Nghị định số 105/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
70
lượt xem
6
download

Nghị định số 105/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 105/2003/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 105/2003/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 105/2003/N -CP Hà N i, ngày 17 tháng 9 năm 2003 NGH NH C A CHÍNH PH S 105/2003/N -CP NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 2003 QUY NH CHI TI T VÀ HƯ NG D N THI HÀNH M T S I U C A B LU T LAO NG V TUY N D NG VÀ QU N LÝ LAO NG NƯ C NGOÀI LÀM VI C T I VI T NAM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c B lu t Lao ng ngày 23 tháng 6 năm 1994; Lu t s a i, b sung m t s i uc aB lu t Lao ng ngày 02 tháng 4 năm 2002; Theo ngh c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, NGH NH: CHƯƠNG 1: QUY NH CHUNG i u 1. Doanh nghi p, cơ quan, t ch c t i Vi t Nam theo quy nh t i i u 132 c a B lu t Lao ng ư c thành l p và ho t ng theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam sau ây ư c tuy n lao ng nư c ngoài: 1. Doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t ; bao g m các lo i hình doanh nghi p ho t ng theo Lu t Doanh nghi p Nhà nư c, Lu t Doanh nghi p, Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. 2. Các nhà th u (th u chính, th u ph ) là t ch c kinh t có tư cách pháp nhân c a Vi t Nam ho c nư c ngoài nh n th u. 3. Các t ch c kinh doanh, d ch v thu c cơ quan hành chính nhà nư c, l c lư ng vũ trang, oàn th nhân dân, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i. 4. Văn phòng i di n, chi nhánh c a công ty nư c ngoài; Văn phòng i di n c a các t ch c: kinh t , thương m i, tài chính, ngân hàng, b o hi m, khoa h c k thu t, văn hóa, th thao, giáo d c, y t . 5. Các ơn v s nghi p c a Nhà nư c.
  2. 6. Các cơ s y t , văn hóa, giáo d c, ào t o, th thao. 7. Văn phòng d án nư c ngoài ho c qu c t t i Vi t Nam. 8. Chi nhánh t ch c lu t sư nư c ngoài ư c phép ho t ng t i Vi t Nam. 9. H p tác xã. Các doanh nghi p, cơ quan, t ch c nói trên sau ây g i chung là ngư i s d ng lao ng. i u 2. Ngư i lao ng nư c ngoài làm vi c cho ngư i s d ng lao ng quy nh t i i u 1 Ngh nh này là ngư i không có qu c t ch Vi t Nam theo Lu t Qu c t ch Vi t Nam. Chương 2: TUY N D NG VÀ QU N LÝ LAO NG NƯ C NGOÀI LÀM VI C T I VI T NAM i u 3. 1. Ngư i s d ng lao ng quy nh t i kho n 1 i u 1 Ngh nh này ư c tuy n lao ng nư c ngoài v i t l không quá 3% so v i s lao ng hi n có c a doanh nghi p, nhưng nhi u nh t không quá 50 ngư i, ít nh t cũng ư c tuy n 01 ngư i. 2. i v i nh ng ngư i s d ng lao ng quy nh t i các kho n 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 i u 1 Ngh nh này không quy nh t l lao ng nư c ngoài ư c tuy n d ng, nhưng mu n tuy n lao ng nư c ngoài ph i ư c s ch p thu n c a Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. i u 4. Ngư i s d ng lao ng ư c tuy n lao ng nư c ngoài khi ngư i lao ng nư c ngoài có các i u ki n sau: 1. 18 tu i tr lên. 2. Có s c kho phù h p v i yêu c u công vi c. 3. Có chuyên môn k thu t cao (bao g m: k sư ho c ngư i có trình tương ương k sư tr lên; ngh nhân nh ng ngành ngh truy n th ng), có nhi u kinh nghi m trong ngh nghi p, trong i u hành s n xu t, qu n lý ho c nh ng công vi c qu n lý mà lao ng Vi t Nam chưa áp ng ư c. 4. Không có ti n án, ti n s v t i xâm ph m an ninh qu c gia theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam; không có ti n án, ti n s v t i hình s khác; không thu c di n ang b truy c u trách nhi m hình s , ang ch p hành hình ph t, chưa ư c xoá án theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và pháp lu t nư c ngoài.
  3. 5. Có gi y phép lao ng i v i ngư i lao ng nư c ngoài làm vi c t i Vi t Nam t 03 (ba) tháng tr lên, do cơ quan nhà nư c có th m quy n c a Vi t Nam c p, tr các trư ng h p không ph i c p gi y phép lao ng quy nh t i kho n 1 i u 6 Ngh nh này. i u 5. H sơ, trình t tuy n lao ng nư c ngoài. 1. H sơ xin làm vi c: ngư i lao ng nư c ngoài n p 02 (hai) b h sơ cho ngư i s d ng lao ng, m t b h sơ do ngư i s d ng lao ng qu n lý và m t b h sơ ngư i s d ng lao ng làm th t c xin c p gi y phép lao ng. M i b h sơ bao g m: a) ơn xin làm vi c; b) Phi u lý l ch tư pháp do cơ quan có th m quy n c a nư c mà ngư i lao ng cư trú c p. Trư ng h p, ngư i nư c ngoài ã cư trú t i Vi t Nam t 06 (sáu) tháng tr lên thì ngoài phi u lý l ch tư pháp do cơ quan có th m quy n c a nư c ngoài c p còn ph i có phi u lý l ch tư pháp do S Tư pháp c a Vi t Nam nơi ngư i nư c ngoài ang cư trú c p; c) B n lý l ch t thu t c a ngư i nư c ngoài theo m u do B Lao ng - Thương binh và Xã h i quy nh và có dán nh; d) Gi y ch ng nh n s c kho ư c c p nư c ngoài. Trư ng h p, ngư i nư c ngoài ang cư trú Vi t Nam thì gi y ch ng nh n s c kho c p theo quy nh c a B Y t Vi t Nam; ) B n sao ch ng ch v trình chuyên môn, tay ngh c a ngư i nư c ngoài, bao g m: b ng t t nghi p i h c ho c trình tương ương tr lên, ho c gi y ch ng nh n v trình tay ngh c a ngư i lao ng nư c ngoài do cơ quan có th m quy n c p theo quy nh c a nư c ó. i v i ngư i lao ng nư c ngoài là ngh nhân nh ng ngành ngh truy n th ng ho c ngư i có kinh nghi m trong ngh nghi p, trong i u hành s n xu t, qu n lý mà không có ch ng ch thì ph i có b n nh n xét v trình chuyên môn, tay ngh và trình qu n lý ư c cơ quan có th m quy n c a nư c mà ngư i ó mang qu c t ch xác nh n; e) Ba nh m u (kích thư c 3cm x 4cm, u tr n, ch p chính di n, rõ m t, rõ hai tai, không eo kính), nh ch p không quá 01 (m t) năm. Các gi y t quy nh trong h sơ nêu trên do cơ quan, t ch c nư c ngoài c p ho c công ch ng, ch ng th c ph i ư c h p pháp hóa lãnh s theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và d ch ra ti ng Vi t; b n d ch, b n sao ph i ư c công ch ng theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 2. Th t c, trình t tuy n lao ng nư c ngoài: a) i v i ngư i s d ng lao ng: - Ngư i s d ng lao ng ph i ăng trên báo trung ương ho c a phương 03 (ba) s li n v nhu c u tuy n lao ng và thông báo y các yêu c u công vi c và các quy n l i c a ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng trong quá trình tuy n, khi làm vi c và khi thôi vi c.
  4. - Ngư i s d ng lao ng ph i làm th t c xin c p gi y phép lao ng cho ngư i lao ng nư c ngoài vào làm vi c t i Vi t Nam theo quy nh t i Ngh nh này, sau khi ngư i lao ng nư c ngoài n p h sơ có y các gi y t theo quy nh c a Ngh nh này. b) i v i ngư i lao ng nư c ngoài: Ngư i nư c ngoài mu n làm vi c t i Vi t Nam ph i nghiên c u y các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam mà ngư i s d ng lao ng cung c p; ng th i, ph i chu n b các gi y t c n thi t và th c hi n theo úng quy nh c a Ngh nh này. Ngư i nư c ngoài mu n làm vi c t i Vi t Nam ph i n p h sơ xin làm vi c quy nh t i kho n 1 i u này cho ngư i s d ng lao ng. c) Khi có gi y phép lao ng, ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng ph i ti n hành giao k t h p ng lao ng b ng văn b n (tr i tư ng ngư i lao ng nư c ngoài do phía nư c ngoài c vào Vi t Nam làm vi c), ngư i s d ng lao ng có trách nhi m g i b n sao h p ng lao ng ã giao k t v cơ quan ã c p gi y phép lao ng cho ngư i lao ng nư c ngoài ó. N i dung công vi c trong h p ng lao ng không ư c trái v i n i dung công vi c ghi trong gi y phép lao ng ã ư c c p. i u 6. C p gi y phép lao ng. 1. Ngư i lao ng nư c ngoài làm vi c cho doanh nghi p, cơ quan, t ch c t i Vi t Nam ph i có gi y phép lao ng, tr các i tư ng: - Ngư i lao ng nư c ngoài vào Vi t Nam làm vi c dư i 03 (ba) tháng ho c x lý trong trư ng h p kh n c p (trư ng h p kh n c p ư c quy nh là nh ng s c , tình hu ng k thu t, công ngh ph c t p n y sinh làm nh hư ng ho c có nguy cơ nh hư ng t i s n xu t, kinh doanh mà các chuyên gia Vi t Nam và các chuyên gia nư c ngoài hi n ang Vi t Nam không x lý ư c). Ngư i nư c ngoài là thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c, Phó T ng giám c, Giám c, Phó Giám c các doanh nghi p ư c thành l p theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và có tư cách pháp nhân. Ngư i nư c ngoài là Trư ng Văn phòng i di n, Trư ng Chi nhánh t i Vi t Nam. Lu t sư nư c ngoài ã ư c B Tư pháp c p gi y phép hành ngh Lu t sư t i Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t. 2. S Lao ng - Thương binh và Xã h i t nh, thành ph tr c thu c trung ương c p gi y phép lao ng cho ngư i lao ng nư c ngoài theo m u do B Lao ng - Thương binh và Xã h i quy nh. 3. H sơ xin c p gi y phép lao ng, g m:
  5. Văn b n ngh c p gi y phép lao ng c a ngư i s d ng lao ng theo m u do B Lao ng - Thương binh và Xã h i quy nh. H sơ xin làm vi c c a ngư i lao ng nư c ngoài (quy nh t i kho n 1 i u 5 Ngh nh này). 4. Th i h n c a gi y phép lao ng: th i h n c a gi y phép lao ng ư c c p theo th i h n c a h p ng lao ng ( i v i i tư ng giao k t h p ng lao ng) ho c theo quy t nh c a phía nư c ngoài c ngư i lao ng sang Vi t Nam làm vi c, nhưng không quá 36 tháng. 5. i v i các i tư ng không ph i c p gi y phép lao ng quy nh t i kho n 1 i u này thì ngư i s d ng lao ng có trách nhi m báo cáo v i S Lao ng - Thương binh và Xã h i a phương (nơi doanh nghi p, cơ quan, t ch c óng tr s chính) danh sách trích ngang v ngư i nư c ngoài, bao g m: h tên, tu i, qu c t ch, s h chi u, ngày b t u và ngày k t thúc làm vi c, công vi c m nh n c a ngư i nư c ngoài. Báo cáo trư c 07 (b y) ngày khi ngư i lao ng nư c ngoài b t u làm vi c. i v i ngư i nư c ngoài vào Vi t Nam làm vi c th c hi n các lo i h p ng (tr h p ng lao ng) gi a doanh nghi p, cơ quan, t ch c Vi t Nam v i doanh nghi p, cơ quan, t ch c nư c ngoài thì doanh nghi p, cơ quan, t ch c Vi t Nam cũng th c hi n vi c báo cáo như i v i ngư i nư c ngoài vào làm vi c cho doanh nghi p, cơ quan, t ch c t i Vi t Nam v i th i h n làm vi c dư i 03 (ba) tháng. i u 7. Gia h n gi y phép lao ng. 1. Gia h n gi y phép lao ng trong trư ng h p ngư i s d ng lao ng ã có k ho ch và ang ti n hành ào t o ngư i lao ng Vi t Nam thay th cho công vi c mà ngư i lao ng nư c ngoài ang m nh n, nhưng ngư i lao ng Vi t Nam chưa thay th ư c. Không gia h n gi y phép lao ng cho ngư i lao ng nư c ngoài b x lý k lu t lao ng theo quy nh t i i m b, i m c, kho n 1 i u 84 c a B Lu t Lao ng ã ư c s a i, b sung. 2. H sơ xin gia h n gi y phép lao ng: a) Ngư i s d ng lao ng làm ơn xin gia h n gi y phép lao ng theo quy nh c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. Trong ó ph i nêu rõ lý do chưa ào t o ư c ngư i Vi t Nam thay th , h tên nh ng ngư i Vi t Nam ã và ang ào t o, kinh phí ào t o, th i gian ào t o, a i m ào t o thay th ngư i lao ng nư c ngoài. b) B n sao h p ng lao ng ho c văn b n c a phía nư c ngoài c ngư i nư c ngoài ti p t c làm vi c Vi t Nam (có xác nh n c a ngư i s d ng lao ng). c) Gi y phép lao ng ã ư c c p. 3. Th i h n gia h n c a gi y phép lao ng: Th i h n gia h n c a gi y phép lao ng ph thu c vào th i gian làm vi c ti p c a ngư i lao ng nư c ngoài cho ngư i s d ng lao ng ư c xác nh trong h p ng lao ng ho c văn
  6. b n c a phía nư c ngoài c ngư i nư c ngoài ti p t c làm vi c Vi t Nam, th i h n gia h n t i a là 36 (ba mươi sáu) tháng. i v i các trư ng h p h t th i h n gia h n l n th nh t, mà v n chưa ào t o ư c ngư i lao ng Vi t Nam thay th thì gi y phép lao ng ư c ti p t c gia h n n u ư c s ch p thu n c a Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi doanh nghi p, cơ quan, t ch c óng tr s chính. i u 8. Gi y phép lao ng ư c c p l i trong trư ng h p b m t ho c b h ng: 1. Ngư i lao ng nư c ngoài ph i làm ơn xin c p l i gi y phép lao ng và nêu rõ lý do b m t ho c b h ng, có xác nh n c a ngư i s d ng lao ng g i v S Lao ng - Thương binh và Xã h i ã c p gi y phép lao ng và kèm theo gi y phép lao ng b h ng. 2. Gi y phép lao ng ư c c p l i cho ngư i lao ng nư c ngoài úng như gi y phép lao ng ã ư c c p. i u 9. Gi y phép lao ng h t hi u l c trong các trư ng h p sau: 1. Gi y phép lao ng h t th i h n. 2. H p ng lao ng ch m d t trư c th i h n. 3. Công vi c trong h p ng lao ng không úng v i công vi c ã ngh xin c p gi y phép lao ng. 4. Gi y phép lao ng b cơ quan Nhà nư c có th m quy n thu h i do vi ph m pháp lu t Vi t Nam. 5. Doanh nghi p, cơ quan, t ch c ch m d t ho t ng. 6. Ngư i lao ng nư c ngoài b ph t tù giam, ch t ho c m t tích theo tuyên b c a Tòa án. i u 10. S d ng gi y phép lao ng. 1. Ngư i lao ng nư c ngoài gi gi y phép lao ng ã ư c c p khi gi y phép ang còn hi u l c. Trong th i h n 03 (ba) ngày, trư c ngày gi y phép lao ng h t hi u l c, ngư i lao ng nư c ngoài ph i n p gi y phép lao ng cho ngư i s d ng lao ng; ngư i s d ng lao ng có trách nhi m nh n gi y phép lao ng và trong th i gian 07 (b y) ngày, k t ngày nh n ư c gi y phép lao ng, ngư i s d ng lao ng ph i n p l i cho cơ quan ã c p gi y phép lao ng. 2. Ngư i lao ng nư c ngoài ph i xu t trình gi y phép lao ng theo yêu c u c a cơ quan Nhà nư c có th m quy n. Chương 3: THANH TRA, KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M
  7. i u 11. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân các c p có trách nhi m ki m tra, thanh tra vi c th c hi n các quy nh c a B lu t Lao ng và Ngh nh này. i u 12. Doanh nghi p, cơ quan, t ch c và cá nhân có thành tích trong vi c th c hi n các quy nh c a B lu t Lao ng và Ngh nh này ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. i u 13. Doanh nghi p, cơ quan, t ch c và cá nhân có hành vi vi ph m các quy nh t i B lu t Lao ng, Ngh nh này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. i u 14. Ngư i lao ng nư c ngoài ang làm vi c t i các doanh nghi p, cơ quan, t ch c Vi t Nam mà chưa ư c c p gi y phép lao ng thì ph i làm th t c xin c p gi y phép lao ng theo quy nh t i i u 6 Ngh nh này. Sau 06 (sáu) tháng k t ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành, n u ngư i lao ng nư c ngoài không có gi y phép lao ng thì S Lao ng - Thương binh và Xã h i ngh B trư ng B Công an ra quy t nh tr c xu t kh i Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 15. B Lao ng - Thương binh và Xã h i và các B , ngành có liên quan trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh nh này. i u 16. B Tài chính có trách nhi m hư ng d n m c thu, ch thu, n p, qu n lý và s d ng l phí c p gi y phép lao ng cho ngư i nư c ngoài làm vi c t i Vi t Nam. i u 17. Trách nhi m c a S Lao ng - Thương binh và Xã h i: 1. Ti p nh n và lưu tr h sơ xin c p gi y phép lao ng, h sơ xin gia h n gi y phép lao ng và h sơ xin c p l i gi y phép lao ng. 2. Trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l xin c p gi y phép lao ng, xin gia h n gi y phép lao ng và xin c p l i gi y phép lao ng c a ngư i s d ng lao ng, S Lao ng - Thương binh và Xã h i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i c p gi y phép lao ng, gia h n gi y phép lao ng và c p l i gi y phép lao ng. Trư ng h p, không c p gi y phép lao ng, không gia h n gi y phép lao ng và không c p l i gi y phép lao ng ph i tr l i b ng văn b n và nêu rõ lý do. 3. Theo dõi, t ng h p và báo cáo tình hình lao ng nư c ngoài làm vi c các doanh nghi p, cơ quan, t ch c trên a bàn qu n lý. 4. Ki m tra, thanh tra vi c th c hi n các quy nh c a B lu t Lao ng và Ngh nh này.
  8. 5. Thu h i gi y phép lao ng ã h t hi u l c. i u 18. Trách nhi m c a ngư i s d ng lao ng: 1. Th c hi n úng các quy nh c a pháp lu t lao ng Vi t Nam và các quy nh pháp lu t khác có liên quan c a Vi t Nam. 2. Làm các th t c xin c p gi y phép lao ng, gia h n gi y phép lao ng và c p l i gi y phép lao ng cho ngư i lao ng nư c ngoài và n p l phí c p gi y phép lao ng theo quy nh c a B Tài chính. 3. Th c hi n y h p ng lao ng ã giao k t v i ngư i lao ng nư c ngoài. 4. Nh n gi y phép lao ng ã h t hi u l c c a ngư i lao ng nư c ngoài và n p l i cho cơ quan ã c p gi y phép lao ng ó. 5. Qu n lý h sơ xin làm vi c c a ngư i lao ng nư c ngoài, ng th i ph i b sung các gi y t liên quan n ngư i lao ng nư c ngoài. 6. Qu n lý ngư i lao ng nư c ngoài làm vi c t i doanh nghi p, cơ quan, t ch c. 7. Báo cáo tình hình s d ng lao ng nư c ngoài theo quy nh c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. i u 19. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Ngh nh s 58/CP ngày 03 tháng 10 năm 1996 và Ngh nh s 169/1999/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 1999 c a Chính ph v vi c c p gi y phép lao ng cho ngư i nư c ngoài làm vi c t i các doanh nghi p, t ch c Vi t Nam. i v i nh ng ngư i lao ng nư c ngoài ã ư c c p gi y phép lao ng và ang còn hi u l c tính n ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành, thì gi y phép lao ng ó v n còn hi u l c và không ph i i gi y phép lao ng m i. i u 20. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản