Nghị định số 102/2008/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
50
lượt xem
7
download

Nghị định số 102/2008/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 102/2008/NĐ-CP về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 102/2008/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 102/2008/N -CP Hà N i, ngày 15 tháng 09 năm 2008 NGHN NNH V VI C THU TH P, QU N LÝ, KHAI THÁC VÀ S D NG D LI U V TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Tài nguyên nư c ngày 20 tháng 5 năm 1998; Căn c Lu t Khoáng s n ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khoáng s n ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Lu t B o v môi trư ng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Pháp l nh Khai thác và B o v công trình khí tư ng th y văn ngày 10 tháng 12 năm 1994; Xét ngh c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng, NGHN NNH: Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh vi c thu th p, qu n lý, khai thác và s d ng d li u v t ai, tài nguyên nư c, a ch t và khoáng s n, môi trư ng, khí tư ng th y văn, o c và b n , tài nguyên môi trư ng bi n và o (sau ây g i chung là d li u v tài nguyên và môi trư ng); trách nhi m và quy n h n c a cơ quan, t ch c, cá nhân trong vi c thu th p, qu n lý, khai thác và s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Ngh nh này áp d ng i v i cơ quan nhà nư c, t ch c, cá nhân trong nư c, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c, cá nhân nư c ngoài (sau ây g i chung là t ch c, cá nhân) trong vi c thu th p, qu n lý, khai thác và s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng. 2. Trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên có quy nh khác v i quy nh c a Ngh nh này thì áp d ng theo quy nh c a i u ư c qu c t ó.
 2. i u 3. D li u v tài nguyên và môi trư ng D li u v tài nguyên và môi trư ng ph i là các b n chính, b n g c g m tài li u, m u v t, s li u ã ư c x lý và lưu tr theo quy nh. D li u v tài nguyên và môi trư ng bao g m: 1. D li u v t ai g m: a) S li u phân h ng, ánh giá t, th ng kê, ki m kê t ai và b n phân h ng t, b n hi n tr ng s d ng t; c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t và tài s n g n li n v i t; s li u i u tra v giá t; b) Quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c phê duy t; c) B n a chính: k t qu giao t, cho thuê t, thu h i t, chuy n m c ích s d ng t, th c hi n các quy n c a ngư i s d ng t. 2. D li u v tài nguyên nư c g m: a) S lư ng, ch t lư ng nư c m t, nư c dư i t; b) S li u i u tra kh o sát a ch t th y văn; c) Các d li u v khai thác và s d ng tài nguyên nư c; d) Quy ho ch các lưu v c sông, qu n lý, khai thác, b o v các ngu n nư c qu c t ; ) K t qu c p, gia h n, thu h i, cho phép, tr l i gi y phép thăm dò, khai thác, s d ng tài nguyên nư c; trám l p gi ng khoan; e) Các d li u v các y u t nh hư ng n tài nguyên nư c. 3. D li u v a ch t và khoáng s n g m: a) Th ng kê tr lư ng khoáng s n; b) K t qu i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n và các m u v t a ch t, khoáng s n; c) Quy ho ch, k ho ch i u tra cơ b n a ch t v tài nguyên khoáng s n, quy ho ch v thăm dò, khai thác, ch bi n và s d ng khoáng s n; d) B n a ch t khu v c, a ch t tai bi n, a ch t môi trư ng, a ch t khoáng s n, a ch t th y văn, a ch t công trình và các b n chuyên v a ch t và khoáng s n; ) Khu v c u th u ho t ng khoáng s n, khu v c có khoáng s n c bi t, c h i; các khu v c c m, t m th i c m ho t ng khoáng s n;
 3. e) Báo cáo ho t ng khoáng s n; báo cáo qu n lý nhà nư c hàng năm v ho t ng khoáng s n; g) K t qu c p, gia h n, thu h i, cho phép, tr l i gi y phép ho t ng khoáng s n, cho phép ti p t c th c hi n quy n ho t ng khoáng s n. 4. D li u v môi trư ng g m: a) Các k t qu i u tra, kh o sát v môi trư ng; b) D li u, thông tin v a d ng sinh h c; c) D li u, thông tin v ánh giá môi trư ng chi n lư c, ánh giá tác ng môi trư ng, cam k t b o v môi trư ng; d) K t qu v gi i quy t b i thư ng thi t h i v môi trư ng ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n gi i quy t; ) Danh sách, thông tin v các ngu n th i, ch t th i có nguy cơ gây ô nhi m môi trư ng; e) Các khu v c b ô nhi m, suy thoái, s c môi trư ng; khu v c có nguy cơ x y ra s c môi trư ng; danh m c các cơ s gây ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng và danh m c các cơ s gây ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng ã ư c ưa ra kh i danh sách; g) K t qu i u tra, kh o sát v hi n tr ng môi trư ng, ch t th i nguy h i, ch t th i r n thông thư ng; h) Thông tin, d li u quan tr c môi trư ng ư c phép trao i; i) K t qu c p, gia h n, thu h i các lo i gi y phép v môi trư ng. 5. D li u v khí tư ng th y văn g m: a) Các tài li u, s li u i u tra cơ b n v khí tư ng th y văn, môi trư ng không khí và nư c, bi n i khí h u, suy gi m t ng ô dôn; b) Các lo i bi u , b n , nh thu t v tinh, các lo i phim, nh v các i tư ng nghiên c u khí tư ng th y văn; c) H sơ k thu t c a các công trình khí tư ng th y văn; d) K t qu c p, gia h n, thu h i các lo i gi y phép v ho t ng khí tư ng th y văn. 6. D li u v o c và b n g m: a) H quy chi u qu c gia; b) H th ng s li u g c o c qu c gia; h th ng i m o c cơ s , i m o c cơ s chuyên d ng;
 4. c) H th ng nh máy bay, nh v tinh ph c v o c và b n ; d) H th ng b n a hình, b n n n, b n biên gi i qu c gia, b n a chính cơ s , b n hành chính, b n a lý t ng h p và các lo i b n chuyên khác; ) H th ng thông tin a lý; e) Thông tin tư li u th c p ư c hình thành t các thông tin tư li u v o c và b n nêu t i các i m a, b, c, d, kho n này và thông tin tư li u tích h p c a thông tin tư li u v o c và b n v i các lo i thông tin tư li u khác; g) K t qu c p, gia h n, thu h i các lo i gi y phép v ho t ng o c và b n . 7. D li u tài nguyên môi trư ng bi n và o g m: a) D li u v t có m t nư c bi n; b) D li u v a hình áy bi n; c) D li u v tính ch t cơ lý c a nư c bi n; d) D li u v a ch t bi n, a v t lý bi n, khoáng s n bi n; ) D li u v d u, khí bi n; e) D li u v sinh v t bi n; g) D li u v ch t lư ng môi trư ng bi n; h) D li u v khí tư ng, th y văn bi n; i) D li u v o; k) D li u khác liên quan n tài nguyên, môi trư ng bi n. 8. K t qu gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo v tài nguyên và môi trư ng ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n gi i quy t. 9. Các tiêu chuNn, quy chuNn k thu t, nh m c kinh t - k thu t v tài nguyên và môi trư ng. 10. K t qu c a các d án, chương trình, tài nghiên c u khoa h c công ngh v tài nguyên và môi trư ng. 11. D li u khác liên quan n các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B Tài nguyên và Môi trư ng. i u 4. Nguyên t c thu th p, qu n lý, khai thác và s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng
 5. Vi c thu th p, qu n lý, khai thác và s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng ph i tuân theo các nguyên t c sau ây: 1. Ph c v k p th i công tác qu n lý nhà nư c và áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i, b o m qu c phòng, an ninh; 2. B o m tính chính xác, trung th c, khách quan; 3. B o m tính khoa h c, thu n ti n cho khai thác và s d ng; 4. B o m tính k p th i, y và có h th ng; 5. S d ng d li u úng m c ích; 6. Khai thác và s d ng d li u ph i th c hi n nghĩa v tài chính; 7. Tuân theo các quy nh c a pháp lu t v b o v bí m t nhà nư c. i u 5. Chính sách khuy n khích c a Nhà nư c Nhà nư c có chính sách khuy n khích các t ch c, cá nhân u tư cho vi c i u tra, xây d ng cơ s d li u và hi n t ng các d li u tài nguyên và môi trư ng do mình thu th p b o m vi c khai thác, s d ng th ng nh t d li u v tài nguyên và môi trư ng trong c nư c. i u 6. H p tác qu c t v d li u v tài nguyên và môi trư ng Nhà nư c có chính sách phát tri n h p tác v i các nư c, các t ch c nư c ngoài, các t ch c qu c t trong vi c i u tra, kh o sát, nghiên c u, chia s , cung c p các d li u v tài nguyên và môi trư ng; khuy n khích chia s thông tin liên quan n d li u v tài nguyên và môi trư ng qu c t ; ph i h p nghiên c u, i u tra các d li u, t o thu n l i cho vi c qu n lý, khai thác có hi u qu các d li u v tài nguyên và môi trư ng qu c t . Chương 2. THU TH P, QU N LÝ D LI U V TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG i u 7. Qu n lý nhà nư c d li u v tài nguyên và môi trư ng 1. Ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t; tiêu chuNn, quy chuNn k thu t, nh m c kinh t - k thu t trong vi c thu th p, qu n lý, khai thác và s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng. 2. Phê duy t k ho ch thu th p các d li u v tài nguyên và môi trư ng. 3. Quy nh v lưu tr , b o qu n. 4. Quy nh ch tài chính trong thu th p, khai thác và s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng.
 6. i u 8. Thu th p d li u v tài nguyên và môi trư ng 1. Hàng năm các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là y ban nhân dân c p t nh) l p, phê duy t và tri n khai th c hi n k ho ch thu th p d li u v tài nguyên và môi trư ng. 2. B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan và y ban nhân dân c p t nh t ch c ch o vi c thu th p và x lý các d li u ã thu th p ư c xây d ng các b d li u. i u 9. Trách nhi m và quy n h n c a t ch c, cá nhân trong vi c thu th p, giao n p d li u v tài nguyên và môi trư ng 1. Tuân th các quy chuNn k thu t, nh m c kinh t - k thu t trong vi c thu th p, lưu tr và giao n p d li u. 2. Giao n p d li u thu th p ư c cho cơ quan qu n lý d li u i v i trư ng h p thu th p d li u b ng ngu n v n ngân sách nhà nư c ho c có ngu n g c t ngân sách nhà nư c. 3. Ch u trách nhi m trư c pháp lu t và b i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t khi cung c p d li u không chính xác, gây thi t h i cho ngư i khai thác, s d ng d li u. 4. Không ư c l i d ng vi c cung c p d li u sách nhi u, tr c l i, phát tán các d li u trái v i quy nh c a pháp lu t. 5. ư c t ch i các yêu c u v cung c p d li u trái v i quy nh c a Ngh nh này và các quy nh c a pháp lu t khác liên quan. i u 10. Kinh phí thu th p, x lý d li u v tài nguyên và môi trư ng Kinh phí thu th p, x lý d li u v tài nguyên và môi trư ng; xây d ng Cơ s d li u Qu c gia v tài nguyên và môi trư ng; xây d ng cơ s d li u v tài nguyên và môi trư ng c a các B , ngành và y ban nhân dân c p t nh cho ngân sách nhà nư c b o m và các ngu n khác theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3. KHAI THÁC VÀ S D NG D LI U V TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG i u 11. Công b danh m c d li u v tài nguyên và môi trư ng 1. Danh m c d li u v tài nguyên và môi trư ng ư c công b trên các phương ti n thông tin i chúng, trên Internet, trang i n t c a các cơ quan Trung ương và a phương nh m ph c v cho c ng ng và yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c.
 7. 2. B Tài nguyên và Môi trư ng công b danh m c d li u v tài nguyên và môi trư ng qu c gia; các B , ngành công b danh m c d li u v tài nguyên và môi trư ng do mình t ch c thu th p; y ban nhân dân c p t nh công b danh m c d li u v tài nguyên và môi trư ng a phương. 3. Các B , ngành và y ban nhân dân c p t nh ph i ch u trách nhi m v d li u mà mình công b và ph i tuân theo các quy nh v b o v bí m t nhà nư c trong lĩnh v c tài nguyên và môi trư ng. i u 12. Hình th c, th t c khai thác và s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng 1. Vi c khai thác và s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng th c hi n theo các hình th c sau ây: a) Khai thác và s d ng d li u trên m ng Internet, trang i n t do cơ quan qu n lý d li u quy nh. B Tài nguyên và Môi trư ng, y ban nhân dân c p t nh quy nh hình th c khai thác t Internet và trang i n t ; b) Khai thác và s d ng d li u thông qua phi u yêu c u ho c văn b n yêu c u; c) Khai thác và s d ng d li u b ng hình th c h p ng gi a cơ quan qu n lý d li u và bên khai thác, s d ng d li u theo quy nh c a pháp lu t. 2. Vi c khai thác và s d ng d li u theo hình th c phi u ho c văn b n yêu c u ư c th c hi n theo quy nh sau: a) T ch c, cá nhân có nhu c u khai thác và s d ng d li u n p phi u yêu c u ho c g i văn b n yêu c u cho các cơ quan qu n lý d li u quy nh t i i u 15 Ngh nh này; b) Khi nh n ư c văn b n yêu c u h p l c a t ch c, cá nhân, cơ quan qu n lý d li u th c hi n vi c cung c p d li u cho t ch c, cá nhân có yêu c u khai thác và s d ng d li u. Th i h n cung c p d li u do các bên th a thu n. Trư ng h p t ch i cung c p d li u thì ph i có văn b n tr l i nêu rõ lý do. i u 13. Trách nhi m và quy n h n c a t ch c, cá nhân khai thác và s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng T ch c, cá nhân khai thác và s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng có trách nhi m và quy n h n sau ây: 1. Tuân th các nguyên t c khai thác và s d ng d li u quy nh t i i u 4 Ngh nh này; 2. Không ư c cung c p cho bên th ba d li u do cơ quan nhà nư c có thNm quy n cung c p cho mình khai thác, s d ng tr trư ng h p ư c th a thu n trong h p ng;
 8. 3. Tr kinh phí khai thác, s d ng d li u i v i các trư ng h p quy nh t i kho n 2 i u 14 Ngh nh này; 4. Thông báo k p th i cho cơ quan qu n lý d li u v nh ng sai sót c a d li u ã cung c p; 5. ư c khi u n i, t cáo theo quy nh c a pháp lu t khi b vi ph m quy n khai thác, s d ng d li u c a mình. 6. ư c b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t khi bên cung c p d li u cung c p d li u không chính xác gây thi t h i cho mình. i u 14. Kinh phí khai thác, s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng 1. Vi c khai thác và s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng ư c thu th p b ng ngu n v n ngân sách nhà nư c ho c có ngu n g c t ngân sách nhà nư c ph c v cho các m c ích qu c phòng và an ninh, ph c v yêu c u tr c ti p c a lãnh o ng và Nhà nư c ho c trong tình tr ng khNn c p thì không ph i th c hi n nghĩa v tài chính. 2. T ch c, cá nhân khai thác, s d ng d li u không thu c các trư ng h p quy nh t i kho n 1 i u này ph i th c hi n nghĩa v tài chính. 3. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n vi c thu, n p, s d ng phí khai thác các d li u v tài nguyên và môi trư ng. Chương 4. TRÁCH NHI M, QUY N H N C A CÁC CƠ QUAN QU N LÝ D LI U V TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG i u 15. Trách nhi m qu n lý nhà nư c v thu th p, qu n lý, khai thác và s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng 1. Chính ph th ng nh t qu n lý v thu th p, qu n lý, khai thác và s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng. B Tài nguyên và Môi trư ng ch u trách nhi m trư c Chính ph th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v thu th p, qu n lý, khai thác và s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng. 2. B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ch u trách nhi m trư c Chính ph v thu th p, qu n lý, khai thác và s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng do mình thu th p. 3. y ban nhân dân c p t nh trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m qu n lý vi c thu th p, qu n lý, khai thác và s d ng các d li u v tài nguyên và môi trư ng a phương.
 9. S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m giúp y ban nhân dân c p t nh qu n lý vi c thu th p, qu n lý, khai thác và s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng a phương. i u 16. Trách nhi m và quy n h n c a B Tài nguyên và Môi trư ng 1. Trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ban hành ho c ban hành theo thNm quy n các văn b n quy ph m pháp lu t, cơ ch , chính sách, tiêu chuNn, quy chuNn k thu t, nh m c kinh t - k thu t v thu th p, qu n lý, khai thác và s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng qu c gia. 2. L p k ho ch i u tra, thu th p d li u v tài nguyên và môi trư ng trong k ho ch, nhi m v c a mình trình c p có thNm quy n phê duy t và t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t. 3. Hư ng d n các B , ngành và U ban nhân dân c p t nh thu th p, qu n lý, khai thác và s d ng d li u. 4. Xây d ng, qu n lý cơ s d li u v tài nguyên và môi trư ng qu c gia; cung c p d li u v tài nguyên và môi trư ng cho các t ch c, cá nhân theo quy nh c a pháp lu t. 5. T ch c xây d ng h th ng quan tr c qu c gia v tài nguyên và môi trư ng. 6. Biên t p và phát hành cơ s d li u v tài nguyên và môi trư ng 5 năm m t l n. i u 17. Trách nhi m và quy n h n c a các B , ngành Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph trong ph m vi qu n lý c a mình có trách nhi m: 1. Ban hành quy chuNn k thu t, nh m c kinh t - k thu t v thu th p, qu n lý, khai thác và s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng theo yêu c u và c tính d li u c a mình; 2. L p k ho ch i u tra, thu th p d li u v tài nguyên và môi trư ng trong k ho ch, nhi m v c a mình trình c p có thNm quy n phê duy t và t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t; 3. Ki m tra, ánh giá, nghi m thu s n phNm ã ư c i u tra, thu th p; 4. Xây d ng, qu n lý cơ s d li u v tài nguyên và môi trư ng do mình thu th p ư c; 5. Cung c p d li u cho cơ s d li u v tài nguyên và môi trư ng qu c gia và các t ch c, cá nhân có nhu c u khai thác d li u v tài nguyên và môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t; trao i d li u v tài nguyên và môi trư ng do mình qu n lý v i các B , ngành khác liên quan và y ban nhân dân c p t nh; 6. Lưu tr các d li u v tài nguyên và môi trư ng ã thu th p ư c.
 10. i u 18. Trách nhi m và quy n h n c a y ban nhân dân c p t nh y ban nhân dân c p t nh có trách nhi m và quy n h n sau ây: 1. Xây d ng, qu n lý cơ s d li u v tài nguyên và môi trư ng do mình thu th p ư c t i S Tài nguyên và Môi trư ng. 2. L p k ho ch i u tra, thu th p d li u v tài nguyên và môi trư ng trong k ho ch, nhi m v c a mình trình c p có thNm quy n phê duy t và t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t; 3. Ki m tra, ánh giá, nghi m thu s n phNm ã ư c i u tra, thu th p; 4. Cung c p d li u cho cơ s d li u v tài nguyên và môi trư ng qu c gia; 5. Cung c p d li u cho t ch c, cá nhân có nhu c u khai thác và s d ng d li u theo quy nh c a pháp lu t; 6. Trao i d li u v tài nguyên và môi trư ng v i các B , ngành, a phương khác theo quy nh c a pháp lu t; 7. Lưu tr các d li u v tài nguyên và môi trư ng ã thu th p ư c t i Trung tâm Thông tin c a S Tài nguyên và Môi trư ng. 8. T ch c ch o các t ch c, cá nhân cung c p và lưu tr d li u t i S Tài nguyên và Môi trư ng. i u 19. Cơ ch ph i h p gi a các B , ngành, y ban nhân dân c p t nh 1. Các B , ngành, y ban nhân dân c p t nh có trách nhi m ph i h p ch t ch trong vi c i u tra, thu th p, qu n lý d li u v tài nguyên và môi trư ng khai thác, s d ng có hi u qu d li u. 2. B Tài nguyên và Môi trư ng ban hành quy ch ph i h p, chia s d li u v tài nguyên và môi trư ng gi a các B , ngành c a y ban nhân dân c p t nh. Chương 5. X LÝ VI PH M. GI I QUY T TRANH CH P, KHI U N I, T CÁO i u 20. X lý vi ph m 1. T ch c, cá nhân có hành vi chi m gi , tiêu h y trái phép, làm hư h i d li u v tài nguyên và môi trư ng; khai thác, s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng trái v i quy nh c a Ngh nh này và các quy nh khác c a pháp lu t liên quan thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý vi ph m hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s ; trư ng h p gây ra thi t h i thì ph i b i thư ng. 2. Ngư i nào l i d ng ch c v , quy n h n làm hư h ng, th t thoát d li u v tài nguyên và môi trư ng, c n tr vi c khai thác, s d ng d li u v tài nguyên và môi
 11. trư ng thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s ; trư ng h p gây thi t h i thì ph i b i thư ng. i u 21. Gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo 1. B Tài nguyên và Môi trư ng, các B , cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c Chính ph , y ban nhân dân c p t nh theo ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m ti p nh n, gi i quy t các tranh ch p trong thu th p, qu n lý, khai thác và s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng. 2. Vi c gi i quy t khi u n i, t cáo v thu th p, qu n lý, khai thác và s d ng d li u v tài nguyên và môi trư ng th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. Chương 6. I U KHO N THI HÀNH i u 22. X lý d li u v tài nguyên và môi trư ng ã ư c i u tra, thu th p trư c ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành Các d li u v tài nguyên và môi trư ng ã ư c i u tra, thu th p b ng ngân sách nhà nư c ho c có ngu n g c t ngân sách nhà nư c trư c ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành ư c x lý theo quy nh sau ây: 1. i v i nh ng d li u ã ư c nghi m thu, ánh giá thì các cơ quan, t ch c ang qu n lý d li u có trách nhi m cung c p toàn b d li u ó cho cơ s d li u v tài nguyên và môi trư ng qu c gia thu c B Tài nguyên và Môi trư ng. Th i h n cung c p d li u v tài nguyên và môi trư ng hoàn thành ch m nh t là 6 tháng, k t ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành. 2. i v i nh ng d li u v tài nguyên và môi trư ng chưa ư c nghi m thu, ánh giá ho c ang tri n khai th c hi n, Th trư ng các cơ quan, t ch c ã ư c Nhà nư c c p kinh phí i u tra, thu th p d li u v tài nguyên và môi trư ng có trách nhi m t ch c thNm nh, nghi m thu, ánh giá các d li u và ưa vào s d ng theo quy nh c a Ngh nh này. Th i h n n p d li u v tài nguyên và môi trư ng vào Cơ s d li u Qu c gia ch m nh t là 6 tháng k t ngày k t thúc d án, nhi m v . 3. i v i d án, án, tài, chương trình ang tri n khai th c hi n b ng ngu n v n ngân sách nhà nư c thì t ch c, cá nhân ph i cung c p cho cơ quan qu n lý d li u theo quy nh c a Ngh nh này. 4. i v i các n i dung, nhi m v mà cơ quan, t ch c, cá nhân ang th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 162/2003/N -CP ngày 19 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph ban hành Quy ch thu th p, qu n lý, khai thác, s d ng d li u, thông tin v tài nguyên nư c và Ngh nh s 101/2007/N -CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph v vi c thu th p, qu n lý, khai thác và s d ng d li u tài nguyên, môi trư ng bi n ư c ti p t c th c hi n theo th i h n ã xác nh và ph i n p d li u v tài nguyên và môi trư ng vào Cơ s d li u Qu c gia theo quy nh t i kho n 2 i u này.
 12. i u 23. Hi u l c thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. Ngh nh này thay th Ngh nh s 162/2003/N -CP ngày 19 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph ban hành Quy ch thu th p, qu n lý, khai thác, s d ng d li u, thông tin v tài nguyên nư c và Ngh nh s 101/2007/N -CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph v vi c thu th p, qu n lý, khai thác và s d ng d li u tài nguyên, môi trư ng bi n. i u 24. T ch c th c hi n 1. B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng ch u trách nhi m hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n Ngh nh này. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN; các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, KGVX (5b).
Đồng bộ tài khoản