Nghị định số 03/2007/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
64
lượt xem
3
download

Nghị định số 03/2007/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 03/2007/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Mường La, Thuận Châu và Mộc Châu, tỉnh Sơn La do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 03/2007/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/2007/N -CP Hà N i, ngày 08 tháng 01 năm 2007 NGHN NNH S 03/2007/N -CP C A CHÍNH PH V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH XÃ; THÀNH L P XÃ, THN TR N THU C CÁC HUY N MƯ NG LA, THU N CHÂU VÀ M C CHÂU, T NH SƠN LA CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh Sơn La, NGHN NNH : i u 1. i u ch nh a gi i hành chính xã; thành l p xã, th tr n thu c các huy n Mư ng La, Thu n Châu, M c Châu, t nh Sơn La như sau: 1. Thành l p th tr n Ít Ong thu c huy n Mư ng La trên cơ s i u ch nh 2.193,2 ha di n tích t t nhiên và 13.895 nhân khNu c a xã Ít Ong; 766,8 ha di n tích t nhiên và 2.258 nhân khNu c a xã N m Păm; 272 ha di n tích t nhiên c a xã T Bú; 253 ha di n tích t nhiên c a xã Li p Tè, huy n Thu n Châu. Th tr n Ít Ong có 3.485 ha di n tích t nhiên và 16.153 nhân khNu. a gi i hành chính tr tr n Ít Ong: ông giáp xã Chi ng San, xã N m Păm; Tây giáp xã Pi Toong; Nam giáp xã T Bú, huy n Mư ng La, xã Li p Tè, huy n Thu n Châu; B c giáp xa N m Păm. 2. i u ch nh 591 ha di n tích t nhiên và 216 nhân khNu c a xã Ít Ong v xã N m Păm, huy n Mư ng La qu n lý. 3. i u ch nh 1.985,8 ha di n tích t nhiên và 340 nhân khNu còn l i c a xã Ít Ong v xã Pi Toong, huy n Mư ng La qu n lý. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: - Xã T Bú có 6.738 ha di n tích t nhiên và 3.590 nhân khNu. - Xã N m Păm có 9.561,2 ha di n tích t nhiên và 4.221 nhân khNu. - Xã Pi Toong có 5.005,8 ha di n tích t nhiên và 5.724 nhân khNu.
  2. Huy n Mư ng La có 142.458 ha di n tích t nhiên và 83.710 nhân khNu, có 16 ơn v hành chính tr c thu c bao g m các xã: Chi ng Hoa, T Bú, Mư ng Chùm, Chi ng San, Chi ng Lao, Pi Toong, Mư ng Bú, N m Giôn, Mư ng Trai, Chi ng Muôn, Chi ng Ân, N m Păm, Chi ng Công, Ng c Chi n, Hua Trai và th tr n Ít Ong. - Xã Li p Tè có 7.182,8 ha di n tích t nhiên và 3.222 nhân khNu. Huy n Thu n Châu có 153.337 ha di n tích t t nhiên và 130.524 nhân khNu, có 29 ơn v hành chính tr c thu c bao g m các xã: Chi ng Ly, Ph ng Lái, Thôm Mòn, Bon Ph ng, Mư ng Khiêng, B n L m, Noong Lay, Co Tòng, Li p Tè, Mu i N i, Bó Mư i, Púng Tra, Tông L nh, Chi ng Pha, É Tòng, Chi ng Ngàm, Mư ng É, Co M , Pá Lông, Tông C , Mư ng Bám, Chi ng La, N m L u, Chi ng P c, Ph ng L p, Long H , Ph ng Lăng, Chi ng Bôm và th tr n Thu n Châu. 4. Thành l p xã Chi ng Xuân thu c huy n M c Châu trên cơ s i u ch nh 8.695,5 ha di n tích t nhiên và 2.367 nhân khNu c a xã Xuân Nha. Xã Chi ng Xuân có 8.695,5 ha di n tích t nhiên và 2.367 nhân khNu. a gi i hành chính xã Chi ng Xuân: ông giáp xã Xuân Nha; Tây giáp xã Chi ng Sơn, xã ông Sang; Nam giáp xã Tân Xuân; B c giáp xã ông Sang, xã Vân H . 5. Thành l p xã Tân Xuân thu c huy n M c Châu trên cơ s i u ch nh 15.819,3 ha di n tích t nhiên và 3.417 nhân khNu c a xã Xuân Nha. Xã Tân Xuân có 15.819,3 ha di n tích t nhiên và 3.417 nhân khNu. a gi i hành chính xã Tân Xuân: ông giáp xã Cun Pheo, huy n Mai Châu, t nh Hoà Bình, xã Trung Sơn, huy n Quan Hoá, t nh Thanh Hoá; Tây giáp nư c C ng hoà Dân ch nhân dân Lào, xã Chi ng Sơn, huy n M c Châu; Nam giáp xã Tam Chung, xã Trung Lý, huy n Mư ng Lát, t nh Thanh Hoá; B c giáp xã Xuân Nha, xã Chi ng Xuân. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: - Xã Xuân Nha còn l i 9.336,2 ha di n tích t nhiên và 3.259 nhân khNu. Huy n M c Châu có 205.529,87 ha di n tích t nhiên và 138.797 nhân khNu, có 29 ơn v hành chính tr c thu c bao g m các xã; Tà Lai, Vân H , Quang Minh, Su i Bàng, Mư ng Tè, Quy Hư ng, Tân H p, Lóng S p, Liên Hoà, Chi ng Sơn, Hua Păng, Mư ng Men, Chi ng Khoa, Chi ng H c, Tân L p, Tô Múa, Mư ng Sang, Song Kh a, Chi ng Yên, Lóng Luông, ông Sang, Chi ng Kh a, Phiêng Luông, Nà Mư ng, Xuân Nha, Tân Xuân, Chi ng Xuân và th tr n M c Châu, th tr n nông trư ng M c Châu. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. B trư ng B N i v , Ch t ch y ban nhân dân t nh Sơn La và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./.
  3. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - H i ng Dân t c c a Qu c h i; - y ban Pháp lu t c a Qu c h i; - H ND, UBND t nh Sơn La; - Ban T ch c Trung ương; - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, Giao thông v n t i, K ho ch và u tư; Nguy n T n Dũng - T ng c c Th ng kê; - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c; - VPCP: BTCN, các Phó Ch nhi m, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V : P, TCCB, TH, NN, CN, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b).
Đồng bộ tài khoản