Nghị định số 108/2005/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
219
lượt xem
21
download

Nghị định số 108/2005/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 108/2005/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ khẩu do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 108/2005/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 108/2005/N -CP Hà N i , ngày 19 tháng 08 năm 2005 NGH Đ NH V VI C S A Đ I, B SUNG M T S ĐI U C A NGH Đ NH S 51/CP NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 1997 C A CHÍNH PH V ĂNG KÝ VÀ QU N LÝ H KH U CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Theo ngh c a B trư ng B Công an, NGHN NNH : i u 1. S a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 51/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 c a Chính ph v ăng ký và qu n lý h khNu như sau: 1. i u 11 ư c s a i như sau: " i u 11. ư c ăng ký h khNu t i nơi m i n, ngư i chuy n n ph i có nhà h p pháp. Nhà h p pháp bao g m: 1. Nhà thu c s h u c a ngư i chuy n n: a) Nhà có gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t ho c nhà xây trên t có gi y ch ng nh n quy n s d ng t; b) Nhà có gi y t h p l v nhà , t theo quy nh c a pháp lu t; c) Trư ng h p nhà chưa có m t trong các lo i gi y t quy nh t i i m a, b nêu trên, thì ph i có xác nh n c a y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n v tình tr ng h p pháp c a nhà , t . 2. Nhà ư c quy n s d ng h p pháp g m: a) Nhà có h p ng thuê nhà c a cá nhân v i cơ quan, t ch c, cá nhân có ch c năng kinh doanh nhà theo quy nh c a pháp lu t; b) Nhà thu c quy n qu n lý c a cơ quan, t ch c có quy t nh giao cho cá nhân s d ng.
  2. 3. Nhà ư c ch nhà có nhà quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u này cho thuê ho c cho nh . i v i nhà nh ph i có s ng ý b ng văn b n c a ch nhà v vi c cho nh p h khNu và ph i m b o di n tích t i thi u trên m t u ngư i theo quy nh c a y ban nhân dân c p t nh. Không gi i quy t ăng ký h khNu thư ng trú vào các lo i nhà nêu trên n u hi n t i ang có tranh ch p ho c ang trong vùng quy ho ch ã có thông báo di d i tr trư ng h p b , m , v , ch ng, con xin ăng ký h khNu v v i nhau.” 2. i u 12 ư c s a i, b sung như sau: " i u 12. Nh ng ngư i sau ây chuy n n thành ph , th xã (sau ây g i t t là thành ph ) ư c ăng ký h khNu thư ng trú: 1. Ngư i ư c cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i có thNm quy n i u ng, tuy n d ng (k c Quân i nhân dân và Công an nhân dân ang công tác t i các ơn v quân i, công an có tr s óng t i a bàn thành ph ) n làm vi c t i các cơ quan, t ch c ó, hư ng lương t ngân sách nhà nư c và có nhà h p pháp thu c m t trong các kho n quy nh t i i u 11 s a i. 2. Ngư i ư c cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i có thNm quy n i u ng, tuy n d ng n làm vi c theo ch h p ng không xác nh th i h n trong cơ quan, t ch c ó (k c trong quân i và công an) có nhà theo quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u 11 s a i. 3. Ngư i có nhà quy nh t i kho n 1 i u 11 s a i, không b c m cư trú thành ph . Riêng i v i các thành ph tr c thu c Trung ương thì c n có thêm i u ki n cư trú liên t c thành ph t ba năm tr lên. 4. Ngư i thu c m t trong các trư ng h p sau ây ư c chuy n n ăng ký h khNu v i ngư i ang có h khNu thư ng trú t i thành ph : a) Cán b , công ch c ang công tác ngoài t nh, thành ph thư ng xuyên v v iv , ch ng, con ho c b , m (n u chưa có v , ch ng); b) Ngư i h t tu i lao ng, ngh hưu, ngh m t s c, ngh thôi vi c theo kho n 2 i u 11 Ngh nh s 54/2005/N -CP ngày 19 tháng 4 năm 2005 c a Chính ph chuy n n v i con ho c anh, ch , em ru t (n u không có v , ch ng, con); c) Ngư i tàn t t m t kh năng lao ng, ngư i b b nh tâm th n ho c b nh khác làm m t kh năng nh n th c, kh năng i u khi n hành vi n v i b , m , con. Trư ng h p còn b m , v , ch ng, con nhưng b m , v , ch ng, con không có kh năng nuôi dư ng ho c không có b , m , v , ch ng, con thì ư c chuy n n v i anh, ch , em ru t; cô, c u, dì, chú, bác ru t ho c ngư i giám h ;
  3. d) Ngư i dư i 18 tu i không còn b m ho c còn b , m , nhưng b m không có kh năng nuôi dư ng n v i ông, bà n i ngo i; anh, ch , em ru t; cô, c u, dì, chú, bác ru t ho c ngư i giám h . Ngư i trên 18 tu i c thân, hàng ngày s ng cùng v i b , m ho c ông, bà n i, ngo i (n u không còn b , m ); ) V v v i ch ng ho c ngư c l i. Con dâu, con r v v i b m ch ng, b m v mà v ho c ch ng trư c ây ã có h khNu thư ng trú thành ph , nhưng ã b xóa tên ho c c t chuy n h khNu i nơi khác do ch t, i công tác, h c t p, lao ng nư c ngoài h p pháp ho c là cán b , công ch c, l c lư ng vũ trang chuy n công tác n a phương khác; e) Công dân Vi t Nam nh cư nư c ngoài h i hương ư c cơ quan có thNm quy n cho cư trú thành ph ; g) Ngư i trư c ây có h khNu thư ng trú ho c quê g c thành ph ã hoàn thành nghĩa v ph c v trong quân i và công an ho c i công tác, h c t p, lao ng nơi khác (k c nư c ngoài), nay tr v thành ph và nh ng ngư i quy nh t i các i m b, c, d, kho n 4 i u 12 s a i i theo h ; h) Ngư i ch p hành xong án ph t tù, ch p hành xong quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng, cơ s giáo d c, cơ s ch a b nh, qu n ch hành chính tr v thành ph mà không thu c di n c m cư trú. 5. Nh ng trư ng h p c bi t khác thì Giám c công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương báo cáo Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph ho c B trư ng B Công an quy t nh." 3. S a i, b sung kho n 3 i u 15 như sau: "3. Ngư i làm vi c theo ch h p ng xác nh th i h n và không th i h n t i các cơ quan, t ch c c a Nhà nư c, các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t , các văn phòng i di n ho c các chi nhánh nư c ngoài t i t nh, thành ph c a Vi t Nam n u chưa i u ki n ăng ký h khNu thư ng trú". i u 2. i các c m t "B N i v ” quy nh t i Ngh nh s 51/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 c a Chính ph thành c m t "B Công an". i u 3. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo, thay th i u 11, i u 12, kho n 3 i u 15 c a Ngh nh s 51/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997. 4. B trư ng B Công an ch u trách nhi m hư ng d n, ch o, ki m tra, ôn c vi c th c hi n Ngh nh này Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./
  4. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Phan Văn Kh i - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H c vi n Hành chính qu c gia; - B Công an (C11, V11, V19), - VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b), (Hoà 310b).
Đồng bộ tài khoản