ch a, ngư i i di n chi khách hàng trư c Toà án Vi t Nam. i u 21. Chi nhánh ư c ký k t h p ng h p tác tư v n pháp lu t v i T ch c hành ngh tư v n pháp lu t Vi t nam nh n ý ki n tư v n v Pháp lu t Vi t Nam và cung c p cho T ch c tư v n pháp lu t Vi t Nam ý ki n tư v n v pháp lu t nư c ngoài, pháp lu t qu c t . H p ng h p tác tư v n pháp lu t là văn b n ký k t gi a Chi nhánh v i t ch c hành ngh tư v n pháp lu t Vi t Nam. H p ng h p tác tư v n pháp lu t ph i có n i dung chính sau ây: phương th c h p tác, phương th c tính thù lao, quy n l i, nghĩa v và trách nhi m c a m i bên; quan h gi a các bên i v i khách hàng. Chi nhánh g i b n sao h p ng h p tác tư v n pháp lu t n B Tư pháp và S Tư pháp t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, nơi t tr s c a Chi nhánh. i u 22. Chi nhánh ư c nh n ti n thù lao trên cơ s tho thu n v i khách hàng tuỳ thu c vào m c ph c t p c a v vi c, th i gian và các chi phí h p lý cho vi c th c hi n tư v n. Vi c nh n thù lao t ho t ng tư v n pháp lu t c a chi nhánh ph i ư c th c hi n t i Vi t Nam. i u 23. Chi nhánh ph i th c hi n ch k toán, th ng kê theo quy nh c a Pháp lu t Vi t Nam v k toán, th ng kê; m tài kho n b ng ti n nư c ngoài và b ng ti n Vi t Nam t i ngân hàng c a Vi t Nam, Ngân hàng liên doanh ho c chi nhánh ngân hàng nư c ngoài ư c phép ho t ng t i Vi t Nam và th c hi n m i kho n thu, chi thông qua các tài kho n ó.
 6. i u 24. Chi nhánh ư c ký k t h p ng lao ng v i nhân viên là công dân Vi t nam; ư c tuy n d ng ngư i nư c ngoài không ph i là lu t sư làm vi c cho chi nhánh theo quy nh c a pháp lu t v lao ng c a Vi t Nam. Quy n và nghĩa v c a nhân viên Vi t Nam, nhân viên nư c ngoài làm vi c theo h p ng trong Chi nhánh ư c ghi c th trong h p ng phù h p v i pháp lu t v lao ng c a Vi t Nam. Chi nhánh không ư c thuê lu t sư Vi t Nam làm vi c t i Chi nhánh. i u 25. Chi nhánh ư c phép nh p khNu các phương ti n c n thi t cho ho t ng c a Chi nhánh t i Vi t Nam theo quy nh c a Pháp lu t Vi t Nam. i u 26. Chi nhánh, lu t sư nư c ngoài c a chi nhánh ư c chuy n ra nư c ngoài thu nh p t ho t ng hành ngh tư v n pháp lu t theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. i u 27. Chi nhánh, lu t sư nư c ngoài c a chi nhánh ph i ch p hành nghiêm ch nh các quy nh v qu n lý ngo i h i c a Vi t Nam. i u 28. Chi nhánh ph i có ít nh t m t lu t sư nư c ngoài làm vi c thư ng xuyên t i Chi nhánh Vi t Nam. i u 29. Chi nhánh ư c nh n công dân Vi t nam có b ng c nhân lu t t p s hành ngh tư v n pháp lu t t i Chi nhánh. Ngư i t p s hành ngh tư v n pháp lu t t i Chi nhánh không ư c tư v n cho khách hàng. Quy n, nghĩa v là th i h n t p s c a ngư i t p s hành ngh tư v n pháp lu t t i chi nhánh do Chi nhánh và ngư i t p s tho thu n và ư c ghi trong h p ng lao ng phù h p v i pháp lu t v lao ng c a Vi t Nam và Ngh nh này. Chi nhánh ph i thông báo danh sách ngư i t p s hành ngh tư v n pháp lu t t i Chi nhánh cho S Tư pháp t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, nơi t tr s c a Chi nhánh. i u 30. Chi nhánh ph i ch u trách nhi m b i dư ng thi t h i v t ch t do l i c a lu t sư c a Chi nhánh gây ra cho khách hàng. i u 31. Chi nhánh có nghĩa v mua b o hi m trách nhi m ngh nghi p cho lu t sư c a mình hành ngh t i Vi t Nam. i u 32. Lu t sư c a Chi nhánh ph i th c hi n tư v n pháp lu t m t cách trung th c, khách quan. i u 33. Chi nhánh, lu t sư nư c ngoài c a chi nhánh có nghĩa v n p thu cho Nhà nư c Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. i u 34. Chi nhánh ph i báo cáo B Tư pháp, S Tư pháp t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, nơi t tr s c a chi nhánh b ng văn b n nh kỳ 6 tháng và hàng năm
 7. v t ch c và ho t ng c a mình; trong trư ng h p c n thi t ph i báo cáo theo yêu c u c a B Tư pháp và cơ quan h u quan theo quy nh c a pháp lu t. i u 35. Chi nhánh ch m d t ho t ng trong các trư ng h p sau ây: 1. H t h n ho t ng ghi trong Gi y phép mà chưa ư c ho c không ư c gia h n; 2. T ch m d t ho t ng; 3. B tư c quy n s d ng Gi y phép. 4. T ch c lu t sư nư c ngoài ư c phép t Chi nhánh ã ch m d t ho t ng t i nư c, nơi t ch c lu t sư nư c ngoài ó mang qu c t ch. Trong trư ng h p t ch m d t ho t ng, chi nhánh ph i báo cáo B Tư pháp, S Tư pháp t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, nơi t tr s c a Chi nhánh b ng văn b n trư c th i i m d ki n ch m d t ho t ng 60 ngày. Trong th i h n 90 ngày, k t ngày ch m d t ho t ng, Chi nhánh ph i tr tr s , phương ti n làm vi c ã thuê, thanh toán xong m i kho n n (n u có) v i các t ch c, cá nhân và gi i quy t xong m i v n có liên quan n vi c ch m d t ho t ng, g i báo cáo b ng văn b n n B Tư pháp và cơ quan nhà nư c liên quan có thNm quy n. Chương 4: QU N LÝ HÀNH NGH TƯ V N PHÁP LU T C A T CH C LU T SƯ NƯ C NGOÀI T I VI T NAM i u 36. B Tư pháp qu n lý vi c hành ngh tư v n pháp lu t c a t ch c lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam, có nh ng nhi m v và quy n h n sau ây: 1. Xây d ng trình cơ quan có thNm quy n ban hành ho c ban hành theo thNm quy n văn b n quy ph m pháp lu t v hành ngh tư v n pháp lu t c a t ch c Lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam; 2. Hư ng d n t ch c lu t sư nư c ngoài làm các th t c xin phép t Chi nhánh t i Vi t Nam; 3. C p, gia h n, thay i n i dung gi y phép t Chi nhánh; 4. Hư ng d n, ki m tra, thanh tra v t ch c và ho t ng c a Chi nhánh và lu t sư nư c ngoài; 5. Ch trì gi i quy t nh ng v n liên quan n hành ngh tư v n pháp lu t c a t ch c lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam; 6. X lý vi ph m theo quy nh t i i u 42 c a Ngh nh này.
 8. i u 37. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, nơi t tr s c a chi nhánh qu n lý vi c hành ngh tư v n pháp lu t c a t ch c lu t sư nư c ngoài t i Vi t nam, có nh ng nhi m v và quy n h n sau ây: 1. Ki m tra v t ch c và ho t ng c a chi nhánh; 2. X lý vi ph m theo quy nh t i i u 43 c a Ngh nh này; 3. ngh cơ quan Nhà nư c có thNm quy n xem xét và gi i quy t nh ng v n v t ch c và ho t ng c a Chi nhánh. i u 38. S Tư pháp t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, nơi t tr s c a Chi nhánh, có nh ng nhi m v và quy n h n sau ây: 1. Th c hi n ăng ký hành ngh , ăng ký thay i n i dung Gi y phép, ăng ký gia h n ho t ng, theo dõi vi c nh n ngư i t p s hành ngh tư v n pháp lu t, nhân viên Vi t Nam, nhân viên nư c ngoài c a Chi nhánh; 2. Theo dõi vi c t p s hành ngh tư v n pháp lu t c a ngư i t p s hành ngh tư v n pháp lu t t i Chi nhánh; 3. Th c hi n các ho t ng qu n lý khác i v i hành ngh tư v n pháp lu t c a Chi nhánh theo s ch o, hư ng d n c a B Tư pháp và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, nơi t tr s c a Chi nhánh; 4. nh kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo B Tư pháp và Uy ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v tình hình t ch c và ho t ng c a Chi nhánh trong thNm quy n và ph m vi qu n lý ư c giao. Chương 5: X LÝ VI PH M i u 39. Chi nhánh c a t ch c Lu t sư nư c ngoài vi ph m các quy nh c a Ngh nh này thì tuỳ theo m c vi ph m s b x lý theo các hình th c sau ây: 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 5.000.000 ng n 20.000.000 ng iv im t trong các hành vi sau ây: a) Không có b o hi m ngh nghi p cho lu t sư c a Chi nhánh hành ngh tư v n pháp lu t t i Vi t Nam; b) S d ng ngư i lao ng làm vi c trong Chi nhánh trái v i quy nh c a Ngh nh này và c a pháp lu t v lao ng c a Vi t Nam; c) Không báo cáo, báo cáo không úng v t ch c và ho t ng c a Chi nhánh theo quy nh; d) Không th c hi n vi c ăng ký, ăng báo theo quy nh t i các i u 15, 16 và 17 c a Ngh nh này;
 9. ) Ch m tr trong vi c thanh toán, tr tr s , tr phương ti n làm vi c ã thuê trong trư ng h p ch m d t ho t ng. e) TNy xoá, s a ch a Gi y phép t chi nhánh: g) Cho thuê ho c cho mư n gi y phép ; h) Không có tr s , không có bi n hi u ho c s d ng bi n hi u trái v i quy nh c a pháp lu t. 2. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 60.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Thay i a i m t tr s t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương này sang t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khác khi chưa ư c ch p thu n; b) Thay i tên g i c a chi nhánh khi chưa ư c ch p thu n; c) Thay i Trư ng Chi nhánh, danh sách lu t sư khi chưa ư c ch p thu n; d) Gây khó khăn c n tr khi cơ quan nhà nư c có thNm quy n ti n hành thanh tra, ki m tra; ) T m d ng ho c ch m d t h p ng mà không thông báo; e) Vi ph m các quy nh v ch k toán, th ng kê; g) M và s d ng tài kho n trái v i quy nh. 3. Ph t ti n t trên 60.000.000 ng n 100.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Hành ngh tư v n pháp lu t khi Gi y phép t chi nhánh t i Vi t Nam ã h t h n mà chưa ho c không ư c gia h n; b) Hành ngh tư v n pháp lu t khi ã b tư c có th i h n quy n s d ng gi y phép t chi nhánh t i Vi t Nam; c) S d ng lu t sư nư c ngoài làm vi c cho Chi nhánh mà không xin phép; d) Hành ngh tư v n pháp lu t ngoài n i dung, lĩnh v c ã ư c ghi trong Gi y phép. 4. Trư ng h p chi nhánh có hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này mà có tình ti t tăng n ng thì s b ph t ti n v i m c ph t cao nh t trong khung, ng th i còn có th b tư c có th i h n quy n s s ng Gi y phép t Chi nhánh t i Vi t Nam. Trong trư ng h p Chi nhánh có hành vi vi ph m quy nh t i kho n 3 i u này mà có tình ti t tăng n ng thì s ph t ti n 100.000.000 ng và còn có th b tư c th i h n quy n s d ng gi y phép t Chi nhánh t i Vi t Nam.
 10. i u 40. T ch c, cá nhân nư c ngoài hành ngh tư v n pháp lu t t i Vi t nam dư i b t kỳ hình th c nào mà không ư c phép theo quy nh c a Ngh nh này thì bu c ch m d t hành ngh , b ph t ti n 100.000.000 ng và b t ch thu các kho n l i t vi c th c hi n tư v n pháp lu t. i u 41. Lu t sư nư c ngoài có hành vi vi ph m các quy nh t i Ngh nh này thì tuỳ theo m c vi ph m s v ph t c nh cáo, b ình ch hành ngh có th i h n, b c m hành ngh tư v n pháp lu t t i Vi t Nam ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. i u 42. B Tư pháp ư c áp d ng hình th c ình ch hành ngh có th i h n, c m hành ngh tư v n pháp lu t t i Vi t Nam i v i lu t sư nư c ngoài và tư c quy n s d ng gi y phép t Chi nhánh c a t ch c lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam theo ngh c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. i u 43. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, nơi t tr s c a Chi nhánh có quy n ph t c nh cáo ho c ph t ti n n 100.000.000 ng i v i các hành vi vi ph m c a t ch c, cá nhân quy nh t i Ngh nh này. Ngoài các hình th c x lý vi ph m quy nh t i o n 1 i u này, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương còn có th ngh B Tư pháp tư c quy n s d ng có th i h n ho c không th i h n Gi y phép t chi nhánh. i u 44. Cán b , công ch c Vi t Nam khi thi hành công v n u vi ph m các quy nh c a Ngh nh này thì tuỳ theo m c vi ph m s b x lý k lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s . Công dân Vi t nam có hành vi vi ph m các quy nh c a Ngh nh này thì tuỳ theo m c vi ph m s b x ph t vi ph m hành chính ho c b truy c u trách nhi m hinh s theo quy nh c a pháp lu t. i u 45. Ngư i b x ph t vi ph m hành chính, k lu t có quy n khi u n i v quy t nh ó n cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháplu t. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 46. Ngh nh này cũng ư c áp d ng i v i vi c hành ngh Tư v n pháp lu t t i Vi t Nam c a Lu t sư là ngư i Vi t nam nh cư nư c ngoài và t ch c Lu t sư do h thành l p t i nư c ngoài. i u 47. Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và thay th Ngh nh s 42/CP ngày 8 tháng 7 năm 1995 c a Chính ph ban hành Quy ch hành ngh tư v n pháp lu t c a t ch c lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam. Nh ng quy nh trư c ây v hành ngh tư v n pháp lu t c a t ch c lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam trái v i Ngh nh này u bãi b .
 11. i u 48. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản