Nghị định số 06/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
35
lượt xem
3
download

Nghị định số 06/2009/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 06/2009/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 06/2009/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 06/2009/N -CP Hà N i, ngày 22 tháng 01 năm 2009 NGHN NNH X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C S N XU T, KINH DOANH RƯ U VÀ THU C LÁ CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Pháp l nh s a i m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 08 tháng 3 năm 2007 và Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008; Xét ngh c a B trư ng B Công Thương. NGHN NNH Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Ngh nh này quy nh các hành vi vi ph m hành chính, hình th c x ph t, m c ph t, các bi n pháp kh c ph c h u qu , thNm quy n, th t c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c s n xu t, kinh doanh rư u và thu c lá. 2. Hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c s n xu t, kinh doanh rư u và thu c lá là hành vi c ý ho c vô ý vi ph m các quy nh c a pháp lu t v qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c s n xu t, kinh doanh rư u và thu c lá mà không ph i là t i ph m và theo quy nh c a pháp lu t ph i b x ph t vi ph m hành chính. 3. Các hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c s n xu t, kinh doanh rư u và thu c lá quy nh t i Ngh nh này bao g m: vi ph m các quy nh v i u ki n v sinh an toàn th c phNm, gi y phép s n xu t, i u ki n kinh doanh, gi y phép kinh doanh, xu t nh p khNu, tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm, nhãn hi u s n phNm, dán tem s n phNm. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c s n xu t, kinh doanh rư u và thu c lá quy nh t i Ngh nh này.
 2. 2. Cá nhân, t ch c nư c ngoài có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c s n xu t, kinh doanh rư u và thu c lá trong ph m vi lãnh th , vùng c quy n kinh t và th m l c a c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, tr trư ng h p i u ư c qu c t mà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên có quy nh khác. 3. Ngư i chưa thành niên có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c s n xu t, kinh doanh rư u và thu c lá b x ph t theo quy nh t i i u 7 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 3. Gi i thích t ng Trong Ngh nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. "S n ph m rư u" là u ng ch a c n th c phNm, sau ây ư c g i chung là rư u. Rư u ư c s n xu t t quá trình lên men, có ho c không chưng c t t tinh b t c a các lo i ngũ c c, d ch ư ng c a các lo i cây và hoa qu . 2. "S n xu t rư u th công" là ho t ng s n xu t rư u b ng thi t b ơn gi n, quy mô nh và do h kinh doanh, h gia nh ho c cá nhân th c hi n. 3. "S n xu t rư u công nghi p" là ho t ng s n xu t rư u trên dây chuy n máy móc, thi t b công nghi p. 4. "Nguyên li u thu c lá" là thu c lá dư i d ng lá r i, lá ã sơ ch tách c ng ho c thu c lá s i, thu c lá t m, c ng thu c lá và các ch phNm thay th khác dùng s n xu t ra các s n phNm thu c lá. 5. "S n ph m thu c lá" là s n phNm ư c s n xu t t toàn b hay m t ph n nguyên li u thu c lá, sau ây ư c g i chung là thu c lá. Thu c lá ư c ch bi n dư i d ng thu c i u, xì gà, thu c lá s i dùng hút tNu và các d ng s n phNm khác dùng hút, nhai, ng i. 6. "Năng l c s n xu t s n ph m thu c lá" là kh năng c a máy móc, thi t b ng b s n xu t thu c lá. 7. "Ch bi n nguyên li u thu c lá" là ho t ng ch bi n ư c th c hi n trên dây chuy n máy móc, thi t b sơ ch , tách c ng thu c lá ho c ch bi n ra thu c lá s i, thu c lá t m và các ch phNm thay th khác dùng s n xu t ra thu c lá. i u 4. Nguyên t c x ph t 1. Nguyên t c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c s n xu t, kinh doanh rư u và thu c lá ư c áp d ng theo quy nh t i i u 3 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 2. Vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c s n xu t, kinh doanh rư u và thu c lá ph i do ngư i có thNm quy n quy nh t i i u 24 và i u 25 Ngh nh này th c hi n.
 3. 3. Các tình ti t gi m nh , tăng n ng trong lĩnh v c s n xu t, kinh doanh rư u và thu c lá ư c xem xét theo quy nh t i i u 8 và i u 9 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 4. Vi c x lý vi ph m i v i ngư i có thNm quy n x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c s n xu t, kinh doanh rư u và thu c lá ph i tuân theo quy nh t i i u 121 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 5. Th i hi u x ph t và th i h n ư c coi là chưa b x ph t 1. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c s n xu t, kinh doanh rư u và thu c lá là m t năm k t ngày vi ph m hành chính trong lĩnh v c s n xu t, kinh doanh rư u và thu c lá ư c th c hi n, tr trư ng h p quy nh t i kho n 2 i u này. 2. i v i hành vi vi ph m hành chính trong ho t ng xu t khNu, nh p khNu s n phNm rư u, thu c lá ho c d ch v liên quan n xu t khNu, nh p khNu rư u, thu c lá; hành vi buôn l u, buôn bán ho c v n chuy n hàng nh p l u; hành vi s n xu t, kinh doanh hàng gi thì th i hi u x ph t là hai năm k t ngày hành vi vi ph m hành chính ư c th c hi n. 3. i v i cá nhân b kh i t , truy t ho c ã có quy t nh ưa v án ra xét x theo th t c t t ng hình s nhưng sau ó có quy t nh ình ch i u tra ho c ình ch v án c a cơ quan có thNm quy n mà hành vi vi ph m có d u hi u vi ph m hành chính trong lĩnh v c s n xu t, kinh doanh rư u và thu c lá thì b x ph t hành chính; th i hi u x ph t là ba tháng k t ngày ngư i có thNm quy n x ph t nh n ư c quy t nh ình ch và h sơ v vi ph m. 4. Trong th i h n ư c quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này n u cá nhân, t ch c l i có hành vi vi ph m hành chính m i trong lĩnh v c s n xu t, kinh doanh rư u và thu c lá ho c c tình tr n tránh, c n tr vi c x ph t thì không áp d ng th i hi u quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này và ư c tính l i k t th i i m th c hi n vi ph m hành chính m i ho c th i i m ch m d t hành vi tr n tránh, c n tr vi c x ph t. 5. Cá nhân, t ch c b x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c s n xu t kinh doanh rư u và thu c lá, n u quá m t năm k t ngày ch p hành xong quy t nh x ph t ho c k t ngày h t th i hi u thi hành quy t nh x ph t mà không tái ph m thì ư c coi như chưa b x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c s n xu t, kinh doanh rư u và thu c lá. 6. Trư ng h p quá th i h n quy nh t i kho n 1, kho n 2 và kho n 3 i u này thì cá nhân, t ch c vi ph m không b x ph t vi ph m hành chính nhưng v n b áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i kho n 1 i u 1 Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và quy nh t i Ngh nh này. i u 6. Các hình th c x ph t
 4. 1. Hình th c x ph t chính: i v i m i vi ph m hành chính trong lĩnh v c s n xu t, kinh doanh rư u và thu c lá, cá nhân, t ch c vi ph m ph i ch u m t trong các hình th c x ph t chính sau ây: a) C nh cáo i v i nh ng hành vi vi ph m do vô ý, l n u, có tình ti t gi m nh ho c i v i nh ng hành vi vi ph m hành chính do ngư i chưa thành niên t 14 n 16 tu i th c hi n. b) Ph t ti n M c ph t c th i v i m t hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c s n xu t, kinh doanh rư u và thu c lá là m c trung bình c a khung ph t ti n i v i hành vi ó. N u vi ph m có tình ti t gi m nh thì m c ph t có th gi m th p hơn nhưng không ư c gi m quá m c t i thi u c a khung ph t ti n. N u vi ph m có tình ti t tăng n ng thì m c ph t có th tăng cao hơn nhưng không ư c tăng quá m c t i a c a khung ph t ti n. 2. Hình th c x ph t b sung: tùy theo tính ch t, m c vi ph m, cá nhân, t ch c vi ph m hành chính trong lĩnh v c s n xu t, kinh doanh rư u và thu c lá còn có th b áp d ng m t ho c các hình th c x ph t b sung sau ây: a) Tư c quy n s d ng Gi y phép ho t ng trong lĩnh v c s n xu t, kinh doanh rư u và thu c lá; b) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính trong lĩnh v c s n xu t, kinh doanh rư u và thu c lá. 3. Bi n pháp kh c ph c h u qu : ngoài các hình th c x ph t chính và x ph t b sung quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này, tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m, cá nhân, t ch c vi ph m hành chính trong lĩnh v c s n xu t, kinh doanh rư u và thu c lá còn có th b áp d ng bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh c th t i các i u c a Chương II, Chương III và chương IV Ngh nh này. Chương II CÁC HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH CHUNG TRONG LĨNH V C S N XU T, KINH DOANH RƯ U VÀ THU C LÁ, HÌNH TH C VÀ M C X PH T i u 7. Vi ph m các quy nh v Gi y phép s n xu t 1. Ph t ti n t 100.000 ng n 500.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) S n xu t rư u th công nh m m c ích kinh doanh khi không có Gi y phép s n xu t rư u th công (áp d ng t ngày 01 tháng 01 năm 2010); b) Gi m o, tNy xoá, s a ch a, cho thuê, cho mư n, chuy n như ng, mua bán Gi y phép s n xu t rư u th công nh m m c ích kinh doanh.
 5. 2. Ph t ti n 10.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) S n xu t rư u công nghi p ho c s n xu t thu c lá khi Gi y phép s n xu t ã h t hi u l c; b) S n xu t rư u công nghi p ho c s n xu t thu c lá khi không có Gi y phép s n xu t; c) Gi m o, tNy xoá, s a ch a, cho thuê, cho mư n, chuy n như ng, mua bán Gi y phép s n xu t rư u công nghi p ho c Gi y phép s n xu t thu c lá. 3. Hình th c x ph t b sung: t ch thu Gi y phép s n xu t i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m b kho n 1 và i m c kho n 2 i u này. i u 8. Vi ph m các quy nh v Gi y phép kinh doanh 1. Ph t ti n t 200.000 ng n 1.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Kinh doanh bán l , i lý bán l rư u ho c thu c lá khi Gi y phép kinh doanh bán l , i lý bán l ã h t hi u l c; b) Kinh doanh bán l , i lý bán l rư u ho c thu c lá khi không có Gi y phép kinh doanh bán l , i lý bán l ; c) Gi m o, tNy xoá, s a ch a, cho thuê, cho mư n, chuy n như ng, mua bán Gi y phép kinh doanh bán l , i lý bán l rư u ho c thu c lá. 2. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Kinh doanh bán buôn, i lý bán buôn rư u ho c thu c lá khi Gi y phép kinh doanh bán buôn, i lý bán buôn h t hi u l c; b) Kinh doanh bán buôn, i lý bán buôn rư u ho c thu c lá khi không có Gi y phép kinh doanh bán buôn, i lý bán buôn c) Gi m o, tNy xoá, s a ch a cho thuê, cho mư n, chuy n như ng, mua bán Gi y phép kinh doanh bán buôn, i lý bán buôn rư u ho c thu c lá. 3. Hình th c x ph t b sung: t ch thu Gi y phép kinh doanh i v i nh ng hành vi vi ph m quy nh t i i m c kho n 1 và i m c kho n 2 i u này. i u 9. Vi ph m các quy nh v i u ki n kinh doanh 1. Ph t ti n t 200.000 ng n 1.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây:
 6. a) Thương nhân bán l , i lý bán l rư u th c hi n không úng quy nh v b o qu n ch t lư ng rư u ho c phòng ch ng cháy, n t i nơi b o qu n rư u; b) Thương nhân bán l , i lý bán l thu c lá th c hi n không úng quy nh v a i m kinh doanh, a ch , quy ho ch h th ng m ng lư i kinh doanh. 2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Thương nhân bán buôn, i lý bán buôn rư u th c hi n không úng quy nh v a i m kinh doanh, a ch , các yêu c u v k thu t, trang thi t b , quy ho ch h th ng kinh doanh bán buôn rư u, kho d tr hàng, b o qu n ch t lư ng rư u và phòng ch ng cháy, n ; b) Thương nhân bán buôn, i lý bán buôn thu c lá th c hi n không úng quy nh v a i m kinh doanh, a ch , quy ho ch h th ng m ng lư i kinh doanh, cơ s v t ch t, năng l c tài chính. i u 10. Vi ph m các quy nh v nh p kh u 1. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Nh p khNu rư u ho c thu c lá không m b o yêu c u v sinh an toàn th c phNm theo quy nh c a B Y t ; b) Nh p khNu rư u ho c thu c lá không m b o ch t lư ng theo tiêu chuNn ch t lư ng ã ăng ký; c) Nh p khNu rư u l n u tiên vào Vi t Nam nhưng không th c hi n khai báo, không có văn b n xác nh n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n ch ng nh n m u rư u t yêu c u tiêu chuNn ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm. 2. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Nh p khNu gi y cu n i u thu c lá, nguyên li u thu c lá khi không có gi y phép c a B Công Thương; b) Nh p khNu s lư ng gi y cu n i u thu c lá vư t quá ch tiêu nh p khNu hàng năm ã ư c công b ; c) Nh p khNu thu c lá v i m c ích thương m i không úng v i nhãn hi u ã ăng ký và b o h t i Vi t Nam. 3. Ph t ti n t 30.000.000 ng n 40.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Nh p khNu tr c ti p, u thác nh p khNu rư u không có Gi y phép s n xu t rư u ho c Gi y phép kinh doanh bán buôn rư u;
 7. b) Bán nư c c t rư u nh p khNu dùng pha ch thành rư u thành phNm cho t ch c, cá nhân không có Gi y phép s n xu t rư u. 4. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi nh p l u rư u ho c thu c lá có giá tr n 5.000.000 ng. 5. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 4 i u này có giá tr t trên 5.000.0000 ng n 10.000.000 ng. 6. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 4 i u này có giá tr t trên 10.000.0000 ng n 20.000.000 ng. 7. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 4 i u này có giá tr t trên 20.000.0000 ng n 50.000.000 ng. 8. Ph t ti n t 50.000.000 ng n 100.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 4 i u này có giá tr t trên 50.000.0000 ng n 100.000.000 ng. 9. Hình th c x ph t b sung: t ch thu toàn b tang v t vi ph m hành chính iv i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 n kho n 8 i u này. 10. Bi n pháp kh c ph c h u qu : t ch c, cá nhân bu c ph i tiêu hu tang v t, hàng hoá, ch u m i chi phí liên quan n vi c tiêu hu tang v t vi ph m và kh c ph c h u qu i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m a, b kho n 1 các kho n 4, 5, 6, 7 và kho n 8 i u này. Trư ng h p không th áp d ng ư c bi n pháp bu c cá nhân, t ch c vi ph m tiêu hu thì t ch thu tiêu hu theo quy nh. i u 11. Vi ph m các quy nh v kinh doanh rư u và thu c lá nh p l u 1. Ph t ti n t 100.000 ng n 500.000 ng i v i hành vi kinh doanh rư u ho c thu c lá nh p l u có giá tr n 500.000 ng. 2. Ph t ti n t 500.000 ng n 2.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh tài kho n 1 i u này có giá tr t trên 500.000 ng n 2.000.000 ng. 3. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này có giá tr t trên 2.000.000 ng n 5.000.000 ng. 4. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này có giá tr t trên 5.000.000 ng n 10.000.000 ng. 5. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này có giá tr t trên 10.000.000 ng n 20.000.000 ng. 6. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này có giá tr t trên 20.000.000 ng n 50.000.000 ng. 7. Ph t ti n t 50.000.000 ng n 100.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này có giá tr trên 50.000.000 ng n 100.000.000 ng.
 8. 8. Hình th c x ph t b sung: a) T ch thu toàn b tang v t vi ph m hành chính i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 n kho n 7 i u này; b) Tư c quy n s d ng Gi y phép kinh doanh 01 năm i v i nh ng hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 n kho n 7 i u này. 9. Bi n pháp kh c ph c h u qu : cá nhân, t ch c bu c ph i tiêu hu tang v t theo quy nh, ch u m i chi phí liên quan n vi c tiêu hu tang v t vi ph m, kh c ph c h u qu i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 n kho n 7 i u này. Trư ng h p không th áp d ng ư c bi n pháp bu c cá nhân, t ch c vi ph m tiêu hu thì t ch thu tiêu hu theo quy nh. i u 12. Vi ph m các quy nh v s n xu t, kinh doanh rư u và thu c lá gi 1. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi s n xu t, kinh doanh rư u ho c thu c lá gi có giá tr n 500.000 ng. 2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này có giá tr t trên 500.000 ng n 1.000.000 ng 3. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 6.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này có giá tr t trên 1.000.000 ng n 3.000.000 ng. 4. Ph t ti n t 6.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này có giá tr t trên 3.000.000 ng n 5.000.000 ng. 5. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này có giá tr t trên 5.000.000 ng n 10.000.000 ng. 6. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 40.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này có giá tr t trên 10.000.000 ng n 20.000.000 ng. 7. Ph t ti n t 40.000.000 ng n 60.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này có giá tr trên 20.000.000 ng n 30.000.000 ng. 8. Hình th c x ph t b sung: a) T ch thu toàn b tang v t vi ph m hành chính i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 n kho n 7 i u này; b) Tư c quy n s d ng Gi y phép s n xu t, Gi y phép kinh doanh 01 năm iv i nh ng hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 n kho n 7 i u này. 9. Bi n pháp kh c ph c h u qu : cá nhân, t ch c bu c ph i tiêu hu tang v t theo quy nh, ch u m i chi phí liên quan n vi c tiêu hu tang v t vi ph m, kh c ph c h u qu i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 n kho n 7 i u này. Trư ng h p không th áp d ng ư c bi n pháp bu c cá nhân, t ch c vi ph m tiêu hu thì t ch thu tiêu hu theo quy nh.
 9. i u 13. Vi ph m các quy nh v nhãn hi u s n ph m và ghi nhãn 1. Ph t ti n t 100.000 ng n 500.000 ng i v i hành vi không ghi nhãn rư u th công nh m m c ích kinh doanh ho c ghi nhãn không úng quy nh 2. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Ghi nhãn rư u s n xu t công nghi p ho c thu c lá không úng quy nh, b) Nh p khNu rư u, thu c lá vào Vi t Nam nhưng không th c hi n ghi nhãn theo quy nh. 3. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i hành vi s n xu t thu c lá mang nhãn hi u nư c ngoài tiêu th trong nư c khi chưa ư c phép c a Th tư ng Chính ph . 4. Hình th c x ph t b sung: t ch thu toàn b tang v t vi ph m hành chính iv i hành vi vi ph m t i i m b kho n 2 và kho n 3 i u này. i u 14. Vi ph m các quy nh v dán tem 1. Ph t ti n t 100.000 ng n 500.000 ng i v i hành vi không dán tem rư u s n xu t th công nh m m c ích kinh doanh tiêu th trong nư c có giá tr n 1.000.000 ng. 2. Ph t ti n t 500.000 ng n 2.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này có giá tr t trên 1.000.000 ng n 5.000.000 ng. 3. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này có giá tr t trên 5.000.000 ng tr lên. 4. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i hành vi không dán tem rư u s n xu t công nghi p ho c thu c lá tiêu th trong nư c có giá tr n 10.000.000 ng. 5. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 4 i u này có giá tr t trên 10.000.000 ng n 20.000.000 ng. 6. Ph t ti n t 30.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 4 i u này có giá tr t trên 20.000.000 ng n 50.000.000 ng. 7. Ph t ti n t 50.000.000 ng n 100.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 4 i u này có giá tr trên 50.000.000 ng. 8. Ph t ti n t 500.000 ng n 2.000.000 ng i v i hành vi không th c hi n dán tem nh p khNu i v i rư u ho c thu c lá nh p khNu v i m c ích thương m i có giá tr n 1.000.000 ng.
 10. 9. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 8 i u này có giá tr t trên 1.000.000 ng n 5.000.000 ng. 10. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 8 i u này có giá tr t trên 5.000.000 ng n 10.000.000 ng. 11. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 8 i u này có giá tr t trên 10.000.000 ng n 20.000.000 ng. 12. Ph t ti n t 30.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 8 i u này có giá tr t trên 20.000.000 ng n 50.000.000 ng. 13. Ph t ti n t 50.000.000 ng n 100.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 8 i u này có giá tr t trên 50.000.000 ng. 14. Hình th c x ph t b sung: t ch thu toàn b tang v t vi ph m hành chính iv i hành vi vi ph m t i kho n 1 n kho n 13 i u này. Chương III CÁC HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH C THÙ TRONG LĨNH V C S N XU T, KINH DOANH RƯ U, HÌNH TH C VÀ M C X PH T i u 15. Vi ph m các quy nh v s n xu t rư u th công 1. Ph t ti n t 100.000 ng n 500.000 ng i v i hành vi s n xu t rư u th công không m b o các quy nh v tiêu chuNn ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm, b o v môi trư ng. 2. Hình th c x ph t b sung: t ch thu toàn b tang v t vi ph m hành chính iv i hành vi vi ph m t i kho n 1 i u này. i u 16. Vi ph m các quy nh v vi c cung c p thông tin v rư u 1. Ph t ti n t 100.000 ng n 500.000 ng i v i hành vi s n xu t rư u th công nh m m c ích kinh doanh không cung c p y thông tin v rư u bao g m thành ph n, hàm lư ng, ch tiêu ch t lư ng, tác h i c a vi c l m d ng rư u theo quy nh. 2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i hành vi s n xu t rư u công nghi p, không cung c p y thông tin v rư u bao g m thành ph n, hàm lư ng, ch tiêu ch t lư ng, tác h i c a vi c l m d ng rư u theo quy nh. i u 17. Vi ph m các quy nh v nghĩa v c a thương nhân kinh doanh rư u Ph t ti n t 100.000 ng n 500.000 ng i v i hành vi không niêm y t b n sao h p l Gi y phép kinh doanh rư u, ch ng lo i, giá các lo i rư u ang có bán t i a i m kinh doanh c a thương nhân. Chương IV
 11. CÁC HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH C THÙ TRONG LĨNH V C S N XU T, KINH DOANH THU C LÁ, HÌNH TH C VÀ M C X PH T i u 18. Vi ph m các quy nh v phòng, ch ng tác lo i c a thu c lá 1. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Ghi l i c nh báo tác h i c a thu c lá trên v bao thu c lá không y n i dung ho c không úng quy nh; b) Không ghi l i c nh báo tác h i c a thu c lá. 2. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i hành vi s n xu t thu c lá tiêu th trong nư c có hàm lư ng các ch t Tar, Nicotin vư t m c quy nh. 3. Hình th c x ph t b sung: t ch thu toàn b tang v t vi ph m hành chính iv i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này. 4. Bi n pháp kh c ph c h u qu : t ch c, cá nhân bu c ph i tiêu hu tang v t, hàng hoá, ch u m i chi phí liên quan n vi c tiêu hu tang v t vi ph m và kh c ph c h u qu i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này. Trư ng h p không th áp d ng ư c bi n pháp bu c cá nhân, t ch c vi ph m tiêu hu thì t ch thu tiêu hu theo quy nh. i u 19. Vi ph m các quy nh v tr ng, kinh doanh nguyên li u thu c lá 1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) S d ng gi ng cây thu c lá không th c hi n theo các quy nh c a pháp lu t v qu n lý gi ng; b) u tư phát tri n v ng tr ng cây thu c lá không phù h p v i Quy ho ch. 2. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau sau ây: a) Kinh doanh nguyên li u thu c lá khi Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh nguyên li u thu c lá ã h t hi u l c; b) Kinh doanh nguyên li u thu c lá khi chưa có Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh nguyên li u thu c lá; c) Gi m o, tNy xoá, s a ch a, cho thuê, cho mư n, chuy n như ng, mua bán Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh nguyên li u thu c lá. 3. Hình th c x ph t b sung: t ch thu Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh nguyên li u thu c lá i v i nh ng hành vi vi ph m i m c kho n 2 i u này.
 12. i u 20. Vi ph m các quy nh ch bi n nguyên li u thu c lá 1. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Ch bi n nguyên li u thu c lá khi Gi y ch ng nh n i u ki n ch bi n nguyên li u thu c lá ã h t hi u l c; b) Ch bi n nguyên li u thu c lá khi chưa có Gi y ch ng nh n i u ki n ch bi n nguyên li u thu c lá; c) Gi m o, tNy xoá, s a ch a, cho thuê, cho mư n, chuy n như ng, mua bán Gi y ch ng nh n i u ki n ch bi n nguyên li u thu c lá. 2. Hình th c x ph t b sung: t ch thu Gi y ch ng nh n i u ki n ch bi n nguyên li u thu c lá i v i nh ng hành vi vi ph m i m c kho n 1 i u này. i u 21. Vi ph m các quy nh v năng l c và s n lư ng s n xu t thu c lá 1. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 40.000.000 ng i v i hành vi s n xu t s n lư ng thu c lá hàng năm vư t dư i 10% năng l c s n xu t ư c phép. 2. Ph t ti n t 40.000.000 ng n 70.000.000 ng i v i hành vi s n xu t s n lư ng thu c lá hàng năm vư t trên 10% năng l c s n xu t ư c phép. 3. Hình th c x ph t b sung: t ch thu toàn b tang v t vi ph m hành chính iv i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này. i u 22. Vi ph m các quy nh v s d ng tem, gi y cu n i u, giá bán t i thi u thu c lá 1. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 40.000.000 ng i v i hành vi mua bán, chuy n như ng tem thu c lá. 2. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i hành vi mua bán, chuy n như ng trái phép gi y cu n i u thu c lá có giá tr n 10.000.000 ng. 3. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 2 i u này có giá tr t trên 10.000.000 ng n 50.000.000 ng. 4. Ph t ti n t 30.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 2 i u này có giá tr t trên 50.000.000 ng. 5. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i doanh nghi p s n xu t thu c lá có hành vi bán thu c lá th p hơn giá t i thi u do B Tài chính quy nh. 6. Hình th c x ph t b sung: a) T ch thu toàn b tang v t vi ph m hành chính i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1, kho n 2, kho n 3 và kho n 4 i u này;
 13. b) Tư c Gi y phép s n xu t thu c lá trong 06 tháng i v i nh ng hành vi vi ph m t i kho n 1, kho n 2, kho n 3 và kho n 4 i u này. i u 23. Vi ph m các quy nh v s d ng, thanh lý, nh p kh u, xu t kh u, tái xu t, như ng bán máy móc, thi t b chuyên ngành thu c lá 1. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i cá nhân, t ch c có m t trong các hành vi sau ây: a) Thanh lý, tiêu hu máy móc thi t b chuyên ngành thu c lá không úng quy nh; b) Không tái xu t máy móc, thi t b chuyên ngành thu c lá khi h t th i gian cho phép ư c t m nh p. 2. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i cá nhân, t ch c có m t trong các hành vi sau ây: a) Như ng bán máy móc, thi t b chuyên ngành thu c lá không úng quy nh; b) Nh p khNu máy móc, thi t b chuyên ngành thu c lá không úng quy nh. 3. Hình th c x ph t b sung: t ch thu toàn b tang v t vi ph m hành chính iv i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u này. Chương V TH M QUY N VÀ TH T C X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C S N XU T, KINH DOANH RƯ U VÀ THU C LÁ i u 24. Th m quy n x ph t vi ph m hành chính c a Ch t ch U ban nhân dân các c p 1. Ch t ch U ban nhân dân c p xã và tương ương có thNm quy n x ph t theo quy nh t i kho n 4 i u 1 Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính i v i hành vi vi ph m hành chính quy nh t i Ngh nh này thu c a bàn qu n lý c a a phương. 2. Ch t ch U ban nhân dân c p huy n có thNm quy n x ph t theo quy nh t i kho n 5 i u 1 Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính i v i hành vi vi ph m hành chính quy nh t i Ngh nh này thu c a bàn qu n lý c a a phương. 3. Ch t ch U ban nhân dân c p t nh có thNm quy n x ph t theo quy nh t i i u 30 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính i v i hành vi vi ph m hành chính quy nh t i Ngh nh này thu c a bàn qu n lý c a a phương. i u 25. Th m quy n x ph t vi ph m hành chính c a cơ quan Công an nhân dân, B i Biên phòng, C nh sát bi n, H i quan, Qu n lý th trư ng, Thanh tra Nhà nư c chuyên ngành, Cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành
 14. 1. Cơ quan Công an nhân dân có thNm quy n x ph t i v i các vi ph m hành chính trong s n xu t, kinh doanh rư u và thu c lá quy nh t i Ngh nh này thu c a bàn và lĩnh v c qu n lý c a ngành theo thNm quy n quy nh t i kho n 6 i u 1 Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 2. Ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính c a các cơ quan B i Biên phòng, C nh sát bi n, H i quan và Qu n lý th trư ng có quy n x ph t i v i các hành vi ph m hành chính trong s n xu t, kinh doanh rư u và thu c lá quy nh t i Ngh nh này thu c a bàn và lĩnh v c qu n lý c a mình theo thNm quy n quy nh c th t i kho n 7, kho n 8 và kho n 9 i u 1 Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và i u 37 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 3. Ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính c a cơ quan Thanh tra Nhà nư c chuyên ngành có quy n x ph t i v i các hành vi vi ph m hành chính trong s n xu t, kinh doanh rư u và thu c lá quy nh t i Ngh nh này thu c a bàn và lĩnh v c qu n lý c a mình theo thNm quy n quy nh t i kho n 12 i u 1 Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 4. Ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính c a cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành có quy n x ph t i v i các hành vi vi ph m hành chính trong s n xu t, kinh doanh rư u và thu c lá quy nh t i Ngh nh này theo thNm quy n và ch c năng, nhi m v ư c giao. i u 26. U quy n và nguyên t c phân nh th m quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c s n xu t, kinh doanh rư u và thu c lá 1. U quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c s n xu t, kinh doanh rư u và thu c lá ư c áp d ng theo quy nh t i kho n 16 i u 1 Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 2. Nguyên t c xác nh thNm quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c s n xu t, kinh doanh rư u và thu c lá ư c áp d ng theo quy nh t i kho n 17 i u 1 Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 27. Th t c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c s n xu t kinh doanh rư u và thu c lá 1. Th t c, trình t x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c s n xu t, kinh doanh rư u và thu c lá th c hi n theo quy nh c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 2. Các tài li u liên quan n vi c x ph t vi ph m hành chính ph i lưu gi y t i cơ quan x ph t. Biên b n vi ph m hành chính ư c l p y theo quy nh t i kho n 22 i u 1 Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 3. Cá nhân, t ch c b ph t ti n ph i n p ti n ph t úng th i h n và t i nơi ghi trong quy t nh x ph t tr trư ng h p ã n p ti n ph t t i ch theo quy nh t i kho n 21
 15. i u 1 Pháp l nh s a i, b sung m t s i u Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và i u 58 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 4. Trong trư ng h p áp d ng hình th c t ch thu tang v t, phương ti n vi ph m, ngư i có thNm quy n x ph t ph i th c hi n úng các quy nh t i kho n 25 i u 1 Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 28. Ch p hành quy t nh x ph t và cư ng ch thi hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c s n xu t, kinh doanh rư u và thu c lá 1. Cá nhân, t ch c b x ph t vi ph m hành chính theo Ngh nh này ph i nghiêm ch nh ch p hành quy t nh x ph t trong th i h n 10 ngày, k t ngày ư c giao quy t nh x ph t, tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác. N u cá nhân, t ch c b x ph t không t nguy n ch p hành quy t nh x ph t thì b cư ng ch thi hành quy t nh x ph t theo quy nh t i kho n i u 66 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và kho n 22 i u 1 Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và các quy nh v cư ng ch thi hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính c a pháp lu t. 2. Trong trư ng h p áp d ng các bi n pháp cư ng ch thi hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c s n xu t, kinh doanh rư u và thu c lá, cơ quan và ngư i có thNm quy n ph i tuân th trình t , th t c cư ng ch theo quy nh t i i u 66 và i u 67 c a Pháp l nh, X lý vi ph m hành chính, kho n 28 i u 1 Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và các quy nh v cư ng ch thi hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính c a pháp lu t. i u 29. Quy nh áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu 1. Ngư i có thNm quy n x ph t quy nh t i i u 24, i u 25 và i u 26 Ngh nh này khi quy t nh áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu ph i căn c vào quy nh c a pháp lu t, m c thi t h i th c t do hành vi vi ph m hành chính gây ra và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v quy t nh c a mình. 2. Cá nhân, t ch c b áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu ph i th c hi n xong bi n pháp kh c ph c h u qu trong th i h n 10 ngày k t ngày ư c giao quy t nh x ph t. 3. Trong trư ng h p tang v t, phương ti n vi ph m hành chính trong lĩnh v c s n xu t, kinh doanh rư u và thu c lá ph i t ch thu ho c tiêu h y thì th c hi n theo quy nh t i kho n 25 i u 1 Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. Chương VI KHI U N I, T CÁO VÀ X LÝ VI PH M i u 30. Khi u n i, t cáo
 16. 1. Cá nhân, t ch c b x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c s n xu t kinh doanh rư u và thu c lá ho c ngư i i di n h p pháp c a h có quy n khi u n i quy t nh x ph t vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t khi u n i, t cáo. 2. Công dân có quy n t cáo v i các cơ quan nhà nư c có thNm quy n v nh ng hành vi vi ph m hành chính c a t ch c, cá nhân quy nh t i Ngh nh này ho c t cáo hành vi vi ph m pháp lu t c a ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c s n xu t, kinh doanh rư u và thu c lá theo quy nh c a pháp lu t. 3. Trong th i gian gi i quy t khi u n i, t cáo c a cơ quan có thNm quy n, cá nhân, t ch c b x ph t v n ph i thi hành quy t nh x ph t. 4. Trình t , th t c, th i h n, thNm quy n khi u n i, t cáo và vi c gi i quy t khi u n i, t cáo v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c s n xu t kinh doanh rư u và thu c lá th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. i u 31. X lý vi ph m 1. Ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c s n xu t, kinh doanh rư u và thu c lá có các hành vi: sách nhi u, dung túng, bao che, không x ph t ho c x ph t không k p th i, không úng m c, x ph t vư t quá thNm quy n quy nh thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Cá nhân, t ch c b x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c s n xu t, kinh doanh rư u và thu c lá n u không t nguy n ch p hành quy t nh x ph t thì b cư ng ch thi hành; trư ng h p th c hi n hành vi vi ph m hành chính mà có hành vi ngăn c n, ch ng i ngư i thi hành công v ho c dùng các th o n gian d i, h i l ho c th o n khác trì hoãn, tr n tránh vi c ch p hành quy t nh x ph t c a ngư i có thNm quy n thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Chương VII I U KHO N THI HÀNH i u 32. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký ban hành. Các quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c s n xu t, kinh doanh rư u và thu c lá trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 33. T ch c th c hi n Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m thi hành Ngh nh này./.
 17. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản