Nghị định số 06-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
144
lượt xem
4
download

Nghị định số 06-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 06-CP về cụ thể hoá một số Điều trong Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 06-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06-CP Hà N i, ngày 29 tháng 1 năm 1994 NGH Đ NH C A CHÍNH PH S 06-CP NGÀY 29-1-1994 V C TH HOÁ M T S ĐI U TRONG PHÁP L NH HÀNH NGH Y, DƯ C TƯ NHÂN CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân ngày 30 tháng 9 năm 1993; Theo ngh c a B trư ng B Y t ; NGHN NNH: i u 1. - Ngh nh này c th hoá m t s i u c a Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân. i u 2. - Ngư i tiêu chuNn và i u ki n quy nh t i Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân ư c B Y t ho c S Y t c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n thành l p cơ s hành ngh y, dư c tư nhân không ph thu c vào nơi ăng ký h khNu thư ng trú. i u 3. - T ch c, cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài hành ngh y, dư c tư nhân trên lãnh th Vi t Nam ph i tuân theo các quy nh c a Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân và các quy nh khác c a pháp lu t. i u 4. - T ch c, cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ư c u tư vào lĩnh v c dư c, khám b nh, ch a b nh t i Vi t Nam dư i các hình th c u tư ã ư c quy nh t i i u 4 c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. i u 5. - i u ki n B Y t xét c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n thành l p cơ s hành ngh y, dư c tư nhân c a t ch c, cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ư c quy nh như sau: 1. Có nhu c u và áp ng ư c nhu c u khám b nh, ch a b nh c a nhân dân, ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam. 2. Có y i u ki n v a i m, trang thi t b , d ng c y t hi n i, trình k thu t cao và các i u ki n c n thi t khác theo quy nh c a B Y t . 3. Ngư i ăng ký hành ngh có tiêu chuNn theo quy nh t i Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân, n u hành ngh dư c ph i có b ng t t nghi p i h c dư c và ã qua
  2. th c hành 5 năm, n u hành ngh y ph i có b ng t t nghi p i h c y và ã qua th c hành 5 năm. i u 6. - H sơ và th t c xin c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n thành l p cơ s hành ngh y, dư c tư nhân c a t ch c, cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài: 1. H sơ xin c p gi y ch ng nh n theo quy nh t i i m b, Kho n 1 i u 24 và i m b, Kho n 1 i u 25 Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân. 2. Th t c xin c p: a) T ch c, cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài xin c p gi y ch ng nh n ph i g i h sơ n B Y t . b) Trong th i h n 90 ngày k t ngày nh n h sơ, B Y t c p ho c n u t ch i c p thì ph i nói rõ lý do. i u 7. - Sau 12 tháng k t ngày ư c c p gi y ch ng nh n, các cơ s y, dư c tư nhân c a t ch c, cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài không th c hi n y các i u ki n quy nh trong gi y ch ng nh n ho c không khai trương ho t ng thì B Y t thu h i gi y ch ng nh n ã c p. i u 8. 1. Gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n thành l p cơ s hành ngh y, dư c tư nhân có giá tr trong 3 năm k t ngày c p. Riêng i v i gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n thành l p b nh vi n tư nhân, doanh nghi p tư nhân, công ty kinh doanh dư c tư nhân có giá tr trong 5 năm k t ngày c p. 2. Khi h t th i h n quy nh t i Kho n 1 i u này, ngư i ăng ký hành ngh y, dư c tư nhân ph i n cơ quan có thNm quy n c p gi y xin gia h n ti p. i u 9. - Cơ s hành ngh y, dư c tư nhân ph i làm l i th t c xin c p gi y ch ng nh n m i trong nh ng trư ng h p sau: 1. Ngư i ư c c p gi y ch ng nh n không hành ngh n a mà chuy n giao cơ s hành ngh cho ngư i khác. 2. Thay i hình th c t ch c hành ngh 3. Tách ho c sáp nh p. 4. Thay i a i m hành ngh ngoài ph m vi t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; trư ng h p thay i a i m hành ngh trong ph m vi t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thì cơ s hành ngh y, dư c tư nhân ph i báo cáo v i cơ quan có thNm quy n c p gi y ch ng nh n thNm nh l i i gi y ch ng nh n m i.
  3. i u 10. - Trong nh ng trư ng h p sau ây, cơ quan có thNm quy n c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n thành l p cơ s hành ngh y, dư c tư nhân s thu h i gi y ch ng nh n: 1. Khi phát hi n ngư i ư c c p gi y ch ng nh n không tiêu chuNn quy nh t i m t trong các i u 6, 7, 8 c a Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân; cơ s hành ngh không m b o i u ki n quy nh trong gi y ch ng nh n. 2. Ngư i ư c c p gi y ch ng nh n vi ph m m t trong các quy nh t i i u 15, 16, 18, 19, 21 c a Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân ho c vi ph m nghiêm tr ng các quy nh khác c a Pháp l nh này. 3. Cơ s hành ngh y, dư c tư nhân b phá s n ho c gi i th . i u 11. 1. Th t c xin c p và thNm quy n c p gi y phép thành l p, gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh i v i các doanh nghi p ho t ng trong lĩnh v c y, dư c tư nhân ph i theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p tư nhân, Lu t Công ty, Ngh nh s 221- H BT, Ngh nh s 222-H BT ngày 23-7-1991 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) c th hoá m t s i u trong Lu t Doanh nghi p tư nhân và Lu t Công ty. 2. Th t c xin c p và thNm quy n c p gi y phép kinh doanh i v i các cơ s hành ngh y, dư c tư nhân là cá nhân và nhóm kinh doanh có v n th p hơn v n pháp nh ph i theo quy nh t i Ngh nh s 66-H BT ngày 2-3-1992 c a H i ng B trư ng v cá nhân và nhóm kinh doanh có v n th p hơn v n pháp nh ư c quy nh trong Ngh nh s 221-H BT ngày 23-7-1991. i u 12. 1. T ch c, cá nhân xin c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n thành l p cơ s hành ngh y, dư c tư nhân ph i n p l phí thNm nh. 2. B Y t và B Tài chính quy nh c th m c thu, vi c qu n lý và s d ng l phí này. i u 13. 1. Cơ s d ch v k ho ch hoá gia ình tư nhân ch ư c làm các d ch v k thu t như hút i u hoà kinh nguy t, t vòng tránh thai, bi n pháp ình s n không dùng dao cho nam gi i. 2. Nghiêm c m các cơ s d ch v k ho ch hoá gia ình tư nhân làm các d ch v n o, phá thai, ình s n n và các d ch v ch m d t tác d ng c a các bi n pháp tránh thai như tháo vòng tránh thai, n i vòi tr ng ho c ng d n tinh cho nh ng ngư i ã ình s n. i u 14.
  4. 1. N i dung qu ng cáo khám b nh, ch a b nh ph i ư c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương duy t; các cơ quan thông tin i chúng ch qu ng cáo khi có gi y xét duy t c a S Y t . 2. Vi c thông tin qu ng cáo thu c ph i theo quy nh c a B Y t . i u 15. 1. Các cơ s hành ngh y, dư c tư nhân u ph i niêm y t giá. 2. i v i m t s lo i hình khám, ch a b nh, B Y t qui nh khung giá các cơ s hành ngh y tư nhân áp d ng. i u 16. Các cơ s hành ngh y, dư c tư nhân có trách nhi m ph i h p v i cơ quan y t a phương trong vi c phòng, ch ng b nh lây truy n qua ư ng sinh d c, b nh nghi n ma tuý, b nh AIDS và m t s b nh truy n nhi m khác có th gây nguy h i cho xã h i. i u 17. - B trư ng B Y t th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v hành ngh y, dư c tư nhân và ban hành theo thNm quy n ho c ph i h p v i các B có liên quan ban hành các văn b n hư ng d n th c hi n Pháp l nh và Ngh nh này qu n lý ch t ch và th ng nh t hành ngh y, dư c tư nhân trong c nư c. i u 18 - Ngh nh này có hi u l c k t ngày ký. Các quy nh trư c ây trái v i quy nh trong Ngh nh này u bãi b . i u 19. - B trư ng B Y t , các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản