Nghị định số 109/2006/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
88
lượt xem
1
download

Nghị định số 109/2006/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 109/2006/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 109/2006/NĐ-CP

 1. Ph n m m Thư vi n Pháp lu t www.thuvienphapluat.com CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 109/2006/NĐ-CP Hà N i, ngày 22 tháng 9 năm 2006 NGH Đ NH QUY Đ NH CHI TI T VÀ HƯ NG D N THI HÀNH M T S ĐI U C A LU T ĐƯ NG S T CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Đư ng s t ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét đ ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i, NGH Đ NH : Chương 1: QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh Ngh đ nh này quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Đư ng s t v k t c u h t ng đư ng s t; đư ng s t đô th ; kinh doanh đư ng s t; qu n lý, s d ng ngu n tài chính cho qu n lý, b o trì k t c u h t ng đư ng s t do Nhà nư c đ u tư; mi n, gi m giá vé cho đ i tư ng chính sách xã h i; danh m c hàng nguy hi m và vi c v n t i hàng nguy hi m trên đư ng s t; trách nhi m c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau đây g i là y ban nhân dân c p t nh) trong vi c b o đ m tr t t , an toàn giao thông v n t i đư ng s t. Đi u 2. Đ i tư ng áp d ng Ngh đ nh này áp d ng đ i v i t ch c, cá nhân Vi t Nam và t ch c, cá nhân nư c ngoài có ho t đ ng liên quan đ n đư ng s t trên lãnh th C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Trư ng h p đi u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên có quy đ nh khác v i quy đ nh c a Ngh đ nh này thì áp d ng quy đ nh c a đi u ư c qu c t đó. Đi u 3. Đư ng s t chuyên dùng không k t n i v i đư ng s t qu c gia Vi c áp d ng tiêu chu n ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a phương ti n giao thông đư ng s t, tiêu chu n k t c u h t ng đư ng s t, quy trình k thu t khai thác đư ng s t th c hi n theo quy đ nh c a B Giao thông v n t i. Đi u 4. Qu n lý và t ch c th c hi n quy ho ch phát tri n đư ng s t 1. B Giao thông v n t i ch u trách nhi m qu n lý và t ch c th c hi n quy ho ch t ng th phát tri n đư ng s t; phê duy t các quy ho ch chi ti t phát tri n k t c u h t ng đư ng s t, v n t i đư ng s t trong t ng giai đo n và t ng khu v c phù h p v i quy ho ch t ng th phát tri n đư ng s t đã đư c Th tư ng Chính ph phê duy t. 2. B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính và các b , ngành liên quan căn c ch c năng, nhi m v c a mình, ch trì ho c ph i h p v i B Giao thông v n t i th c hi n nh ng vi c liên quan đ n quy ho ch t ng th phát tri n đư ng s t đã đư c Th tư ng Chính ph phê duy t. 3. y ban nhân dân các c p có quy ho ch đư ng s t đi qua có trách nhi m ph i h p th c hi n quy ho ch phát tri n đư ng s t, b o v đư ng s t. 4. Doanh nghi p kinh doanh đư ng s t căn c vào ngành, ngh kinh doanh c a mình, có trách nhi m đ u tư phát tri n k t c u h t ng đư ng s t, phương ti n giao thông đư ng s t, cơ s công nghi p, d ch v và trang thi t b đư ng s t phù h p v i quy ho ch phát tri n đư ng s t đã đư c phê duy t. Chương 2: K TC UH T NG ĐƯ NG S T Đi u 5. Đ t dành cho đư ng s t
 2. 1. Đ t dành cho đư ng s t bao g m đ t đ xây d ng công trình đư ng s t, đ t trong ph m vi b o v công trình đư ng s t và đ t trong ph m vi hành lang an toàn giao thông đư ng s t. 2. Doanh nghi p kinh doanh k t c u h t ng đư ng s t ch u trách nhi m chính trong vi c qu n lý và b o v đ t dành cho đư ng s t; b o đ m s d ng đúng m c đích đã đư c phê duy t và th c hi n đúng các quy đ nh c a pháp lu t v đ t đai. y ban nhân dân c p xã nơi có công trình đư ng s t ch u trách nhi m b o v đ t trong ph m vi b o v công trình đư ng s t và hành lang an toàn giao thông đư ng s t; phát hi n và x ph t vi ph m ph m vi b o v công trình đư ng s t và hành lang an toàn giao thông đư ng s t. Trong hành lang an toàn giao thông đư ng s t ch đư c phép đ cây th p dư i 1,5 mét và ph i cách mép chân n n đư ng đ p ít nh t 2 mét, cách mép đ nh mái đư ng đào ít nh t 5 mét ho c cách mép ngoài rãnh thoát nư c d c c a đư ng, rãnh thoát nư c đ nh ít nh t 3 mét. 3. Đ t dành cho đư ng s t ph i đư c c m m c ch gi i. Vi c c m m c ch gi i ph m vi đ t dành cho đư ng s t đư c quy đ nh như sau: a) Đ i v i đ t quy ho ch dành cho đư ng s t, vi c c m m c ch gi i do B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i y ban nhân dân c p t nh nơi có quy ho ch đư ng s t th c hi n; b) Đ i v i đ t đã có công trình đư ng s t, doanh nghi p kinh doanh k t c u h t ng đư ng s t có trách nhi m ch trì, ph i h p v i y ban nhân dân c p huy n nơi có công trình đư ng s t xây d ng phương án c th c m m c ch gi i xác đ nh ph m vi b o v công trình đư ng s t, hành lang an toàn giao thông đư ng s t, trình y ban nhân dân c p t nh nơi có công trình đư ng s t phê duy t; đ ng th i thông báo cho y ban nhân dân c p xã nơi có công trình đư ng s t bi t đ ph i h p b o v . Trong th i h n không quá ba tháng, k t ngày đư c y ban nhân dân c p t nh phê duy t phương án c m m c ch gi i, doanh nghi p kinh doanh k t c u h t ng đư ng s t có trách nhi m ch trì, ph i h p v i y ban nhân dân c p huy n, y ban nhân dân c p xã nơi có công trình đư ng s t công b công khai m c ch gi i ph m vi b o v công trình đư ng s t, ph m vi hành lang an toàn giao thông đư ng s t và c m m c ch gi i trên th c đ a, bàn giao m c ch gi i cho y ban nhân dân c p xã nơi có công trình đư ng s t đ qu n lý, b o v . 4. Doanh nghi p kinh doanh k t c u h t ng đư ng s t có trách nhi m ch trì, ph i h p v i y ban nhân dân c p xã và cơ quan ch c năng v tài nguyên và môi trư ng c p huy n nơi có công trình đư ng s t rà soát hi n tr ng s d ng đ t trong ph m vi b o v công trình đư ng s t và ph m vi hành lang an toàn giao thông đư ng s t đ ki n ngh cơ quan nhà nư c có th m quy n gi i quy t theo quy đ nh sau đây: a) Đ i v i công trình đã có t trư c khi ph m vi b o v công trình đư ng s t, hành lang an toàn giao thông đư ng s t đư c công b theo quy đ nh c a pháp lu t: - Trư ng h p s d ng đ t nh hư ng đ n an toàn công trình, an toàn giao thông đư ng s t ho c ho t đ ng c a công trình đư ng s t nh hư ng tr c ti p đ n đ i s ng, s c kh e c a ngư i s d ng đ t thì cơ quan qu n lý nhà nư c v đư ng s t ti n hành th m đ nh m c đ nh hư ng, n u ph i thu h i đ t thì đ ngh y ban nhân dân c p có th m quy n quy t đ nh thu h i đ t đó. Ngư i có đ t b thu h i đư c b i thư ng, h tr theo quy đ nh c a pháp lu t. - Trư ng h p s d ng đ t không nh hư ng đ n an toàn công trình, an toàn giao thông đư ng s t ho c ho t đ ng c a công trình đư ng s t không nh hư ng tr c ti p đ n đ i s ng, s c kh e c a ngư i s d ng đ t thì ngư i đang s d ng đ t đư c ti p t c s d ng đ t theo đúng m c đích đã đư c cơ quan qu n lý nhà nư c có th m quy n cho phép nhưng ph i th c hi n đúng các quy đ nh v b o đ m an toàn công trình, an toàn giao thông đư ng s t; b) Đ i v i công trình xây d ng sau khi ph m vi b o v công trình đư ng s t, hành lang an toàn giao thông đư ng s t đư c công b theo quy đ nh c a pháp lu t thì gi i quy t theo quy đ nh c a pháp lu t và ch công trình không đư c b i thư ng, h tr khi b thu h i đ t, tr các công trình đư c phép xây d ng theo quy đ nh t i Đi u 33 c a Lu t Đư ng s t. 5. Ch t ch y ban nhân dân các c p nơi có công trình đư ng s t trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m sau đây: a) Phát hi n, ngăn ch n và x lý k p th i nh ng trư ng h p l n, chi m, s d ng trái phép đ t dành cho đư ng s t; bu c ngư i có hành vi vi ph m khôi ph c l i tình tr ng ban đ u đ b o đ m tr t t , an toàn giao thông v n t i đư ng s t theo quy đ nh.
 3. Trư ng h p đ x y ra hi n tư ng l n, chi m, s d ng trái phép đ t dành cho đư ng s t t i đ a phương thì Ch t ch y ban nhân dân các c p ph i ch u trách nhi m theo quy đ nh c a pháp lu t; b) Ph i h p v i cơ quan qu n lý nhà nư c v đư ng s t, doanh nghi p kinh doanh k t c u h t ng đư ng s t trong vi c tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v b o đ m an toàn công trình đư ng s t, tr t t , an toàn giao thông v n t i đư ng s t; công b m c, c m m c, giao nh n m c ch gi i ph m vi đ t dành cho đư ng s t. Đi u 6. Chính sách ưu đãi đ i v i t ch c, cá nhân đ u tư xây d ng đư ng s t qu c gia, đư ng s t đô th T ch c, cá nhân đ u tư xây d ng đư ng s t qu c gia, đư ng s t đô th đư c hư ng nh ng chính sách ưu đãi sau đây: 1. Đư c giao đ t không thu ti n s d ng đ t đ i v i đ t dùng đ xây d ng tuy n đư ng s t, bao g m đ t n n đư ng s t, c u, c ng, kè, tư ng ch n, h th ng thoát nư c, h th ng thông tin, tín hi u, h th ng c p đi n, ph n đ t trong h m đư ng s t, toàn b đ t đ xây d ng ga đư ng s t, công trình tác nghi p đ u máy, toa xe và các công trình ph tr khác c n thi t cho vi c t ch c ch y tàu trên tuy n. 2. Đư c thuê đ t v i m c ưu đãi nh t đ i v i đ t dùng đ xây d ng bãi hàng, c ng c n container (ICD) và các công trình khác c a k t c u h t ng đư ng s t n m ngoài ga đư ng s t. 3. Đư c ngân sách nhà nư c h tr toàn b kinh phí gi i phóng m t b ng đ i v i đ t dành cho đư ng s t quy đ nh t i kho n 1 Đi u này. B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính và y ban nhân dân c p t nh th c hi n vi c h tr kinh phí gi i phóng m t b ng đ i v i đ t dành cho đư ng s t quy đ nh t i kho n 1 Đi u này. 4. Đư c mi n, gi m thu nh p kh u đ i v i v t tư, công ngh , thi t b k thu t đư ng s t mà trong nư c chưa s n xu t đư c theo quy đ nh c a pháp lu t v thu . 5. Riêng đ i v i d án xây d ng đư ng s t đô th còn đư c Nhà nư c h tr t ngân sách trung ương m t ph n kinh phí đ u tư d án xây d ng đư ng s t đô th đư c duy t. 6. Các ưu đãi khác theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 7. Xây d ng công trình, khai thác tài nguyên và các ho t đ ng khác vùng lân c n ph m vi b o v công trình đư ng s t 1. Vi c xây d ng công trình, khai thác tài nguyên ho c ti n hành các ho t đ ng khác vùng lân c n ph m vi b o v công trình đư ng s t không đư c làm nh hư ng đ n an toàn c a công trình đư ng s t và ho t đ ng giao thông v n t i đư ng s t. 2. Kho ng cách an toàn t i thi u c a m t s công trình vùng lân c n ph m vi b o v công trình đư ng s t đư c quy đ nh như sau: a) Nhà làm b ng v t li u d cháy ph i cách ch gi i hành lang an toàn giao thông đư ng s t ít nh t 5 mét; b) Lò vôi, lò g m, lò g ch, lò n u gang, thép, xi măng, th y tinh ph i đ t cách ch gi i hành lang an toàn giao thông đư ng s t ít nh t 10 mét; c) Các kho ch a ch t đ c, ch t n , ch t d cháy, ch t d n ph i làm cách ch gi i hành lang an toàn giao thông đư ng s t theo quy đ nh c a pháp lu t có liên quan; d) Đư ng dây t i đi n phía trên đư ng s t, ngoài vi c b o đ m kho ng cách an toàn theo quy đ nh c a pháp lu t v đi n l c còn ph i có bi n pháp b o đ m không gây nhi u h th ng thông tin, tín hi u đư ng s t và b o đ m an toàn khi dây t i đi n b đ t. 3. Trong trư ng h p vi c xây d ng, khai thác tài nguyên ho c ti n hành các ho t đ ng khác có kh năng nh hư ng đ n an toàn c a công trình đư ng s t ho c an toàn giao thông v n t i đư ng s t thì ch đ u tư công trình, t ch c, cá nhân khai thác tài nguyên ho c ti n hành ho t đ ng khác ph i báo ngay cho doanh nghi p kinh doanh k t c u h t ng đư ng s t bi t và có bi n pháp c n thi t đ b o đ m an toàn công trình đư ng s t, an toàn giao thông v n t i đư ng s t. Chương 3 : ĐƯ NG S T ĐÔ TH
 4. Đi u 8. Tiêu chu n đô th đư c đ u tư xây d ng đư ng s t đô th Đô th đư c đ u tư xây d ng đư ng s t đô th ph i đáp ng đ y đ các tiêu chu n sau đây: 1. Đô th có ch c năng là trung tâm chính tr , kinh t , văn hóa, khoa h c công ngh , du l ch, d ch v , đ u m i giao thông, giao lưu trong nư c và qu c t có vai trò thúc đ y s phát tri n kinh t - xã h i c a m t vùng lãnh th , liên t nh ho c c nư c. 2. T l lao đ ng phi nông nghi p trong t ng s lao đ ng chi m t 85% tr lên. 3. Quy mô dân s t m t tri u ngư i tr lên. 2 4. M t đ dân s bình quân t 12.000 ngư i/km tr lên. Đi u 9. H tr kinh phí cho giao thông v n t i đư ng s t đô th Hàng năm, căn c vào nhu c u h tr kinh phí cho giao thông v n t i đư ng s t đô th , y ban nhân dân c p t nh cân đ i kinh phí vào ngân sách đ a phương. Trư ng h p còn thi u thì ngân sách trung ương s h tr t kho n kinh phí h tr cho d ch v giao thông v n t i công c ng c a đô th theo quy đ nh t i kho n 4 Đi u 56 Lu t Đư ng s t và quy đ nh c a pháp lu t v ngân sách nhà nư c. Chương 4 : KINH DOANH ĐƯ NG S T Đi u 10. Trách nhi m c a t ch c, cá nhân kinh doanh đư ng s t 1. B o đ m đ y đ các đi u ki n v đăng ký kinh doanh theo quy đ nh c a pháp lu t và v ngành ngh kinh doanh có đi u ki n quy đ nh t i Ngh đ nh này. 2. Ch p hành các quy đ nh c a pháp lu t v giao thông v n t i đư ng s t và nh ng quy đ nh khác c a pháp lu t có liên quan. 3. Th c hi n đ y đ và k p th i nghĩa v đ i v i Nhà nư c theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 11. Đi u ki n chung v kinh doanh đư ng s t 1. Kinh doanh đư ng s t bao g m các lo i hình sau đây: a) Kinh doanh k t c u h t ng đư ng s t; b) Kinh doanh v n t i đư ng s t; c) Kinh doanh x p, d hàng hóa t i ga, bãi hàng có đư ng s t; d) Kinh doanh lưu kho, b o qu n hàng hóa t i ga đư ng s t; đ) Kinh doanh s n xu t, l p ráp, hoán c i, ph c h i phương ti n giao thông đư ng s t; e) Kinh doanh d ch v đ i lý v n t i đư ng s t; g) Kinh doanh d ch v giao nh n hàng hóa. 2. Kinh doanh đư ng s t là kinh doanh có đi u ki n. Doanh nghi p, h p tác xã (sau đây g i chung là doanh nghi p) kinh doanh đư ng s t ph i có đ các đi u ki n chung sau đây: a) Là doanh nghi p đư c thành l p theo pháp lu t Vi t Nam; b) Có đăng ký kinh doanh phù h p v i ngành ngh kinh doanh; c) Có trang thi t b , cơ s v t ch t phù h p v i ngành ngh kinh doanh. Đi u 12. Đi u ki n kinh doanh v n t i đư ng s t Doanh nghi p kinh doanh v n t i đư ng s t ph i có đ các đi u ki n sau đây: 1. Các đi u ki n quy đ nh t i kho n 2 Đi u 11 Ngh đ nh này. 2. Có ch ng ch an toàn theo quy đ nh t i Đi u 75 c a Lu t Đư ng s t. 3. Phương ti n giao thông đư ng s t ph i có đ gi y ch ng nh n đăng ký, gi y ch ng nh n đăng ki m v tiêu chu n ch t lư ng, an toàn k thu t và b o v môi trư ng có hi u l c. 4. Có h p đ ng cung c p d ch v đi u hành giao thông v n t i đư ng s t v i t ch c đi u hành giao thông v n t i đư ng s t.
 5. 5. Ngư i đư c giao ch u trách nhi m chính v qu n lý k thu t khai thác v n t i ph i có trình đ đ i h c và có ít nh t ba (03) năm kinh nghi m v khai thác v n t i đư ng s t. Nhân viên tr c ti p ph c v ch y tàu ph i có đ đi u ki n theo quy đ nh t i Đi u 46 c a Lu t Đư ng s t và ph i n m v ng quy trình, quy ph m đư ng s t. 6. Đ i v i kinh doanh v n t i hành khách và kinh doanh v n t i hàng nguy hi m b ng đư ng s t, ngoài đi u ki n quy đ nh t i các kho n 1, 2, 3, 4 và 5 Đi u này, doanh nghi p còn ph i có h p đ ng b o hi m theo quy đ nh c a pháp lu t v b o hi m. 7. Đ i v i kinh doanh v n t i đư ng s t đô th , ngoài đi u ki n quy đ nh t i các kho n 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Đi u này, doanh nghi p còn ph i có phương án t ch c ch y tàu b o đ m ch y tàu an toàn, đ u đ n, đúng gi theo bi u đ ch y tàu đã đư c công b . Đi u 13. Đi u ki n kinh doanh k t c u h t ng đư ng s t Doanh nghi p kinh doanh k t c u h t ng đư ng s t ph i có đ các đi u ki n sau đây: 1. Các đi u ki n quy đ nh t i kho n 2 Đi u 11 Ngh đ nh này. 2. Có ch ng ch an toàn theo quy đ nh t i Đi u 75 c a Lu t Đư ng s t. 3. Ngư i đư c giao ch u trách nhi m chính v qu n lý k thu t k t c u h t ng đư ng s t ph i có trình đ đ i h c và có ít nh t ba (03) năm kinh nghi m v khai thác k t c u h t ng đư ng s t. Nhân viên tr c ti p ph c v ch y tàu ph i có đ đi u ki n quy đ nh t i Đi u 46 c a Lu t Đư ng s t và ph i n m v ng quy trình, quy ph m đư ng s t. Đi u 14. Đi u ki n kinh doanh x p, d hàng hóa t i ga, bãi hàng có đư ng s t Doanh nghi p kinh doanh x p, d hàng hóa t i ga, bãi hàng có đư ng s t ph i có đ các đi u ki n sau đây: 1. Các đi u ki n quy đ nh t i kho n 2 Đi u 11 Ngh đ nh này. 2. Đ a đi m x p, d hàng hóa b o đ m đ đi u ki n an toàn theo quy đ nh c a B Giao thông v n t i. 3. Các thi t b x p, d hàng hóa đưa vào khai thác b o đ m tiêu chu n an toàn k thu t theo quy đ nh. 4. Ngư i đi u khi n thi t b x p, d hàng hóa có gi y phép, b ng, ch ng ch chuyên môn theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 15. Đi u ki n kinh doanh lưu kho, b o qu n hàng hóa t i ga đư ng s t Doanh nghi p kinh doanh lưu kho, b o qu n hàng hóa t i ga đư ng s t ph i có đ các đi u ki n sau đây: 1. Các đi u ki n quy đ nh t i kho n 2 Đi u 11 Ngh đ nh này. 2. Kho, bãi đ tiêu chu n theo quy đ nh. 3. B o đ m quy đ nh v phòng, ch ng cháy n và v sinh môi trư ng. Đi u 16. Đi u ki n kinh doanh s n xu t, l p ráp, hoán c i, ph c h i phương ti n giao thông đư ng s t Doanh nghi p kinh doanh s n xu t, l p ráp, hoán c i, ph c h i phương ti n giao thông đư ng s t ph i có đ các đi u ki n sau đây: 1. Các đi u ki n quy đ nh t i kho n 2 Đi u 11 Ngh đ nh này. 2. Có b ph n giám sát, qu n lý ch t lư ng. 3. Có phương án phòng cháy, ch a cháy và phòng ng a ô nhi m môi trư ng đư c cơ quan có th m quy n phê duy t ho c c p gi y ch ng nh n. 4. Có ít nh t m t (01) cán b k thu t có trình đ đ i h c chuyên ngành cơ khí v phương ti n giao thông đư ng s t. Đi u 17. N i dung, trình t , th t c c p, s a đ i, b sung, thu h i gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh đư ng s t N i dung, trình t , th t c c p, s a đ i, b sung, thu h i gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh đư ng s t th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t v đăng ký kinh doanh.
 6. Đi u 18. Xây d ng, công b công l nh t i tr ng, công l nh t c đ , bi u đ ch y tàu 1. B trư ng B Giao thông v n t i hư ng d n th c hi n vi c xây d ng, ban hành, công b công l nh t i tr ng, công l nh t c đ và bi u đ ch y tàu trên đư ng s t qu c gia, đư ng s t đô th . 2. T ch c, cá nhân qu n lý, khai thác đư ng s t chuyên dùng t t ch c xây d ng, công b công l nh t i tr ng, công l nh t c đ , bi u đ ch y tàu và ch u trách nhi m đ i v i s c , tai n n x y ra theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 19. Quy đ nh chi ti t v kinh doanh v n t i trên đư ng s t B trư ng B Giao thông v n t i quy đ nh chi ti t và hư ng d n th c hi n v kinh doanh v n t i hàng hóa, hành khách, hành lý, bao g i trên đư ng s t. Đi u 20. Qu n lý, s d ng ngu n tài chính cho qu n lý, b o trì k t c u h t ng đư ng s t do Nhà nư c đ u tư 1. Ngu n tài chính cho qu n lý, b o trì k t c u h t ng đư ng s t do Nhà nư c đ u tư đư c s d ng vào nh ng công vi c sau đây: a) Qu n lý tài s n thu c k t c u h t ng đư ng s t do Nhà nư c đ u tư theo quy đ nh c a pháp lu t; b) B o trì, s a ch a đ duy trì tr ng thái k thu t, nâng cao ch t lư ng k t c u h t ng đư ng s t do Nhà nư c đ u tư, b o đ m giao thông đư ng s t luôn an toàn, thông su t; c) T ch c phòng, ch ng và kh c ph c k p th i h u qu do s c , thiên tai, tai n n giao thông đư ng s t gây ra đ b o đ m giao thông v n t i đư ng s t an toàn, thông su t. 2. Doanh nghi p kinh doanh k t c u h t ng đư ng s t qu c gia do Nhà nư c đ u tư trong ph m vi qu n lý c a mình, xây d ng k ho ch qu n lý, b o trì k t c u h t ng đư ng s t qu c gia do Nhà nư c đ u tư. 3. Cơ quan qu n lý nhà nư c có th m quy n giao k ho ch, đ t hàng đ i v i ho t đ ng qu n lý, b o trì k t c u h t ng đư ng s t qu c gia do Nhà nư c đ u tư theo quy đ nh c a pháp lu t v s n xu t và cung ng s n ph m, d ch v công ích. 4. Vi c qu n lý, c p phát, thanh quy t toán tài chính t ngu n ngân sách nhà nư c cho qu n lý, b o trì k t c u h t ng đư ng s t do Nhà nư c đ u tư th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t v ngân sách nhà nư c. Đi u 21. Mi n, gi m giá vé cho đ i tư ng chính sách xã h i 1. Các đ i tư ng chính sách xã h i sau đây đư c hư ng ch đ mi n, gi m giá vé đi tàu: a) Ngư i ho t đ ng cách m ng trư c ngày 01 tháng 01 năm 1945; b) Ngư i ho t đ ng cách m ng t ngày 01 tháng 01 năm 1945 đ n trư c T ng kh i nghĩa 19 tháng Tám năm 1945; c) Bà m Vi t Nam anh hùng; d) Thương binh, ngư i hư ng chính sách như thương binh; đ) B nh binh; e) Ngư i ho t đ ng cách m ng, ho t đ ng kháng chi n b đ ch b t tù, đày; ngư i ho t đ ng kháng chi n b nhi m ch t đ c hóa h c; g) Ngư i già t 90 tu i tr lên; h) N n nhân ch t đ c màu da cam; i) Ngư i tàn t t n ng; k) Tr em, h c sinh, sinh viên. 2. B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i và B Tài chính hư ng d n th c hi n vi c mi n, gi m và m c gi m giá vé đi tàu phù h p v i t ng giai đo n phát tri n kinh t - xã h i c a đ t nư c. Đi u 22. H tr duy trì ch y tàu trong trư ng h p đ c bi t Vi c duy trì ch y tàu ph c v yêu c u kinh t - xã h i, yêu c u qu c phòng, an ninh mà không bù đ p đ chi phí do Th tư ng Chính ph quy t đ nh h tr đ i v i t ng trư ng h p c th .
 7. Chương 5 : DANH M C HÀNG NGUY HI M VÀ VI C V N T I HÀNG NGUY HI M TRÊN ĐƯ NG S T M C 1 : HÀNG NGUY HI M Đi u 23. Phân lo i hàng nguy hi m 1. Căn c tính ch t hóa, lý, hàng nguy hi m đư c phân thành 09 lo i (các lo i 1, 2, 4, 5 và 6 đư c chia thành các nhóm) sau đây: Lo i 1: Ch t n . Nhóm 1.1: Ch t n . Nhóm 1.2: V t li u n công nghi p. Lo i 2: Ch t khí d cháy, đ c h i. Nhóm 2.1: Khí ga d cháy. Nhóm 2.2: Khí ga đ c h i. Lo i 3: Ch t l ng d cháy và ch t n l ng kh nh y. Lo i 4: Ch t r n d cháy. Nhóm 4.1: Ch t đ c d cháy, ch t t ph n ng và ch t n đ c kh nh y. Nhóm 4.2: Ch t d t b c cháy. Nhóm 4.3: Ch t khi g p nư c t o ra khí d cháy. Lo i 5: Ch t ô xy hóa. Nhóm 5.1: Ch t ô xy hóa. Nhóm 5.2: H p ch t ô xit h u cơ. Lo i 6: Ch t đ c h i, lây nhi m. Nhóm 6.1: Ch t đ c h i. Nhóm 6.2: Ch t lây nhi m. Lo i 7: Ch t phóng x . Lo i 8: Ch t ăn mòn. Lo i 9: Ch t và hàng nguy hi m khác. 2. Bao bì, thùng ch a hàng nguy hi m chưa đư c làm s ch bên trong và bên ngoài sau khi đã l y h t hàng nguy hi m cũng đư c coi là hàng nguy hi m tương ng. Đi u 24. Danh m c hàng nguy hi m 1. Danh m c hàng nguy hi m đư c phân theo lo i, nhóm kèm theo mã s và s hi u nguy hi m do Liên h p qu c quy đ nh t i Ph l c I kèm theo Ngh đ nh này. 2. M c đ nguy hi m c a m i ch t trong danh m c hàng nguy hi m đư c bi u th b ng s hi u nguy hi m v i m t nhóm có t hai đ n ba ch s quy đ nh t i Ph l c II kèm theo Ngh đ nh này. 3. Căn c danh m c hàng nguy hi m do Chính ph ban hành, Th tư ng Chính ph đi u ch nh danh m c hàng nguy hi m trong t ng th i kỳ cho phù h p v i tình hình th c t trên cơ s đ ngh c a các cơ quan quy đ nh t i Đi u 26 Ngh đ nh này. Đi u 25. Đóng gói, bao bì, thùng ch a, nhãn hàng, bi u trưng hàng nguy hi m và báo hi u nguy hi m 1. Hàng nguy hi m thu c lo i b t bu c đóng gói ph i đư c đóng gói trư c khi v n chuy n trên đư ng s t. Vi c đóng gói hàng nguy hi m ph i th c hi n theo tiêu chu n Vi t Nam và quy đ nh c a cơ quan nhà nư c có th m quy n. 2. Bao bì, thùng ch a hàng nguy hi m ph i đúng tiêu chu n và ph i đư c dán bi u trưng hàng nguy hi m. Kích thư c, ký hi u, màu s c bi u trưng hàng nguy hi m th c hi n theo quy đ nh t i đi m 1 Ph l c III kèm theo Ngh đ nh này.
 8. 3. Vi c ghi nhãn hàng nguy hi m th c hi n theo quy đ nh v ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nư c và hàng hóa xu t kh u, nh p kh u. 4. Trên hai bên thành phương ti n v n t i hàng nguy hi m ph i dán bi u trưng hàng nguy hi m. N u trên m t phương ti n có nhi u lo i hàng nguy hi m khác nhau thì ph i dán đ các bi u trưng c a các lo i hàng nguy hi m đó. Trư ng h p trên phương ti n có ch container ho c xi-téc có ch a hàng nguy hi m thì bi u trưng hàng nguy hi m còn ph i đư c dán tr c ti p lên container ho c xi-téc đó. 5. Báo hi u nguy hi m hình ch nh t màu vàng cam, gi a có ghi mã s c a Liên h p qu c (mã s UN). Kích thư c báo hi u nguy hi m quy đ nh t i đi m 2 Ph l c III kèm theo Ngh đ nh này. V trí dán báo hi u nguy hi m bên dư i bi u trưng hàng nguy hi m. 6. Vi c đóng gói, bao bì, thùng ch a, nhãn hàng, bi u trưng hàng nguy hi m và báo hi u nguy hi m đ i v i vi c v n chuy n ch t phóng x còn ph i th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t v an toàn và ki m soát b c x . Đi u 26. Trách nhi m xây d ng, s a đ i, b sung quy đ nh v hàng nguy hi m Trách nhi m xây d ng, s a đ i, b sung trình cơ quan có th m quy n ban hành ho c ban hành theo th m quy n quy đ nh v danh m c hàng nguy hi m, tiêu chu n đóng gói, bao bì, thùng ch a hàng nguy hi m và nh ng lưu ý c n thi t khi x p, d , v n t i hàng nguy hi m đư c quy đ nh như sau: 1. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch u trách nhi m v các lo i thu c b o v th c v t. 2. B Y t ch u trách nhi m v hóa ch t đ c dùng trong lĩnh v c y t và hóa ch t di t côn trùng, di t khu n dùng trong lĩnh v c gia d ng. 3. B Thương m i ch u trách nhi m v các lo i xăng d u, khí đ t. 4. B Công nghi p ch u trách nhi m v hóa ch t nguy hi m dùng trong s n xu t công nghi p. 5. B Khoa h c và Công ngh ch u trách nhi m v ch t phóng x . 6. B Tài nguyên và Môi trư ng ch u trách nhi m v các hóa ch t đ c nguy hi m còn l i trong các lo i, nhóm hàng nguy hi m. M c 2 : V N T I HÀNG NGUY HI M Đi u 27. Quy đ nh chung 1. T ch c, cá nhân Vi t Nam và t ch c, cá nhân nư c ngoài có ho t đ ng liên quan đ n v n t i hàng nguy hi m trên đư ng s t ph i tuân theo quy đ nh c a Lu t Đư ng s t và Ngh đ nh này. 2. Ho t đ ng v n t i, x p, d , b o qu n các ch t phóng x , v t li u n công nghi p trên đư ng s t, ngoài vi c th c hi n các quy đ nh c a Lu t Đư ng s t và Ngh đ nh này còn ph i th c hi n các quy đ nh khác c a pháp lu t có liên quan. 3. Vi c ch y tàu, l p tàu, d n tàu trong quá trình v n t i hàng nguy hi m ph i tuân th quy trình, quy ph m đư ng s t. 4. B Qu c phòng, B Công an ch trì, ph i h p v i B Giao thông v n t i quy đ nh vi c v n t i hàng nguy hi m trên đư ng s t ph c v m c đích qu c phòng, an ninh. Đi u 28. V n t i hàng nguy hi m trong trư ng h p đ c bi t Th tư ng Chính ph quy t đ nh vi c v n t i hàng nguy hi m trên đư ng s t trong các trư ng h p sau đây: 1. Hàng ph c v yêu c u c p bách phòng, ch ng d ch b nh, thiên tai, đ ch h a. 2. Hàng quá c nh c a các nư c, t ch c qu c t mà Vi t Nam không là thành viên c a Đi u ư c qu c t v i các nư c, t ch c qu c t đó. Đi u 29. Đi u ki n c a ngư i tham gia v n t i hàng nguy hi m 1. Nhân viên đi u đ ch y tàu, tr c ban ch y tàu ga, trư ng tàu, nhân viên t d n (trư ng d n; nhân viên ghép n i đ u máy, toa xe; gác ghi), nhân viên hóa v n ga, lái tàu đi u khi n phương ti n v n t i hàng nguy hi m, th kho, ngư i x p, d hàng nguy hi m t i các ga, bãi hàng ph i đư c t p hu n theo quy đ nh c a B Giao thông v n t i.
 9. 2. Ngư i đi áp t i hàng nguy hi m, th kho, ngư i x p, d hàng nguy hi m t i kho c a ch hàng ph i đư c t p hu n theo quy đ nh c a các cơ quan quy đ nh t i Đi u 26 Ngh đ nh này. Đi u 30. X p, d , lưu kho hàng nguy hi m 1. Ngư i x p, d , lưu kho hàng nguy hi m ph i th c hi n vi c x p, d , lưu kho hàng nguy hi m theo quy đ nh c a B Giao thông v n t i và các cơ quan quy đ nh t i Đi u 26 Ngh đ nh này. 2. Căn c quy đ nh c a B Giao thông v n t i, các cơ quan quy đ nh t i Đi u 26 Ngh đ nh này và ch d n c a ngư i thuê v n t i, ngư i ch u trách nhi m chính trong vi c ti p nh n và t ch c v n t i hàng nguy hi m quy t đ nh phương án x p, gia c hàng nguy hi m và ch đ o các ch c danh liên quan th c hi n vi c x p, d hàng đúng quy đ nh. Vi c x p, gia c hàng nguy hi m trên phương ti n giao thông đư ng s t ph i theo đúng phương án x p hàng. Không x p chung các lo i hàng nguy hi m có tính ch t tăng cư ng ho c t o ra s nguy hi m cao hơn khi đư c x p chung v i nhau trong cùng m t toa xe. Vi c l p tàu v n chuy n hàng nguy hi m ph i th c hi n theo đúng quy đ nh v v n t i lo i, nhóm hàng đó. 3. Vi c x p, d hàng nguy hi m trong kho, bãi c a ga, c ng c n ph i theo hư ng d n c a th kho. Căn c quy đ nh c a B Giao thông v n t i, các cơ quan quy đ nh t i Đi u 26 Ngh đ nh này và ch d n c a ngư i thuê v n t i, th kho hư ng d n, giám sát vi c x p, d hàng nguy hi m trong kho, bãi và ch u trách nhi m trong th i gian hàng nguy hi m lưu t i kho, bãi. 4. Đ i v i lo i, nhóm hàng nguy hi m theo quy đ nh ph i x p, d , lưu kho nơi riêng bi t thì ph i đư c x p, d , lưu kho khu v c riêng đ b o đ m an toàn theo đ c trưng c a hàng đó. 5. Sau khi đưa h t hàng nguy hi m ra kh i kho, bãi thì nơi lưu gi hàng nguy hi m ph i đư c làm s ch đ không nh hư ng t i hàng hóa khác. Đi u 31. Đi u ki n đ i v i phương ti n v n t i hàng nguy hi m Ngoài vi c có đ đi u ki n quy đ nh c a Lu t Đư ng s t, phương ti n v n t i hàng nguy hi m còn ph i đáp ng các đi u ki n sau đây: 1. Phù h p v i lo i hàng v n t i theo quy đ nh. B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i các cơ quan quy đ nh t i kho n 2 Đi u 36 Ngh đ nh này quy đ nh đi u ki n c a toa xe v n chuy n hàng nguy hi m đ i v i lo i, nhóm, tên hàng nguy hi m tương ng. 2. Phương ti n v n t i hàng nguy hi m sau khi d h t hàng nguy hi m n u không ti p t c v n t i lo i hàng đó thì ngư i nh n hàng có trách nhi m t ch c làm s ch theo đúng quy trình t i nơi quy đ nh, không gây nh hư ng t i đư ng s t và v sinh môi trư ng. B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i các cơ quan quy đ nh t i Đi u 26 Ngh đ nh này hư ng d n quy trình và nơi làm s ch phương ti n giao thông đư ng s t sau khi v n t i hàng nguy hi m. Đi u 32. Trách nhi m c a ngư i tr c ti p liên quan đ n v n t i hàng nguy hi m 1. Ngư i tr c ti p liên quan đ n v n t i hàng nguy hi m bao g m nhân viên đi u đ ch y tàu, tr c ban ch y tàu ga, trư ng tàu, nhân viên t d n, nhân viên hóa v n ga, lái tàu đi u khi n phương ti n v n t i hàng nguy hi m. 2. Ngoài vi c th c hi n các quy đ nh c a Lu t Đư ng s t và các quy đ nh có liên quan trong Ngh đ nh này, căn c ch c năng, nhi m v c a mình, ngư i tr c ti p liên quan đ n v n t i hàng nguy hi m còn có trách nhi m sau đây: a) Ch p hành quy đ nh ghi trong gi y phép đ i v i hàng nguy hi m v lo i, nhóm, tên hàng nguy hi m quy đ nh ph i có gi y phép; b) Th c hi n các ch d n ghi trong thông báo c a ngư i thuê v n t i hàng nguy hi m; c) L p h sơ hàng nguy hi m g m gi y v n chuy n, sơ đ x p hàng và các gi y t có liên quan khác; d) Thư ng xuyên hư ng d n, giám sát vi c x p, d hàng trên phương ti n, b o qu n hàng nguy hi m trong quá trình v n t i khi không có ngư i áp t i hàng; đ) Khi phát hi n hàng nguy hi m có s c , đe d a đ n an toàn c a ngư i, phương ti n, môi trư ng và hàng hóa khác trong quá trình v n t i, kh n trương th c hi n các bi n pháp h n ch ho c lo i tr kh năng gây h i c a hàng nguy hi m; l p biên b n, báo cáo y ban nhân dân đ a phương nơi
 10. g n nh t và các cơ quan liên quan x lý. Trư ng h p vư t quá kh năng, ph i báo cáo c p trên và ngư i thuê v n t i hàng nguy hi m đ gi i quy t k p th i. Đi u 33. Trách nhi m c a ngư i thuê v n t i hàng nguy hi m Ngoài vi c th c hi n các quy đ nh c a Lu t Đư ng s t và các quy đ nh liên quan trong Ngh đ nh này, ngư i thuê v n t i hàng nguy hi m còn có trách nhi m sau đây: 1. Có gi y phép đ i v i hàng nguy hi m do cơ quan có th m quy n c p cho lo i, nhóm, tên hàng nguy hi m quy đ nh ph i có gi y phép đ i v i hàng nguy hi m. 2. L p t khai g i hàng nguy hi m theo quy đ nh và giao cho ngư i v n t i trư c khi x p hàng lên phương ti n, trong đó ghi rõ: tên hàng nguy hi m; mã s ; lo i, nhóm hàng nguy hi m; kh i lư ng t ng c ng; lo i bao bì; s lư ng bao, gói; ngày, nơi s n xu t; h và tên, đ a ch ngư i thuê v n t i hàng nguy hi m; h và tên, đ a ch ngư i nh n hàng nguy hi m. 3. Thông báo b ng văn b n cho doanh nghi p v n t i hàng nguy hi m v nh ng yêu c u ph i th c hi n trong quá trình v n t i; hư ng d n x lý trong trư ng h p có s c do hàng nguy hi m gây ra, k c trong trư ng h p có ngư i áp t i. Ch u trách nhi m v các t n th t phát sinh do cung c p ch m tr , thi u chính xác ho c không h p l các thông tin, tài li u và ch d n. 4. T ch c áp t i hàng đ i v i lo i, nhóm hàng nguy hi m mà các cơ quan quy đ nh t i Đi u 26 Ngh đ nh này quy đ nh ph i có ngư i áp t i. Ngư i áp t i hàng nguy hi m có trách nhi m thư ng xuyên hư ng d n, giám sát vi c x p, d hàng nguy hi m trên phương ti n; cùng trư ng tàu và nh ng ngư i liên quan b o qu n hàng và k p th i x lý khi có s c x y ra trong quá trình v n t i. Đi u 34. Trách nhi m c a doanh nghi p v n t i hàng nguy hi m Ngoài vi c th c hi n quy đ nh c a Lu t Đư ng s t và các quy đ nh liên quan trong Ngh đ nh này, doanh nghi p v n t i hàng nguy hi m còn có trách nhi m sau đây: 1. Ch ti n hành v n t i khi có gi y phép đ i v i hàng nguy hi m và hàng nguy hi m có đ gi y t , đư c đóng gói, dán nhãn theo đúng quy đ nh. 2. Ki m tra hàng nguy hi m, b o đ m an toàn v n t i theo quy đ nh. 3. Th c hi n các ch d n ghi trong thông báo c a ngư i thuê v n t i và nh ng quy đ nh ghi trong gi y phép đ i v i hàng nguy hi m. 4. Ch đ o nh ng ngư i tr c ti p liên quan đ n v n t i hàng nguy hi m th c hi n quy đ nh v v n t i hàng nguy hi m trên đư ng s t. 5. Mua b o hi m theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 35. Trách nhi m c a y ban nhân dân đ a phương khi x y ra s c trong quá trình v n t i hàng nguy hi m Khi nh n đư c thông báo có s c x y ra trong quá trình v n t i hàng nguy hi m trên đư ng s t thì y ban nhân dân nơi g n nh t có trách nhi m huy đ ng l c lư ng đ kh n trương th c hi n các công vi c sau đây: 1. C u ngư i, phương ti n, hàng nguy hi m. 2. Đưa n n nhân (n u có) ra kh i khu v c x y ra s c và t ch c c p c u n n nhân. 3. Khoanh vùng, sơ tán dân cư ra kh i khu v c ô nhi m, đ c h i đ ng th i báo cáo y ban nhân dân c p trên huy đ ng các l c lư ng phòng h a, phòng hóa, phòng d ch, b o v môi trư ng, k p th i x lý s c , kh c ph c h u qu . 4. T ch c, b trí l c lư ng b o v hi n trư ng, b o v hàng nguy hi m, phương ti n đ ti p t c v n t i và ph c v công tác đi u tra, gi i quy t h u qu . Đi u 36. Th m quy n c p gi y phép đ i v i hàng nguy hi m 1. Căn c m c đ nguy hi m c a lo i, nhóm, tên hàng trong danh m c hàng nguy hi m quy đ nh t i Ph l c I kèm theo Ngh đ nh này, các cơ quan quy đ nh t i kho n 2 Đi u này có trách nhi m quy đ nh lo i, nhóm, tên hàng nguy hi m b t bu c ngư i thuê v n t i hàng nguy hi m ph i có gi y phép đ i v i hàng nguy hi m khi v n t i trên đư ng s t. 2. Th m quy n c p gi y phép đ i v i hàng nguy hi m khi v n t i trên đư ng s t đư c quy đ nh như sau:
 11. a) B Công an quy đ nh vi c c p gi y phép đ i v i hàng nguy hi m cho hàng thu c các lo i 1, 2, 3, 4 và 9 quy đ nh t i kho n 1 Đi u 23 Ngh đ nh này; b) B Khoa h c và Công ngh quy đ nh vi c c p gi y phép đ i v i hàng nguy hi m cho hàng thu c các lo i 5, 7 và 8 quy đ nh t i kho n 1 Đi u 23 Ngh đ nh này; c) B Y t quy đ nh vi c c p gi y phép đ i v i hàng nguy hi m cho hóa ch t đ c dùng trong lĩnh v c y t và hóa ch t di t côn trùng, di t khu n dùng trong lĩnh v c gia d ng; d) B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy đ nh vi c c p gi y phép đ i v i hàng nguy hi m cho các lo i thu c b o v th c v t; đ) B Tài nguyên và Môi trư ng quy đ nh vi c c p gi y phép đ i v i hàng nguy hi m cho các lo i, nhóm, tên hàng nguy hi m còn l i. Đi u 37. Gi y phép đ i v i hàng nguy hi m 1. Gi y phép đ i v i hàng nguy hi m do các cơ quan có th m quy n quy đ nh t i kho n 2 Đi u 36 Ngh đ nh này c p cho ngư i thuê v n t i hàng nguy hi m. 2. N i dung ch y u c a gi y phép đ i v i hàng nguy hi m bao g m: a) Tên, đ a ch c a ngư i thuê v n t i hàng nguy hi m; b) Tên, nhóm, lo i, kh i lư ng hàng nguy hi m; c) Tên ga x p, ga d hàng nguy hi m; d) L ch trình, th i gian v n chuy n hàng nguy hi m; đ) Lưu ý v tính ch t nguy hi m đ c bi t c a hàng nguy hi m (n u có). 3. Các cơ quan quy đ nh t i kho n 2 Đi u 36 Ngh đ nh này quy đ nh h sơ, trình t , th t c, th i h n c p và vi c qu n lý, phát hành gi y phép đ i v i hàng nguy hi m. M u gi y phép đ i v i hàng nguy hi m ph i có đ n i dung quy đ nh t i kho n 2 Đi u này. 4. Gi y phép đ i v i hàng nguy hi m đư c c p theo t ng lô hàng. Đi u 38. Đăng ký toa xe v n chuy n hàng nguy hi m và ga x p, ga d hàng nguy hi m Doanh nghi p th c hi n v n t i hàng nguy hi m trên đư ng s t ph i đăng ký các lo i xe đ tiêu chu n v n chuy n hàng nguy hi m, ga x p, ga d hàng nguy hi m v i các cơ quan quy đ nh t i kho n 2 Đi u 36 Ngh đ nh này và th c hi n đúng vi c đăng ký đó. Chương 6 : TRÁCH NHI M C A CÁC B , NGÀNH VÀ Y BAN NHÂN DÂN C P T NH V B O Đ M TR T T , AN TOÀN GIAO THÔNG V N T I ĐƯ NG S T Đi u 39. Trách nhi m c a B Giao thông v n t i 1. Ban hành tiêu chu n, quy trình, quy ph m, quy ch , quy đ nh và các đ nh m c kinh t k thu t trong lĩnh v c giao thông v n t i đư ng s t theo th m quy n nh m b o đ m v n t i hành khách, hàng hóa đư c an toàn, thông su t, thu n l i. 2. Quy đ nh đi u ki n, tiêu chu n c a các cơ s thi t k , đóng m i, s a ch a, đăng ki m thi t b và phương ti n giao thông đư ng s t; quy đ nh và t ch c vi c đăng ký, đăng ki m phương ti n giao thông đư ng s t. 3. Quy đ nh n i dung, chương trình đào t o và đi u ki n đ i v i cơ s đào t o các ch c danh nhân viên đư ng s t tr c ti p ph c v ch y tàu; t ch c qu n lý vi c đào t o, c p gi y phép lái tàu. 4. T ch c ch đ o và ki m tra ho t đ ng c a h th ng thanh tra đư ng s t; x ph t vi ph m hành chính theo th m quy n đ i v i nh ng hành vi vi ph m hành chính v b o đ m an toàn công trình và tr t t , an toàn giao thông v n t i đư ng s t. 5. Ph i h p v i y ban nhân dân đ a phương và các b , ngành liên quan tuyên truy n, ph bi n, hư ng d n pháp lu t v đư ng s t và b o đ m tr t t , an toàn giao thông v n t i đư ng s t; gi i quy t, kh c ph c h u qu s c , tai n n giao thông đư ng s t. 6. Ph i h p v i B Công an theo dõi, phân tích nguyên nhân các v tai n n giao thông nghiêm tr ng và đ c bi t nghiêm tr ng, đ ra bi n pháp h u hi u nh m h n ch tai n n giao thông đư ng s t.
 12. Đi u 40. Trách nhi m c a B Công an 1. T ch c ch đ o công tác b o đ m an ninh, tr t t , an toàn giao thông v n t i đư ng s t. 2. Ki m tra, giám sát và x ph t các hành vi vi ph m v an ninh, tr t t , an toàn giao thông v n t i đư ng s t. 3. Ch trì đi u tra, x ph t các v tai n n giao thông đư ng s t; th ng kê, theo dõi, phân tích và k t lu n nguyên nhân các v tai n n giao thông đư ng s t; cung c p d li u v tai n n giao thông đư ng s t. 4. Ch trì, ph i h p v i B Giao thông v n t i quy đ nh và ki n ngh v i các b , ngành, y ban nhân dân c p t nh th c hi n các bi n pháp phòng ng a, kh c ph c nh ng nguyên nhân gây ra tai n n giao thông đư ng s t. 5. Ch đ o C c C nh sát giao thông đư ng b - đư ng s t, công an các đ a phương ph i h p v i ngành đư ng s t b o đ m an ninh, tr t t , an toàn giao thông v n t i đư ng s t cho các đoàn tàu ch lãnh đ o c p cao c a Đ ng, Nhà nư c và các đoàn khách qu c t , tàu ch hàng đ c bi t. Đi u 41. Trách nhi m c a B Tài chính 1. B o đ m kinh phí cho qu n lý, b o trì k t c u h t ng đư ng s t qu c gia do Nhà nư c đ u tư. 2. B o đ m kinh phí cho công tác b o đ m tr t t , an toàn giao thông v n t i đư ng s t theo m c Th tư ng Chính ph phê duy t trên cơ s đ ngh c a B Giao thông v n t i và B Công an. Đi u 42. Trách nhi m c a B Qu c phòng Ch đ o cơ quan quân s các c p ph i h p v i ngành đư ng s t, l c lư ng công an đ b o đ m tr t t , an toàn giao thông v n t i đư ng s t; ch p hành nghiêm ch nh các quy đ nh v tr t t , an toàn giao thông v n t i đư ng s t trong vi c v n t i quân, phương ti n, khí tài trên đư ng s t. Đi u 43. Trách nhi m c a B Văn hóa - Thông tin 1. Xây d ng k ho ch tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v đư ng s t thư ng xuyên, r ng rãi đ n toàn dân. 2. Ch đ o các cơ quan văn hóa thông tin, báo chí trung ương và đ a phương thư ng xuyên tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v đư ng s t, đ ng viên nhân dân ch p hành nghiêm ch nh pháp lu t v tr t t , an toàn giao thông v n t i đư ng s t. 3. Hư ng d n vi c c p gi y phép qu ng cáo không làm nh hư ng đ n tr t t , an toàn giao thông v n t i đư ng s t. Đi u 44. Trách nhi m c a B Giáo d c và Đào t o Ch trì, ph i h p v i B Giao thông v n t i, B Công an t ch c ch n l c nh ng n i dung c n thi t v b o đ m tr t t , an toàn giao thông v n t i đư ng s t đ ph bi n, giáo d c cho h c sinh, sinh viên phù h p v i ngành h c, c p h c. Đi u 45. Trách nhi m c a y ban nhân dân c p t nh 1. Ch đ o và t ch c th c hi n tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v tr t t , an toàn giao thông v n t i đư ng s t; ti n hành m i bi n pháp c n thi t đ thi t l p k cương tr t t , an toàn giao thông v n t i đư ng s t; giao cho y ban nhân dân c p huy n, y ban nhân dân c p xã nơi có công trình đư ng s t ch u trách nhi m b o v các công trình đư ng s t t i đ a phương. 2. Có k ho ch và t ch c ch đ o vi c gi i t a công trình xây d ng trái phép trên ph m vi đ t dành cho đư ng s t. 3. Ch đ o y ban nhân dân c p dư i nơi có đư ng s t b hư h ng do tai n n giao thông ho c thiên tai ph i h p v i ngành đư ng s t k p th i gi i quy t h u qu , khôi ph c giao thông đư ng s t. Đi u 46. Trách nhi m c a các cơ quan thông tin đ i chúng Cơ quan thông tin đ i chúng Trung ương và đ a phương có k ho ch, chương trình, chuyên m c tuyên truy n ph bi n pháp lu t v tr t t , an toàn giao thông v n t i đư ng s t. Đi u 47. L p quy ho ch xây d ng m i ho c c i t o công trình có nh hư ng đ n an toàn c a các công trình đư ng s t
 13. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân c p t nh khi l p quy ho ch xây d ng m i ho c c i t o công trình có nh hư ng đ n an toàn công trình đư ng s t ph i đư c s nh t trí b ng văn b n c a B Giao thông v n t i. Chương 7 ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 48. Xác đ nh m c th i gian và nguyên t c gi i quy t công trình t n t i trong ph m vi đ t dành cho đư ng s t 1. Xác đ nh m c th i gian: a) Công trình t n t i trong ph m vi đ t dành cho đư ng s t trư c ngày 01 tháng 9 năm 1996, gi i quy t theo quy đ nh c a Ngh đ nh s 120/CP ngày 12 tháng 8 năm 1963 c a H i đ ng Chính ph ban hành Đi u l quy đ nh ph m vi, gi i h n đư ng s t và tr t t , an toàn giao thông v n t i đư ng s t; b) Công trình t n t i trong ph m vi đ t dành cho đư ng s t t ngày 01 tháng 9 năm 1996 đ n ngày 31 tháng 12 năm 2005, gi i quy t theo quy đ nh c a Ngh đ nh s 39/CP ngày 05 tháng 7 năm 1996 c a Chính ph v b o đ m tr t t , an toàn giao thông đư ng s t; c) Công trình t n t i trong ph m vi đ t dành cho đư ng s t t ngày 01 tháng 01 năm 2006 tr đi, gi i quy t theo quy đ nh c a Lu t Đư ng s t. 2. Nguyên t c gi i quy t: a) D b ngay các công trình gây nguy h i đ n an toàn công trình đư ng s t, an toàn giao thông v n t i đư ng s t; b) Nh ng công trình xét th y chưa nh hư ng tr c ti p đ n an toàn công trình đư ng s t, an toàn giao thông v n t i đư ng s t thì t m th i cho phép gi nguyên hi n tr ng nhưng ch công trình ph i có cam k t v i chính quy n đ a phương và doanh nghi p kinh doanh k t c u h t ng đư ng s t là không cơi n i, không phát tri n và th c hi n d b công trình ngay khi có yêu c u c a cơ quan qu n lý nhà nư c có th m quy n; c) Vi c b i thư ng, h tr cho ch công trình b d b th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 49. Hi u l c thi hành Ngh đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo; thay th Ngh đ nh s 39/CP ngày 05 tháng 7 năm 1996 c a Chính ph v b o đ m tr t t , an toàn giao thông đư ng s t đã đư c s a đ i, b sung b ng Ngh đ nh s 76/1998/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 1998 c a Chính ph (tr Chương VI c a Ngh đ nh s 39/CP ngày 05 tháng 7 năm 1996, Chính ph có văn b n khác thay th ). Đi u 50. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh đ nh này./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i đ ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - H c vi n Hành chính qu c gia; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban Đi u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, đơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, CN.
Đồng bộ tài khoản