Nghị định số 08-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
67
lượt xem
2
download

Nghị định số 08-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 08-CP về việc thành lập Cục đường sông Việt nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 08-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 08-CP Hà N i, ngày 30 tháng 1 năm 1993 NGH Đ NH C A CHÍNH PH S 8-CP NGÀY 30/1/1993 08-CP V VI C THÀNH L P C C ĐƯ NG SÔNG VI T NAM TR C THU C B GIAO THÔNG V N T I CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Theo ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i và B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph ; NGH Đ NH: Đi u 1. Thành l p C c ư ng sông Vi t Nam tr c thu c B giao thông v n t i. C c ư ng sông Vi t Nam là cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành v giao thông và v n t i ư ng sông trong ph m vi c nư c, bao g m giao thông và v n t i trên sông, h , kênh ào, ư ng ven v nh, ư ng t b ra o và gi a các o (trong văn b n này g i chung là ư ng sông). C c ư ng sông Vi t Nam có tư cách pháp nhân, có con d u riêng ư c hư ng kinh phí t ngân sách Nhà nư c, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c. C c trư ng C c ư ng sông ch u trách nhi m trư c B trư ng B Giao thông v n t i th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c chuyên ngành ư ng sông trong ph m vi c nư c. Đi u 2. C c ư ng sông vi t Nam có nhi m v và quy n h n sau: 1. Căn c vào phương hư ng k ho ch phát tri n kinh t xã h i c a Nhà nư c, xây d ng chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n giao thông và v n t i ư ng sông trong c nư c B trư ng B giao thông v n t i trình th tư ng Chính ph phê duy t; 2. Xây d ng các d án lu t, các văn b n dư i lu t, các chính sách, ch , các quy trình quy ph m và quy ch qu n lý v chuyên ngành ư ng sông trình B trư ng B Giao thông v n t i quy t nh theo thNm quy n ho c B trư ng trình Chính ph quy t nh. Ban hành các tiêu chuNn, nh m c kinh t k thu t chuyên ngành theo thNm quy n c a C c và hư ng d n th c hi n;
  2. 3. Trình B trư ng B Giao thông v n t i quy t nh vi c phân công, phân c p qu n lý các cơ s h t ng giao thông ư ng sông, các tuy n ư ng sông, qu n lý tr c ti p các cơ s h t ng giao thông ư ng sông do Trung ương qu n lý trong c nư c; 4. Làm ch c năng ch qu n u tư các công trình thu c cơ s h t ng giao thông ư ng sông do Trung ương qu n lý theo phân c p; 5. Công b lu ng giao thông ư ng sông và các c ng sông cho t u vào ra theo quy nh c a pháp lu t; 6. Quy t nh vi c thi t l p và qu n lý h th ng phao tiêu báo hi u ư ng sông, tham gia vi c c p phép xây d ng các công trình vư t sông, các công trình trên sông; ki m tra vi c s d ng khai thác lu ng l ch ho c ình ch ho t ng giao thông trên sông; 7. Quy nh i u ki n, tiêu chuNn và c p gi y phép hành ngh v n t i, i lý v n t i, hoa tiêu thu c chuyên ngành ư ng sông, quy nh và t ch c ăng ký các phương ti n v n t i ư ng sông i v i các t ch c và cá nhân trong c nư c (k c t ch c và cá nhân nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam) 8. Ki m tra, thanh tra an toàn giao thông và v n t i ư ng sông, ph i h p v i các cơ quan liên quan và chính quy n a phương b o v các công trình ư ng sông, m b o an toàn v n t i x lý các v vi ph m tr t t an toàn giao thông, vi ph m lu ng ch y t u; ch trì ph i h p v i các cơ quan có liên quan ti n hành kh c ph c h u qu , i u tra các tai n n giao thông x y ra trên các tuy n ư ng sông trong c nư c. 9. T ch c và ch o các c ng ư ng sông th c hi n nh ng nhi m v và quy n h n qu n lý Nhà nư c t i các c ng ư ng sông theo quy nh c a Nhà nư c và c a B Giao thông v n t i. 10. T ch c ch o nghiên c u ng d ng ti n b khoa h c k thu t, công ngh thu c chuyên ngành ư ng sông; 11. T ch c thu các lo i l phí giao thông và v n t i sông theo u nhi m c a B Tài chính; 12. xu t v i B trư ng B Giao thông v n t i vi c tham gia (ho c không tham gia) các công ư c qu c t , vi c ký k t các hi p nh, Ngh nh thư v ư ng sông theo quy nh c a Chính ph ; 13. Thành l p, gi i th b máy giúp vi c C c trư ng và các ơn v s nghi p; qu n lý Nhà nư c tr c ti p các doanh nghi p ư ng sông c a Nhà nư c tr c thu c C c theo quy nh c a pháp lu t, 14. ào t o, b i dư ng và c p b ng lái t u, công nhân k thu t thu c chuyên ngành ư ng sông. 15. Qu n lý t ch c, cán b , lao ng, tài s n ư c Nhà nư c giao cho C c theo quy nh hi n hành.
  3. Đi u 3. - C c ư ng sông Vi t Nam có tr s óng t i thành ph Hà N i, có chi c c ư ng sông phía Nam óng t i Thành ph H Chí Minh. Chi c c ư c C c trư ng u quy n gi i quy t các m t công tác trong qu n lý giao thông và v n t i ư ng sông t i phía nam. C c, Chi c c có o n qu n lý giao thông ư ng sông theo khu v c, do C c trư ng C c ư ng sông xu t, B trư ng B Giao thông v n t i quy t nh. Đi u 4. C c ư ng sông Vi t Nam do C c trư ng lãnh o, có m t s Phó C c trư ng giúp vi c. C c trư ng do B trư ng B Giao thông v n t i ngh , B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph thNm duy t và Th tư ng Chính ph quy t nh b nhi m. Phó C c trư ng do B trư ng B Giao thông v n t i Quy t nh b nhi m sau khi có s trao i v i B trư ng, Trư ng ban Ban t ch c - Cán b Chính ph . Đi u 5. C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam xây d ng án s p x p l i các ơn v s n xu t kinh doanh, s nghi p thu c chuyên ngành ư ng sông B trư ng B Giao thông v n t i xem xét và trình Th tư ng Chính ph quy t nh. Đi u 6. Ngh nh này có hi u l c k t ngày ban hành. Bãi b nh ng quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này. Đi u 7. B trư ng B Giao thông v n t i, B trư ng các B , Th trư ng các cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m thi hành Ngh nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản