Nghị định số 11/2000/NĐ-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
74
lượt xem
4
download

Nghị định số 11/2000/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 11/2000/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế bảo đảm an ninh hàng không dân dụng do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 11/2000/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 11/2000/N -CP Hà N i, ngày 03 tháng 5 năm 2000 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 11/2000/N -CP NGÀY 03 THÁNG 5 NĂM 2000 BAN HÀNH QUY CH B O M AN NINH HÀNG KHÔNG DÂN D NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 26 tháng 12 năm 1991 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 20 tháng 4 năm 1995; Theo ngh c a C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam, NGHN NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Ngh nh này Quy ch B o m an ninh hàng không dân d ng. i u 2. Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u b bãi b . i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) QUY CH B O M AN NINH HÀNG KHÔNG DÂN D NG (Ban hành kèm theo Ngh nh s 11/2000/N -CP ngày 03 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph ) Chương 1:
 2. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. M c ích c a Quy ch Quy ch này quy nh các bi n pháp b o m an ninh hàng không dân d ng; trách nhi m c a các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan trong vi c ph i h p th c hi n các bi n pháp b o m an ninh hàng không dân d ng nh m phòng ng a, phát hi n và ngăn ch n k p th i các hành vi can thi p b t h p pháp vào ho t ng hàng không dân d ng. i u 2. Ph m vi áp d ng c a Quy ch Quy ch này ư c áp d ng i v i: 1. Ho t ng hàng không dân d ng trên lãnh th Vi t Nam và ho t ng hàng không dân d ng do các t ch c, cá nhân Vi t Nam th c hi n ngoài lãnh th Vi t Nam, n u pháp lu t c a nư c s t i không có quy nh khác. 2. Vi c s d ng t u bay công v nhà nư c nh m m c ích dân d ng. i u 3. Gi i thích t ng Trong Quy ch này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. "Hành vi can thi p b t h p pháp" là hành vi c ý ho c vô ý gây nguy h i ho c có th gây nguy h i cho an toàn c a ho t ng hàng không dân d ng, bao g m m t trong các hành vi sau: a) Dùng vũ l c ho c e d a dùng vũ l c chi m o t t u bay ho c giành quy n ki m soát t u bay; b) Phá h y t u bay ang khai thác; gây hư h ng hay t các thi t b , các ch t li u lên t u bay d n n t u bay không ho t ng ư c ho c có th b uy hi p an toàn khi bay; c) Phá h y ho c gây hư h i các phương ti n i u hành bay ho c ki m soát b t h p pháp ho t ng c a các phương ti n ó d n n uy hi p an toàn c a t u bay ang bay; d) Thông báo các thông tin sai gây nh hư ng n an toàn c a t u bay ang bay; ) Phá hu ho c gây thi t h i nghiêm tr ng cho các công trình, trang thi t b c ng hàng không làm ngưng tr vi c cung c p d ch v cho các t u bay ang khai thác t i ó và uy hi p an toàn c ng hàng không. 2. "Ki m tra, giám sát an ninh hàng không dân d ng" là vi c nhân viên an ninh hàng không dân d ng th c hi n các bi n pháp nh m phát hi n và ngăn ng a vi c mang, cài, t, c t gi u vũ khí, ch t n ho c v t và ch t nguy hi m th c hi n ho c có th th c hi n hành vi can thi p b t h p pháp i v i t u bay, trung tâm i u hành bay, cơ s ph c v ho t ng bay ho c i v i ho t ng hàng không dân d ng t i các c ng hàng không, sân bay; phát hi n và ngăn ng a ngư i, phương ti n vào khu v c h n ch , lên t u bay trái pháp lu t.
 3. 3. "T u bay ang bay" là t u bay ang trong th i gian khai thác k t th i i m khi t t c các c a ngoài c a t u bay óng l i sau khi ã x p hành khách, hành lý và hàng hoá lên t u bay cho n th i i m khi b t kỳ m t c a nào nói trên ư c m ra cho hành khách, hành lý và hàng hoá xu ng t u bay; trong trư ng h p h cánh b t bu c, t u bay v n ư c coi là ang bay cho t i khi ngư i ch huy t u bay chuy n giao trách nhi m i v i t u bay, ngư i, hành lý và hàng hoá cho cơ quan có thNm quy n. 4. "T u bay ang khai thác" là t u bay ang trong th i gian k t khi b t u các công vi c cho m t chuy n bay n 24 gi sau khi t u bay h cánh, bao g m toàn b th i gian t u bay ang bay. 5. "Khu v c h n ch " là khu v c c a c ng hàng không, công trình, ho c khu l p t trang thi t b mà vi c ra, vào và ho t ng t i ó ph i tuân th nh ng quy nh c a cơ quan có thNm quy n và ư c ki m tra, giám sát an ninh hàng không dân d ng. 6. "Khu v c cách ly" là khu v c h n ch dành cho hành khách ch lên t u bay và hành lý xách tay c a h ã qua ki m tra an ninh hàng không dân d ng. 7. "Khu bay" là khu v c h n ch bao g m sân t u bay, ư ng c t - h cánh, ư ng lăn, l b o hi m và các công trình, trang thi t b ph c v cho ho t ng bay khu v c ó. 8. "Kho hàng hóa" là khu v c ti p nh n ho c tr hàng hóa v n chuy n b ng t u bay dân d ng. 9. "Hành lý" là tài s n c a hành khách ho c t bay ư c chuyên ch b ng t u bay theo tho thu n v i ngư i khai thác t u bay. 10. "Hành lý xách tay" là hành lý ư c hành khách ho c thành viên t bay mang theo ngư i lên t u bay và do hành khách ho c thành viên t bay ó b o qu n trong th i gian t u bay ang bay. 11. "Hành lý ký g i" là hành lý ư c ưa lên t u bay nhưng trong th i gian t u bay ang bay hành khách ho c thành viên t bay có hành lý không b o qu n. 12. "Hành lý vô th a nh n" là hành lý không ư c hành khách ho c thành viên t bay nh n. 13. "Bưu phNm" bao g m thư, bưu thi p, n phNm, h c phNm cho ngư i mù và gói nh ư c nh n g i, chuy n, phát theo quy nh pháp lu t v bưu i n. 14. "Bưu ki n" là v t phNm, hàng hoá ư c nh n g i, chuy n, phát theo quy nh pháp lu t v bưu i n. 15. "Hàng hoá" là tài s n ư c chuyên ch trên t u bay mà không ph i bưu phNm, bưu ki n hay hành lý. 16. " v t nguy hi m" là nh ng v t tr c ti p e d a ho c có th s d ng ed a tính m ng, s c kho c a ngư i ho c an toàn c a t u bay ang bay.
 4. 17. "Ch t nguy hi m" là nh ng ch t có th tr c ti p gây thi t h i ho c có th ư c s d ng gây nguy h i cho tính m ng, s c kho c a ngư i ho c an toàn c a t u bay ang bay. 18. " v t ph c v trên t u bay" là t t c các v t ư c chuNn b dùng ho c bán trên t u bay và su t ăn ph c v trong th i gian t u bay ang bay. 19. "Thi t b an ninh hàng không dân d ng" là thi t b chuyên dùng ư c s d ng nh m m c ích ngăn ng a và phát hi n các hành vi can thi p b t h p pháp vào ho t ng hàng không dân d ng. 20. "Phương án khNn nguy" là phương án xây d ng có s ph i h p c a nhi u l c lư ng liên quan nh m s n sàng i phó và i phó v i các hành vi can thi p b t h p pháp vào ho t ng hàng không dân d ng. 21. "Chuy n bay chuyên cơ" là chuy n bay c a Vi t Nam ho c nư c ngoài ư c s d ng hoàn toàn riêng bi t ho c k t h p v n chuy n thương m i ư c cơ quan có thNm quy n xác nh n ho c thông báo theo quy nh chuyên cơ. Chương 2: CÁC BI N PHÁP B O M AN NINH HÀNG KHÔNG DÂN D NG M C 1: CÁC BI N PHÁP PHÒNG NG A i u 4. Khu v c h n ch 1. Các khu v c h n ch ph i ư c quy nh t i các c ng hàng không, t i nơi di n ra ho t ng hàng không dân d ng liên quan n i u hành bay và v n chuy n hàng không. Vi c quy nh các khu v c h n ch ph i phù h p v i tính ch t ho t ng hàng không dân d ng, m c ích b o m an toàn, an ninh hàng không và không ư c gây nh hư ng n ho t ng bình thư ng c a các cơ quan qu n lý nhà nư c t i c ng hàng không. 2. Ngư i, phương ti n ra, vào và ho t ng khu v c h n ch ph i có th ki m soát an ninh hàng không ho c gi y phép theo quy nh; ch u s ki m tra, giám sát an ninh hàng không và tuân theo s hư ng d n c a nhân viên an ninh hàng không ho c nhân viên b o v làm nhi m v t i khu v c ó. L c lư ng công an qu n lý xu t, nh p c nh và l c lư ng h i quan khi làm nhi m v t i các khu v c h n ch ph i eo th ki m soát an ninh hàng không, m c trang ph c, eo bi n hi u theo quy nh c a ngành mình. Hành khách i t u bay ph i có vé, th lên t u bay úng chuy n bay ghi trên th và ch ư c vào các khu v c dành cho hành khách t i c ng hàng không. 3. Nghiêm c m th c hi n các khu v c h n ch nh ng hành vi sau ây:
 5. a) Phá h y, gây hư h i, làm bi n d ng, di chuy n v t ánh d u, v t ngăn cách, v t ghi tín hi u, v t b o v và các thi t b , phương ti n ph c v ho t ng bay và v n chuy n hàng không; b) ưa vũ khí, ch t cháy, ch t n , các v t nguy hi m khác vào các khu v c h n ch khi chưa ư c phép c a cơ quan có thNm quy n. i u 5. B o v t u bay và trang thi t b hàng không Th c hi n ki m tra, giám sát thư ng xuyên i v i các t u bay u t i c ng hàng không, sân bay; các phương ti n, trang thi t b i u hành bay và các công trình c ng hàng không quan tr ng khác liên quan n ph c v ho t ng bay và v n chuy n hàng không nh m phòng ng a, phát hi n và ngăn ch n k p th i các hành vi can thi p b t h p pháp. i u 6. Ki m tra, giám sát an ninh hàng không 1. Trư c khi lên t u bay ho c vào các khu v c h n ch , hành khách, thành viên t bay, ngư i ph c v chuy n bay và nh ng ngư i khác; hành lý, hàng hoá, bưu phNm, bưu ki n, v t ph c v trên t u bay và các v t khác ph i qua ki m tra an ninh hàng không. 2. Th c hi n tái ki m tra an ninh hàng không i v i các trư ng h p sau ây: a) Hành khách ã qua ki m tra an ninh hàng không nhưng ti p xúc v i ngư i chưa ư c ki m tra an ninh hàng không; b) Khi phát hi n ngư i chưa qua ki m tra an ninh hàng không vào khu v c cách ly ho c lên t u bay. 3. i tư ng ph i tái ki m tra an ninh hàng không bao g m: hành khách và hành lý xách tay c a hành khách trong trư ng h p nói t i i m a; toàn b hành khách và hành lý xách tay khu v c cách ly ho c trên t u bay trong trư ng h p nói t i i m b kho n 2 c a i u này. 4. Ki m tra an ninh hàng không ư c ti n hành b ng phương ti n k thu t ho c b ng tr c quan theo nguyên t c ch t ch , văn minh và l ch s . 5. Hành khách, hành lý, hàng hóa, bưu ki n, bưu phNm, v t ph c v trên t u bay và các v t khác ã qua ki m tra an ninh hàng không ph i ư c giám sát liên t c cho n khi ưa lên t u bay ho c ra kh i khu v c h n ch . 6. Không ư c phép ưa lên tàu bay ho c v n chuy n b ng tàu bay nh ng hành khách, hành lý, hàng hóa, bưu phNm, bưu ki n, v t ph c v trên t u bay và các v t khác n u các i tư ng ó t ch i ho c chưa ư c ki m tra an ninh hàng không. 7. Trong trư ng h p t u bay ã kh i hành, n u phát hi n nh ng v n không b o m an ninh hàng không thì Giám c c ng hàng không nơi t u bay kh i hành có trách nhi m thông báo ngay cho ngư i ch huy t u bay ang bay, Giám c c ng hàng không nơi t u bay n áp d ng các bi n pháp thích h p.
 6. 8. Tr trư ng h p ư c quy nh t i kho n 3 i u 7 c a Quy ch này, các v t và ch t sau ây b c m mang theo ngư i, trong hành lý xách tay: a) Súng, n, ch t n , ch t d cháy, khí nén, ch t c, ch t ăn mòn kim lo i, hơi cay, phóng x , thu ngân, ch t có t tính cao; b) Các v t kim lo i nh n, dao kéo, búa, rìu ho c các v t d ng mà có th s d ng làm vũ khí e d a ho c hành hung, các lo i chơi ho c v t d ng có hình d ng gi ng vũ khí. 9. Vi c v n chuy n b ng t u bay các v t ho c các ch t nguy hi m nói t i i m a, kho n 8 i u này ph i ư c phép c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ph i tuân th các quy nh v v n chuy n hàng hoá nguy hi m. i u 7. Các quy nh an ninh hàng không i v i m t s trư ng h p c bi t 1. B can, b cáo, ph m nhân, ngư i b d n , ngư i b tr c xu t, ngư i ph i h i hương, ngư i b b nh tâm th n ư c chuyên ch b ng t u bay ph i qua ki m tra, giám sát an ninh hàng không trư c khi vào khu v c h n ch ho c lên t u bay. Ngư i b tâm th n ho c r i lo n th n kinh ph i có bác s ho c thân nhân i kèm. Doanh nghi p v n chuy n hàng không ph i ư c thông báo trư c v các i tư ng trên ây ph i h p b o m an toàn cho chuy n bay. 2. Ki m tra an ninh hàng không tr c quan t i nơi riêng bi t ư c áp d ng i v i hành khách b mù loà, i c, tàn t t ho c thương binh n ng ph i dùng xe Ny, cáng c u thương, ngư i có g n các thi t b ph tr trên ngư i. Trư ng h p ki m tra an ninh hàng không riêng bi t theo yêu c u c a hành khách thì ph i có s ch ng ki n c a ngư i th ba và biên b n ki m tra. 3. Nh ng ngư i mang vũ khí bên ngư i trong th i gian tàu bay ang bay ph i ư c phép c a cơ quan có thNm quy n và C c Hàng không dân d ng Vi t Nam. Ngư i ch huy t u bay ư c thông báo v danh sách, ch ng i trên t u bay c a nh ng ngư i ó. 4. Trong trư ng h p phát hi n hành lý vô th a nh n trên t u bay ho c các khu v c h n ch ph i nhanh chóng ưa ra kh i t u bay ho c các khu v c h n ch ki m tra an ninh hàng không nơi riêng bi t ho c áp d ng phương th c x lý khác v an ninh hàng không. i u 8. Ki m tra an ninh hàng không i v i túi ngo i giao, túi lãnh s 1. Túi ngo i giao, túi lãnh s ư c mi n ki m tra an ninh hàng không khi áp ng các i u ki n sau: a) Túi ngo i giao, túi lãnh s ã ư c niêm phong, mang d u hi u bên ngoài d nh n th y, ch rõ c i m c a túi ngo i giao, túi lãnh s và ch ch a ng nh ng tài li u ngo i giao và nh ng v t s d ng cho m c ích ngo i giao và lãnh s ;
 7. b) Giao thông viên ngo i giao, giao thông viên lãnh s ho c ngư i ư c u quy n xu t trình các gi y t chính th c xác nh n cương v c a h và s ki n t o thành túi ngo i giao, túi lãnh s . 2. Trư ng h p có cơ s ch c ch n r ng, túi ngo i giao, túi lãnh s có ch a v t ho c ch t nói t i i m a và b kho n 8 i u 6 c a Quy ch này ho c các ch t nguy hi m khác thì s b t ch i chuyên ch b ng t u bay. 3. Giao thông viên ngo i giao, giao thông viên lãnh s , ngư i ư c u quy n và hành lý, hàng hóa c a h không ư c mi n ki m tra an ninh hàng không. i u 9. B o m an ninh hàng không i v i chuy n bay chuyên cơ 1. T u bay th c hi n chuy n bay chuyên cơ ư c b trí u riêng bi t v i các t u bay khác, có rào ch n, ánh sáng và hành lang b o v thích h p. C c hàng không dân d ng Vi t Nam ch u trách nhi m t ch c b o v , giám sát t u bay th c hi n chuy n bay chuyên cơ. 2. Nh ng ngư i th c hi n các công vi c chuNn b chuy n bay chuyên cơ ph i mang th ph c v chuyên cơ. Th ph c v chuyên cơ ư c thu h i sau khi k t thúc công vi c chuNn b . 3. B Công an ph i h p v i C c hàng không dân d ng Vi t Nam: a) Ki m tra an ninh khu v c c ng hàng không, nhà ga 24 gi trư c khi t u bay th c hi n chuy n bay chuyên cơ kh i hành ho c n; b) B o m an toàn cho chuy n bay chuyên cơ; t u bay Vi t Nam th c hi n chuy n bay chuyên cơ ngoài lãnh th Vi t Nam; c) Ki m tra, giám sát an ninh hàng không i v i ngư i, hành lý, hàng hoá ư c chuyên ch trên chuy n bay chuyên cơ ho c khách chuyên cơ i trên chuy n bay thông thư ng. 4. Các t ch c, cá nhân ph c v ho c liên quan n ph c v chuy n bay chuyên cơ ph i tuân th các quy nh pháp lu t v b o v bí m t chuy n bay chuyên cơ. i u 10. B o m an ninh hàng không trên t u bay ang bay 1. Ngư i ch huy t u bay có trách nhi m duy trì k lu t, tr t t trên t u bay, b o m an toàn cho t u bay, tính m ng, tài s n c a m i ngư i trên t u bay ang bay; th c hi n các bi n pháp ngăn ch n c n thi t i v i ngư i chuNn b th c hi n ho c th c hi n các hành vi gây nguy h i cho an toàn c a t u bay, ngư i và tài s n trên t u bay; thông báo cho cơ quan qu n lý bay v các s c , hành vi gây nguy h i cho an toàn bay x y ra trên t u bay ph i h p x lý nh m b o m an toàn cao nh t cho chuy n bay, ngư i và tài s n trên t u bay. 2. Các thành viên t bay ph i thư ng xuyên liên l c v i ngư i ch huy t u bay và báo cáo k p th i m i s c và hành vi gây nguy h i cho an toàn c a t u bay, ngư i và tài s n trên t u bay.
 8. 3. Hành khách có trách nhi m thông báo cho thành viên t bay v hành vi gây nguy h i cho an toàn c a t u bay, ngư i, tài s n trên t u bay ang bay. M C 2: BI N PHÁP I PHÓ V I CÁC HÀNH VI CAN THI P B T H P PHÁP i u 11. Nguyên t c i phó v i hành vi can thi p b t h p pháp M i bi n pháp i phó v i các hành vi can thi p b t h p pháp x y ra trên lãnh th Vi t Nam ho c i v i t u bay Vi t Nam ho t ng ngoài lãnh th Vi t Nam ph i b o m an toàn cho t u bay, hành khách, t bay, hành lý và hàng hoá trên t u bay, ngư i và tài s n m t t. i u 12. i phó v i hành vi can thi p b t h p pháp 1. Khi nh n ư c thông tin v hành vi can thi p b t h p pháp i v i t u bay ang u t i c ng hàng không, khu i u hành bay ho c các phương ti n, trang thi t b i u hành bay, công trình ho c các phương ti n, trang thi t b c ng hàng không, Giám c c ng hàng không ph i nhanh chóng ph i h p v i các ơn v ang ho t ng t i c ng hàng không bi t l p v i i tư ng b can thi p b t h p pháp ó t u bay, ngư i, phương ti n và các tài s n khác; ng th i thông báo ngay cho C c trư ng C c hàng không dân d ng Vi t Nam. 2. Trong trư ng h p t u bay ang bay là i tư ng b can thi p b t h p pháp, ngư i ch huy t u bay ph i nhanh chóng thông báo cho cơ quan i u hành bay ki m soát toàn b các giai o n c a chuy n bay và th c hi n các bi n pháp giúp c n thi t nh m b o m an toàn cho t u bay, ngư i và tài s n trên t u bay. Các thành viên t bay và hành khách có trách nhi m giúp ngư i ch huy t u bay th c hi n các bi n pháp ngăn ch n hành vi nguy h i x y ra trên t u bay ang bay. Khi h cánh, t u bay b can thi p b t h p pháp ph i ư c hư ng d n u t i khu v c bi t l p c ng hàng không vi c th c hi n phương án khNn nguy ư c thu n ti n. 3. C c trư ng C c hàng không dân d ng Vi t Nam ch trì, ph i h p v i B trư ng các B : Công an, Qu c phòng và Th trư ng các B , ngành liên quan khác xây d ng và tri n khai phương án khNn nguy. 4. Trong trư ng h p c n thi t, Th tư ng Chính ph quy t nh x lý các v n v b o m an toàn cho t u bay, t bay, hành khách, hành lý và hàng hóa trên t u bay. 5. Các t ch c và cá nhân liên quan có trách nhi m th c hi n và ph i h p th c hi n các bi n pháp theo phương án khNn nguy i phó v i hành vi can thi p b t h p pháp. Chương 3: TH C HI N B O M AN NINH HÀNG KHÔNG DÂN D NG i u 13. Ph i h p ho t ng b o m an ninh hàng không Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , các ngành liên quan có trách nhi m ph i h p th c hi n có hi u qu các bi n pháp b o m an ninh hàng không theo quy nh c a Quy ch này; th c hi n công tác nghi p v ; gi i quy t các v n
 9. phát sinh trên nguyên t c tôn tr ng ch c năng, quy n h n và nhi m v c a nhau theo quy nh pháp lu t. i u 14. L c lư ng an ninh hàng không dân d ng 1. L c lư ng an ninh hàng không dân d ng thu c h th ng t ch c c a ngành hàng không dân d ng Vi t Nam bao g m nh ng cán b , nhân viên m nhi m các công tác liên quan n b o m an ninh hàng không. 2. L c lư ng an ninh hàng không dân d ng ư c trang b vũ khí và các thi t b h tr c n thi t khác th c hi n nhi m v . 3. Cán b , nhân viên làm nhi m v an ninh hàng không ph i ư c hu n luy n, b i dư ng nghi p v phù h p v i nhi m v ư c giao và ư c c p ch ng ch nghi p v an ninh hàng không. i u 15. S d ng thi t b an ninh hàng không dân d ng 1. Máy X-quang, máy phát hi n ch t n , máy phát hi n kim lo i, máy thu hình giám sát, máy phát hi n t nh p, h th ng èn chi u sáng và các thi t b khác phù h p v i các tiêu chuNn c a T ch c Hàng không dân d ng qu c t (ICAO) u ư c s d ng vào h at ng b o m an ninh hàng không dân d ng. 2. Các h m x lý v t gây n có th ư c xây d ng t i các c ng hàng không căn c vào nhu c u và i u ki n th c t các c ng hàng không ó. i u 16. Ngân sách cho vi c b o m an ninh hàng không dân d ng 1. Ngân sách cho vi c b o m an ninh hàng không dân d ng bao g m các ngu n sau ây: a) Ngân sách nhà nư c; b) Kho n thu t d ch v ki m tra, giám sát an ninh hàng không dân d ng i v i hành khách, hành lý, hàng hoá, bưu phNm, bưu ki n, b o v t u bay và các d ch v khác liên quan n b o m an ninh hàng không ư c phép s d ng cho ho t ng cung c p d ch v và mua s m trang b , thi t b an ninh hàng không dân d ng. 2. Doanh nghi p v n chuy n hàng không ch u toàn b chi phí cho vi c i phó v i nh ng hành vi can thi p b t h p pháp x y ra v i t u bay, hành khách, hành lý, hàng hóa, bưu phNm, bưu ki n chuyên ch trên t u bay c a mình. i u 17. Trách nhi m c a C c Hàng không dân d ng Vi t Nam 1. Ban hành theo thNm quy n các quy nh v khu v c h n ch ; v ki m tra, giám sát an ninh hàng không; v th ki m soát an ninh hàng không và th ph c v chuyên cơ. 2. Quy nh t ch c, ho t ng, nhi m v c a l c lư ng an ninh hàng không, tiêu chuNn cán b , nhân viên an ninh hàng không và ch ng ch nghi p v an ninh hàng
 10. không; xây d ng l c lư ng an ninh hàng không; biên so n tài li u và hu n luy n nghi p v cho l c lư ng an ninh hàng không. 3. Ch trì, ph i h p v i các B : Công an, Qu c phòng, chính quy n a phương duy trì tr t t t i c ng hàng không, sân bay. 4. Ph i h p v i các B : Công an, Qu c phòng và chính quy n a phương duy trì tr t t t i khu v c lân c n c ng hàng không, sân bay; phòng ch ng t i ph m hình s và x lý k p th i các hành vi vi ph m pháp lu t khu v c c ng hàng không, sân bay. 5. Ch trì, ph i h p v i các B : Công an, Qu c phòng và các B , ngành liên quan khác nh kỳ t ng k t, ánh giá vi c th c hi n các quy nh c a Quy ch này. 6. Ki m tra, thanh tra, giám sát các cơ quan, cá nhân trong ngành hàng không dân d ng, các doanh nghi p hàng không nư c ngoài ho t ng trên lãnh th Vi t Nam th c hi n các quy nh c a Quy ch này, các văn b n pháp lu t khác v an ninh hàng không và các i u ư c qu c t v hàng không dân d ng mà Vi t Nam ký k t. 7. ình ch , t m th i ình ch chuy n bay, vi c chuyên ch hành khách, hành lý, hàng hoá, bưu phNm, bưu ki n khi không th c hi n các bi n pháp b o m an ninh hàng không dân d ng. 8. ThNm nh các tiêu chuNn, yêu c u v b o m an ninh hàng không dân d ng trong vi c thi t k xây d ng, c i t o, l p t trang thi t b t i c ng hàng không, sân bay, khu s n xu t su t ăn, kho hàng hóa, khu i u hành bay. 9. Hư ng d n các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan tr giúp cho t u bay c a Vi t Nam ho c t u bay nư c ngoài là i tư ng c a hành vi can thi p b t h p pháp trên lãnh th ho c trong vùng tr i thu c trách nhi m qu n lý c a Vi t Nam. 10. Trao i thông tin, ki n th c, kinh nghi m trong lĩnh v c an ninh hàng không v i các t ch c qu c t v hàng không dân d ng và các qu c gia khác; khi c n thi t, thông báo cho T ch c hàng không dân d ng qu c t (ICAO) và các qu c gia liên quan thông tin v hành vi can thi p b t h p pháp x y ra trên lãnh th Vi t Nam. 11. Ch o xây d ng và phê duy t chương trình an ninh hàng không dân d ng i v i các c m c ng hàng không. Hư ng d n các C m c ng hàng không l p k ho ch và di n t p tri n khai th c hi n các phương án ng phó v i hành vi can thi p b t h p pháp t i các c ng hàng không, sân bay; th c hi n các bi n pháp b o m an ninh hàng không dân d ng các c ng hàng không, sân bay. 12. Ch o xây d ng và phê duy t chương trình an ninh hàng không dân d ng i v i các doanh nghi p v n chuy n hàng không. Hư ng d n các doanh nghi p v n chuy n hàng không hu n luy n nghi p v và th c hi n các bi n pháp b o m an ninh hàng không dân d ng. 13. Ch o cơ quan qu n lý i u hành bay dân d ng xây d ng phương án x lý các thông tin sai và phương án ng phó v i hành vi can thi p b t h p pháp i v i t u bay t i c ng hàng không ho c t u bay ang bay.
 11. i u 18. Trách nhi m c a B Công an 1. T ch c, qu n lý và làm th t c xu t c nh, nh p c nh i v i hành khách, thành viên t bay i trên chuy n bay qu c t ; ti p nh n, i u tra và x lý các vi ph m an ninh hàng không dân d ng t i các c ng hàng không theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ch huy các l c lư ng tham gia th c hi n phương án khNn nguy khi x y ra hành vi can thi p b t h p pháp. 3. Ph i h p v i C c Hàng không dân d ng Vi t Nam t ch c t p hu n, hư ng d n nghi p v cho l c lư ng an ninh hàng không dân d ng, l c lư ng phòng cháy, ch a cháy c a ngành hàng không dân d ng. 4. Ph i h p v i t ch c c nh sát c a các nư c có liên quan, trong trư ng h p c n thi t; gi i quy t các v n liên quan n trư ng h p t u bay Vi t Nam ho t ng nư c ngoài ho c t u bay nư c ngoài ho t ng trên lãnh th Vi t Nam b can thi p b t h p pháp. i u 19. Trách nhi m c a B Qu c phòng 1. Ph i h p v i các cơ quan, ơn v c a ngành hàng không dân d ng t ch c tu n tra, canh gác, b o v , ki m soát các l i vào khu bay, khu t trang thi t b , công trình, cơ s ph c v ho t ng bay dân d ng t i các khu v c do B Qu c phòng qu n lý các sân bay dùng chung. 2. Tham gia ki m tra, phát hi n, tháo g bom, mìn t i c ng hàng không, sân bay ho c trên t u bay ho c ph i h p v i cơ quan qu n lý i u hành bay dân d ng hư ng d n t bay x lý thích h p khi x y ra hành vi can thi p b t h p pháp i v i t u bay ang bay. 3. Giúp các doanh nghi p v n chuy n hàng không ho c ngư i khai thác t u bay b o v t u bay, th c hi n các bi n pháp b o m an ninh hàng không dân d ng i v i hành khách, hành lý, hàng hoá, bưu phNm, bưu ki n khi t u bay dân d ng ho t ng t i sân bay quân s . 4. Ch o các cơ quan qu n lý vùng tr i, qu n lý bay c a B Qu c phòng ưu tiên tr giúp i u hành t u bay dân d ng b can thi p b t h p pháp khi bay trong vùng tr i do B Qu c phòng qu n lý; ph i h p tham gia tìm ki m, c u h t u bay b m t tích, lâm n n. i u 20. Trách nhi m c a B Ngo i giao 1. Trong trư ng h p t u bay dân d ng Vi t Nam b can thi p b t h p pháp trên lãnh th nư c ngoài ho c ph i h cánh xu ng lãnh th nư c ngoài do b can thi p b t h p pháp, B Ngo i giao có trách nhi m ph i h p v i các B , ngành có liên quan và v i phía nư c ngoài gi i quy t các v n v t u bay, t bay, hành khách, hàng hoá, bưu phNm, bưu ki n và yêu c u th c hi n quy n tài phán c a Vi t Nam i v i hành vi ph m t i.
 12. 2. Trong trư ng h p t u bay nư c ngoài b can thi p b t h p pháp trong lãnh th Vi t Nam ho c ph i h cánh xu ng lãnh th Vi t Nam do b can thi p b t h p pháp, B Ngo i giao ph i h p v i các B : Công an, Qu c phòng và C c Hàng không dân d ng Vi t Nam thông báo k p th i cho qu c gia ăng ký t u bay và các qu c gia, t ch c qu c t liên quan v v vi c và các bi n pháp x lý. i u 21. Trách nhi m c a các cơ quan, t ch c và cá nhân khác 1. T ng c c H i quan ch o các ơn v tr c thu c trong quá trình th c hi n ch c năng, nhi m v theo thNm quy n n u phát hi n các v t ho c ch t nguy hi m ưa lên t u bay, ph i áp d ng các bi n pháp ngăn ch n và x lý k p th i theo quy nh c a pháp lu t, ng th i thông báo ngay cho l c lư ng an ninh hàng không c a c ng hàng không ph i h p gi i quy t các v n liên quan n an ninh hàng không. 2. T ng c c Bưu i n ch o các ơn v tr c thu c ki m tra, giám sát bưu phNm, bưu ki n trư c khi chuy n giao cho doanh nghi p v n chuy n hàng không chuyên ch b ng t u bay nh m phát hi n, ngăn ch n vi c ưa lên t u bay vũ khí, ch t n và các v t ho c ch t nguy hi m khác. 3. Chính quy n a phương nơi có c ng hàng không, sân bay ho c bãi c t, h cánh t m th i ho c nơi l p t các trang thi t b ph c v ho t ng hàng không dân d ng có trách nhi m ph i h p v i cơ quan, ơn v có liên quan b o v tài s n, duy trì tr t t công c ng và tuyên truy n, v n ng nhân dân tuân th các quy nh v b o m an ninh hàng không dân d ng. 4. Các t ch c và cá nhân ang khai thác t u bay không ph i là doanh nghi p v n chuy n hàng không có trách nhi m th c hi n các bi n pháp b o m an ninh hàng không dân d ng quy nh t i Quy ch này. 5. Các t ch c làm d ch v hàng hoá chuyên ch b ng t u bay, các doanh nghi p s n xu t ho c cung c p su t ăn cho các chuy n bay ph i ch u trách nhi m v vi c b o m an ninh hàng không dân d ng i v i hàng hóa và su t ăn trư c khi giao cho doanh nghi p v n chuy n hàng không. 6. Các t ch c và cá nhân ho t ng t i c ng hàng không, sân bay có trách nhi m thông báo ngay cho ngư i ho c cơ quan có thNm quy n nơi g n nh t khi phát hi n ho c nh n ư c thông tin v hành vi can thi p b t h p pháp ho c hành vi có th gây nguy h i ho c gây nguy h i cho ho t ng hàng không dân d ng. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 22. Hư ng d n th c hi n C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam, B trư ng các B : Công an, Qu c phòng và Th trư ng các cơ quan có liên quan hư ng d n chi ti t th c hi n Quy ch này. i u 23. Khen thư ng, x lý vi ph m
 13. 1. Các t ch c, cá nhân có thành tích trong vi c th c hi n Quy ch b o m an ninh hàng không dân d ng ư c khen thư ng theo quy nh chung. 2. T ch c, cá nhân vi ph m các quy nh v an ninh hàng không dân d ng thì tuỳ theo m c vi ph m b x lý theo pháp lu t.
Đồng bộ tài khoản