Nghi dinh 99CP ve quan ly chi phi XD

Chia sẻ: Viettuan Viettuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:35

0
223
lượt xem
69
download

Nghi dinh 99CP ve quan ly chi phi XD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghi dinh 99cp ve quan ly chi phi xd', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghi dinh 99CP ve quan ly chi phi XD

 1. ChÝnh phñ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp- Tù do- H¹nh phóc Sè 99/2007/N§-CP Hµ Néi, ngµy 13 th¸ng 6 n¨m 2007 NghÞ ®Þnh VÒ Qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ------------ ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø LuËt X©y dùng ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003; XÐt ®Ò nghÞ cña Bé tr ëng Bé X©y dùng, NghÞ ®Þnh: Ch¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu 1. §èi tîng ¸p dông NghÞ ®Þnh nµy ¸p dông ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n liªn quan ®Õn viÖc qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh sö dông vèn nhµ níc. KhuyÕn khÝch c¸c tæ chøc, c¸ nh©n liªn quan ®Õn viÖc qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh sö dông vèn kh¸c ¸p dông c¸c quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 2. Ph¹m vi ®iÒu chØnh
 2. www.giaxaydung.vn NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm: tæng møc ®Çu t ; dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh; ®Þnh møc vµ gi¸ x©y dùng; hîp ®ång trong ho¹t ®éng x©y dùng; thanh to¸n, quyÕt to¸n vèn ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh sö dông vèn nhµ n- íc( bao gåm vèn ng©n s¸ch nhµ níc kÓ c¶ vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc, vèn tÝn dông do Nhµ níc b¶o l·nh, vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc vµ vèn ®Çu t kh¸c cña Nhµ níc). §èi víi c¸c c«ng tr×nh sö dông nguån vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (gäi t¾t lµ ODA), nÕu §iÒu íc quèc tÕ mµ c¬ quan, tæ chøc cã thÈm quyÒn cña Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ký kÕt cã nh÷ng quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh kh¸c víi quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy th× thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh t¹i §iÒu íc quèc tÕ ®ã. §iÒu 3. Nguyªn t¾c qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh 1. Qu¶n lý chi phÝ dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i b¶o ®¶m môc tiªu, hiÖu qu¶ dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh vµ c¸c yªu cÇu kh¸ch quan cña kinh tÕ thÞ tr êng. 2. Qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh theo tõng c«ng tr×nh, phï hîp víi c¸c giai ®o¹n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh, c¸c bíc thiÕt kÕ, lo¹i nguån vèn vµ c¸c quy ®Þnh cña nhµ níc. 3. Tæng møc ®Çu t , dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i ®îc tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ vµ phï hîp ®é dµi thêi gian x©y dùng c«ng tr×nh. Tæng møc ®Çu t lµ chi phÝ tèi ®a mµ chñ ®Çu t ®îc phÐp sö dông ®Ó ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. 4. Nhµ níc thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý vÒ chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh th«ng qua viÖc ban hµnh, híng dÉn vµ kiÓm tra viÖc www.giaxaydung.com2
 3. www.giaxaydung.vn thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. 5. Chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh chÞu tr¸ch nhiÖm toµn diÖn vÒ viÖc qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh tõ giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu t ®Õn khi kÕt thóc x©y dùng ®a c«ng tr×nh vµo khai th¸c, sö dông. Ch¬ng II Tæng møc ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh §iÒu 4. Néi dung tæng møc ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh 1. Tæng møc ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh (sau ®©y gäi lµ tæng møc ®Çu t) lµ chi phÝ dù tÝnh cña dù ¸n ®îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 5 NghÞ ®Þnh nµy. Tæng møc ®Çu t lµ c¬ së ®Ó chñ ®Çu t lËp kÕ ho¹ch vµ qu¶n lý vèn khi thùc hiÖn ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. 2. Tæng møc ®Çu t bao gåm: chi phÝ x©y dùng, chi phÝ thiÕt bÞ, chi phÝ ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c, chi phÝ qu¶n lý dù ¸n, chi phÝ t vÊn ®Çu t x©y dùng, chi phÝ kh¸c vµ chi phÝ dù phßng. 3. C¸c chi phÝ cña tæng møc ®Çu t ®îc quy ®Þnh cô thÓ nh sau: a) Chi phÝ x©y dùng bao gåm: chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, chi phÝ ph¸ vµ th¸o dì c¸c vËt kiÕn tróc cò, chi phÝ san lÊp mÆt b»ng x©y dùng, chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh t¹m, c«ng tr×nh phô trî phôc vô thi c«ng, nhµ t¹m t¹i hiÖn tr êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng; b) Chi phÝ thiÕt bÞ bao gåm: chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ c«ng nghÖ, chi phÝ ®µo t¹o vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ (nÕu cã), chi phÝ l¾p ®Æt, thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh, chi phÝ vËn chuyÓn, b¶o hiÓm, thuÕ vµ c¸c lo¹i phÝ liªn quan kh¸c; www.giaxaydung.com3
 4. www.giaxaydung.vn c) Chi phÝ båi th êng gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c bao gåm: chi phÝ ®Òn bï nhµ cöa, vËt kiÕn tróc, c©y trång trªn ®Êt vµ c¸c chi phÝ kh¸c, chi phÝ thùc hiÖn t¸i ®Þnh c, chi phÝ tæ chøc ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng, chi phÝ sö dông ®Êt trong thêi gian x©y dùng, nÕu cã, chi phÝ ®Çu t x©y dùng h¹ tÇng kü thuËt, nÕu cã; d) Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n bao gåm c¸c chi phÝ ®Ó tæ chøc thùc hiÖn c«ng viÖc qu¶n lý dù ¸n tõ khi lËp dù ¸n ®Õn ®Õn khi hoµn thµnh nghiÖm thu bµn giao ®a c«ng tr×nh vao khai th¸c sö dông; ®) Chi phÝ t vÊn ®Çu t x©y dùng bao gåm: chi phÝ t vÊn kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, gi¸m s¸t x©y dùng, t vÊn thÈm tra vµ c¸c chi phÝ t vÊn ®Çu t x©y dùng kh¸c. e) Chi phÝ kh¸c bao gåm: vèn lu ®éng trong thêi gian s¶n xuÊt thö vµ s¶n xuÊt kh«ng æn ®Þnh ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng nh»m môc ®Ých kinh doanh, l·i vay trong thêi gian x©y dùng vµ c¸c chi phÝ cÇn thiÕt kh¸c; g) Chi phÝ dù phßng bao gåm: chi phÝ dù phßng cho khèi l îng c«ng viÖc ph¸t sinh vµ chi phÝ dù phßng cho yÕu tè tr ît gi¸ trong thêi gian x©y dùng c«ng tr×nh. §iÒu 5. LËp tæng møc ®Çu t 1. Tæng møc ®Çu t ®îc x¸c ®Þnh theo mét trong c¸c ph¬ng ph¸p sau ®©y: a) TÝnh theo thiÕt kÕ c¬ së cña dù ¸n. Trong ®ã, chi phÝ x©y dùng ®îc tÝnh theo khèi lîng chñ yÕu tõ thiÕt kÕ c¬ së, c¸c khèi l îng kh¸c dù tÝnh vµ gi¸ x©y dùng phï hîp víi thÞ tr êng; chi phÝ thiÕt bÞ ®- îc tÝnh theo sè lîng, chñng lo¹i thiÕt bÞ phï hîp víi thiÕt kÕ c«ng nghÖ, gi¸ thiÕt bÞ trªn thÞ tr êng vµ c¸c yÕu tè kh¸c, nÕu cã; chi phÝ båi th êng gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c ®îc tÝnh theo khèi lîng www.giaxaydung.com4
 5. www.giaxaydung.vn ph¶i ®Òn bï, t¸i ®Þnh c cña dù ¸n vµ c¸c chÕ ®é cña nhµ níc cã liªn quan; chi phÝ kh¸c ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch lËp dù to¸n hoÆc t¹m tÝnh theo tû lÖ phÇn tr¨m (%) trªn tæng chi phÝ x©y dùng vµ chi phÝ thiÕt bÞ; chi phÝ dù phßng ®îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu nµy. b) TÝnh theo diÖn tÝch hoÆc c«ng suÊt sö dông cña c«ng tr×nh vµ gi¸ x©y dùng tæng hîp theo bé phËn kÕt cÊu, theo diÖn tÝch, c«ng n¨ng sö dông (sau ®©y gäi lµ gi¸ x©y dùng tæng hîp), suÊt vèn ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh t¬ng øng t¹i thêi ®iÓm lËp dù ¸n cã ®iÒu chØnh, bæ sung nh÷ng chi phÝ cha tÝnh trong gÝa x©y dùng tæng hîp vµ suÊt vèn ®Çu t ®Ó x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t ; c) TÝnh trªn c¬ së sè liÖu cña c¸c dù ¸n cã chØ tiªu kinh tÕ-kü thuËt t ¬ng tù ®· thùc hiÖn. Khi ¸p dông ph¬ng ph¸p nµy ph¶i tÝnh quy ®æi c¸c sè liÖu cña dù ¸n t ¬ng tù vÒ thêi ®iÓm lËp dù ¸n vµ ®iÒu chØnh c¸c kho¶n môc chi phÝ cha x¸c ®Þnh trong tæng møc ®Çu t ; d) KÕt hîp c¸c ph¬ng ph¸p quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, ®iÓm b vµ ®iÓm c, kho¶n 1 §iÒu nµy. 2. S¬ bé tæng møc ®Çu t cña c¸c c«ng tr×nh ph¶i lËp b¸o c¸o ®Çu t vµ c¸c c«ng tr×nh ¸p dông h×nh thøc hîp ®ång ch×a kho¸ trao tay ®îc - íc tÝnh trªn c¬ së suÊt vèn ®Çu t hoÆc chi phÝ c¸c c«ng tr×nh t ¬ng tù ®· thùc hiÖn vµ c¸c yÕu tè chi phÝ ¶nh hëng tíi tæng møc ®Çu t theo ®é dµi thêi gian x©y dùng c«ng tr×nh. 3. Dù phßng cho khèi lîng c«ng viÖc ph¸t sinh ®îc tÝnh b»ng tû lÖ phÇn tr¨m(%) trªn tæng c¸c chi phÝ quy ®Þnh t¹i ®iÓm a), ®iÓm b), ®iÓm c) ,®iÓm d), ®iÓm ®) vµ ®iÓm e) kho¶n 3 §iÒu 4 NghÞ ®Þnh nµy. Chi phÝ dù phßng cho yÕu tè tr ît gi¸ ®îc tÝnh trªn c¬ së ®é dµi thêi gian x©y dùng c«ng tr×nh vµ chØ sè gi¸ x©y dùng hµng n¨m phï hîp víi lo¹i c«ng tr×nh x©y dùng cã tÝnh ®Õn c¸c kh¶ n¨ng biÕn ®éng gi¸ trong níc vµ quèc tÕ. www.giaxaydung.com5
