Nghị định số 103/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
68
lượt xem
2
download

Nghị định số 103/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 103/2003/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 103/2003/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 103/2003/N -CP Hà N i, ngày 12 tháng 9 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 103/2003/N -CP NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2003 QUY NNH CHI TI T THI HÀNH M T S I U C A PHÁP L NH HÀNH NGH Y, DƯ C TƯ NHÂN CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân ngày 25 tháng 02 năm 2003; Theo ngh c a B trư ng B Y t , NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ngh nh này quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân v i u ki n hành ngh y, dư c tư nhân; quy n và nghĩa v c a ngư i hành ngh y, dư c tư nhân; th t c và thNm quy n c p Ch ng ch hành ngh , Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh y, dư c tư nhân; trình t , thNm quy n thu h i Ch ng ch hành ngh y, dư c tư nhân, Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh y, dư c tư nhân. i u 2. 1. Ngư i có i u ki n theo quy nh t i Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân và Ngh nh này ư c B Y t ho c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ( ư c g i chung là S Y t t nh) c p Ch ng ch hành ngh y, dư c tư nhân. 2. Ch ng ch hành ngh y, dư c tư nhân ư c c p không ph thu c vào nơi ăng ký h khNu thư ng trú c a ngư i ngh c p Ch ng ch . Riêng Hà N i, thành ph H Chí Minh, H i Phòng và à N ng, Ch ng ch hành ngh y, dư c tư nhân ch ư c c p cho ngư i có h khNu thư ng trú t i a phương ó i v i m t s hình th c t ch c hành ngh theo hư ng d n c a B Y t . 3. Ch ng ch hành ngh y, dư c tư nhân bao g m: a) Ch ng ch hành ngh y tư nhân:
  2. Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh; Ch ng ch hành ngh d ch v y t . b) Ch ng ch hành ngh y dư c h c c truy n tư nhân: Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh b ng y h c c truy n; Ch ng ch hành ngh thu c y h c c truy n. c) Ch ng ch hành ngh dư c tư nhân. d) Ch ng ch hành ngh v c xin, sinh phNm y t . i u 3. Cơ s hành ngh y, dư c tư nhân có gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh y, dư c tư nhân do B Y t ho c S Y t t nh c p ch ư c hành ngh t i m t a i m và theo ph m vi chuyên môn phù h p v i t ng hình th c t ch c hành ngh quy nh trong Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh . Chương 2: I U KI N HÀNH NGH Y, DƯ C TƯ NHÂN i u 4. 1. Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh ư c c p cho ngư i ng u c a các cơ s sau: a) B nh vi n a khoa ho c b nh vi n chuyên khoa; b) Phòng khám a khoa ho c phòng khám chuyên khoa; c) Nhà h sinh. 2. Ch ng ch hành ngh d ch v y t ư c c p cho ngư i ng u c a các cơ s sau: a) Cơ s d ch v y t ; b) Cơ s d ch v v n chuy n ngư i b nh trong nư c và ra nư c ngoài. 3. Ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh b ng y h c c truy n ư c c p cho ngư i ng u c a các cơ s sau: a) B nh vi n y h c c truy n; b) Phòng chNn tr y h c c truy n; c) Cơ s d ch v i u tr , i u dư ng, ph c h i ch c năng b ng phương pháp châm c u, xoa bóp day n huy t, dư ng sinh, khí công, xông hơi thu c c a y h c c truy n;
  3. d) Trung tâm k th a, ng d ng y dư c h c c truy n. 4. Ch ng ch hành ngh thu c y h c c truy n ư c c p cho ngư i ng u c a các cơ s s n xu t, buôn bán thu c y h c c truy n ( ăng ký h kinh doanh cá th ) sau: a) Cơ s s n xu t, buôn bán thu c thành phNm y h c c truy n; b) Cơ s s n xu t, buôn bán thu c phi n y h c c truy n; c) Cơ s s n xu t, buôn bán dư c li u chưa bào ch ; d) i lý bán thu c thành phNm y h c c truy n. 5. Ch ng ch hành ngh dư c ư c c p cho: a) Ngư i ng u c a các cơ s sau: Nhà thu c; i lý bán thu c cho doanh nghi p kinh doanh thu c; Cơ s ki m nghi m thu c; Cơ s b o qu n thu c. b) Ngư i ng u ho c ngư i qu n lý chuyên môn c a doanh nghi p kinh doanh dư c (k c doanh nghi p kinh doanh thu c y h c c truy n). 6. Ch ng ch hành ngh v c xin, sinh phNm y t tư nhân ư c c p cho: a) Ngư i ng u c a các cơ s sau: i lý bán v c xin, sinh phNm y t cho doanh nghi p kinh doanh v c xin, sinh phNm y t ; Cơ s ki m nghi m v c xin, sinh phNm y t ; Cơ s b o qu n v c xin, sinh phNm y t . b) Ngư i ng u ho c ngư i qu n lý chuyên môn c a doanh nghi p kinh doanh v c xin, sinh phNm y t . i u 5. Ngư i ư c c p Ch ng ch hành ngh y, dư c tư nhân ph i có các i u ki n sau: 1. Có b ng c p chuyên môn phù h p v i t ng hình th c t ch c hành ngh theo quy nh t i kho n 2 c a các i u 17, 22, 27 và 31 c a Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân.
