Nghị định số 104/2005/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
2
download

Nghị định số 104/2005/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 104/2005/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường, xã thuộc thị xã Hà Giang và huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 104/2005/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 104/2005/N -CP Hà N i, ngày 09 tháng 08 năm 2005 NGHN NNH V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH, THÀNH L P PHƯ NG, XÃ THU C THN XÃ HÀ GIANG VÀ HUY N MÈO V C, T NH HÀ GIANG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và U ban nhân dân t nh Hà Giang, NGHN NNH: i u 1. i u ch nh a gi i hành chính, thành l p phư ng, xã thu c th xã Hà Giang và huy n Mèo V c, t nh Hà Giang như sau: 1. Thành l p phư ng Ng c Hà thu c th xã Hà Giang trên cơ s 120,90 ha di n tích t nhiên và 2.399 nhân khNu c a xã Ng c ư ng, 117,20 ha di n tích t nhiên và 628 nhân khNu c a phư ng Tr n Phú. Phư ng Ng c Hà có 238,10 ha di n tích t nhiên và 3.027 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Ng c Hà: ông giáp xã Ng c ư ng; Tây giáp các phư ng Tr n Phú, Minh Khai; Nam giáp xã Ng c ư ng; B c giáp phư ng Quang Trung và xã Ng c ư ng. 2. i u ch nh 23 ha di n tích t nhiên và 90 nhân khNu c a xã Ng c ư ng thu c th xã Hà Giang v phư ng Quang Trung qu n lý. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính, thành l p phư ng Ng c Hà: - Xã Ng c ư ng còn l i 3.168,10 ha di n tích t nhiên và 3.130 nhân khNu. - Phư ng Tr n Phú còn l i 244,80 ha di n tích t nhiên và 6.462 nhân khNu. - Phư ng Quang Trung có 1.132 ha di n tích t nhiên và 3.623 nhân khNu. 3. Thành l p xã Niêm Tòng thu c huy n Mèo V c trên cơ s 2.013,75 ha di n tích t nhiên và 2.276 nhân khNu c a xã Niêm Sơn, 1.137,50 ha di n tích t nhiên và 1.380 nhân khNu c a xã Khâu Vai. Xã Niêm Tòng có 3.151,25 ha di n tích t nhiên và 3.656 nhân khNu.
  2. a gi i hành chính xã Niêm Tòng: ông giáp t nh Cao B ng; Tây giáp xã Niêm Sơn; Nam giáp t nh Cao B ng; B c giáp các xã Khâu Vai, Niêm Sơn. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p xã Niêm Tòng: - Xã Niêm Sơn còn l i 5.371,25 ha di n tích t nhiên và 3.716 nhân khNu. - Xã Khâu Vai còn l i 3.017,50 ha di n tích t nhiên và 4.588 nhân khNu. i u 2.Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3.U ban nhân dân t nh Hà Giang, B trư ng B N i v và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản