Nghị định số 01/1999/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
1
download

Nghị định số 01/1999/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 01/1999/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn, huyện lỵ huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 01/1999/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/1999/N -CP Hà N i, ngày 13 tháng 1 năm 1999 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 01/1999/N -CP NGÀY 13 THÁNG 01 NĂM 1999 V VI C THÀNH L P THN TR N, HUY N L HUY N DƯƠNG MINH CHÂU, T NH TÂY NINH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Tây Ninh và B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH i u 1. Thành l p th tr n Dương Minh Châu - th tr n huy n l huy n Dương Minh Châu, t nh Tây Ninh trên cơ s i u ch nh 465 ha di n tích t nhiên và 7.985 nhân khNu c a xã Su i á cùng huy n. a gi i hành chính th tr n Dương Minh Châu: ông giáp h D u Ti ng thu c xã Su i á; Tây và B c giáp xã Su i á; Nam giáp xã Su i á và xã Phư c Ninh. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính, xã Su i á có 32.817 ha di n tích t nhiên và 9.908 nhân khNu. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ban hành. M i quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh Tây Ninh, B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i
  2. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản