Nghị định số 05/2005/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
78
lượt xem
3
download

Nghị định số 05/2005/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 05/2005/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 05/2005/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05/2005/N -CP Hà N i, ngày 18 tháng 1 năm 2005 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 05/2005/N -CP NGÀY 18 THÁNG 1 NĂM 2005 V BÁN U GIÁ TÀI S N CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c B lu t Dân s ngày 28 tháng 10 năm 1995; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Căn c Pháp l nh Thi hành án dân s ngày 14 tháng 01 năm 2004; Theo ngh c a B trư ng B Tư pháp, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh v nguyên t c, th t c bán u giá tài s n, ngư i bán u giá tài s n và qu n lý nhà nư c i v i ho t ng bán u giá tài s n. i u 2. Gi i thích t ng Trong Ngh nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Bán u giá tài s n là hình th c bán tài s n công khai, có t hai ngư i tr lên tham gia u giá theo nguyên t c và th t c ư c quy nh t i Ngh nh này. 2. Tài s n bán u giá là ng s n, b t ng s n và các quy n tài s n ư c phép giao d ch theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ngư i có tài s n bán u giá là ch s h u tài s n ho c ngư i ư c ch s h u u quy n bán tài s n ho c cá nhân, t ch c có quy n bán tài s n c a ngư i khác theo quy nh c a pháp lu t.
 2. 4. Ngư i tham gia u giá tài s n là cá nhân, t ch c ư c phép tham gia u giá mua tài s n bán u giá theo quy nh c a Ngh nh này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. Ngư i tham gia u giá tài s n có th u quy n b ng văn b n cho ngư i khác thay m t mình tham gia u giá tài s n. 5. Ngư i mua ư c tài s n bán u giá là ngư i tr giá cao nh t và ít nh t b ng giá kh i i m và ư c coi là ã ch p nh n giao k t h p ng mua bán tài s n. i u 3. Nguyên t c bán u giá tài s n Vi c bán u giá tài s n ư c th c hi n theo nguyên t c công khai, liên t c, trung th c, bình ng, b o v quy n, l i ích h p pháp c a các bên tham gia. i u 4. B o v quy n, l i ích h p pháp c a ngư i mua ư c tài s n bán u giá. Quy n, l i ích h p pháp c a ngư i mua ư c tài s n bán u giá ư c pháp lu t b o v . Các cơ quan nhà nư c có thNm quy n trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m b o m vi c th c hi n quy n, l i ích h p pháp c a ngư i mua ư c tài s n bán u giá. Trong trư ng h p có ngư i th ba tranh ch p v quy n s h u, quy n s d ng tài s n ã bán u giá thì tài s n ó v n thu c quy n s h u, quy n s d ng c a ngư i mua ư c tài s n bán u giá, tr trư ng h p Toà án có quy t nh khác. Chương 2: TÀI S N BÁN U GIÁ, TH T C BÁN U GIÁ TÀI S N i u 5. Các lo i tài s n bán u giá 1. Tài s n thi hành án theo quy nh c a pháp lu t v thi hành án. 2. Tài s n là tang v t, phương ti n vi ph m hành chính b t ch thu sung qu nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t v x lý vi ph m hành chính. 3. Tài s n b o m theo quy nh c a pháp lu t v giao d ch b o m. 4. Tài s n thu c s h u c a cá nhân, t ch c có yêu c u bán u giá tài s n. 5. Hàng hoá lưu gi do ngư i v n chuy n ư ng bi n, ư ng hàng không, ư ng b lưu gi t i Vi t Nam. 6. Tài s n nhà nư c ph i bán u giá theo quy nh c a pháp lu t v qu n lý tài s n nhà nư c. i u 6. L a ch n ngư i bán u giá tài s n
 3. Ngư i có tài s n bán u giá có quy n l a ch n ngư i bán u giá tài s n quy nh t i Ngh nh này y quy n bán u giá tài s n, tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác. i u 7. H p ng u quy n bán u giá tài s n 1. Vi c bán u giá tài s n ư c th c hi n theo h p ng u quy n bán u giá tài s n, tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác. 2. H p ng u quy n bán u giá tài s n ph i ư c l p thành văn b n và có các n i dung ch y u sau ây: a. H , tên, a ch c a ngư i có tài s n bán u giá; tên, a ch c a ngư i bán u giá tài s n; b. Th i h n, a i m bán u giá tài s n; c. Li t kê, mô t tài s n bán u giá; d. Giá kh i i m c a tài s n bán u giá; . Th i h n, a i m, phương th c giao tài s n bán u giá; e. Vi c thanh toán ti n bán tài s n trong trư ng h p bán u giá thành; g. Các chi phí th c t , h p lý cho vi c bán u giá tài s n; h. Quy n, nghĩa v c a các bên; i. Trách nhi m do vi ph m h p ng; k. Các tho thu n khác. i u 8. Ký k t h p ng u quy n bán u giá tài s n 1. H p ng u quy n bán u giá tài s n ư c ký k t gi a ngư i bán u giá tài s n và ngư i có tài s n bán u giá ho c ngư i i di n c a ngư i ó. 2. Trong trư ng h p bán u giá m t s lo i tài s n dư i ây thì các bên ký k t h p ng u quy n bán u giá tài s n ư c xác nh như sau: a. Tài s n là quy n s d ng t thì h p ng u quy n bán u giá tài s n ư c ký k t gi a ngư i có quy n s d ng t ho c ngư i i di n c a ngư i ó v i ngư i bán u giá tài s n; b. Tài s n thu c s h u chung h p nh t thì h p ng u quy n bán u giá tài s n ư c ký k t gi a các ch s h u chung ho c ngư i i di n c a h v i ngư i bán u giá tài s n, tr trư ng h p các bên có tho thu n khác;
 4. c. Tài s n thu c s h u chung theo ph n thì h p ng u quy n bán d u giá tài s n ư c ký k t gi a ch s h u ph n tài s n bán u giá ho c ngư i i di n c a ngư i ó v i ngư i bán u giá tài s n; d. Tài s n c m c , th ch p, b o lãnh thì h p ng u quy n bán u giá tài s n ư c ký k t gi a ngư i có quy n x lý tài s n ó theo tho thu n trong h p ng c m c , th ch p, b o lãnh ho c theo quy nh c a pháp lu t v i ngư i bán u giá tài s n; . Tài s n nhà nư c thì h p ng u quy n bán u giá tài s n ươc ký k t gi a cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t v i ngư i bán u giá tài s n; e. Tài s n thi hành án thì h p ng u quy n bán u giá tài s n ư c ký k t gi a cơ quan thi hành án v i ngư i bán u giá tài s n. 3. Khi ký k t h p ng u quy n bán u giá tài s n, ngư i có tài s n bán u giá có trách nhi m cung c p cho ngư i bán u giá tài s n gi y ch ng nh n h p pháp ho c b ng ch ng khác ch ng minh quy n s h u ho c quy n ư c bán tài s n theo quy nh c a pháp lu t và ch u trách nhi m v các b ng ch ng ó. Ngư i bán u giá tài s n có trách nhi m ki m tra các thông tin do ngư i có tài s n bán u giá cung c p b o m vi c bán u giá tài s n là h p pháp. i u 9. Xác nh giá kh i i m c a tài s n bán u giá 1. Giá kh i i m c a tài s n bán u giá ư c xác nh trư c khi ký k t h p ng u quy n bán u giá tài s n ho c chuy n giao tài s n bán u giá, tr trư ng h p các bên có tho thu n khác ho c pháp lu t có quy nh khác. 2. Vi c xác nh giá kh i i m c a tài s n bán u giá ư c th c hi n như sau: a. i v i tài s n bán u giá là tài s n nhà nư c thì giá kh i i m do cơ quan tài chính ho c H i ng nh giá c a Nhà nư c xác nh theo hư ng d n c a B Tài chính; b. i v i các lo i tài s n bán u giá không ph i là tài s n nhà nư c thì giá kh i i m do ngư i có tài s n bán u giá t xác nh ho c u quy n cho ngư i bán u giá tài s n ho c ngư i th ba xác nh. Trong trư ng h p ngư i có tài s n bán u giá u quy n cho ngư i bán u giá tài s n xác nh giá kh i i m thì ngư i bán u giá tài s n ph i thông báo cho ngư i u quy n v giá kh i i m trư c khi thông báo công khai vi c bán u giá. i u 10. Giám nh tài s n bán u giá 1. Tài s n bán u giá ư c giám nh khi có yêu c u ho c theo quy nh c a pháp lu t. 2. Trong trư ng h p giám nh theo yêu c u thì ngư i yêu c u giám nh ph i thanh toán chi phí giám nh, n u các bên không có tho thu n khác.
 5. Trong trư ng h p giám nh theo quy nh c a pháp lu t, thì ngư i có tài s n bán u giá ph i thanh toán chi phí giám nh, tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác. i u 11. ơn phương ình ch th c hi n h p ng u quy n bán u giá tài s n Ngư i có tài s n bán u giá ho c ngư i bán u giá tài s n ư c ơn phương ình ch th c hi n h p ng u quy n bán u giá tài s n theo quy nh c a B lu t Dân s trư c khi ngư i bán u giá tài s n thông báo công khai vi c bán u giá tài s n, tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác. i u 12. Niêm y t, thông báo công khai vi c bán u giá tài s n 1. Ngư i bán u giá tài s n ph i niêm y t vi c bán u giá tài s n t i nơi bán u giá, nơi trưng bày tài s n, nơi t tr s c a ngư i bán u giá tài s n, nơi có b t ng s n bán u giá ch m nh t là b y ngày i v i ng s n, ba mươi ngày i v i b t ng s n trư c ngày m cu c bán u giá tài s n. Trong trư ng h p ngư i có tài s n bán u giá có yêu c u thì th i h n