Nghị định số 06/2000/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
45
lượt xem
2
download

Nghị định số 06/2000/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 06/2000/NĐ-CP về việc hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 06/2000/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06/2000/N -CP Hà N i, ngày 06 tháng 3 năm 2000 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 06/2000/N -CP NGÀY 06 THÁNG 3 NĂM 2000 V VI C H P TÁC U TƯ V I NƯ C NGOÀI TRONG LĨNH V C KHÁM CH A B NH, GIÁO D C ÀO T O, NGHIÊN C U KHOA H C CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996; m r ng vi c h p tác u tư v i nư c ngoài trong lĩnh v c khám ch a b nh, giáo d c ào t o, nghiên c u khoa h c; Theo ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. 1. Ngh nh này quy nh vi c h p tác u tư v i nư c ngoài i v i các cơ s khám ch a b nh, giáo d c ào t o, ho t ng khoa h c và công ngh . 2. Các ho t ng h p tác v i nư c ngoài không vì m c ích l i nhu n quy nh t i kho n 1 i u này không thu c ph m vi i u ch nh c a Ngh nh này. i u 2. N i dung h p tác u tư v i nư c ngoài theo quy nh c a Ngh nh này g m các lĩnh v c: 1. Khám ch a b nh: a) Th c hi n các d ch v khám ch a b nh n i trú, ngo i trú cho ngư i nư c ngoài và ngư i Vi t Nam; b) Th c hi n các d ch v xét nghi m, chNn oán hình nh, thăm dò ch c năng... g i chung là d ch v c n lâm sàng liên quan n khám ch a b nh. 2. Giáo d c ào t o:
  2. a) Giáo d c m i b c h c, c p h c cho ngư i nư c ngoài hi n ang công tác có th i h n t i Vi t Nam; b) Giáo d c b c ph thông trung h c cho ngư i nư c ngoài và ngư i Vi t Nam; c) Trung h c chuyên nghi p, d y ngo i ng , d y ngh cho ngư i nư c ngoài và ngư i Vi t Nam; d) Giáo d c cao ng, i h c và sau i h c cho ngư i nư c ngoài và ngư i Vi t Nam thu c các lĩnh v c khoa h c k thu t, công ngh , khoa h c t nhiên, khoa h c qu n lý kinh t , ngôn ng . 3. Nghiên c u khoa h c: Nghiên c u khoa h c ho c th c hi n các d ch v liên quan n nghiên c u khoa h c trong các lĩnh v c khoa h c k thu t, công ngh , khoa h c t nhiên, khoa h c qu n lý kinh t , ngôn ng . i u 3. Vi c h p tác u tư v i nư c ngoài ư c th c hi n theo các hình th c sau: 1. Trong lĩnh v c khám ch a b nh: a) Thành l p b nh vi n, phòng khám, cơ s c n lâm sàng theo hình th c liên doanh ho c 100% v n nư c ngoài; b) H p ng h p tác kinh doanh ti n hành các ho t ng khám ch a b nh và các d ch v c n lâm sàng. (Sau ây g i chung là cơ s khám ch a b nh có v n u tư nư c ngoài). 2. Trong lĩnh v c giáo d c ào t o: a) Thành l p cơ s giáo d c, ào t o theo hình th c liên doanh th c hi n các ho t ng nêu t i i m a, c và d kho n 2 i u 2 c a Ngh nh này; b) H p ng h p tác kinh doanh th c hi n các ho t ng giáo d c, ào t o nêu t i i m a, c và d kho n 2 i u 2 c a Ngh nh này; c) Thành l p cơ s giáo d c, ào t o theo hình th c 100% v n nư c ngoài th c hi n các ho t ng quy nh t i i m a, c và d kho n 2 i u 2 c a Ngh nh này; d) Thí i m thành l p cơ s giáo d c ào t o theo hình th c liên doanh ho c h p ng h p tác kinh doanh t i Hà N i và thành ph H Chí Minh th c hi n các ho t ng nêu t i i m b, kho n 2, i u 2 c a Ngh nh này. (Sau ây g i chung là cơ s giáo d c có v n u tư nư c ngoài). 3. Trong lĩnh v c nghiên c u khoa h c:
  3. a) Thành l p vi n, trung tâm nghiên c u khoa h c ho c th c hi n các d ch v liên quan n nghiên c u trong các lĩnh v c khoa h c k thu t, công ngh , khoa h c t nhiên, khoa h c qu n lý kinh t , ngôn ng theo hình th c liên doanh ho c thí i m thành l p cơ s 100% v n nư c ngoài; b) H p ng h p tác kinh doanh ti n hành các ho t ng nghiên c u khoa h c quy nh t i i m a c a kho n này. (Sau ây g i chung là cơ s nghiên c u khoa h c có v n u tư nư c ngoài). i u 4. ThNm quy n xét duy t d án u tư và vi c thNm nh d án, c p Gi y phép u tư ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 1, 2 i u 93 và kho n 1, 2 và 3 i u 94 c a Ngh nh s 12/CP ngày 18 tháng 02 năm 1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam (Sau ây g i là Ngh nh s 12/CP). Chương 2: CƠ S KHÁM CH A B NH CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI i u 5. T ch c Vi t Nam ư c h p tác u tư v i nư c ngoài thành l p cơ s khám ch a b nh có v n u tư nư c ngoài theo quy nh c a Ngh nh này g m: 1. B nh vi n, phòng khám a khoa, chuyên khoa, cơ s khám ch a b nh là ơn v s nghi p có thu Vi t Nam; 2. B nh vi n, phòng khám a khoa, chuyên khoa, các cơ s khám ch a b nh thu c m i thành ph n kinh t ; 3. Các i tư ng nêu t i các kho n 1, 3, 4 và 5 i u 2 Ngh nh s 12/CP. i u 6. 1. i u ki n thành l p và ho t ng c a cơ s khám ch a b nh có v n u tư nư c ngoài: a) Vi c thành l p cơ s khám ch a b nh ph i căn c vào nhu c u do B Y t xác nh d a trên quy ho ch t ch c m ng lư i khám ch a b nh và i tư ng ph c v trên a bàn; b) Có ngư i qu n lý năng l c, bác sĩ, nhân viên y t trình theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam; c) Các phương pháp áp d ng trong chNn oán, i u tr , chăm sóc ngư i b nh ph i là phương pháp hi n i v i ch t lư ng cao, b o m ư c tính hi u qu và s an toàn cho ngư i b nh; d) Có cơ s v t ch t, trang thi t b , d ng c y t áp ng nhu c u, b o m ch t lư ng và v sinh môi trư ng;
  4. e) Ph i có k ho ch h p tác chuy n giao công ngh và ào t o cán b Vi t Nam. 2. Quy n và nghĩa v c a cơ s khám ch a b nh có v n u tư nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t v hành ngh y, dư c tư nhân, pháp lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và các quy nh hi n hành c a pháp lu t Vi t Nam có liên quan. i u 7. Giám c, bác sĩ, nhân viên y t làm vi c trong các cơ s khám ch a b nh có v n u tư nư c ngoài ph i i u ki n hành ngh theo quy nh c a pháp lu t v hành ngh y, dư c tư nhân. Trư ng h p bác sĩ, nhân viên y t có b ng do nư c ngoài c p thì ăng ký theo hư ng d n c a B Y t ư c hành ngh t i Vi t Nam. i u 8. H sơ xin c p Gi y phép u tư bao g m nh ng tài li u theo quy nh t i các i u 10, 13, 27 Ngh nh s 12/CP, trong ó c n nêu rõ thêm các n i dung sau: 1. Ph m vi hành ngh ; 2. S lư ng, cơ c u d ki n bác sĩ, nhân viên y t ch ch t; 3. Cơ s v t ch t k thu t, trang thi t b . i u 9. Trư c khi ho t ng, cơ s khám ch a b nh có v n u tư nư c ngoài ph i ăng ký hành ngh v i B Y t ư c c p Gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n hành ngh . Chương 3: CƠ S GIÁO D C CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI i u 10. T ch c Vi t Nam ư c h p tác u tư v i nhà u tư nư c ngoài thành l p cơ s giáo d c có v n u tư nư c ngoài g m: 1. Các trư ng, cơ s giáo d c thu c h th ng giáo d c qu c dân; 2. Các i tư ng nêu t i các kho n 1, 3, 4, 5 i u 2 Ngh nh s 12/CP. i u 11. 1. i u ki n thành l p và ho t ng c a cơ s giáo d c có v n u tư nư c ngoài: a) Phù h p v i quy ho ch m ng lư i giáo d c ào t o ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t; b) Có giáo viên, gi ng viên trình theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam; c) Có cơ s v t ch t k thu t, trang thi t b phù h p v i trình , quy mô giáo d c ào t o; d) Có chương trình và n i dung giáo d c phù h p v i quy nh c a Lu t Giáo d c và các quy nh khác có liên quan;
  5. Trư ng h p cơ s giáo d c có v n u tư nư c ngoài ch ào t o ngư i nư c ngoài thì ch c n ăng ký chương trình và n i dung ào t o v i cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. 2. Quy n và nghĩa v c a cơ s giáo d c có v n u tư nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t v giáo d c và pháp lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. i u 12. H sơ xin c p Gi y phép u tư c a cơ s giáo d c có v n u tư nư c ngoài bao g m nh ng tài li u quy nh t i các i u 10, 13, 27 Ngh nh s 12/CP, trong ó c n nêu rõ thêm các n i dung sau: a) M c tiêu, quy mô, chương trình và th i gian ào t o; b) Ch tuy n sinh, sách giáo khoa, giáo trình; gi i trình v cơ s v t ch t và các phương ti n ph c v cho vi c giáo d c, ào t o; c) S lư ng và cơ c u d ki n các giáo viên, gi ng viên ch ch t; d) Quy nh v h c phí và các kho n óng góp; e) ăng ký văn b ng, ch ng ch do cơ s giáo d c c p. i u 13. 1. Cơ s giáo d c có v n u tư nư c ngoài ch ư c ào t o theo quy mô, chương trình, i tư ng và th i h n ã ư c quy nh trong Gi y phép u tư; 2. Cơ s giáo d c có v n u tư nư c ngoài khi thành l p và ho t ng t i Vi t Nam ph i th c hi n nghiêm ch nh các quy nh c a pháp lu t v giáo d c, v u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và các quy nh có liên quan c a pháp lu t Vi t Nam. Chương 4: CƠ S NGHIÊN C U KHOA H C CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI i u 14. T ch c Vi t Nam ư c h p tác u tư v i nư c ngoài thành l p cơ s nghiên c u khoa h c có v n u tư nư c ngoài theo quy nh c a Ngh nh này g m: 1. Vi n Nghiên c u, Trung tâm nghiên c u và các cơ s nghiên c u v khoa h c k thu t, công ngh , khoa h c t nhiên, khoa h c qu n lý kinh t , ngôn ng là các ơn v hành chính s nghi p; 2. Vi n Nghiên c u, Trung tâm nghiên c u và các cơ s nghiên c u v khoa h c k thu t, công ngh , khoa h c t nhiên, khoa h c qu n lý kinh t , ngôn ng thu c m i thành ph n kinh t ; 3. Các i tư ng nêu t i các kho n 1, 3, 4, 5, i u 2 Ngh nh s 12/CP. i u 15.
  6. 1. i u ki n thành l p và ho t ng c a cơ s nghiên c u khoa h c có v n u tư nư c ngoài: a) Phù h p v i quy ho ch ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t; b) Có cán b nghiên c u trình theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam; c) Có cơ s v t ch t k thu t và trang thi t b phù h p v i lo i hình và quy mô nghiên c u khoa h c. 2. Quy n và nghĩa v c a cơ s nghiên c u khoa h c có v n u tư nư c ngoài theo quy nh c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và các quy nh có liên quan c a pháp lu t Vi t Nam. i u 16. H sơ xin c p gi y phép u tư c a cơ s nghiên c u khoa h c có v n u tư nư c ngoài bao g m nh ng tài li u theo quy nh t i các i u 10, 13, 27 Ngh nh s 12/CP, trong ó c n nêu rõ thêm các n i dung sau: 1. M c tiêu, quy mô, lĩnh v c và lo i hình nghiên c u khoa h c; 2. S lư ng và cơ c u d ki n các cán b nghiên c u ch ch t; 3. Cơ s v t ch t k thu t, trang thi t b . i u 17. Trong quá trình ho t ng, các t ch c khoa h c h p tác v i nư c ngoài và ngư i làm vi c trong các t ch c khoa h c ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. Chương 5: KHUY N KHÍCH VÀ ƯU ÃI U TƯ i u 18. Cơ s khám ch a b nh, cơ s giáo d c ào t o, cơ s nghiên c u khoa h c ư c thành l p và ho t ng theo quy nh c a Ngh nh này có a v pháp lý theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, ư c quy n t ch v tài chính và t ch u trách nhi m trư c pháp lu t v các ho t ng c a mình. i u 19. 1. Cơ s khám ch a b nh, cơ s giáo d c, cơ s nghiên c u khoa h c có v n u tư nư c ngoài ph i th c hi n các nghĩa v thu , tài chính như doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và ư c hư ng các khuy n khích ưu ãi u tư theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và các quy nh có liên quan c a pháp lu t Vi t Nam; 2. Cơ s khám ch a b nh, cơ s giáo d c và cơ s nghiên c u khoa h c có v n u tư nư c ngoài ư c hư ng m c thu thu nh p 10% trong su t th i gian ho t ng; ư c mi n thu thu nh p trong th i gian 4 năm k t khi kinh doanh có lãi và gi m 50% trong 4 năm ti p theo;
  7. 3. Cơ s khám ch a b nh, cơ s giáo d c và cơ s nghiên c u khoa h c có v n u tư nư c ngoài ư c mi n thu thu nh p trong th i gian 8 năm k t khi kinh doanh có lãi n u áp ng m t trong các i u ki n sau ây: a) u tư vào a bàn khuy n khích u tư quy nh t i Ngh nh s 10/1998/N -CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 c a Chính ph ; b) Nhà u tư nư c ngoài cam k t chuy n giao không b i hoàn tài s n c nh cho Nhà nư c Vi t Nam sau khi k t thúc ho t ng. i u 20. Nhà u tư nư c ngoài ư c hoàn 100% s thu thu nh p ã n p cho ph n l i nhu n tái u tư m r ng, tái u tư chi u sâu vào cơ s hi n có ho c u tư m i theo các n i dung quy nh t i i u 2 Ngh nh này. i u 21. Cơ s khám ch a b nh, cơ s giáo d c và cơ s nghiên c u khoa h c có v n u tư nư c ngoài ư c hư ng m c thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài là 5%. i u 22. D án u tư vào lĩnh v c khám ch a b nh, giáo d c ào t o, nghiên c u khoa h c theo quy nh c a Ngh nh này ư c hư ng m c ti n thuê t th p nh t theo quy nh hi n hành. i u 23. Cơ s khám ch a b nh, cơ s giáo d c và cơ s nghiên c u khoa h c có v n u tư nư c ngoài ư c b o m cân i ngo i t trong su t th i gian ho t ng theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. Chương 6: VI C H P TÁC U TƯ V I NƯ C NGOÀI C A T CH C VI T NAM LÀ ƠN VN S NGHI P CÓ THU i u 24. ơn v s nghi p có thu Vi t Nam khi h p tác u tư v i nư c ngoài ư c s d ng tài s n ư c giao góp v n theo quy nh c a pháp lu t v u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; ph n tài s n dùng h p tác u tư v i nư c ngoài ư c chuy n sang ch h ch toán kinh doanh theo hư ng d n c a B Tài chính. i u 25. ơn v s nghi p có thu Vi t Nam ch ch u trách nhi m trong ph n tài s n ư c phép h p tác u tư v i nư c ngoài. i u 26. Vi c tuy n d ng lao ng là công ch c Nhà nư c sang làm vi c t i cơ s khám ch a b nh, cơ s giáo d c, cơ s nghiên c u khoa h c có v n u tư nư c ngoài và các ch i v i ngư i lao ng ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t lao ng. Chương 7: QU N LÝ NHÀ NƯ C i u 27. B K ho ch và u tư, các B , ngành liên quan, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình th c hi n vi c qu n lý Nhà nư c i v i các cơ s khám ch a b nh, cơ s giáo d c ào
  8. t o, cơ s nghiên c u khoa h c có v n u tư nư c ngoài theo quy nh t i các i u 95, 96, 97 và 98 Ngh nh s 12/CP. i u 28. B Y t , B Giáo d c và ào t o, B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, B Lao ng - Thương binh và Xã h i và B , ngành liên quan th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v chuyên ngành i v i các cơ s khám ch a b nh, cơ s giáo d c, cơ s nghiên c u khoa h c có v n u tư nư c ngoài; ban hành và hư ng d n th c hi n chính sách, quy nh v khám ch a b nh, giáo d c ào t o, nghiên c u khoa h c. i u 29. 1. B Y t , B Giáo d c và ào t o, B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, B Lao ng - Thương binh và Xã h i và B , ngành liên quan th c hi n thanh tra, ki m tra chuyên ngành i v i cơ s khám ch a b nh, cơ s giáo d c, cơ s nghiên c u khoa h c có v n u tư nư c ngoài. Trong quá trình thanh tra, ki m tra chuyên ngành, B Y t , B Giáo d c và ào t o, B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, B Lao ng - Thương binh và Xã h i và các B , ngành liên quan có quy n: a) Yêu c u cơ s ư c ki m tra cung c p tài li u c n thi t và t o i u ki n cho vi c thanh tra, ki m tra chuyên ngành; b) X lý theo thNm quy n ho c ki n ngh cơ quan Nhà nư c có thNm quy n x lý vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. 2. Cơ s khám ch a b nh, cơ s giáo d c, cơ s nghiên c u khoa h c có v n u tư nư c ngoài ph i ch p hành quy t nh thanh tra, ki m tra chuyên ngành; có quy n khi u n i theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v khi u n i và t cáo. Chương 8: I U KHO N THI HÀNH i u 30. 1. Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. 2. B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản