Nghị định 92/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: lawttnh1

Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã do Chính phủ ban hành

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nghị định 92/2009/NĐ-CP

CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T
-------- NAM
c l p – T do – H nh phúc
-------------------
S : 92/2009/N -CP Hà N i, ngày 22 tháng 10 năm 2009
NGHN NNH

V CH C DANH, S LƯ NG, M T S CH , CHÍNH SÁCH I V I CÁN
B , CÔNG CH C XÃ, PHƯ NG, THN TR N VÀ NH NG NGƯ I HO T
NG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH C P XÃ

CHÍNH PH

Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn c Lu t Cán b , công ch c ã ư c Qu c h i khóa XII, kỳ h p th 4 thông qua
ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Xét ngh c a B trư ng B N i v ,

NGHN NNH:

Chương 1.

QUY NNH CHUNG

i u 1. Ph m vi i u ch nh

Ngh nh này quy nh v ch c danh, s lư ng, m t s ch , chính sách i v i cán
b , công ch c xã, phư ng, th tr n (xã, phư ng, th tr n sau ây g i chung là c p
xã); và nh ng ngư i ho t ng không chuyên trách c p xã.

i u 2. i tư ng áp d ng

Cán b , công ch c c p xã, nh ng ngư i ho t ng không chuyên trách c p xã quy
nh t i i u 1 Ngh nh này bao g m:

1. Cán b chuyên trách gi ch c v b u c theo nhi m kỳ c p xã (sau ây g i chung
là cán b c p xã);

2. Công ch c c p xã;

3. Nh ng ngư i ho t ng không chuyên trách c p xã.

Chương 2.

CÁN B , CÔNG CH C C P XÃ
M C 1. CH C V , CH C DANH VÀ S LƯ NG

i u 3. Ch c v , ch c danh

1. Cán b c p xã có các ch c v sau ây:

a) Bí thư, Phó Bí thư ng y;

b) Ch t ch, Phó Ch t ch H i ng nhân dân;

c) Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân;

d) Ch t ch y ban M t tr n T qu c Vi t Nam;

) Bí thư oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh;

e) Ch t ch H i Liên hi p Ph n Vi t Nam;

g) Ch t ch H i Nông dân Vi t Nam (áp d ng i v i xã, phư ng, th tr n có ho t
ng nông, lâm, ngư, diêm nghi p và có t ch c H i Nông dân Vi t Nam);

h) Ch t ch H i C u chi n binh Vi t Nam.

2. Công ch c c p xã có các ch c danh sau ây:

a) Trư ng Công an;

b) Ch huy trư ng Quân s ;

c) Văn phòng – th ng kê;

d) a chính – xây d ng – ô th và môi trư ng ( i v i phư ng, th tr n) ho c a
chính – nông nghi p – xây d ng và môi trư ng ( i v i xã);

) Tài chính – k toán;

e) Tư pháp – h t ch;

g) Văn hóa – xã h i.

i u 4. S lư ng cán b , công ch c c p xã

1. S lư ng cán b , công ch c c p xã ư c b trí theo lo i ơn v hành chính c p xã;
c th như sau:

a) C p xã lo i 1: không quá 25 ngư i;

b) C p xã lo i 2: không quá 23 ngư i;

b) C p xã lo i 3: không quá 21 ngư i;
Vi c x p lo i ơn v hành chính c p xã th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s
159/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph v vi c phân lo i ơn v
hành chính xã, phư ng, th tr n.

2. S lư ng cán b , công ch c c p xã quy nh t i kho n 1 i u này bao g m c cán
b , công ch c ư c luân chuy n, i u ng, bi t phái v c p xã.

