Nghị định 92/CP của Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
280
lượt xem
10
download

Nghị định 92/CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 92/CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP ngày 16/7/96

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 92/CP của Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh ® c ñ a C h Ý n h  p h ñ  s è  92/CP  g µ y  23 th¸ng 8 n¨ m  1997  Ò  vi Ö c n V s ö a ® æ i  b æ  su n g  m é t s è   i Ò u  c ñ a §i Ò u  l Ö q u ¶ n  lý ® Ç u    v µ  x © y  d ù n g   ® t B a n  h µ n h  kÌ m  theo N g h Þ  ® Þ n h  s è  42/C P n g µ y  16/7/1997 C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; X Ðt    Þ   ña  é   ëng    é:  ©y  ùng, K Õ   ¹ch  µ  Çu  , Tµi ®Ò ngh c B tr c¸c B X d   ho v§ t    chÝnh, Ngh Þ   Þ nh: ® §i Ò u 1.­  Ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh   µy  ét  è  iÒu  ®Þ nm s® kho¶n  söa  æi    ® bæ sung  Òu  Ö  §i l qu¶n  ý ®Ç u   vµ  ©y  ùng  l  t x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 42/CP  µy  th¸ng7  ng 16    n¨m  1996. §i Ò u 2.­  NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý. k §i Ò u    é   ëng  é   ©y  ùng  ñ  ×phèihîp  íiBé   ëng  é   Õ   3.­B tr B X d ch tr     v   tr BK ho¹ch vµ  Çu ,Bé  ëng  é   µichÝnh,Thñ  ëng    é, ngµnh  ã  ªnquan   § t  tr BT    tr c¸c B   c li   chÞu tr¸chnhiÖ m   íng dÉn  µ  Óm    Öc    µnh  Öc  öa  æi      h  v ki travi thih vi s ® bæ sung  §iÒu  Ö  l qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  µy.   ®Þ n §i Ò u  4.­ é   ëng  Bé,  ñ   ëng  ¬   B tr c¸c  Th tr c quan ngang  é,  ¬  B c quan  thuéc  Ýnh  ñ,  ñ   Þch  û   Ch ph Ch t U ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è   ùc   ph tr   thuéc Trung  ng, Héi  ng  ¬  ®å Qu¶n  Þ c¸c Tæng   tr     c«ng    µ   íc chÞu  ty Nh n   tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n   M é t  è  i Ò u  s® kho¶n s ö a  æ i  b æ  s u n g   Ò u  l Ö  q u ¶ n  lý ® Ç u  t v µ  x © y  d ù n g ® §i B a n  h µ n h  kÌ m  theo N g h Þ  ® Þ n h  s è  42/CP n g µ y 16/7/1996 c ñ a  h Ý n h  p h ñ C (Ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 92/CP  µy  ng 23/8/1997 cña  Ýnh  ñ)   Ch ph
 2. 2 §i Ò u  6.­  Tr¸ch  Öm   nhi qu¶n  ý Nhµ   íc vÒ   l  n  qu¶n  ý ®Ç u    vµ  ©y  l  t x dùng. Nay  öa  æi    s® bæ sung  kho¶n    2,kho¶n      4,nh sau: ­Kho¶n    é  ©y  ùng.   2:B X d Bé   ©y  ùng  ã  X d c tr¸chnhiÖm     nghiªncøu  ©y  ùng  ¬  Õ,  Ýnh    xd c ch ch s¸ch   vÒ  qu¶n  ýx©y  ùng,quy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ  µ  l  d   ho   d ® th v n«ng  th«n,tr×nh Thñ ­     t íng  Ýnh   ñ   Ch ph phª  duyÖt, ban  µnh    h hoÆc   îc Thñ   íng  Ýnh   ñ   û  ®  t Ch ph u quyÒn  ban  µnh; ban  µnh  h   h hoÆc   tho¶  Ën      é   thu ®Ó c¸c B qu¶n  ýx©y  ùng  l  d chuyªn ngµnh    ban  µnh      Èn, quy  ¹m    h c¸c tiªuchu   ph c¸c quy  nh  ®Þ qu¶n  ýchÊt l    l ng  î c«ng  ×nh  µ  tr v kinh  Õ  ©y  ùng  Ö  èng    nh  tx d (h th c¸c ®Þ møc   µ  v chØ    tiªu kinh tÕ    ü  Ëtx©y  ùng,gi¸chuÈn, ®¬n    ©y  ùng).Thèng  Êt qu¶n    ­ k thu   d      gi¸x d   nh   lýNhµ   íc vÒ   Êt l ng    n   ch  î c«ng  ×nh x©y  ùng, vÒ   Öc  Êp  tr   d   vi c chøng  chØ  n¨ng  lùccho      c¸cdoanh  nghiÖp   Ên  ©y  ùng  µ  ©y  ¾p.Chñ   ×phèihîp víi é   tv x d vx l   tr        B K Õ   ¹ch vµ  Çu ,Bé  µichÝnh  µ    é, ngµnh,®Þa  ¬ng    íng dÉn  ho   § t  T   v c¸cB     ph ®Ó h   vµ  Óm    Öc  ùc hiÖn  iÒu  Ö  ki travi th   ® l qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng. l  tv x d ­Kho¶n    ©n  µng  µ   ícViÖtNam.   4:Ng h Nh n     Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam   ã  h Nh n     c tr¸chnhiÖ m    nghiªncøu  ¬  Õ   Ýnh    c ch ch s¸ch qu¶n  ýNhµ   íc vÒ   Òn  Ö, tÝn  ông  ©n   µng  l  n   ti t   d Ng h trong ®Ç u     µ  ©y    tv x dùng  ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  tr   t  ph ban  µnh  h hoÆc   îcThñ íng Ch Ýnh  ñ  û  ®  t  ph u quyÒn  ban  µnh; híng  Én  ©n   µng  Çu   µ  h   d Ng h § t v Ph¸ttr Ón,c¸c Ng ©n   µng   i     h th ng  ¹i vµ    chøc  µichÝnh, tÝn  ông  ¬ m   c¸c tæ  t    d kh¸c thùc hiÖn  Öc      vi huy  ng  ®é c¸c nguån  èn    v trong vµ  µiníc®Ó     ngo     cho  vay  µih¹n,trung h¹n    ù    µ  d      c¸c d ¸n v cho  vay  ¾n   ¹n  ôc  ô  u    ph¸ttr Ón  µ  ng h ph v ®Ç t   i v s¶n  Êt  xu kinh  doanh; thùc     hiÖn  Õ     ch ®é b¶o    ù  Çu  µ  l∙nhd th v b¶o    ùc hiÖn  îp  ng  l∙nhth   h ®å cho    µ  c¸c nh thÇu  Öt Nam     Vi   khitham    u   Çu  èc  Õ  gia ®Ê th qu t theo  quy  nh  ña  ñ  íng ®Þ c Th t   ChÝnh  ñ; thùc  Ön  ph   hi b¶o    èn  l∙nh v vay, b¶o    îp  ng    l∙nh h ®å mua   ¾ m   Ët t s v    thiÕtbÞ     theo  quy  nh  ña  Ýnh  ñ  i  íic¸c dù  ®Ç u    ña  µ  íc ®Þ c Ch ph ®è v     ¸n  t c nh n   th«ng  qua  u  Çu  èc  Õ.C¸c  ©n  µng  ù quyÕt  nh  ®Ê th qu t   Ng h t  ®Þ cho  vay,thu nî      b»ng  ån  èn  ngu v huy  ng  ®é theo l∙suÊtthÞ  êng.   i   tr §i Ò u 7.­ThÈ m   Òn  Õt  nh  u  , cho  Ðp  u    µ  Êp    quy quy ®Þ ®Ç t  ph ®Ç t v c giÊy phÐp  u  .   ®Ç t Nay  öa  æi    s® bæ sung  kho¶n      1,nh sau: 1.ThÈ m   Òn  Õt ®Þnh  u      ù    ö  ông  èn  µ   íc.   quy quy   ®Ç tc¸cd ¸n s d v Nh n a) Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh  u      ù    éc nhã m     t  ph quy   ®Ç tc¸cd ¸n thu   A. b)  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, thu Ch ph   Uû  ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Õt  nh  u      ph tr     ¬ quy ®Þ ®Ç t c¸c dù  thuéc  ã m     µ  Riªng    ù  nhã m     íc khi quyÕt  nh     ¸n  nh B v C.  c¸c d ¸n  B tr     ®Þ ®Ç u    Çn  ã    Õn  èng  Êt cña  é   ëng  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   Ò   Õ   tc c ý ki th nh   B tr B K ho v§ tv k ho¹ch ®Ç u    µ  é  ëng  é     tv B tr B qu¶n  ýngµnh  Ò   l  v quy  ¹ch ph¸ttr Ón ngµnh  µ  ho     i   v néidung    kinhtÕ   ü  Ëtcña  ù    ­k thu   d ¸n. c)C¸c    Tæng  ôc  µ  ôc  ùcthuéc c¸cBé  îcBé  ëng  û  Òn  Õt c v C tr       ®   tr u quy quy   ®Þnh  u      ù    éc nhã m   ®Ç tc¸cd ¸n thu   C. d) Héi ®ång     qu¶n  Þ c¸c Tæng  tr     c«ng    µnh  Ëp  tyth l theo Quy Õt  nh  ®Þ 91/ TTg  µy  th¸ng 3  ng 7    n¨m 1994  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  îcquyÕt  nh  u   c Th t   ph ®   ®Þ ®Ç
 3. 3 t c¸c dù  nhã m   C   éc  ån  èn      ¸n  B,  thu ngu v vay  ¬ng  ¹i vµ  èn  u    ña    th m   v ®Ç t c c¸c doanh  nghiÖp  µ   íc.Riªng    ù  nhã m     íc khi quyÕt  nh  u    Nh n   c¸c d ¸n  B tr     ®Þ ®Ç t cÇn  ã    Õn  èng  Êt cña  é   ëng  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   Ò   Õ   ¹ch c ý ki th nh   B tr B K ho v§ t v k ho   ®Ç u    µ  é   ëng  é   t v B tr B qu¶n  ýngµnh  Ò   l  v quy  ¹ch  ho ph¸ttr Ón ngµnh  µ  éi  i   vn  dung  kinh tÕ   ü  Ëtcña  ù    ­k thu   d ¸n. Trêng  îp ® Æc   Ötngoµiquy  nh    h  bi     ®Þ trªnph¶i® îcThñ íng Ch Ýnh  ñ     t  ph cho  Ðp. ph e) Héi ®ång     qu¶n  Þ c¸c Tæng  tr     c«ng    µnh  Ëp  tyth l theo Quy Õt  nh  ®Þ 90/ TTg  µy  th¸ng 3  ng 7    n¨m  1994  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  îcquyÕt  nh  u   c Th t   ph ®   ®Þ ®Ç t  c¸c dù  nhã m     éc  ån  èn    ¸n  C thu ngu v vay  ¬ng  ¹i vµ  èn  u    cña    th m   v ®Ç t c¸c doanh nghiÖp  µ   íc. Nh n g) Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  µnh  è  µ   éi vµ  µnh  è  å   Ý   nh d th ph H N   th ph H Ch Minh  ã  Ó  û  Òn  c th u quy cho  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n  Ën, huyÖn  Õt  nh d qu   quy ®Þnh  u      ù    ã  ®Ç tc¸c d ¸n c møc  èn  u    íi tû ®ång  ú theo  iÒu  Ön  ô  v ®Ç td     2  tu   ® ki c thÓ  ña  õng  µnh  è  µ  ú  éc  ån  èn. §èi víic¸c tØnh  µ  µnh  ct th ph v tu thu ngu v         v th phè cßn  ¹  ñ  Þch  û   l iCh t , U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  îcuû  Òn  ®   quy cho  ñ  Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n  Ën, huyÖn  Õt  nh  u      ù    ã  nh d qu   quy ®Þ ®Ç tc¸c d ¸n c møc  èn  u    v ®Ç t díi  500  iÖu®ång  ú theo ®iÒu  Ön  ô  Ó  ña  a  ¬ng. tr   tu     ki c th c ®Þ ph §i Ò u  8.­ Tr¸ch  Ö m   ña  ñ   u    vµ  nhi c Ch ®Ç t c¸c  chøc   vÊn  ©y  tæ  t x dùng,cung    øng  ÕtbÞ  µ  ©y  ¾p. thi   v x l Nay  öa  æi    s® bæ sung    nh sau: 1.Tr¸chnhiÖ m  ña  ñ  u  :     c Ch ®Ç t a) Chñ   u    ã    ®Ç tc tr¸chnhiÖ m   chøc  ùc hiÖn  ù    u      tæ  th   d ¸n ®Ç tth«ng    qua hîp ®ång    theo ph¸p luËthiÖn  µnh.      h b)  ñ   u    cã  Ó  ö  ông  Òu  ån  èn  Ch ®Ç t th s d nhi ngu v kh¸c  nhau theo    quy ®Þnh  ña  Òu  Ö  µy    Ëp  ù    µ  ã  c §i l n ®Ó l d ¸n v c tr¸chnhiÖ m   µn  Ön,li   ôc vÒ     to di   ªnt   qu¶n  ýsö  ông    ån  èn  u    õ khilËp  ù    ùc hiÖn  ù    µ  a  l  d c¸c ngu v ®Ç tt     d ¸n,th   d ¸n v ® dù    µo  ¹t®éng  ¸n v ho   theo yªu cÇu         ®Ò ra trong dù    îcduyÖt   ¸n ®   c)Chñ  u    Þu    ®Ç tch tr¸chnhiÖ m  Ò   Êtl ng cña  µn  é  ù    v ch  î   to b d ¸n. d)  ñ   u    ã  Ch ®Ç t c tr¸chnhiÖm     î c¸c nguån  èn    tr¶n     v vay, vèn    huy  ng  ®é ®óng  êih¹n vµ    iÒu  Ön  ∙  th     c¸c® ki ® cam   Õt  k kh¸ckhihuy  ng  èn.    ®é v e)    Khi thay ® æi  ñ   u    ×  ñ   u    íithay thÕ    Ch ®Ç tth Ch ®Ç tm     ph¶ichÞu    tr¸ch   nhiÖ m  Õ   õa toµn  é  k th   b c«ng  Öc  u    ña  ñ  u    íc. vi ®Ç tc Ch ®Ç ttr f)Trêng  îp Chñ  u    µdoanh    h  ®Ç tl   nghiÖp  éc m äi  ×nh  thu   h thøc së  ÷u      h khi ph¸ s¶n  ×    th c«ng  Öc  u    ∙  ùc hiÖn  ña  ñ   u      îc xö  ýtheo vi ®Ç t ® th   c Ch ®Ç t®ã ®   l     luËtph¸ s¶n     doanh  nghiÖp. g) KhilËp hå  ¬        s nghiªncøu  Òn kh¶    µ    ti   thiv nghiªncøu    kh¶  , ñ  u   thi Ch ®Ç   tcã    tr¸chnhiÖ m  µ  ã  Òn    Çu    ¬    v c quy yªu c c¸cc quan  ÷u  h quan  ña  µ   ícchØ   c Nh n   dÉn    Ên    ã  ªnquan  n   ù      c¸c v ®Ò c li   ®Õ d ¸n nh quy  ¹ch x©y  ùng,®Êt  ai,tµi ho   d   ®    nguyªn,nguån  íc,®iÖn,giao th«ng  Ën      n      v t¶i m«i  êng  , tr sinh th¸     iphßng  èng  , ch ch¸y næ,    b¶o  Ö     Ých      Þch  ö,an  v dit v¨n ho¸,l s   ninh,quèc    phßng  µ  v ph¶ichÊp    hµnh  y       ®Ç ®ñ c¸c quy  nh  ña  µ   íc vÒ     Ên    ®Þ c Nh n   c¸c v ®Ò nªu    trªntrong toµn    bé    ×nh ®Ç u    µ  ©y  ùng. qu¸ tr   tv x d
 4. 4 2. C¸c  chøc   Ên  u    ©y  ùng    tæ  t v ®Ç t x d (kh¶o    ÕtkÕ,  s¸t,thi   qu¶n  ýviÖc  l  thùc hiÖn  ù  .    d ¸n.. )cung  , øng  ÕtbÞ, vËt t    thi      ,thic«ng  ©y  ¾p  ã  x l c tr¸chnhiÖm     thùc  Ön  y     îp  ng  ∙  ý  íiChñ   u    hoÆc   ñ   Ö m   iÒu  hi ®Ç ®ñ h ®å ® k v  ®Ç t Ch nhi ® hµnh  ù   vµ  Þu  d ¸n  ch tr¸ch nhiÖ m   íc ph¸p  Ët vÒ   Õt    tr   lu   k qu¶  ùc  Ön  îp th hi h   ®ång. §i Ò u 10.­K Õ   ¹ch ho¸ ®Ç u  .   ho     t Nay  öa  æi    s® bæ sung  kho¶n      5,nh sau: 5. Néi dung, ®iÒu  Ön    Õ   ¹ch  u    µ       ki ghi k ho ®Ç t v b¸o  t×nh  ×nh  ùc c¸o  h th   hiÖn  Õ   ¹ch ® îcquy  nh    k ho     ®Þ nh sau:a) Néi dung  Õ   ¹ch ®Ç u         k ho   tbao  å m: g ­ K Õ   ¹ch vèn    ho   cho c«ng    iÒu    t¸c® tra,kh¶o    µ  Ëp  s¸tv l quy  ¹ch ngµnh, ho     l∙nhthæ, quy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ  µ      ho   d ® th v n«ng  th«n. ­  Õ   ¹ch  Èn  Þ   u    bao  å m   èn  u    ®Ó   ùc  Ön  Öc  K ho chu b ®Ç t g v ®Ç t th hi vi ®iÒu    trakh¶o    Ëp b¸o    s¸t,   c¸o nghiªncøu  Òn kh¶  , l   ti   thi kh¶    ña  ù    Èm     thic d ¸n,th ®Þnh  ù    µ  Õt ®Þnh  u  . d ¸n v quy   ®Ç t ­ K Õ   ¹ch  Èn  Þ   ùc hiÖn  ù      ho chu b th   d ¸n bao  å m   èn    ùc hiÖn  g v ®Ó th   c«ng  t¸ckh¶o    ÕtkÕ   ü  Ët,lËp    s¸t,thi   k thu   tæng  ù  d to¸n,lËp  å  ¬  êi  Çu, x©y    h s m th   dùng  khu  ô  înhµ    ¹m  ña  ph tr   , ë t c c«ng  ©n  ©y  ùng  i víi   ù    ã    nh xd ®è     d ¸n c nhu c¸c cÇu  îccÊp  ã  Èm  Òn  ®  c th quy cho  Ðp  µ      Ý  ph v c¸cchiph cho  c«ng    Èn  Þ   t¸cchu b thùc hiÖn    ù      c¸cd ¸n kh¸ccã  ªnquan.   li   ­ K Õ   ¹ch thùc hiÖn  ù      ho     d ¸n bao  å m   èn  u      ùc hiÖn  Öc  g v ®Ç t®Ó th   vi mua   s ¾ m   Ët tthiÕtbÞ, x©y  ùng  µ      Ý  ã  ªnquan  n   Öc  a  ù    v       d v c¸c chiph c li   ®Õ vi ® d ¸n vµo  khaith¸csö  ông.    d b) §iÒu  Ön    Õ   ¹ch ®Ç u    µng    ki ghik ho   th n¨m: ­ C¸c  ù  ® îc ghi vµo  Õ   ¹ch  Èn  Þ   u      d ¸n      k ho chu b ®Ç t ph¶in»m     trong quy    ho¹ch ph¸ttr Ónngµnh  µ       i   v l∙nhthæ. ­ C¸c  ù  ® îc ghi vµo  Õ   ¹ch  Èn  Þ   ùc  Ön  ù  ph¶i cã  d ¸n      k ho chu b th hi d ¸n    quyÕt ®Þnh  u    ïhîp víi ÷ng    ®Ç tph       nh quy  nh  ña  Òu  Ö  µy. ®Þ c §i l n Nh÷ng  ù    éc nhã m     n Õu  a  ã  ÕtkÕ   ü  Ëtvµ  d ¸n thu   A, B,  ch c thi   k thu   tæng  ù  d to¸n ® îc duyÖt, nhng       trong quyÕt  nh  u    ®∙  ®Þ ®Ç t quy  nh   ®Þ møc   èn  ña  vc tõng h¹ng  ôc  × ® îcghikÕ   ¹ch ®Ç u  .   m th       ho   t §èi víic¸c dù  ký  Õt  íiníc ngoµi,trong ®ã   ã  Òu  ù  nhá  ×        ¸n  k v         c nhi d ¸n  th tõng  ù  nhá    d ¸n  thic«ng trong n¨m    ph¶i cã  ÕtkÕ   ü  Ët vµ  ù    thi   k thu   d to¸n ® îc   cÊp  ã  Èm  Òn    Öt. c th quy phª duy c)B¸o    ×nh  ×nh  ùc hiÖn  Õ   ¹ch:   c¸o t h th   k ho C¸c  é,  ¬  B c quan  ngang  é, C¬   B   quan  éc Ch Ýnh  ñ, c¸c Tæng  thu   ph     c«ng  ty ® îc thµnh  Ëp     l theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 91/TTg  µy  th¸ng 3  ng 7    n¨m  1994  ña  c Thñ   íng  Ýnh  ñ  µ    t Ch ph v c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ b¸o    c¸o t×nh  ×nh  ùc hiÖn  Õ   ¹ch hµng  ý,6  h th   k ho   qu   th¸ng,9    th¸ngvµ  n¨m  µo  Çn    c¶  v tu ®Ç u  th¸ngcuèiquý  n   é  Õ   ¹ch vµ  Çu ,Bé  µichÝnh,Bé  ©y  ùng,     ®Õ B K ho   § t  T    xd   Tæng   ôc  èng  vÒ   c Th kª  c¸c  Æt   m huy  ng  ®é c¸c nguån  èn, khèi l ng  ©y  v   î x dùng,cÊp      ph¸tthanh  to¸n, ù    µn  µnh,n¨ng  ùcmíihuy  ng    ¸n ho th d   l    ®é theo biÓu    m É u   Tæng  ôc  èng    do  c Th kª quy  nh.  ®Þ Riªng ®èi  íic¸c dù    ã m   Chñ    v     ¸n nh A,  ®Ç u    t ph¶ib¸o  t×nh  ×nh  ùc hiÖn  µo  µy  hµng    c¸o  h th   v ng 25  th¸ng ®Ó   é   Õ     BK ho¹ch vµ  Çu    § ttæng  îp b¸o c¸o Thñ íng Ch Ýnh  ñ. h      t  ph
 5. 5 §i Ò u 14.­Néi dung  ñ  Õu  ña         ch y c b¸o c¸o nghiªncøu    kh¶  . thi Nay  öa  æi    s® bæ sung    nh sau: Néi dung  ñ  Õu  ña        ch y c b¸o c¸o nghiªncøu    kh¶    thibao  å m: g 1.Nh÷ng    ®Ó     nh  ù  Çn  Õtph¶i®Ç u  .   c¨n cø  x¸c®Þ s c thi     t 2.Lùa  än  ×nh    ch h thøc ®Ç u  .   t 3.Ch ¬ng  ×nh s¶n  Êtvµ    Õu  èph¶i®¸p    tr   xu   c¸cy t    øng. 4. C¸c  ¬ng    a   iÓ m   ô  Ó    ph ¸n ®Þ ® c th (hoÆc  Õn  tuy c«ng  ×nh)phï hîp víi tr        quy  ¹ch x©y  ùng. ho   d 5.Ph¬ng      ãng  Æt     ¸n gi¶iph m b»ng. 6.Ph ©n  Ých  ùachän  ¬ng    ü  Ëtc«ng  Ö.   t l  ph ¸n k thu   ngh 7.C¸c  ¬ng    ÕtkÕ   µ      ph ¸n thi   v gi¶iph¸p x©y  ùng.   d 8.Tæ     chøc  qu¶n  ýkhaith¸c, ö  ông    ng. l     d s lao®é 9.Ph¬ng    µichÝnh    ¸n t   kinhtÕ.   10. C¸c  èc   êigian  Ýnh  ùc  Ön  u   . §èi víic¸c dù  thuéc   m th   ch th hi ®Ç t         ¸n    nhã m     ã  Ó  Ëp ngay  Õ   ¹ch ®Êu  Çu. C c th l   k ho   th Néi dung    Õtcña  c¸o nghiªncøu  Òn kh¶    µ    chiti   b¸o      ti   thiv nghiªncøu      kh¶ thi Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   µ  é  ©y  ùng  íng dÉn.  do  K ho   § tv B x d h  §i Ò u 22.­Néi dung  ùchiÖn  ù    u  .    th   d ¸n ®Ç t Nay  öa  æi    s® bæ sung    nh sau: Néi dung  ùc hiÖn  ù    u      th   d ¸n ®Ç tbao  å m: g 1.Xin giao ®Êt       hoÆc     t  thuª®Ê theo quy  nh  ña  µ   íc(bao  å m       ®Þ c Nh n   g c¶ m Æt   íc,m Æt   Ón); n  bi 2.    Tæ chøc  n   ï gi¶iphãng  Æt   ®Ò b     m b»ng, chuÈn  Þ   Æt     bm b»ng  ©y  x dùng; 3. Tæ     chøc  Ón  än   Ên  tuy ch tv kh¶o    ÕtkÕ,  s¸t,thi   gi¸m  nh  ü  Ëtvµ  ®Þ k thu   chÊtl ng c«ng  ×nh;  î   tr 4.ThÈ m   nh  ÕtkÕ,    ®Þ thi   tæng  ù    d to¸nc«ng  ×nh; tr 5.Tæ     chøc  u  Çu  ®Ê th mua  ¾ m   ÕtbÞ, thi s thi       c«ng  ©y  ¾p; xl 6. Xin  Êy  Ðp  ©y  ùng  Õu    gi ph xd (n quy  nh  ®Þ ph¶icã) vµ  Êy  Ðp      gi ph khai   th¸ctµinguyªn (nÕu  ã);      c 7.Ký  Õt  îp ®ång  íi µ   Çu    ùc hiÖn  ù    k h  v  Nh th ®Ó th   d ¸n; 8.Thic«ng  ©y  ¾p     x l c«ng  ×nh; tr 9.Theo  âi, Óm    Öc  ùc hiÖn    îp ®ång.   d  ki travi th   c¸ch   10. Quy Õt    èn  u    ©y  ùng    to¸nv ®Ç tx d sau    µn  µnh  ©y  ¾p  a  ù  khiho th x l®d ¸n vµo    khaith¸csö  ông.    d
