Nghị định 98/1998/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
3
download

Nghị định 98/1998/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 98/1998/NĐ-CP về việc thành lập phường Phước Long thuộc thành phố Nha Trang và xã Ninh Sơn thuộc huyện Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 98/1998/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 98/1998/N -CP Hà N i, ngày 19 tháng 11 năm 1998 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 98 /1998/N -CP NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 1998 V VI C THÀNH L P PHƯ NG PHƯ C LONG THU C THÀNH PH NHA TRANG VÀ XÃ NINH SƠN THU C HUY N NINH HOÀ, T NH KHÁNH HÒA CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Khánh Hòa và B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1. Nay thành l p phư ng và xã thu c thành ph Nha Trang và huy n Ninh Hoà, t nh Khánh Hòa như sau: 1. Thành l p phư ng Phư c Long thu c thành ph Nha Trang trên cơ s 427 ha di n tích t nhiên và 14.391 nhân khNu c a phư ng Phư c H i. a gi i hành chính phư ng Phư c Long: B c giáp phư ng Phư c H i; Nam giáp xã Phư c ng; ông giáp phư ng Vĩnh Nguyên; Tây giáp xã Vĩnh Thái. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính, phư ng Phư c H i có 256 ha di n tích t nhiên và 13.476 nhân khNu. 2. Thành l p xã Ninh Sơn thu c huy n Ninh Hoà trên cơ s 17.175 ha di n tích t nhiên và 6.267 nhân khNu c a xã Ninh An. a gi i hành chính xã Ninh Sơn: ông giáp xã Ninh An; Tây giáp huy n M R c (t nh ăk Lăk); Nam giáp xã Ninh Thư ng; B c giáp huy n Sông Hinh (t nh Phú Yên) và huy n V n Ninh. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính xã Ninh An có 3.962 ha di n tích t nhiên và 10.465 nhân khNu. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ban hành. M i quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b .
  2. i u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh Khánh Hòa, B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản