Nghị định của chính phủ quy định chi tiết và hưỡng dẫn một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động

Chia sẻ: bluesky_076

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động (sau đây gọi chung là Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung) về hợp đồng lao động.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản