Nghị định 93/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
174
lượt xem
29
download

Nghị định 93/2009/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 93/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 93/2009/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 93/2009/N -CP Hà N i, ngày 22 tháng 10 năm 2009 NGHN NNH BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ VÀ S D NG VI N TR PHI CHÍNH PH NƯ C NGOÀI CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, NGHN NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Ngh nh này Quy ch qu n lý và s d ng vi n tr phi Chính ph nư c ngoài. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 01 năm 2010 và thay th Quy t nh s 64/2001/Q -TTg ngày 26 tháng 4 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý và s d ng vi n tr phi Chính ph nư c ngoài. i u 3. B trư ng B K ho ch và u tư, B trư ng B Tài chính ch u trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c thi hành Ngh nh này. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các t ch c chính tr , chính tr - xã h i, t ch c chính tr xã h i – ngh nghi p và các t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các UBn c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính QG; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam;
 2. - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, QHQT (5b). QUY CH QU N LÝ VÀ S D NG VI N TR PHI CHÍNH PH NƯ C NGOÀI (Ban hành kèm theo Ngh nh s 93/2009/N -CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 c a Chính ph ) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Quy ch này i u ch nh các ho t ng qu n lý và s d ng các ngu n vi n tr phi Chính ph nư c ngoài. Vi n tr phi Chính ph nư c ngoài (sau ây vi t t t là PCPNN) c p trong Quy ch này ư c hi u là vi n tr không hoàn l i, không vì m c ích l i nhu n c a Bên tài tr th c hi n các m c tiêu phát tri n và nhân o dành cho Vi t Nam. 2. Bên tài tr trong Quy ch này bao g m các t ch c PCPNN, các t ch c và cá nhân ngư i nư c ngoài khác, k c các t p oàn, công ty có v n nư c ngoài, c ng ng ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài tôn tr ng và ch p hành pháp lu t Vi t Nam, có thi n chí, cung c p tr c ti p vi n tr không hoàn l i nh m h tr cho các m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i và nhân o c a Vi t Nam. 3. Các phương th c cung c p vi n tr PCPNN, bao g m: a) Vi n tr thông qua các chương trình, d án. b) Vi n tr phi d án (bao g m c c u tr khNn c p). 4. Các i tư ng ư c ti p nh n vi n tr là các t ch c thành l p theo pháp lu t Vi t Nam; có ch c năng, nhi m v và ho t ng phù h p v i m c tiêu và n i dung c a các kho n vi n tr PCPNN ti p nh n (sau ây ư c g i là Bên ti p nh n) g m: a) Các cơ quan c a ng, Qu c h i, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, Tòa án nhân dân t i cao, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. b) Các t ch c thu c các cơ quan Trung ương c a M t tr n T qu c Vi t Nam, T ng liên oàn Lao ng Vi t Nam, oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, H i Nông dân Vi t Nam, H i C u chi n binh Vi t Nam, H i Liên hi p Ph n Vi t Nam, H i Lu t gia Vi t Nam.
 3. c) Các t ch c thu c các h i ho c Liên hi p h i ư c thành l p theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph (Liên hi p các t ch c h u ngh Vi t Nam, Liên hi p các h i khoa h c và k thu t Vi t Nam, Liên hi p các h i văn hóa ngh thu t Vi t Nam, Liên minh h p tác xã Vi t Nam, Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam). d) Các t ch c, bao g m: - Các h i, hi p h i ư c thành l p theo quy nh c a Ngh nh s 88/2003/N -CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph v t ch c, ho t ng và qu n lý H i; - Các t ch c Vi t Nam ho t ng khoa h c và công ngh trong các lĩnh v c khoa h c t nhiên, khoa h c xã h i và nhân văn, khoa h c k thu t và công ngh ư c thành l p theo quy nh c a Ngh nh s 81/2002/N -CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Khoa h c và Công ngh ; - Các t ch c Vi t Nam ư c thành l p theo quy nh c a Ngh nh s 53/2006/N - CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 c a Chính ph v chính sách khuy n khích phát tri n các cơ s cung ng d ch v ngoài công l p; - Các cơ s b o tr xã h i do t ch c trong nư c thành l p theo quy nh t i Ngh nh s 68/2008/N -CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph quy nh i u ki n, th t c thành l p, t ch c, ho t ng và gi i th cơ s b o tr xã h i; - Các t ch c ư c thành l p theo Ngh nh s 77/2008/N -CP ngày 16 tháng 7 năm 2008 c a Chính ph v tư v n pháp lu t; - Các t ch c ư c thành l p theo Ngh nh s 148/2007/N -CP ngày 25 tháng 9 năm 2007 c a Chính ph v t ch c, ho t ng c a qu xã h i, qu t thi n; - Các t ch c phi l i nhu n khác. ) Các t ch c kinh t (bao g m c các doanh nghi p tư nhân) s n xu t và cung ng s n phNm, d ch v công ích ư c quy nh t i Ngh nh s 31/2005/N -CP, ngày 11 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph v vi c s n xu t, cung ng s n phNm, d ch v công ích (ch ư c ti p nh n kho n vi n tr PCPNN có m c tiêu, n i dung phù h p s n phNm, d ch v công ích mà t ch c s n xu t, cung ng). i v i các t ch c khác, vi c ti p nh n vi n tr s ư c trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. i u 2. Nguyên t c cơ b n trong qu n lý và s d ng vi n tr PCPNN 1. Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v vi n tr PCPNN trên cơ s công khai, minh b ch, có phân công, phân c p, g n quy n h n v i trách nhi m, m b o s ph i h p ch t ch và phát huy tính ch ng c a các c p, các cơ quan qu n lý ngành, a phương, t ch c và các ơn v th c hi n. 2. Các kho n vi n tr PCPNN khi ư c xây d ng và tri n khai th c hi n ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và các cam k t v i Bên tài tr ã ư c c p có thNm quy n quy nh t i i u 15 Quy ch này phê duy t. Trong trư ng h p các quy
 4. nh ho c i u ki n vi n tr c a Bên tài tr khác v i các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam thì ph i tuân th quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 3. Không ti p nh n các kho n vi n tr PCPNN gây nh hư ng n an ninh chính tr và tr t t an toàn xã h i, xâm h i n l i ích c a Nhà nư c, quy n và l i ích h p pháp c a t ch c, cá nhân. i u 3. Lĩnh v c ưu tiên s d ng vi n tr PCPNN 1. Vi n tr PCPNN ư c s d ng h tr th c hi n các m c tiêu ưu tiên phát tri n kinh t - xã h i và nhân o c a Vi t Nam trong t ng th i kỳ, ch y u bao g m: a) Phát tri n nông nghi p và nông thôn (bao g m nông nghi p, th y l i, lâm nghi p, th y s n) k t h p xóa ói gi m nghèo. b) Phát tri n h t ng cơ s xã h i (y t , giáo d c và ào t o, lao ng, vi c làm, dân s ). c) B o v môi trư ng và qu n lý các ngu n tài nguyên thiên nhiên, phòng ch ng, gi m nh h u qu thiên tai, d ch b nh. d) Tăng cư ng năng l c th ch , qu n lý, k thu t và phát tri n ngu n nhân l c; chuy n giao công ngh , nâng cao năng l c nghiên c u và tri n khai. ) Các ho t ng nhân o. 2. M t s lĩnh v c khác theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . i u 4. Gi i thích t ng Trong ph m vi Quy ch này, các thu t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. “Chương trình” là m t t p h p các ho t ng, các d án có liên quan n nhau và có th liên quan n m t ho c nhi u ngành, lĩnh v c, nhi u vùng lãnh th , nhi u ch th khác nhau nh m t ư c m t ho c m t s m c tiêu xác nh, có th i h n th c hi n trung ho c dài h n ho c theo nhi u giai o n, và ngu n l c th c hi n có th ư c huy ng t nhi u ngu n nh ng th i i m khác nhau, v i nhi u phương th c khác nhau. 2. “D án” là m t t p h p các ho t ng liên quan n nhau nh m t ư c m t ho c m t s m c tiêu xác nh, ư c th c hi n trong m t th i h n nh t nh, d a trên nh ng ngu n l c xác nh. D án bao g m d án u tư và d án h tr k thu t. 3. “D án u tư” là d án t o m i, m r ng ho c c i t o nh ng cơ s v t ch t nh t nh nh m t ư c s tăng trư ng v s lư ng ho c duy trì, c i ti n, nâng cao ch t lư ng c a s n phNm ho c d ch v trong kho ng th i gian xác nh. 4. “D án h tr k thu t” là d án có m c tiêu h tr phát tri n năng l c và th ch ho c cung c p các y u t u vào k thu t chuNn b và th c hi n các chương trình,
 5. d án thông qua các ho t ng cung c p chuyên gia, ào t o, h tr trang thi t b , tư li u và tài li u, tham quan kh o sát, h i th o. 5. “Văn ki n chương trình, d án” là tài li u chính th c th hi n cam k t gi a i di n c a Bên ti p nh n và i di n c a Bên tài tr v m t chương trình ho c m t d án c th , trong ó ã xác nh rõ: m c tiêu, các ho t ng, các k t qu c n t ư c, ngu n l c ư c s d ng, th i h n và k ho ch th c hi n, nghĩa v , quy n l i và trách nhi m c a các bên liên quan. 6. “Vi n tr phi d án” là các kho n vi n tr không ph i là chương trình, d án, ư c cung c p dư i d ng hi n v t, ti n ho c chuyên gia (k c chuyên gia tình nguy n). 7. “C u tr kh n c p” là các kho n vi n tr thu c vi n tr phi d án ư c th c hi n khNn trương ngay sau khi x y ra các trư ng h p khNn c p (thiên tai ho c tai h a khác) và kéo dài t i a là 3 tháng sau khi các trư ng h p khNn c p ch m d t. Sau th ih n trên, n u kho n c u tr này v n ư c ti p t c thì ư c coi là vi n tr kh c ph ch u qu sau khNn c p và ư c phê duy t, th c hi n theo quy trình và th t c quy nh thông thư ng i v i kho n vi n tr PCPNN. 8. “Kho n vi n tr PCPNN” là chương trình, d án và vi n tr phi d án (k c c u tr khNn c p). 9. “Cơ quan phê duy t kho n vi n tr PCPNN” là: a) Các cơ quan Trung ương c a ng, cơ quan c a Qu c h i, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, Tòa án nhân dân t i cao, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và cơ quan Trung ương c a các t ch c nêu t i các i m b và c kho n 4 i u 1 Quy ch này. b) y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam (trong trư ng h p các kho n c u tr khNn c p không có a ch c th ). 10. “Cơ quan ch qu n” trong Quy ch này ư c hi u là: a) Các cơ quan nêu t i i m a kho n 9 i u này; b) Các cơ quan ch u trách nhi m qu n lý tr c ti p các t ch c nêu t i i m d và kho n 4 i u 1 Quy ch này. 11. “Ch kho n vi n tr PCPNN” là các t ch c ư c giao trách nhi m tr c ti p ti p nh n, qu n lý, th c hi n kho n vi n tr PCPNN ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. 12. “Văn b n ghi nh v vi n tr PCPNN” là văn b n ghi nh n ý nguy n ban u (không ràng bu c v pháp lý) v các kho n vi n tr PCPNN gi a i di n c a Bên ti p nh n và Bên tài tr làm cơ s ti n hành các th t c phê duy t và ti p nh n vi n tr ti p theo. 13. “Th a thu n vi n tr PCPNN” là văn b n quy nh các i u kho n chung, các yêu c u, i u ki n c th ràng bu c v pháp lý i v i các bên liên quan n d án.
 6. Văn b n này, trong m t s trư ng h p, Bên tài tr yêu c u ký chính th c v i Bên ti p nh n thay cho vi c ký văn ki n chương trình, d án. 14. “V n i ng” là kho n óng góp c a phía Vi t Nam b ng giá tr các ngu n l c (ti n, hi n v t, nhân l c) chuNn b và th c hi n các kho n vi n tr PCPNN theo yêu c u c th , bao g m: a) V n i ng cho chương trình, d án: tùy theo t ng chương trình, d án, v n i ng có th bao g m toàn b ho c m t s thành ph n dư i ây: - V n chuNn b cho vi c l p chương trình, d án vi n tr PCPNN; - V n chuNn b th c hi n và th c hi n chương trình, d án vi n tr PCPNN; b) V n i ng cho các kho n vi n tr phi d án: tùy theo t ng kho n vi n tr phi d án, v n i ng có th bao g m toàn b ho c m t s thành ph n dư i ây: - V n ti p nh n thi t b và v n chuy n n i a; - V n t ch c u th u, u giá. Chương 2. V N NG, ÀM PHÁN VÀ KÝ K T CÁC KHO N VI N TR PHI CHÍNH PH NƯ C NGOÀI i u 5. V n ng vi n tr PCPNN Công tác v n ng vi n tr PCPNN ư c ti n hành theo nh hư ng sau: 1. V n ng vi n tr PCPNN cho các m c tiêu phát tri n ư c th c hi n trên cơ s nhu c u phát tri n kinh t - xã h i c th , chương trình u tư công c ng, nh hư ng và k ho ch thu hút và s d ng ngu n v n h tr t bên ngoài c a Nhà nư c ho c t ng ngành, a phương trong t ng th i kỳ; trên cơ s năng l c ti p nh n (k c ngu n v n i ng) c a Bên ti p nh n. 2. V n ng vi n tr cho các m c ích nhân o ư c th c hi n trên cơ s tình hình xã h i và nhu c u th c t c a Bên ti p nh n trong t ng th i kỳ. 3. V n ng c u tr khNn c p ư c th c hi n trên cơ s căn c vào m c thi t h i c th v ngư i, tài s n, công trình i v i t ng vùng, a phương b thiên tai ho c th m h a khác. B Ngo i giao ph i h p v i các cơ quan liên quan xem xét trình Th tư ng Chính ph quy t nh m c kêu g i c u tr khNn c p v i c ng ng qu c t (trong ó có Bên tài tr ư c quy nh trong Quy ch này). i u 6. àm phán, ký k t vi n tr PCPNN Công tác àm phán ký k t vi n tr PCPNN ư c th c hi n theo quy trình sau:
 7. 1. Cơ quan phê duy t kho n vi n tr PCPNN ch trì ho c y quy n cho ơn v u m i trong quan h và v n ng vi n tr PCPNN th c hi n àm phán các kho n vi n tr PCPNN. 2. Vi c ký k t văn ki n chương trình, d án ho c Th a thu n vi n tr PCPNN ch ti n hành sau khi văn ki n chương trình, d án ho c b n d th o Th a thu n vi n tr PCPNN i v i các kho n vi n tr PCPNN ã ư c c p có thNm quy n c a Vi t Nam nêu t i i u 15 Quy ch này phê duy t và ư c cơ quan ch qu n thông báo chính th c b ng văn b n cho Bên tài tr . Chương 3. CHU N BN, TH M NNH, PHÊ DUY T CÁC KHO N VI N TR PHI CHÍNH PH NƯ C NGOÀI i u 7. Chu n b , xây d ng văn ki n chương trình, d án ho c h sơ vi n tr phi d án 1. Nhi m v c a cơ quan ch qu n: Cơ quan ch qu n giao cho m t ơn v tr c thu c ch chì vi c chuNn b chương trình, d án ho c h sơ vi n tr phi d án trên cơ s ki n ngh c a ch kho n vi n tr PCPNN ho c thành l p Ban chuNn b kho n vi n tr PCPNN và phê duy t quy ch t ch c ho t ng và các văn b n c n thi t khác i v i Ban chuNn b kho n vi n tr PCPNN. 2. Nhi m v c a ch kho n vi n tr PCPNN: a) Làm u m i ph i h p v i các t ch c trong nư c và Bên tài tr trong quá trình l p văn ki n chương trình, d án và (ho c) h sơ vi n tr phi d án; m b o ti n xây d ng, ch t lư ng, n i dung c a văn ki n chương trình, d án và h sơ vi n tr phi d án. b) T ch c huy ng các ngu n l c thích h p cho vi c chuNn b chương trình, d án và h sơ vi n tr phi d án. c) L p k ho ch chuNn b chương trình, d án trình cơ quan ch qu n xem xét, phê duy t. d) Trong trư ng h p c n thi t, ki n ngh v i cơ quan ch qu n v vi c thành l p Ban chuNn b kho n vi n tr PCPNN cũng như d th o quy ch t ch c ho t ng và các văn b n c n thi t khác i v i Ban chuNn b kho n vi n tr PCPNN. i u 8. V n chu n b các chương trình, d án vi n tr PCPNN 1. i v i các chương trình, d án s d ng vi n tr PCPNN thu c ngu n thu c a ngân sách nhà nư c (trung ương và a phương), Cơ quan ch qu n l p k ho ch v n chuNn b t ng h p vào k ho ch ngân sách chung hàng năm c a ngành, a phương theo quy nh c a pháp lu t v ngân sách nhà nư c.
 8. 2. i v i các chương trình, d án s d ng vi n tr PCPNN không thu c ngu n thu c a ngân sách nhà nư c (trung ương và a phương) thì ch kho n vi n tr PCPNN t cân i và b trí v n chuNn b chương trình, d án th ng nh t v i các quy nh hi n hành. 3. Trư ng h p nhà tài tr cung c p h tr tài chính chuNn b chương trình, d án, ch kho n vi n tr PCPNN có trách nhi m ưa ngu n v n chuNn b chương trình, d án vào t ng v n chung c a kho n vi n tr PCPNN. i u 9. N i dung ch y u c a văn ki n chương trình, d án và h sơ vi n tr phi d án 1. Văn ki n chương trình, d án vi n tr PCPNN ph i bao g m nh ng n i dung ch y u sau: a) B i c nh và s c n thi t c a chương trình, d án trong khuôn kh quy ho ch, k ho ch dài h n phát tri n c a ơn v th hư ng vi n tr PCPNN (cơ quan, ngành, lĩnh v c, a phương), c bi t nêu rõ nh ng v n mà chương trình, d án s h tr gi i quy t. b) M c tiêu dài h n (n u có) và m c tiêu ng n h n c a chương trình, d án. c) Nh ng k t qu ch y u c a chương trình, d án và các ch s o lư ng các k t qu ó. d) N i dung chính c a các d án thành ph n ho c các c u ph n (n u có) trong chương trình và nh ng ho t ng ch y u c a chương trình, d án. ) Th i gian th c hi n chương trình, d án và a bàn tri n khai ho t ng e) Nh ng cam k t, i u ki n tiên quy t và các i u ki n khác i v i kho n vi n tr c a Bên tài tr . Nghĩa v và cam k t c a Bên ti p nh n th c hi n chương trình, d án. g) T ng giá tr tài tr , cơ c u v n tài tr theo các h ng m c ch y u (chuyên gia trong và ngoài nư c, ào t o trong và ngoài nư c, trang thi t b và v t tư mua trong nư c và nh p khNu, kinh phí t o l p các qu tri n khai ho t ng trong chương trình, d án (n u có), chi phí qu n lý và các chi phí khác). h) V n i ng và ngu n m b o. i) Năng l c t ch c, qu n lý và th c hi n chương trình, d án c a ch kho n vi n tr (ch chương trình, d án) và ch các d án thành ph n trong chương trình. k) Phương th c t ch c, qu n lý và th c hi n chương trình, d án. l) K ho ch t ng th th c hi n chương trình, d án và k ho ch chi ti t th c hi n trong năm u tiên, bao g m b trí v n cho t ng ho t ng theo nh ng tiêu chí ã xác nh.
 9. m) K ho ch theo dõi, ánh giá và ki m toán chương trình, d án (b ng ngu n v n chương trình, d án ho c ngu n khác n u có). n) Hi u qu , kh năng v n d ng k t qu d án vào th c ti n và tính b n v ng c a chương trình, d án sau khi k t thúc. 2. i v i văn ki n d án u tư s d ng v n vi n tr PCPNN ph i ư c xây d ng theo quy nh hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng công trình, b sung thêm lý do s d ng v n vi n tr PCPNN. 3. H sơ kho n vi n tr phi d án ph i bao g m các văn b n ch y u sau: a) Văn b n ngh trình phê duy t c a: cơ quan phê duy t kho n vi n tr PCPNN i v i các kho n vi n tr phi d án thu c thNm quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph ; c a cơ quan ch qu n ho c kho n vi n tr PCPNN (trong trư ng h p cơ quan ch qu n tr c ti p qu n lý) i v i các kho n vi n tr phi d án thu c thNm quy n phê duy t c a cơ quan phê duy t kho n vi n tr PCPNN, trong ó có nêu các n i dung ch y u sau: - Tr giá c a kho n vi n tr phi d án; - Tính phù h p c a kho n vi n tr phi d án v i nh hư ng, k ho ch dài h n phát tri n, nhu c u c th c a ơn v th hư ng vi n tr PCPNN; - Phương th c t ch c th c hi n và cơ ch ph i h p trong quá trình th c hi n; - Kh năng óng góp c a phía Vi t Nam, c bi t là ngu n v n i ng ti p nh n và s d ng vi n tr phi d án. b) Văn b n c a Bên tài tr thông báo ho c cam k t xem xét tài tr cho kho n vi n tr phi d án ó. i v i kho n hàng hóa ã qua s d ng thì Bên tài tr ph i có văn b n xác nh n kho n hàng hóa ó còn hơn 80% so v i giá tr s d ng m i. c) Các văn b n ghi nh v i Bên tài tr ; nh ng cam k t, i u ki n tiên quy t và các i u ki n khác i v i kho n vi n tr c a Bên tài tr ; nghĩa v và cam k t c a Bên ti p nh n. i u 10. Th m nh chương trình, d án vi n tr PCPNN 1. Văn ki n chương trình, d án vi n tr PCPNN ho c Th a thu n vi n tr PCPNN c th ph i ư c thNm nh làm cơ s phê duy t, ký k t và th c hi n. 2. i v i chương trình, d án vi n tr PCPNN thu c thNm quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph quy nh t i i m a kho n 1 i u 15 Quy ch này, B K ho ch và u tư là cơ quan ch trì t ch c thNm nh. 3. i v i chương trình, d án vi n tr PCPNN thu c thNm quy n phê duy t c a Th trư ng cơ quan phê duy t kho n vi n tr PCPNN quy nh t i các i m b và c kho n 1 i u 15 Quy ch này, c p có thNm quy n phê duy t ch trì t ch c thNm nh ho c giao cho ơn v ch c năng tr c thu c ch trì t ch c thNm nh.
 10. 4. Cơ quan ch trì vi c t ch c thNm nh có th m i các cơ quan chuyên môn trung ương và a phương, các t ch c tư v n và chuyên gia tư v n c l p h tr thNm nh chương trình, d án. 5. Trong quá trình thNm nh, cơ quan ch trì t ch c thNm nh ph i làm rõ các n i dung sau: a) Tính phù h p c a m c tiêu chương trình, d án v i m c tiêu phát tri n c th c a B , ngành, a phương, ơn v th c hi n và th hư ng chương trình, d án. b) Tính kh thi c a phương th c t ch c th c hi n. c) Kh năng óng góp c a phía Vi t Nam. d) Tính h p lý trong cơ c u ngân sách c a chương trình, d án dành cho các h ng m c ch y u c a chương trình, d án. ) Nh ng cam k t, i u ki n tiên quy t và các i u ki n khác i v i kho n vi n tr c a Bên tài tr (n u có). Nghĩa v và cam k t c a Bên ti p nh n th c hi n chương trình, d án. e) Thông tin liên quan v ăng ký ho t ng ho c tư cách pháp nhân c a Bên tài tr . g) Hi u qu , kh năng v n d ng k t qu chương trình, d án vào th c ti n và tính b n v ng c a chương trình, d án sau khi k t thúc. h) Nh ng ý ki n ã ư c th ng nh t ho c còn khác nhau gi a các bên. Cơ quan ch trì t ch c thNm nh t ng h p ý ki n c a các cơ quan liên quan, l p báo cáo thNm nh trình c p có thNm quy n phê duy t n i dung văn ki n chương trình, d án. Trong trư ng h p c n thi t, báo cáo thNm nh ph i kèm theo d th o quy t nh phê duy t n i dung chương trình, d án. 6. Các cơ quan h u quan tham gia thNm nh ch u trách nhi m trư c pháp lu t v n i dung thNm nh chương trình, d án vi n tr PCPNN có liên quan n ph m vi trách nhi m qu n lý c a mình. i u 11. Th m nh vi n tr phi d án 1. H sơ vi n tr phi d án ph i ư c các cơ quan, a phương liên quan cho ý ki n t ng h p, trình c p có thNm quy n quy nh t i i u 15 Quy ch này phê duy t làm cơ s cho vi c ký k t và ti p nh n. 2. Trong trư ng h p còn các ý ki n khác nhau gi a các bên liên quan, h sơ vi n tr phi d án ph i ư c c p có thNm quy n thNm nh làm cơ s phê duy t, ký k t và th c hi n. a) i v i vi n tr phi d án thu c thNm quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph quy nh t i i m a kho n 1 i u 15 Quy ch này, B K ho ch và u tư là cơ quan ch trì t ch c thNm nh.
 11. b) i v i vi n tr phi d án thu c thNm quy n phê duy t c a Th trư ng Cơ quan phê duy t Kho n vi n tr PCPNN quy nh t i các i m b và c kho n 1 i u 15 Quy ch này, c p có thNm quy n phê duy t ch trì t ch c thNm nh ho c giao cho ơn v ch c năng tr c thu c ch trì t ch c thNm nh. c) Cơ quan ch trì t ch c thNm nh có th m i các cơ quan chuyên môn trung ương và a phương, các t ch c tư v n và chuyên gia tư v n c l p h tr thNm nh. d) Trong quá trình thNm nh, cơ quan ch trì t ch c thNm nh ph i làm rõ các n i dung sau: - Tính phù h p c a kho n vi n tr phi d án v i nh hư ng, k ho ch dài h n phát tri n, nhu c u c th c a ơn v th hư ng vi n tr PCPNN (cơ quan, ngành, lĩnh v c, a phương); - Tính kh thi c a phương th c t ch c th c hi n và cơ ch ph i h p trong quá trình th c hi n; - Kh năng óng góp c a phía Vi t Nam, c bi t là ngu n v n i ng ti p nh n và s d ng vi n tr phi d án; - Nh ng cam k t, i u ki n tiên quy t và các i u ki n khác i v i vi n tr phi d án c a Bên tài tr (n u có). Nghĩa v và cam k t c a Bên ti p nh n th c hi n vi n tr phi d án; - Thông tin liên quan v ăng ký ho t ng ho c tư cách pháp nhân c a Bên tài tr ; - Nh ng ý ki n ã ư c th ng nh t ho c còn khác nhau gi a các bên. Ý ki n ng thu n ho c ý ki n khác nhau gi a các bên ph i ư c ph n ánh trong báo cáo thNm nh. Cơ quan ch trì thNm nh t ng h p ý ki n c a các cơ quan liên quan, l p báo cáo thNm nh trình c p có thNm quy n phê duy t n i dung h sơ phi d án. Trong trư ng h p c n thi t, báo cáo thNm nh ph i kèm theo d th o quy t nh phê duy t h sơ phi d án. ) Các cơ quan h u quan tham gia thNm nh ch u trách nhi m trư c pháp lu t v n i dung thNm nh vi n tr phi d án liên quan n ph m vi trách nhi m qu n lý c a mình. i u 12. H sơ và báo cáo th m nh kho n vi n tr PCPNN 1. H sơ thNm nh bao g m: a) Văn b n ngh trình phê duy t c a: - Cơ quan phê duy t kho n vi n tr PCPNN i v i các kho n vi n tr PCPNN thu c thNm quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph ;
 12. - Cơ quan ch qu n ho c ch kho n vi n tr PCPNN (trong trư ng h p cơ quan ch qu n tr c ti p qu n lý) i v i các kho n vi n tr PCPNN thu c thNm quy n phê duy t c a cơ quan phê duy t kho n vi n tr PCPNN. b) Văn b n c a Bên tài tr th ng nh t v i n i dung kho n vi n tr PCPNN và thông báo ho c cam k t xem xét tài tr cho kho n vi n tr PCPNN ó. c) D th o văn ki n chương trình, d án, danh m c các kho n vi n tr phi d án (b ng c ti ng Vi t và ti ng nư c ngoài) và d th o Th a thu n vi n tr PCPNN c th (n u ư c yêu c u ký k t thay văn ki n chương trình, d án sau này). d) Toàn b văn b n góp ý ki n c a các cơ quan liên quan v kho n vi n tr PCPNN. i v i các kho n vi n tr PCPNN có n i dung liên quan n B , ngành, a phương nào thì ph i l y ý ki n chính th c b ng văn b n c a Th trư ng B , ngành, a phương ó như m t ph n c a h sơ trong quá trình thNm nh làm cơ s cho vi c phê duy t nêu t i i u 15 Quy ch này. ) Các văn b n ghi nh v i Bên tài tr , báo cáo c a oàn chuyên gia thNm nh th c hi n theo yêu c u c a nhà tài tr (n u có). e) B n sao Gi y ăng ký ho t ng và/ho c b n sao gi y t h p pháp v tư cách pháp nhân c a Bên tài tr . 2. H sơ thNm nh ư c l p thành 8 b i v i các kho n vi n tr PCPNN thu c thNm quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph , trong ó có ít nh t 1 b g c. Các tài li u b ng ti ng nư c ngoài ph i có b n d ch ti ng Vi t kèm theo. 3. N i dung chính c a báo cáo thNm nh: a) S phù h p v i các quy nh c a pháp lu t hi n hành c a các d li u, lu n c , tính toán, k t lu n và xu t nêu trong h sơ ư c thNm nh. b) Tính kh thi c a kho n vi n tr PCPNN. c) Tính h p lý c a vi c s d ng ngu n vi n tr PCPNN cho các n i dung, ho t ng c a chương trình, d án. d) Nh ng v n b t c p, t n t i, hư ng x lý, bi n pháp x lý, t ch c có trách nhi m x lý và th i h n x lý. ) Nh ng cam k t v thay i cơ ch , chính sách, s khác bi t v th t c ti p nh n và th c hi n kho n vi n tr PCPNN, các yêu c u và i u ki n c a Bên tài tr iv i kho n vi n tr PCPNN (n u có). e) Năng l c t ch c, qu n lý th c hi n (bao g m c năng l c tài chính) c a ch kho n vi n tr PCPNN. g) xu t cơ quan ch trí ti p nh n và th c hi n kho n vi n tr PCPNN.
 13. h) Quy nh th i h n hoàn thi n h sơ kho n vi n tr PCPNN. i) Thông tin v vi c ăng ký ho t ng c a Bên tài tr t i Vi t Nam và tư cách pháp nhân c a Bên tài tr . K t qu thNm nh v i các n i dung chính nêu trên ph i ư c th hi n y trong Báo cáo thNm nh. i u 13. Quy trình và th i h n th m nh kho n vi n tr PCPNN 1. B K ho ch và u tư xây d ng quy trình thNm nh c th i v i kho n vi n tr PCPNN thu c thNm quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph . 2. B K ho ch và u tư xây d ng hư ng d n các yêu c u và quy trình cơ b n thNm nh kho n vi n tr PCPNN làm căn c cho các cơ quan phê duy t kho n vi n tr PCPNN hư ng d n n i dung và quy trình thNm nh c th kho n vi n tr PCPNN thu c thNm quy n phê duy t c a mình áp d ng cho B , ngành, a phương và các t ch c nêu t i các i m b, c, d, kho n 4 i u 1 Quy ch này. 3. Th i h n thNm nh i v i các kho n vi n tr PCPNN là không quá 20 ngày, k t khi nh n h sơ h p l . i u 14. Quy trình và th i h n hoàn thi n h sơ kho n vi n tr PCPNN sau th m nh 1. Khi kho n vi n tr PCPNN i u ki n phê duy t, cơ quan ch trì thNm nh trình c p có thNm quy n nêu t i i u 15 phê duy t kho n vi n tr PCPNN. 2. Trư ng h p khi kho n vi n tr PCPNN chưa i u ki n phê duy t, cơ quan ch trì thNm nh g i báo cáo k t qu thNm nh t i cơ quan ch qu n và ch kho n vi n tr PCPNN nêu rõ nh ng v n c n b sung, i u ch nh ho c gi i trình và quy nh th i h n c th hoàn thi n h sơ kho n vi n tr PCPNN. Cơ quan ch qu n có trách nhi m ch o ch kho n vi n tr PCPNN ti n hành các công vi c nêu trên trong th i h n quy nh t i báo cáo thNm nh. Trong trư ng h p vi c hoàn thi n h sơ kho n vi n tr PCPNN ho c gi i trình b sung không ti n hành k p trong th i gian quy nh t i báo cáo thNm nh, ch kho n vi n tr PCPNN c n có văn b n báo cáo v i cơ quan ch qu n và cơ quan ch trì thNm nh làm rõ lý do và th ng nh t các gi i pháp phù h p ti p theo. i u 15. Phê duy t các kho n vi n tr PCPNN 1. ThNm quy n phê duy t các kho n vi n tr PCPNN a) Th tư ng Chính ph có thNm quy n phê duy t: - Các kho n vi n tr PCPNN có n i dung liên quan n an ninh, qu c phòng, tôn giáo và các kho n vi n tr tr c ti p h tr xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t, các ch trương, chính sách thu c thNm quy n ban hành c a Th tư ng Chính ph và các c p cao hơn, các chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c nư c, ngành, lãnh th ;
 14. - Danh m c c th các ch ng lo i hàng hóa, trang thi t b có k t c u ơn gi n ã qua s d ng (còn hơn 80% so v i giá tr s d ng m i) phù h p v i nhu c u và i u ki n s d ng c a Vi t Nam trong t ng th i kỳ, do Th trư ng các B , ngành xây d ng và trình Th tư ng Chính ph , làm cơ s cho vi c phê duy t vi c ti p nh n nêu t i các i m b và c c a kho n này; - Các kho n vi n tr PCPNN liên quan t i vi c nh p khNu ô tô và các phương ti n v n t i khác (máy bay, tàu, thuy n…) b) Ngư i ng u các cơ quan, t ch c c a Nhà nư c, Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng cơ quan Trung ương c a các t ch c nêu t i các i m a, b và c kho n 4 i u 1 Quy ch này có thNm quy n phê duy t: - Các kho n vi n tr PCPNN không thu c quy nh t i i m a c a kho n này; - Các kho n hàng hóa ã qua s d ng có k t c u ơn gi n còn hơn 80% so v i giá tr s d ng m i ( ư c Bên tài tr có văn b n xác nh n) thu c danh m c ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t nêu t i ti t 2 i m a c a kho n này; - Các kho n c u tr khNn c p ã có a ch c th . c) i v i các kho n vi n tr mà i tư ng ti p nh n là các t ch c ư c nêu t i các i m d và kho n 4 i u 1 Quy ch này: - Th trư ng các B , cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c Chính ph phê duy t các kho n vi n tr cho i tư ng ti p nh n mà mình c p ăng ký ho t ng ho c i tư ng ti p nh n ho t ng trong lĩnh v c chuyên môn thu c ph m vi qu n lý c a mình ( ư c ghi trong quy t nh thành l p t ch c); - Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t các kho n vi n tr mà i tư ng ti p nh n là các t ch c do y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c các cơ quan c a y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh thành l p ho c c p Gi y ăng ký ho t ng, kinh doanh. d) Ch t ch y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam có thNm quy n phê duy t: Các kho n c u tr khNn c p không có a ch c th (Bên tài tr không n nh c u tr cho m t a phương c th nào). 2. Quy trình phê duy t các kho n vi n tr PCPNN: a) i v i các kho n vi n tr PCPNN thu c thNm quy n c a Th tư ng Chính ph : - Cơ quan phê duy t kho n vi n tr PCPNN g i B K ho ch và u tư h sơ kho n vi n tr PCPNN thNm nh; - B K ho ch và u tư ch trì t ch c thNm nh kho n vi n tr PCPNN theo quy nh;
 15. - B K ho ch và u tư trình Th tư ng Chính ph phê duy t vi c ti p nh n kho n vi n tr PCPNN. Sau khi Th tư ng Chính ph phê duy t vi c ti p nh n và th c hi n kho n vi n tr PCPNN, B K ho ch và u tư thông báo cho cơ quan phê duy t kho n vi n tr PCPNN tri n khai các bư c ti p theo quy nh c a Chương III, Chương IV Quy ch này. b) i v i các kho n vi n tr PCPNN thu c thNm quy n c a Th trư ng cơ quan phê duy t kho n vi n tr PCPNN: quy trình phê duy t th c hi n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 3. Văn b n quy t nh phê duy t kho n vi n tr PCPNN (b n g c) kèm theo văn ki n chương trình, d án, th a thu n vi n tr PCPNN c th , h sơ vi n tr phi d án có óng d u giáp lai cũng như các tài li u liên quan khác thu c thNm quy n phê duy t c a cơ quan phê duy t kho n vi n tr PCPNN quy nh t i các i m b, c và d kho n 1 i u này, ph i ư c cơ quan ch qu n g i t i B K ho ch và u tư, B Tài chính và y ban công tác v các t ch c PCPNN trong th i h n 10 ngày làm vi c, k t ngày kho n vi n tr PCPNN ư c phê duy t. i u 16. Vi c bán hàng thu c các kho n vi n tr PCPNN 1. Hàng hóa thu c các kho n vi n tr PCPNN ư c các Bên ti p nh n và Bên tài tr th a thu n ưa vào Vi t Nam bán h tr th c hi n các lĩnh v c ưu tiên nêu t i i u 3 Quy ch này ph i ư c c p có thNm quy n quy t nh ng th i v i vi c phê duy t các kho n vi n tr PCPNN ư c quy nh t i i u 15 Quy ch này. 2. Hàng hóa trên ph i ư c t ch c bán u giá theo quy nh hi n hành v bán u giá tài s n. Chương 4. TH C HI N CÁC KHO N VI N TR PHI CHÍNH PH NƯ C NGOÀI i u 17. Nguyên t c c th trong vi c th c hi n các kho n vi n tr PCPNN 1. Các kho n vi n tr PCPNN (ngo i tr c u tr khNn c p) ch ư c tri n khai th c hi n sau khi ư c c p có thNm quy n quy nh t i i u 15 Quy ch này phê duy t và ư c cơ quan ch qu n thông báo chính th c b ng văn b n cho Bên tài tr . 2. Không ti p nh n nh ng hàng hóa (k c v t tư, thi t b ) thu c danh m c các m t hàng c m nh p khNu theo quy nh c a Chính ph . Trong trư ng h p c n thi t, vi c ti p nh n do Th tư ng Chính ph quy t nh. 3. Ngoài vi c th a thu n ti p nh n các hàng hóa chưa s d ng, m i 100%, cơ quan ch qu n ch th a thu n ti p nh n nh ng hàng hóa ã qua s d ng, n u có văn b n xác nh n c a Bên tài tr là hàng hóa ó còn hơn 80% so v i giá tr s d ng m i ( i v i nh ng hàng hóa ã qua s d ng có k t c u ơn gi n) ho c văn b n giám nh hàng hóa ó còn hơn 80% so v i giá tr m i c a t ch c giám nh có thNm quy n c a nư c bên tài tr ( i v i nh ng hàng hóa ã qua s d ng không thu c Danh m c c
 16. th các ch ng lo i hàng hóa, trang thi t b có k t c u ơn gi n ã qua s d ng). Cơ quan ch qu n ch thông báo cho Bên tài tr g i hàng khi ư c c p có thNm quy n c a Vi t Nam phê duy t vi c ti p nh n. Bên tài tr ph i ch u hoàn toàn trách nhi m v ch t lư ng hàng hóa do mình xác nh n cho t i khi hàng hóa ư c ti p nh n. Nh ng lô hàng vi n tr không th c hi n úng các quy nh nêu trên khi nh p khNu vào Vi t Nam, ư c giao cơ quan ch c năng x lý theo quy nh, ch kho n vi n tr ch u m i chi phí liên quan n vi c x lý này. 4. Sau 6 tháng k t ngày chương trình, d án ư c phê duy t, n u chương trình, d án v n chưa tri n khai ư c ho t ng nào mà không có lý do chính áng, c p có thNm quy n quy nh t i i u 15 Quy ch này quy t nh thu h i quy t nh phê duy t chương trình, d án ã ban hành. Cơ quan ch qu n có trách nhi m thông báo cho Bên tài tr v vi c thu h i quy t nh phê duy t chương trình, d án. i u 18. Ch kho n vi n tr PCPNN Ch kho n vi n tr PCPNN (k c ch d án thành ph n, n u có) ph i ư c xác nh trong quy t nh phê duy t kho n vi n tr PCPNN c a c p có thNm quy n c a Vi t Nam. i u 19. Ban Qu n lý chương trình, d án vi n tr PCPNN 1. Các chương trình, d án ph i có Ban Qu n lý chương trình, d án. 2. Ban Qu n lý chương trình, d án là ngư i i di n cho ch kho n vi n tr PCPNN, ư c thay m t ch kho n vi n tr PCPNN th c hi n các quy n h n và nhi m v ư c giao. Ban Qu n lý chương trình, d án ch u trách nhi m trư c ch kho n vi n tr PCPNN, cơ quan ch qu n, cơ quan phê duy t kho n vi n tr PCPNN và trư c pháp lu t v các quy t nh c a mình. 3. Ban Qu n lý chương trình, d án ph i ư c ch kho n vi n tr PCPNN ho c cơ quan ch qu n (trong trư ng h p cơ quan ch qu n tr c ti p qu n lý, i u hành th c hi n) ban hành quy t nh thành l p trong vòng 15 ngày sau khi chương trình, d án ư c c p có thNm quy n quy nh t i i u 15 phê duy t. T i quy t nh này, ch kho n vi n tr PCPNN ho c cơ quan ch qu n b nhi m Giám c cũng như các thành viên và phê duy t ng Giám c Ban Qu n lý chương trình, d án (do Bên tài tr gi i thi u, n u có) và quy nh các nhi m v , quy n h n c a Ban Qu n lý chương trình, d án. 4. Ban Qu n lý chương trình, d án ư c m tài kho n t i ngân hàng ư c thành l p và ho t ng theo pháp lu t c a Vi t Nam ho c Kho b c Nhà nư c Vi t Nam và có con d u riêng th c hi n chương trình, d án vi n tr PCPNN phù h p v i quy nh c a pháp lu t và các th a thu n ho c cam k t ã ký k t. 5. Ban Qu n lý chương trình, d án ph i có tr s là nơi làm vi c và giao d ch chính th c, thư ng xuyên trong quá trình th c hi n chương trình, d án.
 17. 6. B K ho ch và u tư ban hành hư ng d n v cơ c u t ch c và ch c năng, nhi m v c a Ban Qu n lý d án. i u 20. Thu i v i các kho n vi n tr PCPNN Thu i v i các kho n vi n tr PCPNN ư c th c hi n theo các quy nh hi n hành c a pháp l nh hi n hành v thu i v i các kho n vi n tr . i u 21. u th u và u giá Vi c u th u ho c u giá i v i kho n vi n tr PCPNN ư c th c hi n theo các quy nh hi n hành c a pháp lu t. i u 22. i u ch nh, s a i, b sung chương trình, d án vi n tr PCPNN trong quá trình th c hi n 1. i v i các chương trình, d án do Th tư ng Chính ph phê duy t: a) Các i u ch nh, s a i, b sung sau ây ph i trình Th tư ng Chính ph : - Các i u ch nh, s a i, b sung d n n thay i các m c tiêu c th , cơ c u t ch c qu n lý và th c hi n, các k t qu chính và a bàn th c hi n c a chương trình, d án ã ư c phê duy t, các i u ch nh v ti n th c hi n d n n vư t quá 12 tháng so v i th i h n hoàn thành d án ã ư c phê duy t; - Các i u ch nh, b sung làm cho chương trình, d án vi n tr PCPNN thu c vào m t trong nh ng trư ng h p quy nh t i ti t 3 i m a kho n 1 i u 15 Quy ch này. b) Các i u ch nh, s a i, b sung không thu c quy nh t i i m a kho n 1 i u này do Th trư ng cơ quan phê duy t kho n vi n tr PCPNN phê duy t. c) B K ho ch và u tư hư ng d n quy trình và th i h n i u ch nh, s a i, b sung chương trình, d án thu c thNm quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph . 2. i v i chương trình, d án do Th trư ng các cơ quan phê duy t kho n vi n tr PCPNN phê duy t. a) Nh ng i u ch nh, s a i, b sung làm cho chương trình, d án tr thành m t trong các trư ng h p ư c quy nh t i các ti t 1 và 3 i m a kho n 1 i u 15 thì ph i trình Th tư ng Chính ph xem xét, phê duy t. b) Các i u ch nh, s a i, b sung không thu c quy nh t i i m a kho n 2 i u này do Th trư ng các cơ quan phê duy t kho n vi n tr PCPNN phê duy t. c) Cơ quan phê duy t kho n vi n tr PCPNN quy nh c th và ban hành quy trình và th i h n i u ch nh, s a i, b sung chương trình, d án thu c thNm quy n phê duy t c a cơ quan phê duy t kho n vi n tr PCPNN trên cơ s hư ng d n c a B K ho ch và u tư v yêu c u cơ b n và quy trình chung i v i vi c i u ch nh, s a i, b sung nêu trên.
 18. i u 23. Qu n lý xây d ng, nghi m thu, bàn giao, quy t toán 1. Vi c thNm nh, phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán, c p gi y phép xây d ng, qu n lý ch t lư ng công trình, nghi m thu, bàn giao, b o hành, b o hi m công trình xây d ng thu c chương trình, d án u tư có ngu n v n vi n tr PCPNN ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t liên quan. 2. i v i chương trình, d án vi n tr PCPNN h tr k thu t, sau khi k t thúc, ch chương trình, d án t ch c nghi m thu, ánh giá, h p ki m i m và ti n hành các bi n pháp c n thi t khai thác và phát huy k t qu t ư c. 3. Vi c quy t toán các kho n vi n tr PCPNN ph i ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t liên quan. Chương 5. GIÁM SÁT, ÁNH GIÁ VI C TH C HI N VI N TR PHI CHÍNH PH NƯ C NGOÀI i u 24. Giám sát th c hi n vi n tr PCPNN Giám sát th c hi n vi n tr PCPNN ư c th c hi n thư ng xuyên và nh kỳ c p nh t toàn b các thông tin liên quan n tình hình th c hi n kho n vi n tr PCPNN; phân lo i và phân tích thông tin; k p th i xu t các phương án ph c v vi c ra quy t nh c a các c p qu n lý nh m b o m kho n vi n tr PCPNN ư c th c hi n úng m c tiêu, úng ti n , t ch t lư ng và hi u qu , úng quy nh c a pháp lu t và trong khuôn kh các ngu n l c ã ư c xác nh. i u 25. ánh giá th c hi n vi n tr PCPNN 1. ánh giá th c hi n vi n tr PCPNN ư c th c hi n m t cách toàn di n, có h th ng và khách quan quá trình th c hi n vi n tr PCPNN nh m ưa ra nh ng i u ch nh c n thi t và rút ra nh ng bài h c kinh nghi m áp d ng cho các giai o n ti p theo và/ho c áp d ng cho các chương trình, d án khác. 2. Công tác ánh giá ư c ti n hành nh kỳ và t xu t (khi c n thi t). 3. K ho ch, phương th c th c hi n và ngu n kinh phí cho công tác ánh giá (t ngu n v n vi n tr PCPNN ho c ngu n v n i ng) ph i ư c xác nh trong văn ki n chương trình, d án vi n tr PCPNN. i u 26. Trách nhi m giám sát, ánh giá vi n tr PCPNN 1. Ban qu n lý chương trình, d án có trách nhi m: a) Xây d ng k ho ch chi ti t giám sát, ánh giá vi c th c hi n chương trình, d án, trong ó xác nh rõ các ngu n l c s d ng, ti n th c hi n, th i h n hoàn thành, m c tiêu ch t lư ng và tiêu chí ch p nh n k t qu i v i t ng ho t ng giám sát, ánh giá. K ho ch chi ti t ph i ư c Ban Qu n lý chương trình, d án chuNn b ch m nh t sau 3 tháng, k t ngày kh i ng (phê duy t, ký) chương trình, d án.
 19. b) Xây d ng quy ch , thu th p và lưu tr y thông tin, d li u, h sơ, tài li u, s sách, ch ng t c a chương trình, d án vi n tr PCPNN cũng như báo cáo c a các nhà th u, nh ng thay i trong chính sách, lu t pháp c a Nhà nư c và các quy nh c a Bên tài tr liên quan n vi c qu n lý th c hi n. c) L p báo cáo th c hi n theo quy nh, cung c p, chia s thông tin thông qua h th ng theo dõi, ánh giá c p ngành, a phương và c p qu c gia. d) Th c hi n ho c thuê tư v n giúp Ban Qu n lý chương trình, d án l p các báo cáo ánh giá ban u, gi a kỳ và k t thúc theo n i dung văn ki n chương trình, d án vi n tr PCPNN ã ư c phê duy t; làm u m i ph i h p v i Bên tài tr ho c cơ quan qu n lý có thNm quy n ánh giá chương trình, d án. 2. Ch kho n vi n tr PCPNN có trách nhi m ch o, ôn c, h tr Ban Qu n lý chương trình, d án, ơn v th hư ng vi n tr phi d án trong vi c giám sát, ánh giá chương trình, d án vi n tr PCPNN ho c s d ng vi n tr phi d án. Trư ng h p có khó khăn, vư ng m c mà không t x lý ư c, ch kho n vi n tr PCPNN ph i k p th i ngh các c p có thNm quy n gi i quy t. Các cơ quan liên quan có trách nhi m xem xét, x lý và tr l i các ngh c a Ban Qu n lý chương trình, d án, ch kho n vi n tr PCPNN ho c ơn v th hư ng vi n tr phi d án trong th i h n 15 ngày làm vi c, trư ng h p không th x lý ư c trong th i h n trên thì ph i có thông báo cho Ban Qu n lý chương trình, d án và ch kho n vi n tr PCPNN. 3. Cơ quan ch qu n ch trì l p k ho ch, ph i h p v i các cơ quan liên quan ti n hành ho c thuê tư v n giúp ti n hành ánh giá tác ng c a kho n vi n tr PCPNN (khi c n thi t); ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan và Bên tài tr t ch c ti n hành các phiên h p ki m i m nh kỳ (hàng năm) và t xu t i v i t ng chương trình, d án vi n tr PCPNN. 4. Cơ quan phê duy t kho n vi n tr PCPNN ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan và Bên tài tr t ch c ti n hành các phiên h p ki m i m nh kỳ (hàng năm) và t xu t i v i t ng nhóm chương trình, d án vi n tr PCPNN cũng như vi c ti p nh n, s d ng các kho n vi n tr phi d án; th c hi n giám sát, ánh giá vi c ti p nh n và th c hi n vi n tr PCPNN theo thNm quy n. 5. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các cơ quan qu n lý nhà nư c v vi n tr PCPNN, trên cơ s ch c năng nhi m v quy nh t i Chương VI Quy ch này, th c hi n vi c giám sát, ánh giá vi c ti p nh n và s d ng vi n tr PCPNN. 6. Kinh phí cho công tác qu n lý, giám sát, ánh giá vi n tr PCPNN c a các cơ quan qu n lý nhà nư c ư c c p t ngân sách nhà nư c theo ch c năng và nhi m v trong công tác qu n lý, giám sát, ánh giá vi n tr PCPNN nêu t i Chương VI Quy ch này. i u 27. Báo cáo qu n lý, th c hi n các kho n vi n tr PCPNN 1. Ban Qu n lý chương trình, d án có trách nhi m: L p và g i báo cáo nh kỳ cho ch chương trình, d án, cơ quan ch qu n, cơ quan phê duy t kho n vi n tr PCPNN theo ch c th do cơ quan phê duy t kho n vi n tr PCPNN quy nh.
 20. 2. Ch kho n vi n tr PCPNN có trách nhi m: a) Xây d ng và g i báo cáo 6 tháng ch m nh t vào ngày 15 tháng 7 c a năm báo cáo và báo cáo năm ch m nh t vào ngày 20 tháng 01 c a năm ti p sau cho cơ quan ch qu n, cơ quan phê duy t kho n vi n tr PCPNN ng g i cho B K ho ch và u tư, B Tài chính, y ban công tác v các t ch c PCPNN. b) Xây d ng và g i báo cáo k t thúc, ch m nh t không quá 6 tháng sau khi k t thúc th c hi n các kho n vi n tr PCPNN cho các cơ quan sau: cơ quan ch qu n, cơ quan phê duy t kho n vi n tr PCPNN, B K ho ch và u tư, B Tài chính và y ban công tác v các t ch c PCPNN; c) Các báo cáo cho Bên tài tr ư c th c hi n theo th a thu n v i Bên tài tr . 3. Cơ quan ch qu n có trách nhi m xây d ng báo cáo t ng h p 6 tháng và hàng năm v k t qu v n ng vi n tr PCPNN, v tình hình th c hi n các kho n vi n tr thu c thNm quy n qu n lý và g i B K ho ch và u tư và ng g i B Tài chính, y ban công tác v các t ch c PCPNN ch m nh t vào ngày 30 tháng 7 c a năm báo cáo và ngày 31 tháng 01 c a năm ti p sau. 4. Cơ quan phê duy t kho n vi n tr PCPNN có trách nhi m xây d ng báo cáo t ng h p 6 tháng và hàng năm v k t qu phê duy t, qu n lý các kho n vi n tr thu c thNm quy n phê duy t c a mình và g i B K ho ch và u tư và ng g i B Tài chính, y ban công tác v các t ch c PCPNN ch m nh t vào ngày 30 tháng 7 c a năm báo cáo và ngày 31 tháng 01 c a năm ti p sau. 5. B K ho ch và u tư có trách nhi m trình Th tư ng Chính ph báo cáo t ng h p hàng năm v tình hình phê duy t, th c hi n các kho n vi n tr PCPNN trong c nư c. 6. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan hư ng d n m u báo cáo th ng nh t v các kho n vi n tr PCPNN. 7. T ng c c Th ng kê ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan xây d ng và t ng h p các ch tiêu th ng kê nh kỳ v tình hình ti p nh n và s d ng vi n tr PCPNN ph n ánh vào h th ng s li u th ng kê qu c gia v tình hình phát tri n kinh t - xã h i. i u 28. Ki m tra, thanh tra và giám sát vi c ti p nh n, qu n lý và s d ng vi n tr PCPNN Vi c ki m tra, thanh tra và giám sát vi c ti p nh n, qu n lý và s d ng vi n tr PCPNN ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. Chương 6. QU N LÝ NHÀ NƯ C V VI N TR PHI CHÍNH PH NƯ C NGOÀI i u 29. N i dung qu n lý nhà nư c v vi n tr PCPNN
Đồng bộ tài khoản