Nghị định số 105/2008/NĐ-CP về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng do Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
41
lượt xem
4
download

Nghị định số 105/2008/NĐ-CP về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng do Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 105/2008/NĐ-CP về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 105/2008/NĐ-CP về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng do Chính phủ ban hành

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 105/2008/N -CP Hà N i, ngày 16 tháng 09 năm 2008 NGHN NNH QUY NNH M C TR C P, PH C P ƯU ÃI I V I NGƯ I CÓ CÔNG V I CÁCH M NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh ưu ãi ngư i có công v i cách m ng ngày 29 tháng 6 năm 2005 và Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh ưu ãi ngư i có công v i cách m ng ngày 21 tháng 6 năm 2007; Xét ngh c a B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i, NGHN NNH: i u 1. Quy nh m c chu n xác nh m c tr c p, ph c p ưu ãi iv i ngư i có công v i cách m ng và các m c tr c p, ph c p 1. M c chuNn xác nh các m c tr c p, ph c p ưu ãi i v i ngư i có công v i cách m ng theo quy nh t i Ngh nh này là 650.000 ng. 2. Ban hành kèm theo Ngh nh này các b ng m c tr c p, ph c p ưu ãi iv i t ng i tư ng ngư i có công v i cách m ng, bao g m: a) B ng s 1: m c tr c p, ph c p ưu ãi i v i ngư i có công v i cách m ng; b) B ng s 2: m c tr c p thương t t i v i thương binh, ngư i hư ng chính sách như thương binh; c) B ng s 3: m c tr c p thương t t i v i thương binh lo i B. i u 2. Kinh phí th c hi n Ngân sách nhà nư c b o m kinh phí th c hi n ch tr c p, ph c p quy nh t i Ngh nh này. i u 3. Hi u l c thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo.
  2. 2. Ngh nh này thay th Ngh nh s 07/2008/N -CP ngày 21 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy nh v m c tr c p, ph c p ưu ãi i v i ngư i có công v i cách m ng. 3. Các kho n tr c p, ph c p ưu ãi quy nh t i Ngh nh này ư c th c hi n k t ngày 01 tháng 10 năm 2008. i u 4. Trách nhi m thi hành 1. B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i ch u trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh nh này. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các Phó Ch nhi m; các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KGVX (6b). B NG S 1 M C TR C P, PH C P ƯU ÃI I V I NGƯ I CÓ CÔNG V I CÁCH M NG (Ban hành kèm theo Ngh nh s 105/2008/N -CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 c a Chính ph ) ơn v tính: nghìn ng A. M c tr c p, ph c p ưu ãi hàng tháng: TT i tư ng ngư i có công M c tr c p, ph c p t 01/10/2008
  3. (m c chu n 650.000 ) Tr c p Ph c p 1 Ngư i ho t ng cách m ng trư c ngày 01 tháng 01 năm 1945: 731 124/thâm - Di n thoát ly niên - Di n không thoát ly 1.240 - Tr c p ti n tu t i v i thân nhân c a ngư i ho t ng 649 cách m ng trư c ngày 01 tháng 01 năm 1945 t tr n - Tr c p tu t nuôi dư ng i v i thân nhân c a ngư i ho t 1.095 ng cách m ng trư c ngày 01 tháng 01 năm 1945 t tr n 2 - Ngư i ho t ng cách m ng t ngày 01 tháng 01 năm 676 1945 n trư c T ng kh i nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 - Tr c p ti n tu t i v i thân nhân c a ngư i ho t ng 366 cách m ng t ngày 01 tháng 01 năm 1945 n trư c T ng kh i nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 t tr n - Tr c p tu t nuôi dư ng i v i thân nhân c a ngư i ho t 767 ng cách m ng t ngày 01 tháng 01 năm 1945 n trư c T ng kh i nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 t tr n 3 Thân nhân li t sĩ: - Tr c p ti n tu t i v i thân nhân c a 1 li t sĩ 649 - Tr c p ti n tu t i v i thân nhân c a 2 li t sĩ tr lên 1.167 - Tr c p tu t nuôi dư ng i v i thân nhân li t sĩ 1.167 4 Bà m Vi t Nam anh hùng 1.167 547 5 Anh hùng L c lư ng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao 547 ng trong kháng chi n 6 - Thương binh, ngư i hư ng chính sách như thương binh B ng s 2 (sau ây g i chung là thương binh) - Thương binh lo i B B ng s 3 - Thương binh, thương binh lo i B suy gi m kh năng lao 328 ng t 81% tr lên - Thương binh, thương binh lo i B suy gi m kh năng lao 672 ng t 81% tr lên có v t thương c bi t n ng - Ngư i ph c v thương binh, thương binh lo i B gia ình: + Suy gi m kh năng lao ng t 81% tr lên 649 + Suy gi m kh năng lao ng t 81% tr lên có v t thương 840 c bi t n ng
  4. - Tr c p ti n tu t i v i thân nhân c a thương binh, 366 thương binh lo i B suy gi m kh năng lao ng t 61% tr lên t tr n - Tr c p tu t nuôi dư ng i v i thân nhân c a thương 767 binh, thương binh lo i B suy gi m kh năng lao ng t 61% tr lên t tr n 7 - B nh binh: + Suy gi m kh năng lao ng t 41% - 50% 683 + Suy gi m kh năng lao ng t 51% - 60% 850 + Suy gi m kh năng lao ng t 61% - 70% 1.083 + Suy gi m kh năng lao ng t 71% - 80% 1.250 + Suy gi m kh năng lao ng t 81% - 90% 1.497 + Suy gi m kh năng lao ng t 91% - 100% 1.665 + B nh binh suy gi m kh năng lao ng t 81% tr lên 328 + B nh binh suy gi m kh năng lao ng t 81% tr lên có 649 b nh t t c bi t n ng - Ngư i ph c v b nh binh gia ình: + Suy gi m kh năng lao ng t 81% tr lên 649 + Suy gi m kh năng lao ng t 81% tr lên có b nh t t 840 c bi t n ng - Tr c p ti n tu t i v i thân nhân c a b nh binh suy 366 gi m kh năng lao ng t 61% tr lên t tr n - Tr c p tu t nuôi dư ng i v i thân nhân c a b nh binh 767 suy gi m kh năng lao ng t 61% tr lên t tr n 8 - Ngư i ho t ng kháng chi n b nhi m ch t c hóa h c: + B m c b nh suy gi m kh năng lao ng t 81% tr lên 1.083 + B m c b nh suy gi m kh năng lao ng t 80% tr 683 xu ng + Thương binh, thương binh lo i B, b nh binh, ngư i 683 hư ng ch m t s c lao ng b nhi m ch t c hóa h c - Con còn s ng c a ngư i ho t ng kháng chi n b nhi m ch t c hóa h c: + B d d ng, d t t n ng, không t l c ư c trong sinh ho t 649 + B d d ng, d t t, suy gi m kh năng t l c trong sinh 366 ho t 9 - Ngư i có công giúp cách m ng trư c Cách m ng tháng 8 năm 1945: + Tr c p hàng tháng 649 + Tr c p nuôi dư ng 1.095
  5. - Ngư i có công giúp cách m ng trong kháng chi n: + Tr c p hàng tháng 384 + Tr c p nuôi dư ng 858 10 - Tr c p ưu ãi hàng tháng t i các trư ng ào t o, trư ng ph thông dân t c n i trú: + Anh hùng L c lư ng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao 649 ng trong kháng chi n; thương binh, thương binh lo i B; con li t sĩ; con c a ngư i ho t ng cách m ng trư c ngày 01 tháng 01 năm 1945; con c a ngư i ho t ng cách m ng t ngày 01 tháng 01 năm 1945 n trư c T ng kh i nghĩa tháng Tám năm 1945; con Anh hùng L c lư ng Vũ trang nhân dân; con Anh hùng Lao ng trong kháng chi n; con thương binh, thương binh lo i B, b nh binh m t s c lao ng t 61% tr lên; con b d d ng, d t t n ng, không t l c ư c trong sinh ho t c a ngư i ho t ng kháng chi n nhi m ch t c hóa h c. + Con thương binh, thương binh lo i B, b nh binh m t s c 329 lao ng dư i 61%; con b d d ng, d t t, suy gi m kh năng t l c trong sinh ho t c a ngư i ho t ng kháng chi n nhi m ch t c hóa h c. B. M c tr c p ưu ãi m t l n: TT i tư ng ngư i có công M c tr c p t 01/10/2008 (m c chu n 650.000 ) 1. - Tr c p m t l n khi báo t li t sĩ 20 l n m c chuNn - Chi phí báo t 1.000 2 - Anh hùng l c lư ng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao 20 l n m c chuNn ng trong kháng chi n ch t trư c ngày 01 tháng 01 năm 1995 - Bà m Vi t Nam anh hùng, Anh hùng L c lư ng vũ trang 20 l n m c chuNn nhân dân, Anh hùng Lao ng trong kháng chi n ư c truy t ng 3 Ngư i b thương suy gi m kh năng lao ng t 5% - 20%: - Suy gi m kh năng lao ng t 5% - 10% 4 l n m c chuNn - Suy gi m kh năng lao ng t 11% - 15% 6 l n m c chuNn - Suy gi m kh năng lao ng t 16% - 20% 8 l n m c chuNn 4 Ngư i tham gia kháng chi n b ch b t tù, ày: - Th i gian b ch b t tù dư i 1 năm 500 - Th i gian b ch b t tù t 1 năm n dư i 3 năm 1.000
  6. - Th i gian b ch b t tù t 3 năm n dư i 5 năm 1.500 - Th i gian b ch b t tù t 5 năm n dư i 10 năm 2.000 - Th i gian b ch b t tù t 10 năm tr lên 2.500 5 Ngư i ho t ng kháng chi n (Tr c p tính theo thâm niên kháng chi n) 120/1 thâm niên 6 Ngư i có công giúp cách m ng ư c t ng Huy chương 1.000 Kháng chi n và ngư i có công giúp cách m ng trong gia ình ư c t ng Huy chương Kháng chi n 7 Tr c p i v i thân nhân ngư i có công v i cách m ng ch t trư c ngày 01 tháng 01 năm 1995: - Thân nnân c a ngư i ho t ng cách m ng, ho t ng 1.000 kháng chi n b ch b t tù, ày - Thân nhân c a ngư i ho t ng kháng chi n ư c t ng 1.000 Huân chương, Huy chương 8 Tr c p ưu ãi i v i con c a ngư i có công v i cách m ng theo quy nh c a Pháp l nh Ưu ãi ngư i có công v i cách m ng ang h c t i: - Cơ s giáo d c m m non 200 - Cơ s giáo d c ph thông 250 - Cơ s giáo d c ngh nghi p, i h c, ph thông dân t c 300 n i trú 9 B o hi m y t b ng 3% ti n lương t i thi u chung 10 Mai táng phí Như quy nh c a pháp lu t b o hi m xã h i B NG S 2 M C TR C P THƯƠNG T T I V I THƯƠNG BINH, NGƯ I HƯ NG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH (Ban hành kèm theo Ngh nh s 105/2008/N -CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 c a Chính ph ) M c chu n 650.000 ng ơn v tính: ng STT T l suy gi m kh M c tr c p STT T l suy gi m M c tr c p năng lao ng kh năng lao ng
  7. 1 21% 438.000 41 61% 1.272.000 2 22% 459.000 42 62% 1.293.000 3 23% 480.000 43 63% 1.314.000 4 24% 501.000 44 64% 1.335.000 5 25% 522.000 45 65% 1.356.000 6 26% 542.000 46 66% 1.377.000 7 27% 563.000 47 67% 1.398.000 8 28% 584.000 48 68% 1.418.000 9 29% 605.000 49 69% 1.439.000 10 30% 626.000 50 70% 1.460.000 11 31% 647.000 51 71% 1.481.000 12 32% 668.000 52 72% 1.502.000 13 33% 688.000 53 73% 1.523.000 14 34% 709.000 54 74% 1.544.000 15 35% 730.000 55 75% 1.565.000 16 36% 751.000 56 76% 1.585.000 17 37% 772.000 57 77% 1.606.000 18 38% 793.000 58 78% 1.627.000 19 39% 814.000 59 79% 1.648.000 20 40% 834.000 60 80% 1.669.000 21 41% 855.000 61 81% 1.690.000 22 42% 876.000 62 82% 1.711.000 23 43% 897.000 63 83% 1.731.000 24 44% 918.000 64 84% 1.752.000 25 45% 939.000 65 85% 1.773.000 26 46% 960.000 66 86% 1.794.000 27 47% 980.000 67 87% 1.815.000 28 48% 1.001.000 68 88% 1.836.000 29 49% 1.022.000 69 89% 1.857.000 30 50% 1.043.000 70 90% 1.877.000 31 51% 1.064.000 71 91% 1.898.000 32 52% 1.085.000 72 92% 1.919.000 33 53% 1.106.000 73 93% 1.940.000
  8. 34 54% 1.126.000 74 94% 1.961.000 35 55% 1.147.000 75 95% 1.982.000 36 56% 1.168.000 76 96% 2.003.000 37 57% 1.189.000 77 97% 2.023.000 38 58% 1.210.000 78 98% 2.044.000 39 59% 1.231.000 79 99% 2.065.000 40 60% 1.252.000 80 100% 2.086.000 B NG S 3 M C TR C P THƯƠNG T T I V I THƯƠNG BINH LO I B (Ban hành kèm theo Ngh nh s 105/2008/N -CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 c a Chính ph ) M c chu n 650.000 ng ơn v tính: ng STT T l suy gi m M c tr c p STT T l suy gi m M c tr c p kh năng lao kh năng lao ng ng 1 21% 350.000 41 61% 1.016.000 2 22% 367.000 42 62% 1.033.000 3 23% 383.000 43 63% 1.050.000 4 24% 400.000 44 64% 1.066.000 5 25% 417.000 45 65% 1.083.000 6 26% 433.000 46 66% 1.100.000 7 27% 450.000 47 67% 1.116.000 8 28% 466.000 48 68% 1.133.000 9 29% 483.000 49 69% 1.150.000 10 30% 500.000 50 70% 1.166.000 11 31% 516.000 51 71% 1.183.000 12 32% 533.000 52 72% 1.200.000 13 33% 550.000 53 73% 1.216.000 14 34% 566.000 54 74% 1.233.000 15 35% 583.000 55 75% 1.250.000
  9. 16 36% 600.000 56 76% 1.266.000 17 37% 616.000 57 77% 1.283.000 18 38% 633.000 58 78% 1.299.000 19 39% 650.000 59 79% 1.316.000 20 40% 666.000 60 80% 1.333.000 21 41% 683.000 61 81% 1.349.000 22 42% 700.000 62 82% 1.366.000 23 43% 716.000 63 83% 1.383.000 24 44% 733.000 64 84% 1.399.000 25 45% 750.000 65 85% 1.416.000 26 46% 766.000 66 86% 1.433.000 27 47% 783.000 67 87% 1.499.000 28 48% 800.000 68 88% 1.466.000 29 49% 816.000 69 89% 1.483.000 30 50% 833.000 70 90% 1.499.000 31 51% 850.000 71 91% 1.516.000 32 52% 866.000 72 92% 1.533.000 33 53% 883.000 73 93% 1.549.000 34 54% 900.000 74 94% 1.566.000 35 55% 916.000 75 95% 1.583.000 36 56% 933.000 76 96% 1.599.000 37 57% 950.000 77 97% 1.616.000 38 58% 966.000 78 98% 1.633.000 39 59% 983.000 79 99% 1.649.000 40 60% 1.000.000 80 100% 1.666.000

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản