Nghị định 92/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
577
lượt xem
71
download

Nghị định 92/2009/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 92/2009/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T -------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 92/2009/N -CP Hà N i, ngày 22 tháng 10 năm 2009 NGHN NNH V CH C DANH, S LƯ NG, M T S CH , CHÍNH SÁCH I V I CÁN B , CÔNG CH C XÃ, PHƯ NG, THN TR N VÀ NH NG NGƯ I HO T NG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH C P XÃ CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Cán b , công ch c ã ư c Qu c h i khóa XII, kỳ h p th 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008; Xét ngh c a B trư ng B N i v , NGHN NNH: Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh v ch c danh, s lư ng, m t s ch , chính sách i v i cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n (xã, phư ng, th tr n sau ây g i chung là c p xã); và nh ng ngư i ho t ng không chuyên trách c p xã. i u 2. i tư ng áp d ng Cán b , công ch c c p xã, nh ng ngư i ho t ng không chuyên trách c p xã quy nh t i i u 1 Ngh nh này bao g m: 1. Cán b chuyên trách gi ch c v b u c theo nhi m kỳ c p xã (sau ây g i chung là cán b c p xã); 2. Công ch c c p xã; 3. Nh ng ngư i ho t ng không chuyên trách c p xã. Chương 2. CÁN B , CÔNG CH C C P XÃ
  2. M C 1. CH C V , CH C DANH VÀ S LƯ NG i u 3. Ch c v , ch c danh 1. Cán b c p xã có các ch c v sau ây: a) Bí thư, Phó Bí thư ng y; b) Ch t ch, Phó Ch t ch H i ng nhân dân; c) Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân; d) Ch t ch y ban M t tr n T qu c Vi t Nam; ) Bí thư oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh; e) Ch t ch H i Liên hi p Ph n Vi t Nam; g) Ch t ch H i Nông dân Vi t Nam (áp d ng i v i xã, phư ng, th tr n có ho t ng nông, lâm, ngư, diêm nghi p và có t ch c H i Nông dân Vi t Nam); h) Ch t ch H i C u chi n binh Vi t Nam. 2. Công ch c c p xã có các ch c danh sau ây: a) Trư ng Công an; b) Ch huy trư ng Quân s ; c) Văn phòng – th ng kê; d) a chính – xây d ng – ô th và môi trư ng ( i v i phư ng, th tr n) ho c a chính – nông nghi p – xây d ng và môi trư ng ( i v i xã); ) Tài chính – k toán; e) Tư pháp – h t ch; g) Văn hóa – xã h i. i u 4. S lư ng cán b , công ch c c p xã 1. S lư ng cán b , công ch c c p xã ư c b trí theo lo i ơn v hành chính c p xã; c th như sau: a) C p xã lo i 1: không quá 25 ngư i; b) C p xã lo i 2: không quá 23 ngư i; b) C p xã lo i 3: không quá 21 ngư i;
  3. Vi c x p lo i ơn v hành chính c p xã th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 159/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph v vi c phân lo i ơn v hành chính xã, phư ng, th tr n. 2. S lư ng cán b , công ch c c p xã quy nh t i kho n 1 i u này bao g m c cán b , công ch c ư c luân chuy n, i u ng, bi t phái v c p xã. M C 2. CH TI N LƯƠNG, PH C P i u 5. X p lương 1. i v i cán b c p xã: a) Cán b c p xã có trình sơ c p ho c chưa ào t o trình chuyên môn, nghi p v th c hi n x p lương ch c v theo b ng lương sau ây: H s lương STT Ch c v B c1 B c2 1 Bí thư ng y 2,35 2,85 2 - Phó Bí thư ng y - Ch t ch H i ng nhân dân 2,15 2,65 - Ch t ch y ban nhân dân 3 - Ch t ch y ban M t tr n T qu c - Phó Ch t ch H i ng nhân dân 1,95 2,45 - Phó Ch t ch y ban nhân dân 4 - Bí thư oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh - Ch t ch