  4. 2. ã có th i gian th c hành t i cơ s y, dư c phù h p v i t ng yêu c u c a t ng hình th c t ch c hành ngh theo quy nh t i kho n 3 c a các i u 17, 22, 27 và 31 c a Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân. Căn c xác nh th i gian th c hành ư c quy nh như sau: a) i v i cán b , công ch c làm vi c t i các cơ s y, dư c c a Nhà nư c nhưng ã ngh hưu ho c thôi vi c thì căn c th i gian công tác trong b n sao h p pháp quy t nh ngh hưu ho c quy t nh cho thôi vi c, kèm theo gi y xác nh n th i gian th c hành c a ơn v ra quy t nh ngh hưu ho c quy t nh cho thôi vi c ó; b) i v i ngư i làm vi c t i các cơ s y, dư c tư nhân thì căn c th i gian làm vi c trong gi y xác nh n th i gian th c hành c a giám c ho c ngư i ng u cơ s ó, kèm theo b n sao h p pháp h p ng lao ng; c) i v i cán b , công ch c, ngư i ang làm vi c trong các cơ s y, dư c c a Nhà nư c thì căn c th i gian làm vi c trong gi y xác nh n c a Th trư ng cơ quan ng ý cho phép hành ngh y, dư c tư nhân ngoài gi làm vi c c a Nhà nư c. Gi y xác nh n ph i ghi rõ th i gian th c hành t i cơ s y, dư c c a Nhà nư c. 3. Có o c ngh nghi p; không thu c i tư ng quy nh t i i u 6 c a Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân. 4. Có gi y ch ng nh n i u ki n s c kh e làm vi c c a cơ s khám, ch a b nh t c p huy n tr lên khám và c p. i u 6. Th trư ng cơ quan cho phép cán b , công ch c, nhân viên dư i quy n hành ngh y, dư c tư nhân n u ngư i ó có i u ki n theo quy nh c a pháp lu t và cam k t m b o ch t lư ng công tác, th i gian làm vi c và các quy nh khác c a cơ quan; không s d ng cơ s v t ch t, trang thi t b y t c a cơ quan làm tư. i u 7. 1. Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh y, dư c tư nhân ư c c p cho các hình th c t ch c hành ngh sau: a) B nh vi n a khoa, b nh vi n chuyên khoa, b nh vi n y h c c truy n; b) Phòng khám a khoa, phòng khám chuyên khoa; c) Nhà h sinh; d) Cơ s d ch v y t ; ) Cơ s d ch v v n chuy n ngư i b nh trong nư c và ra nư c ngoài; e) Phòng chNn tr y h c c truy n; g) Cơ s d ch v i u tr , i u dư ng, ph c h i ch c năng b ng phương pháp châm c u, xoa bóp day n huy t, dư ng sinh, khí công, xông hơi thu c c a y h c c truy n;
  5. h) Cơ s kinh doanh thu c thành phNm y h c c truy n; cơ s kinh doanh thu c phi n y h c c truy n; cơ s kinh doanh dư c li u chưa bào ch ; i lý bán thu c thành phNm y h c c truy n; i) Trung tâm k th a, ng d ng y dư c h c c truy n; k) Nhà thu c; l) i lý bán thu c cho doanh nghi p kinh doanh thu c; m) Cơ s ki m nghi m thu c; o) Cơ s b o qu n thu c; p) i lý bán v c xin, sinh phNm y t cho doanh nghi p kinh doanh v c xin, sinh phNm y t ; q) Cơ s ki m nghi m v c xin, sinh phNm y t ; r) Cơ s b o qu n v c xin, sinh phNm y t ; s) Doanh nghi p kinh doanh thu c k c thu c y h c c truy n; t) Doanh nghi p kinh doanh v c xin, sinh phNm y t ; u) Doanh nghi p s n xu t trang thi t b y t ; v) Các cơ s y, dư c, y dư c h c c truy n, v c-xin, sinh phNm y t , trang thi t b y t có v n u tư nư c ngoài. 2. B Y t quy nh c th v i u ki n i v i t ng hình th c t ch c hành ngh theo quy nh t i kho n 1 i u này và các hình th c t ch c hành ngh khác v trang thi t b yt . i u 8. 1. Ngoài gi lao ng theo quy nh c a pháp lu t v lao ng, cán b , công ch c, ngư i ang làm vi c t i các cơ s y, dư c c a Nhà nư c ư c quy n ký h p ng làm thêm ngoài gi v i cơ s y, dư c tư nhân n u cơ s ó có yêu c u nhưng ph i báo cáo b ng văn b n v i Th trư ng cơ quan. 2. Cơ s khám, ch a b nh nhà nư c có quy n ký h p ng h tr chuyên môn v i cơ s khám, ch a b nh tư nhân ho c c cán b sang h tr chuyên môn, k thu t cho cơ s khám, ch a b nh tư nhân khi có yêu c u. i u 9. Các hình th c t ch c hành ngh mà cán b , công ch c, ngư i ang làm vi c t i các cơ s y, dư c nhà nư c ư c làm:
  6. 1. Cán b , công ch c, ngư i ang làm vi c t i các cơ s y, dư c c a Nhà nư c ch ư c hành ngh y, dư c tư nhân theo m t trong các hình th c t ch c hành ngh ăng ký h kinh doanh cá th như sau: a) Phòng khám chuyên khoa; các cơ s d ch v y t tr cơ s d ch v v n chuy n ngư i b nh trong nư c và ra nư c ngoài quy nh t i kho n 5 i u 16 c a Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân; b) Phòng chNn tr y h c c truy n; cơ s d ch v i u tr , i u dư ng, ph c h i ch c năng b ng phương pháp châm c u, xoa bóp day n huy t, dư ng sinh, khí công, xông hơi thu c c a y h c c truy n; cơ s buôn bán thu c y h c c truy n tr lo i hình s n xu t thành phNm thu c y h c c truy n; c) Nhà thu c, i lý bán thu c cho doanh nghi p kinh doanh thu c; d) i lý bán v c xin, sinh phNm y t cho doanh nghi p kinh doanh v c xin, sinh phNm y t . 2. Cán b , công ch c ch ư c hành ngh y, dư c tư nhân n h t ngày 31 tháng 12 năm 2010. Th i h n c a ch ng ch hành ngh y, dư c tư nhân ư c c p m i ho c gia h n cho cán b , công ch c ch có giá tr n h t ngày 31 tháng 12 năm 2010. 3. B Y t ch trì, ph i h p v i B N i v , B Tài chính xây d ng và trình Th tư ng Chính ph ban hành ch ph c p thu hút, ph c p ưu ãi ngh nghi p cho cán b y t t o i u ki n cho h yên tâm ph c v lâu dài trong các cơ s y t c a Nhà nư c. i u 10. Giá tr , th i h n c a ch ng ch hành ngh ư c quy nh như sau: 1. Ngư i có Ch ng ch hành ngh y, dư c tư nhân ch ư c ăng ký hành ngh t i m t cơ s hành ngh theo quy nh c a Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân. 2. Th i h n c a Ch ng ch hành ngh y, dư c tư nhân là 05 năm. Sau 05 năm, ngư i ư c c p Ch ng ch hành ngh y, dư c tư nhân mu n ti p t c hành ngh ph i g i h sơ n cơ quan ã c p Ch ng ch hành ngh làm th t c gia h n. Các ch ng ch ư c c p cho cán b , công ch c t ngày 01 tháng 01 năm 2006 ch có giá tr n h t ngày 31 tháng 12 năm 2010. 3. H sơ ngh gia h n Ch ng ch hành ngh y, dư c tư nhân bao g m: a) ơn ngh gia h n Ch ng ch hành ngh y, dư c tư nhân; b) Gi y ch ng nh n i u ki n s c kh e làm vi c c a cơ s khám, ch a b nh t c p huy n tr lên khám và c p. i u 11. Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh y, dư c tư nhân ang còn có giá tr s d ng nhưng cơ s hành ngh ph i làm th t c ngh c p m i trong các trư ng h p sau: 1. Thay i hình th c t ch c hành ngh .
  7. 2. Tách ho c sáp nh p. 3. Thay i a i m hành ngh ngoài ph m vi t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; trư ng h p thay i a i m hành ngh trong ph m vi t nh thì cơ s hành ngh y, dư c tư nhân ph i báo cáo v i cơ quan có thNm quy n c p Gi y ch ng nh n thNm nh l i và c p Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh y, dư c tư nhân m i. i u 12. 1. ThNm quy n thu h i Ch ng ch hành ngh , Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh y, dư c tư nhân: Cơ quan nào c p thì cơ quan ó có thNm quy n thu h i Ch ng ch hành ngh , Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh ã c p 2. Trình t thu h i Ch ng ch hành ngh , Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh y, dư c tư nhân: a) Khi phát hi n các trư ng h p vi ph m c n ph i thu h i Ch ng ch hành ngh , Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh y, dư c tư nhân theo quy nh t i i u 15 c a Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân, B Y t ho c S Y t t nh ra quy t nh thu h i theo thNm quy n; b) Quy t nh thu h i Ch ng ch hành ngh , Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh y, dư c tư nhân c a B Y t ư c thông báo n S Y t t nh, S Y t t nh ch u trách nhi m thu h i và ki m tra vi c th c hi n quy t nh c a B Y t v thu h i Ch ng ch hành ngh , Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh y, dư c tư nhân. i u 13. Sau 12 tháng k t ngày ư c c p Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh y, dư c tư nhân, các cơ s y, dư c tư nhân c a t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài không tri n khai ho t ng thì Gi y ch ng nh n ó s không còn giá tr và s b B Y t ho c S Y t t nh thu h i. i u 14. 1. Ngư i hành ngh y, dư c tư nhân có các quy n theo quy nh t i kho n 1 c a các i u 18, 23, 28, 32 và 36 Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân. 2. Trư c khi tuy n d ng lao ng, ngư i ng u cơ s hành ngh y, dư c tư nhân ph i ký h p ng lao ng theo úng quy nh c a pháp lu t v lao ng và ph i ch u trách nhi m v ch t lư ng chuyên môn c a ngư i hành ngh . Trư ng h p cán b , công ch c làm vi c ngoài gi cho các cơ s hành ngh y, dư c tư nhân, trong h p ng lao ng ph i ghi rõ là làm ngoài gi và ghi c th th i gian làm vi c ngoài gi t i cơ s . 3. Ngư i hành ngh y, dư c tư nhân, ngư i làm công vi c chuyên môn trong các cơ s y, dư c tư nhân có quy n tham gia các h i ngh nghi p. B N i v , U ban nhân dân t nh có trách nhi m t o i u ki n thu n l i cho các c p H i hành ngh y, dư c tư nhân ư c thành l p và ho t ng theo úng quy nh c a pháp lu t.
  8. i u 15. 1. Ngư i hành ngh y, dư c tư nhân có nghĩa v th c hi n các quy nh t i kho n 2 c a các i u 18, 23, 28, 32 và 36 Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân, các quy nh v chuyên môn k thu t do B Y t ban hành và các nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ngư i làm công vi c chuyên môn trong các cơ s y, dư c tư nhân có trách nhi m th c hi n úng quy nh chuyên môn k thu t y t , ph i ti p t c h c t p nâng cao trình chuyên môn, n m v ng quy ch c a ngành, pháp lu t c a Nhà nư c. B Y t , S Y t t nh có trách nhi m t ch c các bu i sinh ho t chuyên môn, b i dư ng chuyên môn ng th i t o i u ki n thu n l i ngư i hành ngh y, dư c tư nhân ư c ào t o, ào t o l i theo quy nh c a pháp lu t. i u 16. 1. T ch c, cá nhân ngh c p Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh y, dư c tư nhân, Ch ng ch hành ngh y, dư c tư nhân ph i n p phí, l phí theo quy nh c a pháp lu t v phí, l phí. 2. B Tài chính quy nh c th m c thu, vi c qu n lý và s d ng phí, l phí theo quy nh t i kho n 1 i u này. Chương 3 : I U KI N HÀNH NGH Y, DƯ C TƯ NHÂN T I VI T NAM C A T CH C, CÁ NHÂN NƯ C NGOÀI, NGƯ I VI T NAM NNH CƯ NƯ C NGOÀI i u 17. T ch c, cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ư c u tư vào lĩnh v c khám b nh, ch a b nh (k c khám b nh, ch a b nh b ng y h c c truy n) dư c, v c xin, sinh phNm y t , trang thi t b y t t i Vi t Nam theo các hình th c quy nh t i Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam như sau: 1. H p tác kinh doanh trên cơ s h p ng h p tác kinh doanh. 2. Doanh nghi p liên doanh. 3. Doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài. i u 18. Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài thư ng trú lâu dài t i Vi t Nam ư c u tư vào lĩnh v c khám b nh, ch a b nh (k c khám b nh, ch a b nh b ng y h c c truy n), dư c, v c xin, sinh phNm y t , trang thi t b y t t i Vi t Nam theo các hình th c u tư áp d ng cho ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài thư ng trú lâu dài t i Vi t Nam ư c quy nh t i Lu t Khuy n khích u tư trong nư c. i u 19. T ch c, cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài u tư vào lĩnh v c khám b nh, ch a b nh, dư c, v c xin, sinh phNm y t , trang thi t b y t tư nhân t i Vi t Nam theo quy nh t i i u 17, i u 18 c a Ngh nh này, các quy
  9. nh c a Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân và các văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n thi hành Pháp l nh này. i u 20. B Y t c p Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh y, dư c tư nhân cho cá nhân, t ch c nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài n u có các i u ki n sau: 1. Có nhu c u và áp ng ư c nhu c u chăm sóc và b o v s c kh e c a ngư i Vi t Nam, ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam. 2. Có y i u ki n v a i m, trang thi t b y t và các i u ki n c n thi t khác theo quy nh c a B Y t . 3. Ngư i ng u cơ s khám, ch a b nh có v n u tư nư c ngoài, ngư i ng u ho c ngư i qu n lý chuyên môn c a doanh nghi p kinh doanh dư c, kinh doanh v c xin, sinh phNm y t ph i có i u ki n và ư c B Y t Vi t Nam c p Ch ng ch hành ngh theo quy nh c a Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân và Ngh nh này. i u 21. 1. Cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài làm công vi c chuyên môn trong các cơ s y, y dư c h c c truy n tư nhân quy nh t i kho n 2 i u 14 Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân ư c B Y t Vi t Nam c p gi y phép n u có các i u ki n sau: a) Có văn b ng chuyên môn h p pháp do nư c s t i c p; b) Có Ch ng ch hành ngh h p pháp ho c Gi y xác nh n ã hành ngh trên 03 năm (tính n th i i m xin c p phép) do nư c s t i c p; c) Có s c kh e hành ngh theo quy nh; d) Có lý l ch tư pháp ư c cơ quan có thNm quy n c a nư c s t i xác nh n mà không thu c i tư ng quy nh t i i u 6 c a Pháp l nh hành ngh y, dư c tư nhân; ) Có Gi y phép lao ng do cơ quan qu n lý nhà nư c v lao ng c a Vi t Nam c p. 2. Tuỳ theo tình hình th c t , B Y t quy nh c th các lĩnh v c ưu tiên ho c h n ch ngư i nư c ngoài hành ngh y, dư c t i Vi t Nam. i u 22. 1. Ngư i nư c ngoài tr c ti p khám, ch a b nh cho ngư i b nh ph i bi t ti ng Vi t Nam thành th o ho c ph i có ngư i phiên d ch. Vi c kê ơn thu c b t bu c ph i ghi b ng ti ng Vi t và ngôn ng c a ngư i nư c ngoài tr c ti p khám b nh và kê ơn. 2. Ngư i phiên d ch quy nh t i kho n 3 i u 14 c a Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân ph i có các i u ki n sau:
  10. a) Có b ng t t nghi p trung h c y, trung h c y dư c h c c truy n tr lên ho c lương y; b) Có b ng t t nghi p i h c ngo i ng phù h p v i ngôn ng c a ngư i nư c ngoài tr c ti p khám, ch a b nh s d ng. 3. i v i cơ s hành ngh y tư nhân, y h c c truy n tư nhân, n u hi n t i chưa áp ng i u ki n theo quy nh t i i m b kho n 2 c a i u này thì Giám c ho c ngư i ng u cơ s ó ư c phép s d ng ngư i phiên d ch có Ch ng ch ngo i ng b ng C tr lên cho n h t ngày 31 tháng 12 năm 2007. Giám c ho c ngư i ng u cơ s ph i ch u trách nhi m v trình chuyên môn c a ngư i phiên d ch ó. Chương 4 : I U KHO N THI HÀNH i u 23. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Ngh nh s 06/CP ngày 29 tháng 01 năm 1994 c a Chính ph v c th hoá m t s i u trong Pháp l nh Hành ngh y, dư c tư nhân; Nh ng quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 24. B Y t ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan hư ng d n th c hi n Ngh nh này. i u 25. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản