Nghị định số 10/1998/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
46
lượt xem
2
download

Nghị định số 10/1998/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 10/1998/NĐ-CP về một số biện pháp khuyến khích và bảo đảm hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 10/1998/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 10/1998/N -CP Hà N i, ngày 23 tháng 1 năm 1998 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 10/1998/N -CP NGÀY 23 THÁNG 1 NĂM 1998 V M T S BI N PHÁP KHUY N KHÍCH VÀ B O M HO T NG U TƯ TR C TI P NƯ C NGOÀI T I VI T NAM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996; Nh m khuy n khích, t o môi trư ng thu n l i cho vi c thu hút v n u tư tr c ti p c a nư c ngoài, nâng cao hi u qu ho t ng u tư nư c ngoài; Theo ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. 1. Chính ph Vi t Nam b o m th c hi n n nh, lâu dài chính sách u tư tr c ti p nư c ngoài t i Vi t Nam; ng th i s a i, b sung chính sách u tư tr c ti p nư c ngoài theo nguyên t c t o i u ki n thu n l i hơn cho nhà u tư. 2. Chính ph Vi t Nam khuy n khích và dành ưu ãi c bi t i v i các d án u tư s n xu t hàng xu t khNu, s d ng công ngh cao, d án u tư thu c Danh m c các d án c bi t khuy n khích u tư và Danh m c các a bàn khuy n khích u tư ư c quy nh t i Ph l c I kèm theo Ngh nh này. 3. Trong trư ng h p các quy nh m i c a pháp lu t làm thi t h i n l i ích c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và các bên h p doanh (sau ây g i là Doanh nghi p) ã ư c quy nh t i Gi y phép u tư thì các quy nh ó s không áp d ng i v i các d án ã ư c c p Gi y phép u tư. Các quy nh m i ưu ãi hơn ư c ban hành sau khi Doanh nghi p ã ư c c p Gi y phép u tư s ư c Cơ quan c p Gi y phép u tư i u ch nh cho Doanh nghi p ư c hư ng theo quy nh c a Ngh nh này. i u 2.
 2. 1. Các B , Cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i là y ban nhân dân c p t nh) có trách nhi m hư ng d n ho t ng u tư nư c ngoài trong lĩnh v c và a bàn qu n lý; c i ti n vi c i u hành, rà soát th t c u tư nh m b o m th t c u tư ơn gi n, nhanh chóng theo nguyên t c "m t c a", "m t u m i". Th trư ng các cơ quan có liên quan có trách nhi m giám sát, ki m tra và ch u trách nhi m v ho t ng c a các cơ quan, cán b thu c quy n qu n lý c a mình và x lý k p th i m i hành vi vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. 2. Các B , Cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân c p t nh trư c khi ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan t i ho t ng u tư tr c ti p nư c ngoài c n th ng nh t v i B K ho ch và u tư; trư ng h p có ý ki n khác nhau ph i k p th i báo cáo Th tư ng Chính ph . Chương 2: HÌNH THÀNH D ÁN U TƯ i u 3. Ngoài nh ng lĩnh v c thu c Danh m c không c p phép u tư và nh ng lĩnh v c u tư có i u ki n quy nh t i Ph l c I kèm theo Ngh nh này, nhà u tư nư c ngoài ư c l a ch n d án u tư, hình th c u tư, a bàn, t l góp v n pháp nh, th trư ng tiêu th s n phNm. Nhà u tư nư c ngoài ư c l a ch n i tác thu c các thành ph n kinh t c a Vi t Nam h p tác u tư. i u 4. i v i các d án u tư có t l xu t khNu s n phNm t 80% tr lên và m t s lĩnh v c khác do B K ho ch và u tư công b , nhà u tư ăng ký h sơ theo m u c a B K ho ch và u tư; Cơ quan c p Gi y phép u tư quy t nh c p Gi y phép u tư trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n ư c h sơ h p l . i u 5. i v i nh ng lĩnh v c, ngành ngh kinh doanh mà theo quy nh ph i có Gi y phép kinh doanh ho c Gi y phép hành ngh , Doanh nghi p ch c n ăng ký v i Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n tri n khai ho t ng kinh doanh c a mình theo m c tiêu, ngành ngh quy nh t i Gi y phép u tư, không ph i xin Gi y phép kinh doanh ho c Gi y phép hành ngh . Chương 3: KHUY N KHÍCH VÀ B O M U TƯ i u 6. 1. i v i các d án ư c c p Gi y phép u tư trư c ngày 23 tháng 11 năm 1996, B K ho ch và u tư xem xét i u ch nh thu su t thu l i t c ưu ãi và th i h n mi n, gi m thu l i t c theo các tiêu chuNn khuy n khích u tư quy nh t i Ngh nh 12/CP ngày 18 tháng 2 năm 1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam (sau ây g i là Ngh nh 12/CP) ho c quy nh t i Quy
 3. ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph . 2. Thu su t thu l i t c ưu ãi áp d ng cho doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và bên nư c ngoài h p doanh u tư vào các d án thu c Danh m c các d án c bi t khuy n khích u tư và Danh m c a bàn khuy n khích u tư ư c áp d ng trong su t th i h n ho t ng c a d án. i u 7. Ngoài nh ng trư ng h p ư c mi n thu l i t c 8 năm theo quy nh t i kho n 4 i u 56 Ngh nh 12/CP, các d án u tư vào các a bàn khuy n khích u tư và các d án c bi t khuy n khích u tư quy nh t i Ph l c I kèm theo Ngh nh này ư c mi n thu l i t c trong 4 năm k t khi kinh doanh có lãi và gi m 50% trong 4 năm ti p theo. i u 8. Doanh nghi p s n xu t hàng xu t khNu ư c t m chưa n p thu nh p khNu i v i nguyên li u nh p khNu s n xu t hàng xu t khNu trong th i h n ư c quy nh t i Lu t Thu xu t khNu, Thu nh p khNu. i v i m t s s n phNm xu t khNu do yêu c u s n xu t ho c chu kỳ s n xu t, thì th i gian t m chưa n p thu nói trên do B Tài chính quy t nh. i u 9. Giá tính thu nh p khNu i v i hàng hoá nh p khNu thu c di n ph i n p thu nh p khNu ư c xác nh trên giá ghi trong hoá ơn hàng hoá nh p khNu. Trư ng h p không có hoá ơn thì giá tính thu nh p khNu ư c xác nh theo quy nh c a B Tài chính. Nghiêm c m vi c l i d ng giá tính thu nh p khNu gian l n thu ; m i hành vi gian l n thu nh p khNu s b x lý nghiêm minh theo pháp lu t. i u 10. 1. Thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng nh p khNu t o tài s n c nh c a Doanh nghi p ư c mi n thu nh p khNu theo quy nh t i i u 63 Ngh nh 12/CP ư c quy nh t i Ph l c II.A kèm theo Ngh nh này. Ngoài vi c ư c mi n thu nh p khNu i v i thi t b , máy móc, phương ti n v n t i nói trên, Doanh nghi p còn ư c mi n thu nh p khNu i v i: - V t tư xây d ng nh p khNu t o tài s n c nh mà trong nư c chưa s n xu t ư c; - Nguyên li u, v t tư nh p khNu ch t o thi t b , máy móc trong dây chuy n công ngh ho c ch t o linh ki n, chi ti t, b ph n r i, ph tùng, gá l p, khuôn m u, ph ki n i kèm v i thi t b , máy móc. Vi c mi n thu nh p khNu i v i các lo i v t tư, nguyên li u nói trên ư c áp d ng cho c trư ng h p m r ng quy mô d án, thay th , i m i công ngh . 2. Ngoài nh ng thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng nh p khNu t o tài s n c nh c a Doanh nghi p ư c mi n thu nh p khNu theo quy nh t i i u 63 Ngh nh 12/CP, Doanh nghi p trong lĩnh v c khách s n, văn phòng - căn h cho thuê, nhà , trung tâm thương m i, d ch v k thu t, siêu th , sân golf, khu du l ch,
 4. khu th thao, khu vui chơi gi i trí, cơ s khám ch a b nh, ào t o, văn hoá, tài chính, ngân hàng, b o hi m, ki m toán, d ch v tư v n còn ư c nh p khNu mi n thu m t l n trang thi t b quy nh t i Ph l c II.B kèm theo Ngh nh này. 3. Các d án u tư thu c Danh m c d án c bi t khuy n khích u tư và các d án u tư vào vùng núi, vùng sâu, vùng xa quy nh t i Ph l c I kèm theo Ngh nh này ư c mi n thu nh p khNu i v i nguyên li u s n xu t trong 5 năm k t khi b t u s n xu t. i u 11. Trong quá trình ho t ng, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ư c chuy n kho n l c a b t kỳ năm tính thu nào sang năm tính thu ti p theo và ư c bù kho n l ó b ng l i nhu n c a nh ng năm ti p theo, nhưng không u c quá 5 năm. i u 12. 1. Lãi ti n vay c a Doanh nghi p ư c tính vào chi phí xây d ng cơ b n ho c chi phí s n xu t c a Doanh nghi p và ư c xác nh trên cơ s h p ng tín d ng nhưng không cao hơn lãi su t tr n tín d ng do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b i v i các kho n vay trong nư c và không cao hơn lãi su t và phí i v i các kho n vay nư c ngoài ã ư c ăng ký t i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. 2. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và bên nư c ngoài h p doanh ư c kh u tr khi xác nh thu nh p ch u thu các kho n tài tr cho các ho t ng vì m c ích t thi n, nhân o cho các t ch c, cá nhân Vi t Nam. i u 13. 1. i v i d án u tư ph i có s n phNm xu t khNu thì t l và ti n th c hi n t l xu t khNu ư c quy nh t i Gi y phép u tư. Trong quá trình kinh doanh, n u chưa th c hi n ư c các i u ki n v t l xu t khNu quy nh t i Gi y phép u tư, Doanh nghi p ph i báo cáo B Thương m i xem xét i u ch nh k ho ch tiêu th s n phNm hàng năm. Trong trư ng h p Doanh nghi p 3 năm liên t c không th c hi n ư c t l xu t khNu quy nh t i Gi y phép u tư, Cơ quan c p Gi y phép u tư s xem xét i u ch nh t l xu t khNu và các ưu ãi quy nh t i Gi y phép u tư ho c thu h i Gi y phép u tư. 2. Doanh nghi p bán s n phNm do Doanh nghi p s n xu t cho các doanh nghi p khác tr c ti p s n xu t ra s n phNm xu t khNu ư c mi n thu nh p khNu i v i nguyên li u và thu doanh thu tương ng i v i s s n phNm nói trên. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ư c y thác và nh n u thác xu t khNu theo quy nh c a pháp lu t. 3. Doanh nghi p ư c mua hàng hoá, s n phNm t i th trư ng Vi t Nam ch bi n xu t khNu ho c xu t khNu theo quy nh c a B Thương m i. i u 14.
 5. 1. S s n phNm ư c phép tiêu th t i th trư ng Vi t Nam do Doanh nghi p tr c ti p th c hi n ho c thông qua i lý và không b gi i h n v a bàn tiêu th s n phNm. 2. Giá bán s n phNm do Doanh nghi p quy t nh. i v i nh ng hàng hoá, d ch v Nhà nư c th ng nh t qu n lý giá thì giá bán theo khung giá do Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n công b . i u 15. 1. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam b o m cân i ngo i t cho Doanh nghi p trong lĩnh v c k t c u h t ng, s n xu t hàng thay th hàng nh p khNu thi t y u và các công trình u tư quan tr ng do B K ho ch và u tư công b . Vi c m b o bán ngo i t i v i các Doanh nghi p nói trên ư c áp d ng n nh su t th i gian ho t ng c a Doanh nghi p. 2. Doanh nghi p thu c lĩnh v c s n xu t có nghĩa v xu t khNu s n phNm và các Doanh nghi p khác không thu c i tư ng nói t i Kho n 1 i u này ư c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam h tr m t ph n nhu c u ngo i t trong trư ng h p th t s c n thi t và h p lý trong 3 năm u k t khi Doanh nghi p b t u s n xu t kinh doanh theo th t ưu tiên sau: - Nh p khNu nguyên v t li u s n xu t trong năm; - Nh p khNu ph tùng thay th ; - Tr lãi ti n vay. 3. Doanh nghi p ho t ng trong lĩnh v c d ch v (du l ch, khách s n, văn phòng cho thuê, v n t i công c ng, trư ng h c, y t , văn hoá, cho thuê thi t b ,...) ư c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam xem xét cho mua ngo i t phù h p v i các quy nh v qu n lý ngo i h i hi n hành. 4. Vi c bán ngo i t c a các ngân hàng cho các i tư ng quy nh t i các kho n 1, 2 và 3 i u này th c hi n theo hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. i u 16. Trong quá trình ho t ng kinh doanh t i Vi t Nam, Doanh nghi p có quy n dùng tài s n c a mình c m c , th ch p theo quy nh c a pháp lu t. i u 17. 1. Trư ng h p Doanh nghi p thuê t th c hi n d án u tư ho c Bên Vi t Nam góp v n b ng giá tr quy n s d ng t thì ti n thuê t ho c ti n nh n n v i Nhà nư c trong trư ng h p Bên Vi t Nam góp v n b ng giá tr quy n s d ng t ư c tính t khi Doanh nghi p ư c giao quy n s d ng t theo H p ng thuê t. 2. y ban nhân dân c p t nh nơi có d án u tư xác nh chi phí n bù, gi i phóng m t b ng theo quy nh c a B Tài chính và ch u trách nhi m t ch c vi c n bù, gi i phóng m t b ng. i u 18.
 6. 1. Chính ph b o m h tr xây d ng các công trình h t ng k thu t n hàng rào các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho c Khu công nghi p. Trong trư ng h p c n thi t, các doanh nghi p xây d ng và kinh doanh công trình h t ng k thu t có th tho thu n v i doanh nghi p phát tri n h t ng Khu công nghi p ho c doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài v vi c ng trư c v n ho c phương th c khác xây d ng công trình h t ng k thu t. 2. Ngoài vi c cho các doanh nghi p thuê l i t xây d ng doanh nghi p, doanh nghi p phát tri n cơ s h t ng Khu công nghi p ư c phép cho các doanh nghi p trong và ngoài nư c thuê l i t chưa cho thuê các doanh nghi p này cho các doanh nghi p khác thuê l i. Chương 4: QU N LÝ NHÀ NƯ C HO T NG C A DOANH NGHI P i u 19. 1. Các B , Cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân c p t nh th c hi n qu n lý nhà nư c v u tư nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t, ch n ch nh và tăng cư ng ch ph i h p trong công tác qu n lý Doanh nghi p. 2. y ban nhân dân c p t nh có trách nhi m x lý k p th i các v n thu c thNm quy n và hư ng d n các Doanh nghi p ho t ng theo úng quy nh t i Gi y phép u tư và quy nh c a pháp lu t. 3. B K ho ch và u tư t ng h p cung c p thông tin v tình hình u tư cho các B , Cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân c p t nh có liên quan và nh kỳ làm vi c v i các B Tài chính, Thương m i, Ngân hàng Nhà nư c, T ng c c a chính, T ng c c H i quan và y ban nhân dân c p t nh có liên quan x lý k p th i các v n phát sinh, gi i quy t các ki n ngh c a Doanh nghi p, xu t nh ng chính sách, bi n pháp c i thi n môi trư ng u tư. i u 20. 1. Vi c ki m tra ho t ng c a Doanh nghi p nh m h tr Doanh nghi p tháo g khó khăn, gi i quy t nh ng v n phát sinh, th c hi n theo úng quy nh c a Gi y phép u tư và quy nh c a pháp lu t. Vi c ki m tra ph i theo úng các quy nh sau: - y ban nhân dân c p t nh ho c Ban Qu n lý Khu công nghi p c p t nh ( i v i Doanh nghi p trong Khu công nghi p) xây d ng k ho ch và ch trì t ch c ki m tra nh kỳ ánh giá tình hình th c hi n các quy nh c a Gi y phép u tư, ánh giá hi u qu ho t ng c a Doanh nghi p; - Các B , Cơ quan thu c Chính ph xây d ng k ho ch và ch trì t ch c ki m tra chuyên ngành ánh giá tình hình th c hi n các quy nh c a pháp lu t liên quan t i lĩnh v c qu n lý theo thNm quy n; - Các Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n t ch c ki m tra b t thư ng khi Doanh nghi p có d u hi u vi ph m pháp lu t ho c khi có s c .
 7. 2. Cơ quan ki m tra có trách nhi m thông báo trư c v i y ban nhân dân c p t nh ho c Ban Qu n lý Khu công nghi p c p t nh nơi có Doanh nghi p v k ho ch và n i dung ki m tra. Vi c ki m tra nh kỳ, ki m tra chuyên ngành ư c th c hi n không quá m t l n trong m t năm i v i m t Doanh nghi p. 3. Cơ quan ki m tra nh kỳ và ki m tra chuyên ngành có trách nhi m thông báo k ho ch, n i dung ki m tra cho Doanh nghi p ít nh t là 7 ngày làm vi c trư c khi ti n hành ki m tra. Th i gian ki m tra t i m t Doanh nghi p t i a không quá 5 ngày làm vi c; trư ng h p th i gian ki m tra òi h i dài hơn thì Cơ quan ki m tra ph i thông báo cho y ban nhân dân c p t nh ho c Ban Qu n lý Khu công nghi p c p t nh. M i ho t ng ki m tra tuỳ ti n, không úng pháp lu t, l i d ng ki m tra gây phi n hà cho Doanh nghi p u b x lý theo quy nh c a pháp lu t. Doanh nghi p có quy n khi u n i v vi c ki m tra n u th y vi c ki m tra không úng v i quy nh c a pháp lu t. 4. Trong th i h n 30 ngày sau khi k t thúc ki m tra, cơ quan ki m tra g i báo cáo k t qu ki m tra n B K ho ch và u tư và các cơ quan có liên quan. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 21. 1. Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. 2. Trư ng h p có các quy nh khác nhau gi a Ngh nh này và các Ngh nh c a Chính ph liên quan n u tư nư c ngoài ư c ban hành trư c ngày Ngh nh này có hi u l c thì áp d ng các quy nh c a Ngh nh này. 3. Các quy nh c a các B , Cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân c p t nh trái v i quy nh c a Ngh nh này u b bãi b . i u 22. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m hư ng d n và thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) PH L C I
 8. I. DANH M C CÁC D ÁN C BI T KHUY N KHÍCH U TƯ 1.Các d án xu t khNu 100% s n phNm; 2.Các d án s n xu t các lo i gi ng m i, gi ng lai có ch t lư ng cao t tiêu chuNn qu c t và có hi u qu kinh t cao; 3.Các d án ch bi n nông, lâm, thu s n xu t khNu t ngu n nguyên li u trong nư c có tr giá gia tăng cao, s d ng nhi u lao ng; 4.Các d án thu c Danh m c các lĩnh v c khuy n khích u tư t i các a bàn khuy n khích u tư; 5.Các d án s n xu t v t li u m i, v t li u quý hi m; các d án ng d ng công ngh m i v sinh h c; công ngh i n t ; công ngh m i s n xu t thi t b thông tin, vi n thông; công ngh tin h c; 6.Các doanh nghi p ch xu t, doanh nghi p công nghi p k thu t cao trong khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao; 7.Các d án x lý ô nhi m và b o v môi trư ng, x lý ch bi n các ch t th i; 8.Các d án u tư theo h p ng BOT, BTO, BT. II. DANH M C CÁC D ÁN KHUY N KHÍCH U TƯ 1. Lĩnh v c nông, lâm, ngư nghi p: - Ch bi n nông, lâm, thu s n xu t khNu; - Công ngh b o qu n th c phNm; b o qu n nông s n sau thu ho ch; ng d ng công ngh , bi n pháp sinh h c trong nông, lâm, ngư nghi p; - S n xu t các lo i nguyên li u thu c tr sâu b nh hi u q a cao, an toàn iv i ngư i, v t nuôi, môi trư ng; - S n xu t thi t b , ph tùng, máy nông nghi p; - Các d án s d ng nhi u lao ng, s d ng có hi u qu tài nguyên thiên nhiên s n có Vi t Nam. 2. Lĩnh v c công nghi p: - Thăm dò, khai thác và ch bi n sâu khoáng s n; - Phát tri n công nghi p hoá d u; - S n xu t thép cao c p, h p kim, kim lo i m u, kim lo i c bi t, phôi thép, s t x p dùng trong công nghi p.
 9. - S n xu t các máy công c gia công kim lo i; - S n xu t ph tùng ô tô, xe máy; s n xu t, l p ráp thi t b , xe máy thi công xây d ng; - S n xu t ng cơ diezen có công ngh , k thu t tiên ti n các lo i; s n xu t máy,ph tùng ngành ng l c, thu l c, máy áp l c; - óng tàu thu ; s n xu t thi t b ph tùng cho các tàu v n t i, tàu ánh cá; - S n xu t thi t b , c m chi ti t trong khai thác d u khí, m năng lư ng; s n xu t thi t b nâng h c l n; - Ch t o thi t b cơ khí chính xác, s n xu t khuôn m u; - S n xu t thi t b x lý nư c th i. - S n xu t khí c i n trung, cao th ; - S n xu t các lo i hoá ch t cơ b n, hoá ch t tinh khi t, thu c nhu m, các lo i hoá ch t chuyên dùng; - S n xu t xi măng c ch ng, v t li u composit, v t li u cách âm, cách i n, cách nhi t cao, v t li u t ng h p thay g . - S n xu t tơ, s i các lo i, hàng d t xu t khNu, v i c bi t dùng trong ngành công nghi p; - S n xu t nguyên li u cao c p s n xu t gi y, dép, qu n áo xu t khNu; - S n xu t bao bì cao c p ph c v hàng xu t khNu; - S n xu t nguyên li u thu c; - S n xu t thu c t tiêu chuNn GMP qu c t ; s n xu t dư c phNm m i b ng công ngh sinh h c; III. DANH M C LĨNH V C U TƯ CÓ I U KI N 1. u tư theo hình th c doanh nghi p liên doanh ho c h p ng h p tác kinh doanh: - Xây d ng, kinh doanh m ng vi n thông qu c t , vi n thông n i h t (ch th c hi n theo hình th c h p ng h p tác kinh doanh) - Khai thác, ch bi n d u khí, khoáng s n quý hi m; - Xây d ng, kinh doanh h t ng Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao; - Kinh doanh xây d ng;
 10. - V n t i hàng không, ư ng s t, ư ng bi n; v n t i hành khách công c ng; xây d ng c ng, ga hàng không (các d án BOT, BTO, BT có quy nh riêng); - S n xu t xi măng, s t thép; - S n xu t thu c n công nghi p; - Tr ng r ng, tr ng cây công nghi p lâu năm; - Du l ch l hành; - Văn hoá, th thao, gi i trí. 2. Các s n phNm ph i m b o xu t khNu ít nh t 80%: Các s n phNm công nghi p mà s n xu t trong nư c ã áp ng yêu c u v s lư ng, ch t lư ng ư c B K ho ch và u tư công b trong t ng th i kỳ. 3. Lĩnh v c u tư ph i g n v i phát tri n ngu n nguyên li u: - S n xu t, ch bi n s a; - S n xu t d u th c v t, ư ng mía; - Ch bi n g . IV. DANH M C CÁC LĨNH V C KHÔNG C P GI Y PHÉP U TƯ 1.Các d án gây nguy h i n an ninh qu c gia, qu c phòng và l i ích công c ng; 2.Các d án gây phương h i n di tích l ch s , văn hoá, thu n phong m t c c a Vi t Nam; 3.Các d án gây t n h i n môi trư ng sinh thái; các d án x lý ph th i c h i ưa t bên ngoài vào Vi t Nam; 4.Nh ng d án s n xu t các lo i hoá ch t c ho c s d ng tác nhân ch ib c m theo i u ư c qu c t . V. DANH M C NA BÀN KHUY N KHÍCH U TƯ A. a bàn vùng núi, vùng sâu và vùng xa I. Mi n núi và trung du B c b : 1. Hà Giang; 2.Tuyên Quang; 3. Cao B ng;
 11. 4. L ng Sơn; 5. Lai Châu; 6. Lào Cai; 7. Sơn La; 8. Yên Bái; 9. B c C n; 10. Thái Nguyên; 11. Hoà Bình; 12. Qu ng Ninh: huy n Ba Ch , Bình Liêu, Quang Hà, Hoành B , C m Ph , Tiên Yên, ông Tri u, H i Ninh; 13. Phú Th ; 14. B c Giang. II. ng B ng Sông H ng: 1. H i Dương: huy n Chí Linh; 2. Ninh Bình: huy n Nho Quan, Yên Mô, Gia Vi n. III. Khu B n cũ: 1. Thanh Hóa: huy n Lang Chánh, Thư ng Xuân, Quan Hóa, Bá Thư c, Ng c L c, Như Xuân, CNm Th y, Th ch Thành; 2. Ngh An: huy n Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quỳ Châu, Qu Phong, Quỳ H p, Nghĩa àn, Anh Sơn, Tân Kỳ, Thanh Chương; 3. Hà Tĩnh; 4. Qu ng Bình: tr th xã ng H i; 5. Qu ng Tr : tr th xã ông Hà; 6. Th a Thiên-Hu : tr TP. Hu . IV. Duyên H i Mi n Trung: 1. Qu ng Nam: tr th xã Tam Kỳ; 2. Qu ng Ngãi: tr th xã Qu ng Ngãi;
 12. 3. Bình nh: tr th xã Quy Nhơn; 5. Phú Yên: tr th xã Tuy Hoà; 6. Khánh Hoà: huy n Khánh Sơn, Khánh Vĩnh; 7. Bình Thu n: tr th xã Phan Thi t; 8. Ninh Thu n: tr th xã Phan Rang. V. Tây Nguyên: 1. Gia Lai; 2. Kon Tum; 3. c L c; 4. Lâm ng. VI. ông Nam B : 1. Bình Phư c; 2. ng Nai: huy n Tân Phú, Xuân L c, inh Quán. VII. ng B ng Sông C u Long: 1. Long An: tr th xã Long An; 2. ng Tháp; 3. Ti n Giang: tr thành ph M Tho; 4. An Giang; 5. Vĩnh Long; 6. B n Tre; 7. Trà Vinh; 8. Kiên Giang; 9. C n Thơ: tr TP. C n Thơ; 10. Sóc Trăng; 11. B c Liêu;
 13. 12. Cà Mau. B. a bàn có i u ki n kinh t - Xã h i khó khăn (Tr các huy n ã nêu m c A) I. Mi n núi và trung du B c b : 1. Qu ng Ninh: tr thành ph H Long, Th xã CNm Ph , Uông Bí, Móng Cái và các huy n M c A; 2. Vĩnh Phúc: tr th xã Vĩnh Phúc và các huy n M c A; 3. B c Ninh: huy n Qu Võ, Yên Phong; II. ng B ng Sông H ng: 1. TP.Hà N i: huy n Sóc Sơn; 2. H i Phòng: huy n Vĩnh B o, Tiên Lãng; 3. Hà Tây: huy n Ba Vì, M c, Phúc Th Qu c Oai, Th ch Th t, ng Hoà; 4. Hưng Yên; 5. H i Dương: Tr th xã H i Dương; 5. Thái Bình; 6. Hà Nam; 7. Nam nh; 8. Ninh Bình: tr th xã Ninh Bình và các huy n M c A. III. Khu B n cũ: 1. Thanh Hóa: tr TP. Thanh Hóa, Th xã S m Sơn, B m Sơn và các huy n M c A; 2. Ngh An: tr TP. Vinh và các huy n M c A; 3. Hà Tĩnh: tr th xã Hà Tĩnh và các huy n M c A; 4. Qu ng Bình: tr th xã ng H i; 5. Qu ng Tr : tr th xã ông Hà; 6. Th a Thiên-Hu : tr thành ph Hu ; IV. Duyên H i Mi n Trung:
 14. 1. TP. à N ng: tr qu n H i Châu, Sơn Trà; 2. Qu ng Nam: tr th xã Tam Kỳ; 3. Qu ng Ngãi: tr th xã Qu ng Ngãi; 4. Bình nh: tr TP. Quy Nhơn; 5. Phú Yên: tr th xã Tuy Hoà; 6. Khánh Hoà: tr thành ph Nhà Trang và các huy n M c A; 7. Ninh Thu n: tr th xã Phan Rang; 8. Bình Thu n: tr th xã Phan Thi t. V. Tây Nguyên: Tr các t nh thu c m c A. VI. ông Nam B : 1. TP. H Chí Minh: huy n C n Gi , C Chi; 2. Bình Dương: huy n B n Cát, Tân Uyên; 3. Tây Ninh: tr th xã Tây Ninh; 4. Bà R a-Vũng Tàu: huy n Long t, Xuyên M c. VII. ng B ng Sông C u Long: 1. Long An: tr th xã Tân An; 2. Ti n Giang: tr th xã M Tho; 3. C n Thơ: tr thành ph C n Thơ. PH L C II A. DANH M C MÁY MÓC, THI T BN, PHƯƠNG TI N V N T I Ư C MI N THU NH P KH U T O TÀI S N C NNH C A DOANH NGHI P CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI VÀ CÁC BÊN THAM GIA H P NG H P TÁC KINH DOANH 1. Máy móc thi t b chính thu c dây chuy n công ngh bao g m: Máy móc, thi t b s n xu t; v t tư, linh ki n, b ph n r i i kèm l p t h th ng thi t b ; khuôn m u i kèm v i thi t b máy móc, d ng c s n xu t... hoàn ch nh ho t ng s n xu t ra s n phNm quy nh t i Gi y phép u tư.
 15. 2. Máy móc thi t b ph tr thu c dây chuy n công ngh bao g m: 1. H th ng i n: toàn b thi t b máy móc v t tư l p t hoàn ch nh h th ng c p i n. 2. H th ng c p thoát nư c: toàn b thi t b máy móc v t tư ư ng ng... l p t hoàn ch nh h th ng c p thoát nư c, x lý nư c th i. 3. H th ng chi u sáng: toàn b thi t b máy móc v t tư l p t hoàn ch nh h th ng chi u sáng. 4. H th ng i u hoà, thông gió c a khu v c s n xu t. 5. Trang thi t b Phòng thí nghi m. 6. Trang thi t b phòng cháy ch a cháy, trang thi t b ch ng sét, trang thi t b an toàn lao ng... 7. H th ng thông tin liên l c. 8. Máy móc thi t b c n thi t cho thi t k s n phNm ho c qu n lý s n xu t. 3. Phương ti n v n t i chuyên dùng n m trong dây chuy n công ngh bao g m: 1. Các phương ti n v n t i chuyên dùng cho ho t ng s n xu t quy nh t i Gi y phép u tư. 2. Phương ti n v n t i v n chuy n nguyên li u và s n phNm trong dây chuy n công ngh . B. DANH M C CÁC NHÓM TRANG THI T BN MI N THU NH P KH U M T L N C A CÁC DOANH NGHI P KHÁCH S N, VĂN PHÒNG - CĂN H CHO THUÊ, NHÀ , TRUNG TÂM THƯƠNG M I, DNCH V K THU T, SIÊU THN, SÂN GOLF, KHU DU LNCH, KHU TH THAO, KHU VUI CHƠI GI I TRÍ, CƠ S KHÁM CH A B NH, ÀO T O, VĂN HÓA, TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG, B O HI M, KI M TOÁN, DNCH V TƯ V N 1. Trang thi t b văn phòng (máy tính, máy in, fax, telex, fotocopy, bàn gh , t ng tài li u...). 2. Trang thi t b phòng khách (bàn, gh , th m, v t trang trí...). 3. Trang thi t b b p, phòng ăn, nhà hàng, qu y bar (các lo i b p, lò vi sóng, máy hút khói, kh mùi, d ng c làm b p, ly, ĩa, tách, chén...). 4. Trang thi t b phòng khách s n và trang trí n i th t (giư ng t , bàn gh , tivi, t l nh, i n tho i, tranh, tư ng, th m ...). 5. Thi t b nghe nhìn (máy cassette, âm ly, loa, video, micro...).
 16. 6. Thi t b v sinh (b n t m, b xí, lavabo, các v t tư l p t h th ng v sinh, gương...). 7. H th ng cung c p nư c các lo i (máy bơm, máy l c, ng h nư c, n i hơi ...). 8. H th ng máy l nh và thông gió ( i u hoà trung tâm ho c c c b và v t tư ph tùng ng b ...). 9. H th ng phòng cháy và ch ng cháy. 10. H th ng i n và chi u sáng ( èn các lo i, èn chi u...). 11. H th ng x lý rác và nư c th i. 12. H th ng thông tin liên l c. 13. H th ng v n chuy n (thang máy, xe i n, các lo i xe Ny). 14. H th ng gi t là. 15. H th ng b o v . 16. Trang thi t b phòng th d c th thao, b bơi, sân tennis, c t tóc, vũ trư ng, karaoke, vui chơi gi i trí, v t lý tr li u. 17. Máy móc thi t b liên quan n vi c chăm sóc c (c t c , phung thu c tr sâu...). 18. H th ng phun nư c, tư i tiêu và thoát nư c. 19. D ng c ánh golf (găng tay, g y ánh golf, qu golf...). 20. Máy móc, trang thi t b c a các khu th thao, vui chơi gi i trí 21. Máy móc, trang thi t b , d ng c y t , d ng c thí nghi m. 22. Trang thi t b gi ng d y và h c t p (bao g m c bàn gh , b ng, dùng d y h c, thí nghi m vv...). 23. Các lo i ph tùng kèm theo các lo i máy móc, trang thi t b nêu trên. 24. Máy móc, trang b các lo i chuyên áp d ng cho doanh nghi p ngân hàng, tài chính (két b o v , máy vi tính các lo i, máy m ti n, máy ki m tra ti n gi , h th ng thông tin, máy móc b o v , xe ch ti n).
Đồng bộ tài khoản