Nghị định số 107/2007/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
110
lượt xem
18
download

Nghị định số 107/2007/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 107/2007/NĐ-CP về cư trú do Chính Phủ ban hành, để quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật cư trú.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 107/2007/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 107/2007/N -CP Hà N i, ngày 25 tháng 06 năm 2007 NGH Đ NH QUY NNH CHI TI T VÀ HƯ NG D N THI HÀNH M T S I U C A LU T CƯ TRÚ CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Cư trú ngày 29 tháng 11 năm 2006; Xét ngh c a B trư ng B Công an, NGHN NNH: i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành kho n 2 i u 8, i u 12 và kho n 1 i u 20 c a Lu t Cư trú v trách nhi m c a cơ quan, t ch c, cá nhân trong phát hi n, ngăn ng a vi c l m d ng quy nh v h khNu làm h n ch quy n, l i ích h p pháp c a công dân; nơi cư trú c a công dân; th i h n ăng ký thư ng trú; i u ki n ăng ký thư ng trú t i thành ph tr c thu c Trung ương. i u 2. i tư ng áp d ng Ngh nh này áp d ng i v i cơ quan, t ch c, h gia ình, công dân Vi t Nam, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài v n còn qu c t ch Vi t Nam tr v Vi t Nam sinh s ng. i u 3. Nghiêm c m các hành vi l m d ng quy nh v h kh u làm h n ch quy n, l i ích h p pháp c a công dân 1. Quy nh v h khNu theo Lu t Cư trú bao g m các n i dung sau ây: a) ăng ký, qu n lý thư ng trú; b) ăng ký, qu n lý t m trú; c) Thông báo lưu trú; d) Khai báo t m v ng.
  2. 2. Các hành vi l m d ng quy nh v h khNu làm h n ch quy n, l i ích h p pháp c a công dân b nghiêm c m, g m: a) Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, văn b n khác liên quan n quy nh v h khNu mà làm h n ch quy n, l i ích h p pháp c a công dân; b) Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, văn b n khác liên quan n quy nh v h khNu trái v i quy nh c a Lu t Cư trú và các văn b n hư ng d n Lu t Cư trú; c) Ban hành quy nh h n ch quy n t do cư trú c a công dân trái thNm quy n, trình t , th t c do pháp lu t quy nh; d) ưa ra các quy nh v h khNu làm i u ki n h n ch quy n và l i ích h p pháp c a công dân trái v i quy nh c a pháp lu t; ) C ý gi i quy t ho c t ch i gi i quy t các yêu c u v h khNu c a công dân trái quy nh c a pháp lu t cư trú, làm h n ch quy n, l i ích h p pháp c a công dân. 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân các c p có trách nhi m: a) Ki m tra, rà soát các văn b n quy ph m pháp lu t và các văn b n khác trong lĩnh v c qu n lý c a mình liên quan n quy nh v h khNu s a i, bãi b ho c ki n ngh cơ quan có thNm quy n s a i, bãi b nh ng n i dung trái v i Lu t Cư trú và các văn b n hư ng d n Lu t Cư trú làm h n ch quy n, l i ích h p pháp c a công dân; b) Khi ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t, văn b n khác thu c thNm quy n có liên quan n quy nh v h khNu ph i m b o úng v i Lu t Cư trú và các văn b n hư ng d n Lu t Cư trú; không ư c làm h n ch quy n, l i ích h p pháp c a công dân; c) Ch o, ki m tra, giám sát các cơ quan, t ch c, cá nhân thu c quy n qu n lý trong vi c th c hi n Lu t Cư trú và các văn b n hư ng d n Lu t Cư trú. K p th i phát hi n và x lý nghiêm i v i nh ng cơ quan, t ch c, cá nhân thu c quy n qu n lý có hành vi l m d ng quy nh v h khNu làm h n ch quy n l i ích h p pháp c a công dân. 4. Công dân có quy n phát hi n, thông báo k p th i và giúp cơ quan có thNm quy n trong vi c ngăn ch n, x lý các hành vi l m d ng quy nh v h khNu làm h n ch quy n, l i ích h p pháp c a công dân. i u 4. Nơi cư trú c a công dân 1. Nơi cư trú c a công dân là ch h p pháp mà ngư i ó thư ng xuyên sinh s ng. Nơi cư trú c a công dân là nơi thư ng trú ho c nơi t m trú. Ch h p pháp có th thu c quy n s h u, s d ng c a công dân ho c ư c cơ quan, t ch c, cá nhân cho thuê, cho mư n, cho nh theo quy nh c a pháp lu t.
  3. 2. Trư ng h p không xác nh ư c nơi cư trú c a công dân theo quy nh t i kho n 1 i u này, thì nơi cư trú c a công dân là nơi ngư i ó ang sinh s ng và có xác nh n c a Công an xã, phư ng, th tr n. 3. Ch h p pháp bao g m: a) Nhà ; b) Tàu, thuy n, phương ti n khác nh m m c ích và ph c v sinh ho t c a h gia ình, cá nhân; c) Nhà khác không thu c i m a, i m b kho n này nhưng ư c s d ng nh m m c ích và ph c v sinh ho t c a h gia ình, cá nhân. 4. Không ăng ký thư ng trú khi công dân chuy n n ch m i, thu c m t trong các trư ng h p sau ây: a) Ch n m trong a i m c m, khu v c c m xây d ng ho c l n chi m m c gi i b o v công trình h t ng k thu t, di tích l ch s , văn hóa ã ư c x p h ng; b) Ch mà toàn b di n tích nhà n m trên t l n chi m trái phép; c) Ch ã có quy t nh thu h i t c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ch là nhà mà m t ph n ho c toàn b di n tích ang có tranh ch p, khi u n i liên quan n quy n s h u, s d ng nhưng chưa ư c gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t (tr trư ng h p nh ng ngư i có quan h là ông, bà n i, ngo i, cha, m , v , ch ng, con chuy n n v i nhau); d) Ch b kê biên, t ch thu thi hành án, trưng mua theo quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; ) Ch là nhà ã có quy t nh phá d c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. i u 5. Gi y t ch ng minh ch h p pháp 1. Gi y t ch ng minh ch h p pháp ăng ký thư ng trú là m t trong các gi y t sau ây: a) Gi y t ch ng minh ch h p pháp thu c quy n s h u c a công dân là m t trong các gi y t sau ây: - Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà ho c gi y t v quy n s h u nhà do cơ quan có thNm quy n c p qua các th i kỳ; - Gi y t v quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t v t ai ( ã có nhà trên t ó); - Gi y phép xây d ng theo quy nh c a pháp lu t v xây d ng ( i v i trư ng h p ph i c p gi y phép);
  4. - H p ng mua bán nhà thu c s h u nhà nư c ho c gi y t v hoá giá thanh lý nhà thu c s h u nhà nư c; - H p ng mua nhà ho c gi y t ch ng minh vi c ã bàn giao nhà , ã nh n nhà c a doanh nghi p có ch c năng kinh doanh nhà u tư xây d ng bán; - Gi y t v mua, bán, t ng, cho, i, nh n th a k nhà có công ch ng ho c ch ng th c c a y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i t t là y ban nhân dân c p xã); - Gi y t v giao t ng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà i oàn k t, c p nhà , t cho cá nhân, h gia ình di dân theo k ho ch c a Nhà nư c ho c các i tư ng khác; - Gi y t c a Toà án ho c cơ quan hành chính nhà nư c có thNm quy n gi i quy t cho ư c s h u nhà ã có hi u l c pháp lu t; - Gi y t có xác nh n c a y ban nhân dân c p xã v nhà , t không có tranh ch p quy n s h u nhà , quy n s d ng t n u không có m t trong các gi y t nêu trên; - Gi y t ch ng minh v ăng ký tàu, thuy n, phương ti n khác thu c quy n s h u và a ch b n g c c a phương ti n s d ng . Trư ng h p không có gi y ăng ký thì c n có xác nh n c a y ban nhân nhân dân c p xã v vi c có tàu, thuy n, phương ti n khác s d ng thu c quy n s h u ho c xác nh n vi c mua bán, t ng cho, i, th a k tàu, thuy n, phương ti n khác và a ch b n g c c a phương ti n ó. b) Gi y t ch ng minh vi c cho thuê, cho mư n, cho nh ch h p pháp là các lo i h p ng, cam k t cho thuê, cho mư n, cho nh nhà , nhà khác c a cơ quan, t ch c ho c cá nhân (trư ng h p h p ng, cam k t cho thuê, cho mư n, cho nh nhà c a cá nhân ph i có công ch ng ho c xác nh n c a y ban nhân dân c p xã); c) Gi y t c a cơ quan, t ch c, cơ s tôn giáo v vi c công dân có ch thu c trư- ng h p quy nh t i i m c, i m d kho n 1 i u 26 c a Lu t Cư trú; d) Gi y t c a cơ quan, t ch c do th trư ng cơ quan, t ch c ký tên, óng d u ch ng minh v vi c ư c c p, s d ng nhà , chuy n như ng nhà , có nhà t o l p trên t do cơ quan, t ch c giao t làm nhà ( i v i nhà , t thu c thNm quy n qu n lý c a cơ quan, t ch c) ho c xác nh n c a y ban nhân dân c p xã là nhà ó không có tranh ch p v quy n s h u ho c quy n s d ng. 2. Gi y t ch ng minh ch h p pháp ăng ký t m trú là m t trong các gi y t sau ây: a) M t trong nh ng gi y t quy nh t i kho n 1 i u này; b) Văn b n cam k t c a công dân v vi c có ch thu c quy n s d ng c a mình và không có tranh ch p v quy n s d ng n u không có m t trong các gi y t quy nh t i i m a kho n này.
  5. 3. Trong trư ng h p các văn b n pháp lu t v nhà có thay i thì B trư ng B Công an hư ng d n c th các gi y t khác ch ng minh ch h p pháp ăng ký thư ng trú, t m trú phù h p v i văn b n pháp lu t ó. Đi u 6. Th i h n đăng ký thư ng trú 1. Trong th i h n 24 tháng, k t ngày chuy n n ch h p pháp m i, ngư i thay i ch h p pháp ho c i di n h gia ình có trách nhi m làm th t c ăng ký thư- ng trú t i ch m i. 2. Trong th i h n 60 ngày, k t ngày có ý ki n ng ý c a ngư i có s h khNu, ng- ư i ư c ngư i có s h khNu ng ý cho nh p vào s c a mình ho c i di n h gia ình có trách nhi m làm th t c ăng ký thư ng trú. 3. Trong th i h n 60 ngày, k t ngày tr em ư c ăng ký khai sinh, cha, m ho c i di n h gia ình, ngư i nuôi dư ng, chăm sóc tr em có trách nhi m làm th t c ăng ký thư ng trú cho tr em ó. Đi u 7. Đi u ki n công dân t m trú đư c đăng ký thư ng trú t i thành ph tr c thu c Trung ương 1. Các trư ng h p sau ây ư c coi là t m trú liên t c t m t năm tr lên t i thành ph tr c thu c Trung ương: a) T m trú liên t c t i m t ch t i thành ph tr c thu c Trung ương mà th i h n t m trú t i ch ó t m t năm tr lên; b) T m trú liên t c t i nhi u ch khác nhau t i thành ph tr c thu c Trung ương mà th i h n t m trú t i t t c các ch ó t m t năm tr lên. 2. Th i h n t m trú ư c tính t ngày công dân ăng ký t m trú n ngày công dân n p h sơ ăng ký thư ng trú. 3. Gi y t ch ng minh th i h n t m trú là m t trong các gi y t sau ây: a) Gi y t v t m trú có th i h n ho c xác nh n c a Công an phư ng, xã, th tr n v th i gian t m trú trư c ngày 01 tháng 7 năm 2007; b) S t m trú ho c xác nh n c a Công an xã, phư ng, th tr n v th i gian ăng ký t m trú ( i v i các trư ng h p ăng ký t m trú nhưng không c p s t m trú). i u 8. Khi u n i, t cáo và x lý vi ph m 1. Ngư i nào vi ph m quy nh c a pháp lu t cư trú thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t, x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. T ch c, cá nhân có quy n khi u n i, t cáo i v i hành vi vi ph m pháp lu t v cư trú. Vi c khi u n i, t cáo và gi i quy t khi u n i, t cáo ư c th c hi n theo quy nh c a Lu t Khi u n i, t cáo.
  6. i u 9. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Bãi b Ngh nh s 51/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 v ăng ký và qu n lý h khNu và Ngh nh s 108/2005/N -CP ngày 19 tháng 8 năm 2005 v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh 51/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 v ăng ký và qu n lý h khNu. i u 10. Trách nhi m thi hành 1. B trư ng B Công an có trách nhi m ôn c, ki m tra, hư ng d n thi hành Ngh nh này. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b).
Đồng bộ tài khoản