Nghị định số 10/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
67
lượt xem
1
download

Nghị định số 10/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 10/2003/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Vĩnh Thuận, Kiên Lương, Phú Quốc, Hòn Đất và thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 10/2003/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 10/2003/N -CP Hà N i, ngày 11 tháng 2 năm 2003 NGH Đ NH V VI C ĐI U CH NH Đ A GI I HÀNH CHÍNH THÀNH L P XÃ, PHƯ NG, TH TR N THU C CÁC HUY N VĨNH THU N, KIÊN LƯƠNG, PHÚ QU C, HÒN Đ T VÀ TH XÃ R CH GIÁ, T NH KIÊN GIANG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đ ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh Kiên Giang, NGHN NNH: i u 1. Nay i u ch nh a gi i hành chính thành l p xã, phư ng, th tr n thu c các huy n Vĩnh Thu n, Kiên Lương, Phú Qu c, Hòn t và th xã R ch Giá, t nh Kiên Giang như sau : 1. Thành l p xã Hòa Chánh thu c huy n Vĩnh Thu n trên cơ s 4.255,3 ha di n tích t nhiên và 10.195 nhân khNu c a xã Vĩnh Hòa. a gi i hành chính xã Hòa Chánh : ông giáp huy n Gò Quao; Tây giáp xã Vĩnh Hòa và huy n An Biên; Nam giáp xã Vĩnh Bình B c; B c giáp huy n Gò Quao. Sau khi thành l p xã Hòa Chánh, xã Vĩnh Hòa còn l i 3.027,7 ha di n tích t nhiên và 9.286 nhân khNu. 2. Giao toàn b 3 p (Ba Hòn, Hòa L p, Xà Ngách) thu c xã Dương Hòa, huy n Kiên Lương v i 1.910,6 ha di n tích t nhiên và 8.539 nhân khNu v th tr n Kiên Lương qu n lý. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính chuy n giao 3 p c a xã Dương Hòa v th tr n Kiên Lương : Th tr n Kiên Lương có 21.410,6 ha di n tích t nhiên và 29.925 nhân khNu. Xã Dương Hòa còn l i 4.235,4 ha di n tích t nhiên và 6.123 nhân khNu. Thành l p xã Kiên Bình thu c huy n Kiên Lương trên cơ s 17.910,6 ha di n tích t nhiên và 5.638 nhân khNu c a th tr n Kiên Lương.
  2. a gi i hành chính xã Kiên Bình : ông giáp huy n Hòn t; Tây giáp th tr n Kiên Lương và xã Hoà i n; Nam giáp xã Bình An; B c giáp xã Vĩnh i u. Sau khi thành l p xã Kiên Bình, th tr n Kiên Lương còn l i 3.500 ha di n tích t nhiên và 24.287 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n Kiên Lương : ông giáp xã Kiên Bình; Tây giáp Bi n ông; Nam giáp xã Bình An; B c giáp các xã Dương Hòa, Hòa i n. 3. Thành l p th tr n An Th i thu c huy n Phú Qu c trên cơ s 2.691 ha di n tích t nhiên và 15.573 nhân khNu c a xã An Th i. a gi i hành chính th tr n An Th i : ông và Tây giáp Bi n ông; Nam giáp xã Hòn Thơm; B c giáp xã Dương Tơ. 4. Thành l p xã Hòn Thơm thu c huy n Phú Qu c trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s còn l i c a xã An Th i. Xã Hòn Thơm có 571 ha di n tích t nhiên và 2.076 nhân khNu. a gi i hành chính xã Hòn Thơm : ông, Tây và Nam giáp Bi n ông; B c giáp th tr n An Th i. 5. Thành l p và M Phư c thu c huy n Hòn t trên cơ s 4.279,89 ha di n tích t nhiên và 6.384 nhân khNu c a xã M Lâm. a gi i hành chính xã M Phư c : ông giáp xã M Hi p Sơn, huy n Tân Hi p và th xã R ch Giá; Tây giáp xã Sóc Sơn và th xã R ch Giá; Nam giáp xã M Lâm; B c giáp xã M Hi p Sơn. Sau khi thành l p xã M Phư c, xã M Lâm còn l i 3.988,47 ha di n tích t nhiên và 16.039 nhân khNu. 6. Thành l p phư ng Vĩnh B o thu c th xã R ch Giá trên cơ s 77,38 ha di n tích t nhiên và 17.789 nhân khNu c a phư ng Vĩnh L c. a gi i hành chính phư ng Vĩnh B o : ông giáp phư ng Vĩnh Hi p; Tây giáp Bi n ông; Nam giáp phư ng Vĩnh L c; B c giáp phư ng Vĩnh Thanh Vân. Sau khi thành l p phư ng Vĩnh B o, phư ng Vĩnh L c còn l i 174,62 ha di n tích t nhiên và 16.002 nhân khNu. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch y ban nhân dân t nh Kiên Giang, B trư ng B N i v và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này ./.
  3. TM. CHÍNH PH Nơi nh n : TH TƯ NG - H ND, UBND t nh Kiên Giang, - Ban T ch c Trung ương, - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Tài nguyên và Môi trư ng, - T ng c c Th ng kê, - C c Lưu tr Nhà nư c, - Công báo, - VPCP : BTCN, các PCN, Phan Văn Kh i các V : P2, TCCB, TH, - Lưu : NC (5b), VT.
Đồng bộ tài khoản