Nghị định số 09/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
1
download

Nghị định số 09/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 09/2003/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 09/2003/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 09/2003/N -CP Hà N i, ngày 10 tháng 02 năm 2003 NGHN NNH V VI C THÀNH L P THN TR N H P HÒA, HUY N TAM DƯƠNG, T NH VĨNH PHÚC CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh Vĩnh Phúc, NGHN NNH: i u 1. Nay i u ch nh a gi i hành chính thành l p th tr n H p Hòa - th tr n huy n l huy n Tam Dương, t nh Vĩnh Phúc như sau : Thành l p th tr n H p Hòa trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a xã H p Hòa; 278,92 ha di n tích t nhiên và 3.516 nhân khNu c a xã o Tú; 23,51 ha di n tích t nhiên và 656 nhân khNu c a xã An Hòa. Th tr n H p Hòa có 860,69 ha di n tích t nhiên và 9.829 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n H p Hòa : ông giáp xã Hư ng o; Tây giáp xã An Hòa; Nam giáp xã o Tú; B c giáp các xã ng Tĩnh và Hoàng Hoa. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p th tr n H p Hoà : - Xã o Tú còn l i 787, 56 ha di n tích t nhiên và 5.270 nhân khNu. - Xã An Hòa còn l i 733,25 ha di n tích t nhiên và 6.480 nhân khNu. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch y ban nhân dân t nh Vĩnh Phúc, B trư ng B N i v và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này ./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n : TH TƯ NG - H ND, UBND t nh Vĩnh Phúc, - Ban T ch c Trung ương, - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng,
  2. Tài nguyên và Môi trư ng, - T ng c c Th ng kê, - C c Lưu tr Nhà nư c, - Công báo, Phan Văn Kh i - VPCP : BTCN, các PCN, các V : P1, TCCB, TH, - Lưu : NC (5b), VT.
Đồng bộ tài khoản