 6. www.giaxaydung.vn §iÒu 6. ThÈm ®Þnh, phª duyÖt tæng møc ®Çu t 1. ThÈm ®Þnh tæng møc ®Çu t lµ mét néi dung cña thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. Néi dung thÈm ®Þnh tæng møc ®Çu t bao gåm: a) Sù phï hîp cña ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t víi ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt kü thuËt vµ yªu cÇu c«ng nghÖ cña dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; b) TÝnh ®Çy ®ñ, hîp lý vµ phï hîp víi yªu cÇu thùc tÕ thÞ tr êng cña c¸c kho¶n môc chi phÝ trong tæng møc ®Çu t ; c) C¸c tÝnh to¸n vÒ hiÖu qu¶ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh, c¸c yÕu tè rñi ro, ph¬ng ¸n tµi chÝnh, ph¬ng ¸n hoµn tr¶ vèn, nÕu cã; d) X¸c ®Þnh gi¸ trÞ tæng møc ®Çu t b¶o ®¶m hiÖu qu¶ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. 2. Ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t quyÕt ®Þnh viÖc tæ chøc thÈm ®Þnh tæng møc ®Çu t hoÆc cã thÓ thuª c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc, kinh nghiÖm ®Ó thÈm tra. LÖ phÝ thÈm ®Þnh hoÆc chi phÝ thÈm tra ®îc tÝnh vµo chi phÝ kh¸c trong tæng møc ®Çu t . C¸c tæ chøc, c¸ nh©n thùc hiÖn viÖc thÈm ®Þnh tæng møc ®Çu t ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr íc ph¸p luËt vÒ tÝnh hîp lý, chÝnh x¸c cña kÕt qu¶ thÈm ®Þnh, thÈm tra . 3. Tæng møc ®Çu t ®îc ghi trong quyÕt ®Þnh ®Çu t do ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t phª duyÖt. §iÒu 7. §iÒu chØnh tæng møc ®Çu t 1. Tæng møc ®Çu t ®· ®îc phª duyÖt chØ ®îc ®iÒu chØnh trong c¸c tr êng hîp sau ®©y: www.giaxaydung.com6
 7. www.giaxaydung.vn a) XuÊt hiÖn c¸c yÕu tè bÊt kh¶ kh¸ng: ®éng ®Êt, b·o, lò, lôt, lèc, sãng thÇn, lë ®Êt; chiÕn tranh hoÆc cã nguy c¬ x¶y ra chiÕn tranh vµ cã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn c«ng tr×nh x©y dùng; b) Khi quy ho¹ch ®· phª duyÖt ®îc ®iÒu chØnh cã ¶nh hëng trùc tiÕp tíi tæng møc ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; c) Do ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t thay ®æi, ®iÒu chØnh quy m« c«ng tr×nh khi thÊy xuÊt hiÖn c¸c yÕu tè míi ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ -x· héi cao h¬n . 2. ThÈm quyÒn ®iÒu chØnh tæng møc ®Çu t : a) §èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ níc: chñ ®Çu t ph¶i b¸o c¸o ngêi quyÕt ®Þnh ®Çu t cho phÐp tr íc khi thùc hiÖn ®iÒu chØnh tæng møc ®Çu t ; b) §èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng sö dông nguån vèn tÝn dông do nhµ níc b¶o l·nh, vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc vµ vèn ®Çu t kh¸c cña Nhµ níc: chñ ®Çu t tù quyÕt ®Þnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc ®iÒu chØnh tæng møc ®Çu t ; 3. PhÇn tæng møc ®Çu t ®iÒu chØnh thay ®æi so víi tæng møc ®Çu t ®· ®îc phª duyÖt ph¶i ®îc tæ chøc thÈm ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 6 cña NghÞ ®Þnh nµy. Ch¬ng III dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh §iÒu 8 . Néi dung dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh 1. Dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh (sau ®©y gäi lµ dù to¸n c«ng tr×nh) ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng tr×nh x©y dùng cô thÓ vµ lµ c¨n cø ®Ó chñ ®Çu t qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. www.giaxaydung.com7
 8. www.giaxaydung.vn 2. Dù to¸n c«ng tr×nh ®îc lËp c¨n cø trªn c¬ së khèi lîng c¸c c«ng viÖc x¸c ®Þnh theo thiÕt kÕ kü thuËt hoÆc thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng, nhiÖm vô c«ng viÖc ph¶i thùc hiÖn cña c«ng tr×nh vµ ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh, ®Þnh møc chi phÝ tÝnh theo tû lÖ phÇn tr¨m(%)(sau ®©y gäi lµ ®Þnh møc tû lÖ) cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn khèi l îng, nhiÖm vô c«ng viÖc ®ã. 3. Néi dung dù to¸n c«ng tr×nh bao gåm chi phÝ x©y dùng, chi phÝ thiÕt bÞ, chi phÝ qu¶n lý dù ¸n, chi phÝ t vÊn ®Çu t x©y dùng, chi phÝ kh¸c vµ chi phÝ dù phßng. §iÒu 9. LËp dù to¸n c«ng tr×nh 1. Dù to¸n c«ng tr×nh ®îc lËp nh sau: a) Chi phÝ x©y dùng ®îc lËp cho c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh chÝnh, c¸c c«ng viÖc cña c«ng tr×nh cô thÓ vµ ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch lËp dù to¸n. §èi víi c«ng tr×nh phô trî, c«ng tr×nh t¹m phôc vô thi c«ng, nhµ t¹m t¹i hiÖn tr êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng th× chi phÝ x©y dùng ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch lËp dù to¸n hoÆc b»ng ®Þnh møc tû lÖ. Chi phÝ x©y dùng bao gåm chi phÝ trùc tiÕp, chi phÝ chung, thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr íc, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, chi phÝ x©y dùng nhµ t¹m t¹i hiÖn tr êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng. b) Chi phÝ thiÕt bÞ trong dù to¸n c«ng tr×nh bao gåm chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ kÓ c¶ chi phÝ ®µo t¹o vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ, nÕu cã; chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ, chi phÝ thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh vµ c¸c chi phÝ kh¸c liªn quan, nÕu cã. Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së khèi l îng, sè lîng chñng lo¹i thiÕt bÞ cÇn mua, gia c«ng vµ gi¸ mua hoÆc gia c«ng thiÕt bÞ. Chi phÝ ®µo t¹o vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ, chi phÝ l¾p www.giaxaydung.com8
 9. www.giaxaydung.vn ®Æt thiÕt bÞ, chi phÝ thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh vµ c¸c chi phÝ kh¸c liªn quan (nÕu cã) ®îc x¸c ®Þnh b»ng dù to¸n; c) Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n bao gåm c¸c kho¶n chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó chñ ®Çu t tæ chøc thùc hiÖn qu¶n lý dù ¸n. Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n ®îc x¸c ®Þnh b»ng ®Þnh møc tû lÖ. d) Chi phÝ t vÊn ®Çu t x©y dùng bao gåm chi phÝ t vÊn lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, gi¸m s¸t x©y dùng, t vÊn thÈm tra vµ c¸c chi phÝ t vÊn ®Çu t x©y dùng kh¸c. Chi phÝ t vÊn ®Çu t x©y dùng ®îc x¸c ®Þnh b»ng ®Þnh møc tû lÖ hoÆc lËp dù to¸n. ®) Chi phÝ kh¸c bao gåm c¸c chi phÝ cha quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a), ®iÓm b), ®iÓm c) vµ ®iÓm d) kho¶n 1 §iÒu nµy vµ ®îc x¸c ®Þnh b»ng lËp dù to¸n hoÆc ®Þnh møc tû lÖ. e) Chi phÝ dù phßng cho khèi lîng c«ng viÖc ph¸t sinh ®îc tÝnh b»ng tû lÖ phÇn tr¨m(%) trªn tæng c¸c chi phÝ quy ®Þnh t¹i ®iÓm a), ®iÓm b), ®iÓm c), ®iÓm d), vµ ®iÓm ®) kho¶n 1 §iÒu nµy. Chi phÝ dù phßng cho yÕu tè tr ît gi¸ ®îc tÝnh trªn c¬ së ®é dµi thêi gian x©y dùng c«ng tr×nh vµ chØ sè gi¸ x©y dùng hµng n¨m phï hîp víi lo¹i c«ng tr×nh x©y dùng. 2. §èi víi c«ng tr×nh quy m« nhá chØ lËp b¸o c¸o kinh tÕ- kü thuËt th× tæng møc ®Çu t ®ång thêi lµ dù to¸n c«ng tr×nh. 3. §èi víi dù ¸n cã nhiÒu c«ng tr×nh, chñ ®Çu t cã thÓ x¸c ®Þnh tæng dù to¸n cña dù ¸n ®Ó phôc vô cho viÖc qu¶n lý dù ¸n. Tæng dù to¸n cña dù ¸n ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch céng c¸c dù to¸n cña c¸c c«ng tr×nh thuéc dù ¸n. §iÒu 10. ThÈm tra, phª duyÖt dù to¸n c«ng tr×nh 1. Chñ ®Çu t tæ chøc viÖc thÈm tra dù to¸n c«ng tr×nh tr íc khi phª duyÖt. Néi dung thÈm tra bao gåm: www.giaxaydung.com9
 10. www.giaxaydung.vn a) KiÓm tra sù phï hîp gi÷a khèi lîng dù to¸n chñ yÕu víi khèi l- îng thiÕt kÕ; b) KiÓm tra tÝnh ®óng ®¾n, hîp lý cña viÖc ¸p dông, vËn dông ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh,®Þnh møc tû lÖ, dù to¸n chi phÝ t vÊn vµ dù to¸n c¸c kho¶n môc chi phÝ kh¸c trong dù to¸n c«ng tr×nh; c) X¸c ®Þnh gi¸ trÞ dù to¸n c«ng tr×nh. 2. Tr êng hîp Chñ ®Çu t kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn, n¨ng lùc thÈm tra th× ®îc phÐp thuª tæ chøc, c¸ nh©n ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc, kinh nghiÖm ®Ó thÈm tra dù to¸n c«ng tr×nh. Tæ chøc c¸ nh©n t vÊn thÈm tra dù to¸n c«ng tr×nh chÞu tr¸ch nhiÖm tr íc ph¸p luËt vµ Chñ ®Çu t vÒ kÕt qu¶ thÈm tra. 3. Chñ ®Çu t phª duyÖt dù to¸n c«ng tr×nh sau khi ®· thÈm tra vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr íc ph¸p luËt vÒ kÕt qu¶ phª duyÖt dù to¸n c«ng tr×nh. Dù to¸n c«ng tr×nh ®îc phª duyÖt lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ gãi thÇu, gi¸ thµnh x©y dùng vµ lµ c¨n cø ®Ó ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång, thanh to¸n víi nhµ thÇu trong tr êng hîp chØ ®Þnh thÇu. 4. C«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ níc khi khëi c«ng x©y dùng ph¶i cã thiÕt kÕ, dù to¸n ®îc phª duyÖt. §iÒu 11. §iÒu chØnh dù to¸n c«ng tr×nh 1. Dù to¸n c«ng tr×nh ®îc ®iÒu chØnh trong c¸c tr êng hîp sau ®©y: a) C¸c tr êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 7 cña NghÞ ®Þnh nµy. b) C¸c tr êng hîp ®îc phÐp thay ®æi, bæ sung thiÕt kÕ kh«ng tr¸i víi thiÕt kÕ c¬ së hoÆc thay ®æi c¬ cÊu chi phÝ trong dù to¸n nh ng www.giaxaydung.com10
 11. www.giaxaydung.vn kh«ng vît dù to¸n c«ng tr×nh ®· ®îc phª duyÖt, kÓ c¶ chi phÝ dù phßng. 2. Chñ ®Çu t tæ chøc thÈm tra, phª duyÖt dù to¸n c«ng tr×nh ®iÒu chØnh. Ch¬ng IV §Þnh møc x©y dùng vµ gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh §iÒu 12. §Þnh møc x©y dùng 1. §Þnh møc x©y dùng bao gåm ®Þnh møc kinh tÕ-kü thuËt vµ ®Þnh møc tû lÖ. 2. §Þnh møc kinh tÕ-kü thuËt lµ c¨n cø ®Ó lËp ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh, gi¸ x©y dùng tæng hîp. 3. §Þnh møc tû lÖ dïng ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ cña mét sè lo¹i c«ng viÖc, chi phÝ trong ®Çu t x©y dùng bao gåm: t vÊn ®Çu t x©y dùng, c«ng tr×nh phô trî, chuÈn bÞ c«ng tr êng, chi phÝ chung, thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr íc vµ mét sè c«ng viÖc, chi phÝ kh¸c. §iÒu 13. LËp vµ qu¶n lý ®Þnh møc x©y dùng 1. Bé X©y dùng híng dÉn ph¬ng ph¸p lËp ®Þnh møc x©y dùng, x©y dùng vµ c«ng bè ®Þnh møc x©y dùng. 2. C¨n cø ph¬ng ph¸p lËp ®Þnh møc x©y dùng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy, c¸c Bé, Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh tæ chøc x©y dùng, c«ng bè c¸c ®Þnh møc x©y dùng cho c¸c c«ng tr×nh, c«ng viÖc ®Æc thï cña ngµnh, ®Þa ph¬ng. 3. §èi víi c«ng t¸c x©y dùng ®· cã trong hÖ thèng ®Þnh møc x©y dùng ®îc c«ng bè nhng cha phï hîp víi biÖn ph¸p, ®iÒu kiÖn thi c«ng hoÆc yªu cÇu kü thuËt cña c«ng tr×nh th× chñ ®Çu t , nhµ thÇu, tæ www.giaxaydung.com11
 12. www.giaxaydung.vn chøc t vÊn ®iÒu chØnh nh÷ng ®Þnh møc ®ã cho phï hîp ®Ó ¸p dông cho c«ng tr×nh. 4. §èi víi c¸c c«ng t¸c x©y dùng míi cha cã trong hÖ thèng ®Þnh møc x©y dùng ®· ®îc c«ng bè th× chñ ®Çu t , nhµ thÇu, tæ chøc t vÊn c¨n cø theo yªu cÇu kü thuËt, ®iÒu kiÖn thi c«ng vµ ph¬ng ph¸p x©y dùng ®Þnh møc do Bé X©y dùng híng dÉn ®Ó x©y dùng ®Þnh møc cho c«ng t¸c trªn hoÆc ¸p dông c¸c ®Þnh møc x©y dùng t ¬ng tù ë c¸c c«ng tr×nh kh¸c. 5. Chñ ®Çu t ®îc thuª tæ chøc t vÊn cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc kinh nghiÖm ®Ó híng dÉn, lËp hay ®iÒu chØnh c¸c ®Þnh møc x©y dùng quy ®Þnh ë kho¶n 3 vµ kho¶n 4 §iÒu nµy. Tæ chøc t vÊn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh hîp lý, chÝnh x¸c cña c¸c ®Þnh møc x©y dùng nµy. 6. C¸c ®Þnh møc x©y dùng míi quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu nµy khi sö dông lËp ®¬n gi¸ ®Ó thanh to¸n cho c¸c c«ng tr×nh sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ níc ph¶i ®îc c¬ quan qu¶n lý nhµ níc cã thÈm quyÒn tho¶ thuËn ¸p dông. §iÒu 14. HÖ thèng gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh 1. HÖ thèng gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh vµ gi¸ x©y dùng tæng hîp. §¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh ®îc lËp cho c«ng tr×nh x©y dùng cô thÓ. Gi¸ x©y dùng tæng hîp ®îc tæng hîp tõ c¸c ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh. 2. HÖ thèng gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh dïng ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ x©y dùng trong tæng møc ®Çu t vµ dù to¸n c«ng tr×nh. §iÒu 15. LËp ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh www.giaxaydung.com12
 13. www.giaxaydung.vn 1. §¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh ®îc lËp trªn c¬ së ®Þnh møc kinh tÕ- kü thuËt vµ c¸c yÕu tè chi phÝ sau ®©y: a) Gi¸ vËt liÖu x©y dùng ®îc x¸c ®Þnh phï hîp víi tiªu chuÈn, chñng lo¹i vµ chÊt lîng vËt liÖu sö dông cho c«ng tr×nh x©y dùng cô thÓ. Gi¸ vËt liÖu x©y dùng x¸c ®Þnh trªn c¬ së gi¸ thÞ tr êng do tæ chøc cã chøc n¨ng cung cÊp, b¸o gi¸ cña nhµ s¶n xuÊt, th«ng tin gi¸ cña nhµ cung cÊp hoÆc gi¸ ®· ®îc ¸p dông cho c«ng tr×nh kh¸c cã tiªu chuÈn, chÊt lîng t ¬ng tù. Gi¸ vËt liÖu ®Õn ch©n c«ng tr×nh ®îc tÝnh theo ph¬ng ph¸p lËp ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh; b) Gi¸ nh©n c«ng x©y dùng ®îc x¸c ®Þnh theo mÆt b»ng thÞ tr - êng lao ®éng phæ biÕn cña tõng khu vùc, tØnh theo tõng ngµnh nghÒ cÇn sö dông. Gi¸ nh©n c«ng x©y dùng ®îc tÝnh to¸n c¨n cø theo møc tiÒn l¬ng tèi thiÓu ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn c«ng bè; kh¶ n¨ng nguån vèn, kh¶ n¨ng chi tr¶ cña chñ ®Çu t vµ c¸c yªu cÇu kh¸c ; c) Gi¸ ca m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng ®îc x¸c ®Þnh theo ph¬ng ph¸p do Bé X©y dùng híng dÉn. 2. §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng sö dông vèn ODA cã yªu cÇu sö dông lao ®éng níc ngoµi, vËt t , vËt liÖu nhËp khÈu, thiÕt bÞ thi c«ng nhËp khÈu vµ c¸c yªu cÇu ®Æc thï kh¸c th× ®¬n gi¸ x©y dùng ®îc lËp bæ sung c¸c chi phÝ theo ®iÒu kiÖn thùc tÕ vµ ®Æc thï cña c«ng tr×nh. §iÒu 16. Qu¶n lý gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh 1. Chñ ®Çu t c¨n cø ph¬ng ph¸p lËp ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh, yªu cÇu kü thuËt, biÖn ph¸p thi c«ng cô thÓ cña c«ng tr×nh tæ chøc lËp ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh, gi¸ x©y dùng tæng hîp lµm c¬ së cho viÖc x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t vµ dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh ®Ó qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. www.giaxaydung.com13
 14. www.giaxaydung.vn 2. Chñ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ®îc thuª tæ chøc, c¸ nh©n t vÊn cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc, kinh nghiÖm thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc hoÆc phÇn c«ng viÖc liªn quan tíi viÖc lËp gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh. Tæ chøc, c¸ nh©n t vÊn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr íc chñ ®Çu t vµ ph¸p luËt trong viÖc b¶o ®¶m tÝnh hîp lý, chÝnh x¸c cña gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh do m×nh lËp . 3. Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh c¨n cø yªu cÇu qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ®Ó híng dÉn lËp vµ qu¶n lý gi¸ x©y dùng cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trªn ®Þa bµn. §iÒu 17. ChØ sè gi¸ x©y dùng 1. ChØ sè gi¸ x©y dùng lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh møc ®é biÕn ®éng cña gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh theo thêi gian vµ lµm c¬ së cho viÖc x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t , qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. ChØ sè gi¸ x©y dùng ®îc x¸c ®Þnh theo lo¹i c«ng tr×nh, theo khu vùc vµ ®îc c«ng bè theo tõng thêi ®iÓm. 2. Bé X©y dùng c«ng bè chØ sè gi¸ x©y dùng vµ ph¬ng ph¸p x©y dùng chØ sè gi¸ x©y dùng. Tæ chøc t vÊn ®Çu t x©y dùng cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc x¸c ®Þnh, c«ng bè chØ sè gi¸ x©y dùng ®Ó tham kh¶o ¸p dông. §iÒu 18. T vÊn qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng 1. T vÊn qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh lµ ho¹t ®éng kinh doanh cã ®iÒu kiÖn. 2. Tæ chøc ho¹t ®éng t vÊn qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng ph¶i cã Ýt nhÊt 3 ngêi cã chøng chØ Kü s ®Þnh gi¸ x©y dùng. Tæ chøc ho¹t www.giaxaydung.com14
 15. www.giaxaydung.vn ®éng t vÊn qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng ®îc ph©n thµnh 2 h¹ng nh sau: a) H¹ng 1 cã Ýt nhÊt 5 Kü s ®Þnh gi¸ x©y dùng h¹ng 1. b) H¹ng 2 cã Ýt nhÊt 3 Kü s ®Þnh gi¸ x©y dùng h¹ng 2 hoÆc 1 Kü s ®Þnh gi¸ x©y dùng h¹ng 1. 3. C¸ nh©n ho¹t ®éng ®éc lËp vÒ t vÊn qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng ph¶i cã chøng chØ lµ Kü s ®Þnh gi¸ x©y dùng. 4. Tæ chøc, c¸ nh©n t vÊn qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng chØ ®îc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc t vÊn trong ph¹m vi ho¹t ®éng quy ®Þnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr íc chñ ®Çu t vµ ph¸p luËt vÒ ho¹t ®éng t vÊn cña m×nh. 5. Bé X©y dùng quy ®Þnh ph¹m vi ho¹t ®éng cña c¸ nh©n, tæ chøc ho¹t ®éng t vÊn qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng vµ h¹ng Kü s ®Þnh gi¸ x©y dùng; híng dÉn viÖc ®µo t¹o, cÊp, qu¶n lý chøng chØ Kü s ®Þnh gi¸ x©y dùng. Ch¬ng V hîp ®ång trong ho¹t ®éng x©y dùng c«ng tr×nh §iÒu 19. Hîp ®ång trong ho¹t ®éng x©y dùng 1. Hîp ®ång trong ho¹t ®éng x©y dùng (sau ®©y gäi t¾t lµ hîp ®ång x©y dùng) lµ sù tho¶ thuËn b»ng v¨n b¶n gi÷a Bªn giao thÇu vµ Bªn nhËn thÇu vÒ viÖc x¸c lËp, thay ®æi hoÆc chÊm døt quyÒn, nghÜa vô cña c¸c bªn tham gia hîp ®ång ®Ó thùc hiÖn toµn bé hay mét sè c«ng viÖc trong ho¹t ®éng x©y dùng. Hîp ®ång x©y dùng lµ v¨n www.giaxaydung.com15
 16. www.giaxaydung.vn b¶n ph¸p lý rµng buéc quyÒn vµ nghÜa vô c¸c bªn tham gia hîp ®ång. C¸c tranh chÊp gi÷a c¸c bªn tham gia hîp ®ång ®îc gi¶i quyÕt trªn c¬ së hîp ®ång ®· ký kÕt cã hiÖu lùc ph¸p luËt. 2. Hîp ®ång x©y dùng bao gåm c¸c néi dung chñ yÕu sau: c¸c c«ng viÖc, nhiÖm vô ph¶i thùc hiÖn; c¸c lo¹i b¶o l·nh; chÊt lîng vµ c¸c yªu cÇu kü thuËt kh¸c cña c«ng viÖc; thêi gian vµ tiÕn ®é thùc hiÖn; gi¸ hîp ®ång, ph¬ng thøc thanh to¸n; ®iÒu kiÖn nghiÖm thu vµ bµn giao; thêi h¹n b¶o hµnh; tr¸ch nhiÖm do vi ph¹m hîp ®ång; ®iÒu chØnh hîp ®ång; c¸c lo¹i tho¶ thuËn kh¸c theo tõng lo¹i hîp ®ång; ng«n ng÷ sö dông trong hîp ®ång. 3. Hîp ®ång x©y dùng chØ ®îc ký kÕt khi bªn giao thÇu hoµn thµnh viÖc lùa chän nhµ thÇu theo quy ®Þnh vµ c¸c bªn tham gia ®· kÕt thóc qu¸ tr×nh ®µm ph¸n hîp ®ång. 4. Hîp ®ång x©y dùng bao gåm c¸c lo¹i chñ yÕu sau: a) Hîp ®ång t vÊn: lµ hîp ®ång x©y dùng ®Ó thùc hiÖn mét, mét sè hoÆc toµn bé c¸c c«ng viÖc t vÊn trong ho¹t ®éng x©y dùng; b) Hîp ®ång cung øng vËt t , thiÕt bÞ: lµ hîp ®ång x©y dùng ®Ó thùc hiÖn viÖc cung øng vËt t , thiÕt bÞ c«ng nghÖ cho dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; c) Hîp ®ång thi c«ng x©y dùng: lµ hîp ®ång x©y dùng ®Ó thùc hiÖn viÖc thi c«ng, l¾p ®Æt thiÕt bÞ cho c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc phÇn viÖc x©y dùng theo thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh; d) Hîp ®ång thiÕt kÕ- cung øng vËt t , thiÕt bÞ –thi c«ng x©y dùng (hîp ®ång EPC): lµ hîp ®ång x©y dùng thùc hiÖn toµn bé c¸c c«ng viÖc tõ thiÕt kÕ, cung øng vËt t , thiÕt bÞ ®Õn thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. www.giaxaydung.com16
 17. www.giaxaydung.vn ®) Hîp ®ång ch×a kho¸ trao tay: lµ hîp ®ång x©y dùng ®Ó thùc hiÖn trän gãi toµn bé c¸c c«ng viÖc: lËp dù ¸n; thiÕt kÕ; cung øng vËt t , thiÕt bÞ; thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. §iÒu 20. Hå s¬ hîp ®ång x©y dùng 1. Hå s¬ hîp ®ång x©y dùng bao gåm hîp ®ång x©y dùng vµ c¸c tµi liÖu kÌm theo hîp ®ång. 2. Tµi liÖu kÌm theo hîp ®ång x©y dùng lµ bé phËn kh«ng thÓ t¸ch rêi cña hîp ®ång. Tuú theo quy m«, tÝnh chÊt c«ng viÖc, tµi liÖu kÌm theo hîp ®ång x©y dùng bao gåm toµn bé hoÆc mét phÇn c¸c tµi liÖu sau ®©y: a) Th«ng b¸o tróng thÇu hoÆc v¨n b¶n chØ ®Þnh thÇu; b) §iÒu kiÖn hîp ®ång (®iÒu kiÖn riªng vµ ®iÒu kiÖn chung cña hîp ®ång); c) §Ò xuÊt cña nhµ thÇu; d) C¸c chØ dÉn kü thuËt; §iÒu kiÖn tham chiÕu; ®) C¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ ; e) C¸c söa ®æi, bæ sung b»ng v¨n b¶n; g) B¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång, b¶o l·nh kho¶n tiÒn t¹m øng vµ c¸c lo¹i b¶o l·nh kh¸c, nÕu cã; h) C¸c tµi liÖu kh¸c cã liªn quan. www.giaxaydung.com17
 18. www.giaxaydung.vn 3. C¸c bªn tham gia ký kÕt hîp ®ång tho¶ thuËn thø tù u tiªn khi ¸p dông c¸c tµi liÖu hîp ®ång nÕu gi÷a c¸c tµi liÖu nµy cã c¸c quy ®Þnh m©u thuÉn, kh¸c nhau. §iÒu 21. Gi¸ hîp ®ång x©y dùng Gi¸ hîp ®ång x©y dùng lµ kho¶n kinh phÝ Bªn giao thÇu tr¶ cho Bªn nhËn thÇu ®Ó thùc hiÖn khèi lîng c«ng viÖc theo yªu cÇu vÒ tiÕn ®é, chÊt lîng vµ c¸c yªu cÇu kh¸c quy ®Þnh trong hîp ®ång x©y dùng. Tuú theo ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt cña c«ng tr×nh x©y dùng c¸c bªn tham gia ký kÕt hîp ®ång ph¶i tho¶ thuËn gi¸ hîp ®ång x©y dùng theo mét trong c¸c h×nh thøc sau ®©y: 1. Gi¸ hîp ®ång trän gãi: a) Gi¸ hîp ®ång trän gãi lµ gi¸ hîp ®ång kh«ng thay ®æi trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång trõ c¸c tr êng hîp ®îc phÐp ®iÒu chØnh cã quy ®Þnh trong hîp ®ång (nÕu cã). b) Gi¸ hîp ®ång trän gãi ¸p dông cho c¸c tr êng hîp sau: - C«ng tr×nh hoÆc gãi thÇu ®· x¸c ®Þnh râ vÒ khèi l îng, chÊt l- îng, thêi gian thùc hiÖn hoÆc trong mét sè tr êng hîp kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®îc khèi lîng vµ Bªn nhËn thÇu cã ®ñ n¨ng lùc, kinh nghiÖm, tµi liÖu ®Ó tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh gi¸ trän gãi vµ chÊp nhËn c¸c rñi ro liªn quan ®Õn viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trän gãi; - Gãi thÇu hoÆc phÇn viÖc t vÊn th«ng th êng, ®¬n gi¶n mµ gi¸ hîp ®ång ®îc x¸c ®Þnh theo phÇn tr¨m gi¸ trÞ c«ng tr×nh hoÆc khèi l- îng c«ng viÖc. 2. Gi¸ hîp ®ång theo ®¬n gi¸ cè ®Þnh: a) Gi¸ hîp ®ång theo ®¬n gi¸ cè ®Þnh lµ gi¸ hîp ®ång ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së khèi lîng c«ng viÖc t¹m tÝnh vµ ®¬n gi¸ tõng c«ng viÖc www.giaxaydung.com18
 19. www.giaxaydung.vn trong hîp ®ång lµ cè ®Þnh vµ kh«ng thay ®æi trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång, trõ c¸c tr êng hîp ®îc phÐp ®iÒu chØnh quy ®Þnh t¹i hîp ®ång (nÕu cã). b) Gi¸ hîp ®ång theo ®¬n gi¸ cè ®Þnh ¸p dông cho c¸c c«ng tr×nh hoÆc gãi thÇu kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh chÝnh x¸c vÒ khèi l îng nhng ®ñ ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh vÒ c¸c ®¬n gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc vµ Bªn nhËn thÇu cã ®ñ n¨ng lùc, kinh nghiÖm, tµi liÖu ®Ó tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh cè ®Þnh vµ c¸c rñi ro liªn quan ®Õn viÖc x¸c ®Þnh ®¬n gi¸; c) §¬n gi¸ cè ®Þnh kh«ng thay ®æi trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång trõ c¸c tr êng hîp ®îc phÐp ®iÒu chØnh ®· ghi râ trong hîp ®ång x©y dùng; 3. Gi¸ hîp ®ång theo gi¸ ®iÒu chØnh: a) Gi¸ hîp ®ång theo gi¸ ®iÒu chØnh lµ gi¸ hîp ®ång mµ khèi l îng c«ng viÖc vµ ®¬n gi¸ cho c«ng viÖc trong hîp ®ång ®îc phÐp ®iÒu chØnh trong c¸c tr êng hîp quy ®Þnh t¹i hîp ®ång. b) Gi¸ hîp ®ång theo gi¸ ®iÒu chØnh ¸p dông cho c¸c c«ng tr×nh hoÆc gãi thÇu mµ ë thêi ®iÓm ký kÕt hîp ®ång kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh chÝnh x¸c vÒ khèi lîng c«ng viÖc cÇn thùc hiÖn hoÆc c¸c yÕu tè chi phÝ ®Ó x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc. c) Gi¸ ®iÒu chØnh sÏ ®îc ®iÒu chØnh khi cã ®ñ ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh khèi lîng, ®¬n gi¸ thùc hiÖn theo quy ®Þnh trong hîp ®ång. 4. Gi¸ hîp ®ång kÕt hîp lµ gi¸ hîp ®ång ®îc x¸c ®Þnh theo c¸c h×nh thøc quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, kho¶n 2 vµ kho¶n 3 §iÒu nµy. Gi¸ hîp ®ång kÕt hîp ¸p dông cho c¸c c«ng tr×nh hoÆc gãi thÇu cã quy m« lín, kü thuËt phøc t¹p vµ thêi gian thùc hiÖn kÐo dµi. Bªn giao thÇu vµ Bªn nhËn thÇu c¨n cø vµo c¸c lo¹i c«ng viÖc trong hîp ®ång ®Ó tho¶ thuËn, x¸c ®Þnh c¸c lo¹i c«ng viÖc x¸c ®Þnh theo gi¸ hîp ®ång trän gãi www.giaxaydung.com19
 20. www.giaxaydung.vn (kho¸n gän ), gi¸ hîp ®ång theo ®¬n gi¸ cè ®Þnh hay gi¸ hîp ®ång theo gi¸ ®iÒu chØnh. §iÒu 22. §iÒu chØnh ®¬n gi¸ trong hîp ®ång x©y dùng ViÖc ®iÒu chØnh ®¬n gi¸ trong hîp ®ång x©y dùng ph¶i ghi trong hîp ®ång x©y dùng vµ ®îc ®iÒu chØnh trong c¸c tr êng hîp sau ®©y: 1. Khi ký kÕt hîp ®ång cã sö dông c¸c ®¬n gi¸ t¹m tÝnh ®èi víi nh÷ng c«ng viÖc (hoÆc khèi lîng c«ng viÖc ) mµ ë thêi ®iÓm ký hîp ®ång Bªn giao thÇu vµ Bªn nhËn thÇu cha ®ñ ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh chÝnh x¸c ®¬n gi¸ vµ ®ång ý ®iÒu chØnh khi cã ®ñ ®iÒu kiÖn; 2. Khi khèi lîng ph¸t sinh lín h¬n 20% khèi lîng c«ng viÖc t ¬ng øng mµ nhµ thÇu ph¶i thùc hiÖn theo hîp ®ång th× xem xÐt ®iÒu chØnh ®¬n gi¸ cña khèi lîng ph¸t sinh ®ã; 3. C¸c ®¬n gi¸ mµ chñ ®Çu t vµ nhµ thÇu ®ång ý xem xÐt, ®iÒu chØnh l¹i sau kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh kÓ tõ khi thùc hiÖn hîp ®ång vµ ®· ®îc ghi râ trong hîp ®ång; 4. Tr êng hîp gi¸ nhiªn liÖu, vËt t , thiÕt bÞ nªu trong hîp ®ång cã biÕn ®éng lín ¶nh hëng trùc tiÕp tíi viÖc thùc hiÖn hîp ®ång hoÆc khi nhµ níc thay ®æi c¸c chÝnh s¸ch cã liªn quan th× ph¶i b¸o c¸o ngêi cã thÈm quyÒn xem xÐt, quyÕt ®Þnh; 5. Do c¸c tr êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng ®îc quy ®Þnh trong hîp ®ång. §iÒu 23. §iÒu chØnh gi¸ hîp ®ång x©y dùng 1. Gi¸ hîp ®ång x©y dùng chØ ®îc ®iÒu chØnh trong c¸c tr êng hîp sau ®©y: a) Bæ sung c¸c c«ng viÖc ngoµi ph¹m vi hîp ®ång ®· ký kÕt; www.giaxaydung.com20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản