Nghị định 96/1998/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
74
lượt xem
3
download

Nghị định 96/1998/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 96/1998/NĐ-CP về chế độ thôi việc đối với cán bộ, công chức do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 96/1998/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 96/1998/N -CP Hà N i, ngày 17 tháng 11 năm 1998 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 96/1998/N -CP NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 1998 V CH THÔI VI C I V I CÁN B , CÔNG CH C CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c B Lu t Lao ng ngày 23 tháng 6 năm 1994; Căn c Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 26/02 năm 1998; Theo ngh c a B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1. Cán b , công ch c áp d ng trong Ngh nh này là công dân Vi t Nam, trong biên ch và hư ng lương t ngân sách Nhà nư c, bao g m: 1. Nh ng ngư i ư c quy nh t i các kho n 2, 3, 4 và 5 i u 1 c a Pháp l nh Cán b , công ch c; 2. Nh ng cán b , công ch c bi t phái sang làm vi c t i các t ch c kinh t , t ch c xã h i - ngh nghi p mà các t ch c này ã ư c cơ quan có thNm quy n giao ch tiêu biên ch ; 3. Cán b , công ch c làm vi c nh ng ngành ngh có liên quan n bí m t Nhà nư c khi thôi vi c, th c hi n theo quy nh t i i u 18 c a Pháp l nh Cán b , công ch c. i u 2. 1. Cán b , công ch c thôi vi c trong nh ng trư ng h p sau ây thì ư c hư ng ch thôi vi c: a) Do s p x p t ch c, gi m biên ch theo quy t nh c a cơ quan, t ch c có thNm quy n; b) T nguy n xin thôi vi c ư c cơ quan, t ch c có thNm quy n ng ý. 2. Cán b , công ch c thôi vi c mà không i u ki n hư ng ch hưu trí hàng tháng theo quy nh t i các kho n 1, kho n 2 i u 145 B Lu t Lao ng thì ư c hư ng tr c p m t l n và các quy n l i quy nh t i i u 3 và i u 4 c a Ngh nh này.
  2. i u 3. Cán b , công ch c thôi vi c do s p x p t ch c, gi m biên ch theo quy t nh c a cơ quan, t ch c có thNm quy n thì ư c hư ng ch thôi vi c như sau: 1. ư c tr c p m t kho n ti n tìm vi c làm m i b ng 3 tháng lương và ph c p (n u có). N u sau ó cán b , công ch c không tìm ư c vi c làm thì c m i năm làm vi c ư c tính b ng m t tháng lương hi n hư ng và ph c p (n u có), nhưng th p nh t cũng b ng 2 tháng lương hi n hư ng và ph c p (n u có); 2. ư c chính quy n a phương giúp , ăng ký h khNu và t o i u ki n làm ăn sinh s ng, khi tr v nơi cư trú h p pháp; 3. ư c hư ng ch tr c p xã h i, b o hi m xã h i và các ch khác theo quy nh c a Pháp lu t. i u 4. Cán b , công ch c có nguy n v ng thôi vi c quy nh t i kho n 2 i u 2 c a Ngh nh này ư c cơ quan, t ch c có thNm quy n ng ý thì ư c hư ng ch thôi vi c và c m i năm làm vi c ư c tính 1/2 (m t ph n hai) tháng lương hi n hư ng và ph c p (n u có) và ư c hư ng quy n l i quy nh t i các kho n 2 và kho n 3 i u 3 c a Ngh nh này. i u 5. Th i gian làm vi c tính ch thôi vi c i v i cán b , công ch c quy nh t i kho n 1 i u 2 c a Ngh nh này như sau: 1. Là t ng th i gian làm vi c k t khi cán b , công ch c có quy t nh tuy n d ng; 2. Th i gian mà cán b , công ch c ã làm vi c trong các doanh nghi p Nhà nư c, l c lư ng vũ trang n u chưa ư c hư ng tr c p thôi vi c thì ư c tính là th i gian làm vi c; 3. Ngoài ra, n u có th i gian sau ây thì cũng ư c tính là th i gian làm vi c c a cán b , công ch c: a) Th i gian cán b , công ch c ư c cơ quan, t ch c ký h p ng t m tuy n theo ch tiêu biên ch , có óng b o hi m xã h i và sau ó ư c cơ quan, t ch c tuy n d ng chính th c; b) Th i gian cán b , công ch c ư c cơ quan s d ng cán b , công ch c c i ào t o, b i dư ng; c) Th i gian cán b , công ch c ngh theo quy nh t i các i u 73, 74, 75 và i u 78 c a B Lu t Lao ng; d) Th i gian cán b , công ch c ngh vi c ch a b nh có gi y ch ng nh n c a th y thu c và hư ng tr c p b o hi m xã h i; ) Th i gian cán b , công ch c ngh sinh con theo quy nh t i kho n 1 i u 144 và kh n 1 i u 117 c a B Lu t Lao ng;