H i Liên hi p Ph n 1,75 2,25 - Ch t ch H i Nông dân - Ch t ch H i C u chi n binh b) Cán b c p xã ã t t nghi p trình ào t o chuyên môn, nghi p v t trung c p tr lên th c hi n x p lương như công ch c hành chính quy nh t i b ng lương s 2 (B ng lương chuyên môn, nghi p v i v i cán b , công ch c trong các cơ quan nhà nư c) ban hành kèm theo Ngh nh s 204/2004/N -CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v ch ti n lương i v i cán b , công ch c, viên ch c và l c lư ng vũ trang (sau ây vi t t t là Ngh nh s 204/2004/N -CP); c) Cán b c p xã là ngư i ang hư ng ch hưu trí ho c tr c p m t s c lao ng, ngoài lương hưu ho c tr c p m t s c lao ng hi n hư ng, hàng tháng ư c hư ng
  4. 90% m c lương b c 1 c a ch c danh hi n m nhi m theo quy nh t i i m a kho n 1 i u này và không ph i óng b o hi m xã h i, b o hi m y t . 2. i v i công ch c c p xã: a) Công ch c c p xã t t nghi p trình ào t o t sơ c p tr lên phù h p v i chuyên môn c a ch c danh m nhi m, th c hi n x p lương như công ch c hành chính quy nh t i b ng lương s 2 (B ng lương chuyên môn, nghi p v i v i cán b , công ch c trong các cơ quan nhà nư c), b ng lương s 4 (B ng lương nhân viên th a hành, ph c v trong các cơ quan nhà nư c và các ơn v s nghi p c a Nhà nư c) ban hành kèm theo Ngh nh s 204/2004/N -CP; b) Nh ng ngư i hi n ang m nhi m ch c danh công ch c xã quy nh t i kho n 2 i u 3 Ngh nh này chưa t t nghi p ào t o chuyên môn, nghi p v theo quy nh thì ư c hư ng lương b ng 1,18 so v i m c lương t i thi u; c) Th i gian t p s c a công ch c c p xã ư c quy nh như sau: 12 tháng i v i công ch c ư c x p lương ng ch chuyên viên và tương ương; 06 tháng i v i công ch c ư c x p lương ng ch cán s và tương ương; 03 tháng i v i công ch c ư c x p lương ng ch nhân viên và tương ương. Trong th i gian t p s ư c hư ng 85% b c lương kh i i m theo trình ào t o chuyên môn ư c tuy n d ng. Trư ng h p có h c v th c sĩ phù h p v i yêu c u tuy n d ng thì ư c hư ng 85% lương b c 2 c a ng ch chuyên viên và tương ương; công ch c c p xã vùng cao, biên gi i, h i o th i gian t p s ư c hư ng 100% b c lương kh i i m theo trình ào t o. Th i gian t p s không ư c tính vào th i gian xét nâng b c lương theo niên h n. 3. Cán b , công ch c c p xã là ngư i ang hư ng ch thương binh, b nh binh các h ng mà không thu c i tư ng ang hư ng ch hưu trí ho c tr c p m t s c lao ng, ngoài ch thương binh, b nh binh ang hư ng, ư c x p lương theo quy nh t i Ngh nh này. i u 6. Nâng b c lương 1. Cán b c p xã quy nh t i i m a kho n 1 i u 5 Ngh nh này có th i gian hư ng lương b c 1 là 05 năm ( 60 tháng), hoàn thành nhi m v , không b k lu t thì ư c x p lương lên b c 2. 2. Cán b c p xã quy nh t i i m b kho n 1 i u 5 Ngh nh này và công ch c c p xã quy nh t i i m a kho n 2 i u 5 Ngh nh này th c hi n ch nâng b c lương theo quy nh t i i u 7 Ngh nh s 204/2004/N -CP. 3. Cán b , công ch c c p xã không hoàn thành nhi m v ho c b k lu t t khi n trách, c nh cáo thì th i gian nâng lương b kéo dài 06 tháng; n u b cách ch c thì th i gian nâng lương b kéo dài 12 tháng, k t ngày quy t nh k lu t có hi u l c. i u 7. Ph c p ch c v lãnh o Cán b c p xã quy nh t i i m b kho n 1 i u 5 Ngh nh này ư c hư ng ph c p ch c v lãnh o so v i m c lương t i thi u chung như sau:
