Nghị định số : 07/CP

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
52
lượt xem
5
download

Nghị định số : 07/CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định của chính phủ ban hàng quy chế về kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số : 07/CP

  1. CHÍNH PHUÛ COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Soá : 07/CP Ñoäc laäp  Töï do  Haïnh phuùc Haø Noäi, Ngaøy 29 thaùng 1 naêm 1994 NGHÒ ÑÒNH CUÛA CHÍNH PHUÛ Ban haønh Quy cheá veà kieåm toaùn ñoäc laäp trong neàn kinh teá quoác daân CHÍNH PHUÛ Caên cöù Luaät Toå chöùc Chính phuû ngaøy 30 thaùng 9 naêm 1992, Nhaèm ñaùp öùng nhu caàu phaùt trieån vaø thoáng nhaát quaûn lyù hoaït ñoäng kieåm toaùn ñoäc laäp trong neàn kinh teá quoác daân, Theo ñeà nghò cuûa Boä tröôûng Boä Taøi chính, NGHÒ ÑÒNH Ñieàu 1 – Nay ban haønh keøm theo Nghò ñònh naøy “Quy cheá veà kieåm toaùn ñoäc laäp trong neàn kinh teá quoác daân”. Ñieàu 2 – Nghò ñònh naøy coù hieäu löïc thi haønh keå töø ngaøy kyù. Boä tröôûng Boä Taøi chính chòu traùch nhieäm höôùng daãn vieäc thöïc hieän quy cheá ban haønh keøm theo Nghò ñònh naøy. Ñieàu 3 – Boä tröôûng, Thuû tröôûng cô quan ngang Boä, Thuû tröôûng cô quan thuoäc Chính phuû, Chuû tòch UÛy ban nhaân daân tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc Trung öông chòu traùch nhieäm thi haønh Nghò ñònh naøy. T/M CHÍNH PHUÛ K/T THUÛ TÖÔÙNG PHOÙ THUÛ TÖÔÙNG PHAN VAÊN KHAÛI Ñaõ kyù
  2. CHÍNH PHUÛ COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp  Töï do  Haïnh phuùc QUY CHEÁ VEÀ KIEÅM TOAÙN ÑOÄC LAÄP TRONG NEÀN KINH TEÁ QUOÁC DAÂN (Ban haønh keøm theo Nghò ñònh soá 07/ CP ngaøy 29/1/1994 cuûa Chính phuû) Chöông I : NHÖÕNG QUI ÑÒNH CHUNG Ñieàu 1 : Kieåm toaùn ñoäc laäp laø vieäc kieåm tra vaø xaùc nhaän cuûa kieåm toaùn vieân chuyeân nghieäp thuoäc caùc toå chöùc kieåm toaùn ñoäc laäp veà tính ñuùng ñaén, hôïp lyù cuûa caùc taøi lieäu, soá lieäu keá toaùn vaø baùo caùo quyeát toaùn cuûa caùc doanh nghieäp, caùc cô quan, toå chöùc ñoaøn theå, toå chöùc xaõ hoäi (goïi taét laø caùc ñôn vò keá toaùn) khi coù yeâu caàu cuûa caùc ñôn vò naøy. Sau khi coù xaùc nhaän cuûa kieåm toaùn vieân chuyeân nghieäp thì caùc taøi lieäu, soá lieäu keá toaùn vaø baùo caùo quyeát toaùn cuûa caùc ñôn vò keá toaùn laø caên cöù cho vieäc ñieàu haønh, quaûn lyù hoaït ñoäng ôû ñôn vò, cho caùc cô quan quaûn lyù caáp treân vaø cô quan taøi chính Nhaø nöôùc xeùt duyeät quyeát toaùn haøng naêm cuûa caùc ñôn vò keá toaùn, cho cô quan thueá tính toaùn soá thueá vaø caùc khoaûn noäp khaùc cuûa ñôn vò ñoái vôùi ngaân saùch Nhaø nöôùc, cho caùc coå ñoâng, caùc nhaø ñaàu tö, caùc beân tham gia lieân doanh, caùc khaùch haøng vaø caùc toå chöùc, caù nhaân xöû lyù caùc moái quan heä veà quyeàn lôïi vaø nghóa vuï cuûa caùc beân coù lieân quan trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa ñôn vò. Hoaït ñoäng kieåm toaùn ñoäc laäp coøn giuùp caùc ñôn vò keá toaùn phaùt hieän vaø chaán chænh kòp thôøi caùc sai soùt do voâ tình hay coá yù, phoøng ngöøa caùc vi phaïm vaø thieät haïi coù theå xaûy ra trong kinh doanh vaø söû duïng kinh phí. Ñieàu 2 : Kieåm toaùn ñoäc laäp ñöôïc thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa caùc ñoái töôïng sau ñaây : 1/ Caùc xí nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi hoaït ñoäng theo Luaät Ñaàu tö nöôùc ngoaøi cuûa Vieät Nam ; 2/ Caùc coâng ty traùch nhieäm höõu haïn, coâng ty coå phaàn ; 3/ Caùc doanh nghieäp tö nhaân ; 4/ Caùc hôïp taùc xaõ ; 5/ Caùc doanh nghieäp Nhaø nöôùc ; 6/ Caùc toå chöùc söï nghieäp, ñoaøn theå xaõ hoäi ; 7/ Caùc toå chöùc quoác teá taïi Vieät Nam. Ñieàu 3 : Coâng vieäc kieåm toaùn ñoäc laäp do kieåm toaùn vieân chuyeân nghieäp (goïi taét laø kieåm toaùn vieân) thöïc hieän. Kieåm toaùn vieân laø ngöôøi coù ñuû ñieàu kieän, qui ñònh trong Quy cheá naøy, ñöôïc cô quan Nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn coâng nhaän cho pheùp haønh ngheà trong caùc toå chöùc kieåm toaùn ñoäc laäp. Ñieàu 4 : Toå chöùc kieåm toaùn ñoäc laäp laø moät doanh nghieäp (coâng ty kieåm toaùn hoaëc vaên phoøng kieåm toaùn) ñöôïc thaønh laäp theo qui ñònh hieän haønh veà thaønh laäp caùc loaïi doanh
  3. nghieäp vaø caùc qui ñònh trong Qui cheá naøy. Ñieàu 5 : Boä Taøi chính laø cô quan quaûn lyù Nhaø nöôùc ñoái vôùi hoaït ñoäng kieåm toaùn ñoäc laäp. Ñieàu 6 : Caùc toå chöùc kieåm toaùn nöôùc ngoaøi hoaït ñoäng kieåm toaùn vaø tö vaán taøi chính - keá toaùn treân laõnh thoå Vieät Nam phaûi ñöôïc UÛy ban Nhaø nöôùc veà hôïp taùc vaø ñaàu tö cuûa Vieät Nam caáp giaáy pheùp sau khi coù thoûa thuaän baèng vaên baûn cuûa Boä Taøi chính. Hoaït ñoäng cuûa kieåm toaùn vieân vaø toå chöùc kieåm toaùn nöôùc ngoaøi phaûi tuaân thuû Luaät Ñaàu tö nöôùc ngoaøi cuûa nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam, caùc qui ñònh trong Qui cheá naøy vaø caùc thoâng leä kieåm toaùn quoác teá ñöôïc Nhaø nöôùc Vieät Nam thöøa nhaän. Ñieàu 7 : Ñoái töôïng coù yeâu caàu kieåm toaùn ñöôïc töï do löïa choïn caùc toå chöùc kieåm toaùn ñoäc laäp hoaït ñoäng hôïp phaùp taïi Vieät Nam ñeå kyù keát hôïp ñoàng kieåm toaùn. Ñoái töôïng yeâu caàu kieåm toaùn coù traùch nhieäm cung caáp kòp thôøi, ñaày ñuû vaø trung thöïc moïi thoâng tin taøi lieäu caàn thieát coù lieân quan, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho kieåm toaùn vieân thöïc hieän kieåm toaùn vaø traû ñuû, kòp thôøi phí kieåm toaùn theo thoûa thuaän trong hôïp ñoàng. Ñieàu 8 : Coâng vieäc kieåm toaùn phaûi thöïc hieän theo trình töï vaø phöông phaùp nghieäp vuï chuyeân moân do Boä Taøi chính qui ñònh. Khi keát thuùc coâng vieäc kieåm toaùn, kieåm toaùn vieân phaûi laäp baùo caùo kieåm toaùn, ghi yù kieán nhaän xeùt cuûa mình vaøo baùo caùo kieåm toaùn vaø chòu hoaøn toaøn traùch nhieäm veà caùc yù kieán ñoù. Baùo caùo kieåm toaùn phaûi khaùch quan, trung thöïc, coù chöõ kyù cuûa kieåm toaùn vieân vaø phaûi ñöôïc laõnh ñaïo cuûa toå chöùc kieåm toaùn xaùc nhaän, kyù teân, ñoùng daáu. Chöông II KIEÅM TOAÙN VIEÂN Ñieàu 9 : Kieåm toaùn vieân phaûi laø coâng daân Vieät Nam hoaëc coâng daân nöôùc ngoaøi ñöôïc pheùp cö truù taïi Vieät Nam, coù ñaêng kyù haønh ngheà taïi moät toå chöùc kieåm toaùn ñoäc laäp hoaït ñoäng hôïp phaùp treân laõnh thoå Vieät Nam. Ñieàu 10 : Coâng daân Vieät Nam coù ñaày ñuû caùc ñieàu kieän sau ñaây ñöôïc coâng nhaän laø kieåm toaùn vieân vaø ñöôïc pheùp ñaêng kyù haønh ngheà taïi moät toå chöùc kieåm toaùn ñoäc laäp ôû Vieät Nam : 1/ Coù lyù lòch roõ raøng ; phaåm chaát trung thöïc, lieâm khieát, naém vöõng luaät phaùp vaø chính saùch, cheá ñoä kinh teá, taøi chính, keá toaùn, thoáng keâ cuûa Nhaø nöôùc ; khoâng coù tieàn aùn, tieàn söï. 2/ Coù baèng toát nghieäp ñaïi hoïc hoaëc trung hoïc chuyeân ngaønh taøi chính, keá toaùn, ñaõ laøm coâng taùc taøi chính, keá toaùn töø 5 naêm trôû leân (neáu toát nghieäp ñaïi hoïc) hoaëc 10 naêm trôû leân (neáu toát nghieäp trung hoïc). 3/ Ñaõ qua kyø thi kieåm toaùn vieân do Hoäi ñoàng thi caáp Nhaø nöôùc toå chöùc vaø ñöôïc Boä tröôûng Boä Taøi chính caáp chöùng chæ. Ñieàu 11 : Coâng chöùc Nhaø nöôùc ñöông chöùc khoâng ñöôïc ñaêng kyù haønh ngheà trong caùc toå chöùc kieåm toaùn ñoäc laäp. Kieåm toaùn vieân ñaõ bò ruùt giaáy pheùp ñaêng kyù haønh ngheà
  4. khoâng ñöôïc ñaêng kyù haønh ngheà laïi. Ñieàu 12 : Coâng daân nöôùc ngoaøi ñöôïc ñaêng kyù haønh ngheà taïi moät toå chöùc kieåm toaùn ñoäc laäp ôû Vieät Nam neáu coù chöùng chæ kieåm toaùn vieân do Boä tröôûng Boä taøi chính Vieät Nam caáp, hoaëc coù chöùng chæ kieåm toaùn vieân ñöôïc caáp bôûi moät toå chöùc kieåm toaùn quoác teá maø Boä Taøi chính Vieät Nam thöøa nhaän. Ñieàu 13 : Kieåm toaùn vieân ñöôïc thöïc hieän caùc dòch vuï kieåm toaùn sau ñaây : 1/ Kieåm tra tính hôïp phaùp, hôïp leä cuûa chöùng töø, taøi lieäu, soá lieäu keá toaùn, vieäc chaáp haønh cheá ñoä, theå leä keá toaùn, taøi chính cuûa Nhaø nöôùc. 2/ Kieåm tra vaø xaùc nhaän möùc ñoä trung thöïc, hôïp lyù cuûa baùo caùo quyeát toaùn do caùc ñôn vò keá toaùn laäp ra. 3/ Kieåm tra vaø xaùc nhaän giaù trò voán goùp cuûa caùc beân tham gia lieân doanh, cuûa caùc coå ñoâng ; kieåm tra xaùc nhaän tính trung thöïc, chính xaùc, ñaày ñuû cuûa soá lieäu keá toaùn vaø baùo caùo quyeát toaùn cuûa caùc ñôn vò lieân doanh, giaûi theå, saùt nhaäp, chia taùch, coå phaàn hoùa, phaù saûn vaø caùc tröôøng hôïp khaùc theo qui ñònh cuûa phaùp luaät. 4/ Giaùm ñònh taøi chính, keá toaùn vaø caùc dòch vuï tö vaán veà quaûn lyù taøi chính, keá toaùn, thueá theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng. Ñieàu 14 : Kieåm toaùn vieân thöïc hieän nhieäm vuï kieåm toaùn theo ñuùng caùc nguyeân taéc sau ñaây : 1/ Tuaân thuû phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc Vieät Nam. 2/ Baûo ñaûm trung thöïc, ñoäc laäp, khaùch quan, coâng baèng vaø bí maät soá lieäu. 3/ Tuaân thuû caùc chuaån möïc keá toaùn vaø kieåm toaùn hieän haønh cuûa Vieät Nam vaø caùc chuaån möïc keá toaùn vaø kieåm toaùn quoác teá phoå bieán ñöôïc Nhaø nöôùc Vieät Nam thöøa nhaän. 4/ Kieåm toaùn vieân ñöôïc thöïc hieän caùc dòch vuï kieåm toaùn cho caùc ñôn vò khaùch haøng maø kieåm toaùn vieân khoâng coù quan heä veà kinh teá vaø khoâng coù quan heä hoï haøng thaân thuoäc vôùi ngöôøi laõnh ñaïo ñôn vò. Ñieàu 15 : Kieåm toaùn vieân coù traùch nhieäm : 1/ Chaáp haønh nghieâm chænh caùc nguyeân taéc kieåm toaùn qui ñònh taïi ñieàu 14 Qui cheá naøy ; thöïc hieän ñuùng caùc ñieàu khoaûn cuûa hôïp ñoàng kieåm toaùn ; chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät, tröôùc toå chöùc kieåm toaùn ñoäc laäp vaø tröôùc khaùch haøng veà keát quaû kieåm toaùn vaø yù kieán nhaän xeùt trong baùo caùo kieåm toaùn. 2/ Trong quaù trình thöïc hieän nhieäm vuï, kieåm toaùn vieân khoâng ñöôïc gaây trôû ngaïi ; hoaëc can thieäp vaøo coâng vieäc ñieàu haønh cuûa ñôn vò ñang kieåm toaùn vaø chæ ñöôïc nhaän phí kieåm toaùn ñaõ thoûa thuaän trong hôïp ñoàng kieåm toaùn. 3/ Kieåm toaùn vieân vi phaïm quy cheá naøy, vi phaïm phaùp luaät coù theå bò thu hoài chöùng chæ kieåm toaùn vieân vaø bò xöû lyù theo phaùp luaät ; neáu gaây thieät haïi vaät chaát cho khaùch haøng thì phaûi boài thöôøng. Ñieàu 16 : Kieåm toaùn vieân coù quyeàn :
  5. 1/ Ñoäc laäp veà chuyeân moân nghieäp vuï. 2/ Yeâu caàu khaùch haøng cung caáp ñaày ñuû kòp thôøi caùc taøi lieäu veà keá toaùn, taøi chính vaø caùc taøi lieäu khaùc coù lieân quan ñeán noäi dung kieåm toaùn. 3/ Ñoái chieáu, xaùc minh caùc thoâng tin kinh teá coù lieân quan ñeán ñôn vò ñöôïc kieåm toaùn, ôû trong vaø ôû ngoaøi ñôn vò (neáu caàn). 4/ Trong quaù trình kieåm toaùn, neáu phaùt hieän ñôn vò ñöôïc kieåm toaùn coù hieän töôïng vi phaïm phaùp luaät, kieåm toaùn vieân ñöôïc quyeàn thoâng baùo vaø kieán nghò ñôn vò coù bieän phaùp söûa chöõa sai phaïm vaø coù quyeàn ghi yù kieán cuûa mình vaøo baùo caùo kieåm toaùn. 5/ Khöôùc töø laøm kieåm toaùn cho khaùch haøng, neáu xeùt thaáy khoâng ñuû ñieàu kieän hoaëc khoâng ñuû khaû naêng ñeå kieåm toaùn. Chöông III TOÅ CHÖÙC KIEÅM TOAÙN Ñieàu 17 : Toå chöùc kieåm toaùn ñoäc laäp (coâng ty kieåm toaùn hoaëc vaên phoøng kieåm toaùn) muoán ñöôïc thaønh laäp phaûi coù caùc ñieàu kieän sau ñaây : 1/ Coù ñuû caùc ñieàu kieän theo qui ñònh cuûa phaùp luaät hieän haønh veà vieäc thaønh laäp caùc doanh nghieäp. 2/ Coù ít nhaát 5 ngöôøi trôû leân ñöôïc caáp chöùng chæ kieåm toaùn vieân. Ngöôøi ñöùng ñaàu toå chöùc kieåm toaùn phaûi laø kieåm toaùn vieân. 3/ Ñöôïc Boä tröôûng Taøi chính chaáp thuaän baèng vaên baûn vaø ñöôïc cô quan Nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn caáp giaáy pheùp thaønh laäp theo qui ñònh cuûa phaùp luaät. Ñieàu 18 : Toå chöùc kieåm toaùn ñoäc laäp sau khi ñöôïc pheùp thaønh laäp phaûi laøm thuû tuïc ñaêng kyù kinh doanh taïi cô quan Nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn, phaûi ñaêng baùo theo qui ñònh cuûa phaùp luaät vaø phaûi ñaêng kyù danh saùch kieåm toaùn vieân taïi Boä Taøi chính. Moïi thay ñoåi cuûa toå chöùc kieåm toaùn ñoäc laäp veà nhöõng noäi dung ñaõ ñöôïc ñaêng kyù taïi caùc cô quan Nhaø nöôùc ñeàu phaûi ñaêng kyù laïi hoaëc xin pheùp boå sung. Ñieàu 19 : Toå chöùc kieåm toaùn ñoäc laäp chòu traùch nhieäm quaûn lyù hoaït ñoäng ngheà nghieäp cuûa kieåm toaùn vieân thuoäc dieän quaûn lyù, chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät vaø tröôùc khaùch haøng veà nhöõng vi phaïm quy cheá haønh ngheà cuûa toå chöùc kieåm toaùn vaø kieåm toaùn vieân, phaûi chòu traùch nhieäm boài thöôøng moïi thieät haïi gaây ra cho khaùch haøng. Ñieàu 20 : Toå chöùc kieåm toaùn ñoäc laäp laø ñôn vò haïch toaùn kinh teá ñoäc laäp ñöôïc thu phí dòch vuï ñeå trang traûi moïi chi phí. Möùc thu phí cuûa töøng hôïp ñoàng kieåm toaùn do hai beân thoûa thuaän caên cöù vaøo khoái löôïng, tính chaát phöùc taïp cuûa coâng vieäc vaø khung giaù phí kieåm toaùn do Boä Taøi chính qui ñònh. Toå chöùc kieåm toaùn ñoäc laäp phaûi thöïc hieän ñaày ñuû caùc nghóa vuï ñoái vôùi ngaân saùch Nhaø nöôùc theo luaät ñònh vaø caàn mua baûo hieåm taïi caùc toå chöùc baûo hieåm ñeå ñeà phoøng ruûi ro khi phaûi boài thöôøng thieät haïi ñaõ gaây ra cho khaùch haøng.
  6. Chöông IV QUAÛN LYÙ NHAØ NÖÔÙC ÑOÁI VÔÙI HOAÏT ÑOÄNG KIEÅM TOAÙN Ñieàu 21 : Caùc toå chöùc kieåm toaùn ñoäc laäp chòu söï kieåm tra, giaùm saùt cuûa caùc cô quan quaûn lyù Nhaø nöôùc nhö moät doanh nghieäp. Caùc cô quan quaûn lyù Nhaø nöôùc khi söû duïng caùc soá lieäu keá toaùn vaø baùo caùo quyeát toaùn cuûa caùc ñôn vò keá toaùn ñaõ ñöôïc toå chöùc kieåm toaùn ñoäc laäp kieåm tra xaùc nhaän, neáu thaáy coù nghi vaán thì kieåm tra laïi vaø trong phaïm vi traùch nhieäm, quyeàn haïn cuûa mình ñöa ra caùc quyeát ñònh quaûn lyù. Ñôn vò keá toaùn phaûi chaáp haønh quyeát ñònh cuûa caùc cô quan quaûn lyù Nhaø nöôùc, ñoàng thôøi yeâu caàu toå chöùc kieåm toaùn xeùt laïi keát quaû kieåm toaùn, neáu coù baát ñoàng vaø tranh chaáp thì kieán nghò leân cô quan taøi chính ñòa phöông hoaëc Boä Taøi chính xem xeùt xöû lyù. Ñieàu 22 : Boä Taøi chính thöïc hieän caùc chöùc naêng quaûn lyù Nhaø nöôùc ñoái vôùi hoaït ñoäng kieåm toaùn. Noäi dung quaûn lyù nhaø nöôùc goàm : 1/ Ban haønh caùc nguyeân taéc, chuaån möïc kieåm toaùn vaø caùc taøi lieäu höôùng daãn veà phöông phaùp chuyeân moân nghieäp vuï kieåm toaùn. 2/ Ban haønh vaø chæ ñaïo thöïc hieän quy cheá veà ñaøo taïo, boài döôõng nghieäp vuï kieåm toaùn vieân, theå thöùc thi tuyeån vaø caáp chöùng chæ haønh ngheà kieåm toaùn vieân, thaønh laäp Hoäi ñoàng thi caáp Nhaø nöôùc ñeå toå chöùc thi tuyeån vaø caáp chöùng chæ kieåm toaùn vieân theo quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc. 3/ Thaåm ñònh hoà sô xin pheùp thaønh laäp toå chöùc kieåm toaùn, toå chöùc ñaêng kyù vaø thöïc hieän vieäc quaûn lyù thoáng nhaát danh saùch kieåm toaùn vieân. 4/ Quy ñònh khung giaù phí kieåm toaùn ñeå aùp duïng thoáng nhaát trong hoaït ñoäng kieåm toaùn. 5/ Kieåm tra vieäc tuaân thuû phaùp luaät vaø quy cheá kieåm toaùn trong hoaït ñoäng cuûa caùc toå chöùc kieåm toaùn, xöû lyù caùc baát ñoàng vaø tranh chaáp veà keát quaû kieåm toaùn. YÙ kieán cuûa Boä tröôûng Boä Taøi chính veà caùc baát ñoàng vaø tranh chaáp veà keát quaû kieåm toaùn laø yù kieán cuoái cuøng. Chöông V ÑIEÀU KHOAÛN CUOÁI CUØNG Ñieàu 23 : Quy cheá naøy coù hieäu löïc thi haønh keå töø ngaøy kyù vaø ñöôïc aùp duïng cho caùc toå chöùc kieåm toaùn ñoäc laäp cuûa Vieät Nam vaø caùc toå chöùc kieåm toaùn nöôùc ngoaøi hoaït ñoäng treân laõnh thoå Vieät Nam. Ñieàu 24 : Caùc qui ñònh tröôùc ñaây traùi vôùi Quy cheá naøy ñeàu baõi boû. T/M CHÍNH PHUÛ K/T THUÛ TÖÔÙNG PHOÙ THUÛ TÖÔÙNG PHAN VAÊN KHAÛI (Ñaõ kyù)
Đồng bộ tài khoản