Nghị định số 109/2008/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
47
lượt xem
3
download

Nghị định số 109/2008/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 109/2008/NĐ-CP về bán, giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 109/2008/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh Phúc -------------- S : 109/2008/N -CP Hà N i, ngày 10 tháng 10 năm 2008 NGHN NNH V BÁN, GIAO DOANH NGHI P 100% V N NHÀ NƯ C CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Doanh nghi p nhà nư c ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Doanh nghi p ngày 29 tháng 11 năm 2005; Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, NGHN NNH: Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh v bán, giao doanh nghi p 100% v n nhà nư c, công ty thành viên h ch toán c l p và bán ơn v ph thu c c a doanh nghi p 100% v n nhà nư c, công ty thành viên h ch toán c l p. i u 2. i tư ng và i u ki n áp d ng 1. Bán doanh nghi p 100% v n nhà nư c, công ty thành viên h ch toán c l p không ph thu c vào quy mô v n nhà nư c trong các trư ng h p sau: a) Thu c di n bán doanh nghi p ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t trong án t ng th s p x p doanh nghi p 100% v n nhà nư c; b) Thu c di n c ph n hóa trong án t ng th s p x p doanh nghi p 100% v n nhà nư c nhưng không th c hi n c ph n hóa ư c. 2. Bán ơn v ph thu c c a doanh nghi p 100% v n nhà nư c, áp d ng i v i các ơn v h ch toán ph thu c c a t ng công ty nhà nư c, công ty m , doanh nghi p 100% v n nhà nư c, công ty thành viên h ch toán c l p thu c các trư ng h p sau: a) Thu c di n bán b ph n doanh nghi p ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t trong án t ng th s p x p doanh nghi p 100% v n nhà nư c nhưng không nh
 2. hư ng n ho t ng và kh năng th c hi n nghĩa v tr n c a b ph n doanh nghi p còn l i; b) Thu c di n c ph n hóa b ph n doanh nghi p trong án t ng th s p x p doanh nghi p 100% v n nhà nư c nhưng không th c hi n c ph n hóa ư c. 3. Giao doanh nghi p 100% v n nhà nư c, công ty thành viên h ch toán c l p (sau ây g i chung là giao doanh nghi p) khi áp ng các i u ki n sau: a) Giá tr t ng tài s n ghi trên s k toán dư i 15 t ng; b) Không có l i th v t ai; c) Thu c di n giao doanh nghi p trong án t ng th s p x p doanh nghi p 100% v n nhà nư c ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t ho c ã ti n hành bán nhưng không bán ư c. i u 3. Gi i thích t ng Trong Ngh nh này các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. “Bán doanh nghi p”, bao g m: bán toàn b ho c b ph n doanh nghi p 100% v n nhà nư c, công ty thành viên h ch toán c l p quy nh t i kho n 1 và bán ơn v ph thu c quy nh t i kho n 2 i u 2 Ngh nh này là vi c chuy n s h u có thu ti n toàn b doanh nghi p ho c b ph n doanh nghi p sang s h u t p th , cá nhân ho c pháp nhân khác. 2. “Giao doanh nghi p” là vi c chuy n s h u không thu ti n i v i doanh nghi p 100% v n nhà nư c, công ty thành viên h ch toán c l p thành s h u c a t p th ngư i lao ng trong doanh nghi p có phân nh rõ s h u c a t ng ngư i. 3. “Doanh nghi p 100% v n nhà nư c” bao g m: công ty nhà nư c c l p, công ty trách nhi m h u h n m t thành viên 100% v n nhà nư c do B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph (sau ây g i chung là B ), y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là y ban nhân dân c p t nh) là i di n ch s h u. 4. “Công ty thành viên h ch toán c l p” bao g m: công ty thành viên h ch toán c l p, công ty trách nhi m h u h n m t thành viên do t ng công ty nhà nư c, công ty m thu c t ng công ty nhà nư c, t p oàn kinh t , công ty m trong mô hình công ty m - công ty con là ch s h u. 5. “Công ty m ” bao g m: công ty m thu c t ng công ty nhà nư c, t p oàn kinh t , công ty m trong mô hình công ty m - công ty con. 6. “Ngư i mua doanh nghi p ho c b ph n doanh nghi p” là t p th ngư i lao ng trong doanh nghi p, pháp nhân, nhóm ngư i ho c cá nhân mua doanh nghi p ho c b ph n doanh nghi p.
 3. 7. “Ngư i nh n giao doanh nghi p” là t p th ngư i lao ng trong doanh nghi p nh n giao doanh nghi p. 8. “Ngư i giao, ngư i bán doanh nghi p ho c b ph n doanh nghi p” là cơ quan, t ch c i di n ch s h u doanh nghi p. 9. “Bán theo phương th c tr c ti p” là phương th c àm phán, th a thu n và ký h p ng tr c ti p gi a ngư i bán doanh nghi p, b ph n doanh nghi p v i ngư i mua doanh nghi p, b ph n doanh nghi p trong trư ng h p ch có m t t ch c ho c t p th ngư i lao ng trong doanh nghi p ho c m t nhóm ngư i ho c m t cá nhân ăng ký mua (sau ây g i t t là ngư i ăng ký mua). 10. “Bán theo phương th c u giá” là phương th c l a ch n ngư i mua doanh nghi p, b ph n doanh nghi p khi có t hai ngư i ăng ký mua tr lên thông qua tr giá c nh tranh công khai t i phiên u giá. 11. “T p th ngư i lao ng trong doanh nghi p” là nh ng ngư i lao ng hi n có trong danh sách làm vi c thư ng xuyên c a doanh nghi p t nguy n th c hi n ngh quy t i h i công nhân viên ch c doanh nghi p, b ph n doanh nghi p v nh n giao, mua doanh nghi p, b ph n doanh nghi p t i th i i m có hi u l c c a quy t nh phê duy t phương án s p x p lao ng. T p th ngư i lao ng trong doanh nghi p do Ban Ch p hành Công oàn doanh nghi p ho c Ban Ch p hành Công oàn lâm th i làm i di n ho c ngư i ư c i h i công nhân, viên ch c doanh nghi p b u làm i di n th c hi n vi c nh n giao, mua doanh nghi p ho c mua b ph n doanh nghi p. 12. “Ban i m i t i doanh nghi p” là t ch c ư c thành l p t i doanh nghi p th c hi n bán, giao doanh nghi p do B , y ban nhân dân c p t nh, t ng công ty nhà nư c, công ty m quy t nh thành l p. 13. “Ban i m i và Phát tri n doanh nghi p” là t ch c thu c B , y ban nhân dân c p t nh, t ng công ty nhà nư c, công ty m thu c t p oàn kinh t ho c t ng công ty do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p th c hi n các nhi m v và quy n h n quy nh t i Ngh nh này khi bán doanh nghi p, b ph n doanh nghi p ho c giao doanh nghi p. 14. “Doanh nghi p không c ph n hóa ư c” là doanh nghi p mà theo án t ng th s p x p doanh nghi p 100% v n nhà nư c ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t thu c danh m c c ph n hóa, sau khi ã áp d ng t t c các bi n pháp theo quy nh c a pháp lu t v c ph n hóa nhưng v n không c ph n hóa ư c ho c không áp ng i u ki n c ph n hóa. 15. “Doanh nghi p không có l i th v t ai” là doanh nghi p: a) Có quy n s d ng t i v i di n tích dư i 200 m2; b) Giá chuy n như ng quy n s d ng t ho c giá thuê t trên th trư ng trong i u ki n bình thư ng không vư t quá 20% so v i giá do y ban nhân dân c p t nh quy nh. Trư ng h p không xác nh ư c giá thì s d ng giá chuy n như ng ho c giá thuê t c a khu t có v trí và i u ki n tương ương xác nh.
 4. i u 4. i tư ng ư c mua, nh n giao doanh nghi p 1. i tư ng có quy n mua doanh nghi p, bao g m: a) T p th ngư i lao ng trong doanh nghi p; b) Cá nhân ngư i lao ng trong doanh nghi p; c) Các doanh nghi p 100% v n nhà nư c và các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t k c các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, tr t ch c tài chính trung gian th c hi n tư v n nh giá, u giá bán doanh nghi p; d) Công dân Vi t Nam có năng l c hành vi dân s , tr nh ng ngư i không ư c thành l p và qu n lý doanh nghi p quy nh t i các i m b, c, d, , e, g kho n 2 và i m b kho n 4 i u 13 Lu t Doanh nghi p, thành viên Ban i m i và Phát tri n doanh nghi p, các cá nhân thu c t ch c tài chính trung gian th c hi n tư v n nh giá, u giá bán doanh nghi p; ) T ch c kinh t tài chính ư c thành l p theo pháp lu t nư c ngoài ho t ng kinh doanh t i nư c ngoài ho c t i Vi t Nam, cá nhân nư c ngoài, tr t ch c kinh t tài chính trung gian và cá nhân thu c t ch c kinh t tài chính trung gian th c hi n tư v n nh giá, u giá bán doanh nghi p. 2. Các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài quy nh t i i m c và các i tư ng quy nh t i i m kho n 1 i u này theo quy nh pháp lu t ư c xác nh là nhà u tư nư c ngoài ư c tham gia cùng v i các doanh nghi p, công dân Vi t Nam khác mua m t ph n c a doanh nghi p theo t l không vư t quá m c cam k t qu c t c a Vi t Nam v quy n kinh doanh c a nhà u tư nư c ngoài trong các ngành ngh , lĩnh v c mà Vi t Nam có cam k t; i v i các doanh nghi p thu c các ngành ngh , lĩnh v c khác, nhà u tư nư c ngoài ư c mua toàn b doanh nghi p. 3. i tư ng ư c giao doanh nghi p là t p th ngư i lao ng trong doanh nghi p áp ng i u ki n quy nh t i i u 21 Ngh nh này. i u 5. Nguyên t c bán, giao doanh nghi p 1. Ngư i mua, ngư i nh n giao không ư c bán l i doanh nghi p trong th i gian quy nh c a h p ng. 2. Tài s n c a doanh nghi p khi th c hi n bán, giao ư c tính b ng giá tr . Giá tr c a doanh nghi p th c hi n bán ư c tính theo giá th c t trên th trư ng. Giá tr doanh nghi p th c hi n giao ư c tính theo giá tr trên s k toán ã ư c ki m toán. 3. Th t ưu tiên trong l a ch n phương th c bán doanh nghi p: a) Bán u giá có k th a công n ; b) Bán u giá không k th a công n ; c) Bán th a thu n tr c ti p có k th a công n ;
 5. d) Bán th a thu n tr c ti p không k th a công n ; Ưu tiên cho t p th ngư i lao ng trong doanh nghi p mua n u tr giá b ng ngư i mua khác trong l n u giá cu i cùng. 4. Th c hi n vi c công b công khai theo quy nh t i i u 15 và i u 23 Ngh nh này. 5. Phương ti n thanh toán khi mua doanh nghi p là ti n ng Vi t Nam. Nhà u tư nư c ngoài có nhu c u mua doanh nghi p ph i m tài kho n ti n g i t i m t t ch c cung ng d ch v thanh toán ang ho t ng trên lãnh th Vi t Nam và th c hi n thanh toán trong vi c mua doanh nghi p thông qua tài kho n này. 6. Các kho n chi phí th c t , h p lý và c n thi t cho vi c bán, giao doanh nghi p ư c tr vào v n nhà nư c ho c ngu n thu t bán doanh nghi p, n u không thì ư c h tr t Qu h tr s p x p doanh nghi p. B Tài chính hư ng d n n i dung và m c chi phí bán, giao doanh nghi p. i u 6. B o m c a Nhà nư c Nhà nư c công nh n và b o h quy n s h u, quy n s d ng tài s n, quy n và l i ích h p pháp khác c a ngư i mua, ngư i nh n giao doanh nghi p; quy n và l i ích h p pháp c a ngư i lao ng và các bên liên quan theo quy nh c a pháp lu t. Chương 2. BÁN DOANH NGHI P i u 7. Quy n và nghĩa v c a ngư i mua doanh nghi p, b ph n doanh nghi p 1. Ngư i ăng ký mua: a) Có quy n kh o sát th c tr ng doanh nghi p; nghiên c u h sơ, báo cáo tài chính, b ng kê tài s n, các Gi y ch ng nh n quy n s h u, quy n s d ng tài s n, t ai, các h p ng liên quan n doanh nghi p; b) Có trách nhi m gi bí m t các thông tin thu ư c t vi c kh o sát th c tr ng và các tài li u c a doanh nghi p; không ư c ti t l ho c s d ng thông tin trên gây phương h i cho doanh nghi p; b ph n doanh nghi p. 2. Ngư i ã mua doanh nghi p: a) ư c quy n l a ch n hình th c pháp lý c a doanh nghi p sau khi mua; ư c ti p t c thuê t ho c nh n giao t có thu ti n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t v t ai; b) ư c k th a các quy n, l i ích h p pháp, nghĩa v c a doanh nghi p nhà nư c ã ghi trong h p ng mua bán doanh nghi p và các h p ng ã ký k t; c) Thanh toán ti n mua doanh nghi p theo h p ng ã ký.
 6. i u 8. Trình t bán doanh nghi p, b ph n doanh nghi p 1. Vi c chuNn b bán doanh nghi p, g m: thông báo v vi c bán doanh nghi p; chuNn b các h sơ, gi y t pháp lý c a doanh nghi p. 2. Xây d ng, phê duy t phương án bán doanh nghi p, g m: ki m kê, i chi u, phân lo i tài s n và n ; l p báo cáo tài chính và phương án x lý tài s n, tài chính và n ; xây d ng phương án s p x p lao ng; xác nh giá tr doanh nghi p; xây d ng phương án bán, xác nh giá bán t i thi u và phương th c bán, d ki n chi phí t ch c th c hi n bán doanh nghi p; phê duy t phương án bán, x lý tài s n, tài chính, công n , lao ng. Trư ng h p d ki n s thu t vi c bán doanh nghi p không bù p chi phí th c hi n bán doanh nghi p (trư ng h p ngư i mua k th a n ) ho c không chi phí và tr các kho n n (trư ng h p ngư i mua không k th a n ) thì ph i chuy n sang hình th c giao ho c gi i th , phá s n. 3. X lý tài s n, tài chính, công n , lao ng. 4. T ch c bán doanh nghi p. 5. Phê duy t k t qu bán; l p báo cáo tài chính doanh nghi p t i th i i m bàn giao cho ngư i mua; ký k t h p ng; thanh toán; bàn giao tài s n, s sách và các h sơ liên quan cho ngư i mua; thông báo v vi c hoàn thành bán doanh nghi p. 6. ăng ký kinh doanh i v i doanh nghi p sau khi bán. i u 9. Thông báo v vi c bán doanh nghi p Căn c vào án t ng th s p x p doanh nghi p 100% v n nhà nư c ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, cơ quan, t ch c quy t nh bán doanh nghi p thông báo cho doanh nghi p v vi c bán doanh nghi p. i u 10. X lý tài s n và tài chính khi bán doanh nghi p 1. Vi c x lý tài s n, s dư b ng ti n c a Qu khen thư ng, Qu phúc l i, chi phí xây d ng d dang, các kho n d phòng, l ho c lãi th c hi n theo quy nh t i Chương II Ngh nh s 109/2007/N -CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph v chuy n doanh nghi p 100% v n nhà nư c thành công ty c ph n (sau ây g i t t là Ngh nh s 109/2007/N -CP). 2. Chênh l ch tài s n ki m kê: a) i v i tài s n dôi th a n u không xác nh ư c nguyên nhân và ch s h u thì doanh nghi p ư c h ch toán tăng v n nhà nư c tương ng v i giá tr th c t c a tài s n dôi th a; b) i v i tài s n hao h t, m t mát, t n th t, doanh nghi p ph i xác nh rõ nguyên nhân, trách nhi m c a t p th , cá nhân và yêu c u b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Kho n chênh l ch gi a giá tr b i thư ng c a cá nhân, t p th liên quan, t ch c b o hi m (n u có) v i giá tr t n th t th c t ư c bù p b ng Qu d phòng tài
 7. chính; n u thi u thì h ch toán vào k t qu kinh doanh; n u doanh nghi p v n b l thì ư c ghi gi m v n nhà nư c. i u 11. X lý các kho n n và xác nh giá tr doanh nghi p 1. Doanh nghi p ư c bán ho c có b ph n ư c bán có trách nhi m i chi u, xác nh n, thu h i các kho n n ph i thu n h n trư c khi bán; huy ng các ngu n thanh toán các kho n n n h n tr ho c th a thu n v i các ch n x lý trư c khi bán. 2. i v i các kho n n ph i thu còn l i và n ph i tr thì tùy theo i u ki n mua bán có k th a n ho c không k th a n x lý theo nguyên t c sau: a) Trư ng h p ngư i mua cam k t k th a n , ngư i mua có trách nhi m thanh toán các kho n n ph i tr và thu h i các kho n n ph i thu theo cam k t; vi c cam k t k th a các kho n n ph i thu, ph i tr ph i ư c ghi trong h p ng mua bán doanh nghi p và thông báo b ng văn b n cho ch n , khách n và các bên liên quan bi t; b) Trư ng h p ngư i mua không cam k t k th a n , doanh nghi p ư c bán có trách nhi m x lý các kho n n này theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c v x lý n t n ng. Trư ng h p các kho n n chưa ư c x lý h t theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c v x lý n t n ng thì ư c x lý theo quy nh t i kho n 2 i u 15 Ngh nh s 109/2007/N -CP t i th i i m quy t nh công b giá tr doanh nghi p. 3. i v i các kho n ã tr trư c cho ngư i cung c p hàng hóa d ch v như: ti n thuê nhà, ti n thuê t, ti n mua hàng, ti n công thì ph i i chi u v i h p ng và kh i lư ng hàng hóa d ch v cung c p tính vào giá tr doanh nghi p. 4. Vi c xác nh và i u ch nh giá tr doanh nghi p ư c áp d ng theo nh ng nguyên t c quy nh t i Chương III Ngh nh s 109/2007/N -CP. Ban i m i và Phát tri n doanh nghi p có trách nhi m thNm tra vi c tuân th các quy nh c a pháp lu t v xác nh giá tr doanh nghi p, trình cơ quan, t ch c có thNm quy n quy t nh giá tr doanh nghi p. Trư ng h p k t qu xác nh giá tr doanh nghi p không b o m úng quy nh c a Nhà nư c thì cơ quan, t ch c có thNm quy n quy t nh bán doanh nghi p có th t ch i không thanh toán phí d ch v tư v n nh giá; n u gây thi t h i cho Nhà nư c, doanh nghi p thì t ch c tư v n nh giá ph i b i thư ng. 5. i v i doanh nghi p không c ph n hóa ư c ph i chuy n sang phương th c bán thì ư c k th a k t qu xác nh giá tr doanh nghi p ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t trong quá trình c ph n hóa. i u 12. Xác nh giá bán doanh nghi p 1. Giá kh i i m bán doanh nghi p ư c xác nh theo nguyên t c sau: a) Không th p hơn t ng giá tr ph n v n nhà nư c ã ư c xác nh theo quy nh t i kho n 4 i u 11 Ngh nh này và giá tr quy n s d ng t (n u có) theo giá công b c a y ban nhân dân c p t nh n u ngư i mua k th a các kho n n .
 8. b) Không th p hơn t ng giá tr doanh nghi p ã ư c xác nh theo quy nh t i kho n 4 i u 11 Ngh nh này và giá tr quy n s d ng t (n u có) theo giá công b c a y ban nhân dân c p t nh n u ngư i mua không k th a các kho n n . 2. Giá bán doanh nghi p: Căn c vào phương th c bán (bán u giá ho c bán tr c ti p), phương th c thanh toán (m t l n ho c nhi u l n), m c giá t mua, s lao ng mà ngư i mua ti p t c s d ng quy t nh giá bán nhưng không th p hơn giá kh i i m quy nh t i kho n 1 i u này. i u 13. T ch c bán doanh nghi p theo phương th c u giá 1. Trư ng h p bán doanh nghi p mà có t hai ngư i ăng ký mua tr lên thì ph i bán theo m t trong hai phương th c u giá sau: a) u giá k th a toàn b s lao ng còn l i, áp d ng trong trư ng h p ã gi i quy t m t ph n s lao ng theo quy nh c a pháp lu t v lao ng và chính sách i v i ngư i lao ng dôi dư do s p x p l i công ty nhà nư c; b) u giá không k th a lao ng, áp d ng trong trư ng h p ã gi i quy t h t s lao ng ho c ã phê duy t phương án gi i quy t h t s lao ng theo quy nh c a pháp lu t v lao ng và chính sách i v i ngư i lao ng dôi dư do s p x p l i công ty nhà nư c. 2. Ban i m i và Phát tri n doanh nghi p có các quy n h n và nhi m v sau trong vi c ch o và giám sát vi c u giá: a) Xây d ng quy ch bán u giá trình cơ quan, t ch c quy t nh bán doanh nghi p phê duy t; b) L a ch n và trình cơ quan, t ch c có thNm quy n quy t nh bán doanh nghi p quy t nh vi c ký h p ng thuê t ch c tư v n nh giá, t ch c th c hi n u giá doanh nghi p. c) Trình cơ quan, t ch c có thNm quy n quy t nh bán doanh nghi p quy t nh phương th c u giá và công b giá kh i i m; d) Giám sát vi c u giá. 3. Xác nh giá tr doanh nghi p: a) Trong th i h n 60 ngày, k t ngày có quy t nh bán doanh nghi p, Ban i m i t i doanh nghi p ph i hoàn thành các công vi c quy nh t i các kho n 1, 2, 3, 4 và 5 i u 18 Ngh nh này và g i k t qu cho Ban i m i và Phát tri n doanh nghi p. b) Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c k t qu theo quy nh t i i m a kho n này, Ban i m i và Phát tri n doanh nghi p ph i th c hi n vi c t ch c xác nh giá tr doanh nghi p theo nguyên t c quy nh t i kho n 4 i u 11 Ngh nh này.
