Nghị định số 07/1998/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
57
lượt xem
3
download

Nghị định số 07/1998/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 07/1998/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 07/1998/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 07/1998/N -CP Hà N i, ngày 15 tháng 1 năm 1998 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 07 /1998/N -CP NGÀY 15 THÁNG 01 NĂM 1998 QUY NNH CHI TI T THI HÀNH LU T KHUY N KHÍCH U TƯ TRONG NƯ C (S A I) CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t khuy n khích u tư trong nư c ngày 22 tháng 6 năm 1994; Theo ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. khuy n khích các thành ph n kinh t u tư vào s n xu t, kinh doanh phát tri n kinh t xã h i, Nhà nư c t o l p khung pháp lý nh t quán và n nh, môi trư ng u tư, kinh doanh thông thoáng, thu n l i và c nh tranh bình ng cho m i lo i hình doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t , th c hi n cơ ch "m t c a" trong quan h gi a nhà u tư v i các cơ quan nhà nư c, b o m các ch ưu ãi u tư i v i các d án u tư ư c khuy n khích theo Lu t khuy n khích u tư trong nư c. i u 2. Các hình th c u tư ư c khuy n khích theo Lu t khuy n khích u tư trong nư c như sau: 1. D án u tư thành l p và phát tri n cơ s s n xu t, kinh doanh bao g m: a) u tư thành l p cơ s s n xu t, kinh doanh; b) u tư phát tri n s n xu t, kinh doanh ngành ngh m i ho c s n xu t s n phNm m i t i cùng m t a i m; c) u tư phát tri n s n xu t, kinh doanh s n phNm hi n có ho c s n phNm m i t i a i m m i; Các trư ng h p u tư nói t i i m b) và c) trong Kho n 1 i u này không ph i xin c p gi y phép thành l p doanh nghi p mà ch c n ăng ký b sung ngành ngh kinh doanh m i .
 2. 2. D án u tư m r ng quy mô, nâng cao năng l c s n xu t, nghiên c u phát tri n và i m i công ngh c a các cơ s s n xu t, kinh doanh hi n có. 3. Mua c ph n g i v n ho c tăng v n c a các doanh nghi p, góp v n vào các doanh nghi p. 4. u tư theo hình th c h p ng xây d ng - kinh doanh - chuy n giao (BOT). i u 3. i tư ng áp d ng Lu t khuy n khích u tư trong nư c bao g m: 1. Các doanh nghi p ư c thành l p theo Lu t công ty, Lu t doanh nghi p tư nhân, Lu t h p tác xã, Lu t doanh nghi p nhà nư c, doanh nghi p c a các t ch c chính tr , chính tr - xã h i, h i ngh nghi p và cá nhân, nhóm kinh doanh ho t ng theo Ngh nh s 66/H BT ngày 2 tháng 3 năm 1992 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ). 2. T ch c, công dân Vi t Nam, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài cư trú lâu dài Vi t Nam mua c ph n ho c góp v n vào các doanh nghi p trong nư c k c các doanh nghi p nhà nư c ư c a d ng hóa s h u ho c các qu u tư t ch tài chính. 3. Doanh nghi p do ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài u tư tr c ti p t i Vi t Nam. 4. Doanh nghi p do ngư i nư c ngoài cư trú lâu dài t i Vi t Nam u tư tr c ti p t i Vi t Nam. 5. Doanh nghi p do công dân Vi t Nam cùng thành l p v i ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, v i ngư i nư c ngoài cư trú lâu dài t i Vi t Nam. i u 4. Các ngành, ngh s n xu t, kinh doanh, các lĩnh v c văn hoá, giáo d c, ào t o, y t , xã h i ư c khuy n khích u tư theo quy nh trong Danh m c A ban hành kèm theo Ngh nh này; các huy n dân t c thi u s , mi n núi, h i o ư c khuy n khích u tư theo quy nh trong Danh m c B ban hành kèm theo Ngh nh này; các vùng khó khăn khác ư c khuy n khích u tư theo quy nh trong Danh m c C ban hành kèm theo Ngh nh này (sau ây g i t t là Danh m c A, Danh m c B, Danh m c C). i u 5. Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài (sau ây g i t t là ngư i Vi t Nam nư c ngoài) bao g m ngư i có qu c t ch Vi t Nam nh cư nư c ngoài và ngư i g c Vi t Nam có qu c t ch nư c khác. Ngư i Vi t Nam nư c ngoài u tư tr c ti p v nư c có quy n l a ch n áp d ng Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ho c Lu t khuy n khích u tư trong nư c, nhưng m i d án u tư ch áp d ng m t trong hai Lu t ó. Ch u tư là ngư i Vi t Nam nư c ngoài có các i u ki n quy nh t i i u 9 Ngh nh này ư c thành l p doanh nghi p dư i hình th c công ty ho c doanh nghi p tư nhân có các quy n và nghĩa v theo Lu t công ty, Lu t doanh nghi p tư nhân và các văn b n pháp lu t khác có liên quan.
 3. i u 6. th c hi n u tư tr c ti p theo Lu t khuy n khích u tư trong nư c, ngư i g c Vi t Nam có qu c t ch nư c khác ph i có xác nh n b ng văn b n v ngu n g c Vi t Nam c a mình do m t trong các cơ quan sau ây c p: cơ quan ngo i giao c a Vi t Nam nư c ngoài; U ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài; cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài mà ngư i có ngu n g c Vi t Nam mang h chi u. i u 7. Ngư i nư c ngoài cư trú lâu dài Vi t Nam là ngư i nư c ngoài ã ư c ăng ký h khNu thư ng trú t i Vi t Nam. Ch u tư là ngư i nư c ngoài cư trú lâu dài t i Vi t Nam có các i u ki n quy nh t i i u 9 Ngh nh này ư c thành l p doanh nghi p dư i hình th c công ty ho c doanh nghi p tư nhân, có các quy n và nghĩa v theo Lu t công ty, Lu t doanh nghi p tư nhân và các văn b n pháp lu t khác có liên quan. i u 8. T l c ph n ho c v n góp c a các t ch c, công dân Vi t Nam, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài cư trú lâu dài Vi t Nam mua c ph n ho c góp v n vào doanh nghi p trong nư c k c các doanh nghi p nhà nư c ư c phép a d ng hóa s h u ho c các qu u tư c a Nhà nư c s ư c Chính ph quy nh c th cho t ng th i kỳ tùy theo ngành ngh , lĩnh v c và a bàn u tư. i u 9. ư c phép u tư tr c ti p thành l p doanh nghi p t i Vi t Nam, ngư i Vi t Nam nư c ngoài và ngư i nư c ngoài cư trú lâu dài Vi t Nam ph i có y các i u ki n sau ây: 1. Có năng l c hành vi dân s y theo B Lu t dân s Vi t Nam. 2. Có s v n pháp nh theo quy nh c a Lu t doanh nghi p tư nhân ho c Lu t công ty c a Vi t Nam. Chương 2: B O M VÀ TR GIÚP U TƯ i u 10. Doanh nghi p u tư theo Lu t khuy n khích u tư trong nư c ư c giao t ho c cho thuê t, ư c b o m v quy n và nghĩa v c a các t ch c ư c Nhà nư c giao t ho c cho thuê t theo quy nh c a pháp lu t v t ai và ư c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t. i u 11. Các doanh nghi p c a ngư i Vi t Nam nư c ngoài và các doanh nghi p c a ngư i nư c ngoài cư trú lâu dài Vi t Nam ho t ng theo Lu t khuy n khích u tư trong nư c và Ngh nh này ư c i x như các doanh nghi p cùng lo i trong nư c, như ư c áp d ng cùng m t m c giá i v i hàng hóa d ch v u vào do Nhà nư c nh giá, ch u cùng m c thu , ư c hư ng cùng m c ưu ãi u tư, và ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t và ph i th c hi n các nghĩa v ã ư c pháp lu t quy nh như các t ch c trong nư c. i u 12. Nhà nư c khuy n khích các thành ph n kinh t , các t ch c xã h i, các cá nhân trong nư c và nư c ngoài góp v n thành l p các qu u tư phát tri n và qu n lý theo nguyên t c t ch tài chính. Chính ph ban hành quy ch ho t ng c a các qu
 4. u tư, các chính sách, bi n pháp khuy n khích, ưu ãi nh m b o m quy n l i cho các bên góp v n. i u 13. Nhà nư c tr c ti p tr giúp u tư thông qua Qu h tr u tư qu c gia, các qu u tư phát tri n và các chương trình khác c a Nhà nư c. i tư ng ư c tr giúp u tư và phương th c qu n lý, th i h n th c hi n ư c Chính ph quy nh cho t ng chương trình và d án c th . Nhà nư c khuy n khích các t ch c kinh t , xã h i, các cá nhân trong và ngoài nư c góp v n vào Qu h tr u tư qu c gia theo nguyên t c t nguy n. Nhà nư c b o m quy n và l i ích c a các bên góp v n theo i u l c a Qu . i u 14. Qu h tr u tư qu c gia h tr các d án u tư thu c các ngành, ngh , lĩnh v c và các vùng ư c ưu ãi như sau: 1. Cho vay v n trung h n và dài h n v i lãi su t ưu ãi i v i các d án u tư thu c Danh m c B và Danh m c C. Ch u tư ư c dùng tài s n mua b ng v n vay này th ch p. Lãi su t cho vay do Th tư ng Chính ph quy t nh căn c vào ki n ngh c a B trư ng Tài chính; 2. B o lãnh tín d ng u tư cho các d án u tư thu c Danh m c A, Danh m c B và Danh m c C; 3. Tr c p m t ph n lãi su t vay cho các kho n vay t Ngân hàng u tư và Phát tri n và các ngân hàng thương m i qu c doanh i v i các d án u tư vào ngành ngh thu c Danh m c A. M c tr c p b ng m c chênh l ch gi a lãi su t cho vay c a Ngân hàng u tư và Phát tri n ho c ngân hàng thương m i qu c doanh nơi ch u tư vay v i lãi su t cho vay t Qu h tr u tư qu c gia t i th i i m vay và ch ư c nh n tr c p sau khi ch u tư ã hoàn tr v n g c c a kho n vay c a mình. i u 15. Vi c góp v n c a Nhà nư c vào các doanh nghi p ư c th c hi n theo phương th c h p ng xây d ng - kinh doanh - chuy n giao (g i t t là doanh nghi p BOT) và các hình th c khác thông qua Qu h tr u tư qu c gia, Ngân hàng u tư và Phát tri n, các ngân hàng thương m i qu c doanh, các công ty tài chính qu c doanh. Vi c góp v n c a Nhà nư c vào doanh nghi p BOT i v i các d án thu c nhóm A (theo quy nh phân c p u tư) do Th tư ng Chính ph quy t nh theo ngh c a B K ho ch và u tư; Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương quy t nh góp v n u tư b ng v n ngân sách c a a phương th c hi n các d án BOT thu c nhóm B và C (theo quy nh phân c p u tư) theo ngh c a S K ho ch và u tư và S Tài chính. i u 16. Doanh nghi p s n xu t hàng xu t khNu ư c quy n tr c ti p xu t khNu hàng hóa do mình s n xu t. M c v n lưu ng t i thi u quy nh cho các doanh nghi p chuyên kinh doanh xu t nh p khNu ăng ký ho t ng t i các vùng thu c Danh m c B ho c Danh m c C ư c gi m 50% so v i m c v n lưu ng quy nh chung. i u 17. Cơ s s n xu t hàng xu t khNu ho c s n xu t nguyên li u, ph li u tr c ti p làm hàng xu t khNu thu c di n ưu ãi u tư theo Danh m c A ho c Danh m c B
 5. ho c Danh m c C thì ư c Ngân hàng u tư và Phát tri n và các ngân hàng thương m i qu c doanh b o lãnh ho c cho vay tín d ng xu t khNu k c cho vay mua hàng xu t khNu và cho vay u tư m r ng cơ s s n xu t hàng xu t khNu. Trong trư ng h p các ngân hàng này không v n cho vay, thì Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam có trách nhi m cho các ngân hàng nói trên vay tái c p v n theo quy nh hi n hành c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. Riêng i v i m t s m t hàng xu t khNu quan tr ng thu c di n ưu tiên phát tri n theo Danh m c do Chính ph quy nh, trong trư ng h p giá th trư ng th gi i xu ng th p ho c giá th trư ng trong nư c i v i các nguyên li u, v t tư s n xu t hàng xu t khNu ó lên cao gây thua l l n cho cơ s s n xu t hàng xu t khNu, thì Nhà nư c s xem xét tr giúp thông qua Qu bình n giá. Ban V t giá c a Chính ph ch trì cùng các cơ quan có liên quan trình Th tư ng Chính ph quy t nh m c và th i i m tr giúp c th theo m c tiêu và i u l qu n lý c a Qu này. i u 18. Ch u tư ư c ch n a bàn th c hi n d án u tư ho c m chi nhánh mà không ph thu c vào nơi ăng ký h khNu thư ng trú hi n t i c a mình. Sau khi có gi y ch ng nh n ưu ãi u tư, ch u tư ng tên ăng ký kinh doanh có quy n chuy n h khNu thư ng trú ho c gi y ch ng nh n thư ng trú c a mình và gia ình t i a phương nơi th c hi n d án u tư m i. Lao ng có trình i h c ho c có tay ngh b c b n tr lên mà ã có h p ng lao ng t hai năm tr lên cơ s s n xu t , kinh doanh thu c di n ưu ãi u tư theo Lu t khuy n khích u tư trong nư c ư c chuy n h khNu thư ng trú n nơi làm vi c m i c a mình. i u 19. Ch u tư theo Lu t khuy n khích u tư trong nư c có quy n thuê lao ng và chuyên gia nư c ngoài và tr ti n công trên cơ s h p ng lao ng. i u 20. Ch u tư là ngư i Vi t Nam nư c ngoài sau khi ư c c p gi y ch ng nh n ưu ãi u tư ư c hư ng giá cư c v n t i ư ng th y, ư ng s t, ư ng b , ư ng hàng không và các lo i giá d ch v v nhà , khách s n, i n, nư c, các lo i cư c phí bưu chính vi n thông như áp d ng i v i ngư i Vi t Nam trong nư c. i u 21. Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài u tư t i Vi t Nam ư c c p th th c có giá tr xu t nh p c nh nhi u l n trong th i gian chuNn b , tri n khai xây d ng và i u hành cơ s s n xu t c a mình. i u 22. Sau khi ã th c hi n các nghĩa v tài chính theo pháp lu t Vi t Nam, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài u tư tr c ti p t i Vi t Nam ư c chuy n ra nư c ngoài các kho n l i nhu n, v n vay, v n u tư h p pháp và các kho n ti n và tài s n h p pháp khác như trư ng h p ngư i nư c ngoài u tư vào Vi t Nam theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. i u 23. Khi chuy n ra nư c ngoài các kho n l i nhu n, v n vay, v n u tư ư c quy nh t i i u 22 Ngh nh này, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài u tư tr c ti p t i Vi t Nam ư c chuy n i các kho n này thành ngo i t t i các ngân hàng ư c phép kinh doanh ngo i t chuy n ra nư c ngoài .
 6. Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài mua c ph n ho c góp v n vào doanh nghi p ho c qu u tư sau khi th c hi n các nghĩa v thu theo pháp lu t Vi t Nam ư c mua ngo i t t i các ngân hàng ư c phép kinh doanh ngo i t chuy n ra nư c ngoài s l i nhu n ư c chia ho c v n u tư trong trư ng h p chuy n như ng ph n v n góp ho c c ph n c a mình cho ngư i khác. i u 24. Nhà nư c khuy n khích các t ch c, cá nhân thành l p t ch c, doanh nghi p th c hi n các d ch v tư v n u tư , tư v n qu n lý, chuy n giao công ngh , d y ngh , ào t o v k thu t và k năng qu n lý, cung c p thông tin tr giúp cho u tư trong nư c. Nghiêm c m các cơ quan qu n lý nhà nư c tr c ti p kinh doanh các d ch v tư v n u tư thu l i. i u 25. Các cơ quan nhà nư c có trách nhi m cung c p thông tin, hư ng d n và tr giúp các nhà u tư trong nư c ti n hành các ho t ng u tư trong ph m vi quy n h n và nhi m v c a mình. B Tài chính ch trì ph i h p v i B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng quy nh c th vi c s d ng Qu phát tri n công ngh và các bi n pháp h tr tài chính v i m i công ngh cho các doanh nghi p thu c di n i u ch nh c a Ngh nh này. i u 26. Trong trư ng h p do thay i quy nh c a pháp lu t mà làm thi t h i n l i ích c a doanh nghi p ư c ưu ãi u tư theo Lu t khuy n khích u tư trong nư c và Ngh nh này, thì Nhà nư c có bi n pháp gi i quy t h p lý quy n l i c a nhà u tư. B K ho ch và u tư ch trì cùng B Tài chính và các cơ quan h u quan khác trình Th tư ng Chính ph nh ng nguyên t c cơ b n th c hi n i u này. Chương 3: ƯU ÃI U TƯ i u 27. Doanh nghi p s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n, làm mu i và các doanh nghi p có d án u tư thu c Danh m c A th c hi n t i các huy n thu c Danh m c B ho c t i các vùng thu c Danh m c C n u ư c Nhà nư c giao t thì không ph i tr ti n s d ng t; n u thuê t thì ư c mi n ti n thuê t trong 5 năm u và gi m 50% ti n thuê t trong 5 năm ti p theo k t khi ký h p ng thuê. i u 28. Doanh nghi p có d án u tư xây d ng và kinh doanh các công trình k t c u h t ng c a khu công nghi p ho c khu ch xu t, khu công ngh cao ư c gi m 50% ti n thuê t c a Nhà nư c trong th i h n 05 năm k t ngày ký h p ng thuê. Doanh nghi p có d án u tư s n xu t, kinh doanh vào các ngành ngh thu c danh m c A t i khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao ư c gi m 50% ti n thuê m t b ng theo nguyên giá mà Nhà nư c cho thuê không bao g m giá tr các công trình h t ng c a các công ty phát tri n h t ng trong nư c trong th i h n 05 năm k t ngày ký h p ng thuê.
 7. i u 29. Các d án u tư s n xu t hàng xu t khNu, thay th hàng nh p khNu ho c s n xu t nguyên li u, ph li u tr c ti p làm hàng xu t khNu thay th hàng nh p khNu ư c: 1. Các ngân hàng thương m i qu c doanh cho vay tín d ng xu t khNu v i lãi su t ưu ãi; 2. Qu h tr u tư qu c gia b o lãnh cho các kho n tín d ng xu t khNu; 3. Rút ng n 50% th i gian kh u hao tài s n c nh ư c s d ng vào s n xu t, ch bi n ho c l p ráp hàng xu t khNu. i u 30. Nh ng d án u tư sau ây ư c hư ng ưu ãi v thu : 1. u tư vào các ngành, ngh ư c quy nh t i Danh m c A ban hành kèm theo Ngh nh này. 2. u tư vào cơ s s n xu t s d ng công ngh có m t trong các y u t sau ây: a) Công ngh t o ra s n phNm xu t khNu, s n phNm thay th hàng nh p khNu, b) Công ngh ư c áp d ng có kh năng t o ra s i m i công ngh , thi t b c a các ngành khác. c) Công ngh s d ng nguyên li u trong nư c làm ra s n phNm t các ch tiêu ch t lư ng cao hơn so v i các s n phNm hi n có cùng lo i. d) Công ngh s ch; công ngh s d ng các ch t ph th i r n, l ng và khí . B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ch trì và ph i h p v i các cơ quan nhà nư c có liên quan nghiên c u ban hành Danh m c các lĩnh v c công ngh , áp ng yêu c u nêu Kho n 2, i u này. 3. u tư vào d án s n xu t, kinh doanh s d ng s lao ng bình quân trong năm ít nh t là: a) ô th lo i 1 và lo i 2: 100 ngư i b) các huy n thu c Danh m c B và các vùng thu c Danh m c C: 20 ngư i c) các vùng khác: 50 ngư i. B Lao ng, Thương binh và Xã h i quy nh cách tính s lao ng bình quân nói Kho n này. 4. u tư vào các huy n thu c Danh m c B. 5. u tư vào các vùng thu c Danh m c C. 6. u tư vào các khu công nghi p, khu ch xu t.
 8. i u 31. Cơ s s n xu t, v n t i, thương m i, d ch v u tư theo hình th c quy nh t i Kho n 1 i u 2 c a Ngh nh này t i huy n không thu c vùng dân t c thi u s , mi n núi, h i o (Danh m c B) ho c các vùng khó khăn khác (Danh m c C), n u có m t trong các i u ki n quy nh t i các Kho n 1, 2 và 3 i u 30 c a Ngh nh này thì ư c gi m 50% s thu doanh thu ph i n p trong th i h n 01 năm, k t tháng có doanh thu ch u thu , ư c mi n thu l i t c 02 năm u, k t khi có l i nhu n ch u thu , và ư c gi m 50% s thu l i t c ph i n p trong th i h n 03 năm ti p theo. i v i nh ng cơ s s n xu t có t 2 i u ki n tr lên thì ư c gi m thêm 50% s thu l i t c ph i n p trong 01 năm n a. i u 32. Cơ s s n xu t, v n t i, thương m i, d ch v có d án u tư theo hình th c quy nh t i Kho n 1 i u 2 c a Ngh nh này t i huy n thu c vùng dân t c thi u s , mi n núi cao quy nh t i Ph n I Danh m c B n u có m t trong các i u ki n ư c quy nh t i Kho n 1, 2 và 3 i u 30 Ngh nh này thì ư c gi m 50% s thu doanh thu ph i n p trong th i h n 04 năm, k t tháng có doanh thu ch u thu ; ư c mi n thu l i t c trong th i h n 04 năm u, k t khi có l i nhu n ch u thu , và ư c gi m 50% s thu l i t c ph i n p trong th i h n 07 năm ti p theo. i v i nh ng cơ s s n xu t có t 2 i u ki n tr lên thì ư c gi m thêm 50% s thu l i t c ph i n p trong 02 năm n a. i u 33. Cơ s s n xu t, v n t i, thương m i, d ch v có d án u tư theo hình th c quy nh t i Kho n 1 i u 2 c a Ngh nh này t i huy n thu c vùng dân t c thi u s , mi n núi, h i o quy nh t i Ph n II Danh m c B n u có m t trong các i u ki n quy nh t i các Kho n 1, 2 và 3 i u 30 c a Ngh nh này thì ư c gi m 50% s thu doanh thu ph i n p trong th i h n 03 năm, k t tháng có doanh thu ch u thu ; ư c mi n thu l i t c trong 04 năm u, k t khi có l i nhu n ch u thu và ư c gi m 50% s thu l i t c ph i n p trong th i h n 05 năm ti p theo. i v i nh ng cơ s s n xu t có t 2 i u ki n tr lên thì ư c gi m thêm 50% s thu l i t c ph i n p trong 2 năm n a. i u 34. Cơ s s n xu t, v n t i, thương m i, d ch v có d án u tư theo hình th c quy nh t i Kho n 1 i u 2 c a Ngh nh này t i vùng khó khăn khác (Danh m c C) n u có m t trong các i u ki n ư c quy nh t i các Kho n 1, 2 và 3 i u 30 c a Ngh nh này thì ư c gi m 50% s thu doanh thu ph i n p trong th i h n 02 năm, k t tháng có doanh thu ch u thu ; ư c mi n thu l i t c trong th i h n 03 năm u, k t khi có l i nhu n ch u thu và ư c gi m 50% s thu l i t c ph i n p trong th i h n 05 năm ti p theo. i v i nh ng cơ s s n xu t có t 2 i u ki n tr lên thì ư c gi m thêm 50% s thu l i t c ph i n p trong 02 năm n a. i u 35. Cơ s s n xu t, v n t i, thương m i, d ch v có d án u tư theo hình th c quy nh t i Kho n 2 i u 2 c a Ngh nh này ư c mi n 01 năm thu l i t c cho ph n l i nhu n tăng thêm k t năm phát sinh l i nhu n ch u thu . L i nhu n dùng tái u tư thì không tính vào s l i nhu n ch u thu . i u 36. Các quy nh mi n, gi m thu i v i nh ng cơ s s n xu t, v n t i, thương m i, d ch v thu c di n ưu ãi u tư t i các i u 31, 32, 33, 34 và 35 c a Ngh nh này n m trong khung mi n, gi m thu theo Lu t khuy n khích u tư trong nư c và Lu t thu doanh thu, Lu t thu l i t c hi n hành.
 9. i u 37. Vi c mi n thu nh p khNu i v i các d án u tư ã ư c c p gi y phép quy nh như sau: 1. Các d án u tư ư c c p gi y phép ư c mi n thu nh p khNu m t l n iv i các thi t b , máy móc, phương ti n v n t i sau ây: a) Thi t b , máy móc nh p khNu (k c h th ng i n, c p thoát nư c, thông tin) t o tài s n c nh c a doanh nghi p; b) Phương ti n v n t i chuyên dùng n m trong dây chuy n công ngh nh p khNu t o tài s n c nh c a doanh nghi p và phương ti n v n chuy n dùng ưa ón công nhân (ô tô t 24 ch ng i tr lên), phương ti n th y; c) Linh ki n, chi ti t, b ph n r i , ph tùng gá l p, khuôn m u, ph ki n i kèm v i thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng, phương ti n v n chuy n nêu trên. Vi c mi n thu nh p khNu i v i thi t b , máy móc, phương ti n v n t i nêu trên ư c áp d ng cho c trư ng h p m r ng quy mô d án, thay th , i m i công ngh ; d) Nguyên li u, v t tư nh p khNu th c hi n d án BOT; ) Các gi ng cây tr ng, gi ng v t nuôi, nông dư c c ch ng ư c phép nh p khNu th c hi n d án nông nghi p, lâm nghi p, ngư nghi p; e) Trang thi t b thí nghi m, trang thi t b ph c v cho vi c s n xu t thi t b trư ng h c, thi t b y t , trang thi t b cho vi c b o v môi trư ng; f) Hàng hoá, v t tư khác dùng cho các d án c bi t khuy n khích u tư theo quy nh c a Th tư ng Chính ph . 2. Nguyên li u, v t tư nh p khNu hình thành tài s n c nh c a doanh nghi p ư c mi n thu trong các i u ki n sau: a) Nh p khNu ch t o thi t b hình thành tài s n c nh c a doanh nghi p. b) Nh p khNu xây d ng hình thành tài s n c nh c a doanh nghi p, n u nguyên li u, v t tư ó trong nư c chưa s n xu t ư c ho c s n xu t ư c nhưng không m b o yêu c u v k thu t c a công trình. c) Nh p khNu s n xu t th theo gi i trình và ư c B Thương m i xem xét, ch p thu n i v i t ng trư ng h p c th . 3. i v i nguyên li u, b ph n r i, ph tùng và v t tư nh p khNu s n xu t hàng xu t khNu thì khi nh p khNu vào Vi t Nam ph i n p thu nh p khNu và khi xu t khNu thành phNm ư c hoàn thu nh p khNu tương ng v i t l thành phNm xu t khNu. Vi c hoàn thu ư c th c hi n theo úng th i h n quy nh t i cơ quan và a i m nơi ch u tư ã n p thu nh p khNu.
 10. 4. Căn c vào gi y phép u tư và quy t nh hàng hóa nh p khNu mi n thu c a B Thương m i, cơ quan h i quan làm th t c xu t, nh p khNu hàng hóa nhanh chóng theo quy nh c a pháp lu t v h i quan. 5. Hàng hoá nh p khNu nói t i Kho n 1 và 2 c a i u này ph i ư c s d ng úng m c ích c a d án. Trư ng h p như ng bán t i th trư ng ph i n p thu nh p khNu và các lo i thu khác theo quy nh c a pháp lu t. 6. B ng sáng ch , bí quy t k thu t, quy trình công ngh , d ch v k thu t dùng góp v n ư c mi n các lo i thu có liên quan n chuy n giao công ngh . i u 38. Các d án u tư thu c Danh m c A ho c th c hi n t i các vùng thu c Danh m c B ho c t i các vùng thu c Danh m c C n u có khai thác tài nguyên khoáng s n (tr d u khí) thì ư c gi m t i a 50% thu tài nguyên trong 03 năm u tiên k t khi b t u khai thác. i u 39. T ch c, cá nhân tr c ti p mua c ph n c a doanh nghi p ho c góp v n vào doanh nghi p ho c qu u tư ư c mi n thu l i t c (thu thu nh p doanh nghi p) ho c thu thu nh p cá nhân, k c thu thu nh p b sung i v i ngư i có thu nh p cao, i v i ph n l i nhu n ư c hư ng trong th i h n 03 năm k t khi ư c hư ng l n u. i u 40. Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài b v n u tư theo các hình th c u tư quy nh t i i u 2 c a Ngh nh này, ngư i nư c ngoài cư trú lâu dài t i Vi t Nam mua c ph n, g i v n, tăng v n ho c góp v n vào doanh nghi p theo Kho n 3 i u 2 c a Ngh nh này khi chuy n l i nhu n thu ư c ra nư c ngoài ch ph i n p m t kho n thu b ng 5% s ti n chuy n ra nư c ngoài. Chương 4: QUY N H N VÀ TRÁCH NHI M C A CƠ QUAN QU N LÝ NHÀ NƯ C V KHUY N KHÍCH U TƯ TRONG NƯ C i u 41. B K ho ch và u tư giúp Chính ph th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v khuy n khích u tư trong nư c, có các nhi m v và quy n h n: 1. Xây d ng trình Chính ph quy t nh b sung, thay i danh m c các ngành, ngh và ph m vi các vùng ư c hư ng ưu ãi u tư (quy nh t i danh m c A, B, C kèm theo Ngh nh này); 2. Ph i h p v i các cơ quan qu n lý nhà nư c theo ngành hư ng d n, theo dõi và giám sát vi c th c hi n các bi n pháp tr giúp và ưu ãi u tư; 3. Quy nh trình t , th t c, m u ơn và gi y ch ng nh n ưu ãi u tư áp d ng th ng nh t trong c nư c; 4. Quy t nh c p ho c t ch i c p gi y ch ng nh n ưu ãi u tư cho các doanh nghi p do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p; doanh nghi p do Th tư ng u quy n cho B trư ng quy t nh thành l p.
 11. i u 42. B Tài chính hư ng d n th c hi n vi c mi n, gi m thu theo quy nh t i Ngh nh này. Căn c vào gi y ch ng nh n ưu ãi u tư mà ch u tư ã ư c c p, cơ quan thu tr c ti p qu n lý vi c n p thu c a doanh nghi p ư c hư ng ưu ãi u tư có trách nhi m th c hi n vi c mi n gi m thu ho c ti n thuê t theo quy nh t i Ngh nh này. i u 43. y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là y ban nhân dân t nh) có trách nhi m th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v u tư trên a bàn a phương phù h p v i các quy nh c a Lu t khuy n khích u tư trong nư c, trong ó có vi c xác nh danh m c các d án u tư ưu ãi; quy t nh vi c c p ho c t ch i c p gi y ch ng nh n ưu ãi u tư; theo dõi và giám sát vi c th c hi n các bi n pháp khuy n khích u tư trong nư c. Vi c c p gi y ch ng nh n ưu ãi u tư i v i doanh nghi p m i thành l p ph i ư c c p cùng m t lúc v i gi y phép thành l p doanh nghi p ho c gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. S K ho ch và u tư t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là S K ho ch và u tư t nh) giúp y ban nhân dân t nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v u tư a phương; xem xét trình y ban nhân dân t nh c p gi y ch ng nh n ưu ãi u tư theo Lu t khuy n khích u tư trong nư c và c p gi y phép thành l p doanh nghi p tư nhân, công ty. i u 44. 1. Th t c xin phép thành l p doanh nghi p tư nhân, công ty thu c các ngành, ngh h n ch kinh doanh ph i ư c Th tư ng Chính ph cho phép theo quy nh t i i u 5 c a Lu t doanh nghi p tư nhân và i u 11 Lu t công ty thì v n th c hi n theo quy nh hi n hành. 2. Th t c xin phép thành l p doanh nghi p không thu c các ngành, ngh nói t i i u 5 c a Lu t doanh nghi p tư nhân và i u 11 Lu t công ty ư c th c hi n theo quy nh dư i ây: a) Ngư i xin phép thành l p doanh nghi p tư nhân, công ty g i ơn xin phép thành l p doanh nghi p, công ty n S K ho ch và u tư t nh, nơi doanh nghi p t ho c d nh t tr s chính. ơn xin phép thành l p doanh nghi p bao g m c n i dung xin hư ng ưu ãi u tư (n u có) theo quy nh c a Lu t khuy n khích u tư trong nư c và Ngh nh này. b) S K ho ch và u tư t nh ti p nh n h sơ xin phép thành l p ho c ăng ký b sung ngành ngh , l y ý ki n c a các S qu n lý ngành; trư ng h p có ơn xin ưu ãi u tư thì l y ý ki n b ng văn b n c a C c Thu , C c u tư phát tri n và các cơ quan liên quan khác khi c n thi t, trình Ch t ch y ban nhân dân t nh xem xét, quy t nh vi c c p ho c t ch i c p gi y phép thành l p doanh nghi p tư nhân, công ty và vi c c p ho c t ch i c p gi y ch ng nh n ưu ãi u tư. Trong trư ng h p t ch i c p gi y phép thành l p doanh nghi p tư nhân, công ty ho c gi y ch ng nh n ưu ãi u tư, S K ho ch và u tư ph i thông báo nói rõ lý do cho ương s bi t.
 12. Trư ng h p các d án do B K ho ch và u tư c p gi y ch ng nh n ưu ãi u tư, thì trư c khi c p, B K ho ch và u tư l y ý ki n b ng văn b n c a B Tài chính. Các cơ quan ư c h i ý ki n có trách nhi m tr l i trong th i h n 10 ngày k t khi nh n ư c văn b n h i ý ki n, n u quá th i h n này mà không tr l i thì coi như ng ý. 3. Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư trong ó ã ghi rõ các kho n ưu ãi là văn b n có giá tr pháp lý th hi n quy n c a nhà u tư ư c hư ng các m c ưu ãi u tư theo Ngh nh này. 4. Vi c c p gi y phép ho c t ch i c p gi y phép thành l p doanh nghi p tư nhân và vi c c p gi y ch ng nh n ưu ãi u tư (n u có) i v i doanh nghi p tư nhân ph i th c hi n trong th i h n 30 ngày i v i trư ng h p không thuê t và 60 ngày i v i trư ng h p thuê t. Vi c c p gi y phép ho c t ch i c p gi y phép thành l p công ty và vi c c p gi y ch ng nh n ưu ãi u tư (n u có) ph i th c hi n trong th i h n 60 ngày c i v i trư ng h p không thuê t cũng như trư ng h p có thuê t. Th i h n trên ư c tính t ngày nh n h sơ h p l , n u h sơ ư c tr c ti p ưa n S K ho ch và u tư t nh ho c tính t ngày nh n ư c theo d u c a bưu i n nơi g i n u h sơ g i qua bưu i n. Trong trư ng h p h sơ không h p l , trong th i h n 5 ngày k t ngày nh n h sơ, S K ho ch và u tư ph i thông báo yêu c u ngư i xin phép thành l p doanh nghi p, công ty b sung ho c s a i nh ng n i dung cho phù h p v i quy nh c a Lu t công ty và Lu t doanh nghi p tư nhân. Th i h n c p ho c t ch i c p gi y phép thành l p doanh nghi p s ư c tính t ngày S K ho ch và u tư nh n h sơ h p l . i u 45. Vi c thành l p và ăng ký kinh doanh c a h p tác xã, doanh nghi p nhà nư c do a phương qu n lý, doanh nghi p c a các t ch c chính tr , chính tr - xã h i, xã h i ngh nghi p, cá nhân, nhóm kinh doanh và u tư xây d ng c a cơ s giáo d c và ào t o dân l p, y t , các t ch c ho t ng công ích ư c Nhà nư c cho phép thành l p ư c th c hi n theo trình t , th t c quy nh t i các văn b n pháp lu t hi n hành c a Nhà nư c. S K ho ch và u tư t nh là cơ quan ti p nh n ơn xin hư ng ưu ãi u tư c a các i tư ng nói t i i u này và th lý h sơ xin ưu ãi u tư theo trình t , th t c như i v i trư ng h p doanh nghi p tư nhân quy nh t i i u 44 c a Ngh nh này. i u 46. i v i các d án u tư vào khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao thì Ban qu n lý khu công nghi p t nh giúp y ban nhân dân t nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v u tư vào khu công nghi p, xem xét trình Ch t ch y ban nhân dân t nh c p gi y phép thành l p doanh nghi p và c p gi y ch ng nh n ưu ãi u tư. Th i h n ti p nh n h sơ, c p gi y phép ho c t ch i c p gi y phép thành l p doanh nghi p, c p gi y ch ng nh n ưu ãi u tư ư c áp d ng như i v i trư ng h p c a công ty ho c doanh nghi p tư nhân nói kho n 4 i u 44 c a Ngh nh này. i u 47. Vi c thành l p doanh nghi p và xin ưu ãi u tư c a các i tư ng nêu Kho n 3, 4 và 5 i u 3 c a Ngh nh này th c hi n theo các i u ki n quy nh t i
 13. i u 9 và các quy nh v th t c thành l p doanh nghi p và xét c p ưu ãi u tư t i i u 44 Ngh nh này. i u 48. Nghiêm c m cán b , công ch c Nhà nư c l i d ng quy n h n c a mình gây khó khăn, phi n hà, c n tr ho t ng u tư theo pháp lu t khuy n khích u tư trong nư c; trong trư ng h p vi ph m, tùy theo m c s b x lý k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s . Ch u tư có quy n khi u n i, t cáo v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n v nh ng hành vi c a công ch c và cơ quan nhà nư c vi ph m các quy nh c a pháp lu t khuy n khích u tư trong nư c. i u 49. Vi c thanh tra, ki m tra ho t ng c a doanh nghi p ư c quy nh như sau: 1. Vi c thanh tra, ki m tra ho t ng c a doanh nghi p và cơ s s n xu t, kinh doanh ph i ư c th c hi n úng ch c năng, úng thNm quy n và tuân th quy nh c a pháp lu t. Không ư c t ch c nhi u oàn thanh tra, ki m tra cùng m t n i dung vào cùng m t th i i m ho c kéo dài liên t c nhi u th i gian m t doanh nghi p. Vi c thanh tra, ki m tra b t thư ng ch th c hi n khi ho t ng c a doanh nghi p và cơ s s n xu t, kinh doanh có d u hi u vi ph m pháp lu t. 2. Khi ti n hành thanh tra, ki m tra ph i có quy t nh c a cơ quan có thNm quy n; khi k t thúc thanh tra, ki m tra ph i có biên b n; ngư i ch trì oàn thanh tra, ki m tra ch u trách nhi m v k t lu n thanh tra. 3. T ch c, cá nhân ra quy t nh th c hi n vi c thanh tra, ki m tra không úng pháp lu t ho c l i d ng thanh tra, ki m tra sách nhi u, gây phi n hà cho ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p thì tùy m c s b x lý k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s . 4. Doanh nghi p và cơ s s n xu t, kinh doanh có quy n khi u n i, t cáo v i cơ quan Nhà nư c có thNm quy n i v i các cơ quan nhà nư c ã ti n hành thanh tra, ki m tra không úng nh ng quy nh c a pháp lu t, v hành vi c a thanh tra viên, ki m sát viên và v k t lu n thanh tra mà mình cho là không úng; có quy n yêu c u n bù thi t h i do các bi n pháp x lý không úng pháp lu t c a thanh tra viên, ki m sát viên gây ra. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 50. Ngh nh này thay th Ngh nh 29/CP ngày 12 tháng 5 năm 1995 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành Lu t khuy n khích u tư trong nư c. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký; nh ng quy nh trư c ây c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph trái v i n i dung Ngh nh này u b bãi b .
 14. Các d án u tư ang ư c hư ng ưu ãi u tư theo Lu t khuy n khích u tư trong nư c v n ư c ti p t c hư ng các ưu ãi u tư cho n h t th i gian còn l i theo gi y ch ng nh n ưu ãi u tư ã c p. Riêng các ưu ãi b sung v mi n, gi m ti n thuê t nói t i các i u 27 và 28, ưu ãi v thu nh p khNu nói t i i u 37 và ưu ãi v gi m thu tài nguyên nói t i i u 38 Ngh nh này i v i các d án có gi y ch ng nh n ưu ãi u tư c p trư c ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành thì ư c áp d ng cho kho ng th i gian ưu ãi còn l i, k t ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành. Các ưu ãi u tư c a d án u tư m i phát sinh t ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành thì ư c th c hi n theo Ngh nh này. i u 51. B K ho ch và u tư có trách nhi m theo dõi ôn c th c hi n Ngh nh này, nh kỳ 6 tháng m t l n có sơ k t và báo cáo Chính ph tình hình th c hi n và nh ng v n m i n y sinh c n x lý. Trong th i h n 30 ngày k t ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành, B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Thương m i, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, B Lao ng, Thương binh và Xã h i, B Ngo i giao, B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, B Giáo d c và ào t o, B Công nghi p, y ban dân t c và mi n núi, T ng c c a chính và B Tư pháp có trách nhi m ban hành thông tư hư ng d n th c hi n Ngh nh này. i u 52. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) DANH M C A NGÀNH NGH THU C CÁC LĨNH V C Ư C HƯ NG ƯU ÃI U TƯ (Ban hành kèm theo Ngh nh s 07/1998/N -CP ngày 15 tháng 01 năm 1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t khuy n khích u tư trong nư c (s a i)) Các d án u tư vào các ngành, ngh trong t ng lĩnh v c sau ây ư c hư ng ưu ãi: I. Tr ng r ng, tr ng cây trên t chưa s d ng, t n d ng, khai thác t tr ng, i núi tr c vào m c ích kinh doanh; nuôi tr ng th y s n các vùng nư c chưa ư c khai thác, ánh b t h i s n vùng bi n xa b , chăn nuôi i gia súc t p trung. 1. Tr ng r ng phòng h ( u ngu n, ven bi n, b o v môi sinh), r ng c d ng.
 15. 2. Tr ng cao su, cà phê, chè, dâu t m, i u, tiêu, cây ăn qu , dư c li u trên tt nhiên chưa ư c u tư c i t o. 3. Nuôi tr ng th y s n các vùng nư c t nhiên chưa có u tư c i t o, chưa t ng ư c s d ng nuôi tr ng th y s n nh m m c ích kinh doanh. 4. ánh b t h i s n vùng bi n xa b . 5. Chăn nuôi i gia súc t p trung mi n núi, trung du. II. Xây d ng k t c u h t ng k thu t; phát tri n v n t i công c ng, phát tri n s nghi p giáo d c, ào t o, y t , văn hóa dân t c, nghiên c u khoa h c, công ngh . 1. Xây d ng k t c u h t ng k thu t. - Xây d ng m i, c i t o, m r ng các nhà máy i n, phát tri n m ng lư i i n, xây d ng các cơ s s d ng năng lư ng m t tr i, gió, khí sinh v t. - Xây d ng m i, nâng c p ư ng b ; xây d ng m i, m r ng, nâng c p, hi n i hóa sân bay, b n c ng; khôi ph c nâng c p, xây d ng m i, m thêm các tuy n ư ng s t. - C i t o và phát tri n m ng lư i thông tin liên l c. - Xây d ng nhà máy s n xu t nư c, và h th ng c p, thoát nư c ph c v s n xu t và i s ng; các công trình b o v môi trư ng, x lý ch t th i cho ô th , khu công nghi p, mi n núi, vùng sâu, vùng xa. - Xây d ng h t ng k thu t khu dân cư t p trung. 2. Phát tri n v n t i hàng hóa và v n t i hành khách công c ng. 3. Phát tri n s nghi p giáo d c, ào t o, y t , văn hóa dân t c. - Trư ng h c dân l p, các b c h c; trư ng tư th c giáo d c m m non, ph thông trung h c, trung h c chuyên nghi p và i h c. - Cơ s d y ngh , nâng cao tay ngh cho công nhân và b i dư ng cán b k thu t; b i dư ng và nâng cao trình cho cán b qu n lý. - Cơ s dân l p và tư th c trong các lĩnh v c: khám b nh, ch a b nh, dư ng lão, chăm sóc ngư i tàn t t. - Nhà văn hóa dân t c; các oàn ca, múa, nh c dân t c. 4. Nghiên c u khoa h c, công ngh . - Nghiên c u cơ b n, nghiên c u ng d ng khoa h c t nhiên, công ngh , khoa h c xã h i và nhân văn. - Nghiên c u i m i thi t b , hi n i hóa dây chuy n s n xu t.
 16. - ng d ng và phát tri n các công ngh thông tin, công ngh sinh h c, công ngh ch t o và gia công v t li u t ngu n nguyên li u trong nư c. - Phát tri n m ng lư i d ch v công ngh : o lư ng, tiêu chuNn, ki m tra ch t lư ng s n phNm, ánh giá và thNm nh công ngh , thông tin công ngh , h tr chuy n giao công ngh . 5. u tư mua s m thi t b thi công ph c v xây d ng công trì. u tư xây d ng các khu thương m i, các siêu th . u tư xây d ng các lo i nhà ph c v nhu c u c a nhân dân các thành ph và ô th . III. Ch bi n nông s n, lâm s n, th y s n, các d ch v k thu t tr c ti p ph c v s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, ngư nghi p. 1. Ch bi n lương th c, th t, s a, cá, tôm, d u ăn, ư ng, rau qu , cao su, tơ t m, chè, cà phê, ch bi n nư c gi i khát, nư c qu . 2. Ch bi n dư c li u, hương li u. 3. Ch bi n lâm s n ph c v xu t khNu. 4. D ch v và cung c p b o v cây tr ng, v t nuôi; nhân và lai t o gi ng m i; d ch v b o qu n nông s n, lâm s n, h i s n. IV. S n xu t hàng xu t kh u, thay th hàng nh p kh u. Xây d ng m i, m r ng quy mô, nâng cao năng l c s n xu t, nghiên c u phát tri n và i m i công ngh các cơ s s n xu t, ch bi n s n xu t, nguyên v t li u, ph li u cho s n xu t hàng xu t khNu, thay th hàng nh p khNu. V. Các ngành công nghi p ư c ưu tiên phát tri n (trong th i kỳ 1995 - 2000), ngoài các ngành ngh ã nêu ph n trên. 1. S n xu t hàng tiêu dùng: Hàng d t, da, cao su, nh a cao c p, may, m c, dùng trong nhà, gi y, d ng c h c t p. 2. Cơ khí và i n t - tin h c: S n xu t, l p ráp, s a ch a máy móc, thi t b s n xu t, ch bi n nông, lâm, th y s n, hàng công nghi p tiêu dùng; s n xu t thi t b , phương ti n xây d ng, khai khoáng; óng t u sông, bi n; s n xu t u máy, toa xe; thi t b cho ư ng dây và tr m bi n th i n; s n xu t linh ki n i n t xu t khNu, nghiên c u s n xu t ph n m m vi tính. 3. S n xu t nguyên, nhiên, v t li u: thăm dò, khai thác d u khí và ch bi n d u khí, khai thác và ch bi n than; luy n và cán thép; s n xu t kim lo i m u, xi măng, v t li u xây d ng khác; s n xu t phân bón (phân m, phân lân, phân h n h p, phân vi sinh, vi lư ng); s n xu t hóa ch t cơ b n. 4. Các ngành ngh truy n th ng c n khuy n khích phát tri n: ch m tr , kh m trai, sơn mài, mây tre, trúc, th m, g m, s , d t l a tơ t m.
 17. VI. u tư vào các khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao, các ngành ngh g m: 1. Các doanh nghi p u tư, xây d ng, kinh doanh k t c u h t ng c a khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao. 2. Các doanh nghi p u tư vào các lĩnh v c s n xu t và d ch v trong các khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao. DANH M C B CÁC HUY N THU C VÙNG DÂN T C THI U S , MI N NÚI, H I O Ư C HƯ NG ƯU ÃI U TƯ (Ban hành kèm theo Ngh nh s 07/1998/N -CP ngày 15 tháng 01 năm 1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hànhLu t khuy n khích u tư trong nư c (s a i)) I. DANH M C CÁC HUY N THU C VÙNG DÂN T C THI U S , MI N NÚI CAO 1. T nh Hà Giang: 1. Huy n ng Văn 2. Huy n Mèo V c 3. Huy n Yên Minh 4. Huy n Qu n B 5. Huy n V Xuyên 6. Huy n B c Mê 7. Huy n Xín M n 8. Huy n Hoàng Su Phì. 2. T nh Cao B ng: 1. Huy n B o L c 2. Huy n Thông Nông 3. Huy n Hà Qu ng 4. Huy n Trà Lĩnh 5. Huy n Trùng Khánh 6. Huy n Nguyên Bình
 18. 7. Huy n Hòa An 8. Huy n Qu ng Hòa 9. Huy n Th ch An 10. Huy n Hà Lang 11. Huyên Ngân Sơn 12. Huy n Ba B . 3. T nh Sơn La: 1. Huy n Quỳnh Nhai 2. Huy n Thu n Châu 3. Huy n Mai Sơn 4. Huy n Sông Mã 5. Huy n B c Yên 6. Huy n M c Châu 7. Huy n Mư ng La. 4. T nh Lai Châu: 1. Huy n Mư ng Tè 2. Huy n Phong Th 3. Huy n Sìn H 4. Huy n Mư ng Lay 5. Huy n T a Chùa 6. Huy n Tu n Giáo. 5. T nh Lào Cai: 1. Huy n Bát Sát 2. Huy n Mư ng Khương 3. Huy n B c Hà
 19. 4. Huy n Sa Pa 5. Huy n Than Uyên 6. Huy n Văn Bàn 7. Th xã Cam ư ng. 6. T nh Gia Lai: 1. Huy n Kông Chro 2. Huy n An Khê 3. Huy n Mang Yang 4. Huy n Ayun Pa 5. Huy n Chư Păh 6. Huy n c Cơ 7. Huy n Chư Prông 8. Huy n Krông Pa 9. Huy n Chư Sê 10. Huy n Kbang. 7. T nh Kon Tum: 1. Huy n Konplông 2. Huy n k Tô 3. Huy n ăk Glei 4. Huy n Sa Th y. 8. T nh k Lăk: 1. Huy n EaSúp 2. Huy n Krong Búk 3. Huy n Krông Păc 4. Huy n k Mil
 20. 5. Huy n Ma D'Răk 6. Huy n L k 7. Huy n ăk Nông 8. Huy n EaH' Leo 9. Huy n Krông Bông 10. Huy n Krông ANa 11. Huy n Cư M'gar 12. Huy n ăk Rl p 13. Huy n Ea Kar 14. Huy n Krông Năng 15. Huy n Krông Nô 16. Huy n Cư Jút. 9. T nh Lâm ng: 1. Huy n ơn Dương 2. Huy n c Tr ng 3. Huy n Di Linh 4. Huy n B o L c 5. Huy n L c Dương 6. Huy n Lâm Hà. 10. T nh Yên Bái: 1. Huy n Mù Căng Ch i 2. Huy n Tr m T u. 11. T nh Hòa Bình: 1. Huy n Cang Ch i 2. Huy n Mai Châu.
Đồng bộ tài khoản