Nghị định số 101/2001/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
71
lượt xem
1
download

Nghị định số 101/2001/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 101/2001/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 101/2001/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 101/2001/N -CP Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2001 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 101/2001/N -CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2001 QUY NNH CHI TI T THI HÀNH M T S I U C A LU T H I QUAN V TH T C H I QUAN, CH KI M TRA, GIÁM SÁT H I QUAN CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t H i quan ngày 29 tháng 6 năm 2001; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan, NGHN NNH: Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t H i quan v th t c h i quan, ch ki m tra, giám sát h i quan. Trư ng h p i u ư c qu c t mà Vi t Nam ã ký k t ho c tham gia có quy nh khác v i Ngh nh này thì th c hi n theo quy nh t i các i u ư c qu c t ó. i u 2. i tư ng làm th t c h i quan, ch u s ki m tra, giám sát h i quan 1. Hàng hoá xu t khNu, nh p khNu, quá c nh; v t d ng trên phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh, quá c nh; ngo i h i, ti n Vi t Nam, kim khí quý, á quý; văn hoá phNm, di v t, c v t, b o v t qu c gia; bưu phNm, bưu ki n; hành lý c a ngư i xu t c nh, nh p c nh; các v t phNm khác xu t khNu, nh p khNu, quá c nh ho c lưu gi trong a bàn ho t ng c a cơ quan h i quan. 2. Phương ti n v n t i ư ng b , ư ng s t, ư ng hàng không, ư ng bi n, ư ng sông xu t c nh, nh p c nh, quá c nh. i u 3. Ngư i khai h i quan 1. Ngư i khai h i quan g m: a) Ngư i s h u i tư ng làm th t c h i quan; b) Ngư i ư c ngư i s h u i tư ng làm th t c h i quan y quy n h p pháp;
 2. c) i lý làm th t c h i quan. 2. Ngư i khai h i quan có quy n và nghĩa v quy nh t i i u 23 Lu t H i quan. i u 4. a i m làm th t c h i quan 1. a i m làm th t c h i quan là nơi th c hi n các công vi c v th t c h i quan quy nh t i i u 17 Lu t H i quan. a i m làm th t c h i quan g m: a) Tr s h i quan c a khNu ư c thành l p t i các c ng bi n qu c t , c ng sông qu c t , c ng hàng không dân d ng qu c t , ga ư ng s t liên v n qu c t , bưu i n qu c t , c a khNu biên gi i ư ng b ; b) Tr s h i quan ngoài c a khNu ư c thành l p t i các khu v c ngoài c a khNu do Th tư ng Chính ph quy t nh. 2. a i m làm th t c h i quan i v i phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh, quá c nh là tr s h i quan c a khNu nơi phương ti n v n t i ó xu t c nh, nh p c nh, quá c nh. i u 5. a i m ki m tra hàng hoá xu t khNu, nh p khNu a i m ki m tra hàng hóa xu t khNu, nh p khNu là nơi cơ quan h i quan th c hi n vi c ki m tra th c t hàng hoá xu t khNu, nh p khNu, g m: a) a i m làm th t c h i quan c a khNu; b) a i m làm th t c h i quan ngoài c a khNu; c) a i m khác do T ng c c trư ng T ng c c H i quan quy nh trong trư ng h p c n thi t. i u 6. i lý làm th t c h i quan 1. i lý làm th t c h i quan (sau ây vi t là i lý) là ngư i thay m t ngư i có quy n và nghĩa v trong vi c làm th t c h i quan i v i hàng hoá, phương ti n v n t i (sau ây vi t là ch hàng) khai h i quan và th c hi n các công vi c theo tho thu n t i h p ng i lý làm th t c h i quan (sau ây vi t là h p ng i lý). 2. i u ki n làm i lý: a) Là thương nhân ăng ký kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t; b) Có ngành ngh kinh doanh d ch v giao nh n hàng hoá ghi trong Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. 3. Quy n và nghĩa v c a i lý: a) Th c hi n quy n và nghĩa v ghi trong h p ng i lý;
 3. b) Khai và ký t khai h i quan; c) Yêu c u ch hàng b i thư ng thi t h i và các chi phí phát sinh do hành vi vi ph m h p ng i lý c a ch hàng gây ra; d) Yêu c u ch hàng cung c p y , chính xác các ch ng t , thông tin c n thi t cho vi c làm th t c h i quan c a lô hàng xu t khNu, nh p khNu; ) Th c hi n các công vi c v th t c h i quan theo y quy n c a ch hàng ghi trong h p ng i lý; e) Ch u trách nhi m trư c pháp lu t trong ph m vi ư c y quy n v các nghĩa v c a ngư i khai h i quan. 5. Quy n và nghĩa v c a ch hàng trong vi c y quy n cho i lý: a) Ký h p ng i lý (trong ó quy nh rõ ph m vi y quy n, trách nhi m c a ngư i y quy n, trách nhi m c a i lý); b) Cung c p cho i lý y , chính xác các ch ng t , thông tin c n thi t cho vi c làm th t c h i quan c a lô hàng xu t khNu, nh p khNu; c) B i thư ng thi t h i và các chi phí phát sinh cho i lý do hành vi vi ph m h p ng i lý c a ch hàng gây ra; d) Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v các hành vi vi ph m pháp lu t c a mình ho c c a i lý n u hành vi vi ph m ó không thu c l i c a i lý. Chương 2: TH T C H I QUAN, CH KI M TRA, GIÁM SÁT H I QUAN M C 1: I V I HÀNG HOÁ XU T KH U, NH P KH U i u 7. H sơ h i quan, ăng ký h sơ h i quan 1. Khi làm th t c h i quan, ngư i khai h i quan ph i n p và xu t trình h sơ h i quan g m các ch ng t sau: a) i v i hàng hoá xu t khNu: T khai h i quan hàng hóa xu t khNu; B n kê chi ti t hàng hóa i v i lô hàng có nhi u ch ng lo i; Gi y phép c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n i v i hàng hóa ph i có gi y phép xu t khNu theo quy nh c a pháp lu t; H p ng mua bán hàng hóa ho c gi y t có giá tr pháp lý tương ương h p ng trong trư ng h p c n thi t do T ng c c trư ng T ng c c H i quan quy nh;
 4. Các ch ng t khác theo quy nh c a pháp lu t i v i t ng m t hàng c th mà ngư i khai h i quan ph i n p ho c xu t trình cho cơ quan h i quan. b) i v i hàng hoá nh p khNu: T khai h i quan hàng hoá nh p khNu; Hóa ơn thương m i; H p ng mua bán hàng hóa ho c gi y t có giá tr pháp lý tương ương h p ng; Gi y phép c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n i v i hàng hóa ph i có gi y phép nh p khNu theo quy nh c a pháp lu t; B n sao v n t i ơn; B n kê chi ti t hàng hóa i v i lô hàng có nhi u ch ng lo i; Gi y ch ng nh n xu t x hàng hóa (C/O) quy nh t i kho n 2 i u 10 Ngh nh này; Gi y xác nh n ăng ký ki m tra ch t lư ng hàng hóa c a t ch c giám nh hàng hoá ho c Gi y thông báo mi n ki m tra nhà nư c v ch t lư ng do cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n c p i v i hàng hóa xu t khNu, nh p khNu thu c di n ph i ki m tra nhà nư c v ch t lư ng; Ch ng t khác theo quy nh c a pháp lu t i v i t ng m t hàng c th . Các gi y t trên n u là b n sao thì ph i ư c ngư i ng u t ch c kinh doanh ho c ngư i ư c ngư i ng u t ch c kinh doanh y quy n xác nh n, ký tên, óng d u. Ngư i xác nh n, ký tên, óng d u ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính h p pháp c a các gi y t này. 2. Trư ng h p ư c Chi c c trư ng Chi c c H i quan c a khNu ho c Chi c c trư ng Chi c c H i quan ngoài c a khNu (sau ây vi t là Chi c c trư ng H i quan) ch p nh n, ngư i khai h i quan ư c n p ch m các ch ng t sau: a) Gi y ch ng nh n xu t x hàng hóa (C/O). Th i h n n p ch m không quá 60 (sáu mươi) ngày, k t ngày ăng ký t khai h i quan; b) Các ch ng t khác thu c h sơ h i quan (tr t khai h i quan). Th i h n n p ch m không quá 30 (ba mươi) ngày, k t ngày ăng ký t khai h i quan. 3. Trư c th i i m công ch c h i quan ki m tra th c t hàng hoá, n u ngư i khai h i quan có văn b n ngh , ư c Chi c c trư ng H i quan ch p nh n, thì ngư i khai h i quan ư c rút l i t khai h i quan ã ăng ký b sung, s a ch a ho c thay t khai h i quan khác. 4. Yêu c u v h sơ h i quan và ăng ký h sơ h i quan i v i các trư ng h p khác:
 5. a) Ngư i khai h i quan ư c ăng ký t khai h i quan i v i hàng nh p khNu trư c khi hàng hoá n c a khNu trong th i h n quy nh c a pháp lu t v thu i v i hàng hoá xu t nh p khNu; b) Ch hàng thư ng xuyên xu t khNu, nh p khNu các m t hàng n nh, trong m t th i gian nh t nh c a cùng m t h p ng mua bán ư c phép s d ng m t t khai h i quan ( ăng ký t khai m t l n) làm th t c h i quan xu t khNu, nh p khNu m t hàng ó trong th i gian giao hàng quy nh t i h p ng mua bán; c) Chính sách thu , chính sách qu n lý xu t nh p khNu th c hi n theo quy nh c a pháp lu t có hi u l c t i th i i m xu t khNu, nh p khNu th c t hàng hóa; d) Ngư i khai h i quan ư c khai h i quan b ng cách khai trên máy tính c a mình ã ư c n i v i m ng máy tính c a cơ quan h i quan theo quy nh c a pháp lu t. 5. Khi làm th t c ăng ký h sơ h i quan, công ch c h i quan có trách nhi m: ki m tra các ch ng t thu c h sơ h i quan; ki m tra n i dung khai h i quan; i chi u n i dung khai h i quan v i các ch ng t thu c h sơ h i quan; ăng ký h sơ h i quan theo quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p không ch p nh n ăng ký h sơ h i quan thì ph i ghi rõ lý do không ch p nh n ngư i khai h i quan bi t. i u 8. Ki m tra th c t hàng hóa 1. Cơ quan h i quan các c p có trách nhi m t ch c thu th p, trao i thông tin xây d ng cơ s d li u v : quá trình ch p hành pháp lu t c a ch hàng; chính sách qu n lý xu t nh p khNu; tính ch t, ch ng lo i, ngu n g c hàng hóa xu t khNu, nh p khNu; các thông tin liên quan n hàng hóa xu t khNu, nh p khNu. 2. Chi c c trư ng H i quan căn c vào cơ s d li u ư c xây d ng theo quy nh t i kho n 1 i u này, h sơ h i quan và các thông tin liên quan khác quy t nh ho c thay i hình th c, t l ki m tra th c t hàng hoá, cách xác nh t l ki m tra th c t hàng hoá i v i t ng lô hàng xu t khNu, nh p khNu c th . 3. Công ch c h i quan làm nhi m v ki m tra th c t hàng hóa căn c quy t nh c a Chi c c trư ng H i quan v hình th c, t l ki m tra th c t hàng hoá áp d ng các bi n pháp, cách th c ki m tra hàng hoá phù h p v i t ng lô hàng c th . Trong quá trình ki m tra, n u phát hi n d u hi u vi ph m pháp lu t thì báo cáo Chi c c trư ng H i quan quy t nh vi c thay i hình th c, t l ki m tra th c t hàng hoá. 4. Mi n ki m tra th c t hàng hóa xu t khNu, nh p khNu a) i u ki n i v i ch hàng hoá ư c mi n ki m tra th c t : Ch hàng hoá xu t khNu có quá trình 01 (m t) năm xu t khNu k t ngày làm th t c h i quan không b x lý vi ph m hành chính v h i quan ho c ã b x lý vi ph m hành chính v h i quan v i m c ph t trong thNm quy n x ph t c a Chi c c trư ng H i quan. Ch hàng hoá nh p khNu có quá trình 02 (hai) năm nh p khNu k t ngày làm th t c h i quan không b x lý vi ph m hành chính v h i quan ho c ã b x lý vi ph m
 6. hành chính v h i quan v i m c ph t trong thNm quy n x ph t c a Chi c c trư ng H i quan. b) Hàng hoá xu t khNu, nh p khNu c a ch hàng áp ng các i u ki n quy nh t i i m a kho n này ư c mi n ki m tra th c t , g m: i v i hàng hóa xu t khNu: hàng nông s n, th y s n; hàng d t may; giày dép, cao su t nhiên; hàng th c phNm tươi s ng; hàng th c phNm ch bi n; hàng hóa c n ph i ư c b o qu n c bi t; hàng cơ khí i n máy; hàng l ng, hàng r i; các m t hàng mà vi c xác nh kh i lư ng, ch t lư ng, ch ng lo i hàng hoá ph i căn c vào k t lu n c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n ho c t ch c giám nh; hàng hoá xu t khNu c a doanh nghi p trong khu ch xu t; hàng hoá xu t khNu thư ng xuyên; hàng hoá khác do Chính ph quy nh. i v i hàng hóa nh p khNu: thi t b , máy móc; hàng th c phNm tươi s ng; hàng hóa c n ph i b o qu n c bi t; hàng hoá g i kho ngo i quan, kho b o thu ; hàng hoá nh p khNu ưa vào khu ch xu t, b o thu ho c khu v c ưu ãi h i quan khác; hàng l ng, hàng r i và các m t hàng mà vi c xác nh kh i lư ng, ch t lư ng, ch ng lo i ph i căn c vào k t lu n c a các cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n ho c c a t ch c giám nh; hàng hoá nh p khNu thư ng xuyên; hàng hoá khác do Chính ph quy nh. c) Cơ quan h i quan ghi xác nh n hàng hóa th c t i v i hàng hóa mi n ki m tra th c t như sau: i v i hàng hoá có k t qu ki m tra, giám nh c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n ho c c a t ch c giám nh thì cơ quan h i quan ghi xác nh n hàng hóa xu t khNu, nh p khNu th c t theo k t lu n c a các cơ quan, t ch c này. i v i hàng hóa khác, cơ quan h i quan ghi xác nh n hàng hóa xu t khNu, nh p khNu th c t theo n i dung t kê khai c a ngư i khai h i quan. Ngư i khai h i quan ch u trách nhi m trư c pháp lu t v n i dung t kê khai c a mình. 5. Ki m tra xác su t th c t hàng hoá không quá 10% c a m i lô hàng xu t khNu, nh p khNu theo quy nh t i i m b kho n 1 i u 30 Lu t H i quan. N u hàng hoá óng theo ki n thì t l ki m tra là t l s ki n ư c ki m tra. N u hàng hoá ư c óng trong con-ten-nơ thì t l ki m tra là t l s con-ten-nơ ư c ki m tra ho c t l s ki n trong t ng con-ten-nơ. 6. Ki m tra th c t toàn b lô hàng xu t khNu, nh p khNu c a ch hàng ã nhi u l n vi ph m pháp lu t h i quan; lô hàng xu t khNu, nh p khNu có d u hi u vi ph m pháp lu t h i quan như sau: a) Ch hàng ã nhi u l n vi ph m pháp lu t h i quan là ch hàng ã trên 03 (ba) l n b x lý vi ph m hành chính v h i quan trong th i h n 02 (hai) năm, k t ngày làm th t c h i quan i v i ho t ng nh p khNu và 01 (m t) năm, k t ngày làm th t c h i quan i v i ho t ng xu t khNu v i m c ph t c a m i l n ph t vư t thNm quy n x ph t c a Chi c c trư ng H i quan;
 7. b) Trư ng h p trong th i h n quy nh t i i m a kho n này, ch hàng ã 01 (m t) l n b x lý vi ph m hành chính v h i quan v i m c ph t vư t thNm quy n x ph t c a C c trư ng C c H i quan t nh, liên t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây vi t là C c trư ng H i quan) thì hàng hóa xu t khNu, nh p khNu c a ch hàng này ư c áp d ng hình th c ki m tra th c t như i v i hàng hóa c a ch hàng ã nhi u l n vi ph m pháp lu t h i quan; c) Trư ng h p phát hi n d u hi u vi ph m pháp lu t h i quan, cơ quan h i quan ki m tra toàn b lô hàng xu t khNu, nh p khNu theo như sau: N u d u hi u vi ph m là d u hi u gian l n v lư ng hàng hoá thì công ch c h i quan ki m m ho c cân, o toàn b lô hàng; N u d u hi u vi ph m là d u hi u gian l n v ch ng lo i hàng hoá thì công ch c h i quan ki m tra t t c các ki n hàng; N u d u hi u vi ph m là d u hi u gian l n v ch t lư ng hàng hoá thì công ch c h i quan l y m t s m u b t kỳ ho c m u có nghi v n ki m tra, phân tích ho c trưng c u giám nh v i s ch ng ki n c a ngư i khai h i quan. Vi c l y m u hàng ư c l p biên b n, có ch ký xác nh n c a công ch c h i quan và ngư i khai h i quan. 7. Trên cơ s các quy nh t i i u này, các thông tin c th v ch hàng, lô hàng xu t khNu, nh p khNu t i th i i m làm th t c h i quan, C c trư ng H i quan quy t nh vi c thay i hình th c, t l ki m tra th c t i v i hàng hoá ã ư c Chi c c trư ng H i quan quy t nh hình th c, t l ki m tra th c t . i u 9. Phân tích, phân lo i, giám nh và ki m tra nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá 1. i v i hàng hoá không thu c di n ph i ki m tra nhà nư c v ch t lư ng nhưng công ch c h i quan không th xác nh ư c tên hàng, lư ng hàng, ch t lư ng hàng, thì x lý như sau: a) Công ch c h i quan l y m u hàng hoá v i s ch ng ki n c a ngư i khai h i quan phân tích ho c trưng c u giám nh. Vi c l y m u hàng hoá ph i ư c l p biên b n, có ch ký xác nh n c a công ch c h i quan và ngư i khai h i quan; b) Trư ng h p ngư i khai h i quan không nh t trí k t qu ki m tra, phân tích ho c giám nh do cơ quan h i quan k t lu n (sau ây vi t là k t lu n l n u) thì ư c l a ch n m t cơ quan, t ch c giám nh chuyên ngành khác giám nh l i và ph i tr phí giám nh; c) Khi chưa có k t qu giám inh l i, k t lu n l n u là cơ s cơ quan h i quan căn c , làm th t c h i quan. Khi có k t qu giám nh l i, cơ quan h i quan căn c k t q a giám nh l i làm th t c h i quan hàng hoá; d) Ch hàng ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính h p pháp c a k t qu giám nh n u hàng hoá ư c giám nh nư c ngoài theo yêu c u c a ch hàng. 2. i v i hàng hoá thu c di n ph i ki m tra nhà nư c v ch t lư ng thì cơ quan h i quan căn c h sơ h i quan và Gi y xác nh n ăng ký ki m tra nhà nư c v ch t
 8. lư ng hàng hoá ho c thông báo mi n ki m tra nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá c a cơ quan ki m tra nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá làm th t c h i quan cho hàng hoá ó. 3. Ngư i khai h i quan có quy n khi u n i v i cơ quan h i quan ho c cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n ho c kh i ki n t i Toà án v quy t nh c a cơ quan h i quan, cơ quan, t ch c, phân tích, phân lo i, giám nh hàng hóa theo quy nh c a pháp lu t. i u 10. Ki m tra xu t x hàng hóa 1. Vi c ki m tra xu t x hàng hoá ph i căn c vào k t qu ki m tra th c t hàng hoá và h sơ h i quan. 2. Quy nh i v i Gi y ch ng nh n xu t x (C/O) a) i v i hàng hoá xu t khNu, ngư i khai h i quan không ph i n p C/O; b) i v i hàng hoá nh p khNu, n u ch hàng có yêu c u ư c hư ng ưu ãi v xu t x phù h p v i các tho thu n, cam k t c a Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam v i các nư c khác, t ch c qu c t , thì ph i n p C/O ho c ch ng t có giá tr pháp lý tương ương và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính h p pháp c a C/O; c) i v i hàng hóa mà Vi t Nam ho c t ch c qu c t thông báo ang trong th i i m có nguy cơ gây nguy hi m n s c kho c ng ng, s n xu t, v sinh môi trư ng thì khi nh p khNu, ngư i khai h i quan ph i n p C/O c a hàng hóa ó. i u 11. Thông quan hàng hoá 1. Căn c cơ quan h i quan thông quan hàng hoá g m: a) Khai báo c a ngư i khai h i quan ho c k t lu n c a cơ quan ki m tra nhà nư c, t ch c giám nh i v i hàng hoá mi n ki m tra th c t ; b) K t qu ki m tra th c t hàng hóa c a cơ quan h i quan i v i hàng hoá ph i ki m tra th c t ; c) Gi y xác nh n ăng ký ki m tra nhà nư c v ch t lư ng hàng hóa c a t ch c giám nh ho c thông báo mi n ki m tra nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá do cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n c p i v i hàng hóa nh p khNu thu c di n ph i ki m tra nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá; d) K t qu giám nh i v i hàng hóa có yêu c u giám nh. 2. Hàng hoá xu t khNu, nh p khNu không thu c di n ch u các lo i thu do cơ quan h i quan thu, hàng ư c mi n thu , hàng gia công, hàng c bi t khác ư c thông quan ngay sau khi có xác nh n c a cơ quan h i quan trên t khai v k t qu ki m tra th c t hàng hóa.
 9. 3. Hàng hóa xu t khNu, nh p khNu thu c di n có thu ư c thông quan sau khi ngư i khai h i quan ã n p thu . Hàng hóa có th i gian ân h n n p thu ư c thông quan sau khi cơ quan h i quan ra thông báo thu . i u 12. Giám sát hàng hóa xu t khNu, nh p khNu 1. Hàng hóa ch u s giám sát h i quan Hàng hoá ch u s giám sát h i quan g m: a) Hàng hoá ã làm xong th t c h i quan xu t khNu nhưng chưa xu t khNu; b) Hàng hoá ã làm xong th t c h i quan nh p khNu nhưng chưa ư c thông quan; c) Hàng hoá xu t khNu, nh p khNu chưa làm th t c h i quan ư c lưu gi trong kho, bãi thu c ph m vi a bàn ho t ng c a cơ quan h i quan; d) Hàng hóa, phương tiên v n t i quá c nh; ) Hàng hoá, phương ti n v n t i chuy n c a khNu. 2. Các phương th c giám sát h i quan a) S giám sát h i quan ư c th c hi n theo các phương th c sau: Niêm phong h i quan, bao g m: niêm phong b ng gi y niêm phong h i quan, niêm phong b ng dây ho c khoá chuyên d ng h i quan; Giám sát tr c ti p c a công ch c h i quan; Giám sát b ng phương ti n k thu t. b) Không áp d ng phương th c giám sát tr c ti p c a công ch c h i quan i v i hàng hoá ư c lưu gi , v n chuy n ngoài ph m vi, a bàn ho t ng c a cơ quan h i quan, tr trư ng h p c n thi t do T ng c c trư ng T ng c c H i quan quy nh. i u 13. Hàng hóa chuy n c a khNu 1. Hàng hóa chuy n c a khNu ph i ư c v n chuy n theo úng tuy n ư ng, n úng a i m quy nh ghi trong h sơ h i quan. 2. Ngư i v n t i và công ch c h i quan i cùng (n u có) ch u trách nhi m b o m s nguyên tr ng c a hàng hóa ho c niêm phong h i quan trong quá trình chuy n c a khNu. 3. Trong quá trình chuy n c a khNu, n u x y ra tai n n ho c trư ng h p b t kh kháng khác làm suy chuy n niêm phong h i quan ho c làm m t nguyên tr ng hàng hoá, thì trong th i gian s m nh t có th , ngư i v n t i, ch hàng, công ch c h i quan i cùng (n u có) ph i báo cho cơ quan h i quan ho c y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi g n nh t l p biên b n xác nh n hi n tr ng hàng hoá.
 10. 4. Th t c h i quan chuy n c a khNu: a) i v i hàng hóa nh p khNu có v n t i ơn ghi a i m n là a i m làm th t c h i quan ngoài c a khNu: Cơ quan h i quan c a khNu có trách nhi m ki m tra tình tr ng bên ngoài c a hàng hoá; l p biên b n bàn giao và giao hàng hoá cho ngư i v n t i chuy n n a i m làm th t c h i quan ngoài c a khNu; thông báo cho cơ quan h i quan t i a i m làm th t c h i quan ngoài c a khNu nh ng thông tin c n lưu ý v hàng hoá. Cơ quan h i quan t i a i m làm th t c h i quan ngoài c a khNu ti p nh n hàng hoá ư c chuy n n; i chi u hàng hoá và xác nh n vào biên b n bàn giao c a cơ quan h i quan c a khNu; làm th t c h i quan nh p khNu hàng hoá; thông báo cho cơ quan h i quan c a khNu k t qu ki m tra v các thông tin ã ư c cơ quan h i quan c a khNu lưu ý v lô hàng nh p khNu. b) i v i hàng hóa nh p khNu có v n t i ơn ghi a i m n là a i m làm th t c h i quan c a khNu: Ngư i khai h i quan ph i có ơn xin chuy n c a khNu. Trên cơ s ơn xin chuy n c a khNu c a ngư i khai h i quan, cơ quan h i quan t i a i m làm th t c h i quan ngoài c a khNu làm th t c ti p nh n h sơ; ăng ký t khai h i quan nh p khNu; ghi xác nh n vào ơn xin chuy n c a khNu và g i n cơ quan h i quan c a khNu làm th t c chuy n hàng t c a khNu v a i m làm th t c h i quan ngoài c a khNu. Khi nh n ư c yêu c u c a cơ quan h i quan t i a i m làm th t c h i quan ngoài c a khNu ghi trong ơn xin chuy n c a khNu, cơ quan h i quan c a khNu và cơ quan h i quan t i a i m làm th t c h i quan ngoài c a khNu làm th t c h i quan theo quy nh t i i m a kho n 4 này. c) i v i hàng hóa xu t khNu: Cơ quan h i quan t i a i m làm th t c h i quan ngoài c a khNu làm th t c h i quan xu t khNu; l p biên b n bàn giao, giao hàng hoá và h sơ cho ngư i khai h i quan chuy n n cơ quan h i quan c a khNu. Cơ quan h i quan c a khNu xu t ti p nh n hàng hoá; i chi u hàng hoá th c t v i biên b n bàn giao c a cơ quan h i quan t i a i m làm th t c h i quan ngoài c a khNu; giám sát hàng hóa cho n khi hàng hoá ư c xu t khNu; xác nh n th c xu t theo quy nh. d) Cơ quan h i quan t i a i m làm th t c h i quan ngoài c a khNu có trách nhi m làm th t c h i quan cho lô hàng xu t khNu, nh p khNu. Cơ quan h i quan c a khNu có trách nhi m ph i h p, cung c p thông tin c n lưu ý v hàng hoá xu t khNu, nh p khNu cho cơ quan h i quan t i a i m làm th t c h i quan ngoài c a khNu. Khi nh n ư c thông tin c n lưu ý v hàng hoá xu t khNu, nh p khNu, cơ quan h i quan t i a i m làm th t c h i quan ngoài c a khNu, c a khNu ph i ki m tra v các thông tin ó và thông báo k t qu ki m tra cho C c trư ng H i quan và Chi c c h i quan có liên quan.
 11. i u 14. Th t c t m d ng làm th t c h i quan i v i hàng hóa xu t khNu, nh p khNu có yêu c u b o v quy n s h u trí tu 1. Khi mu n yêu c u cơ quan h i quan t m d ng làm th t c h i quan i v i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu, ch s h u quy n s h u trí tu ho c ngư i ư c ch s h u quy n s h u trí tu y quy n (sau ây vi t là ngư i yêu c u t m d ng) ph i: a) Có ơn yêu c u t m d ng làm th t c h i quan g i Chi c c trư ng H i quan nơi hàng hoá xu t khNu, nh p khNu; b) N p m t kho n ti n t m ng b ng 20% tr giá lô hàng theo giá ghi trong h p ng vào tài kho n t m g i c a cơ quan h i quan t i Kho b c Nhà nư c ho c n p ch ng t b o lãnh c a t ch c tín d ng b o m vi c b i thư ng thi t h i cho ch hàng hoá và vi c thanh toán các chi phí phát sinh do yêu c u t m d ng làm th t c h i quan không úng gây ra cho các cơ quan, t ch c, cá nhân liên quan; c) Xu t trình cho cơ quan h i quan văn b ng b o h ho c tài li u ch ng minh s h u h p pháp quy n s h u trí tu ; d) ưa ra ch ng c ban u v vi c nghi ng hàng hóa xu t, nh p khNu vi ph m quy n s h u trí tu c a mình; ) Gi y y quy n n p ơn yêu c u t m d ng theo quy nh c a pháp lu t (trư ng h p ư c y quy n). 2. Th t c t m d ng: a) Khi ngư i yêu c u t m d ng ã áp ng các i u ki n ngh t m d ng quy nh t i kho n 1 i u này thì Chi c c trư ng H i quan quy t nh t m d ng làm th t c h i quan (sau ây vi t là t m d ng) i v i lô hàng. Quy t nh t m d ng ư c g i cho ch hàng hoá xu t khNu, nh p khNu và ngư i yêu c u t m d ng. Quy t nh t m d ng ph i ghi rõ lý do và th i h n t m d ng các bên liên quan n lô hàng bi t, th c hi n; b) Th i h n t m d ng là 10 (mư i) ngày, k t ngày quy t nh t m d ng ư c ban hành; c) Chi c c trư ng H i quan quy t nh vi c kéo dài thêm th i h n t m d ng trong trư ng h p ngư i yêu c u t m d ng có ơn xin kéo dài th i h n t m d ng trư c ngày quy t nh t m d ng h t h n. Trong trư ng h p này, ngư i yêu c u t m d ng ph i n p b sung m t kho n ti n t m ng theo quy nh t i kho n 1 i u này. Th i h n ư c kéo dài thêm không quá 10 (mư i) ngày k t ngày quy t nh t m d ng h t h n; d) K t thúc th i h n quy nh t i i m b, c kho n này, n u ngư i yêu c u t m d ng không ưa ra ư c b ng ch ng hay k t lu n c a các cơ quan, t ch c có thNm quy n ch ng minh lô hàng vi ph m quy n s h u trí tu ho c không có cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n ho c Toà án có văn b n yêu c u cơ quan h i quan bàn giao hàng hoá ang b t m d ng làm th t c h i quan gi i quy t thì Chi c c trư ng H i quan ư c quy t nh:
 12. Làm th t c thông quan cho lô hàng; Bu c ngư i yêu c u t m d ng ph i b i hoàn cho ngư i xu t khNu, nh p khNu m i thi t h i tr c ti p do yêu c u t m d ng không úng gây ra, thanh toán các chi phí lưu kho bãi, b o qu n hàng hóa và các chi phí phát sinh cho cơ quan h i quan và các cơ quan, t ch c, cá nhân khác có liên quan theo quy nh c a pháp lu t. Làm th t c hoàn tr cho ngư i yêu c u t m d ng kho n ti n t m ng còn l i sau khi ngư i yêu c u t m d ng ã b i thư ng, thanh toán cho ngư i xu t khNu, ngư i nh p khNu và các chi phí phát sinh liên quan n yêu c u t m d ng. Trư ng h p ti n t m ng không thanh toán các chi phí nêu trên thì ngư i yêu c u t m d ng có trách nhi m n p b sung thêm s ti n còn thi u. ) Trư ng h p ngư i yêu c u t m d ng ch ng minh ư c ch hàng hoá xu t khNu, nh p khNu ã vi ph m quy n s h u trí tu thì ch hàng hoá và hàng hóa ư c x lý theo quy nh c a pháp lu t. Ch hàng hoá xu t khNu, nh p khNu ch u trách nhi m trư c pháp lu t; th c hi n các quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; b i thư ng thi t h i cho ch s h u quy n s h u trí tu ; thanh toán các chi phí phát sinh do vi c t m d ng gây ra. Cơ quan h i quan hoàn tr cho ngư i yêu c u t m d ng kho n ti n ã t m ng. M C 2: I V I CÁC LO I HÀNG HÓA XU T KH U, NH P KH U KHÁC i u 15. Hàng hóa quá c nh 1. Th t c h i quan i v i hàng hóa quá c nh ư c th c hi n t i tr s h i quan c a khNu nơi hàng hoá nh p khNu, xu t khNu. Hàng hoá quá c nh ph i nh p khNu, xu t khNu úng c a khNu; v n chuy n úng tuy n ư ng theo th i gian quy nh ghi t i h sơ h i quan; ch u s giám sát h i quan. 2. Hàng hóa quá c nh không ư c bán, t ng, trao i t i Vi t Nam, tr trư ng h p ư c cơ quan nhà nư c Vi t Nam có thNm quy n cho phép và ph i làm th t c h i quan nh p khNu theo quy nh c a pháp lu t. 3. Hàng hóa quá c nh không qua lãnh th t li n ư c lưu kho trong khu v c c a khNu. 4. Hàng hoá quá c nh có lưu kho ngoài khu v c c a khNu ho c i qua lãnh th t li n ho c hàng hoá quá c nh khác theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam ph i có gi y phép quá c nh thì ph i xin phép cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 5. Ch ng t ph i n p khi làm th t c h i quan cho hàng hoá quá c nh: a) B n kê khai hàng hoá quá c nh do ngư i khai h i quan ho c ngư i i di n n p cho cơ quan h i quan c a khNu i v i hàng hóa quá c nh gi nguyên tr ng i th ng; quá c nh chuy n t i sang cùng lo i phương ti n v n t i ư ng b , ư ng s t, ư ng sông, ư ng bi n, ư ng hàng không (tr hàng hoá quá c nh i th ng b ng ư ng hàng không);
 13. b) T khai h i quan hàng hoá quá c nh và b n kê khai hàng hoá quá c nh do ngư i khai h i quan ho c ngư i i di n n p cho cơ quan h i quan c a khNu i v i hàng hóa quá c nh ph i lưu kho ho c thay i phương ti n v n t i. 6. Trách nhi m c a cơ quan h i quan: a) Cơ quan h i quan c a khNu nơi hàng hoá nh p c nh ti p nh n b n kê khai hàng hoá quá c nh ho c t khai h i quan v lô hàng quá c nh, niêm phong nơi ch a hàng hoá và xác nh n nguyên tr ng hàng hóa trên b n kê khai hàng hóa và t khai h i quan ( i v i trư ng h p ph i khai h i quan) và giao cho ngư i i u khi n phương ti n v n t i chuy n n cơ quan h i quan c a khNu nơi hàng hoá xu t c nh; b) Trư ng h p hàng hoá quá c nh thu c di n không niêm phong ư c thì ngư i v n t i, ngư i khai h i quan, công ch c h i quan i cùng (n u có) ch u trách nhi m b o m nguyên tr ng hàng hóa t c a khNu nơi hàng hoá nh p c nh n c a khNu nơi hàng hoá xu t c nh; c) Cơ quan h i quan c a khNu nơi hàng hoá xu t c nh ti p nh n b n lư c khai ho c t khai h i quan do cơ quan h i quan c a khNu nơi hàng hoá nh p c nh chuy n n; ki m tra tình tr ng niêm phong h i quan ho c nguyên tr ng hàng hoá i chi u v i các n i dung xác nh n c a cơ quan h i quan c a khNu nơi hàng hoá nh p c nh trên b n lư c khai hàng hóa ho c t khai h i quan quá c nh làm th t c xu t c nh. 7. Trư ng h p x y ra tai n n, s c b t kh kháng làm suy chuy n niêm phong h i quan ho c thay i nguyên tr ng hàng hoá thì ngư i v n t i, ngư i khai h i quan, công ch c h i quan i cùng (n u có) ph i áp d ng các bi n pháp h n ch t n th t và báo ngay cho y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi g n nh t l p biên b n xác nh n hi n tr ng hàng hoá. i u 16. Hàng hoá t m xu t khNu, t m nh p khNu tham gia h i ch , tri n lãm, gi i thi u s n phNm 1. Hàng hoá t m nh p khNu tham gia h i ch , tri n lãm, gi i thi u s n phNm (dư i ây g i chung là hàng t m nh p). a) H sơ h i quan g m: T khai h i quan; B n sao v n t i ơn; B n kê chi ti t hàng hoá; Gi y phép c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n ( i v i hàng hoá ph i xin phép). b) Hàng t m nh p ư c làm th t c h i quan t i tr s h i quan c a khNu ho c t i tr s h i quan ngoài c a khNu nơi t ch c h i ch , tri n lãm; c) Th i h n t m nh p th c hi n theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam;
 14. d) Hàng t m nh p thu c di n c m nh p khNu, nh p khNu có i u ki n mu n bán, t ng, trao i t i Vi t Nam ph i xin phép cơ quan nhà nư c Vi t Nam có thNm quy n. 2. Hàng hoá c a t ch c, cá nhân Vi t Nam t m xu t khNu tham gia h i ch , tri n lãm, gi i thi u hàng hóa nư c ngoài (dư i ây g i chung là hàng t m xu t). a) H sơ h i quan g m: T khai h i quan; B n kê chi ti t hàng hoá; Gi y phép c a cơ quan qu n lý nhà nư c Vi t Nam có thNm quy n ( i v i hàng hoá ph i xin phép). b) Hàng t m xu t ư c làm th t c h i quan t i tr s h i quan c a khNu ho c t i a i m làm th t c h i quan ngoài c a khNu; c) Th i h n t m xu t th c hi n theo quy inh c a pháp lu t. d) Hàng t m xu t thu c di n c m nh p khNu, nh p khNu có i u ki n mu n bán, t ng, tr o i t i th trư ng nư c ngoài ph i xin phép cơ quan qu n lý nhà nư c Vi t Nam có thNm quy n. i u 17. Máy móc, thi t b , d ng c ngh nghi p t m xu t, t m nh p có th i h n 1. Máy móc, thi t b , d ng c ngh nghi p (dư i ây g i chung là hàng hóa t m xu t, t m nh p) c n thi t cho công vi c c a ngư i xu t c nh, nh p c nh ư c t m xu t, t m nh p trong th i h n nh t nh, phù h p v i yêu c u công vi c c a ngư i xu t c nh, nh p c nh. 2. H sơ h i quan g m: a) T khai h i quan; b) Văn b n ngh ; c) B n kê chi ti t hàng hoá; d) B n sao v n t i ơn ( i v i hàng t m nh p); ) Gi y t xác nh n công vi c có s d ng hàng hóa t m xu t, t m nh p c a cơ quan, t ch c nơi ch hàng công tác. i u 18. Linh ki n, ph tùng t m nh p ph c v vi c thay th , s a ch a tàu bi n, tàu bay nư c ngoài 1. Các hãng v n t i ư ng bi n, ư ng hàng không nư c ngoài có tàu bi n, tàu bay n s a ch a Vi t Nam ư c phép g i linh ki n, ph tùng t i ph c v vi c s a ch a.
 15. 2. Linh ki n, ph tùng t m nh p ph c v vi c thay th , s a ch a c a tàu bi n, tàu bay nư c ngoài do chính tàu bay, tàu bi n ó mang theo khi nh p c nh ho c g i trư c, g i sau theo a ch c a i lý hãng tàu ho c c a nhà máy s a ch a. 3. Ngư i khai h i quan là ngư i i u khi n tàu bay, tàu bi n ho c i lý hãng tàu ho c nhà máy s a ch a. Ngư i khai h i quan ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c s d ng linh ki n, ph tùng t m nh p úng m c ích ã khai báo. 4. H sơ h i quan g m: T khai h i quan; B n kê chi ti t; Văn b n ngh c a ngư i khai h i quan; B n sao v n t i ơn. i u 19. Hàng hoá ư c xu t khNu, nh p khNu theo ư ng bưu chính 1. Hàng hóa thu c lo i hình xu t khNu, nh p khNu nào thì áp d ng quy nh th t c h i quan i v i lo i hình xu t khNu, nh p khNu ó. 2. Ngư i khai h i quan i v i hàng hoá ư c xu t khNu, nh p khNu theo ư ng bưu chính là ch hàng hoá ho c doanh nghi p cung c p d ch v bưu chính. Doanh nghi p cung c p d ch v bưu chính là i di n ương nhiên h p pháp c a ch hàng. Khi làm th t c h i quan cho hàng hoá, doanh nghi p cung c p d ch v bưu chính ph i th c hi n các quy n và nghĩa v sau ây c a ch hàng: a) Khai h i quan; b) Xu t trình hàng hoá h i quan ki m tra; c) N p thu (n u hàng có thu ); d) Nh n hàng chuy n tr cho ch hàng. 3. Doanh nghi p cung c p d ch v bưu chính ư c khai hàng hoá c a nhi u ch hàng trên m t t khai h i quan. i u 20. Hàng hoá mua bán trên phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh t i khu v c c ng bi n, c ng sông c a Vi t Nam 1. Thương nhân mua bán hàng hóa v i nh ng ngư i trên phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh ph i làm th t c h i quan, th c hi n y nghĩa v v thu và chính sách qu n lý hàng hóa theo quy nh c a pháp lu t. 2. H sơ h i quan g m: a) T khai h i quan;
 16. b) B n kê chi ti t (n u hàng hóa g m nhi u m t hàng); c) Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. i u 21. Hàng hoá mua bán, trao i c a cư dân biên gi i 1. Ngư i cư trú trong khu v c biên gi i mang hàng hóa qua l i biên gi i theo m c quy nh thì không ph i khai h i quan, n u vư t m c quy nh thì ph i khai h i quan và th c hi n các quy nh c a pháp lu t v thu , chính sách qu n lý xu t nh p khNu. 2. Nơi không có cơ quan h i quan thì B i biên phòng th c hi n vi c qu n lý hàng hoá quy nh t i kho n 1 i u này. i u 22. Tài s n di chuy n xu t khNu, nh p khNu 1. Ngư i nư c ngoài ưa tài s n di chuy n vào Vi t Nam ph c v cho công tác và sinh ho t trong th i h n Vi t Nam, khi làm th t c h i quan ph i n p và xu t trình các gi y t sau: a) T khai h i quan; b) Gi y xác nh n n công tác, làm vi c t i Vi t Nam do cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n c a Vi t Nam c p; c) B n sao v n t i ơn; d) B n kê chi ti t tài s n. 2. Ngư i nư c ngoài ưa tài s n di chuy n ra kh i Vi t Nam, khi làm th t c h i quan ph i n p và xu t trình các gi y t sau: a) T khai h i quan; b) Gi y xác nh n h t th i gian làm vi c, cư trú do B Ngo i giao ho c cơ quan qu n lý có thNm quy n c a Vi t Nam c p; c) B n kê chi ti t tài s n; d) T khai nh p khNu có xác nh n c a cơ quan h i quan kèm theo ch ng t thanh kho n tài s n t m nh p v i cơ quan h i quan và ch ng t n p thu i v i hàng hoá thu c di n ph i n p thu . 3. Tài s n di chuy n c a t ch c, cá nhân Vi t Nam ưa t Vi t Nam ra nư c ngoài làm vi c ho c mua t i nư c ngoài, khi h t th i h n chuy n v nư c ph i làm th t c h i quan. H sơ h i quan g m: a) T khai h i quan; b) Quy t nh c a cơ quan có thNm quy n cho phép kinh doanh và làm vi c nư c ngoài ho c cho phép tr v Vi t Nam;
 17. c) T khai h i quan xu t khNu và các ch ng t khác ch ng minh ã mang hàng ra nư c ngoài ho c hóa ơn mua hàng nư c ngoài. 4. Tài s n di chuy n c a ngư i Vi t Nam và gia ình nh cư nư c ngoài mang v nư c khi ư c phép tr v nh cư Vi t Nam ho c mang ra nư c ngoài khi ư c phép nh cư nư c ngoài ph i làm th t c h i quan. H sơ h i quan g m: a) T khai h i quan; b) Quy t nh cho phép nh cư t i Vi t Nam ho c quy t nh cho phép nh cư nư c ngoài (n u xu t c nh); c) B n kê chi ti t tài s n; d) Gi y t ch ng minh quy n s h u tài s n, tr dùng, v t d ng ph c v sinh ho t bình thư ng c a gia ình, cá nhân. i u 23. Hành lý, ngo i h i, kim khí quý, á quý, ti n Vi t Nam xu t khNu, nh p khNu 1. Ngay sau khi t i c a khNu, ngư i xu t c nh, nh p c nh ph i khai và xu t trình hành lý mang theo (bao g m hành lý xách tay và hành lý ký g i cùng chuy n) cho cơ quan h i quan ki m tra khi có yêu c u. i v i hành lý g i trư c, g i sau, khi ngư i s h u hành lý n làm th t c nh n hành lý ph i xu t trình t khai h i quan, h chi u, v n t i ơn. 2. Ngư i nh p c nh có v t d ng khai là hàng t m nh p thì khi xu t c nh ph i mang ra úng v t d ng ó. Ngư i xu t c nh có v t d ng mang ra, khai là hàng t m xu t, khi nh p c nh ph i mang v úng v t d ng ó. Trư ng h p hàng t m nh p b m t, th t l c thì ph i có gi y xác nh n c a cơ quan công an có thNm quy n. 3. Ngư i xu t c nh, nh p c nh có mang theo hàng hoá là á quý, kim khí quý (tr vàng tiêu chuNn qu c t ) ph i th c hi n theo quy nh c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n và ph i làm th t c h i quan. 4. Ngư i xu t c nh có mang theo ngo i t ti n m t, ng ti n m t Vi t Nam, vàng tiêu chuNn qu c t vư t m c quy nh thì ph i có gi y phép c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và khai h i quan t i c a khNu. 5. Ngư i nh p c nh có mang vàng tiêu chuNn qu c t vư t quá m c quy nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, thì ph i g i t i kho c a cơ quan h i quan s vàng vư t m c quy nh và ph i mang ra khi xu t c nh ho c bán theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. i u 24. Hàng hóa xu t khNu, nh p khNu ph c v các yêu c u khNn c p, an ninh, qu c phòng. 1. Hàng hóa xu t khNu, nh p khNu ph c v yêu c u khNn c p g m: a) Hàng hoá quy nh t i kho n 1 i u 35 Lu t H i quan;
 18. b) Hàng hóa xu t khNu, nh p khNu ph c v các yêu c u khNn c p khác do Th tư ng Chính ph quy t nh. 2. Th t c h i quan: a) i v i hàng hoá ph c v các yêu c u khNn c p: Th trư ng cơ quan ho c ngư i ng u doanh nghi p có văn b n xác nh n hàng hoá ư c xu t khNu, nh p khNu ph c v các yêu c u khNn c p và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v xác nh n c a mình. Hàng hoá xu t khNu, nh p khNu ph c v yêu c u khNn c p ư c thông quan trư c khi n p các ch ng t thu c h sơ h i quan. Th i h n n p ch m không quá 30 (ba mươi) ngày, k t ngày hàng hoá ư c thông quan. Chi c c trư ng H i quan căn c vào tính ch t, ch ng lo i hàng hoá, m c khNn c p quy t nh hình th c ki m tra th c t hàng hoá phù h p. b) i v i hàng hoá ph c v các yêu c u v an ninh, qu c phòng: Hàng hoá xu t khNu, nh p khNu có văn b n c a B trư ng B Công an ho c B trư ng B Qu c phòng xác nh n là ph c v các yêu c u v an ninh, qu c phòng ư c thông quan hàng hoá trư c khi n p các ch ng t thu c h sơ h i quan. Th i h n n p ch m không quá 30 (ba mươi) ngày, k t ngày hàng hoá ư c thông quan. Hàng hoá ph c v các yêu c u v an ninh, qu c phòng có văn b n xác nh n c a B trư ng B Công an ho c B trư ng B Qu c phòng xác nh n ph i ư c b o m an toàn cao ho c có yêu c u b o m t c bi t (t i m t, tuy t m t) ư c mi n ki m tra th c t và mi n khai h i quan. B trư ng B Công an, B trư ng B Qu c phòng ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph v n i dung văn b n xác nh n c a mình. i u 25. Ưu ãi, mi n tr v khai h i quan và ki m tra h i quan 1. Túi ngo i giao, túi lãnh s ư c mi n khai, mi n ki m tra h i quan. 2. Hành lý cá nhân và phương ti n v n t i c a cá nhân, t ch c sau ây ư c mi n ki m tra h i quan: a) Phương ti n v n t i, v t dùng vào công vi c chính th c c a cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s nư c ngoài, cơ quan i di n c a t ch c qu c t t i Vi t Nam ư c hư ng quy n ưu ãi, mi n tr ngo i giao theo quy nh c a pháp lu t; b) Nh ng ngư i mang h chi u ngo i giao do B Ngo i giao ho c các i s quán, T ng lãnh s quán c a nư c ta nư c ngoài c p ho c do B Ngo i giao ho c cơ quan có thNm quy n c a nh ng nư c ã công nh n Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam c p;
 19. c) V (ho c ch ng), các con chưa n tu i thành niên cùng i v i i tư ng quy nh t i i m b kho n này; 3. Hàng hóa ư c mi n khai, mi n ki m tra h i quan khác do Th tư ng Chính ph quy t nh. 4. Khi có căn c kh ng nh phương ti n v n t i, hàng hoá, v t d ng c a các i tư ng quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u này vi ph m ch ưu ãi, mi n tr ngo i giao theo quy nh c a pháp lu t, T ng c c trư ng T ng c c H i quan quy t nh vi c ki m tra, x lý các i tư ng này theo quy nh t i i u 62 Lu t H i quan. i u 26. Hàng hoá, hành lý ký g i xu t khNu, nh p khNu b trôi d t, th t l c, nh m l n 1. Khi làm th t c h i quan nh n l i hàng hoá, hành lý ký g i xu t khNu, nh p khNu b trôi d t, th t l c, nh m l n, ch s h u ho c ngư i ư c ch s h u y quy n ph i n p các gi y t sau: a) Ch ng t ch ng minh quy n s h u hàng hoá, hành lý ký g i; b) B n kê hàng hoá, hành lý ký g i (n u có). 2. Trư ng h p không xác nh ư c ngư i nh n hàng hoá, hành lý ký g i quy nh i u này thì x lý theo quy nh t i i u 45 Lu t H i quan. M C3: I V I HÀNG HÓA T I KHO NGO I QUAN, KHO B O THU i u 27. Kho ngo i quan Kho ngo i quan là khu v c kho, bãi ư c thành l p trên lãnh th Vi t Nam, ngăn cách v i khu v c xung quanh t m lưu gi , b o qu n ho c th c hi n m t s d ch v i v i hàng hoá t nư c ngoài, ho c t trong nư c ưa vào kho theo h p ng thuê kho ngo i quan ư c ký gi a ch kho ngo i quan và ch hàng. i u 28. Ki m tra, giám sát h i quan i v i kho ngo i quan Kho ngo i quan, hàng hoá, phương ti n v n t i ra, vào ho c lưu gi , b o qu n trong kho ngo i quan ph i làm th t c h i quan, ch u s ki m tra, giám sát c a cơ quan h i quan. i u 29. Khu v c ư c thành l p kho ngo i quan Kho ngo i quan ư c phép thành l p các khu v c sau: 1. Các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương là u m i giao lưu hàng hoá gi a Vi t Nam v i nư c ngoài, có i u ki n thu n l i cho vi c v n chuy n hàng hoá xu t khNu, nh p khNu. 2. Các khu công nghi p, khu công ngh cao, khu ch xu t, các khu kinh t c bi t khác (sau ây vi t là Khu công nghi p).
 20. i u 30. Thành l p kho ngo i quan 1. i u ki n ư c thành l p kho ngo i quan: a) Là doanh nghi p ư c thành l p theo quy nh c a pháp lu t; b) Có ch c năng kinh doanh kho bãi, giao nh n hàng hoá xu t nh p khNu ghi trong Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; c) Kho, bãi ư c thành l p t i các khu v c quy nh t i i u 29 Ngh nh này; ư c ngăn cách v i khu v c xung quanh b ng h th ng tư ng rào, b o m vi c ki m tra, giám sát thư ng xuyên c a cơ quan h i quan; d) Có cơ s v t ch t k thu t, phương ti n v n t i phù h p yêu c u lưu gi , b o qu n hàng hoá và ki m tra, giám sát c a cơ quan h i quan. 2. H sơ xin thành l p kho ngo i quan bao g m: a) ơn xin thành l p kho ngo i quan theo m u c a T ng c c H i quan; b) Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; c) Sơ thi t k khu v c kho, bãi th hi n rõ ư ng ranh gi i ngăn cách v i bên ngoài, v trí các kho hàng, h th ng ư ng v n chuy n n i b , h th ng phòng ch ng cháy, n , b o v , văn phòng kho và nơi làm vi c c a h i quan; d) Ch ng t h p pháp v quy n s d ng kho, bãi. i u 31. Th t c xét c p Gi y phép thành l p kho ngo i quan 1. H sơ xin thành l p kho ngo i quan ư c g i n C c H i quan t nh, liên t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây vi t t t là C c H i quan) nơi doanh nghi p xin phép ư c thành l p kho ngo i quan. a) Trong th i h n 15 (mư i lăm) ngày, k t ngày nh n h sơ h p l c a doanh nghi p, C c H i quan ti n hành: Ki m tra h sơ; Kh o sát th c t kho, bãi; Báo cáo k t qu và ki n ngh v i T ng c c trư ng T ng c c H i quan. b) Trong th i h n 15 (mư i lăm) ngày, k t ngày nh n ư c báo cáo, ki n ngh c a C c h i quan, h sơ xin thành l p kho ngo i quan, T ng c c trư ng T ng c c H i quan ra quy t nh c p Gi y phép thành l p kho ngo i quan ho c có văn b n tr l i n u doanh nghi p không i u ki n quy nh t i i u 30 Ngh nh này. 2. nh kỳ m i năm m t l n, C c H i quan ti n hành ki m tra tình hình ho t ng c a kho ngo i quan và vi c ch p hành pháp lu t h i quan c a doanh nghi p ư c c p gi y
Đồng bộ tài khoản