  5. a) Bí thư ng y: 0,30; b) Phó Bí thư ng y, Ch t ch H i ng nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân: 0,25; c) Ch t ch y ban M t tr n T qu c, Phó Ch t ch H i ng nhân dân, Phó Ch t ch y ban nhân dân: 0,20; d) Bí thư oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, Ch t ch H i Liên hi p Ph n , Ch t ch H i Nông dân, Ch t ch H i C u chi n binh: 0,15. i u 8. Ph c p thâm niên vư t khung Cán b c p xã quy nh t i i m b kho n 1 i u 5 Ngh nh này và công ch c c p xã quy nh t i i m a kho n 2 i u 5 Ngh nh này ư c th c hi n ch ph c p thâm niên vư t khung theo quy nh t i kho n 1 i u 6 Ngh nh s 204/2004/N - CP. i u 9. Ph c p theo lo i xã 1. Cán b c p xã quy nh t i kho n 1 i u 5 Ngh nh này ư c hư ng ph c p theo lo i ơn v hành chính c p xã tính theo % trên m c lương hi n hư ng, c ng ph c p ch c v lãnh o, ph c p thâm niên vư t khung và h s chênh l ch b o lưu (n u có); c th như sau: a) Cán b c p xã lo i 1 hư ng m c ph c p 10%; b) Cán b c p xã lo i 2 hư ng m c ph c p 5%; 2. Ph c p theo lo i ơn v hành chính c p xã nêu t i kho n 1 i u này không dùng tính óng, hư ng ch b o hi m xã h i, b o hi m y t . i u 10. Ph c p kiêm nhi m ch c danh 1. Cán b , công ch c c p xã kiêm nhi m ch c danh mà gi m ư c 01 ngư i trong s lư ng quy nh t i a t i kho n 1 i u 4 Ngh nh này, k t ngày ư c c p có thNm quy n quy t nh vi c kiêm nhi m thì ư c hư ng ph c p kiêm nhi m b ng 20% m c lương hi n hư ng c ng ph c p ch c v lãnh o, ph c p thâm niên vư t khung và h s chênh l ch b o lưu (n u có). Trư ng h p kiêm nhi m nhi u ch c danh (k c trư ng h p Bí thư c p y ng th i là Ch t ch y ban nhân dân), cũng ch ư c hư ng m t m c ph c p kiêm nhi m b ng 20%. 2. Ph c p kiêm nhi m ch c danh không dùng tính óng, hư ng ch b o hi m xã h i, b o hi m y t . M C 3. M T S CH KHÁC i u 11. Ch b o hi m xã h i và b o hi m y t 1. Cán b c p xã quy nh t i i m a, i m b kho n 1 i u 5 Ngh nh này; công ch c c p xã quy nh t i i m a, i m b và i m c kho n 2 i u 5 Ngh nh này và
  6. cán b , công ch c c p xã quy nh t i kho n 3 i u 5 Ngh nh này trong th i gian m nhi m ch c v , ch c danh thu c i tư ng thNm quy n b o hi m xã h i, b o hi m y t b t bu c theo quy nh c a pháp lu t. 2. Trư ng h p cán b , công ch c c p xã khi ngh vi c ã h t tu i lao ng, có t 15 năm n dư i 20 năm óng b o hi m xã h i b t bu c, chưa nh n tr c p b o hi m xã h i m t l n, có nhu c u tham gia b o hi m xã h i t nguy n thì ư c óng ti p theo quy nh t i Ngh nh s 190/2007/N -CP ngày 28 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph n khi 20 năm óng b o hi m xã h i thì ư c hư ng lương hưu hàng tháng. i u 12. Ch ào t o, b i dư ng 1. Cán b , công ch c c p xã ư c ào t o, b i dư ng ki n th c phù h p tiêu chuNn ch c danh hi n ang m nhi m và theo quy ho ch cán b , công ch c. 2. Cán b , công ch c c p xã khi ư c c i ào t o, b i dư ng, ư c hư ng ch như sau: a) ư c c p tài li u h c t p; b) ư c h tr m t ph n ti n ăn trong th i gian i h c t p trung; c) ư c h tr chi phí i l i t cơ quan n nơi h c t p. Chương 3. NH NG NGƯ I HO T NG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH i u 13. S lư ng nh ng ngư i ho t ng không chuyên trách c p xã 1. C p xã lo i 1 ư c b trí t i a không quá 22 ngư i. 2. C p xã lo i 2 ư c b trí t i a không quá 20 ngư i. 3. C p xã lo i 3 ư c b trí t i a không quá 19 ngư i. i u 14. Ph c p và khoán kinh phí i v i nh ng ngư i ho t ng không chuyên trách 1. Nh ng ngư i ho t ng không chuyên trách c p xã ư c hư ng ch ph c p. M c ph c p c th c a t ng ch c danh do H i ng nhân dân c p t nh quy nh v i m c không vư t quá h s 1,0 m c lương t i thi u chung. 2. Ngân sách trung ương h tr các a phương theo m c bình quân b ng 2/3 so v i m c lương t i thi u chung cho m i ngư i ho t ng không chuyên trách. 3. y ban nhân dân c p t nh trình H i ng nhân dân cùng c p quy nh ch c danh nh ng ngư i ho t ng không chuyên trách; m c ph c p c th c a t ng ch c danh; m c ph c p kiêm nhi m ch c danh; m c khoán kinh phí chi tr ph c p i v i
  7. nh ng ngư i ho t ng không chuyên trách theo lo i ơn v hành chính c p xã, lo i thôn, t dân ph phù h p quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u này; quy nh m c khoán kinh phí ho t ng c a các oàn th c p xã theo s lư ng nh ng ngư i ho t ng không chuyên trách quy nh t i i u 13 Ngh nh này b o m phù h p v i tình hình th c t c a a phương. i u 15. Ch ào t o, b i dư ng và b o hi m xã h i i v i nh ng ngư i ho t ng không chuyên trách 1. Nh ng ngư i ho t ng không chuyên trách c p xã ư c ào t o, b i dư ng ki n th c phù h p v i yêu c u nhi m v hi n ang m nhi m; khi ư c c i ào t o, b i dư ng, ư c hư ng ch như quy nh t i kho n 2 i u 12 Ngh nh này. 2. Nh ng ngư i ho t ng không chuyên trách c p xã không thu c i tư ng tham gia b o hi m xã h i b t bu c. Chương 4. I U KHO N THI HÀNH i u 16. Gi i quy t t n t i 1. Cán b xã già y u, ngh vi c theo Quy t nh s 130/CP ngày 30 tháng 6 năm 1975 c a H i ng Chính ph và Quy t nh s 111/H BT ngày 13 tháng 10 năm 1981 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) ư c i u ch nh m c tr c p hàng tháng khi nhà nư c i u ch nh m c lương t i thi u chung; ư c chuy n tr c p n nơi m i h p pháp; khi t tr n thì ngư i lo mai táng ư c nh n ti n mai táng phí b ng 10 tháng m c lương t i thi u chung. Trư ng h p cán b xã già y u, ngh vi c b t m d ng hư ng ch tr c p hàng tháng trong th i gian ch p hành hình ph t tù, nay có ơn ngh kèm theo b n sao gi y ch ng nh n ã ch p hành xong hình ph t tù g i y ban nhân dân c p huy n xem xét, gi i quy t ti p t c hư ng ch tr c p hàng tháng. 2. Cán b xã, phư ng, th tr n có th i gian m nhi m ch c danh khác thu c y ban nhân dân theo quy nh t i kho n 5 i u 3 Ngh nh s 09/1998/N -CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 c a Chính ph s a i, b sung Ngh nh s 50/CP ngày 26 tháng 7 năm 1995 c a Chính ph v ch sinh ho t phí i v i cán b xã, phư ng, th tr n ã óng b o hi m xã h i theo ch c danh này mà chưa ư c hư ng tr c p m t l n thì ư c tính là th i gian có óng b o hi m xã h i tính hư ng b o hi m xã h i. i v i nh ng trư ng h p gi ch c danh khác thu c y ban nhân dân nhưng chưa óng b o hi m xã h i thì ư c truy n p ti n óng b o hi m xã h i làm cơ s tính hư ng b o hi m xã h i. 3. Cán b xã có th i gian óng b o hi m xã h i theo quy nh t i Ngh nh s 09/1998/N -CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 c a Chính ph mà chưa hư ng tr c p m t l n, thì th i gian làm vi c có óng b o hi m xã h i ư c tính là th i gian hư ng b o hi m xã h i ho c ư c c ng n i v i th i gian tham gia b o hi m xã h i t
  8. nguy n, b o hi m xã h i b t bu c tính hư ng b o hi m xã h i theo quy nh c a Lu t B o hi m xã h i. i v i trư ng h p cán b xã, phư ng, th tr n ã ư c gi i quy t hư ng tr c p hàng tháng ho c hư ng tr c p m t l n trư c ngày Ngh nh này có hi u l c thì không áp d ng quy nh t i Ngh nh này gi i quy t l i. i u 17. Ngu n kinh phí th c hi n ch , chính sách Ngu n kinh phí th c hi n ch chính sách i v i cán b , công ch c c p xã do ngân sách nhà nư c b o m theo quy nh c a Lu t ngân sách nhà nư c; c th như sau: 1. Ngân sách nhà nư c b o m kinh phí th c hi n ch chính sách i v i cán b , công ch c c p xã, nh ng ngư i ho t ng không chuyên trách c p xã, cán b xã già y u ngh vi c theo quy nh t i Ngh nh này; 2. Qu B o hi m xã h i b o m kinh phí chi tr các ch theo quy nh c a pháp lu t v b o hi m xã h i cho cán b , công ch c c p xã. i u 18. Trách nhi m thi hành 1. B N i v ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B Lao ng – Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n Ngh nh này. 2. B Tài chính cân i kinh phí th c hi n các ch , chính sách tăng thêm theo quy nh t i Ngh nh này và hư ng d n, ki m tra a phương th c hi n. 3. B o hi m xã h i Vi t Nam hư ng d n, ki m tra B o hi m xã h i c p t nh, c p huy n th c hi n ch b o hi m xã h i i v i cán b , công ch c c p xã theo quy nh c a Ngh nh này. 4. y ban nhân dân c p t nh ra quy t nh giao s lư ng cán b , công ch c c p xã theo quy nh t i i u 4 Ngh nh này; hư ng d n vi c kiêm nhi m m t s ch c danh b o m các lĩnh v c công tác a phương u có cán b , công ch c m nhi m; riêng ch c danh công ch c a chính – nông nghi p – xây d ng và môi trư ng ( i v i xã), ư c b trí 02 ngư i b o m có công ch c chuyên trách theo dõi v Nông nghi p, xây d ng nông thôn m i; ch c danh Văn hóa – xã h i ư c b trí 02 ngư i b o m có công ch c chuyên trách theo dõi v Lao ng – Thương binh và Xã h i; b trí, hư ng d n, ki m tra vi c s d ng ngu n kinh phí th c hi n ch , chính sách theo quy nh t i Ngh nh này và theo Ngh quy t c a H i ng nhân dân cùng c p. 5. y ban nhân dân c p huy n hư ng d n, ki m tra y ban nhân dân c p xã vi c th c hi n ch , chính sách i v i cán b , công ch c; nh ng ngư i ho t ng không chuyên trách theo quy nh c a y ban nhân dân c p t nh và theo quy nh t i Ngh nh này. i u 19. Hi u l c thi hành
  9. 1. Ngh nh này có hi u l c th c hi n k t ngày 01 tháng 01 năm 2010; 2. Áp d ng vi c th c hi n ch , chính sách quy nh t i Ngh nh này i v i Bí thư, Phó Bí thư chi b (nơi chưa thành l p ng y c p xã); Thư ng tr c ng y (nơi không có Phó Bí thư chuyên trách công tác ng). 3. Áp d ng vi c th c hi n ch , chính sách quy nh t i Ngh nh này i v i nh ng ngư i ho t ng không chuyên trách thôn, làng, p, b n, buôn, sóc, t dân ph (thôn, làng, p, b n, buôn, sóc, t dân ph sau ây g i chung là thôn, t dân ph ). M i thôn, t dân ph ư c b trí không quá 03 ngư i. M c ph c p m i ngư i không quá 1,0 h s m c lương t i thi u chung. 4. Ngh nh này thay th Ngh nh s 121/2003/N -CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v ch , chính sách i v i cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n. 5. Bãi b các quy nh t i các Ngh nh sau: a) i u 22 Ngh nh s 184/2004/N -CP ngày 02 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Dân quân t v ; b) Kho n 6 i u 8 và b ng lương s 5 (B ng lương cán b chuyên trách xã, phư ng, th tr n) ban hành kèm theo Ngh nh s 204/2004/N -CP; c) Kho n 2 i u 2 Ngh nh s 114/2003/N -CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n. 6. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./ TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - UB Giám sát tài chính QG; - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b).
Đồng bộ tài khoản