 9. c) Căn c k t qu xác nh giá tr doanh nghi p, Ban i m i và Phát tri n doanh nghi p trình cơ quan, t ch c có thNm quy n công b giá kh i i m. 4. L a ch n t ch c th c hi n u giá: Các doanh nghi p có t ng giá tr tài s n sau khi xác nh l i dư i 30 t ng ư c u giá công khai t i các t ch c tài chính trung gian. Trư ng h p không có t ch c tài chính trung gian nh n bán u giá doanh nghi p thì t ch c bán u giá t i doanh nghi p. Các doanh nghi p còn l i ư c u giá công khai t i S Giao d ch Ch ng khoán, Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán. 5. Trong th i h n 5 ngày làm vi c, k t khi cơ quan, t ch c có thNm quy n quy t nh bán doanh nghi p công b giá kh i i m, t ch c th c hi n u giá doanh nghi p ph i thông báo công khai t i doanh nghi p và trên m t t báo vi t ho c báo i n t trong 3 s liên ti p ch m nh t là 45 ngày trư c ngày th c hi n bán u giá v các thông tin sau ây: a) Tên, a ch và ngành ngh kinh doanh c a doanh nghi p ư c bán u giá; b) Các thông tin cơ b n v tài s n, lao ng, tài chính, t ai, bao g m c th i h n thuê t còn l i (n u doanh nghi p ang thuê t); c) Giá kh i i m; d) M c ti n t c c; ) Các i u ki n bán; e) Th i gian và a i m nh n h sơ m i u giá; g) Th i gian và a i m n p ơn ăng ký mua doanh nghi p, ti n t c c; h) Th i gian và a i m t ch c phiên bán u giá. 6. H sơ m i u giá g m: các thông tin quy nh t i kho n 5 i u này, m u ơn ăng ký mua doanh nghi p, n i quy phiên bán u giá. 7. Ngư i mua doanh nghi p ph i n p ơn ăng ký mua doanh nghi p và ti n tc c cho t ch c th c hi n bán u giá theo nh ng quy nh sau: a) ơn ăng ký mua doanh nghi p và ti n t c c ph i n p ch m nh t 5 ngày làm vi c trư c ngày th c hi n bán u giá; b) ơn ăng ký mua ph i ghi c th giá t i thi u t mua doanh nghi p, giá t i thi u t mua không ư c th p hơn giá kh i i m. c) M c ti n t c c b ng 10% giá kh i i m;
 10. d) Khi n p ơn ăng ký mua doanh nghi p, ngư i n p ph i xu t trình ch ng minh nhân dân ( i v i cá nhân là ngư i Vi t Nam), h chi u ( i v i cá nhân là ngư i nư c ngoài), gi y gi i thi u ( i v i t ch c) và ký cam k t th c hi n n i quy bán u giá; khi nh n ơn ăng ký và ti n t c c, t ch c bán u giá c p cho ngư i n p h sơ gi y ch ng nh n ã n p ơn ăng ký mua và biên lai thu ti n t c c. T ch c bán u giá có trách nhi m gi bí m t giá t mua c a ngư i ăng ký mua doanh nghi p. ) Trong th i h n nh n ơn ăng ký mua doanh nghi p, ngư i ã ăng ký có th rút l i ơn ăng ký mua và ư c hoàn tr ngay kho n ti n t c c. 8. Phiên bán u giá ư c th c hi n khi có ít nh t hai ngư i n p ơn ăng ký mua doanh nghi p h p l và ã n p ti n t c c. Trư ng h p ch có m t ơn ăng ký mua doanh nghi p h p l ư c ch p thu n, ngư i bán áp d ng phương th c tr c ti p theo quy nh t i i u 14 Ngh nh này. Trư ng h p không có ơn ăng ký mua doanh nghi p h p l , t ch c bán u giá doanh nghi p báo cáo Ban i m i và Phát tri n doanh nghi p gi m m c giá kh i i m nhưng không th p hơn m c giá quy nh t i kho n 1 i u 12 Ngh nh này ho c áp d ng các hình th c chuy n i khác. 9. Phiên bán u giá ư c th c hi n như sau: a) T ch c th c hi n bán u giá doanh nghi p quy t nh c ngư i i di n có thNm quy n i u hành phiên u giá và m i m t công ch ng viên tham gia ch ng ki n phiên u giá. Vi c i u hành tr giá và các quy t c ng x trong phiên bán u giá ư c th c hi n theo n i quy phiên bán u giá. b) T ch c th c hi n u giá doanh nghi p quy t nh l a ch n m t trong hai hình th c u giá là u giá tr c ti p b ng l i nói ho c u giá b ng b phi u kín ti n hành bán u giá doanh nghi p; c) Vi c u giá tr c ti p b ng l i nói ư c th c hi n thông qua vi c t ng ngư i tham gia u giá tr giá tr c ti p b ng l i nói. Sau m i l n ngư i tham gia u giá tr giá, ngư i i u hành phiên bán u giá nh c l i ba l n m t cách rõ ràng, chính xác b ng l i nói giá ã tr cao nh t, m i l n cách nhau ba mươi giây. Vi c u giá ư c ti n hành cho n khi không còn ngư i yêu c u tr giá ti p thì ngư i có m c giá tr cao nh t là ngư i trúng u giá và ư c quy n mua doanh nghi p; d) Vi c u giá b ng hình th c b phi u kín tr c ti p ư c th c hi n theo t ng vòng, liên t c. Ngư i i u hành phiên bán u giá công b giá cao nh t ghi trong phi u b giá c a ngư i mua. Giá công b cao nh t ư c tr c a vòng trư c là giá kh i i m c a vòng u ti p theo cho n khi không còn ngư i yêu c u tr giá ti p thì ngư i có m c giá tr cao nh t là ngư i trúng u giá và ư c quy n mua doanh nghi p; ) Trư ng h p ngư i trúng u giá t ch i (không ký biên b n u giá ho c ký biên b n u giá nhưng không ký h p ng mua bán doanh nghi p) thì t ch c th c hi n