M C 2. CH TI N LƯƠNG, PH C P

i u 5. X p lương

1. i v i cán b c p xã:

a) Cán b c p xã có trình sơ c p ho c chưa ào t o trình chuyên môn, nghi p
v th c hi n x p lương ch c v theo b ng lương sau ây:
H s lương
STT Ch c v
B c1 B c2
1 Bí thư ng y 2,35 2,85
2 - Phó Bí thư ng y

- Ch t ch H i ng nhân dân 2,15 2,65

- Ch t ch y ban nhân dân
3 - Ch t ch y ban M t tr n T qu c

- Phó Ch t ch H i ng nhân dân 1,95 2,45

- Phó Ch t ch y ban nhân dân
4 - Bí thư oàn Thanh niên C ng s n H Chí
Minh

- Ch t ch H i Liên hi p Ph n
1,75 2,25
- Ch t ch H i Nông dân

- Ch t ch H i C u chi n binh

b) Cán b c p xã ã t t nghi p trình ào t o chuyên môn, nghi p v t trung c p
tr lên th c hi n x p lương như công ch c hành chính quy nh t i b ng lương s 2
(B ng lương chuyên môn, nghi p v i v i cán b , công ch c trong các cơ quan nhà
nư c) ban hành kèm theo Ngh nh s 204/2004/N -CP ngày 14 tháng 12 năm 2004
c a Chính ph v ch ti n lương i v i cán b , công ch c, viên ch c và l c lư ng
vũ trang (sau ây vi t t t là Ngh nh s 204/2004/N -CP);

c) Cán b c p xã là ngư i ang hư ng ch hưu trí ho c tr c p m t s c lao ng,
ngoài lương hưu ho c tr c p m t s c lao ng hi n hư ng, hàng tháng ư c hư ng
90% m c lương b c 1 c a ch c danh hi n m nhi m theo quy nh t i i m a kho n
1 i u này và không ph i óng b o hi m xã h i, b o hi m y t .

2. i v i công ch c c p xã:

a) Công ch c c p xã t t nghi p trình ào t o t sơ c p tr lên phù h p v i chuyên
môn c a ch c danh m nhi m, th c hi n x p lương như công ch c hành chính quy
nh t i b ng lương s 2 (B ng lương chuyên môn, nghi p v i v i cán b , công
ch c trong các cơ quan nhà nư c), b ng lương s 4 (B ng lương nhân viên th a hành,
ph c v trong các cơ quan nhà nư c và các ơn v s nghi p c a Nhà nư c) ban hành
kèm theo Ngh nh s 204/2004/N -CP;

b) Nh ng ngư i hi n ang m nhi m ch c danh công ch c xã quy nh t i kho n 2
i u 3 Ngh nh này chưa t t nghi p ào t o chuyên môn, nghi p v theo quy nh
thì ư c hư ng lương b ng 1,18 so v i m c lương t i thi u;

c) Th i gian t p s c a công ch c c p xã ư c quy nh như sau: 12 tháng i v i
công ch c ư c x p lương ng ch chuyên viên và tương ương; 06 tháng i v i công
ch c ư c x p lương ng ch cán s và tương ương; 03 tháng i v i công ch c ư c
x p lương ng ch nhân viên và tương ương. Trong th i gian t p s ư c hư ng 85%
b c lương kh i i m theo trình ào t o chuyên môn ư c tuy n d ng. Trư ng h p
có h c v th c sĩ phù h p v i yêu c u tuy n d ng thì ư c hư ng 85% lương b c 2
c a ng ch chuyên viên và tương ương; công ch c c p xã vùng cao, biên gi i, h i
o th i gian t p s ư c hư ng 100% b c lương kh i i m theo trình ào t o.
Th i gian t p s không ư c tính vào th i gian xét nâng b c lương theo niên h n.

3. Cán b , công ch c c p xã là ngư i ang hư ng ch thương binh, b nh binh các
h ng mà không thu c i tư ng ang hư ng ch hưu trí ho c tr c p m t s c lao
ng, ngoài ch thương binh, b nh binh ang hư ng, ư c x p lương theo quy
nh t i Ngh nh này.

i u 6. Nâng b c lương

1. Cán b c p xã quy nh t i i m a kho n 1 i u 5 Ngh nh này có th i gian
hư ng lương b c 1 là 05 năm ( 60 tháng), hoàn thành nhi m v , không b k lu t
thì ư c x p lương lên b c 2.

2. Cán b c p xã quy nh t i i m b kho n 1 i u 5 Ngh nh này và công ch c c p
xã quy nh t i i m a kho n 2 i u 5 Ngh nh này th c hi n ch nâng b c lương
theo quy nh t i i u 7 Ngh nh s 204/2004/N -CP.

3. Cán b , công ch c c p xã không hoàn thành nhi m v ho c b k lu t t khi n
trách, c nh cáo thì th i gian nâng lương b kéo dài 06 tháng; n u b cách ch c thì th i
gian nâng lương b kéo dài 12 tháng, k t ngày quy t nh k lu t có hi u l c.

i u 7. Ph c p ch c v lãnh o

Cán b c p xã quy nh t i i m b kho n 1 i u 5 Ngh nh này ư c hư ng ph c p
ch c v lãnh o so v i m c lương t i thi u chung như sau:
a) Bí thư ng y: 0,30;

b) Phó Bí thư ng y, Ch t ch H i ng nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân: 0,25;

c) Ch t ch y ban M t tr n T qu c, Phó Ch t ch H i ng nhân dân, Phó Ch t ch
y ban nhân dân: 0,20;

d) Bí thư oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, Ch t ch H i Liên hi p Ph n ,
Ch t ch H i Nông dân, Ch t ch H i C u chi n binh: 0,15.

i u 8. Ph c p thâm niên vư t khung

Cán b c p xã quy nh t i i m b kho n 1 i u 5 Ngh nh này và công ch c c p xã
quy nh t i i m a kho n 2 i u 5 Ngh nh này ư c th c hi n ch ph c p
thâm niên vư t khung theo quy nh t i kho n 1 i u 6 Ngh nh s 204/2004/N -
CP.

i u 9. Ph c p theo lo i xã

1. Cán b c p xã quy nh t i kho n 1 i u 5 Ngh nh này ư c hư ng ph c p theo
lo i ơn v hành chính c p xã tính theo % trên m c lương hi n hư ng, c ng ph c p
ch c v lãnh o, ph c p thâm niên vư t khung và h s chênh l ch b o lưu (n u
có); c th như sau:

a) Cán b c p xã lo i 1 hư ng m c ph c p 10%;

b) Cán b c p xã lo i 2 hư ng m c ph c p 5%;

2. Ph c p theo lo i ơn v hành chính c p xã nêu t i kho n 1 i u này không dùng
tính óng, hư ng ch b o hi m xã h i, b o hi m y t .

i u 10. Ph c p kiêm nhi m ch c danh

1. Cán b , công ch c c p xã kiêm nhi m ch c danh mà gi m ư c 01 ngư i trong s
lư ng quy nh t i a t i kho n 1 i u 4 Ngh nh này, k t ngày ư c c p có thNm
quy n quy t nh vi c kiêm nhi m thì ư c hư ng ph c p kiêm nhi m b ng 20%
m c lương hi n hư ng c ng ph c p ch c v lãnh o, ph c p thâm niên vư t khung
và h s chênh l ch b o lưu (n u có). Trư ng h p kiêm nhi m nhi u ch c danh (k c
trư ng h p Bí thư c p y ng th i là Ch t ch y ban nhân dân), cũng ch ư c
hư ng m t m c ph c p kiêm nhi m b ng 20%.

2. Ph c p kiêm nhi m ch c danh không dùng tính óng, hư ng ch b o hi m
xã h i, b o hi m y t .

M C 3. M T S CH KHÁC

i u 11. Ch b o hi m xã h i và b o hi m y t

1. Cán b c p xã quy nh t i i m a, i m b kho n 1 i u 5 Ngh nh này; công
ch c c p xã quy nh t i i m a, i m b và i m c kho n 2 i u 5 Ngh nh này và
cán b , công ch c c p xã quy nh t i kho n 3 i u 5 Ngh nh này trong th i gian
m nhi m ch c v , ch c danh thu c i tư ng thNm quy n b o hi m xã h i, b o
hi m y t b t bu c theo quy nh c a pháp lu t.

2. Trư ng h p cán b , công ch c c p xã khi ngh vi c ã h t tu i lao ng, có t
15 năm n dư i 20 năm óng b o hi m xã h i b t bu c, chưa nh n tr c p b o hi m
xã h i m t l n, có nhu c u tham gia b o hi m xã h i t nguy n thì ư c óng ti p
theo quy nh t i Ngh nh s 190/2007/N -CP ngày 28 tháng 12 năm 2007 c a
Chính ph n khi 20 năm óng b o hi m xã h i thì ư c hư ng lương hưu hàng
tháng.

i u 12. Ch ào t o, b i dư ng

1. Cán b , công ch c c p xã ư c ào t o, b i dư ng ki n th c phù h p tiêu chuNn
ch c danh hi n ang m nhi m và theo quy ho ch cán b , công ch c.

2. Cán b , công ch c c p xã khi ư c c i ào t o, b i dư ng, ư c hư ng ch
như sau:

a) ư c c p tài li u h c t p;

b) ư c h tr m t ph n ti n ăn trong th i gian i h c t p trung;

c) ư c h tr chi phí i l i t cơ quan n nơi h c t p.

Chương 3.

NH NG NGƯ I HO T NG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH

i u 13. S lư ng nh ng ngư i ho t ng không chuyên trách c p xã

1. C p xã lo i 1 ư c b trí t i a không quá 22 ngư i.

2. C p xã lo i 2 ư c b trí t i a không quá 20 ngư i.

3. C p xã lo i 3 ư c b trí t i a không quá 19 ngư i.

i u 14. Ph c p và khoán kinh phí i v i nh ng ngư i ho t ng không
chuyên trách

1. Nh ng ngư i ho t ng không chuyên trách c p xã ư c hư ng ch ph c p.
M c ph c p c th c a t ng ch c danh do H i ng nhân dân c p t nh quy nh v i
m c không vư t quá h s 1,0 m c lương t i thi u chung.

2. Ngân sách trung ương h tr các a phương theo m c bình quân b ng 2/3 so v i
m c lương t i thi u chung cho m i ngư i ho t ng không chuyên trách.

3. y ban nhân dân c p t nh trình H i ng nhân dân cùng c p quy nh ch c danh
nh ng ngư i ho t ng không chuyên trách; m c ph c p c th c a t ng ch c danh;
m c ph c p kiêm nhi m ch c danh; m c khoán kinh phí chi tr ph c p i v i
nh ng ngư i ho t ng không chuyên trách theo lo i ơn v hành chính c p xã, lo i
thôn, t dân ph phù h p quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u này; quy nh m c
khoán kinh phí ho t ng c a các oàn th c p xã theo s lư ng nh ng ngư i ho t
ng không chuyên trách quy nh t i i u 13 Ngh nh này b o m phù h p v i
tình hình th c t c a a phương.

i u 15. Ch ào t o, b i dư ng và b o hi m xã h i i v i nh ng ngư i ho t
ng không chuyên trách

1. Nh ng ngư i ho t ng không chuyên trách c p xã ư c ào t o, b i dư ng ki n
th c phù h p v i yêu c u nhi m v hi n ang m nhi m; khi ư c c i ào t o, b i
dư ng, ư c hư ng ch như quy nh t i kho n 2 i u 12 Ngh nh này.

2. Nh ng ngư i ho t ng không chuyên trách c p xã không thu c i tư ng tham
gia b o hi m xã h i b t bu c.

Chương 4.

I U KHO N THI HÀNH

i u 16. Gi i quy t t n t i

1. Cán b xã già y u, ngh vi c theo Quy t nh s 130/CP ngày 30 tháng 6 năm 1975
c a H i ng Chính ph và Quy t nh s 111/H BT ngày 13 tháng 10 năm 1981
c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) ư c i u ch nh m c tr c p hàng tháng
khi nhà nư c i u ch nh m c lương t i thi u chung; ư c chuy n tr c p n nơi
m i h p pháp; khi t tr n thì ngư i lo mai táng ư c nh n ti n mai táng phí b ng 10
tháng m c lương t i thi u chung.

Trư ng h p cán b xã già y u, ngh vi c b t m d ng hư ng ch tr c p hàng
tháng trong th i gian ch p hành hình ph t tù, nay có ơn ngh kèm theo b n sao
gi y ch ng nh n ã ch p hành xong hình ph t tù g i y ban nhân dân c p huy n xem
xét, gi i quy t ti p t c hư ng ch tr c p hàng tháng.

2. Cán b xã, phư ng, th tr n có th i gian m nhi m ch c danh khác thu c y ban
nhân dân theo quy nh t i kho n 5 i u 3 Ngh nh s 09/1998/N -CP ngày 23
tháng 01 năm 1998 c a Chính ph s a i, b sung Ngh nh s 50/CP ngày 26
tháng 7 năm 1995 c a Chính ph v ch sinh ho t phí i v i cán b xã, phư ng,
th tr n ã óng b o hi m xã h i theo ch c danh này mà chưa ư c hư ng tr c p m t
l n thì ư c tính là th i gian có óng b o hi m xã h i tính hư ng b o hi m xã h i.

i v i nh ng trư ng h p gi ch c danh khác thu c y ban nhân dân nhưng chưa
óng b o hi m xã h i thì ư c truy n p ti n óng b o hi m xã h i làm cơ s tính
hư ng b o hi m xã h i.

3. Cán b xã có th i gian óng b o hi m xã h i theo quy nh t i Ngh nh s
09/1998/N -CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 c a Chính ph mà chưa hư ng tr c p
m t l n, thì th i gian làm vi c có óng b o hi m xã h i ư c tính là th i gian
hư ng b o hi m xã h i ho c ư c c ng n i v i th i gian tham gia b o hi m xã h i t
nguy n, b o hi m xã h i b t bu c tính hư ng b o hi m xã h i theo quy nh c a
Lu t B o hi m xã h i.

i v i trư ng h p cán b xã, phư ng, th tr n ã ư c gi i quy t hư ng tr c p hàng
tháng ho c hư ng tr c p m t l n trư c ngày Ngh nh này có hi u l c thì không áp
d ng quy nh t i Ngh nh này gi i quy t l i.

i u 17. Ngu n kinh phí th c hi n ch , chính sách

Ngu n kinh phí th c hi n ch chính sách i v i cán b , công ch c c p xã do
ngân sách nhà nư c b o m theo quy nh c a Lu t ngân sách nhà nư c; c th như
sau:

1. Ngân sách nhà nư c b o m kinh phí th c hi n ch chính sách i v i cán b ,
công ch c c p xã, nh ng ngư i ho t ng không chuyên trách c p xã, cán b xã già
y u ngh vi c theo quy nh t i Ngh nh này;

2. Qu B o hi m xã h i b o m kinh phí chi tr các ch theo quy nh c a pháp
lu t v b o hi m xã h i cho cán b , công ch c c p xã.

i u 18. Trách nhi m thi hành

1. B N i v ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B Lao ng – Thương binh và Xã
h i hư ng d n th c hi n Ngh nh này.

2. B Tài chính cân i kinh phí th c hi n các ch , chính sách tăng thêm theo quy
nh t i Ngh nh này và hư ng d n, ki m tra a phương th c hi n.

3. B o hi m xã h i Vi t Nam hư ng d n, ki m tra B o hi m xã h i c p t nh, c p
huy n th c hi n ch b o hi m xã h i i v i cán b , công ch c c p xã theo quy
nh c a Ngh nh này.

4. y ban nhân dân c p t nh ra quy t nh giao s lư ng cán b , công ch c c p xã
theo quy nh t i i u 4 Ngh nh này; hư ng d n vi c kiêm nhi m m t s ch c
danh b o m các lĩnh v c công tác a phương u có cán b , công ch c m
nhi m; riêng ch c danh công ch c a chính – nông nghi p – xây d ng và môi trư ng
( i v i xã), ư c b trí 02 ngư i b o m có công ch c chuyên trách theo dõi v
Nông nghi p, xây d ng nông thôn m i; ch c danh Văn hóa – xã h i ư c b trí 02
ngư i b o m có công ch c chuyên trách theo dõi v Lao ng – Thương binh và
Xã h i; b trí, hư ng d n, ki m tra vi c s d ng ngu n kinh phí th c hi n ch ,
chính sách theo quy nh t i Ngh nh này và theo Ngh quy t c a H i ng nhân
dân cùng c p.

5. y ban nhân dân c p huy n hư ng d n, ki m tra y ban nhân dân c p xã vi c th c
hi n ch , chính sách i v i cán b , công ch c; nh ng ngư i ho t ng không
chuyên trách theo quy nh c a y ban nhân dân c p t nh và theo quy nh t i Ngh
nh này.

i u 19. Hi u l c thi hành
1. Ngh nh này có hi u l c th c hi n k t ngày 01 tháng 01 năm 2010;

2. Áp d ng vi c th c hi n ch , chính sách quy nh t i Ngh nh này i v i Bí
thư, Phó Bí thư chi b (nơi chưa thành l p ng y c p xã); Thư ng tr c ng y (nơi
không có Phó Bí thư chuyên trách công tác ng).

3. Áp d ng vi c th c hi n ch , chính sách quy nh t i Ngh nh này i v i
nh ng ngư i ho t ng không chuyên trách thôn, làng, p, b n, buôn, sóc, t dân
ph (thôn, làng, p, b n, buôn, sóc, t dân ph sau ây g i chung là thôn, t dân ph ).
M i thôn, t dân ph ư c b trí không quá 03 ngư i. M c ph c p m i ngư i không
quá 1,0 h s m c lương t i thi u chung.

4. Ngh nh này thay th Ngh nh s 121/2003/N -CP ngày 21 tháng 10 năm 2003
c a Chính ph v ch , chính sách i v i cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n.

5. Bãi b các quy nh t i các Ngh nh sau:

a) i u 22 Ngh nh s 184/2004/N -CP ngày 02 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph
quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Dân quân t v ;

b) Kho n 6 i u 8 và b ng lương s 5 (B ng lương cán b chuyên trách xã,
phư ng, th tr n) ban hành kèm theo Ngh nh s 204/2004/N -CP;

c) Kho n 2 i u 2 Ngh nh s 114/2003/N -CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 c a
Chính ph v cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n.

6. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính
ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các cơ
quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./


TM. CHÍNH PH
TH TƯ NG
Nơi nh n:
- Ban Bí thư Trung ương ng;
- Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ;
- Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP;
- VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng;
- H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n T n Dũng
- Văn phòng Ch t ch nư c;
- H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i;
- Văn phòng Qu c h i;
- Tòa án nhân dân t i cao;
- Vi n Ki m sát nhân dân t i cao;
- UB Giám sát tài chính QG;
- Ki m toán Nhà nư c;
- Ngân hàng Chính sách Xã h i;
- Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam;
- UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam;
- Cơ quan Trung ương c a các oàn th ;
- VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v
tr c thu c, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản