Nghị định số 09/2000/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:248

0
67
lượt xem
4
download

Nghị định số 09/2000/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 09/2000/NĐ-CP về ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 2000 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 09/2000/NĐ-CP

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c L p - T Do - H nh Phúc S : 09/2000/NĐ - CP Hà N i, ngày 21 tháng 3 năm 2000 NGH Đ NH C A CHÍNH PH S 09/2000/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 3 NĂM 2000 V BAN HÀNH DANH M C HÀNG HÓA VÀ THU SU T C A VI T NAM Đ TH C HI N HI P Đ NH V ƯU ĐÃI THU QUAN CÓ HI U L C CHUNG (CEPT) C A CÁC NƯ C ASEAN CHO NĂM 2000 CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u ngày 26 tháng 12 năm 1991; Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u ngày 05 tháng 7 năm 1993 và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u s 04/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998; Căn c Ngh quy t s 292/NQ-UBTVQH9 ngày 08 tháng 11 năm 1995 c a y ban Thư ng v Qu c h i v CHƯƠNG trình gi m thu nh p kh u c a Vi t Nam đ th c hi n Hi p đ nh ưu đãi thu quan có hi u l c chung (CEPT) c a các nư c ASEAN; Theo đ ngh c a B trư ng B Tài chính, NGH Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Ngh đ nh này Danh m c hàng hóa và thu su t các m t hàng c a Vi t Nam đ th c hi n Hi p đ nh v ưu đãi thu quan có hi u l c chung (CEPT) c a các nư c ASEAN cho năm 2000. Đi u 2. B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh đ nh này phù h p v i các quy đ nh c a Hi p đ nh v ưu đãi thu quan có hi u l c chung (CEPT) v i các nư c ASEAN. Đi u 3. Ngh đ nh này có hi u l c t ngày 01 tháng 01 năm 2000. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh đ nh này. DANH M C HÀNG HOÁ VÀ THU SU T C A VI T NAM Đ TH C HI N HI P Đ NH V ƯU ĐÃI THU QUAN CÓ HI U L C CHUNG (CEPT) C A CÁC NƯ C ASEAN CHO NĂM 2000 (Ban hành kèm Ngh đ nh s 09/2000/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2000 c a Chính ph ) Mã HS Mô t hàng hoá T/s ưu đãi T/s CEPT (%) (%) 01 CHƯƠNG 1 Đ ng v t s ng 0101 Ng a, l a, la s ng - Ng a:
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 0101.11.00 -- Ng a thu n ch ng đ làm gi ng 0 0 0101.19.00 -- Lo i khác 5 5 0101.20.00 - L a, la s ng 5 5 0102 Trâu, bò s ng 0102.10.00 - Trâu, bò thu n ch ng đ làm gi ng 0 0 0102.90.00 - Lo i khác 5 5 0103 L n s ng 0103.10.00 - L n thu n ch ng đ làm gi ng 0 0 - Lo i khác: 0103.91.00 -- Lo i n ng dư i 50 kg 5 5 0103.92.00 -- Lo i 50 kg tr lên 5 5 0104 C u, dê s ng 0104.10 - C u: 0104.10.10 -- Đ làm gi ng 0 0 0104.10.90 -- Lo i khác 5 5 0104.20 - Dê: 0104.20.10 -- Đ làm gi ng 0 0 0104.20.90 -- Lo i khác 5 5 0105 Gia c m s ng, g m các lo i gà, v t, ngan, ng ng, gà tây, gà Nh t B n - Lo i không quá 185 g: 0105.11 -- Gà: 0105.11.10 --- Đ làm gi ng 0 0 0105.12 -- Gà tây: 0105.12.10 --- Đ làm gi ng 0 0 0105.19 -- Lo i khác: 0105.19.10 --- Đ làm gi ng 0 0 - Lo i khác: 0105.92 -- Gà tr ng lư ng không quá 2000g : 0105.92.10 --- Đ làm gi ng 0 0 0105.99 -- Lo i khác: 0105.99.10 --- Đ làm gi ng 0 0 0106.00 Đ ng v t s ng khác 0106.00.10 - Nuôi thu n ch ng đ làm gi ng 0 0 0106.00.90 - Lo i khác 5 5
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 02 CHƯƠNG 2 Th t và các b ph n n i t ng c a đ ng v t đư c dùng làm th c ph m 0201 Th t trâu, bò, tươi ho c ư p l nh 0201.10.00 - Th t c con ho c n a con không đ u 20 20 0201.20.00 - Th t pha có xương 20 20 0201.30.00 - Th t l c xương 20 20 0202 Th t trâu, bò, ư p đông 0202.10.00 - Th t c con và n a con không đ u 20 20 0202.20.00 - Th t pha có xương 20 20 0202.30.00 - Th t l c xương 20 20 0203 Th t l n, tươi, ư p l nh ho c ư p đông - Tươi ho c ư p l nh: 0203.11.00 -- Th t c con và n a con không đ u 30 30 0203.12.00 -- Th t mông và th t vai có xương 30 30 0203.19.00 -- Lo i khác 30 30 - Ư p đông: 0203.21.00 -- Th t c con và n a con không đ u 30 30 0203.22.00 -- Th t mông, th t vai có xương 30 30 0203.29.00 -- Lo i khác 30 30 0204 Th t c u ho c dê, tươi, ư p l nh ho c ư p đông 0204.10.00 - Th t c u non, c con, n a con b d c không đ u, 20 20 tươi ho c ư p l nh - Th t c u khác tươi ho c ư p l nh: 0204.21.00 -- Th t c con và n a con b d c 20 20 0204.22.00 -- Th t pha có xương khác 20 20 0204.23.00 -- Th t l c 20 20 0204.30.00 - Th t c u non, c con, n a con b d c không đ u, 20 20 ư p đông - Th t c u lo i khác, ư p đông: 0204.41.00 -- Th t c con và n a con b d c 20 20 0204.42.00 -- Th t pha có xương khác 20 20 0204.43.00 -- Th t l c xương 20 20 0204.50.00 - Th t dê 20 20 0205.00.00 Th t ng a, l a, la, tươi, ư p l nh ho c ư p đông 20 20 0206 B ph n n i t ng c a: l n, trâu, bò, c u, la, l a
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. tươi, ư p l nh ho c ư p đông dùng làm th c ph m 0206.10.00 - C a trâu, bò, tươi ho c ư p l nh 20 20 - C a trâu, bò, ư p đông: 0206.21.00 -- Lư i 20 20 0206.22.00 -- Gan 20 20 0206.29.00 -- B ph n khác 20 20 0206.30.00 - C a l n, tươi ho c ư p l nh 20 20 - C a l n, ư p đông: 0206.41.00 -- Gan 20 20 0206.49.00 -- B ph n khác 20 20 0206.80.00 - C a lo i đ ng v t khác, tươi ho c ư p l nh 20 20 0206.90.00 - C a lo i đ ng v t khác, ư p đông 20 20 0209.00.00 M l n không dính n c, m gia c m, chưa n u 20 20 ch y ho c chưa chi t su t cách khác, tươi, ư p l nh, ư p đông, mu i, ngâm nư c mu i, s y khô ho c hun khói 0210 Th t và các b ph n n i t ng, mu i, ngâm nư c mu i, s y khô, hun khói dùng làm th c ph m; b t làm t th t và t các b ph n n i t ng dùng làm th c ph m - Th t l n: 0210.11.00 -- Th t mông, vai, có xương 20 20 0210.12.00 -- Th t d i 20 20 0210.19.00 -- Lo i khác 20 20 0210.20.00 - Th t trâu, bò 20 20 0210.90.00 - Lo i khác, k c b t ăn, th c ăn làm t th t ho c 20 20 các b ph n n i t ng d ng th t 03 CHƯƠNG 3 Cá và đ ng v t giáp xác, đ ng v t thân m m và đ ng v t không xương s ng, s ng dư i nư c khác 0301 Cá s ng 0301.10.00 - Cá c nh 30 20 - Cá s ng khác: 0301.91 -- Cá h i (Salmo truta, Oncorhynchus mykis, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aquabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster): 0301.91.10 --- Gi ng 0 0
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 0301.91.90 --- Lo i khác 30 10 0301.92 -- Lươn (Anguila sp): 0301.92.10 --- Gi ng 0 0 0301.92.90 --- Lo i khác 30 10 0301.93 -- Cá chép: 0301.93.10 --- Gi ng 0 0 0301.93.90 --- Lo i khác 30 10 0301.99 -- Lo i khác: 0301.99.10 --- Gi ng 0 0 0301.99.90 --- Lo i khác 30 10 0302 Cá tươi ho c ư p l nh, tr th t lư n c a cá và các lo i th t khác c a cá thu c nhóm 0304 - Cá h i, tr gan và b c tr ng cá: 0302.11.00 -- Cá h i (Salmo truta, Oncorhynchus mykis, 30 10 Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aquabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster) 0302.12.00 -- Cá h i Thái Bình Dương (Oncorhynchus nerka, 30 10 Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus), Đ i Tây Dương (Salmo salar) và cá h i sông Đa nuyp (Hucho hucho) 0302.19.00 -- Cá h i khác 30 10 - Cá b t (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglosidae, Soleidae, Scophthalmidae và Citharidae), tr gan và b c tr ng cá: 0302.21.00 -- Cá bơn lư i bò (Halibut) (Reinhardtius 30 10 hipoglosoides Hipoglosus hipo-glosus, Hipoglosus stenolepis) 0302.22.00 -- Cá bơn sao (Pleuronectes platesa) 30 10 0302.23.00 -- Cá bơn sole (lá mít) (Solea sp.) 30 10 0302.29.00 -- Cá b t khác 30 10 - Cá ng (thu c dòng Thunus), cá ng bơi ngư c dòng ho c cá ng b ng có s c (Euthynus (Katsuwonus) pelamis), tr gan và tr ng cá: 0302.31.00 -- Cá ng tr ng ho c vây dài (Thunus alalunga) 30 10 0302.32.00 -- Cá ng vây vàng (Thunus albacares) 30 10 0302.33.00 -- Cá ng b ng có s c ho c cá ng bơi ngư c 30 10 dòng
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 0302.39.00 -- Cá ng khác 30 10 0302.40.00 - Cá trích (Clupea harengus, Clupea palasi), tr 30 10 gan và b c tr ng cá 0302.50.00 - Cá tuy t (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus 30 10 macrocophalus), tr gan và b c tr ng cá - Cá khác, tr gan và b c tr ng cá: 0302.61.00 -- Cá Sác-đin (Sardina pilchardus, Sardinops sp.), 30 10 cá Sác-đin lo i nh (Sardinela sp.), và cá trích cơm (Spatus spratus) 0302.62.00 -- Cá tuy t ch m đen (Melanogramus aeglefinus) 30 10 0302.63.00 -- Cá tuy t đen (Polachius virens) 30 10 0302.64.00 -- Cá thu (Scomber scombrus, Scomber 30 10 australasicus, Scomber japonicus) 0302.65.00 -- Cá nhám góc và cá m p khác 30 10 0302.66.00 -- Cá chình (Anguila sp.) 30 10 0302.69.00 -- Lo i khác 30 10 0302.70.00 - Gan và b c tr ng cá 30 10 0303 Cá ư p đông, tr th t lư n c a cá và các lo i th t khác c a cá thu c nhóm 0304 0303.10.00 - Cá h i Thái Bình Dương (Oncorhynchus nerka, 30 10 Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus), tr gan và b c tr ng cá - Cá h i khác, tr gan và b c tr ng cá: 0303.21.00 -- Cá h i (dòng Salmo) (Salmo truta, 30 10 Oncorhynchus mykis, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aquabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster) 0303.22.00 -- Cá h i Đ i Tây Dương (Salmo salar) và cá h i 30 10 sông Đanuyp (Hucho Hucho) 0303.29.00 -- Cá h i khác 30 10 - Cá b t (pleuronectidae, Bothidae, Cynoglosidae, Solaidae, Scophthalmidae và Citharidae), tr gan và b c tr ng cá: 0303.31.00 -- Cá bơn lư i bò (Halibut) (Reinhardtius 30 10 hipoglosoides, Hipoglosus hipog-losus, Hipoglosus stenolepis) 0303.32.00 -- Cá bơn sao (Pleuronectes platesa) 30 10
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 0303.33.00 -- Cá bơn sole (lá mít) (Solea sp.) 30 10 0303.39.00 -- Cá b t khác 30 10 - Cá ng bơi ngư c dòng (of the genus Thunus) ho c cá ng b ng có s c (Euthynus (Kasuwuonus) pelamis), tr gan và b c tr ng cá: 0303.41.00 -- Cá ng tr ng ho c vây dài (Thunus alalunga) 30 10 0303.42.00 -- Cá ng vây vàng (Thunus albacares) 30 10 0303.43.00 -- Cá ng ngư c dòng ho c lo i b ng có s c 30 10 0303.49.00 -- Cá ng lo i khác 30 10 0303.50.00 - Cá trích, tr gan và b c tr ng cá (Clupea 30 10 harengus, Clupea palasi) 0303.60.00 - Cá tuy t (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus 30 10 macrocophalus), tr gan và b c tr ng cá - Cá khác, tr gan và b c tr ng cá: 0303.71.00 -- Cá Sác-đin (Sardina pilchardus, Sardinops sp), 30 10 cá Sac-đin lo i nh (Sardin-ela sp.), cá trích cơm (Spratus spratus) 0303.72.00 -- Cá tuy t ch m đen (Menalogramus aeglefinus) 30 10 0303.73.00 -- Cá tuy t đen (Polachius virens) 30 10 0303.74.00 -- Cá thu (Scomber scombrus, Scomber 30 10 australasicus, Scomber japonicus) 0303.75.00 -- Cá nhám và cá m p khác 30 10 0303.76.00 -- Lươn (Anguila sp.) 30 10 0303.77.00 -- Cá sói bi n (Dicentrarchus labrax, 30 10 Dicentrarchus punctatus) 0303.78.00 -- Cá Meluc (Merlucius sp., Urophycis sp.) 30 10 0303.79.00 -- Cá khác 30 10 0303.80.00 - Gan và b c tr ng cá 30 10 0304 Lư n cá và các lo i th t khác c a cá (băm ho c không băm), tươi, ư p l nh ho c ư p đông 0304.10.00 - Tươi ho c ư p l nh 30 10 0304.20.00 - Th t lư n cá ư p đông 30 10 0304.90.00 - Lo i khác 30 10 0305 Cá s y khô, mu i ho c ngâm nư c mu i; cá hun khói, đã ho c chưa làm chín trư c ho c trong quá trình hun khói; b t thô, b t m n, b t viên t th t cá dùng cho ngư i 0305.10.00 - B t thô, b t m n, b t viên t th t cá dùng cho 30 10 ngư i
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 0305.20.00 - Gan cá và tr ng cá s y khô, hun khói, mu i ho c 30 10 ngâm nư c mu i 0305.30.00 - Cá khúc s y khô, mu i ho c ngâm trong nư c 30 10 mu i, chưa hun khói - Cá hun khói, k c cá khúc: 0305.41.00 -- Cá h i Thái Bình Dương (Oncorhynchus nerka, 30 10 Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch và Oncorhynchus rhodurus), cá h i Đ i Tây Dương (Salmo salar) cá h i vùng sông Đa- nuýp (Hucho Hucho) 0305.42.00 -- Cá trích (Clupea harengus, Clupea palasi) 30 10 0305.49.00 -- Cá khác 30 10 - Cá khô đã ho c chưa mu i, nhưng chưa hun khói: 0305.51.00 -- Cá tuy t (gadus morhua, gadus ogac, gadus 30 10 macrocephalus) 0305.59.00 -- Cá khác 30 10 - Cá mu i, chưa s y khô ho c chưa hun khói và cá ngâm nư c mu i: 0305.61.00 -- Cá trích (Clupea harengus, Clupea palasi) 30 10 0305.62.00 -- Cá tuy t (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus 30 10 macrocephalus) 0305.63.00 -- Cá tr ng (Engrulis sp.) 30 10 0305.69.00 -- Cá khác 30 10 0306 Đ ng v t giáp xác có mai, v ho c không s ng, tươi, ư p l nh, ư p đông, s y khô, mu i ho c ngâm nư c mu i; đ ng v t giáp xác có mai, v đã h p chín ho c lu c chín trong nư c, đã ho c chưa ư p l nh, ư p đông, s y khô, mu i ho c ngâm trong nư c mu i; b t thô, b t m n, b t viên c a đ ng v t giáp xác dùng làm th c ph m cho ngư i - Ư p đông: 0306.11.00 -- Tôm hùm đá và các lo i tôm bi n khác (loài 30 10 Palinurus) (Palinurus sp., Panulirus sp., Jasus sp.) 0306.12.00 -- Tôm hùm khác (loài Homorus) 30 10 0306.13.00 -- Tôm nh , tôm Pan-đan (prawns) 30 10 0306.14.00 -- Cua 30 10 0306.19.00 -- Lo i khác k c b t thô, b t m n, b t viên c a 30 10 đ ng v t giáp xác dùng cho ngư i
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Chưa ư p đông: 0306.21 -- Tôm hùm đá và các lo i tôm bi n khác (loài Palinurus): 0306.21.10 --- Gi ng 0 0 0306.21.90 --- Lo i khác 30 10 0306.22 -- Tôm hùm khác: 0306.22.10 --- Gi ng 0 0 0306.22.90 --- Lo i khác 30 10 0306.23 -- Tôm nh , tôm Pan-đan (prawns): 0306.23.10 --- Gi ng 0 0 0306.23.90 --- Lo i khác 30 10 0306.24 -- Cua: 0306.24.10 --- Gi ng 0 0 0306.24.90 --- Lo i khác 30 10 0306.29 -- Lo i khác, k c b t thô, b t m n, b t viên c a đ ng v t giáp xác dùng cho ngư i: 0306.29.10 --- Gi ng 0 0 0306.29.90 --- Lo i khác 30 10 0307 Đ ng v t thân m m có mai, v ho c không s ng, tươi, ư p l nh ho c ư p đông, s y khô, mu i ho c ngâm nư c mu i; các lo i đ ng v t không xương s ng, s ng dư i nư c khác, tr đ ng v t giáp xác ho c thân m m s ng, tươi, ư p l nh, ư p đông, s y khô, mu i ho c ngâm nư c mu i; b t thô, b t m n, b t viên c a đ ng v t không xương s ng s ng dư i nư c khác, tr đ ng v t giáp xác, dùng làm th c ph m cho ngư i 0307.10 - Sò: 0307.10.10 -- S ng 30 10 0307.10.90 -- Lo i khác 30 10 - Con đi p, k c con đi p n hoàng thu c dòng Pecnen ho c dòng Chlamy ho c dòng Placopecten: 0307.21.00 -- S ng, tươi ho c ư p l nh 30 10 0307.29.00 -- Lo i khác 30 10 - Trai (Mytilus sp, Perna sp): 0307.31 -- S ng, tươi ho c ư p l nh: 0307.31.10 --- Gi ng 0 0
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 0307.31.90 --- Lo i khác 30 10 0307.39.00 -- Lo i khác 30 10 - M c (Sepia òficinalis, Rosia macrosoma, Sepiola sp.) và m c ng (Omastrephes sp., Loligo sp., Nototodarus sp, Sepioteu-this sp.): 0307.41 -- S ng, tươi ho c ư p l nh: 0307.41.10 --- Gi ng 0 0 0307.41.90 --- Lo i khác 30 10 0307.49.00 -- Lo i khác 30 10 - B ch tu c (Octopus sp.): 0307.51.00 -- S ng, tươi ho c ư p l nh 30 10 0307.59.00 -- Lo i khác 30 10 0307.60.00 - c, tr c bi n 30 10 - Lo i khác, k c b t c a đ ng v t không xương s ng s ng dư i nư c, tr đ ng v t giáp xác, dùng cho ngư i: 0307.91.00 -- S ng, tươi ho c ư p l nh 30 10 0307.99.00 -- Lo i khác 30 10 04 CHƯƠNG 4 S a và các s n ph m t s a; tr ng chim và tr ng gia c m; m t ong t nhiên; th c ph m g c đ ng v t, chưa đư c chi ti t ho c ghi nơi khác 0405 Bơ và các ch t béo khác và các lo i tinh d u ch t s a; cao s a 0405.90 - Lo i khác: 0405.90.10 -- D u bơ 5 5 0406 Pho mát và s a đông 0406.10 - Pho mát tươi (k c pho mát t váng s a), chưa lên men và s a đông dùng làm pho mát: 0406.10.20 -- S a đông dùng làm pho mát 15 15 0408 Tr ng chim và tr ng gia c m đã bóc v , lòng đ tr ng, tươi, s y khô, h p chín ho c lu c chín trong nư c, đóng bánh, ư p đông ho c b o qu n cách khác, đã ho c chưa thêm đư ng ho c ch t ng t khác - Lòng đ tr ng: 0408.11.00 -- Đã s y khô 20 10 0408.19.00 -- Lo i khác 20 10
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Lo i khác: 0408.91.00 -- Đã s y khô 20 10 0408.99.00 -- Lo i khác 20 10 0409.00.00 M t ong t nhiên 20 10 05 CHƯ•èNG 5 Các s n ph m khác t đ ng v t chưa đư c chi ti t ho c ghi CHƯƠNG khác 0501.00.00 Tóc chưa ch bi n, đã ho c chưa r a s ch ho c g t 5 5 t y; ph li u tóc 0502 Lông c ng và lông c a l n ho c l n lòi, lông con l ng và các lo i lông dùng làm bàn ch i khác; ph li u c a chúng 0502.10.00 - Lông l n, lông l n lòi và các ph li u t lông l n 5 5 0502.90.00 - Lo i khác 5 5 0503.00.00 Lông b m ng a, ph li u t lông b m ng a, đã 5 5 ho c không làm thành l p, có ho c không có nguyên li u ph tr 0504.00.00 Ru t, bong bóng, d dày đ ng v t (tr cá), toàn b 5 5 ho c t ng ph n, tươi, ư p l nh, ư p đông, mu i, ngâm nư c mu i, s y khô ho c hun khói 0506 Xương và lõi s ng, chưa ch bi n, đã kh m , sơ ch (nhưng chưa c t thành hình), x lý b ng a xít ho c kh gelatin; b t và ph li u t các s n ph m trên 0506.10.00 - Ch t s n và xương đã x lý b ng a xít 5 5 0506.90 - Lo i khác: 0506.90.10 -- B t xương 5 5 0506.90.90 -- Lo i khác 5 5 0507 Ngà, mai đ ng v t h rùa, lư c cá voi (phi n s ng hàm trên) và hàm răng lư c cá voi, s ng g c hươu, móng gu c, móng vu t, m chim chưa ch bi n ho c đã sơ ch nhưng chưa c t thành hình; b t và ph li u t các s n ph m trên 0507.10 - Ngà; b t và ph li u t ngà: 0507.10.10 -- Ngà voi 5 5 0507.10.90 -- Lo i khác 5 5 0507.90.00 - Lo i khác 5 5 0508.00.00 San hô và các ch t li u tương t , chưa ch bi n ho c đã sơ ch nhưng chưa gia công thêm; v đ ng v t thân m m, đ ng v t giáp xác ho c đ ng
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. v t da gai và mai m c chưa ch bi n ho c sơ ch nhưng chưa c t thành hình; b t và các ph li u t các s n ph m trên 0509.00.00 B t bi n t nhiên g c đ ng v t 5 5 0510.00.00 Long diên hương (l y t tinh d ch cá voi, dùng 0 0 làm nư c hoa); ch t x hương (t c y hương và hươu x ), ch t thơm l y t côn trùng cánh c ng; m t đã ho c chưa s y khô, các ch t tuy n và các s n ph m đ ng v t khác dùng đ ch bi n dư c ph m tươi, ư p l nh, ư p đông ho c b o qu n t m th i dư i hình th c khác 0511 Các s n ph m đ ng v t khác chưa đư c chi ti t ho c ghi nơi khác; đ ng v t thu c CHƯƠNG 1 ho c CHƯƠNG 3 đã ch t, không dùng làm th c ph m cho ngư i 0511.10.00 - Tinh d ch trâu, bò 0 0 - Lo i khác: 0511.91 -- S n ph m t cá, đ ng v t giáp xác, đ ng v t thân m m, đ ng v t không xương s ng s ng dư i nư c khác; đ ng v t thu c CHƯƠNG 3 đã ch t: 0511.91.10 --- Đ ng v t thu c CHƯƠNG 3 đã ch t 5 5 0511.91.90 --- Lo i khác 5 5 0511.99.00 -- Lo i khác 5 5 06 CHƯƠNG 6 Cây s ng và các lo i cây tr ng khác, c , r và các lo i tương t ; hoa c t r i và các lo i lá trang trí 0601 Thân c , r c , thân ng, thân r , d ng ng , d ng sinh trư ng ho c có hoa; cây và r rau di p xoăn, tr r thu c nhóm 1212 0601.10.00 - Thân c , r c , thân ng, thân r d ng ng 0 0 0601.20.00 - Thân c , r c , thân ng, thân r , đang phát tri n 0 0 ho c có hoa; cây và r rau di p xoăn 0603 Hoa c t r i và n hoa dùng làm hoa bó ho c đ trang trí, tươi, khô, đã nhu m, t y, th m t m ho c x lý cách khác 0603.10.00 - Tươi 40 30 0603.90.00 - Lo i khác 40 30 0604 Tán lá, cành và các ph n khác c a cây, không có hoa ho c n , các lo i c , rêu đ a y dùng làm nguyên li u đ trang trí, làm hoa bó, tươi, khô, đã nhu m, t y, th m t m ho c x lý cách khác
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 0604.10.00 - Rêu và đ a y 40 30 - Lo i khác: 0604.91.00 -- Tươi 40 40 0604.99.00 -- Lo i khác 40 40 07 CHƯƠNG 7 Rau và m t s lo i c , r ăn đư c 0701 Khoai tây, tươi ho c ư p l nh 0701.10.00 - Đ làm gi ng 0 0 0701.90.00 - Lo i khác 30 10 0702.00.00 Cà chua, tươi ho c ư p l nh 30 10 0703 Hành, hành tăm, t i, t i tây, các lo i rau h hành t i khác, tươi ho c ư p l nh 0703.10.00 - Hành, các lo i hành tăm 30 10 Riêng: + Lo i đ làm gi ng 0 0 0703.20.00 -T i 30 10 Riêng: + Lo i đ làm gi ng 0 0 0703.90.00 - T i tây và các lo i rau h hành t i 30 10 Riêng: + Lo i đ làm gi ng 0 0 0704 B p c i, hoa lơ, xu hào, c i xoăn và các lo i rau ăn tương t , tươi ho c ư p l nh 0704.10.00 - Hoa lơ và hoa lơ kép ch u rét 30 10 0704.20.00 - C i Brusels 30 10 0704.90.00 - Lo i khác 30 10 0705 Rau di p và rau di p xoăn, tươi ho c ư p l nh - Rau di p: 0705.11.00 -- Rau di p cu n 30 10 0705.19.00 -- Lo i khác 30 10 - Rau di p xoăn: 0705.21.00 -- Rau di p xoăn r c 30 10 0705.29.00 -- Lo i khác 30 10 0706 Cà r t, c c i d u, c c i đư ng non đ làm rau tr n (sa-lát), c n c , c c i ri và các lo i c r ăn đư c tương t tươi ho c ư p l nh
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 0706.10.00 - Cà r t và c c i 30 10 0706.90.00 - Lo i khác 30 10 0707.00.00 Dưa chu t và dưa chu t ri, tươi ho c ư p l nh 30 10 0708 Rau đ u đã ho c chưa bóc v , tươi ho c ư p l nh 0708.10.00 - Đ u Hà lan 30 10 0708.20.00 -Đ uh t 30 10 0708.90.00 - Rau đ u khác 30 10 0709 Rau khác, tươi ho c ư p l nh 0709.10.00 - Cây A-ti-sô 30 10 0709.20.00 - Măng tây 30 10 0709.30.00 - Cà tím 30 10 0709.40.00 - C n tây, tr lo i c n c 30 10 - N m và n m c c: 0709.51.00 -- N m 30 10 0709.52.00 -- N m c c 30 10 0709.60 - Qu dòng Capsicum và Pimenta: 0709.60.10 -- t qu 30 10 0709.60.90 -- Lo i khác 30 10 0709.70.00 - Rau Bi-na, rau Bi-na New Zealand, rau Bi-na 30 10 tr ng trong vư n khác 0709.90.00 - Lo i khác 30 10 0710 Rau các lo i (đã ho c chưa h p chín ho c lu c chín), ư p đông 0710.10.00 - Khoai tây 30 10 - Rau đ u các lo i đã ho c chưa bóc v : 0710.21.00 -- Đ u Hà lan 30 10 0710.22.00 -- Đ u h t 30 10 0710.29.00 -- Lo i khác 30 10 0710.30.00 - Rau Bi na, rau Bi na New Zealand ho c rau Bi na 30 10 tr ng trong vư n 0710.40.00 - B p ngô ng t dùng làm rau (Swet Corn) 30 10 0710.80.00 - Rau khác 30 10 0710.90.00 - H n h p các lo i rau 30 10 0711 Rau các lo i đã b o qu n t m th i (ví d : b ng hơi ô xít lưu huỳnh, ngâm mu i, ngâm nư c lưu huỳnh ho c ngâm trong dung d ch b o qu n khác),
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. nhưng không ăn ngay đư c 0711.10.00 - Hành 30 10 0711.20.00 - Ô-liu 30 10 0711.30.00 - N b ch hoa 30 10 0711.40.00 - Dưa chu t và dưa chu t ri 30 10 0711.90 - Rau khác; h n h p các lo i rau: 0711.90.10 -- H n h p các lo i rau 30 10 0711.90.90 -- Lo i khác 30 10 0712 Rau khô, d ng nguyên, c t, thái lát, v n ho c d ng b t nhưng chưa ch bi n thêm 0712.20.00 - Hành 30 10 0712.30.00 - N m và n m c c 30 10 0712.90 - Rau khác; h n h p các lo i rau: 0712.90.10 -- H n h p các lo i rau 30 10 0712.90.90 -- Lo i khác 30 10 0713 Rau đ u khô các lo i, đã bóc v qu , đã ho c chưa bóc v h t ho c xay thành m nh 0713.10.00 - Đ u Hà Lan 30 20 Riêng: + Lo i đ làm gi ng 0 0 0713.20.00 - Đ u Hà Lan lo i nh 30 20 Riêng: + Lo i đ làm gi ng 0 0 - Đ u h t (Vigna sp., Phaseolus sp.): 0713.31.00 -- Đ u vigna mungo, herper ho c Vigna radiata 30 20 (Vigna mungo (L) Heper ho c Vigna radiata (L.) Wilczek) Riêng: + Lo i đ làm gi ng 0 0 0713.32.00 -- Đ u h t đ nh (Phaseolus ho c angularis) 30 20 Riêng: + Lo i đ làm gi ng 0 0 0713.33.00 -- Đ u tây, k c h t đ u tr ng (Phaseolus 30 20 vulgaris) Riêng: + Lo i đ làm gi ng 0 0
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 0713.39.00 -- Lo i khác 30 20 Riêng: + Lo i đ làm gi ng 0 0 0713.40.00 - Đ u lăng 30 20 Riêng: + Lo i đ làm gi ng 0 0 0713.50.00 - Đ u t m (Vicia faba var. major) và đ u ng a 30 20 (Vicia faba var.equina, Vicia faba var. minor) Riêng: + Lo i đ làm gi ng 0 0 0713.90.00 - Lo i khác 30 20 Riêng: + Lo i đ làm gi ng 0 0 0714 S n, c dong, c lan, cúc vú (A-ti-sô Jerusalem), khoai lang, các lo i c r tương t có hàm lư ng b t ho c i-nu-lin cao, tươi, ư p l nh, ư p đông ho c khô, đã ho c chưa thái lát ho c làm thành d ng viên; lõi cây c sago 0714.10 - S n: 0714.10.10 -- Chưa thái lát ho c chưa làm thành d ng viên 10 7 0714.10.90 -- Đã thái lát ho c làm thành d ng viên 10 7 0714.20.00 - Khoai lang 10 7 0714.90.00 - Lo i khác 10 7 08 CHƯƠNG 8 Qu và h t ăn đư c, v qu h chanh ho c h dưa 0801 D a, qu h ch Brazil, h t đào l n h t (h t đi u), tươi ho c khô, đã ho c chưa bóc v ho c l t v - D a: 0801.11.00 -- S y khô 40 15 0801.19.00 -- Lo i khác 40 15 - Qu h ch Brazil: 0801.21.00 -- Chưa bóc v 40 15 0801.22.00 -- Đã bóc v 40 15 - H t đào l n h t (h t đi u): 0801.31.00 -- Chưa bóc v 30 15 0801.32.00 -- Đã bóc v 40 15
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 0802 Qu h ch khác, tươi ho c khô, đã ho c chưa bóc v ho c l t v - Qu h ch: 0802.11.00 -- C v 40 15 0802.12.00 -- Đã bóc v 40 15 - Qu ph hay h t ph (Corylus sp.): 0802.21.00 -- C v 40 15 0802.22.00 -- Đã bóc v 40 15 - Qu óc chó: 0802.31.00 -- Chưa bóc v 40 15 0802.32.00 -- Đã bóc v 40 15 0802.40.00 - H t d (Castanea sp.) 40 15 0802.50.00 - Qu h trăn 40 15 0802.90.00 - Qu khác 40 15 0803.00.00 Chu i, k c chu i lá, tươi ho c khô 40 20 0804 Qu chà là, sung, dưa, lê t u, i, xoài, măng c t, tươi ho c khô 0804.10.00 - Chà là 40 0804.20.00 - Sung, v 40 0804.30.00 - Dưa 40 0804.40.00 - Bơ 40 0804.50.00 - i, xoài, măng c t 40 0807 Dưa tây (k c dưa h u) và đu đ tươi - Dưa tây (k c dưa h u): 0807.11.00 -- Dưa h u 40 0807.19.00 -- Lo i khác 40 0807.20.00 - Đu đ 40 0808 Táo tây, lê và qu m c qua, tươi 0808.10.00 - Táo 40 0808.20.00 - Lê và qu m c qua 40 0809 Mơ, anh đào, đào (k c xuân đào), m n, m n gai, tươi 0809.10.00 - Mơ 40 0809.20.00 - Anh đào 40 0809.30.00 - Đào (k c xuân đào) 40 0809.40.00 - M n và m n gai 40
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 0810 Qu khác, tươi 0810.10.00 - Dâu tây 40 0810.20.00 - Qu mâm xôi, dâu t m và nhãn dâu 40 0810.30.00 - Qu lý gai, qu lý chua, đen, tr ng, đ 40 0810.40.00 - Qu man vi t qu t, qu vi t qu t, các lo i qu 40 thu c h vacinium 0810.50.00 - Qu ki-uy (kiwi) 40 0810.90 - Lo i khác: 0810.90.10 -- Qu v i 40 0810.90.20 -- Qu nhãn 40 0810.90.90 -- Lo i khác 40 0811 Qu , h t các lo i, đã ho c chưa h p ho c lu c chín, ư p đông, đã ho c chưa thêm đư ng ho c ch t ng t khác 0811.10.00 - Dâu tây 40 0811.20.00 - Qu mâm xôi, dâu t m và nhãn dâu, qu lý gai, 40 qu lý chua, đen, tr ng, đ 0811.90.00 - Lo i khác 40 0812 Qu và h t, đư c b o qu n t m th i (ví d : b ng hơi ô xit lưu huỳnh, nư c mu i, nư c lưu huỳnh ho c dung d ch b o qu n khác) nhưng không ăn ngay đư c 0812.10.00 - Anh đào 40 0812.20.00 - Dâu tây 40 0812.90.00 - Qu khác 40 0813 Qu khô, tr các lo i qu thu c nhóm 0801 đ n 0806; h n h p các lo i qu h ch, qu khô thu c CHƯƠNG này 0813.10.00 - Mơ 40 20 0813.20.00 -M nđ 40 20 0813.30.00 - Táo 40 20 0813.40 - Lo i khác: 0813.40.10 -- Nhãn khô 40 20 0813.40.20 -- V i khô 40 20 0813.40.90 -- Lo i khác 40 20 * Riêng: + Táo t u 40 10 0813.50.00 - H n h p các lo i qu h ch, qu khô thu c 40 20 CHƯƠNG này
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 0814.00.00 V các lo i qu có múi (h chanh), ho c dưa tây 20 5 (k c dưa h u), tươi, ư p đông, khô ho c b o qu n t m th i trong nư c mu i, nư c lưu huỳnh ho c trong các dung d ch b o qu n khác 09 CHƯƠNG 9 Cà phê, chè, chè Paragoay (mate) và các lo i gia v 0901 Cà phê, rang ho c chưa rang, đã ho c chưa kh ch t ca-phê-in; v qu và v h t cà phê; các ch t thay th cà phê có chưa cà phê theo t l nào đó - Cà phê chưa rang: 0901.11.00 -- Chưa kh ch t ca-phê-in 20 10 0901.12.00 -- Đã kh ch t ca-phê-in 20 10 - Cà phê đã rang: 0901.21.00 -- Chưa kh ch t ca-phê-in 50 25 0901.22.00 -- Đã kh ch t ca-phê-in 50 25 0901.90 - Lo i khác: 0901.90.10 -- V qu và v h t cà phê 20 15 0901.90.90 -- Lo i khác 50 25 0902 Chè, đã ho c chưa pha hương li u 0902.10.00 - Chè xanh (chưa men), đóng gói s n, tr ng 50 30 lư ng gói không quá 3 kg 0902.20.00 - Chè xanh khác (chưa men) 50 30 0902.30.00 - Chè đen (đã men) và chè đã men m t ph n, 50 30 đóng gói s n, tr ng lư ng gói không quá 3 kg 0902.40.00 - Chè đen khác (đã men) và chè đã men m t 50 30 ph n khác 0903.00.00 Chè Paragoay (mate) 50 30 0904 H t tiêu thu c gi ng piper; các lo i qu dòng Capsicum ho c dòng Pimenta, khô, xay ho c tán - H t tiêu: 0904.11.00 -- Chưa xay ho c tán 30 10 0904.12.00 -- Đã xay ho c tán 30 10 0904.20 - Các lo i qu dòng Capsicum ho c dòng Pimenta: 0904.20.10 -- t 30 10 0904.20.90 -- Lo i khác 30 10 0905.00.00 Va-ni 20 10 0906 Qu và hoa qu
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 0906.10.00 - Chưa xay ho c tán 20 10 0906.20.00 - Đã xay ho c tán 20 10 0907.00.00 Đinh hương (c qu , thân, cành) 20 10 0908 H t và v nh c đ u kh u, b ch đ u kh u 0908.10.00 - H t nh c đ u kh u 20 10 0908.20.00 - V nh c đ u kh u 20 10 0908.30.00 - B ch đ u kh u 20 10 0909 H t h i, thì là, rau mùi, thì là Ai c p ho c cây ca- rum (caraway); h t bách xù 0909.10.00 -H th i 20 10 0909.20.00 - H t cây rau mùi 20 10 0909.30.00 - H t cây thì là Ai c p 20 10 0909.40.00 - H t cây ca-rum 20 10 0909.50.00 - H t cây thì là; h t cây bách xù (Juniper beries) 20 10 0910 G ng, ngh tây, ngh , húng tây, lá nguy t qu , ca- ry (cury) và các lo i khác 0910.10.00 - G ng 20 10 0910.20.00 - Ngh tây 20 10 0910.30.00 - Ngh 20 10 0910.40.00 - Húng tây, lá nguy t qu 20 10 0910.50.00 - Ca-ry (cury) 20 10 - Gia v khác: 0910.91.00 -- H n h p các gia v đã nêu trong chú gi i 1(b) 20 10 c a CHƯƠNG này 0910.99.00 -- Lo i khác 20 10 10 CHƯƠNG 10 Ngũ c c 1001 Lúa mì và h n h p gi a lúa mì và m ch đen (meslin) 1001.10.00 - Lúa mì durum 0 0 1001.90.00 - Lo i khác 0 0 1002.00.00 Lúa m ch đen 3 3 1003.00.00 Lúa m ch 3 3 1004.00.00 Y n m ch 3 3 1005 Ngô 1005.10 - Ngô h t:
Đồng bộ tài khoản