Nghị định số 07/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
79
lượt xem
16
download

Nghị định số 07/2009/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 07/2009/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 07/2009/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 07/2009/N -CP Hà N i, ngày 22 tháng 01 năm 2009 NGHN NNH S A I, B SUNG M T S I U C A NGHN NNH S 160/2005/N -CP NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2005 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T VÀ HƯ NG D N THI HÀNH LU T KHOÁNG S N VÀ LU T S A I, B SUNG M T S I U C A LU T KHOÁNG S N CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Khoáng s n ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khoáng s n ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét ngh c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng, NGHN NNH: i u 1. S a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 160/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Khoáng s n và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khoáng s n (sau ây g i là Ngh nh s 160/2005/N -CP) như sau: 1. B sung kho n 2a và s a i, b sung kho n 3 i u 3 như sau: “2a. Xác nh, phê duy t và công b khu v c u th u thăm dò, u th u khai thác khoáng s n theo quy nh t i i u 23 (s a i, b sung) c a Ngh nh s 160/2005/N -CP; t ch c vi c th c hi n u th u theo quy nh. 3. Xác nh khu v c có tài nguyên khoáng s n ã ư c i u tra, ánh giá theo quy nh t i kho n 1 i u 9 c a Lu t Khoáng s n; cung c p cho B Công Thương, B Xây d ng các tài li u i u tra, ánh giá v khoáng s n ph c v công tác quy ho ch thăm dò, khai thác, ch bi n và s d ng khoáng s n; xác nh, trình Th tư ng Chính ph quy t nh khu v c d tr tài nguyên khoáng s n qu c gia theo quy nh t i i u 23a (s a i, b sung) c a Ngh nh s 160/2005/N -CP; khoanh nh khu v c có khoáng s n c h i theo quy nh t i i u 15 c a Lu t khoáng s n và thông báo cho cơ quan nhà nư c có liên quan, t ch c th c hi n vi c ki m kê tr lư ng khoáng s n ã ư c phê duy t trên ph m vi c nư c”. 2. i m b kho n 1; kho n 2 i u 4 ư c s a i, b sung như sau: “b) Ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng xác nh khu v c u th u thăm dò, u th u khai thác khoáng s n theo quy nh t i i u 23 (s a i, b sung) c a Ngh nh s 160/2005/N -CP; 2. B Công thương ban hành Danh m c, i u ki n và tiêu chuNn xu t khNu, h n ch xu t khNu i v i các lo i khoáng s n, tr khoáng s n làm v t li u xây d ng, khoáng s n làm nguyên li u s n xu t xi măng; B Xây d ng ban hành Danh m c, i u ki n và tiêu chuNn xu t khNu, h n ch xu t khNu i v i khoáng s n làm v t li u xây d ng, khoáng s n làm nguyên li u s n xu t xi măng”. 3. i m b và i m g kho n 1 i u 6 ư c s a i, b sung như sau: “b) Ch trì, ph i h p v i các B : Tài nguyên và Môi trư ng, Công Thương, Xây d ng, Qu c phòng, Công an, Văn hóa, Th thao và Du l ch, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giao thông v n t i, N i
  2. v và các B , ngành liên quan khoanh nh và phê duy t các khu v c c m ho t ng khoáng s n theo quy nh t i i u 20 (s a i, b sung) c a Ngh nh s 160/2005/N -CP; khoanh nh, trình Th tư ng Chính ph quy t nh phê duy t khu v c t m th i c m ho t ng khoáng s n theo quy nh t i i u 21 c a Ngh nh s 160/2005/N -CP; g) Xác nh, phê duy t và công b khu v c u th u thăm dò, u th u khai thác khoáng s n theo quy nh t i i u 23 (s a i, b sung) c a Ngh nh s 160/2005/N -CP; t ch c vi c th c hi n u th u theo quy nh;” 4. i m và i m e kho n 3 i u 12 ư c s a i, b sung như sau: “ ) Th hi n khu v c d tr tài nguyên khoáng s n qu c gia ã ư c Th tư ng Chính ph quy t nh; e) Th hi n khu v c c m, t m th i c m ho t ng khoáng s n và khu v c u th u thăm dò, u th u khai thác ã ư c c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh;” 5. B sung i m d kho n 2 i u 17 như sau: “d) Trư ng h p xin c p gi y phép khai thác khoáng s n làm v t li u xây d ng thông thư ng không b t bu c ph i ti n hành thăm dò quy nh t i kho n 2 i u 41 (s a i, b sung) c a Lu t Khoáng s n, ngoài các i u ki n quy nh t i các i m a, b và c kho n này, còn ph i b o m i u ki n s n phNm khai thác ư c ch ph c v cho vi c duy tu, s a ch a cơ s h t ng, ê i u”. 6. i m d, i m e kho n 1; kho n 2 i u 20 ư c s a i, b sung như sau: “d) Thu c hành lang ho c ph m vi b o v an toàn các công trình thu c k t c u h t ng giao thông, hành lang b o v an toàn lư i i n cao áp, công trình th y l i, ê i u, thông tin; e) ô th , khu thương m i, khu du l ch ho c công trình k t c u h t ng quan tr ng; khu công nghi p, tr di n tích thu c d án ch bi n khoáng s n. 2. y ban nhân dân c p t nh quy t nh phê duy t khu v c c m ho t ng khoáng s n sau khi có ý ki n b ng văn b n c a các B , ngành liên quan và thông báo b ng văn b n cho B Tài nguyên và Môi trư ng, B Công Thương và B Xây d ng sau khi ư c phê duy t”. 7. i u 23 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 23. Khu v c u th u thăm dò, u th u khai thác khoáng s n 1. Khu v c u th u thăm dò, khu v c u th u khai thác khoáng s n bao g m các khu v c sau ây: a) Khu v c ã ư c i u tra, ánh giá ti m năng tài nguyên khoáng s n b ng ngu n v n t ngân sách nhà nư c, có tri n v ng v tài nguyên khoáng s n ư c c p có thNm quy n phê duy t là khu v c u th u thăm dò khoáng s n; b) M khoáng s n ã ư c thăm dò b ng ngu n v n t ngân sách nhà nư c ư c c p có thNm quy n phê duy t là khu v c u th u khai thác khoáng s n. 2. ThNm quy n, trách nhi m xác nh, phê duy t và công b khu v c u th u thăm dò, u th u khai thác khoáng s n: a) B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i B Công Thương, B Xây d ng xác nh các khu v c u th u thăm dò, u th u khai thác khoáng s n, tr các khu v c thu c thNm quy n phê duy t c a y ban nhân dân c p t nh quy nh t i i m g kho n 1 i u 6 (s a i, b sung) c a Ngh nh s 160/2005/N -CP và quy t nh phê duy t sau khi có ý ki n b ng văn b n c a B Công Thương, B Xây d ng;
  3. b) y ban nhân dân c p t nh xác nh, phê duy t khu v c u th u thăm dò, u th u khai thác khoáng s n i v i các khoáng s n thu c thNm quy n c p gi y phép quy nh t i i m b kho n 1 i u 56 (s a i, b sung) c a Lu t Khoáng s n và kho n 2 i u 26 (s a i, b sung) c a Ngh nh s 160/2005/N -CP; c) B Tài nguyên và Môi trư ng, y ban nhân dân c p t nh công b khu v c u th u thăm dò, u th u khai thác sau khi ư c phê duy t. 3. B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B Công Thương, B Xây d ng quy nh nguyên t c và phương pháp nh giá tài nguyên khoáng s n làm cơ s u th u khai thác khoáng s n. 4. B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Công Thương và B Xây d ng trình Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch u th u thăm dò, u th u khai thác khoáng s n”. 