Nghị định số 07/2002/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
3
download

Nghị định số 07/2002/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 07/2002/NĐ-CP về việc thành lập xã thuộc các huyện Gò Công Tây, Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 07/2002/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 07/2002/N -CP Hà N i, ngày 14 tháng 01 năm 2002 NGH Đ NH V VI C THÀNH L P XÃ THU C CÁC HUY N GÒ CÔNG TÂY, GÒ CÔNG ĐÔNG, T NH TI N GIANG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Ti n Giang và B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1. Nay thành l p xã thu c các huy n Gò Công Tây, Gò Công ông, t nh Ti n Giang như sau : 1. Thành l p xã Tân Th nh thu c huy n Gò Công Tây trên cơ s 1.134,32 ha di n tích t nhiên và 2.836 nhân khNu c a xã Tân Phú; 550,2 ha di n tích t nhiên và 1.769 nhân khNu c a xã Tân Th i; 552,51 ha di n tích t nhiên và 358 nhân khNu c a xã Phú Th nh. Xã Tân Th nh có 2.237,03 ha di n tích t nhiên và 4.963 nhân khNu. a gi i hành chính xã Tân Th nh : ông giáp xã Phú ông, huy n Gò Công ông; Tây giáp t nh B n Tre; Nam giáp t nh B n Tre; B c giáp các xã Tân Th i, Tân Phú và Phú Th nh. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p xã Tân Th nh, xã Tân Phú còn l i 1.893,08 ha di n tích t nhiên và 8.990 nhân khNu; xã Tân Th i còn l i 2.189,3 ha di n tích t nhiên và 11.699 nhân khNu; xã Phú Th nh còn l i 2.299,39 ha di n tích t nhiên và 6.270 nhân khNu. 2. Thành l p xã Tăng Hoà thu c huy n Gò Công ông trên cơ s 1.745,67 ha di n tích t nhiên và 9.568 nhân khNu c a th tr n Tân Hoà. a gi i hành chính xã Tăng Hòa; ông giáp xã Tân Thành; Tây giáp th tr n Tân Hòa; Nam giáp xã Phú ông và xã Phú Tân; B c giáp các xã Bình Ân, Tân i n, Bình Ngh . Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p xã Tăng Hòa, th tr n Tân Hòa còn l i 322,74 ha di n tích t nhiên và 5.298 nhân khNu.
  2. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch y ban nhân dân t nh Ti n Giang, B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này ./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - H ND, UBND t nh Ti n Giang, - Ban T ch c Trung ương, - Ban T ch c - Cán b Chính ph , - Các B : Công an, Qu c phòng, - Các T ng c c : a chính, Th ng kê, - C c Lưu tr Nhà nư c, - Công báo, - VPCP : BTCN, các PCN, các V : P2, Phan Văn Kh i TCCB, TH, - Lưu : NC (5b), VT.
Đồng bộ tài khoản