 6. 6 §i Ò u  27.­ È m   nh   µ   Th ®Þ v phª duyÖt  Õt kÕ   ü  Ët,tæng  ù  thi   k thu   d to¸n.TÊt  c¸c dù  ®Ç u    ©y  ùng  éc  äi  ån  èn  µ  µnh  Çn    c¶    ¸n  tx d thu m ngu v v th ph kinh tÕ  u     ®Ò ph¶i® îc c¬      quan  chuyªn m«n   Èm  nh  ÕtkÕ   íc khix©y    th ®Þ thi   tr     dùng. 1.§èivíi   ù    u    ©y  ùng  ö  ông  èn  µ   íc:       d ¸n ®Ç tx d c¸c sd v Nh n a) C¸c  ù    ã m     d ¸n nh A: ­  Õ u   ù  (hoÆc   ãi thÇu)  N d ¸n  g  chØ   nh   Çu, thiÕt kÕ   ü  Ët vµ  ®Þ th     k thu   tæng  ù    d to¸n(hoÆc  ù  d to¸n)c«ng  ×nh do  ñ  ëng  é     tr   Th tr B qu¶n  ýngµnh    l  phª duyÖt  sau    îcc¬  khi®   quan  chuyªn m«n   Èm  nh  Ò   ÕtkÕ   ü  Ëtvµ    th ®Þ v thi   k thu   Bé  ©y  ùng  Èm  nh  Ò   X d th ®Þ v tæng  ù  d to¸n. ­ N Õ u   ù      d ¸n (hoÆc  ãithÇu) tæ  g    chøc  u  Çu,Bé   ®Ê th   qu¶n  ýngµnh    l  phª duyÖt  ÕtkÕ   ü  Ët sau    îc c¬  thi   k thu   khi ®   quan  chuyªn m«n   Èm   nh.  é  th ®Þ B qu¶n  ýngµnh  öi m ét  é  å  ¬  ÕtkÕ   ü  Ët ®∙  l  g  b h s thi   k thu   phª  Öt  µ  duy v v¨n    b¶n phª duyÖt kÕt      qu¶  u  Çu  í Bé  ©y  ùng    ®Ê th t   X i d ®Ó theo  âivµ  Õn  Þ  ö  ý d   ki ngh x l   khicÇn  Õt.   thi b) C¸c  ù    ã m   C:   d ¸n nh B,  ThiÕtkÕ   ü  Ëtdo  êicã  Èm  Òn  Õt ®Þnh  u      Öt    k thu   ng   th quy quy   ®Ç tphª duy sau    îcc¬  khi®   quan  chuyªn m«n  Èm  nh  Ò   ÕtkÕ   ü  Ët.   th ®Þ v thi   k thu N Õ u   ù    d ¸n (hoÆc  ãithÇu)chØ  nh  Çu,ngêicã  Èm  Òn  Õt  g    ®Þ th     th quy quy ®Þnh  u    ®Ç tph¶iphª  Öt    duy tæng  ù    d to¸n(hoÆc  ù  d to¸n)c«ng  ×nh sau      tr   khi ® îc c¬    quan  qu¶n  ýx©y  ùng  Èm   nh.  ¬   l  d th ®Þ C quan  qu¶n  ýx©y  ùng  ña  l  d c Tæng  c«ng    µc¸c tæ  tyl     chøc  qu¶n  ý®Ç u    ©y  ùng  ña  l  tx d c Tæng  c«ng    ¬   ty.C quan  qu¶n  ýx©y  ùng  ña    l  d c c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  µ c¸c ¬ l    Së  ©y  ùng  X d chuyªn ngµnh.   2. §èi víidù  cã  èn  u    ùc tiÕp  ña  íc ngoµi,viÖc  Èm   nh         ¸n  v ®Ç t tr   c n    th ®Þ thiÕtkÕ   îcthùc hiÖn    ®    theo híng dÉn      riªng. 3. §èi víic¸c dù  ®Ç u            ¸n  t kh«ng  ö  ông  èn  µ   íc chñ  u    sd v Nh n   ®Ç t ph¶i   thuªtvÊn  ã      c tc¸ch ph¸p nh©n  Èm  nh  ÕtkÕ   ü  Ëtx©y  ùng.     th ®Þ thi   k thu   d §i Ò u 28.­GiÊy  Ðp  ©y  ùng.   ph x d Nay  öa  æi    s® bæ sung    nh sau: 1. TÊt  c¸c c«ng  ×nh x©y  ùng  íi,c¶it¹o, öa  ÷a,thay ® æi    c¶    tr   d m    s ch     chøc  n¨ng hoÆc   ôc  ch  ö  ông  m ®Ý sd trong ®«   Þ  µ  ¹  ÷ng    th v t i nh khu  t  µi®«   ®Ê ngo   thÞ,®Ò u     ph¶ixin giÊy  Ðp  ©y  ùng. C¸c  ù  ®∙  ã  Õt  nh  u        ph xd   d ¸n  c quy ®Þ ®Ç t cña  Êp  ã  Èm  Òn  ×  Õn  µnh  c c th quy th ti h ngay  Öc  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng. vi c gi ph xd   §èi víic¸c  ù   kh«ng     d ¸n  yªu  Çu  ã  c c quyÕt  nh   u    cña  Êp  ã  Èm   ®Þ ®Ç t c c th quyÒn,  ×  ã  Ó  Ëp  th c th l ngay  å  ¬    Êy  Ðp  ©y  ùng. Thêi gian  h s xin gi ph x d     xem   xÐt  µ  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng, kh«ng  v c gi ph x d   qu¸  ngµy  Ó   õ khinhËn    å  30  k t    ®ñ h s¬. Hå   ¬    Êy phÐp  ©y  ùng  s xingi   xd bao  å m: g ­§¬n    Ðp  ©y  ùng    ñ  u    øng    xinph x d (do Ch ®Ç t® tªn). ­Quy Õt  nh  u      ®Þ ®Ç thoÆc   Êy phÐp  u    Õu  ã). gi   ®Ç t(n c
 7. 7 ­ GiÊy  ê chøng    t  minh  Òn  ö  ông  t  quy sd ®Ê (quyÕt ®Þnh    giao  t, cho  ®Ê   thuª ®Êt    hoÆc   Êy  gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t) hoÆc   Òn  ë  ÷u  nh quy sd ®Ê   quy sh c«ng  ×nh. tr ­  µi liÖu  ÕtkÕ   T  thi   c«ng  ×nh  tr (chØ  å m   g b¶n  Ï thiÕtkÕ:  Æt   v    m b»ng,  m Æt   øng, m Æt   ¾t). ®   c C¸c  êng  îp sau  y  îcmiÔn  Êy phÐp  ©y  ùng: tr h  ®© ®   gi   xd a) C«ng  ×nh  éc  ù  nhã m     ∙  îc Thñ íng  Ýnh  ñ  Õt tr thu d ¸n  A® ®   t Ch ph quy   ®Þnh  u    µ  Êp  ã  Èm   Òn  ®Ç t v c c th quy phª  Öt  ÕtkÕ   ü  Ët,nhng  íc duy thi   k thu   tr   khikhëic«ng  ©y  ùng  ñ   u        xd Ch ®Ç tph¶igöim ét  é  å  ¬  ÕtkÕ   ©y  ùng     b h s thi   x d c«ng  ×nh ®Õ n   û   tr   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh hoÆc   µnh  è  ë  ¹ ®Ó   Óm    th ph s t i   ki tra, theo dâivµ u  ÷.     l tr b) C¸c  êng  îp söa  ÷a  á  tr h  ch nh kh«ng  µm  l ¶nh  ëng  n   Õt  Êu  h ®Õ k c c«ng  tr×nh c¸c  µ  ©n  Ën  µ  é  Æt   êng  è  nh l c vbm ® ph quy  nh   ¹  iÒu  NghÞ   ®Þ t i® 18  ®Þnh  è  s 91/CP  µy  th¸ng 8  ng 17    n¨m 1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v qu¶n  ý quy  l  ho¹ch ®«  Þ.   th 2.ThÈ m   Òn  Êp  Êy phÐp  ©y  ùng  îcquy  nh      quy c gi   xd ®  ®Þ nh sau: a)  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ cÊp  Êy  Õp  ©y  ùng    gi ph x d c¸c c«ng  ×nh  éc    tr thu l∙nh thæ  ×nh  m qu¶n  ý theo  l  ®Ò   Þ  ña  ngh c Gi¸m  c  ë  ©y  ùng. ®è S X d Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ã  ¬c thÓ  û  Òn  u quy cho Gi¸m  c  ë  ©y  ùng  ùctiÕp cÊp  Êy phÐp  ©y  ùng  ®è S x d tr     gi   xd c¸cc«ng  ×nh thuéc l∙nhthæ  ×nh    tr      m qu¶n  ý. l Khi ® îc uû      quyÒn  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng, Gi¸m  c  ë   ©y   ùng  c gi ph x d   ®è S X d ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m   ùc hiÖn    ñ tôc hµnh  Ýnh    th   c¸c th     ch theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtvµ  lu   ph¶ith ng    ê xuyªn b¸o      c¸o cho  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,   thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ÕtvÒ   ×nh  ×nh  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng  ph tr     ¬ bi   t h c gi ph xd t¹ ®Þa  ¬ng  × nh.   i ph m b)  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n  Ën, huyÖn,  Þ    µnh  è  éc nh d qu   th x∙,th ph thu   tØnh  Êp  Êy phÐp  ©y  ùng  µ    c gi   xd nh ë riªnglÎ éc së  ÷u   ©n  µ      thu   h tnh v c¸cc«ng  tr×nh  ã  c quy    á  m« nh theo  ù  ©n  Êp  ña  ñ   Þch  û   s ph c c Ch t U ban  ©n  ©n   nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng. ViÖc  Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng    ¬  c gi ph x d c¸c c«ng  ×nh thuéc nhã m   µy  tr     n ph¶itheo  ù    s chØ  o  ®¹ nghiÖp  ô  v chuyªn m«n  ña    c Gi¸m  c  ë  ©y  ùng. ®è S X d C¨n  ®iÒu  Ön  ô  Ó  ña  çi  a   ¬ng, Gi¸m  c  ë   ©y  ùng  cø  ki c th c m ®Þ ph   ®è S X d lËp ph¬ng    chøc  Êp  Êy phÐp  ©y  ùng,ph©n  ¹ vµ  ©n  nh      ¸n tæ  c gi   xd   lo i ph   ®Þ khu vùc,c¸cvÞ  Ýcã      tr   c«ng  ×nh cÊp  Ðp  ©y  ùng    ñ  Þch  û   tr   ph xd ®Ó Ch t U ban  ©n  nh d©n  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Õt ®Þnh.   ph tr     ¬ quy   §èi víithµnh  è  µ   éi,thµnh  è  å   Ý      ph H N   ph H Ch Minh  Öc  vi quy  nh  Êp  ®Þ c giÊy  Ðp  ©y  ùng  ph xd (bao  å m   viÖc  ©n  ¹  µ  ©n  nh  g c¶  ph lo i ph v ®Þ khu  ùc    v ®Ó cÊp  Êy  Ðp  ©y  ùng)  Chñ   Þch  û   gi ph x d do  t U ban  ©n  ©n  µnh  è    nh d th ph ban hµnh sau    èng  Êt víi é  ©y  ùng. khith nh     X B d c) Ban    qu¶n  ý khu  Õ   Êt,khu  l  ch xu   c«ng nghiÖp  Ëp  t trung  Thñ  íng do  t  ChÝnh  ñ    Õt ®Þnh  µnh  Ëp ® îcquyÒn  Êp  Êy phÐp  ©y  ùng    ph ra quy   th l    c gi   xd c¸c c«ng  ×nh  tr trong  ¹m    ph vi ranh  í  gi ikhu  Õ   Êt  µ  ch xu v khu  c«ng  nghiÖp theo  ®óng  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtvµ  ù  íng  Én  lu   s h d nghiÖp  ô  ña  v c Gi¸m  c  ë  ®è S X ©y  ùng. d
 8. 8 3.Bé  ©y  ùng  íng dÉn  ñ tôccÊp  Êy phÐp  ©y  ùng.  X d h  th     gi   xd §i Ò u 31.­Hîp  ng  Ò    Ên,mua  ¾ m   ÕtbÞ  µ  ©y  ¾p.   ®å v tv   s thi   v x l Nay  öa  æi    s® bæ sung    nh sau: 1. Sau    ã      khic v¨n b¶n  ña  Êp  ã  Èm  Òn  c c c th quy phª  Öt  Õt  duy k qu¶  u  ®Ê thÇu,chñ  u      ®Ç tph¶i®µ m     ph¸n  µn  Ön  îp ®ång  µ  ý  Õt  îp ®ång  íi ho thi h   vkk h  v  ®¬n  Þ  óngthÇu  v tr   theo ®óng    Quy  Õ   u  Çu  ña  µ   íc. ch ®Ê th c Nh n 2. Trêng  îp thùc hiÖn    h    chØ  nh  Çu,chñ  u    ®Þ th   ®Ç tph¶ic¨n cø  µo  Õt     v thi   kÕ   ü  Ëtvµ  k thu   tæng  ù    d to¸n(hoÆc  ù  d to¸n)® îcduyÖt    ¬ng     ®Ó th th¶o  µ  ý  vk kÕt  îp ®ång  h  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtvÒ   îp ®ång.     h  3.  êng  îp  ý  Õt  îp  ng  íic¸c tæ  Tr h k k h ®å v     chøc  íc ngoµi th×  n    cßn ph¶i   tr×nh ngêicã  Èm  Òn  Õt ®Þnh  u      Öt néidung  îp ®ång.     th quy quy   ®Ç tphª duy     h  4. C¸c  îp ®ång  éc  ù  nhã m   Thñ íng  Ýnh  ñ    h  thu d ¸n  A,  t Ch ph giao  cho  é  B tr ng,Chñ  Þch  û   ë  t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng,Héi   ph tr     ¬   ®ång  qu¶n  Þ c¸c Tæng  tr     c«ng    µnh  Ëp  tyth l theo  Õt  nh  quy ®Þ 91/TTg  µy    ng 7 th¸ng3    n¨m  1994  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ    Öt néidung  îp ®ång. c Th t   ph phª duy     h  5. Trêng  îp  ñ  u    ú  Ön  ý  Õt  îp  ng    íiquy  nh      h ch ®Ç t tu ti k k h ®å tr¸ v   i ®Þ trªn th× c¬    quan  Êp  èn  c v kh«ng  Êp    c ph¸thoÆc  cho vay  èn,®ång  êicßn  Þ  ö  v  th   bx lýkû  Ëttuú theo møc      ¹m.   lu       ®é viph §i Ò u 32.­§iÒu  Ön  ëic«ng    ki kh   c«ng  ×nh. tr Nay  öa  æi    s® bæ sung    nh sau: TÊt  c¸cc«ng  ×nh muèn  ëic«ng  c¶    tr   kh   ph¶icã      iÒu  Ön    ®ñ c¸c® ki sau:   1.  ã   Êy  Ðp  ©y  ùng  ®èi víic¸c dù  ph¶i cã  Êy  Ðp  ©y  C gi ph x d (       ¸n    gi ph x dùng); 2.C¸c    c«ng  ×nh sö  ông  èn  µ   íc: tr   d v Nh n ­ Ph¶icã        v¨n b¶n    Öt  Õt  phª duy k qu¶  u  Çu  µ    ®Ê th v v¨n b¶n    Öt  îp phª duy h   ®ång  ®èivíi (    c«ng  ×nh cã  chøc  u  Çu  èc  Õ). tr   tæ  ®Ê th Qu t ­ Ph¶i cã    tæng  ù   d to¸n (hoÆc   ù    d to¸n)® îc cÊp  ã  Èm      c th quyÒn    phª duyÖt (®èivíi      c«ng  ×nh chØ  nh  Çu). tr   ®Þ th 3.Cã   îp ®ång    h  giao nhËn  Çu  îp lÖ.   th h   §i Ò u 47.­H×nh    thøc ch×a    kho¸traotay    Nay  öa  æi    s® bæ sung    nh sau: 1.Chñ  u    chøc  u  Çu  ù      ùachän  ét  µ  Çu    ®Ç ttæ  ®Ê th d ¸n ®Ó l   m nh th (tæng  thÇu  ©y  ùng) thùc hiÖn  µn  é  Öc  ùc hiÖn  ù    xd     to b vi th   d ¸n (thiÕtkÕ,    mua  ¾ m   s vËt t  ÕtbÞ,  ©y  ¾p.. ) Chñ   u    chØ   ×nh  Öt  ÕtkÕ   ü  Ët,  , thi   x l . . ®Ç t tr duy thi   k thu   tæng  ù  d to¸n;nghiÖ m     µ  Ën  µn    thu v nh b giao khidù    µn  µnh  a  µo  ö      ¸n ho th ®vs dông.Tæng  Çu  ©y  ùng  ã  Ó    th x d c th giao thÇu  ¹ viÖc    l i kh¶o    ÕtkÕ,  s¸t,thi   mua   s ¾ m   ÕtbÞ   thi   hoÆc   ét  Çn  èil ng  m ph kh  î c«ng    ©y  ¾p  t¸cx l cho    µ  Çu  c¸c nh th phô.
 9. 9 2. H×nh    thøc  ×a  ch kho¸ trao tay ® îc ¸p  ông       d trong  Öc  ©y  ùng    vi x d c¸c c«ng  ×nh h¹ tÇng,c«ng  ×nh nhµ  , c«ng  ×nh d©n  ông, c«ng  ×nh s¶n  tr       tr   ë  tr   d   tr   xuÊtkinh doanh      hoÆc     c¸cc«ng  ×nh ® îccÊp  ã  Èm  Òn  tr     c th quy cho  Ðp. ph §i Ò u 48.­H×nh    thøc tùlµm.    Nay  öa  æi    s® bæ sung    nh sau: 1. Chñ  u    ö  ông  ùcl ng x©y  ùng  ña  × nh    ùc hiÖn  èil   ®Ç ts d l  î   d cm ®Ó th   kh  ­ îng x©y  ¾p  ùlµm.   l t  2.H×nh    thøc tùlµm     chØ    ông  i víi   ¸p d ®è     c«ng  ×nh söa  ÷a,c¶it¹o c¸c tr   ch       quy m«  nhá, c«ng tr×nh chuyªn ngµnh ® Æc  biÖt (x©y dùng n«ng, l©m   nghiÖp)vµ      c¸cc«ng  ×nh tù®Ç u    ©y  ùng  ¬  ë  Ët chÊt kü  Ëtcña    tr     tx d csv    thu   c¸c doanh  nghiÖp  ©y  ùng, kÓ   s¶n  È m   ©y  ùng  doanh  x d   c¶  ph x d do  nghiÖp  ù t  ®Ç u  . t Ph ô   ôc l N a y   ö a ® æ i  b æ  su n g  n h  sau: s P h © n   ¹i ù   ® Ç u  t lo  d ¸n  (KÌm theo §iÒu  Ö    l Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ     ®Þnh  è  s 92/CP  µy  th¸ng8  ng 23    n¨m 1997  ña  Ýnh  ñ  Ò   öa  æi,bæ   c Ch ph v s ®   sung NghÞ   nh  è  ®Þ s 42/CP  µy  th¸ng7  ng 16    n¨m 1996) C¸c  ù  ®Ç u    (kh«ng  Ó   ù  ®Ç u    trùc tiÕp  ña  íc ngoµi)® îc d ¸n  t k d ¸n  t   c n     ph©n  ¹ thµnh  nhã m   B,    lo i   3  A,  C theo c¸cquy  nh     ®Þ sau  y: ®© 1.Dù   nhã m     ¸n  A: 1.1­C¸c  ù  thuéc  ¹m      d ¸n  ph vib¶o  Ö   ninh,quèc  v an    phßng  ã  Ýnh    ct b¶o m Ët  èc    ã    qu gia,c ý nghÜa  Ýnh  Þ,x∙ héi quan  äng,thµnh  Ëp  µ  ©y  ch tr       tr   l vx dùng  ¹ tÇng  h  khu c«ng  nghiÖp  íi(kh«ng  ô  éc quy    èn  u  ). m  ph thu   m« v ®Ç t 1.2­C¸c  ù      d ¸n s¶n  ÊtchÊt®éc  ¹i  Êtnæ   xu     h, ch   (kh«ng  ô  éc vµo    ph thu   quy m«   èn  u  ). v ®Ç t 1.3­C¸c  ù    ã    d ¸n c Tæng  møc  u    ín: ®Ç tl a) Trªn 400  û ®ång  i víidù    éc c¸c Ngµnh: C«ng      t  ®è     ¸n thu       nghiÖp  iÖn, ®   D Ç u   Ý, Ho¸  Êt,Ph ©n  ãn, Ch Õ   ¹om¸y, Xi m¨ng, LuyÖn  kh   ch   b  t       kim, Khai th¸c,       Ch Õ   Õn  bi kho¸ng s¶n,C Ç u,      C¶ng  Ón,S ©n  bi   bay,® êng  ¾t,® êng  èc  é.   s  qu l
 10. 10 b) Trªn 200  û ®ång  i víidù    éc c¸c Ngµnh: Thuû  î      t  ®è     ¸n thu       l iGiao  , th«ng  (kh¸c ë   iÓ m     Êp    ® a), C tho¸tníc vµ      c«ng  ×nh  ü  Ët h¹  Çng, Kü   Ët tr k thu   t   thu   ®iÖn, §iÖn , tinhäc, C«ng  ×nh c¬  Ý    t      tr   kh kh¸c,S¶n  Êt vËt liÖu,B u  Ýnh    xu       ch viÔn th«ng. c) Trªn 100  û ®ång  i víi   ù        t  ®è     d ¸n:BOT   c¸c trong níc,dù    ¹ tÇng,khu      ¸n h     ®«   Þ  íi trong  íc;dù  thuéc    µnh: C«ng  th m   n   ¸n  c¸c ng   nghiÖp  Ñ,  µnh, Sø,  nh S   Thuû  tinh,Ho¸  îc,thuèc  ÷a  Önh,  ên  èc      d  ch b v qu gia,khu  b¶o  ån  t thiªnnhiªn,     thiÕt bÞ   ©y  ùng, s¶n  Êt   x d   xu n«ng, l©m     nghiÖp, nu«i trång  û      thu s¶n, chÕ     biÕn n«ng,l©m    s¶n. d) C¸c  ù  thuéc  µnh: Y   Õ, V¨n  d ¸n  ng  t  ho¸,Gi¸o dôc, Ph¸tthanh,truyÒn            h×nh,x©y  ùng  ©n  ông,Kho  µng,Du  Þch,Th Ó   ôc  Ó    d d d   t  l   d th thao,Nghiªncøu      khoa  äc  µ    ù    h v c¸cd ¸n kh¸ccã    møc  èn    tû®ång. v trªn75    2.Dù   nhã m     ¸n  B: 2.1­Tõ  tû ®ång  n   íi400  û ®ång  i víidù  thuéc c¸c ngµnh:   30    ®Õ d   t  ®è     ¸n       C«ng nghiÖp  iÖn,  Ç u   Ý,  ® D kh Ho¸  Êt,Ph ©n   ãn, Ch Õ   ¹o m¸y, Xi  ch   b  t    m¨ng,   LuyÖn kim, Khai th¸c,Ch Õ   Õn        bi kho¸ng s¶n, C Ç u,    C¶ng  Ón, S ©n   bi   bay, ® ­   êng  ¾t,® êng  èc  é. s  qu l 2.2­Tõ  tû ®ång  n   íi   20    ®Õ d   200  û ®ång  i víidù    éc c¸c Ngµnh: t  ®è     ¸n thu       Thuû  î  l iGiao  , th«ng (kh¸cë  iÓ m    ® 2.1),cÊp    tho¸tníc vµ      c«ng  ×nh kü  Ët tr   thu   h¹  Çng, Kü   Ët ®iÖn, §iÖn  ö,tinhäc, C«ng  ×nh c¬  Ý  t   thu     t      tr   kh kh¸c,S¶n  Êt   xu   vËtliÖu,B u  Ýnh  Ôn      ch vi th«ng. 2.3­Tõ  tû ®ång  n   íi   15    ®Õ d   100  û ®ång  i víic¸c dù    t  ®è       ¸n:BOT   trong n­   íc,dù  h¹  Çng, khu  «   Þ  íi trong  íc;dù  thuéc    ¸n  t   ® th m   n   ¸n  c¸c  µnh: C«ng  ng   nghiÖp  Ñ,  µnh, Sø,  û  nh S   Thu tinh,Ho¸  îc,Thuèc  ÷a  Önh, V ên  èc      d  ch b   qu gia, Khu b¶o  ån  t thiªnnhiªn,ThiÕt bÞ   ©y  ùng, S¶n  Êt       x d   xu n«ng, l©m     nghiÖ m,  Nu«itrångthuû s¶n,Ch Õ   Õn          bi n«ng,l©m    s¶n. 2.4­Tõ  tû®ång  n   tû ®ång  éc c¸cNgµnh: Y  Õ,V¨n      7    ®Õ 75    thu      t  ho¸,Gi¸o   dôc,Ph¸tthanh,TruyÒn  ×nh,X ©y  ùng  ©n  ông,Kho  µng,Du  Þch,Th Ó         h   d d d   t  l   dôc  Ó  th thao,Nghiªncøu      khoa  äc  µ    ù    h v c¸cd ¸n kh¸c. 3.Dù   nhã m     ¸n  C: 3.1­D íi30  û ®ång  i  íidù  thuéc    µnh: C«ng      t  ®è v   ¸n  c¸c Ng   nghiÖp  iÖn, ®   D Ç u   Ý, Ho¸  Êt,Ph ©n  ãn, Ch Õ   ¹om¸y, Xi M¨ng, LuyÖn  kh   ch   b  t       kim, Khai th¸c,       Ch Õ   Õn  bi kho¸ng s¶n,C Ç u,      C¶ng  Ón,S ©n  bi   bay,® êng  ¾t,® êng  èc  é.   s  qu l 3.2­D íi20  û ®ång  i  íidù  thuéc    µnh: Thuû  î      t  ®è v   ¸n  c¸c Ng   l iGiao  , th«ng  (kh¸c ë  iÓ m    ® 3.1),C Êp     tho¸tníc vµ      c«ng  ×nh  ü  Ët h¹  Çng, Kü   Ët tr k thu   t   thu   ®iÖn, §iÖn  ö,tinhäc,C«ng  ×nh c¬  Ý    t      tr   kh kh¸c,S¶n  Êt vËt liÖu,B u  Ýnh    xu       ch viÔn th«ng. 3.3­D íi15  û ®ång  i  íic¸c dù        t  ®è v     ¸n:BOT   trong níc,dù    ¹ tÇng,khu      ¸n h     ®«   Þ  íi trong  íc;dù  thuéc    µnh: C«ng  th m   n   ¸n  c¸c ng   nghiÖp  Ñ,  µnh, Sø,  nh S   Thuû  tinh,Ho¸  îc,Thuèc  ÷a  Önh, V ên  èc      d  ch b   qu gia,Khu  b¶o  ån thiªnnhiªn, t      ThiÕt bÞ   ©y  ùng, S¶n  Êt n«ng, l©m   x d   xu     nghiÖp, Nu«i trång thuû        s¶n, Ch Õ     biÕn n«ng,l©m    s¶n.
 11. 11 3.4­D íi7  û ®ång  i víidù        t  ®è     ¸n kh«ng  éc c¸c m ôc  thu     (3.1;3.2;3.3)cña      dù    ã m   ¸n nh C. Ghi chó:   1. C¸c  ù  nhã m   vÒ   êng  ¾t,® êng  é    d ¸n  A  ® s  b ph¶i® îc ph©n  o¹n     ® theo  chiÒu  µi ® êng, cÊp  êng, cÇu, theo  íng  Én  ña  é   d    ®     h d c B Giao  th«ng  Ën    v t¶i sau    èng  Êt víi é  Õ   ¹ch vµ  Çu . khith nh     K ho   § B t 2. Trô  ë,nhµ  µm  Öc,c¬    s  l vi   quan  µ  ícph¶ithùc hiÖn  nh n       theo th«ng   ­ th íng dÉn  ña  é   Õ   ¹ch vµ  Çu   è    c B K ho   § ts 05/BKH­CSHT   µy  ng 23/4/1997  ∙  îc ®®   Thñ íng Ch Ýnh  ñ  û  Òn    t  ph u quy (v¨nb¶n  è  s 984/TTg  µy  ng 30/12/1996).
Đồng bộ tài khoản