8. B sung i u 23a như sau: “ i u 23a. Khu v c có khoáng s n thu c di n d tr tài nguyên khoáng s n qu c gia 1. Khu v c có khoáng s n thu c di n d tr tài nguyên khoáng s n qu c gia bao g m các khu v c: a) ã ư c i u tra, ánh giá ti m năng tài nguyên khoáng s n ho c thăm dò, phê duy t tr lư ng khoáng s n c n d tr cho m c tiêu phát tri n b n v ng; b) Có ti n a ch t và d u hi u tri n v ng v tài nguyên khoáng s n nhưng chưa ư c ánh giá ti m năng tài nguyên khoáng s n ho c thăm dò, phê duy t tr lư ng khoáng s n. 2. B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì ph i h p v i B Công Thương, B Xây d ng xác nh và trình Th tư ng Chính ph quy t nh phê duy t khu v c d tr tài nguyên khoáng s n qu c gia. 3. Ho t ng kh o sát, thăm dò và khai thác khoáng s n trong khu v c d tr tài nguyên khoáng s n qu c gia ch ư c th c hi n sau khi ư c Th tư ng Chính ph ch p thu n”. 9. S a i, b sung kho n 2 i u 26 như sau: “2. Di n tích khu v c có k t qu ánh giá ti m năng tài nguyên khoáng s n ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t mà không n m trong quy ho ch thăm dò, khai thác, ch bi n khoáng s n c a c nư c ho c không thu c khu v c d tr tài nguyên khoáng s n qu c gia thu c thNm quy n c p gi y phép khai thác, ch bi n khoáng s n c a y ban nhân dân c p t nh quy nh t i i m b kho n 1 i u 56 c a Lu t Khoáng s n”. 10. Kho n 2 i u 29 ư c s a i, b sung như sau: “2. M c l phí c quy n thăm dò ư c tính theo quy nh sau ây: Năm th 1: 50.000 ng/ha/năm; Năm th 2: 80.000 ng/ha/năm; Năm th 3 và 4: 100.000 ng/ha/năm.” 11. i u 45 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 45. Trách nhi m c a y ban nhân dân c p t nh trong vi c ph i h p thNm nh c p gi y phép thăm dò, khai thác và ch bi n khoáng s n
  4. 1. Trư ng h p khu v c c m, t m th i c m ho t ng khoáng s n chưa ư c phê duy t và thông báo theo quy nh, trư c khi c p gi y phép thăm dò khai thác khoáng s n ho c gi y phép khai thác, ch bi n khoáng s n theo thNm quy n, B Tài nguyên và Môi trư ng ch l y ý ki n b ng văn b n c a y ban nhân dân c p t nh nơi có khoáng s n v di n tích d ki n c p gi y phép thăm dò khai thác khoáng s n ho c di n tích khai thác khoáng s n ho c di n tích xây d ng nhà máy ch bi n khoáng s n có ho c không có liên quan n khu v c c m, t m th i c m ho t ng khoáng s n. 2. y ban nhân dân c p t nh ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan ki m tra, xác nh di n tích d ki n c p gi y phép thăm dò khai thác khoáng s n ho c di n tích khai thác khoáng s n ho c di n tích xây d ng nhà máy ch bi n khoáng s n có ho c không có liên quan n khu v c c m, t m th i c m ho t ng khoáng s n và tr l i B Tài nguyên và Môi trư ng b ng văn b n ch m nh t là ba mươi (30) ngày k t ngày nh n ư c văn b n h i ý ki n c a B Tài nguyên và Môi trư ng. 3. Trong trư ng h p c bi t, c n thăm dò ho c khai thác khoáng s n khu v c c m ho c t m th i c m ho t ng khoáng s n, cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p gi y phép quy nh t i kho n 1 i u 56 c a Lu t Khoáng s n ph i báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh.” i u 2. Thay th c m t “B Công nghi p” t i i u 4, i u 6, i u 12, i u 21, i u 22, i u 37, i u 41 và i u 42 c a Ngh nh s 160/2005/N -CP b ng c m t “B Công Thương”, và c m t “S Công nghi p” t i kho n 2 i u 6 c a Ngh nh s 160/2005/N -CP b ng c m t “S Công Thương”. i u 3. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTN (5b).
Đồng bộ tài khoản