  3. e) Th i gian cán b , công ch c b x lý k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s mà ã ư c cơ quan, t ch c có thNm quy n k t lu n là oan, sai theo quy nh t i i u 45 c a Pháp l nh Cán b , công ch c; g) Th i gian cán b , công ch c b t m ình ch công tác theo quy nh t i i u 41 c a Pháp l nh Cán b , công ch c. i u 6. Kinh phí chi tr ch thôi vi c ư c quy nh như sau: 1. Do s p x p t ch c, gi m biên ch theo quy t nh c a cơ quan, t ch c có thNm quy n thì do ngân sách Nhà nư c chi tr ; 2. Các trư ng h p thôi vi c khác do các B , ngành và a phương chi tr trong kinh phí hành chính s nghi p ã ư c Chính ph giao; 3. Cán b , công ch c ã có th i gian làm vi c t i các doanh nghi p nhà nư c thì doanh nghi p có trách nhi m chi tr tr c p thôi vi c trong th i gian cán b , công ch c làm vi c t i các doanh nghi p ó. Kinh phí ư c chuy n theo thông báo c a ơn v mà cán b , công ch c ang làm vi c ơn v cũ chi tr . Trư ng h p ơn v cũ ã b gi i th ho c th c s có khó khăn v tài chính thì do ngân sách Nhà nư c chi tr . i u 7. 1. Cán b , công ch c b k lu t b ng hình th c bu c thôi vi c thì không ư c hư ng ch thôi vi c và các quy n l i khác. 2. Cán b , công ch c t ý b vi c thì ngoài vi c x lý k lu t b ng hình th c bu c thôi vi c s không ư c hư ng ch thôi vi c và các quy n l i khác, mà còn ph i b i thư ng cho cơ quan, t ch c s d ng cán b , công ch c các chi phí ào t o, b i dư ng (n u có) theo nguyên t c sau: a) Ch tính kinh phí b i thư ng cho nh ng khoá h c do cơ quan, t ch c ng ra t ch c ho c do cơ quan, t ch c c i ào t o, b i dư ng trong và ngoài nư c có th i h n t 3 tháng tr lên; b) Khi xét m c chi phí b i thư ng ph i căn c vào thâm niên công tác, c ng hi n c a cán b , công ch c quy t nh b i thư ng m t ph n ho c toàn b ; c) Cơ quan, t ch c ph i thành l p H i ng xét b i thư ng chi phí ào t o, b i dư ng cán b , công ch c xem xét và ngh cơ quan t ch c có thNm quy n qu n lý cán b , công ch c quy t nh. 3. Thành ph n h i ng xét b i thư ng g m có: Ngư i ng u cơ quan, t ch c ho c c p phó c a ngư i ng u cơ quan, t ch c ư c ngư i ng u u quy n làm Ch t ch H i ng. i di n lãnh o t ch c công oàn cùng c p;
  4. Ngư i ph trách b ph n công tác ào t o, b i dư ng cán b , công ch c c a cơ quan, t ch c; Ngư i ph trách b ph n tài chính - k toán c a cơ quan, t ch c; Ngư i ph trách ơn v tr c ti p c a ngư i ph i b i thư ng; 4. H i ng xét b i thư ng ti n hành h p xem xét b i thư ng theo trình t sau: Ch t ch H i ng công b thành ph n tham gia, c thư ký; i di n b ph n ào t o, b i dư ng báo cáo ch và m c b i thư ng; H i ng nghe gi i trình c a ngư i ph i b i thư ng; H i ng th o lu n và b phi u kín v m c b i thư ng. K t qu ư c l p thành văn b n ngh cơ quan, t ch c có thNm quy n quy t nh. H i ng t gi i th sau khi hoàn thành nhi m v . 5. Trư ng h p ngư i ph i b i thư ng chi phí ào t o, b i dư ng không th c hi n nghiêm ch nh quy t nh thì cơ quan, t ch c có quy n yêu c u Toà án gi i quy t. i u 8. Trong th i gian cán b , công ch c ang b xem xét k lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s thì cơ quan, t ch c qu n lý hay s d ng cán b , công ch c không ư c cho cán b , công ch c ó thôi vi c. i u 9. Cơ quan, t ch c không ư c cho cán b , công ch c thôi vi c quy nh t i kho n 1 i u 2 c a Ngh nh này trong các trư ng h p sau: 1. Cán b , công ch c ang ngh hàng năm, ngh v vi c riêng và nh ng trư ng h p ngh khác ư c ngư i ng u cơ quan, t ch c cho phép. 2. Cán b , công ch c m au ho c b tai n n, b nh ngh nghi p ang i u tr t i các b nh vi n theo quy t nh c a th y thu c; 3. N cán b , công ch c khi ang có thai, ngh thai s n, nuôi con dư i 12 tháng tu i, tr trư ng h p cá nhân có nguy n v ng xin thôi vi c. i u 10. T ch c, cá nhân không th c hi n ho c th c hi n không úng nh ng quy nh t i Ngh nh này thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t, n u gây thi t h i v v t ch t thì ph i b i thư ng. i u 11. Cán b , công ch c thôi vi c, n u t xét th y chưa th a áng thì có quy n khi u n i n cơ quan, t ch c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. Các cơ quan, t ch c khi nh n ư c khi u n i c a cán b , công ch c ph i có trách nhi m tr l i ương s trong th i gian quy nh c a pháp lu t. Cán b , công ch c b k lu t b ng hình th c bu c thôi vi c có quy n khi u n i v i cơ quan, t ch c có thNm quy n ho c kh i ki n v án hành chính t i Toà án theo quy nh c a pháp lu t. i u 12.
  5. 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. 2. Ngh nh này thay th nh ng quy nh v ch thôi vi c t i các văn b n sau: Ngh nh s 24/CP c a H i ng Chính ph ngày 08 tháng 11 năm 1962 v ban hành i u l tuy n d ng và cho thôi vi c công nhân, viên ch c Nhà nư c; Ngh nh s 109/H BT c a H ng B trư ng ngày 12 tháng 4 năm 1991 v s p x p t ch c biên ch hành chính s nghi p; Quy t nh s 111/H BT c a H i ng B trư ng ngày 12 tháng 4 năm 1991 v m t s chính sách trong vi c s p x p biên ch ; Quy t nh s 76/H BT c a H i ng B trư ng ngày 09 tháng 3 năm1992 v ch trương, bi n pháp Ny m nh s p x p biên ch hành chính s nghi p. i u 13. B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph ch u trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh nh này. i u 14. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và ngư i ng u các cơ quan, t ch c có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản