Nghị định số 07/2008/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
52
lượt xem
2
download

Nghị định số 07/2008/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 07/2008/NĐ-CP về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 07/2008/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 07/2008/N -CP Hà N i, ngày 21 tháng 01 năm 2008 NGHN NNH QUY NNH M C TR C P, PH C P ƯU ÃI I V I NGƯ I CÓ CÔNG V I CÁCH M NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh ưu ãi ngư i có công v i cách m ng ngày 29 tháng 6 năm 2005 và Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh ưu ãi ngư i có công v i cách m ng ngày 21 tháng 6 năm 2007; Xét ngh c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, NGHN NNH: i u 1. Quy nh m c chu n xác nh m c tr c p, ph c p ưu ãi i v i ngư i có công v i cách m ng và các m c tr c p, ph c p 1. M c chuNn xác nh các m c tr c p, ph c p ưu ãi i v i ngư i có công v i cách m ng theo quy nh t i Ngh nh này là 564.000 ng. 2. Ban hành kèm theo Ngh nh này các b ng m c tr c p, ph c p ưu ãi i v i t ng i tư ng ngư i có công v i cách m ng, bao g m: a) B ng s 1: m c tr c p, ph c p ưu ãi i v i ngư i có công v i cách m ng; b) B ng s 2: m c tr c p thương t t i v i thương binh, ngư i hư ng chính sách như thương binh; c) B ng s 3: m c tr c p thương t t i v i thương binh lo i B. i u 2. Kinh phí th c hi n Ngân sách nhà nư c b o m kinh phí th c hi n ch tr c p, ph c p quy nh t i Ngh nh này. i u 3. Hi u l c thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. Ngh nh này thay th Ngh nh s 32/2007/N -CP ngày 02 tháng 3 năm 2007 c a Chính ph quy nh v m c tr c p, ph c p ưu ãi i v i ngư i có công v i cách m ng. 3. Các kho n tr c p, ph c p ưu ãi quy nh t i Ngh nh này ư c th c hi n k t ngày 01 tháng 01 năm 2008. i u 4. Trách nhi m thi hành
  2. 1. B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch u trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh nh này. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Nguy n T n Dũng - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng Chính sách Xã h i - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam - U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, VX (10b). B NG S 1 M C TR C P, PH C P ƯU ÃI I V I NGƯ I CÓ CÔNG V I CÁCH M NG (Ban hành kèm theo Ngh nh s 07 /2008/N -CP ngày 21 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph ) ơn v tính: nghìn ng A. M C TR C P, PH C P ƯU ÃI HÀNG THÁNG: M c tr c p, ph c p t 01/01/2008 TT i tư ng ngư i có công (m c chu n 564.000 ) Tr c p Ph c p 1 Ngư i ho t ng cách m ng trư c ngày 01 tháng 01 năm 1945: - Di n thoát ly 636 108/thâm niên - Di n không thoát ly 1.080 - Tr c p ti n tu t i v i thân nhân c a ngư i ho t ng cách 564 m ng trư c ngày 01 tháng 01 năm 1945 t tr n 952 - Tr c p tu t nuôi dư ng i v i thân nhân c a ngư i ho t ng cách m ng trư c ngày 01 tháng 01 năm 1945 t tr n 2 - Ngư i ho t ng cách m ng t ngày 01 tháng 01 năm 1945 n 588 trư c T ng kh i nghĩa 19 tháng Tám năm 1945
  3. - Tr c p ti n tu t i v i thân nhân c a ngư i ho t ng cách 318 m ng t ngày 01 tháng 01 năm 1945 n trư c T ng kh i nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 t tr n 667 - Tr c p tu t nuôi dư ng i v i thân nhân c a ngư i ho t ng cách m ng t ngày 01 tháng 01 năm 1945 n trư c T ng kh i nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 t tr n 3 Thân nhân li t sĩ: - Tr c p ti n tu t i v i thân nhân c a 1 li t sĩ 564 - Tr c p ti n tu t i v i thân nhân c a 2 li t sĩ tr lên 1015 - Tr c p tu t nuôi dư ng i v i thân nhân li t sĩ 1015 4 Bà m Vi t Nam anh hùng 1015 476 5 Anh hùng L c lư ng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao ng 476 trong kháng chi n 6 - Thương binh, ngư i hư ng chính sách như thương binh (sau ây B ng s 2 g i chung là thương binh) - Thương binh lo i B B ng s 3 - Thương binh, thương binh lo i B suy gi m kh năng lao ng t 285 81% tr lên - Thương binh, thương binh lo i B suy gi m kh năng lao ng t 564 81% tr lên có v t thương c bi t n ng - Ngư i ph c v thương binh, thương binh lo i B gia ình: - Suy gi m kh năng lao ng t 81% tr lên 564 - Suy gi m kh năng lao ng t 81% tr lên có v t thương c 730 bi t n ng - Tr c p ti n tu t i v i thân nhân c a thương binh, thương binh 318 lo i B suy gi m kh năng lao ng t 61% tr lên t tr n - Tr c p tu t nuôi dư ng i v i thân nhân c a thương binh, 667 thương binh lo i B suy gi m kh năng lao ng t 61% tr lên t tr n 7 - B nh binh: + Suy gi m kh năng lao ng t 41% - 50% 594 + Suy gi m kh năng lao ng t 51% - 60% 739 + Suy gi m kh năng lao ng t 61% - 70% 942 + Suy gi m kh năng lao ng t 71% - 80% 1.087 + Suy gi m kh năng lao ng t 81% - 90% 1.302 + Suy gi m kh năng lao ng t 91% - 100% 1.448 + B nh binh suy gi m kh năng lao ng t 81% tr lên 285 + B nh binh suy gi m kh năng lao ng t 81% 564 tr lên có b nh t t c bi t n ng - Ngư i ph c v b nh binh gia ình:
  4. + Suy gi m kh năng lao ng t 81% tr lên 564 + Suy gi m kh năng lao ng t 81% tr lên có 730 b nh t t c bi t n ng - Tr c p ti n tu t i v i thân nhân c a b nh binh 318 suy gi m kh năng lao ng t 61% tr lên t tr n - Tr c p tu t nuôi dư ng i v i thân nhân c a b nh 667 binh suy gi m kh năng lao ng t 61% tr lên t tr n 8 - Ngư i ho t ng kháng chi n b nhi m ch t c hoá h c: + B m c b nh suy gi m kh năng lao ng t 81% 942 tr lên + B m c b nh suy gi m kh năng lao ng t 80% 594 tr xu ng + Thương binh, thương binh lo i B, b nh binh, ngư i hư ng ch 594 m t s c lao ng b nhi m ch t c hóa h c - Con còn s ng c a ngư i ho t ng kháng chi n b nhi m ch t c hóa h c: + B d d ng, d t t n ng, không t l c ư c trong sinh ho t 564 + B d d ng, d t t, suy gi m kh năng t l c trong sinh ho t 318 9 - Ngư i có công giúp cách m ng trư c Cách m ng tháng 8 năm 1945: + Tr c p hàng tháng 564 + Tr c p nuôi dư ng 952 - Ngư i có công giúp cách m ng trong kháng chi n: + Tr c p hàng tháng 334 + Tr c p nuôi dư ng 746 10 - Tr c p ưu ãi hàng tháng t i các trư ng ào t o, trư ng ph thông dân t c n i trú: + Anh hùng L c lư ng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao ng 564 trong kháng chi n; thương binh, thương binh lo i B; con li t sĩ; con c a ngư i ho t ng cách m ng trư c ngày 01 tháng 01 năm 1945; con c a ngư i ho t ng c ch m ng t ngày 01 tháng 01 năm 1945 n trư c T ng kh i nghĩa 19 tháng Tám năm 1945; con Anh hùng L c lư ng vũ trang nhân dân; con Anh hùng Lao ng trong kháng chi n; con thương binh, thương binh lo i B, b nh binh m t s c lao ng t 61% tr lên; con b d d ng, d t t n ng, không t l c ư c trong sinh ho t c a ngư i ho t ng kháng chi n nhi m ch t c hoá h c
  5. - Con thương binh, thương binh lo i B, b nh binh m t s c lao 286 ng dư i 61%; con b d d ng, d t t, suy gi m kh năng t l c trong sinh ho t c a ngư i ho t ng kháng chi n nhi m ch t c hoá h c B. M C TR C P ƯU ÃI M T L N: M c tr c p t 01/01/2008 TT i tư ng ngư i có công (M c chu n 564.000 ) 1 - Tr c p m t l n khi báo t li t sĩ 20 l n m c chuNn - Chi phí báo t 1.000 2 - Anh hùng L c lư ng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao ng trong 20 l n m c chuNn kháng chi n ch t trư c ngày 01 tháng 01 năm 1995 - Bà m Vi t Nam anh hùng, Anh hùng L c lư ng vũ trang nhân 20 l n m c chuNn dân, Anh hùng Lao ng trong kháng chi n ư c truy t ng 3 Ngư i b thương suy gi m kh năng lao ng t 5% - 20%: - Suy gi m kh năng lao ng t 5% - 10% 4 l n m c chuNn - Suy gi m kh năng lao ng t 11% - 15% 6 l n m c chuNn - Suy gi m kh năng lao ng t 16% - 20% 8 l n m c chuNn 4 Ngư i tham gia kháng chi n b ch b t tù, ày: - Th i gian b ch b t tù dư i 1 năm 500 - Th i gian b ch b t tù t 1 năm n dư i 3 năm 1.000 - Th i gian b ch b t tù t 3 năm n dư i 5 năm 1.500 - Th i gian b ch b t tù t 5 năm n dư i 10 năm 2.000 - Th i gian b ch b t tù t 10 năm tr lên 2.500 5 Ngư i ho t ng kháng chi n (Tr c p tính theo thâm niên kháng chi n) 120/1 thâm niên 6 Ngư i có công giúp cách m ng ư c t ng Huy chương kháng 1.000 chi n và ngư i có công giúp cách m ng trong gia ình ư c t ng Huy chương Kháng chi n 7 Tr c p i v i thân nhân ngư i có công v i cách m ng ch t trư c ngày 01 tháng 01 năm 1995: - Thân nhân c a ngư i ho t ng cách m ng, 1.000 ho t ng kháng chi n b ch b t tù, ày 1.000 - Thân nhân c a ngư i ho t ng kháng chi n ư c t ng Huân chương, Huy chương 8 Tr c p ưu ãi i v i con c a ngư i có công v i cách m ng theo quy nh c a Pháp l nh Ưu ãi ngư i có công v i cách m ng ang h c t i:
  6. - Cơ s giáo d c m m non 200 - Cơ s giáo d c ph thông 250 - Cơ s giáo d c ngh nghi p, i h c, ph thông dân t c n i trú 300 9 B o hi m y t b ng 3% ti n lương t i thi u chung 10 Mai táng phí Như quy nh c a pháp lu t b o hi m xã h i B NG S 2 M C TR C P THƯƠNG T T I V I THƯƠNG BINH, NGƯ I HƯ NG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH (Ban hành kèm theo Ngh nh s 07 /2008/N -CP ngày 21 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph ) M c chuNn 564.000 ng T l suy gi m kh năng lao T l suy gi m kh STT M c tr c p STT M c tr c p ng năng lao ng 1 21% 380.400 41 61% 1.104.000 2 22% 398.400 42 62% 1.123.200 3 23% 416.400 43 63% 1.141.200 4 24% 434.400 44 64% 1.159.200 5 25% 452.400 45 65% 1.177.200 6 26% 470.400 46 66% 1.195.200 7 27% 488.400 47 67% 1.213.200 8 28% 506.400 48 68% 1.231.200 9 29% 525.600 49 69% 1.249.200 10 30% 543.600 50 70% 1.267.200 11 31% 561.600 51 71% 1.285.200 12 32% 579.600 52 72% 1.303.200 13 33% 597.600 53 73% 1.322.400 14 34% 615.600 54 74% 1.340.400 15 35% 633.600 55 75% 1.358.400 16 36% 651.600 56 76% 1.376.400 17 37% 669.600 57 77% 1.394.400 18 38% 687.600 58 78% 1.412.400 19 39% 705.600 59 79% 1.430.400 20 40% 724.800 60 80% 1.448.400 21 41% 742.800 61 81% 1.466.400 22 42% 760.800 62 82% 1.484.400 23 43% 778.800 63 83% 1.502.400
  7. 24 44% 796.800 64 84% 1.521.600 25 45% 814.800 65 85% 1.539.600 26 46% 832.800 66 86% 1.557.600 27 47% 850.800 67 87% 1.575.600 28 48% 868.800 68 88% 1.593.600 29 49% 886.800 69 89% 1.611.600 30 50% 906.000 70 90% 1.629.600 31 51% 924.000 71 91% 1.647.600 32 52% 942.000 72 92% 1.665.600 33 53% 960.000 73 93% 1.683.600 34 54% 978.000 74 94% 1.701.600 35 55% 996.000 75 95% 1.720.800 36 56% 1.014.000 76 96% 1.738.800 37 57% 1.032.000 77 97% 1.756.800 38 58% 1.050.000 78 98% 1.774.800 39 59% 1.068.000 79 99% 1.791.600 40 60% 1.086.000 80 100% 1.810.800 B NG S 3 M C TR C P THƯƠNG T T I V I THƯƠNG BINH LO I B (Ban hành kèm theo Ngh nh s 07 /2008/N -CP ngày 21 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph ) M c chuNn 564.000 ng T l suy gi m kh năng lao T l suy gi m kh STT M c tr c p STT M c tr c p ng năng lao ng 1 21% 303.600 41 61% 883.200 2 22% 319.200 42 62% 897.600 3 23% 333.600 43 63% 912.000 4 24% 348.000 44 64% 926.400 5 25% 362.400 45 65% 942.000 6 26% 376.800 46 66% 956.400 7 27% 391.200 47 67% 970.800 8 28% 405.600 48 68% 985.200 9 29% 420.000 49 69% 999.600 10 30% 434.400 50 70% 1.014.000 11 31% 448.800 51 71% 1.028.400 12 32% 463.200 52 72% 1.042.800
  8. 13 33% 477.600 53 73% 1.057.200 14 34% 492.000 54 74% 1.071.600 15 35% 506.400 55 75% 1.086.000 16 36% 522.000 56 76% 1.100.400 17 37% 536.400 57 77% 1.114.800 18 38% 550.800 58 78% 1.129.200 19 39% 565.200 59 79% 1.144.800 20 40% 579.600 60 80% 1.159.200 21 41% 594.000 61 81% 1.173.600 22 42% 608.400 62 82% 1.188.000 23 43% 622.800 63 83% 1.202.400 24 44% 637.200 64 84% 1.216.800 25 45% 651.600 65 85% 1.231.200 26 46% 666.000 66 86% 1.245.600 27 47% 680.400 67 87% 1.260.000 28 48% 694.800 68 88% 1.274.400 29 49% 709.200 69 89% 1.288.800 30 50% 724.800 70 90% 1.303.200 31 51% 739.200 71 91% 1.317.600 32 52% 753.600 72 92% 1.332.000 33 53% 768.000 73 93% 1.347.600 34 54% 782.400 74 94% 1.362.000 35 55% 796.800 75 95% 1.376.400 36 56% 811.200 76 96% 1.390.800 37 57% 825.600 77 97% 1.405.200 38 58% 840.000 78 98% 1.419.600 39 59% 854.400 79 99% 1.434.000 40 60% 868.800 80 100% 1.448.400
Đồng bộ tài khoản