Nghị định số 02/2008/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
101
lượt xem
9
download

Nghị định số 02/2008/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 02/2008/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 02/2008/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p - T do - H nh phúc ******* S : 02/2008/N -CP Hà N i, ngày 04 tháng 01 năm 2008 NGHN NNH QUY NNH CHI TI T VÀ HƯ NG D N THI HÀNH M T S I U C A LU T CÔNG CH NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Công ch ng ngày 29 tháng 11 năm 2006; Xét ngh c a B trư ng B Tư pháp, NGHN NNH: i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành o n 3 kho n 2 i u 24, o n 2 kho n 2 i u 26, i m c kho n 2 i u 11, các i m a, d và kho n 5 i u 11, kho n 2 i u 18 và i u 56 c a Lu t Công ch ng v ch tài chính, con d u c a Phòng Công ch ng, con d u c a Văn phòng công ch ng; qu n lý vi c t ch c, ào t o ngh công ch ng; vi c qu n lý nhà nư c v công ch ng t i a phương; a i m t tr s , các i u ki n v t ch t c a Văn phòng công ch ng; phí công ch ng. i u 2. Nhi m v , quy n h n c a S Tư pháp trong vi c giúp y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương qu n lý nhà nư c v công ch ng 1. Xây d ng án phát tri n t ch c hành ngh công ch ng t i a phương áp ng nhu c u công ch ng c a t ch c, cá nhân trình y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t; t ch c th c hi n án ó sau khi ư c phê duy t. 2. Ti p nh n, xem xét, ki m tra h sơ ngh thành l p Văn phòng công ch ng theo úng quy nh c a pháp lu t trình y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh cho phép thành l p. 3. Yêu c u t ch c hành ngh công ch ng báo cáo tình hình t ch c, ho t ng theo quy nh c a pháp lu t. 4. Tham mưu, xu t y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương các bi n pháp h tr phát tri n t ch c hành ngh công ch ng.
  2. 5. Th c hi n ki m tra, thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo v t ch c, ho t ng c a t ch c hành ngh công ch ng theo quy nh c a pháp lu t ho c theo y quy n c a B trư ng B Tư pháp. i u 3. Ch tài chính c a Phòng Công ch ng 1. Ch tài chính c a Phòng Công ch ng th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v ơn v s nghi p, các văn b n pháp lu t khác liên quan và quy nh c a Ngh nh này. 2. K t ngày chuy n i sang ơn v s nghi p, ch tài chính c a Phòng Công ch ng ang ho t ng theo quy nh c a Ngh nh s 75/2000/N -CP ngày 08 tháng 12 năm 2000 c a Chính ph v công ch ng, ch ng th c ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 1 i u này. i u 4. Tr s Văn phòng công ch ng 1. Văn phòng công ch ng ph i có tr s riêng v i a ch c th và b o m v di n tích làm vi c cho công ch ng viên, nhân viên, ti p ngư i yêu c u công ch ng và lưu tr h sơ công ch ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Trong trư ng h p tr s là nhà thuê, mư n thì ngoài vi c ph i áp ng các yêu c u theo quy nh t i kho n 1 i u này trong h sơ làm th t c ăng ký ho t ng Văn phòng công ch ng ph i kèm theo b n sao H p ng thuê, mư n nhà có th i gian t i thi u là ba năm k t ngày làm th t c ăng ký ho t ng Văn phòng công ch ng. i u 5. i u ki n hành ngh công ch ng i v i lu t sư ư c b nhi m công ch ng viên 1. Lu t sư ư c b nhi m công ch ng viên thành l p Văn phòng công ch ng thì khi làm th t c ăng ký ho t ng Văn phòng công ch ng ph i có xác nh n ã rút tên kh i danh sách thành viên c a oàn lu t sư và ch m d t hành ngh lu t sư. Lu t sư ư c b nhi m công ch ng viên hành ngh công ch ng t i Văn phòng công ch ng ang ho t ng thì cũng ph i có xác nh n ã rút tên kh i danh sách thành viên c a oàn lu t sư và ch m d t hành ngh lu t sư. 2. Vi c ch m d t hành ngh lu t sư ư c th hi n b ng m t trong các gi y t sau ây: a) i v i lu t sư hành ngh v i tư cách cá nhân thì ph i có gi y xác nh n ã n p l i gi y ăng ký hành ngh lu t sư cho cơ quan có thNm quy n ã c p; b) i v i lu t sư thành l p Văn phòng lu t sư ho c Công ty lu t trách nhi m h u h n m t thành viên thì ph i có gi y xác nh n ã n p l i gi y ăng ký ho t ng Văn phòng lu t sư ho c Công ty lu t trách nhi m h u h n m t thành viên cho cơ quan có thNm quy n ã c p; c) i v i lu t sư là thành viên Công ty lu t h p danh ho c thành viên sáng l p Công ty lu t trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên thì ph i có gi y xác nh n ã rút tên
  3. kh i danh sách thành viên Công ty lu t h p danh ho c Công ty lu t trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên; d) i v i lu t sư là thành viên góp v n trong Công ty lu t trách nhi m h u h n m t thành viên ho c Công ty lu t trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên thì ph i có gi y xác nh n ã ch m d t tư cách thành viên trong Công ty lu t trách nhi m h u h n m t thành viên ho c Công ty lu t trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên; ) i v i lu t sư làm vi c theo h p ng cho t ch c hành ngh lu t sư ph i có gi y xác nh n ã ch m d t h p ng làm vi c cho t ch c hành ngh lu t sư. i u 6. Th t c b nhi m công ch ng viên hành ngh công ch ng i v i cán b , công ch c ã ngh hưu ho c có nguy n v ng thôi vi c 1. Cán b , công ch c ã ngh hưu ho c có nguy n v ng thôi vi c ư c b nhi m công ch ng viên hành ngh công ch ng t i Văn phòng công ch ng, ngoài các tiêu chuNn theo quy nh t i i u 13 c a Lu t Công ch ng thì ph i kèm theo gi y t ch ng minh là ã ngh hưu ho c thôi vi c. 2. Công ch ng viên c a Phòng Công ch ng thôi vi c theo nguy n v ng ho c ã ngh hưu thì v n ư c gi ch c danh công ch ng viên và có quy n thành l p Văn phòng công ch ng ho c tham gia Văn phòng công ch ng ang ho t ng. Công ch ng viên ã ngh hưu không quá m t năm có quy n hành ngh công ch ng theo quy nh và không ph i làm th t c b nhi m công ch ng viên. Th i gian không quá m t năm i v i công ch ng viên ngh hưu ư c tính t ngày có quy t nh ngh hưu n ngày n p h sơ ăng ký ho t ng Văn phòng công ch ng. i u 7. Phí công ch ng 1. M c thu phí công ch ng ư c áp d ng th ng nh t i v i Phòng Công ch ng và Văn phòng công ch ng. 2. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Tư pháp quy nh m c thu, ch qu n lý, s d ng phí công ch ng. i u 8. Con d u c a Phòng Công ch ng và Văn phòng công ch ng 1. Phòng Công ch ng và Văn phòng công ch ng s d ng con d u không có hình qu c huy. B Công an quy nh m u d u c a Phòng Công ch ng và Văn phòng công ch ng. 2. Th t c, h sơ xin kh c d u, vi c qu n lý, s d ng con d u c a Phòng Công ch ng và Văn phòng công ch ng ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v con d u. 3. Phòng Công ch ng ư c kh c và s d ng con d u sau khi có quy t nh thành l p. 4. Văn phòng công ch ng ư c kh c và s d ng con d u sau khi ư c c p Gi y ăng ký ho t ng.
  4. 5. Phòng Công ch ng ang ho t ng theo quy nh c a Ngh nh s 75/2000/N - CP ngày 08 tháng 12 năm 2000 c a Chính ph v công ch ng, ch ng th c ư c kh c và s d ng con d u theo quy nh t i Ngh nh này sau khi có quy t nh chuyên i sang ơn v s nghi p. i u 9. ào t o ngh công ch ng 1. Cơ s ào t o ngh công ch ng bao g m H c vi n Tư pháp thu c B Tư pháp và cơ s khác, n u có tiêu chuNn theo quy nh t i kho n 2 i u này. 2. Cơ s ào t o ngh công ch ng ph i áp ng các tiêu chuNn sau ây: a) Có i ngũ cán b qu n lý và gi ng viên v s lư ng và ng b v cơ c u, có phNm ch t o c và trình ào t o, b o m th c hi n m c tiêu, chương trình ào t o ngh công ch ng; b) Có chương trình ào t o, giáo trình phù h p v i chương trình khung v ào t o ngh công ch ng; c) Có cơ s v t ch t, trang thi t b c n thi t ph c v cho vi c d y và h c ngh công ch ng. B trư ng B Tư pháp hư ng d n c th tiêu chuNn, th t c thành l p cơ s ào t o ngh công ch ng. i u 10. Hi u l c thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. Bãi b kho n 9 i u 3 Ngh nh s 58/2001/N -CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 c a Chính ph v qu n lý và s d ng con d u. i u 11. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư, Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao;
  5. - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, XDPL (5b).
Đồng bộ tài khoản