Nghị định số 103/2008/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
32
lượt xem
4
download

Nghị định số 103/2008/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 103/2008/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 103/2008/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 103/2008/N -CP Hà N i, ngày 16 tháng 09 năm 2008 NGHN NNH V B O HI M B T BU C TRÁCH NHI M DÂN S C A CH XE CƠ GI I CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c B lu t Dân s ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Lu t Kinh doanh b o hi m ngày 09 tháng 12 năm 2000; Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính, NGHN NNH Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh v b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i; quy n và nghĩa v c a ch xe cơ gi i, doanh nghi p b o hi m; trách nhi m c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong vi c th c hi n b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Ch xe cơ gi i tham gia giao thông trên lãnh th nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 2. Doanh nghi p b o hi m ư c phép tri n khai b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i theo quy nh c a pháp lu t. 3. Trong trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên có quy nh khác v i quy nh c a Ngh nh này thì áp d ng quy nh c a i u ư c qu c t ó.
 2. i u 3. Gi i thích t ng 1. “Doanh nghi p b o hi m” là doanh nghi p ư c thành l p và ho t ng kinh doanh b o hi m h p pháp t i Vi t Nam và ư c phép tri n khai b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i. 2. “Ch xe cơ gi i” (t ch c, cá nhân) là ch s h u xe cơ gi i ho c ư c ch s h u xe cơ gi i giao chi m h u, s d ng h p pháp, i u khi n xe cơ gi i. 3. “Xe cơ gi i” bao g m xe ô tô, máy kéo, xe máy thi công, xe máy nông nghi p, lâm nghi p và các lo i xe c ch ng khác s d ng vào m c ích an ninh, qu c phòng (k c rơ-moóc và sơ mi rơ-moóc ư c kéo b i xe ô tô ho c máy kéo), xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe g n máy và các lo i xe cơ gi i tương t (k c xe cơ gi i dùng cho ngư i tàn t t) có tham gia giao thông. 4. “Hành khách” là ngư i ư c ch trên xe theo h p ng v n chuy n hành khách thu c các hình th c quy nh trong B lu t Dân s . 5. “Bên th ba” là ngư i b thi t h i v thân th , tính m ng, tài s n do xe cơ gi i gây ra, tr nh ng ngư i sau: a. Lái xe, ph xe trên chính chi c xe ó; b. Ngư i trên xe và hành khách trên chính chi c xe ó; c. Ch s h u xe tr trư ng h p ch s h u ã giao cho t ch c, cá nhân khác chi m h u, s d ng chi c xe ó. 6. “Ngày” (th i h n) quy nh trong Ngh nh này là ngày làm vi c. i u 4. Qu b o hi m xe cơ gi i 1. Qu b o hi m xe cơ gi i do các doanh nghi p b o hi m óng s d ng cho các m c ích sau: a. Công tác phòng h n ch t n th t, tai n n giao thông ư ng b ; b. T ch c tuyên truy n, giáo d c v an toàn giao thông ư ng b và ch b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i; c. H tr nhân o cho nh ng thi t h i x y ra i v i ngư i th ba và hành khách chuyên tr trên xe do xe cơ gi i gây ra trong nh ng trư ng h p không xác nh ư c xe gây tai n n ho c xe không tham gia b o hi m; d. H tr chi phí mai táng trong các trư ng h p lo i tr b o hi m quy nh t i i u 13 Ngh nh này; . H tr khen thư ng thành tích cho l c lư ng công an trong công tác ki m soát phát hi n và x lý vi ph m hành chính các ch xe cơ gi i trong vi c th c hi n b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i;
 3. e. H tr xây d ng cơ s d li u v b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i; g. H tr các m c ích khác ph i h p, ch o th c hi n b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i. 2. Doanh nghi p b o hi m có trách nhi m trích t i thi u 2% doanh thu phí b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i hàng năm óng vào Qu b o hi m xe cơ gi i. i u 5. Cơ s d li u v b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i 1. Cơ s d li u ư c xây d ng nh m th ng kê, c p nh t và h th ng hóa toàn b thông tin liên quan n xe cơ gi i và ch xe cơ gi i tham gia giao thông và tham gia b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i; ph c v cho công tác qu n lý nhà nư c, ho t ng c a doanh nghi p b o hi m và s giám sát c a nhân dân. 2. B Tài chính ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan hư ng d n Hi p h i b o hi m Vi t Nam, các doanh nghi p b o hi m tri n khai xây d ng cơ s d li u v b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i. Chương 2. B O HI M B T BU C TRÁCH NHI M DÂN S C A CH XE CƠ GI I i u 6. Nguyên t c tham gia b o hi m 1. Ch xe cơ gi i ph i tham gia b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i theo quy nh t i Ngh nh này và Quy t c, i u kho n, bi u phí b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i do B Tài chính quy nh. 2. Ch xe cơ gi i không ư c ng th i tham gia hai h p ng b o hi m b t bu c trách nhi m dân s tr lên cho cùng m t xe cơ gi i. 3. Ngoài vi c tham gia h p ng b o hi m b t bu c trách nhi m dân s , ch xe cơ gi i có th th a thu n v i doanh nghi p b o hi m tham gia h p ng b o hi m t nguy n. 4. Doanh nghi p b o hi m ư c quy n ch ng bán b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i dư i các hình th c sau: a. Tr c ti p; b. Thông qua i lý b o hi m, môi gi i b o hi m; c. Thông qua u th u; d. Các hình th c khác phù h p v i quy nh c a pháp lu t.
 4. Trư ng h p bán b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i thông qua i lý b o hi m thì i lý b o hi m ph i áp ng các tiêu chuNn theo quy nh t i Lu t Kinh doanh b o hi m và các văn b n hư ng d n thi hành, các quy nh khác c a pháp lu t liên quan. Doanh nghi p b o hi m không ư c s d ng i lý bán b o hi m trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i c a doanh nghi p b o hi m khác tr trư ng h p doanh nghi p b o hi m ó ch p thu n b ng văn b n. i u 7. Ph m vi b i thư ng thi t h i 1. Thi t h i v thân th , tính m ng và tài s n i v i bên th ba do xe cơ gi i gây ra. 2. Thi t h i v thân th và tính m ng c a hành khách theo h p ng v n chuy n hành khách do xe cơ gi i gây ra. i u 8. H p ng b o hi m trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i 1. Gi y ch ng nh n b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i (sau ây g i là Gi y ch ng nh n b o hi m) là b ng ch ng giao k t h p ng b o hi m trách nhi m dân s gi a ch xe cơ gi i v i doanh nghi p b o hi m. 2. Khi mua b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i, ch xe cơ gi i ư c doanh nghi p b o hi m c p Gi y ch ng nh n b o hi m. Doanh nghi p b o hi m ch c p Gi y ch ng nh n b o hi m cho ch xe cơ gi i khi ch xe cơ gi i ã óng phí b o hi m. Nh ng trư ng h p c thù do B Tài chính quy nh. 3. B Tài chính quy nh c th v m u Gi y ch ng nh n b o hi m áp d ng và qu n lý th ng nh t trong ph m vi c nư c. i u 9. Phí b o hi m và m c trách nhi m b o hi m 1. Phí b o hi m là kho n ti n mà ch xe cơ gi i ph i óng cho doanh nghi p b o hi m khi mua b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i 2. M c trách nhi m b o hi m là s ti n t i a doanh nghi p b o hi m có th ph i tr i v i thi t h i v thân th , tính m ng và tài s n c a bên th ba và hành khách do xe cơ gi i gây ra trong m i v tai n n x y ra thu c ph m vi trách nhi m b o hi m. 3. B Tài chính quy nh m c phí và m c trách nhi m b o hi m. i u 10. Th i h n và hi u l c b o hi m 1. Th i h n ghi trên Gi y ch ng nh n b o hi m là m t năm, trong các trư ng h p sau, th i h n b o hi m có th dư i 01 năm: a. Xe cơ gi i nư c ngoài t m nh p tái xu t có th i h n tham gia giao thông trên lãnh th nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam dư i 01 năm; b. Niên h n s d ng c a xe cơ gi i nh hơn m t năm theo quy nh c a pháp lu t.
 5. 2. Hi u l c b o hi m b t u và k t thúc theo th i h n ghi trên Gi y ch ng nh n b o hi m 3. Trong th i h n còn hi u l c ghi trên Gi y ch ng nh n b o hi m, n u có s chuy n quy n s h u xe cơ gi i thì m i quy n l i b o hi m liên quan n trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i cũ v n còn hi u l c i v i ch xe cơ gi i m i. i u 11. Hu b h p ng b o hi m 1. H p ng b o hi m ch ư c h y b trong nh ng trư ng h p sau: a. Xe cơ gi i b thu h i ăng ký và bi n s theo quy nh c a pháp lu t; b. Xe cơ gi i h t niên h n s d ng theo quy nh c a pháp lu t; c. Xe cơ gi i b m t ư c cơ quan công an xác nh n; d. Xe cơ gi i h ng không s d ng ư c ho c b phá h y do tai n n giao thông ư c cơ quan công an xác nh n; xe t m nh p, tái xu t. 2. Ch xe cơ gi i mu n h y b h p ng b o hi m ph i thông báo b ng văn b n cho doanh nghi p b o hi m kèm theo Gi y ch ng nh n b o hi m mu n h y b và các b ng ch ng v vi c xe cơ gi i thu c i tư ng ư c h y b h p ng b o hi m theo quy nh t i kho n 1 i u này. H p ng b o hi m ch m d t t th i i m doanh nghi p b o hi m nh n ư c thông báo h y b h p ng b o hi m. 3. Trong th i h n 05 ngày, k t ngày nh n ư c thông báo, doanh nghi p b o hi m ph i hoàn l i cho ch xe cơ gi i 70% ph n phí b o hi m c a th i gian h y b . Doanh nghi p b o hi m không ph i hoàn phí b o hi m trong trư ng h p h p ng b o hi m ang có hi u l c, nhưng ch xe cơ gi i yêu c u h y b h p ng b o hi m ã x y ra s ki n b o hi m và phát sinh trách nhi m b i thư ng b o hi m. 4. Trư ng h p ch xe cơ gi i không có thông báo v vi c h y b h p ng b o hi m, nhưng doanh nghi p b o hi m có nh ng b ng ch ng c th v vi c xe cơ gi i thu c i tư ng ư c h y b h p ng b o hi m theo quy nh t i kho n 1 i u này, thì doanh nghi p b o hi m ph i thông báo cho ch xe cơ gi i th c hi n các th t c h y b h p ng. Sau 15 ngày k t ngày nh n ư c thông báo mà ch xe cơ gi i không th c hi n các th t c h y b h p ng b o hi m thì h p ng b o hi m m c nhiên ư c h y b . i u 12. Giám nh thi t h i 1. Khi x y ra tai n n, doanh nghi p b o hi m ho c ngư i ư c doanh nghi p b o hi m y quy n ph i ph i h p ch t ch v i ch xe cơ gi i, bên th ba ho c ngư i i di n h p pháp c a các bên liên quan th c hi n vi c giám nh t n th t xác nh nguyên nhân và m c t n th t. K t qu giám nh ph i l p thành văn b n có ch ký c a các bên liên quan. Doanh nghi p b o hi m ch u trách nhi m v chi phí giám nh.
 6. 2. Trư ng h p ch xe cơ gi i không th ng nh t v nguyên nhân và m c thi t h i do doanh nghi p b o hi m xác nh, hai bên th a thu n ch n cơ quan giám nh c l p th c hi n vi c giám nh. Trong trư ng h p các bên không th a thu n ư c vi c trưng c u giám nh c l p thì m t trong các bên ư c yêu c u Toà án nơi x y ra t n th t ho c nơi cư trú c a ch xe cơ gi i ch nh giám nh c l p. K t lu n b ng văn b n c a giám nh c l p có giá tr b t bu c i v i các bên. 3. Trư ng h p k t lu n c a giám nh c l p khác v i k t lu n giám nh c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p b o hi m ph i tr chi phí giám nh c l p. Trư ng h p k t lu n c a giám nh c l p trùng v i k t lu n giám nh c a doanh nghi p b o hi m, ch xe cơ gi i ph i tr chi phí giám nh c l p. 4. Trong trư ng h p c bi t không th th c hi n ư c vi c giám nh, thì doanh nghi p b o hi m ư c căn c vào các biên b n, k t lu n c a các cơ quan ch c năng có thNm quy n và các tài li u liên quan xác nh nguyên nhân và m c thi t h i. i u 13. Lo i tr b o hi m Doanh nghi p b o hi m không b i thư ng thi t h i i v i các trư ng h p sau: 1. Hành ng c ý gây thi t h i c a ch xe, lái xe, ho c c a ngư i b thi t h i. 2. Lái xe gây tai n n c ý b ch y không th c hi n trách nhi m dân s c a ch xe, lái xe cơ gi i. 3. Lái xe không có Gi y phép lái xe ho c Gi y phép lái xe không phù h p i v i lo i xe cơ gi i b t bu c ph i có Gi y phép lái xe. 4. Thi t h i gây ra h u qu gián ti p như: gi m giá tr thương m i, thi t h i g n li n v i vi c s d ng và khai thác tài s n b thi t h i. 5. Thi t h i i v i tài s n b m t c p ho c b cư p trong tai n n. 6. Chi n tranh, kh ng b , ng t. 7. Thi t h i i v i tài s n c bi t bao g m: vàng, b c, á quý, ti n, các lo i gi y t có giá tr như ti n, c , tranh nh quý hi m, thi hài, hài c t. i u 14. Nguyên t c b i thư ng 1. Khi tai n n x y ra, trong ph m vi m c trách nhi m b o hi m, doanh nghi p b o hi m ph i b i thư ng cho ch xe cơ gi i s ti n mà ch xe cơ gi i ã b i thư ng ho c s ph i b i thư ng cho ngư i b thi t h i. Trư ng h p ch xe cơ gi i ch t ho c b thương t t toàn b vĩnh vi n, doanh nghi p b o hi m b i thư ng tr c ti p cho ngư i b thi t h i. 2. Trư ng h p c n thi t, doanh nghi p b o hi m ph i t m ng ngay nh ng chi phí c n thi t và h p lý trong ph m vi trách nhi m b o hi m nh m kh c ph c h u qu tai n n.
 7. 3. M c b i thư ng b o hi m: a. M c b i thư ng b o hi m v ngư i: ư c xác nh d a trên B ng quy nh tr ti n b i thư ng thi t h i v ngư i theo quy nh c a B Tài chính; b. M c b i thư ng thi t h i v tài s n: ư c xác nh theo thi t h i th c t và theo m c l i c a ch xe cơ gi i. 4. Doanh nghi p b o hi m không có trách nhi m b i thư ng ph n vư t quá m c trách nhi m b o hi m theo quy nh c a B Tài chính. 5. Trư ng h p ch xe cơ gi i ng th i tham gia nhi u h p ng b o hi m b t bu c trách nhi m dân s cho cùng m t xe cơ gi i thì s ti n b i thư ng ch ư c tính theo h p ng b o hi m u tiên. i u 15. H sơ b i thư ng 1. H sơ b i thư ng do doanh nghi p b o hi m l p bao g m các tài li u sau: a. Tài li u liên quan n xe, lái xe; b. Các gi y t ch ng minh thi t h i v ngư i và tài s n; c. Tài li u liên quan c a cơ quan có thNm quy n v v tai n n. 2. Doanh nghi p b o hi m, ch xe cơ gi i có trách nhi m thu th p, cung c p các tài li u liên quan trong h sơ b i thư ng. 3. B Tài chính hư ng d n c th h sơ b i thư ng. i u 16. Th i h n yêu c u, thanh toán và khi u n i b i thư ng 1. Th i h n yêu c u b i thư ng c a ch xe cơ gi i là 01 năm k t ngày x y ra tai n n, tr trư ng h p ch m tr do nguyên nhân khách quan và b t kh kháng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Trong th i h n 05 ngày k t ngày x y ra tai n n (tr trư ng h p b t kh kháng), ch xe cơ gi i ph i g i thông báo b ng văn b n cho doanh nghi p b o hi m kèm theo các tài li u quy nh trong h sơ yêu c u b i thư ng thu c trách nhi m c a ch xe cơ gi i; 3. Th i h n thanh toán b i thư ng c a doanh nghi p b o hi m là mư i lăm ngày k t khi nh n ư c h sơ b i thư ng trách nhi m c a ch xe cơ gi i và không quá 30 ngày trong trư ng h p ph i ti n hành xác minh h sơ. 4. Trư ng h p t ch i b i thư ng, doanh nghi p b o hi m ph i thông báo b ng văn b n cho ch xe cơ gi i bi t lý do t ch i b i thư ng trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n ư c h sơ yêu c u b i thư ng b o hi m.
 8. 5. Th i hi u kh i ki n v vi c b i thư ng b o hi m là 03 năm k t ngày doanh nghi p b o hi m thanh toán b i thư ng ho c t ch i b i thư ng. Quá th i h n trên quy n kh i ki n không còn giá tr . i u 17. Quy n c a ch xe cơ gi i 1. ư c l a ch n doanh nghi p b o hi m tham gia b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i. 2. Yêu c u doanh nghi p b o hi m gi i thích, cung c p các thông tin liên quan n vi c giao k t, th c hi n và h y b h p ng b o hi m. 3. Trư ng h p có s thay i nh ng y u t làm cơ s tính phí b o hi m d n n gi m các r i ro ư c b o hi m, có quy n yêu c u doanh nghi p b o hi m gi m m c phí b o hi m phù h p cho th i gian còn l i c a h p ng b o hi m. 4. Yêu c u doanh nghi p b o hi m b i thư ng nhanh chóng, y và k p th i theo h p ng b o hi m. 5. Ch xe cơ gi i là ơn v s n xu t kinh doanh, phí b o hi m ư c tính vào chi phí ho t ng kinh doanh; ch xe cơ gi i là cơ quan hành chính, ơn v s nghi p c a Nhà nư c, phí b o hi m ư c b trí trong kinh phí ho t ng thư ng xuyên c a cơ quan, ơn v . 6. Các quy n khác theo quy nh c a pháp lu t i u 18. Nghĩa v c a ch xe cơ gi i 1. Ph i tham gia và óng y phí b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i theo quy nh t i Ngh nh này. Khi mua b o hi m, ch xe cơ gi i ph i cung c p y và trung th c nh ng n i dung ã ư c quy nh trong Gi y ch ng nh n b o hi m. 2. T o i u ki n thu n l i doanh nghi p b o hi m xem xét tình tr ng xe trư c khi c p Gi y ch ng nh n b o hi m. 3. Trư ng h p có s thay i nh ng y u t làm cơ s tính phí b o hi m, d n n tăng các r i ro ư c b o hi m, ch xe cơ gi i ph i k p th i thông báo cho doanh nghi p b o hi m áp d ng phí b o hi m phù h p cho th i gian còn l i c a h p ng b o hi m. 4. Ch xe cơ gi i ph i luôn mang theo Gi y ch ng nh n b o hi m còn hi u l c khi tham gia giao thông, xu t trình gi y t này khi có yêu c u c a l c lư ng c nh sát giao thông và cơ quan ch c năng có thNm quy n khác theo quy nh c a pháp lu t. 5. Tuân th các quy nh v m b o an toàn giao thông ư ng b . 6. Khi tai n n giao thông x y ra, ch xe cơ gi i ph i có trách nhi m:
 9. a. Thông báo ngay cho doanh nghi p b o hi m ph i h p gi i quy t, tích c c c u ch a, h n ch thi t h i v ngư i và tài s n, b o v hi n trư ng tai n n; ng th i thông báo cho cơ quan Công an ho c chính quy n a phương nơi g n nh t. b. Không ư c di chuy n, tháo g ho c s a ch a tài s n khi chưa có ý ki n ch p thu n c a doanh nghi p b o hi m; tr trư ng h p c n thi t m b o an toàn, phòng h n ch thi t h i v ngư i và tài s n ho c ph i thi hành theo yêu c u c a cơ quan có thNm quy n. c. Ch xe cơ gi i ph i cung c p các tài li u trong h sơ yêu c u b i thư ng và t o i u ki n thu n l i cho doanh nghi p b o hi m trong quá trình xác minh các tài li u ó. 7. Ch xe cơ gi i ph i thông báo b ng văn b n cho doanh nghi p b o hi m trong trư ng h p xe cơ gi i thu c i tư ng ư c h y b h p ng b o hi m theo quy nh t i kho n 1 i u 11 Ngh nh này. 8. Các trách nhi m khác theo quy nh c a pháp lu t i u 19. Quy n c a doanh nghi p b o hi m 1. Thu phí b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i theo quy nh c a B Tài chính. Trư ng h p có s thay i nh ng y u t làm cơ s tính phí b o hi m, d n n tăng các r i ro ư c b o hi m, có quy n yêu c u ch xe cơ gi i n p thêm phí b o hi m cho th i gian còn l i c a h p ng b o hi m. 2. Yêu c u ch xe cơ gi i cung c p y và trung th c nh ng n i dung ã ư c quy nh trong Gi y ch ng nh n b o hi m; xem xét tình tr ng xe cơ gi i trư c khi c p Gi y ch ng nh n b o hi m. 3. ngh cơ quan Công an cung c p b n sao các tài li u liên quan n v tai n n theo quy nh t i kho n 3 i u 22 Ngh nh này. 4. T ch i gi i quy t b i thư ng i v i nh ng trư ng h p không thu c trách nhi m b o hi m. 5. Ki n ngh s a i, b sung quy t c, i u kho n, bi u phí b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i phù h p v i th c t tri n khai lo i hình b o hi m này. 6. Các quy n khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 20. Nghĩa v c a doanh nghi p b o hi m 1. Ph i bán b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i theo úng Quy t c, bi u phí và m c trách nhi m b o hi m theo quy nh c a B Tài chính. Trư ng h p doanh nghi p b o hi m nh n ư c thông báo c a ch xe cơ gi i v s thay i nh ng y u t làm cơ s tính phí b o hi m, d n n gi m các r i ro ư c b o hi m, doanh nghi p b o hi m ph i gi m phí b o hi m cho th i gian còn l i c a h p ng b o hi m và hoàn tr s ti n chênh l ch cho ch xe cơ gi i
 10. 2. Cung c p y thông tin liên quan n h p ng b o hi m và gi i thích rõ Quy t c, i u kho n và bi u phí b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i cho ch xe cơ gi i. 3. Ph i s d ng m u Gi y ch ng nh n b o hi m theo quy nh c a B Tài chính c p cho ch xe cơ gi i; 4. Không ư c chi h tr i lý bán b o hi m trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i dư i m i hình th c ngoài m c hoa h ng b o hi m i lý ư c hư ng theo quy nh c a B Tài chính. 5. Không ư c khuy n m i dư i m i hình th c i v i b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i; 6. Thanh toán cho cơ quan Công an chi phí sao ch p nh ng h sơ, biên b n tai n n ã ư c cung c p và có trách nhi m gi gìn bí m t trong quá trình i u tra. 7. Chi tr b i thư ng nhanh chóng và chính xác theo quy nh c a Ngh nh này. 8. Trong vòng 15 ngày trư c khi h t th i h n b o hi m ph i thông báo cho ch xe cơ gi i v vi c h t th i h n c a h p ng b o hi m. 9. Trích t i thi u 2% doanh thu phí b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i hàng năm óng vào Qu b o hi m xe cơ gi i. M c óng góp hàng năm theo quy nh c a B Tài chính. 10. Ph i h ch toán tách bi t doanh thu phí b o hi m, hoa h ng, b i thư ng và các kho n chi phí liên quan n b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i; 11. Xây d ng và v n hành h th ng công ngh thông tin m b o vi c th ng kê và c p nh t tình hình tri n khai b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i m b o k t n i vào cơ s d li u v b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i theo hư ng d n c a B Tài chính. 12. Báo cáo B Tài chính v tình hình th c hi n b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i theo nh kỳ ho c khi có yêu c u. 13. Ch u s ki m tra, giám sát c a các cơ quan nhà nư c có thNm quy n trong vi c th c hi n b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i. 14. Các trách nhi m khác theo quy nh c a pháp lu t Chương 3. TRÁCH NHI M C A CÁC B , NGÀNH VÀ Y BAN NHÂN DÂN T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG i u 21. Trách nhi m c a B Tài chính
 11. 1. Ch trì, ph i h p v i B Công an, các B , ngành liên quan và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương hư ng d n, tuyên truy n th c hi n b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i; 2. Ban hành quy t c, i u kho n và bi u phí b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i; 3. Quy nh vi c phát hành, qu n lý và s d ng m u Gi y ch ng nh n b o hi m. 4. Hư ng d n h sơ yêu c u b i thư ng. 5. Quy nh m c óng góp hàng năm và ban hành cơ ch qu n lý, s d ng, thanh toán, quy t toán Qu b o hi m xe cơ gi i. 6. Tr c ti p ho c ch trì, ph i h p v i cơ quan liên quan ki m tra, giám sát các doanh nghi p b o hi m trong vi c th c hi n b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i; 7. Ch o các l c lư ng ch c năng x ph t vi ph m hành chính các doanh nghi p b o hi m vi ph m các quy nh v b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i theo quy nh t i Ngh nh này và các quy nh khác c a pháp lu t liên quan. 8. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan hư ng d n Hi p h i b o hi m Vi t Nam, các doanh nghi p b o hi m tri n khai xây d ng cơ s d li u v b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i; i u 22. Trách nhi m c a B Công an 1. Ph i h p v i B Tài chính và các B , ngành liên quan hư ng d n, tuyên truy n th c hi n b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i; 2. Ch o l c lư ng C nh sát giao thông và l c lư ng C nh sát khác liên quan giám sát và ki m tra các ch xe cơ gi i trong vi c: a. Yêu c u ch xe cơ gi i xu t trình Gi y ch ng nh n b o hi m còn hi u l c khi làm th t c c p ăng ký xe; b. Thông qua tu n tra ki m soát phát hi n và x lý vi ph m hành chính các ch xe cơ gi i tham gia giao thông không có ho c không mang theo Gi y ch ng nh n b o hi m còn hi u l c; yêu c u ch xe ph i mua b o hi m. 3. Ch o l c lư ng C nh sát giao thông, C nh sát i u tra cung c p b n sao các tài li u liên quan n các v tai n n giao thông cho doanh nghi p b o hi m gi i quy t b i thư ng, bao g m: a. Biên b n khám nghi m hi n trư ng v tai n n; b. Sơ hi n trư ng, b n nh (n u có); c. Biên b n khám nghi m phương ti n liên quan n tai n n;
 12. d. Thông báo sơ b k t qu i u tra ban u v tai n n giao thông; . Các tài li u khác có liên quan n v tai n n (n u có). 4. Ch o l c lư ng C nh sát giao thông và l c lư ng C nh sát khác liên quan ph i h p v i các ơn v c a B Tài chính trong vi c ki m tra, giám sát các doanh nghi p b o hi m trong vi c th c hi n b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i; 5. Ch o l c lư ng C nh sát giao thông và l c lư ng C nh sát khác th c hi n vi c chia s và k t n i h th ng cơ s d li u v xe cơ gi i do ngành mình qu n lý vào cơ s d li u v b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i. i u 23. Trách nhi m c a B Giao thông v n t i 1. Ph i h p v i B Tài chính và các B , ngành liên quan hư ng d n, tuyên truy n th c hi n b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i; 2. Ch o các cơ quan ăng ki m khi ki m nh an toàn k thu t xe cơ gi i ph i yêu c u ch xe cơ gi i xu t trình Gi y ch ng nh n b o hi m còn hi u l c. Cơ quan ăng ki m ch c p tem và s ki m nh an toàn k thu t cho xe cơ gi i khi ch xe có Gi y ch ng nh n b o hi m còn hi u l c. 3. Ph i h p v i B Tài chính trong vi c ki m tra, giám sát các doanh nghi p b o hi m trong vi c th c hi n b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i; 4. Th c hi n vi c chia s và k t n i h th ng cơ s d li u v xe cơ gi i do ngành mình qu n lý vào cơ s d li u v b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i; 5. Ph i h p v i các cơ quan ch c năng áp d ng các bi n pháp v phòng và h n ch t n th t trong giao thông ư ng b theo úng quy nh c a pháp lu t. i u 24. Trách nhi m c a B Y t Ch o các cơ s y t Trung ương và a phương trong vi c cung c p các b n sao h sơ b nh án, các tài li u liên quan n vi c c p c u, ch a tr các n n nhân b tai n n v giao thông ư ng b t o i u ki n cho doanh nghi p b o hi m nhanh chóng hoàn thi n h sơ b i thư ng, m b o quy n l i cho ngư i tham gia b o hi m. i u 25. Trách nhi m c a B Thông tin và Truy n thông 1. Ch o các cơ quan thông tin, báo chí Trung ương và a phương thư ng xuyên tuyên truy n, ph bi n v b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i; 2. ài truy n hình Vi t Nam, ài ti ng nói Vi t Nam dành th i lư ng phát sóng nh t nh thư ng xuyên tuyên truy n, ph bi n v b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i.
 13. i u 26. Trách nhi m c a các B , cơ quan ngang B khác, cơ quan thu c Chính ph 1. Ph i h p v i B Tài chính trong vi c ki m tra, giám sát vi c th c hi n b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i; 2. Th c hi n các nhi m v khác thu c thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. i u 27. Trách nhi m c a y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương 1. Ch o các cơ quan ch c năng, các c p chính quy n t ch c th c hi n b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i trên a bàn. 2. Ch o các cơ quan thông t n, báo chí a phương thư ng xuyên tuyên truy n, ph bi n v b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i; 3. Ch o l c lư ng C nh sát giao thông và l c lư ng c nh sát khác có liên quan trên a bàn t ch c ki m tra, x lý các ch xe cơ gi i không tham gia b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i; 4. Th c hi n các nhi m v khác thu c thNm quy n. i u 28. Trách nhi m c a Cơ quan Qu c gia Vi t Nam th c hi n Chương trình b o hi m b t bu c xe cơ gi i ASEAN. 1. Cơ quan Qu c gia Vi t Nam th c hi n Chương trình b o hi m b t bu c xe cơ gi i ASEAN (g i t t là Cơ quan Qu c gia b o hi m xe cơ gi i) là cơ quan thư ng tr c giúp các B , ngành liên quan trong vi c ch o giám sát vi c th c hi n b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i; 2. B Tài chính quy nh ch c năng, nhi m v và t ch c ho t ng c a cơ quan Qu c gia b o hi m xe cơ gi i. Chương 4. X LÝ VI PH M M C 1. CÁC HÀNH VI VI PH M, HÌNH TH C VÀ M C X PH T i u 29. X ph t các hành vi vi ph m quy nh v tham gia b o hi m c a ngư i i u khi n xe cơ gi i 1. Ph t ti n 100.000 ng i v i ngư i i u khi n xe mô tô, xe g n máy, xe mô tô ba bánh và các lo i xe cơ gi i tương t không có ho c không mang theo Gi y ch ng nh n b o hi m còn hi u l c. 2. Ph t ti n 500.000 ng i v i ngư i i u khi n xe ô tô, máy kéo và các lo i xe cơ gi i tương t không có ho c không mang theo Gi y ch ng nh n b o hi m còn hi u l c.
 14. i u 30. X ph t hành vi vi ph m quy nh v t ch i bán b o hi m 1. Ph t ti n 50.000.000 ng i v i doanh nghi p b o hi m; ph t ti n 10.000.000 ng i v i T ng giám c (Giám c) và ngư i liên quan c a doanh nghi p b o hi m có hành vi t ch i bán b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i; 2. Trư ng h p tái ph m hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này, doanh nghi p b o hi m và các cá nhân b ph t ti n theo quy nh t i kho n 1 i u này; ng th i doanh nghi p b o hi m còn b xem xét áp d ng bi n pháp ình ch ho t ng có th i h n ho c thu h p n i dung, ph m vi và a bàn ho t ng trong Gi y phép thành l p và ho t ng i v i nghi p v b o hi m xe cơ gi i. i u 31. X ph t hành vi vi ph m quy nh v m u Gi y ch ng nh n b o hi m 1. Ph t ti n 50.000.000 ng i v i doanh nghi p b o hi m; ph t ti n 50.000.000 ng i v i T ng giám c (Giám c) và ngư i có liên quan c a doanh nghi p b o hi m s d ng Gi y ch ng nh n b o hi m c p cho ch xe cơ gi i không úng quy nh c a B Tài chính; 2. Trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n ư c quy t nh x ph t, doanh nghi p b o hi m bu c ph i thu h i Gi y ch ng nh n b o hi m ã c p và th c hi n c p l i Gi y ch ng nh n b o hi m m i cho ch xe cơ gi i theo úng quy nh c a B Tài chính. 3. Trư ng h p tái ph m hành vi vi ph m t i kho n 1 i u này, doanh nghi p b o hi m và các cá nhân b ph t ti n theo quy nh t i kho n 1 i u này; ng th i doanh nghi p b o hi m còn b xem xét áp d ng bi n pháp ình ch ho t ng có th i h n ho c thu h p n i dung, ph m vi và a bàn ho t ng trong gi y phép thành l p và ho t ng i v i nghi p v b o hi m xe cơ gi i. i u 32. X ph t hành vi vi ph m quy nh v th i h n b o hi m 1. Ph t ti n 30.000.000 ng i v i doanh nghi p b o hi m; Ph t ti n 30.000.000 ng i v i T ng giám c (Giám c) và ngư i liên quan c a doanh nghi p b o hi m có hành vi không tuân th th i h n b o hi m quy nh t i kho n 1 i u 10 Ngh nh này. 2. Trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n ư c quy t nh x ph t, doanh nghi p b o hi m bu c ph i thu h i Gi y ch ng nh n b o hi m ã c p và th c hi n c p l i Gi y ch ng nh n b o hi m m i cho ch xe cơ gi i theo úng th i h n quy nh và áp d ng m c phí phù h p. 3. Trư ng h p tái ph m hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này, doanh nghi p b o hi m và các cá nhân b ph t ti n theo quy nh t i kho n 1 i u này; ng th i doanh nghi p b o hi m còn b xem xét áp d ng bi n pháp ình ch ho t ng có th i h n ho c thu h p n i dung, ph m vi và a bàn ho t ng trong Gi y phép thành l p và ho t ng i v i nghi p v b o hi m xe cơ gi i. i u 33. X ph t hành vi vi ph m quy nh v m c phí b o hi m
 15. 1. Ph t ti n t 50.000.000 ng n 70.000.000 ng i v i doanh nghi p b o hi m; ph t ti n t 50.000.000 ng n 70.000.000 ng i v i T ng giám c (Giám c) và ngư i liên quan c a doanh nghi p b o hi m có hành vi không tuân th m c phí b o hi m do B Tài chính quy nh. 2. Trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n ư c quy t nh x ph t, doanh nghi p b o hi m bu c ph i i u ch nh m c phí b o hi m trách nhi m dân s cho ch xe cơ gi i theo úng quy nh. 3. Trư ng h p tái ph m hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này, doanh nghi p b o hi m và các cá nhân b ph t ti n theo quy nh t i kho n 1 i u này; ng th i doanh nghi p b o hi m còn b xem xét áp d ng bi n pháp ình ch ho t ng có th i h n ho c thu h p n i dung, ph m vi và a bàn ho t ng trong gi y phép thành l p và ho t ng i v i nghi p v b o hi m xe cơ gi i. i u 34. X ph t hành vi vi ph m quy nh v m c trách nhi m b o hi m 1. Ph t ti n t 30.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i doanh nghi p b o hi m; ph t ti n t 30.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i T ng giám c (Giám c) và ngư i liên quan c a doanh nghi p b o hi m có hành vi không tuân th m c trách nhi m b o hi m do B Tài chính quy nh. 2. Trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n ư c quy t nh x ph t, doanh nghi p b o hi m bu c ph i i u ch nh l i m c trách nhi m b o hi m theo úng quy nh. 3. Trư ng h p tái ph m hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này, doanh nghi p b o hi m và các cá nhân b ph t ti n theo quy nh t i kho n 1 i u này; ng th i doanh nghi p b o hi m còn b xem xét áp d ng bi n pháp ình ch ho t ng có th i h n ho c thu h p n i dung, ph m vi và a bàn ho t ng trong gi y phép thành l p và ho t ng i v i nghi p v b o hi m xe cơ gi i. i u 35. X ph t các hành vi vi ph m quy nh v tr hoa h ng b o hi m, chi h tr i lý 1. Ph t ti n t 50.000.000 ng n 70.000.000 ng i v i doanh nghi p b o hi m; ph t ti n t 50.000.000 ng n 70.000.000 ng i v i T ng giám c (Giám c), K toán trư ng và ngư i liên quan c a doanh nghi p b o hi m có hành vi tr hoa h ng b o hi m không úng m c do B Tài chính quy nh. 2. Ph t ti n 70.000.000 ng i v i doanh nghi p b o hi m; ph t ti n 70.000.000 ng i v i T ng giám c (Giám c), K toán trư ng và ngư i liên quan c a doanh nghi p b o hi m th c hi n m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a. Tr hoa h ng b o hi m không úng i tư ng quy nh; b. Chi h tr i lý b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i theo quy nh t i kho n 4 i u 20 Ngh nh này.
 16. 3. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c quy t nh x ph t, doanh nghi p b o hi m bu c ph i thu h i toàn b s ti n ã chi sai do hành vi vi ph m các quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u này. 4. Trư ng h p tái ph m hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u này, doanh nghi p b o hi m và các cá nhân b ph t ti n theo quy nh t i kho n 1 ho c kho n 2 i u này; ng th i doanh nghi p b o hi m còn b xem xét áp d ng bi n pháp ình ch ho t ng có th i h n ho c thu h p n i dung, ph m vi và a bàn ho t ng trong Gi y phép thành l p và ho t ng i v i nghi p v b o hi m xe cơ gi i. i u 36. X ph t các hành vi vi ph m quy nh v khuy n m i 1. Ph t ti n 50.000.000 ng i v i doanh nghi p b o hi m, T ng giám c (Giám c), K toán trư ng và ngư i liên quan c a doanh nghi p b o hi m có hành vi vi ph m quy nh t i kho n 5 i u 20 Ngh nh này. 2. Trư ng h p tái ph m hành vi vi ph m kho n 1 i u này; doanh nghi p b o hi m và các cá nhân b ph t ti n theo quy nh t i kho n 1 i u này; ng th i doanh nghi p b o hi m còn b xem xét áp d ng bi n pháp ình ch ho t ng có th i h n ho c thu h p n i dung, ph m vi và a bàn ho t ng trong Gi y phép thành l p và ho t ng i v i nghi p v b o hi m xe cơ gi i. i u 37. X ph t các hành vi vi ph m quy nh v h y b h p ng b o hi m 1. Ph t ti n 20.000.000 ng i v i doanh nghi p b o hi m có hành vi t ý h y b h p ng b o hi m trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i không thu c các trư ng h p h y b h p ng b o hi m quy nh t i kho n 1 i u 11 Ngh nh này. 2. Trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n ư c quy t nh x ph t, doanh nghi p b o hi m bu c ph i khôi ph c l i h p ng b o hi m ã b h y b . i u 38. X ph t các hành vi vi ph m quy nh v gi i quy t b i thư ng b o hi m 1. Ph t ti n 10.000.000 ng i v i doanh nghi p b o hi m, T ng giám c (Giám c) và ngư i liên quan th c hi n gi i quy t b i thư ng không úng quy nh. 2. Ph t ti n t 30.000.000 ng n 70.000.000 ng i v i m t trong nh ng hành vi sau ây: a. Doanh nghi p b o hi m, T ng giám c (Giám c) và ngư i liên quan có hành vi yêu c u ngư i th hư ng quy n l i b o hi m tr thù lao, hay các quy n l i v t ch t khác trái pháp lu t trong quá trình gi i quy t b i thư ng, tr ti n b o hi m; b. Cá nhân, t ch c có hành vi tr c l i nh n ti n b i thư ng, tr ti n b o hi m; c. Cán b , nhân viên c a doanh nghi p b o hi m ng loã v i ngư i th hư ng quy n l i b o hi m gi i quy t b i thư ng b o hi m, tr ti n b o hi m trái pháp lu t vì m c ích v l i;
 17. d. Doanh nghi p b o hi m t ch i th c hi n nghĩa v b i thư ng b o hi m ã ư c giao k t. 3. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c quy t nh x ph t, doanh nghi p b o hi m bu c ph i b i thư ng úng theo quy nh. Cá nhân, t ch c bu c ph i hoàn tr toàn b s ti n ã thu ư c do hành vi vi ph m các quy nh t i các i m a, b và c kho n 2 i u này. 4. i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m a, c và d kho n 2 i u này, ngoài vi c b ph t ti n doanh nghi p b o hi m còn b xem xét áp d ng bi n pháp ình ch ho t ng có th i h n ho c thu h p n i dung, ph m vi và a bàn ho t ng trong Gi y phép thành l p và ho t ng i v i nghi p v b o hi m xe cơ gi i. i u 39. X ph t các hành vi vi ph m quy nh v h ch toán k toán 1. Ph t ti n 30.000.000 ng i v i doanh nghi p b o hi m; ph t ti n 10.000.000 ng i v i T ng giám c (Giám c), K toán trư ng và ngư i liên quan c a doanh nghi p b o hi m vi ph m kho n 10 i u 20 Ngh nh này. 2. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c quy t nh x ph t, doanh nghi p b o hi m bu c ph i th c hi n úng quy nh t i kho n 10 i u 20 Ngh nh này. i u 40. X ph t các hành vi vi ph m quy nh v óng góp Qu b o hi m xe cơ gi i 1. Ph t ti n 20.000.000 ng i v i doanh nghi p b o hi m; ph t ti n 20.000.000 ng i v i T ng giám c (Giám c) c a doanh nghi p b o hi m th c hi n m t trong các hành vi sau ây: a. óng Qu b o hi m xe cơ gi i không úng th i h n quy nh; b. óng Qu b o hi m xe cơ gi i không s ti n quy nh. 2. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c quy t nh x ph t, doanh nghi p b o hi m bu c ph i th c hi n óng s ti n vào Qu b o hi m xe cơ gi i theo quy nh. i u 41. X ph t các hành vi vi ph m quy nh v ch báo cáo, th ng kê 1. Ph t ti n 20.000.000 ng i v i doanh nghi p b o hi m; ph t ti n 20.000.000 ng i v i T ng giám c (Giám c), K toán trư ng c a doanh nghi p b o hi m th c hi n m t trong các hành vi vi ph m sau: a. Báo cáo th ng kê, báo cáo nghi p v không y n i dung, m u bi u ho c không úng th i h n theo quy nh; b. Không xây d ng và v n hành h th ng công ngh thông tin, cơ s d li u b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i theo th i h n do B Tài chính quy nh.
 18. 2. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c quy t nh x ph t, doanh nghi p b o hi m bu c ph i th c hi n báo cáo th ng kê, báo cáo nghi p v y n i dung, m u bi u theo quy nh; th c hi n k ho ch xây d ng và v n hành h th ng công ngh thông tin, cơ s d li u b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i theo th i h n do B Tài chính quy nh. 3. Trư ng h p tái ph m hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này, doanh nghi p b o hi m và các cá nhân b ph t ti n theo quy nh t i kho n 1 i u này, doanh nghi p b o hi m còn b xem xét áp d ng bi n pháp ình ch ho t ng có th i h n ho c thu h p n i dung, ph m vi và a bàn ho t ng trong Gi y phép thành l p và ho t ng i v i nghi p v b o hi m xe cơ gi i. M C 2. TH M QUY N VÀ TH T C X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH i u 42. Th m quy n x ph t 1. Thanh tra tài chính và thanh tra chuyên ngành liên quan thu c B Tài chính x ph t vi ph m hành chính v b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i i v i doanh nghi p b o hi m theo quy nh t i i u 38 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và i u 1 Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và theo quy nh t i Ngh nh này. 2. Công an nhân dân có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính v b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i i v i ch xe cơ gi i theo quy nh t i kho n 6 i u 1 Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và theo quy nh t i Ngh nh này. i u 43. Áp d ng quy nh c a pháp lu t liên quan v x lý vi ph m hành chính 1. Nguyên t c x ph t; th i hi u x ph t; trình t , th t c x ph t; vi c thu, n p ti n ph t ư c th c hi n theo các quy nh t i Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và các văn b n hư ng d n thi hành. 2. Các hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c kinh doanh b o hi m ã b x ph t theo quy nh t i Ngh nh này thì không b x ph t theo quy nh t i các văn b n pháp lu t v x ph t khác. Chương 5. I U KHO N THI HÀNH i u 44. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Ngh nh s 115/1997/N -CP ngày 17 tháng 12 năm 1997 c a Chính ph v ch b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i. i u 45. T ch c th c hi n
 19. 1. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Công an và các cơ quan liên quan hư ng d n thi hành Ngh nh này. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính QG; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTTH (5b).
Đồng bộ tài khoản