 11. u giá l a ch n và thông báo cho ngư i có giá th p hơn li n k là ngư i trúng giá b sung n u giá tr c a ngư i này không th p hơn giá kh i i m c a vòng u giá cu i cùng. N u ngư i trúng giá b sung t ch i thì t ch c th c hi n u giá ra văn b n h y b k t qu u giá và báo cáo ngư i bán t ch c u giá l i vào m t th i i m khác. 10. Biên b n bán u giá: a) Khi k t thúc phiên bán u giá, t ch c th c hi n u giá l p biên b n bán u giá g i Ban i m i và Phát tri n doanh nghi p. Biên b n bán u giá ph i có ch ký c a ngư i i u hành bán u giá, ngư i làm ch ng và ngư i mua; b) Trư ng h p phiên bán u giá không thành thì t ch c th c hi n u giá ph i l p biên b n bán u giá không thành. Biên b n này ph i có ch ký c a ngư i i u hành phiên bán u giá và ngư i làm ch ng. i u 14. T ch c bán doanh nghi p theo phương th c tr c ti p 1. Trư ng h p ch có m t ơn ăng ký mua doanh nghi p h p l ư c ch p thu n, cơ quan, t ch c có thNm quy n quy t nh bán doanh nghi p áp d ng phương th c bán th a thu n tr c ti p. 2. Ban i m i và Phát tri n doanh nghi p cùng Giám c doanh nghi p trao i tr c ti p v i ngư i mua v giá bán, phương án s d ng lao ng và th a thu n v các n i dung trong h p ng mua bán. T ng giá tr tài s n c a doanh nghi p ( i v i trư ng h p mua không k th a công n ) ho c t ng giá tr ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p ( i v i trư ng h p mua k th a công n ) ư c xác nh theo quy nh t i kho n 4 i u 11 Ngh nh này là cơ s th a thu n v i ngư i mua v giá bán doanh nghi p. Ban i m i và Phát tri n doanh nghi p g i h sơ và biên b n n cơ quan, t ch c có thNm quy n quy t nh bán doanh nghi p. i u 15. Phê duy t k t qu bán, ký k t h p ng, bàn giao, thanh toán, thông báo v vi c hoàn thành bán doanh nghi p 1. Trong th i h n 5 ngày làm vi c, k t khi nh n ư c ngh c a Ban i m i và Phát tri n doanh nghi p, Th trư ng cơ quan, t ch c có thNm quy n quy t nh bán doanh nghi p ph i xem xét phê duy t k t qu bán doanh nghi p. 2. Trong th i h n 2 ngày làm vi c, k t ngày phê duy t k t qu bán doanh nghi p, t ch c th c hi n u giá ph i hoàn tr ti n t c c cho nh ng ngư i tham gia u giá h p l nhưng không trúng u giá. Ti n t c c c a ngư i trúng u giá ư c tr vào ti n mua doanh nghi p. Ti n t c c không ư c hoàn tr cho ngư i vi ph m n i quy phiên bán u giá, ngư i trúng u giá nhưng không th c hi n ký h p ng theo quy nh. Kho n ti n t c c không ư c hoàn tr ph i h ch toán tăng kho n thu do bán doanh nghi p và ư c qu n lý và s d ng theo quy nh t i i u 16 Ngh nh này.
 12. 3. Trong th i h n 10 ngày làm vi c, k t khi có quy t nh phê duy t k t qu bán doanh nghi p, i di n ngư i bán và ngư i mua ph i ký k t h p ng mua bán doanh nghi p. H p ng mua bán doanh nghi p bao g m các n i dung chính sau: a) Tên, a ch , s tài kho n c a doanh nghi p ư c bán; b) Tên, a ch , s tài kho n (n u có) c a ngư i mua doanh nghi p; c) Giá bán doanh nghi p; d) Các cam k t c a ngư i mua và ngư i bán doanh nghi p; ) Phương th c chuy n giao tài s n, thanh toán ti n mua doanh nghi p, th i h n bàn giao doanh nghi p; e) X lý các v n phát sinh, tranh ch p h p ng. Kèm theo h p ng là b n kê tài s n, công n (n u có) mà ngư i mua và ngư i bán ã th a thu n. 4. Ngư i mua doanh nghi p thanh toán trong th i h n quy nh t i h p ng mua bán, nhưng t i a không quá 1 năm k t th i i m h p ng mua bán doanh nghi p ư c ký, trong ó l n u ph i th c hi n trong th i h n 1 tháng và thanh toán không dư i 70% giá bán. Khi ngư i mua ã thanh toán ít nh t 70% giá bán và có tài s n th ch p ho c b o lãnh theo úng quy nh c a pháp lu t cho ph n còn l i, Ban i m i và Phát tri n doanh nghi p ph i t ch c vi c bàn giao doanh nghi p cho ngư i mua. Ngư i bán doanh nghi p ti p t c i u hành doanh nghi p cho n khi bàn giao. Trư ng h p gây th t thoát tài s n, ngư i bán có trách nhi m b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 5. Trong th i h n 15 ngày, k t ngày ký biên b n bàn giao, cơ quan, t ch c có thNm quy n quy t nh bán doanh nghi p thông báo vi c bán doanh nghi p v i các n i dung sau: a) Tên, a ch c a doanh nghi p ư c bán; b) Tên, a ch c a ngư i mua. c) Giá bán, phương th c bán, th i h n thanh toán; d) Trách nhi m c a ngư i mua, ngư i bán doanh nghi p và các cơ quan liên quan trong vi c x lý nh ng v n t n t i và phát sinh khác. Thông báo vi c hoàn thành bán doanh nghi p ư c ăng trên phương ti n thông tin i chúng và g i n các cơ quan: Tài chính doanh nghi p, Thu , ăng ký kinh doanh, K ho ch và u tư, Lao ng – Thương binh và Xã h i, Th ng kê t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi doanh nghi p óng tr s chính, Ban Ch o i m i và phát tri n doanh nghi p.
 13. i u 16. Qu n lý và s d ng s ti n bán doanh nghi p S ti n bán doanh nghi p sau khi n p vào ngân sách nhà nư c ph n giá tr quy n s d ng t (n u có), ư c s d ng vào các m c ích sau: thanh toán các chi phí ph c v cho vi c bán doanh nghi p; thanh toán các kho n n mà ngư i mua không k th a; th c hi n chính sách i v i ngư i lao ng khi bán doanh nghi p; s ti n còn l i ư cn pv : 1. Qu h tr s p x p doanh nghi p c a t ng công ty, công ty m trong trư ng h p bán công ty thành viên h ch toán c l p, b ph n doanh nghi p thu c t ng công ty, công ty m . 2. Doanh nghi p 100% v n nhà nư c, công ty thành viên h ch toán c l p trong trư ng h p bán b ph n doanh nghi p c a doanh nghi p 100% v n nhà nư c, công ty thành viên h ch toán c l p. 3. Qu h tr s p x p doanh nghi p t i T ng công ty u tư và kinh doanh v n nhà nư c trong trư ng h p bán doanh nghi p 100% v n nhà nư c. i u 17. Nguyên t c gi i quy t lao ng và cán b qu n lý 1. Ch i v i ngư i lao ng: a) Ngư i lao ng i u ki n hư ng các ch b o hi m xã h i thì ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v lao ng; b) Ngư i ti p t c chuy n sang doanh nghi p m i ư c ti p t c ký h p ng lao ng và ư c hư ng các ch theo quy nh hi n hành; c) Ngư i lao ng ch m d t h p ng lao ng ư c hư ng ch , chính sách theo pháp lu t v lao ng ho c chính sách i v i ngư i lao ng dôi dư do s p x p l i công ty nhà nư c; d) Giám c, Phó Giám c và K toán trư ng doanh nghi p ư c cơ quan, t ch c có thNm quy n quy t nh bán doanh nghi p xét t ng trư ng h p c th b trí công vi c ho c gi i quy t theo chính sách tinh gi n biên ch c a Chính ph . 2. Trách nhi m c a ngư i mua, ngư i bán: a) Giám c doanh nghi p ư c bán có trách nhi m: - Ph i h p v i cơ quan b o hi m xã h i gi i quy t quy n l i cho ngư i lao ng thu c di n hư ng các ch b o hi m xã h i theo ch hi n hành; - Gi i quy t quy n l i cho ngư i lao ng ch m d t h p ng lao ng theo pháp lu t v lao ng ho c chính sách i v i ngư i lao ng dôi dư do s p x p l i công ty nhà nư c;
 14. - Làm th t c cơ quan b o hi m xã h i c p s b o hi m theo quy nh i v i ngư i lao ng ti p t c làm vi c t i doanh nghi p m i và chuy n danh sách, h sơ c a s lao ng này cho doanh nghi p m i. b) Ngư i mua doanh nghi p có trách nhi m ti p nh n, s d ng s lao ng ghi trong h p ng mua bán doanh nghi p; k th a các nghĩa v i v i ngư i lao ng ã ti p nh n và th c hi n các chính sách i v i ngư i lao ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 18. Trách nhi m c a doanh nghi p bán toàn b ho c bán b ph n Khi nh n ư c thông báo v vi c bán doanh nghi p, doanh nghi p có trách nhi m t ch c th c hi n các công vi c sau: 1. ChuNn b y các h sơ, gi y t pháp lý, h p ng chưa thanh lý, các Gi y ch ng nh n quy n s h u, quy n s d ng tài s n và t ai c a doanh nghi p. 2. Ki m kê, xác nh s lư ng tài s n hi n có t i doanh nghi p, b ph n doanh nghi p, ánh giá th c tr ng và phân lo i tài s n có th ti p t c s d ng, tài s n thanh lý, như ng bán. 3. i chi u và phân lo i công n ph i thu, ph i tr ; l p danh sách ch n và s n ph i tr , s n ph i thu, trong ó chia ra n có kh năng thu h i và n không có kh năng thu h i và ki n ngh bi n pháp x lý. 4. L p báo cáo t ch c quý g n nh t; l p phương án x lý tài s n, tài chính, công n theo các nguyên t c quy nh t i i u 10 và i u 11 Ngh nh này. 5. Xây d ng phương án s p x p s lao ng hi n có c a doanh nghi p v i các n i dung sau: a) L p danh sách toàn b s lao ng c a doanh nghi p t i th i i m công b giá kh i i m bán doanh nghi p, có chia ra s lao ng ang làm vi c có hư ng lương và có óng b o hi m xã h i ho c không óng b o hi m xã h i; s lao ng ã ngh vi c nhưng có tên trong danh sách c a doanh nghi p có óng b o hi m xã h i ho c không óng b o hi m xã h i; b) D ki n s lao ng mà ngư i mua ph i k th a s d ng, s lao ng ph i gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t v lao ng ho c chính sách i v i ngư i lao ng dôi dư do s p x p l i công ty nhà nư c. 6. T o i u ki n cho ngư i ăng ký mua doanh nghi p kh o sát, ti p c n tài li u quy nh t i kho n 1 i u 7 Ngh nh này. 7. X lý tài s n, tài chính, công n , lao ng theo phương án ư c c p có thNm quy n phê duy t và theo h p ng mua bán doanh nghi p. 8. Ký h p ng thuê tư v n nh giá và thuê t ch c th c hi n u giá doanh nghi p.
 15. 9. L p báo cáo tài chính doanh nghi p t i th i i m bàn giao cho ngư i mua và x lý nh ng v n v tài chính phát sinh t th i i m nh giá doanh nghi p n th i i m bàn giao. 10. Bàn giao tài s n, s sách và các h sơ liên quan cho ngư i mua doanh nghi p theo th a thu n ghi trong h p ng mua bán doanh nghi p. i u 19. ăng ký kinh doanh Sau khi nh n bàn giao doanh nghi p, ngư i mua doanh nghi p th c hi n ăng ký kinh doanh theo lo i hình tương ng mà doanh nghi p s ho t ng theo quy nh c a pháp lu t. H sơ ăng ký kinh doanh ph i kèm theo h p ng mua, bán doanh nghi p và biên b n bàn giao doanh nghi p. i u 20. Ki m tra, theo dõi vi c th c hi n cam k t h p ng Ngư i quy t nh bán doanh nghi p có trách nhi m t ch c theo dõi, ki m tra vi c th c hi n các cam k t trong h p ng mua, bán doanh nghi p; x lý ho c ki n ngh các cơ quan nhà nư c có thNm quy n x lý theo quy nh c a pháp lu t i v i nh ng trư ng h p vi ph m cam k t h p ng. Chương 3. GIAO DOANH NGHI P CHO T P TH NGƯ I LAO NG i u 21. i u ki n i v i t p th ngư i lao ng nh n giao doanh nghi p T p th ngư i lao ng trong doanh nghi p ư c xem xét giao doanh nghi p khi áp ng các i u ki n sau: 1. T nguy n ăng ký nh n giao doanh nghi p. 2. Cam k t duy trì và phát tri n s n xu t kinh doanh, b o m vi c làm t i thi u t 3 năm tr lên k t ngày nh n giao doanh nghi p, óng y b o hi m xã h i cho ngư i lao ng ti p t c làm vi c t i doanh nghi p theo quy nh c a pháp lu t. 3. K th a công n và các nghĩa v tài s n c a doanh nghi p sau khi ã x lý theo các quy nh c a Ngh nh này. K th a quy n và nghĩa v i v i ngư i lao ng theo quy nh c a pháp lu t v lao ng. 4. Không ư c bán, cho thuê, t gi i th doanh nghi p trong th i h n t i thi u là 3 năm sau khi nh n giao, tr trư ng h p doanh nghi p lâm vào tình tr ng phá s n. i u 22. Nguyên t c x lý tài s n, tài chính, công n và lao ng khi giao doanh nghi p 1. Ban i m i t i doanh nghi p ti n hành ki m kê, xác nh s lư ng và th c tr ng toàn b tài s n; các kho n u tư dài h n, ng n h n; tài s n thuê, mư n, gi h , bán
 16. b , ký g i, chi m d ng, cho thuê, cho mư n; i chi u và phân lo i các lo i công n ; l p danh sách ch n và s n ph i tr , danh sách ngư i m c n và s n ph i thu, trong ó phân nh rõ n có kh năng thu h i và n không có kh năng thu h i; ti n hành phân lo i tài s n, x lý tài s n và các kho n n . 2. Nguyên t c x lý tài s n: a) i v i tài s n mang i góp v n liên doanh ho c nh n góp v n liên doanh; tài s n thuê ngoài, thuê tài chính; tài s n mư n, gi h và các tài s n khác không ph i c a doanh nghi p thì các bên giao, nh n giao doanh nghi p và ch s h u tài s n th a thu n vi c k th a và ký l i h p ng m i ho c thanh lý h p ng; b) i v i tài s n chi m d ng, doanh nghi p xác nh ch s h u hoàn tr ho c ký h p ng thuê mư n l i tài s n. Trư ng h p không xác nh ư c ch s h u, doanh nghi p h ch toán tăng v n nhà nư c tương ng v i giá tr th c t c a tài s n; c) i v i tài s n thu c công trình phúc l i, g m: nhà tr , nhà m u giáo, b nh xá và các tài s n phúc l i khác hình thành t Qu khen thư ng, Qu phúc l i ư c chuy n giao cho doanh nghi p m i qu n lý, s d ng ph c v t p th ngư i lao ng trong doanh nghi p. i v i nhà c a cán b , công nhân viên, k c nhà ư c u tư b ng v n ngân sách nhà nư c c p thì chuy n giao cho cơ quan qu n lý nhà t c a a phương qu n lý ho c bán cho ngư i ang s d ng theo quy nh hi n hành. d) i v i tài s n dùng trong s n xu t kinh doanh ư c u tư b ng ngu n Qu khen thư ng, Qu phúc l i c a doanh nghi p thì chuy n giao cho doanh nghi p ti p t c s d ng trong s n xu t kinh doanh; ) S dư b ng ti n c a Qu khen thư ng, Qu phúc l i ư c chia cho ngư i lao ng ang làm vi c theo s năm th c t làm vi c t i doanh nghi p trư c khi giao doanh nghi p. 3. Nguyên t c x lý các kho n n : a) i v i các kho n n thu , các kho n ph i n p ngân sách nhà nư c khác; kho n vay Ngân hàng Thương m i nhà nư c, Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam mà doanh nghi p ã huy ng các ngu n v n tr n nhưng không thì ư c x lý theo hư ng d n c a B Tài chính. b) i v i kho n n b o hi m xã h i thu c trách nhi m c a doanh nghi p và c a ngư i lao ng mà doanh nghi p ã thu thì trư c khi giao doanh nghi p ư c tr vào giá tr v n nhà nư c t i doanh nghi p thanh toán. Trư ng h p không còn v n nhà nư c thì ư c h tr thanh toán t Qu h tr s p x p doanh nghi p theo hư ng d n c a B Tài chính; c) Ngư i nh n giao doanh nghi p có trách nhi m k th a các kho n n ph i thu, ph i tr c a doanh nghi p sau khi ư c x lý. 4. Giá tr tài s n còn l i, sau khi thanh toán các chi phí c n thi t cho vi c giao doanh nghi p, ư c chuy n giao toàn b cho t p th ngư i lao ng trong doanh nghi p s h u.
 17. 5. Trư ng h p Giám c, Phó Giám c, K toán trư ng doanh nghi p không tham gia nh n giao doanh nghi p thì ư c c p quy t nh giao doanh nghi p xét t ng trư ng h p c th b trí công vi c ho c gi i quy t theo chính sách tinh gi n biên ch c a Chính ph . i u 23. Trình t , th t c giao doanh nghi p 1. Căn c vào án t ng th s p x p doanh nghi p 100% v n nhà nư c ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, cơ quan, t ch c quy t nh giao doanh nghi p thông báo cho doanh nghi p và trên phương ti n thông tin i chúng v vi c th c hi n giao doanh nghi p. 2. Ban Ch p hành Công oàn ho c Ban Ch p hành Công oàn lâm th i cùng Giám c doanh nghi p t ch c i h i công nhân, viên ch c bi u quy t theo th th c a s quá bán vi c t nguy n nh n giao doanh nghi p; xây d ng và thông qua phương án nh n giao doanh nghi p bao g m c phương án s n xu t kinh doanh và phương án s p x p l i lao ng; th c hi n các i u ki n nh n giao doanh nghi p, trong ó cam k t s d ng h t lao ng trong doanh nghi p (tr s lao ng t nguy n ch m d t h p ng lao ng); c ngư i i di n ti n hành các th t c nh n giao doanh nghi p. Doanh nghi p chưa có t ch c công oàn thì Ban i m i t i doanh nghi p ph i h p v i Giám c doanh nghi p t ch c i h i công nhân, viên ch c doanh nghi p. 3. Ban i m i t i doanh nghi p ti n hành phân lo i tài s n, xác nh và phân lo i công n ; l p báo cáo tài chính; d ki n chi phí t ch c th c hi n giao doanh nghi p. Căn c s li u trên s k toán, k t qu ki m kê, phân lo i, x lý tài s n, tài chính và công n theo các nguyên t c x lý tài s n, tài chính và công n nêu t i i u 22 Ngh nh này, Giám c doanh nghi p và Ban i m i t i doanh nghi p l p phương án xác nh giá tr doanh nghi p ư c giao cho t p th ngư i lao ng. Trư ng h p chi phí t ch c th c hi n giao doanh nghi p theo d ki n l n hơn giá tr ph n v n nhà nư c còn l i t i doanh nghi p thì ph i chuy n sang hình th c gi i th , phá s n. 4. Ban Ch p hành Công oàn doanh nghi p ho c Ban Ch p hành Công oàn lâm th i ho c ngư i ư c i h i công nhân, viên ch c b u làm i di n l p danh sách, phân lo i lao ng và l p h sơ liên quan c a ngư i lao ng; xây d ng phương án s n xu t kinh doanh và cam k t nh n giao doanh nghi p. 5. i di n t p th ngư i lao ng g i h sơ xin nh n giao doanh nghi p n Ban i m i và Phát tri n doanh nghi p, h sơ g m: a) ơn xin nh n giao doanh nghi p; b) Phương án s n xu t kinh doanh; c) Phương án s d ng, ào t o l i lao ng; d) D ki n lo i hình t ch c doanh nghi p m i; ) Nh ng cam k t c a t p th ngư i lao ng trong doanh nghi p.
 18. 6. C p có thNm quy n phê duy t h sơ xin nh n giao doanh nghi p và ra quy t nh giao doanh nghi p cho t p th ngư i lao ng; quy t nh này ư c g i n các cơ quan: Tài chính doanh nghi p, Thu , ăng ký kinh doanh, K ho ch và u tư; Lao ng – Thương binh và Xã h i, Th ng kê t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi doanh nghi p óng tr s chính; Ban Ch o i m i và Phát tri n doanh nghi p. 7. T ch c ký h p ng giao nh n doanh nghi p gi a i di n t p th ngư i lao ng và ngư i ư c B trư ng, Ch t ch y ban nhân dân c p t nh y quy n; T ng giám c t ng công ty nhà nư c, công ty m . H p ng giao nh n doanh nghi p g m các n i dung chính sau và ư c thông báo t i doanh nghi p, trên m t trong các lo i báo vi t ho c báo i n t 3 s liên ti p: a) Tên, a ch doanh nghi p ư c giao cho t p th ngư i lao ng; b) H và tên, a ch ngư i i di n cho t p th ngư i lao ng; c) Giá tr doanh nghi p ư c giao, phương th c giao nh n; d) Các cam k t c a t p th ngư i lao ng t i doanh nghi p; ) Quy n và nghĩa v c a t p th ngư i lao ng nh n giao doanh nghi p. Kèm theo h p ng là b ng kê khai tài s n giao quy thành giá tr , danh sách t p th ngư i lao ng ư c giao doanh nghi p. 8. Ban i m i và phát tri n doanh nghi p cùng Giám c doanh nghi p t ch c bàn giao doanh nghi p theo phương án ã ư c phê duy t cho t p th ngư i lao ng do Ch t ch Công oàn doanh nghi p ho c ngư i do i h i công nhân viên ch c b u làm i di n ti p nh n và qu n lý, có s ch ng ki n c a i di n cơ quan, t ch c quy t nh giao doanh nghi p và cơ quan tài chính doanh nghi p. 9. Sau khi nh n giao, i di n t p th ngư i lao ng t ch c i h i ng c ông, i h i thành viên ho c i h i xã viên, tùy theo lo i hình công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n ho c h p tác xã mà t p th ngư i lao ng nh n giao ã l a ch n, th c hi n ăng ký kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t v ăng ký kinh doanh. H sơ ăng ký kinh doanh ph i bao g m quy t nh giao doanh nghi p, h p ng giao nh n và biên b n bàn giao doanh nghi p cho t p th ngư i lao ng. 10. i di n c a doanh nghi p thông báo công khai trên phương ti n thông tin i chúng theo quy nh c a pháp lu t v vi c giao doanh nghi p và thay i hình th c pháp lý c a doanh nghi p trong th i h n không quá 30 ngày, k t ngày ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. i u 24. Quy n s h u i v i doanh nghi p sau khi giao Toàn b giá tr tài s n còn l i c a doanh nghi p sau khi ã ư c x lý theo quy nh t i i u 22 Ngh nh này thu c s h u t p th ngư i lao ng và chia thành các c ph n ho c các ph n v n góp giao cho t ng ngư i lao ng tham gia nh n giao doanh nghi p.
 19. M i ngư i lao ng nh n giao doanh nghi p ư c giao quy n s h u m t ph n giá tr tài s n còn l i này b ng c ph n ho c ph n v n góp tương ng v i s năm ã làm vi c cho khu v c nhà nư c; ư c hư ng c t c, ph n l i nhu n; có quy n th a k nhưng không ư c chuy n như ng s c ph n ho c ph n v n ư c giao trong th i h n 3 năm sau khi nh n giao doanh nghi p. i u 25. Quy n và nghĩa v c a bên nh n giao doanh nghi p 1. ăng ký kinh doanh theo hình th c pháp lý ã l a ch n. 2. ư c s d ng tài s n ư c giao, t ch c s n xu t kinh doanh, phân b i thu nh p theo i u l t ch c và ho t ng c a doanh nghi p. 3. ư c k th a quy n, l i ích h p pháp c a doanh nghi p cũ theo th a thu n trong h p ng giao nh n doanh nghi p; k th a các h p ng thuê t, cung c p i n, nư c c a doanh nghi p cũ theo quy nh c a pháp lu t. Doanh nghi p có quy n l a ch n k th a hình th c thuê t ho c chuy n sang hình th c giao t theo quy nh c a pháp lu t v t ai. 4. ư c h tr kinh phí t ch c vi c ào t o l i gi i quy t vi c làm cho ngư i lao ng t Qu h tr s p x p doanh nghi p theo hư ng d n c a B Tài chính. 5. Có trách nhi m th c hi n nh ng cam k t trong h p ng nh n giao doanh nghi p và các nghĩa v v i Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. Chương 4. CHÍNH SÁCH I V I DOANH NGHI P VÀ NGƯ I MUA, NH N GIAO DOANH NGHI P i u 26. Chính sách i v i doanh nghi p bán, giao Chính sách i v i doanh nghi p giao cho t p th ngư i lao ng; doanh nghi p bán cho t p th , cá nhân ho c pháp nhân ư c áp d ng theo các quy nh t i i u 50 Ngh nh s 109/2007/N -CP. i u 27. Chính sách i v i ngư i mua tr ti n ngay N u ngư i mua doanh nghi p, b ph n doanh nghi p tr ti n m t l n ngay sau khi mua thì ư c gi m giá t i a là 5% giá bán không bao g m giá tr quy n s d ng t nhưng không vư t quá s v n ch s h u hi n có t i doanh nghi p, b ph n doanh nghi p. i u 28. Chính sách i v i t p th ngư i lao ng mua doanh nghi p Trư ng h p t p th ngư i lao ng trong doanh nghi p trúng u giá ho c là ngư i duy nh t ăng ký mua, thì ư c gi m 15% giá bán không bao g m giá tr quy n s d ng t nhưng không vư t quá s v n ch s h u hi n có t i doanh nghi p, b ph n doanh nghi p.
 20. Chương 5. T CH C TH C HI N BÁN, GIAO DOANH NGHI P i u 29. Th m quy n quy t nh bán, giao doanh nghi p Căn c vào án t ng th s p x p doanh nghi p 100% v n nhà nư c ã ư c c p có thNm quy n phê duy t và i u ki n quy nh t i i u 2 Ngh nh này. 1. Th tư ng Chính ph y quy n H i ng qu n tr t ng công ty nhà nư c, công ty m do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p quy t nh: giao công ty thành viên h ch toán c l p; bán công ty thành viên h ch toán c l p, ơn v h ch toán ph thu c c a T ng công ty, công ty m , b ph n ph thu c công ty thành viên h ch toán c l p có giá tr tài s n vư t quá 50% t ng giá tr tài s n còn l i trên báo cáo tài chính c a doanh nghi p ư c công b t i quý g n nh t. 2. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân c p t nh: a) Quy t nh bán, giao i v i doanh nghi p do mình quy t nh thành l p, k c các doanh nghi p thành viên h ch toán c l p, ơn v thành viên h ch toán ph thu c c a t ng công ty nhà nư c, công ty trách nhi m h u h n m t thành viên chưa chuy n giao quy n i di n ch s h u v T ng công ty u tư và Kinh doanh v n nhà nư c; b) Quy t nh bán i v i nh ng b ph n c a doanh nghi p do mình quy t nh thành l p chưa chuy n giao quy n i di n ch s h u v T ng công ty u tư và Kinh doanh v n nhà nư c mà giá tr tài s n còn l i c a b ph n doanh nghi p ó vư t quá 30% t ng giá tr tài s n còn l i trên báo cáo tài chính c a doanh nghi p ư c công b t i quý g n nh t (n u doanh nghi p không có H i ng qu n tr ) ho c vư t quá 50% t ng giá tr tài s n còn l i trên báo cáo tài chính c a doanh nghi p ư c công b t i quý g n nh t (n u doanh nghi p có H i ng qu n tr ). 3. H i ng qu n tr t ng công ty nhà nư c, công ty m quy t nh ho c phân c p, y quy n cho T ng giám c quy t nh bán i v i nh ng b ph n doanh nghi p mà giá tr tài s n còn l i c a b ph n doanh nghi p ó không vư t quá m c 50% t ng giá tr tài s n còn l i trên báo cáo tài chính c a doanh nghi p ư c công b t i quý g n nh t. 4. Giám c công ty không có H i ng qu n tr quy t nh bán i v i nh ng b ph n doanh nghi p mà giá tr tài s n còn l i c a b ph n doanh nghi p ó không vư t quá m c 30% t ng giá tr tài s n còn l i trên báo cáo tài chính c a doanh nghi p ư c công b t i quý g n nh t. i u 30. Trách nhi m t ch c vi c bán, giao doanh nghi p 1. Ban i m i và Phát tri n doanh nghi p là cơ quan giúp B trư ng, Ch t ch y ban nhân dân c p t nh, H i ng qu n tr t ng công ty nhà nư c, công ty m . Tùy theo tính ch t ngành ngh , hình th c là giao ho c bán doanh nghi p và tình tr ng tài chính c a doanh nghi p, Ban i m i và Phát tri n doanh nghi p m i thêm các
Đồng bộ tài khoản