niêm y t vi c bán u giá tài s n có th rút ng n theo tho thu n c a các bên. 2. i v i tài s n bán u giá là ng s n có giá kh i i m t mư i tri u ng tr lên và b t ng s n thì ng th i v i vi c niêm y t, ngư i bán u giá tài s n ph i thông báo công khai ít nh t hai l n, m i l n cách nhau ba ngày trên phương ti n thông tin i chúng c a Trung ương ho c a phương v vi c bán u giá tài s n. Th i h n thông báo công khai ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 1 i u này. Vi c thông báo công khai trên phương ti n thông tin i chúng cũng ư c th c hi n i v i tài s n bán u giá là ng s n có giá kh i i m dư i mư i tri u ng, n u ngư i có tài s n bán u giá yêu c u. 3. Niêm y t, thông báo công khai v vi c bán u giá tài s n là quy n s d ng t thi hành án ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v thi hành án dân s . 4. Niêm y t, thông báo công khai v bán u giá tài s n có các n i dung ch y u sau ây: a. Tên, a ch c a ngư i bán u giá tài s n; b. Th i gian, a i m bán u giá tài s n; c. Danh m c tài s n, s lư ng, ch t lư ng c a tài s n bán u giá; d. Giá kh i i m c a tài s n bán u giá; . a i m, th i h n trưng bày tài s n bán u giá; e. a i m, th i h n tham kh o h sơ tài s n bán u giá; g. a i m, th i h n ăng ký mua tài s n bán u giá;
 6. h. Nh ng thông tin c n thi t khác liên quan n tài s n bán u giá, g m c nh ng thông tin mà ngư i có tài s n bán u giá yêu c u thông báo công khai. i u 13. Ngư i không ư c tham gia u giá tài s n 1. Ngư i không có năng l c hành vi dân s , ngư i m t ho c b h n ch năng l c hành vi dân s theo quy nh c a B lu t Dân s ho c ngư i t i th i i m u giá không nh n th c, làm ch ư c hành vi c a mình. 2. Ngư i làm vi c trong Trung tâm d ch v bán u giá tài s n, doanh nghi p bán u giá tài s n ho c H i ng bán u giá tài s n, nơi th c hi n vi c bán u giá tài s n ó; ngư i tr c ti p giám nh, nh giá tài s n; cha, m , v , ch ng ho c con c a nh ng ngư i ó. 3. Ngư i có tài s n bán u giá. 4. Ngư i không có quy n mua tài s n bán u giá theo quy nh c a pháp lu t. i u 14. ăng ký mua tài s n bán u giá. 1. Ngư i mu n tham gia u giá b t ng s n ho c ng s n có giá kh i i m t mư i tri u ng tr lên ph i ăng ký mua trong th i h n mà ngư i bán u giá tài s n ã thông báo. 2. Ngư i ã ăng ký mua tài s n bán u giá ph i n p m t kho n ti n t trư c do ngư i bán u giá tài s n và ngư i có tài s n bán u giá tho thu n quy nh, nhưng t i a không quá 5% c a giá kh i i m. 3. Trong trư ng h p ngư i ã n p ti n t trư c mua ư c tài s n bán u giá thì kho n ti n t trư c ư c tr vào giá mua; n u không mua ư c, thì kho n ti n t trư c ư c tr l i cho ngư i n p ngay sau khi cu c bán u giá k t thúc, tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác. 4. Trong trư ng h p ngư i ăng ký mua tài s n bán u giá ã n p m t kho n ti n t trư c nhưng không tham gia cu c bán u giá mà không có lý do chính áng thì kho n ti n t trư c ó thu c v ngư i bán u giá tài s n, tr trư ng h p các bên có tho thu n khác. i u 15. Trưng bày, xem tài s n bán u giá 1. i v i tài s n bán u giá là b t ng s n thì ngư i tham gia u giá tài s n ư c tr c ti p xem tài s n t khi niêm y t và thông báo công khai cho n trư c ngày m cu c bán u giá tài s n hai ngày. 2. i v i tài s n bán u giá là ng s n thì ít nh t hai ngày trư c ngày m cu c bán u giá tài s n, ngư i bán u giá tài s n ph i t o i u ki n cho ngư i tham gia u giá tài s n ư c xem tài s n bán u giá. Trên tài s n ho c m u tài s n ph i ghi rõ tên c a ngư i có tài s n bán u giá và thông tin v tài s n ó. i u 16. a i m bán u giá tài s n
 7. Cu c bán u giá tài s n có th ư c t ch c t i tr s c a ngư i bán u giá tài s n, t i nơi có tài s n ho c t i m t a i m khác theo th a thu n c a ngư i bán u giá tài s n và ngư i có tài s n bán u giá. i u 17. Ti n hành cu c bán u giá tài s n 1. Ngư i bán u giá tài s n có th l a ch n m t trong các hình th c u giá sau ây ti n hành cu c bán u giá tài s n: a. u giá tr c ti p b ng l i nói; b. u giá b ng b phi u; c. u giá thông qua m ng Internet; d. Các hình th c khác do ngư i có tài s n bán u giá và ngư i bán u giá tài s n th a thu n. 2. Trình t ti n hành cu c bán u giá tài s n ư c th c hi n như sau: a. M u cu c bán u giá tài s n, ngư i i u hành cu c bán u giá tài s n gi i thi u b n thân và ngư i giúp vi c; thông báo nh ng quy nh v cu c bán u giá tài s n; công b danh sách ngư i ăng ký mua tài s n bán u giá và i m danh; gi i thi u t ng tài s n bán u giá; nh c l i giá kh i i m; quy nh m c chênh l ch c a m i l n tr giá; tr l i các câu h i c a ngư i tham gia u giá tài s n; b. Ngư i i u hành cu c bán u giá tài s n yêu c u ngư i tham gia u giá tài s n tr giá. Sau m i l n ngư i tham gia u giá tài s n tr giá, ngư i i u hành cu c bán u giá tài s n thông báo công khai v giá ã tr cho nh ng ngư i tham gia u giá tài s n; c. Ngư i i u hành cu c bán u giá tài s n công b ngư i mua ư c tài s n bán u giá. Trư ng h p giá tr cao nh t ư c công b th p hơn so v i giá kh i i m thì cu c bán u giá tài s n coi như không thành. 3. Di n bi n c a cu c bán u giá tài s n ph i ư c ghi vào biên b n bán u giá tài s n. Biên b n bán u giá tài s n ph i có ch ký c a ngư i i u hành cu c bán u giá tài s n, ngư i ghi biên b n và i di n ngư i tham gia u giá tài s n. 4. K t qu cu c bán u giá tài s n ư c ghi vào S ăng ký bán u giá tài s n. Trong trư ng h p bán u giá tài s n thành thì ngư i i u hành cu c bán u giá tài s n l p văn b n bán u giá tài s n. 5. Căn c vào các quy nh c a Ngh nh này và c thù c a t ng hình th c u giá tài s n, B tư pháp ph i h p v i các b có liên quan hư ng d n th t c chi ti t áp d ng cho t ng hình th c u giá tài s n. i u 18. Văn b n bán u giá tài s n
 8. 1. Văn b n bán u giá tài s n có giá tr xác nh n vi c mua bán tài s n, là cơ s pháp lý chuy n quy n s h u ho c quy n s d ng tài s n bán u giá. 2. Văn b n bán u giá tài s n có các n i dung ch y u sau ây: a. Tên, a ch c a ngư i bán u giá tài s n; b. H , tên c a ngư i i u hành cu c bán u giá tài s n; c. H , tên, a ch c a ngư i có tài s n bán u giá; d. H , tên, a ch c a ngư i mua ư c tài s n bán u giá; . Th i gian, a i m bán u giá tài s n; e. Tài s n bán u giá; g. Giá kh i i m c a tài s n bán u giá; h. Giá bán tài s n; i. Th i h n, phương th c, a i m thanh toán ti n mua tài s n ã bán u giá; k. Th i h n, a i m giao tài s n ã bán u giá cho ngư i mua ư c tài s n bán u giá; l. Trách nhi m do vi ph m nghĩa v c a các bên. 3. Văn b n bán u giá tài s n ph i có ch ký c a u giá viên ch u trách nhi m v vi c bán u giá tài s n và c a ngư i mua ư c tài s n bán u giá. i v i văn b n bán u giá b t ng s n thì ph i ư c cơ quan công ch ng nơi có b t ng s n ch ng nh n. 4. Văn b n bán u giá tài s n ư c ngư i bán u giá tài s n gi m t b n và g i cho ngư i mua ư c tài s n bán u giá, ngư i có tài s n bán u giá và cơ quan nhà nư c có thNm quy n ăng ký quy n s h u tài s n, quy n s d ng tài s n, m i nơi m t b n. Trong trư ng h p tài s n bán u giá là b t ng s n thì văn b n bán u giá tài s n còn ư c g i cho cơ quan thu . i u 19. Bán tài s n bán u giá trong trư ng h p c bi t 1. Trong trư ng h p ã h t th i h n ăng ký tham gia u giá tài s n mà ch có m t ngư i ăng ký mua tài s n bán u giá và tr giá ít nh t b ng giá kh i i m thì tài s n ư c bán cho ngư i ó, n u ngư i có tài s n bán u giá ng ý. 2. Khi bán tài s n theo quy nh t i kho n 1 i u này, u giá viên ch u trách nhi m v vi c bán u giá tài s n cũng ph i l p biên b n v vi c bán tài s n bán u giá, ghi k t qu vào S ăng ký bán u giá tài s n và l p văn b n bán u giá tài s n. i u 20. Rút l i giá ã tr
 9. 1. T i cu c bán u giá tài s n, ngư i ã tr giá cao nh t mà rút l i giá ã tr trư c khi ngư i i u hành cu c bán u giá tài s n công b ngư i mua ư c tài s n thì cu c bán u giá tài s n v n ti p t c và b t u t giá c a ngư i tr giá li n k trư c ó. 2. Ngư i rút l i giá ã tr b tru t quy n tham gia tr giá ti p và không ư c hoàn tr kho n ti n t trư c. Kho n ti n t trư c c a ngư i rút l i giá ã tr thu c v ngư i có tài s n bán u giá. i u 21. T ch i mua tài s n bán u giá. 1. Trong trư ng h p ngư i i u hành cu c bán u giá tài s n ã công b ngư i mua ư c tài s n bán u giá mà ngư i này t ch i mua thì tài s n ư c bán cho ngư i tr giá li n k n u giá li n k ít nh t b ng giá kh i i m. Kho n ti n t trư c c a ngư i t ch i mua thu c v ngư i có tài s n bán u giá. 2. Trong trư ng h p ngư i tr giá li n k không ng ý mua ho c giá tr li n k th p hơn giá kh i i m thì cu c bán u giá coi như không thành. Kho n ti n t trư c c a ngư i t ch i mua quy nh t i kho n 1 i u này thu c v ngư i có tài s n bán u giá. i u 22. Tr l i tài s n bán u giá trong trư ng h p bán u giá tài s n không thành Trong trư ng h p bán u giá tài s n không thành, thì ngư i bán u giá tài s n tr l i tài s n ư c giao b o qu n ho c qu n lý cho ngư i có tài s n bán u giá trong th i h n ch m nh t là ba ngày, k t ngày bán u giá tài s n không thành, tr trư ng h p các bên có tho thu n khác ho c pháp lu t có quy nh khác. i u 23. Thanh toán ti n bán tài s n trong trư ng h p bán u giá tài s n thành Vi c thanh toán ti n bán tài s n trong trư ng h p bán u giá tài s n thành do ngư i bán u giá tài s n và ngư i có tài s n bán u giá tho thu n trong h p ng y quy n bán u giá tài s n, tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác. i u 24. Th i h n, phương th c, a i m thanh toán ti n mua tài s n, giao tài sau ã bán u giá 1. Th i h n, phương th c, a i m thanh toán ti n mua tài s n ã bán u giá do ngư i bán u giá tài s n và ngư i mua ư c tài s n bán u giá tho thu n trong văn b n bán u giá tài s n. 2. Th i h n, a i m giao tài s n ã bán u giá do ngư i bán u giá tài s n và ngư i mua ư c tài s n bán u giá tho thu n trong văn b n bán u giá tài s n. Vi c giao tài s n ã bán u giá là tài s n thi hành án cho ngư i mua ư c tài s n bán d u giá ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v thi hành án dân s . i u 25. Mua l i tài s n ã bán u giá 1. Ngư i có tài s n bán u giá ch ư c mua l i tài s n ã bán u giá, n u ngư i mua ư c tài s n bán u giá ng ý.
 10. 2. Vi c mua l i tài s n dã bán u giá ư c th c hi n theo quy nh c a B lu t Dân s v h p ng mua bán tài s n. i u 26. Chi phí bán u giá tài s n 1. Trong trư ng h p bán u giá tài s n thành thì ngư i có tài s n bán u giá thanh toán cho ngư i bán u giá tài s n các chi phí bán u giá tài s n sau ây: a. Phí u giá ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v phí, l phí; b. Các chi phí th c t , h p lý cho vi c bán u giá tài s n do ngư i có tài s n bán u giá và ngư i bán u giá tài s n tho thu n. 2. Trong trư ng h p bán u giá tài s n không thành thì ngư i có tài s n bán u giá thanh toán cho ngư i bán u giá tài s n các chi phí quy nh t i i m b kho n 1 i u này, tr trư ng h p các bên có tho thu n khác ho c pháp lu t có quy nh khác. i u 27. Phí d ch v làm th t c chuy n quy n s h u, quy n s d ng, xác nh giá kh i i m c a tài s n bán u giá (sau ây g i chung là phí d ch v ) 1. T ch c, cá nhân có yêu c u và ư c ngư i bán u giá tài s n cung c p d ch v làm th t c chuy n quy n s h u, quy n s d ng tài s n xác nh giá kh i i m c a tài s n bán u giá thì ph i tr phí d ch v cho ngư i bán u giá tài s n. 2. M c phí d ch v do các bên tho thu n trên cơ s chi phí c n thi t h p lý và giá th trư ng t i a phương. i u 28. Qu n lý, s d ng chi phí bán u giá tài s n, phí d ch v và các kho n thu khác 1. Vi c qu n lý, s d ng chi phí bán u giá tài s n, phí d ch v và các kho n thu khác c a Trung tâm d ch v bán u giá tài s n ho c doanh nghi p bán u giá tài s n ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v phí, l phí và ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu ho c cho doanh nghi p. 2. B Tài chính hư ng d n ch thu chi tài chính c a H i ng bán u giá tài s n. i u 29. H sơ c p gi y ch ng nh n quy n s h u, quy n s d ng tài s n bán u giá H sơ c p gi y ch ng nh n quy n s h u, quy n s d ng tài s n bán u giá bao g m văn b n bán u giá tài s n và các lo i gi y t sau ây, tùy theo t ng lo i tài s n: 1. i v i tài s n thu c s h u c a cá nhân, t ch c: gi y ch ng nh n quy n s h u, quy n s d ng tài s n ho c gi y t h p l khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. i v i tài s n bán u giá thu c s h u nhà nư c: ngoài gi y t ch ng nh n quy n s h u, quy n s d ng tài s n, n u vi c bán tài s n ó ph i có s ng ý ho c cho phép c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n thì ph i có văn b n ng ý, cho phép c a cơ quan ó.
 11. 3. i v i tài s n thi hành án: b n sao b n án, quy t nh c a Toà án, quy t nh thi hành án, quy t nh kê biên tài s n c a cơ quan thi hành án và các lo i gi y t ch ng nh n quy n s h u, quy n s d ng tài s n, n u có. 4. i v i tài s n b t ch thu sung qu nhà nư c: quy t nh t ch thu tài s n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 5. i v i tài s n xác l p quy n s h u c a nhà nư c: quy t nh ho c văn b n c a U ban nhân dân c p có thNm quy n ho c cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 6. i v i tài s n b o m thì ngoài gi y ch ng nh n quy n s h u, quy n s d ng tài s n ho c gi y t h p l khác theo quy nh c a pháp lu t, còn kèm theo h p ng b o m, h p ng tín d ng, biên b n x lý tài s n ho c biên b n thu gi tài s n, n u có. i u 30. C p gi y ch ng nh n quy n s h u, quy n s d ng tài s n bán u giá 1. i v i tài s n ã bán u giá, cơ quan nhà nư c có thNm quy n có trách nhi m c p gi y ch ng nh n quy n s h u, quy n s d ng tài s n cho ngư i mua ư c tài s n bán u giá. 2. Th i h n c p gi y ch ng nh n quy n s h u, quy n s d ng i v i tài s n ã bán u giá là ba mươi ngày, k t ngày nh n h sơ theo quy nh t i i u 29 c a Ngh nh này, tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác. i u 31. Trách nhi m v giá tr , ch t lư ng c a tài s n ã bán u giá Ngư i bán u giá tài s n không ch u trách nhi m v giá tr , ch t lư ng c a tài s n ã bán u giá, tr trư ng h p không thông báo y , chính xác cho ngư i tham gia u giá tài s n nh ng thông tin c n thi t có liên quan n giá tr , ch t lư ng c a tài s n ã bán u giá. i u 32. Hu k t qu bán u giá tài s n 1. K t qu bán u giá tài s n b hu trong các trư ng h p sau ây: a) Do tho thu n gi a ngư i có tài s n bán u giá, ngư i mua ư c tài s n bán u giá và ngư i bán u giá tài s n, tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác; b. H p ng u quy n bán d u giá tài s n, văn b n bán u giá tài s n b Toà án tuyên b vô hi u ho c b hu theo quy nh c a B lu t Dân s ; c. CÓ quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n v vi c s a i m t ph n ho c hu toàn b các quy t nh liên quan n tài s n bán u giá do có vi ph m pháp lu t. 2. Trong trư ng h p k t qu bán u giá tài s n b hu thì các bên khôi ph c l i tình tr ng ban u, hoàn tr cho nhau tài s n ã nh n; n u không hoàn tr ư c b ng hi n v t, thì ph i tr b ng ti n. Bên có l i gây thi t h i ph i b i thư ng. 3. B Tư pháp hư ng d n c th v vi c hu k t qu bán u giá tài s n quy nh t i kho n 1 i u này.
 12. i u 33. T ch c bán u giá l i Trong trư ng h p bán u giá tài s n không thành thì vi c t ch c bán u giá l i ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t ho c theo tho thu n gi a ngư i có tài s n bán u giá và ngư i bán u giá tài s n. Vi c t ch c bán u giá l i ư c ti n hành theo th t c như i vào vi c bán u giá tài s n l n u. Chương 3: NGƯ I BÁN U GIÁ i u 34. Ngư i bán u giá 1. Doanh nghi p bán u giá tài s n. 2. Trung tâm d ch v bán u giá tài s n. 3. H i ng bán u giá tài s n. i u 35. Doanh nghi p bán d u giá tài s n Doanh nghi p ư c ti n hành kinh doanh d ch v bán u giá tài s n khi có các i u ki n sau ây: 1. CÓ ăng ký kinh doanh d ch v bán u giá tài s n; 2. CÓ ít nh t 1 u giá viên; 3. CÓ cơ s v t ch t b o m cho vi c th c hi n bán u giá tài s n. i u 36. Trung tâm d ch v bán u g á tài s n 1. Vi c bán u giá tài s n ch y u thông qua các t ch c doanh nghi p. Trong trư ng h p c n thi t thì m i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thành l p m t Trung tâm d ch v bán u giá tài s n (sau ây g i t t là Trung tâm). Trung tâm do Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh thành l p và giao cho S chuyên môn có ch c năng qu n lý nhà nư c v công tác bán u giá tài s n t i a phương tr c ti p qu n lý. 2. Trung tâm là ơn v s nghi p có thu, có tr s , có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng. Trung tâm có Giám c, k toán, th qu , th kho và ít nh t là m t u giá viê. Giám c Trung tâm ph i là u giá viên. 3. Trung tâm có nhi m v bán u giá tài s n thi hành án, tài s n là tang v t, phương ti n vi ph m hành chính b t ch thu sung qu nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t.
 13. Ngoài nhi m v bán u giá các tài s n quy nh t i kho n này, Trung tâm có th ký h p ng v i t ch c, cá nhân có yêu c u bán u giá các lo i tài s n khác. i u 37. H i ng bán u giá tài s n. 1. H i ng bán u giá tài s n do Th trư ng cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n quy t nh thành l p t ch c bán u giá tài s n c a Nhà nư c có giá tr dư i mư i tri u ng. 2. Trong trư ng h p tài s n là c v t, tài s n có giá tr văn hoá - l ch s , tài s n có giá tr c bi t l n ph i ư c bán u giá thông qua H i ng bán u giá tài s n ho c t ch c bán u giá nư c ngoài thì vi c thành l p H i ng bán u giá tài s n ho c thuê t ch c bán u giá nư c ngoài ư c th c hi n theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . i u 38. Nghĩa v c a ngư i bán u giá tài s n 1. T ch c vi c bán u giá tài s n theo nguyên t c và th t c quy nh t i Ngh nh này. 2. Niêm y t, thông báo công khai, y , chính xác các thông tin c n thi t có liên quan n tài s n bán u giá. 3. B o qu n tài s n bán u giá khi ư c ngư i có tài s n giao b o qu n ho c qu n lý. 4. Trưng bày, cho xem và cho tham kh o h sơ tài s n bán u giá. 5. Giao tài s n bán u giá ư c giao b o qu n ho c qu n lý cho ngư i mua ư c tài s n bán u giá; yêu c u ngư i có tài s n bán u giá giao tài s n cho ngư i mua ư c tài s n bán u giá trong trư ng h p ngư i có tài s n bán u giá ang tr c ti p qu n lý tài s n ó. 6. Cung c p y các gi y t liên quan n tài s n bán u giá cho ngư i mua ư c tài s n bán u giá. 7. Thanh toán cho ngư i có tài s n bán u giá s ti n bán tài s n sau khi tr các chi phí bán u giá theo quy nh t i i u 26 c a Ngh nh này 8. Th c hi n ch k toán, tài chính theo quy nh c a pháp lu t. 9. B i thư ng thi t h i trong trư ng h p có l i do vi ph m nghĩa v . 10. nh kỳ hàng năm, Trung tâm và doanh nghi p bán u giá tài s n báo cáo U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi Trung tâm, doanh nghi p t tr s chính và B Tư pháp v t ch c và ho t ng c a mình. i u 39. Quy n c a ngư i bán u giá tài s n 1. Yêu c u ngư i có tài s n bán u giá cung c p y , chính xác thông tin, gi y t liên quan n tài s n bán u giá.
 14. 2. Yêu c u ngư i mua ư c tài s n bán u giá th c hi n vi c thanh toán ti n mua tài s n bán u giá. 3. Yêu c u ngư i có tài s n bán u giá th c hi n vi c thanh toán chi phí bán u giá tài s n theo quy nh t i i u 26 c a Ngh nh này. i u 40. Ngư i i u hành cu c bán u giá tài s n 1. Ngư i i u hành cu c bán u giá tài s n là u giá viên. 2. Trong trư ng h p bán u giá các tài s n c thù, ngư i bán u giá tài s n có th c ho c thuê ngư i không ph i là u giá viên nhưng có hi u bi t v tài s n ó i u hành cu c bán u giá tài s n. i u 41. u giá viên 1. u giá viên là ngư i có các i u ki n quy nh t i kho n 2 i u này, ư c c p Th u giá viên th c hi n vi c bán u giá tài s n theo quy nh c a Ngh nh này. 2. Công dân Vi t Nam thư ng trú t i Vi t Nam có các i u ki n sau ây thì ư c c p Th u giá viên: a. CÓ b ng t t nghi p i h c và ã qua th c t công tác theo ngành h c t hai năm tr lên; b. CÓ phNm ch t d o c t t; c. Không ph i là ngư i b m t ho c b h n ch năng l c hành vi dân s , ngư i ang b truy c u trách nhi m hình s ho c ã b k t án mà chưa ư c xoá án tích, ngư i ang b qu n ch hành chính. i u 42. Th t c c p Th u giá viên 1. Ngư i mu n ư c c p Th u giá viên ph i có h sơ xin c p Th u giá viên. H sơ g m các gi y t sau ây: a. ơn xin c p Th u giá viên; b. SƠ y u lý l ch; c. Phi u lý l ch tư pháp; d. B n sao b ng t t nghi p i h c; .. . Gi y xác nh n th i gian công tác theo quy nh t i i m a kho n 2 i u 41 c a Ngh nh này. 2. H sơ xin c p Th u giá viên do Trung tâm ho c doanh nghi p bán u giá tài s n g i n B Tư pháp. Trong th i h n mư i lăm ngày, k t ngày nh n ư c h sơ
 15. h p l , B Tư pháp có trách nhi m c p Th u giá viên cho ngư i làm ơn; trong trư ng h p t ch i thì ph i thông báo lý do b ng văn b n cho Trung tâm ho c doanh nghi p ã n p h sơ. i u 43. Quy n, nghĩa v c a u giá viên 1. Tr c ti p th c hi n và ch u trách nhi m v vi c t ch c bán u giá tài s n 2. i u hành cu c bán u giá tài s n ho c giám sát ngư i i u hành cu c bán u giá tài s n không ph i là u giá viên ư c quy nh t i kho n 2 i u 40 c a Ngh nh này. 3. Ký tên và óng d u văn b n bán u giá tài s n Chương 4: QU N LÝ NHÀ NƯ C V BÁN U GIÁ TÀI S N i u 44. Nhi m v , quy n h n c a B Tư pháp B Tư pháp là cơ quan giúp Chính ph th c hi n qu n lý nhà nư c th ng nh t v t ch c và ho t ng bán u giá tài s n trong ph m vi c nư c, có nhi m v , quy n h n sau ây: 1. So n th o, trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành ho c ban hành theo thNm quy n các văn b n quy ph m pháp lu t v t ch c và hoá ng bán u giá tài s n; hư ng d n thi hành các văn b n quy ph m pháp lu t ó. 2. Ban hành, qu n lý và hư ng d n theo thNm quy n vi c s d ng các m u văn b n, gi y t trong lĩnh vào bán u giá tài s n. S ăng ký bán u giá tài s n. 3. Ki m tra, thanh tra v t ch c và ho t ng bán u giá tài s n theo thNm quy n. 4. T ng h p và hàng năm báo cáo Th tư ng Chính ph v t ch c và ho t ng bán u giá tài s n. 5. H p tác qu c t trong lĩnh v c bán u giá tài s n. 6. Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác ư c Chính ph giao. i u 45. Nhi m v , quy n h n c a B Tài chính 1. Hư ng d n v ch tài chính trong ho t ng bán u giá tài s n. 2. Hư ng d n, ki m tra vi c chuy n giao tài s n nhà nư c bán u giá 3. Hư ng d n vi c xác nh giá kh i i m c a tài s n bán u giá là tài s n nhà nư c. 4. Hư ng dân chung v m c thu, vi c qu n lý, s d ng phí u giá thu c ngu n thu c a ngân sách nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t v phí l phí.
 16. i u 46. Nhi m v , quy n h n c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương qu n lý ho t ng bán u giá tài s n t i a phương, có nhi m v , quy n h n sau ây: 1. Quy t nh thành l p Trung tâm; b nhi m, mi n nhi m Giám c Trung tâm. 2. B o m biên ch , cơ s v t ch t và phương ti n làm vi c cho Trung tâm. 3. Quy nh c th v m c phí u giá t i a phương căn c vào quy t nh c a H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 4. Ki m tra, thanh tra v t ch c và ho t ng bán u giá tài s n trong ph m vi a phương theo thNm quy n. Chương 5: KHEN THƯ NG, X LÝ VI PH M, KHI U N I, T CÁO VÀ GI I QUY T TRANH CH P i u 47. Khen thư ng Cá nhân, t ch c có thành tích xu t s c trong lĩnh v c bán u giá tài s n thì ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 48. X lý vi ph m i v i ngư i tham gia u giá tài s n 1. Ngư i tham gia u giá tài s n có hành vi phá r i, c n tr cu c bán u giá tài s n ho c liên k t thông ng, dìm giá tài s n bán u giá thì b tru t quy n tham gia u giá tài s n và thông ư c hoàn tr kho n ti n t trư c. 2. Ngư i i u hành cu c bán u giá tài s n có quy n tru t quy n tham gia u giá i v i ngư i có hành vi quy nh t i kho n 1 i u này. Kho n ti n t trư c c a ngư i b tru t quy n tham gia u giá thu c v ngư i bán u giá tài s n. Vi c tru t quy n tham gia u giá tài s n ph i ư c ghi vào biên b n bán u giá tài s n i u 49. X lý vi ph m i v i ngư i bán u giá tài s n, ngư i i u hành cu c bán u giá tài s n 1. Ngư i bán u giá tài s n vi ph m quy nh c a Ngh nh này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan thì tuỳ theo tính ch t và m c vi ph m mà b x ph t vi ph m hành chính ho c b x lý b ng các hình th c khác theo quy nh c a pháp lu t; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ngư i i u hành cu c bán u giá tài s n vi ph m quy nh c a Ngh nh này thì tuỳ theo tính ch t và m c vi ph m mà b x ph t vi ph m hành chính, b thu h i Th u giá viên; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t.
 17. i u 50. Khi u n i, t cáo 1. Cá nhân, t ch c có quy n khi u n i i v i quy t nh hành chính, hành vi hành chính c a cơ quan hành chính nhà nư c, ngư i có thNm quy n trong cơ quan hành chính nhà nư c khi có căn c cho r ng quy t nh, hành vi ó ã vi ph m quy nh c a Ngh nh này và xâm ph m quy n, l i ích h p pháp c a mình. Vi c gi i quy t khi u n i th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. 2. Cá nhân có quy n t cáo v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n v các hành vi vi ph m quy nh c a Ngh nh này. Vi c gi i quy t t cáo tuân theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. i u 51. Gi i quy t tranh ch p Vi c gi i quy t các tranh ch p phát sinh t vi c th c hi n h p ng u quy n bán u giá tài s n và văn b n bán u giá tài s n ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v t t ng dân s ; Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 52. Quy nh chuy n ti p 1. Các trung tâm d ch v bán u giá tài s n và doanh nghi p bán u giá tài s n ư c thành l p theo quy nh c a Quy ch bán u giá tài s n ban hành kèm theo Ngh nh s 86/CP ngày 19 tháng 12 năm 1996 c a Chính ph ư c ti p t c ho t ng theo quy nh c a Ngh nh này; 2. Trong th i h n sáu mươi ngày, k t ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành. m i Trung tâm d ch v bán u giá tài s n và doanh nghi p bán u giá tài s n ang ho t ng theo quy nh c a Quy ch bán u giá tài s n ban hành kèm theo Ngh nh s 86/CP ngày 19 tháng 12 năm 1996 c a Chính ph ph i có ít nh t m t u giá viên theo quy nh c a Ngh nh này. i u 53. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Ngh nh s 86/CP ngày 19 tháng 12 năm 1996 c a Chính ph ban hành Quy ch bán u giá tài s n. i u 54. Trách nhi m thi hành 1. B Tư pháp ph i h p v i B Tài chính và các B có liên quan hư ng d n thi hành Ngh nh này.
 18. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản