Nghị định số 11/2002/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
70
lượt xem
4
download

Nghị định số 11/2002/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 11/2002/NĐ-CP về việc quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh các loài động vật, thực vật hoang dã do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 11/2002/NĐ-CP

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 11/2002/NĐ-CP Hà N i, ngày 22 tháng 1 năm 2002 NGH Đ NH C A CHÍNH PH S 11/2002/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 01 NĂM 2002 V VI C QU N LÝ HO T Đ NG XU T KH U, NH P KH U VÀ QUÁ C NH CÁC LOÀI Đ NG V T, TH C V T HOANG DÃ CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t B o v và Phát tri n r ng ngày 12 tháng 8 năm 1991; Căn c Lu t B o v môi trư ng ngày 27 tháng 12 năm 1993; Căn c Pháp l nh B o v và Phát tri n ngu n l i thu s n ngày 25 tháng 4 năm 1989; Căn c Pháp l nh v ký k t và th c hi n Đi u ư c qu c t ngày 20 tháng 8 năm 1998; Căn c Công ư c v buôn bán qu c t các loài đ ng v t, th c v t hoang dã nguy c p (CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA - vi t t t là CITES); Đ b o t n và th c hi n thương m i b n v ng đ i v i các loài đ ng v t, th c v t hoang dã phù h p quy đ nh c a Công ư c CITES và pháp lu t nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Theo đ ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, NGH Đ NH: Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ngh đ nh này quy đ nh chi ti t vi c xu t kh u, nh p kh u, tái xu t kh u và nh p n i t bi n m u v t c a các loài đ ng v t, th c v t hoang dã theo quy đ nh c a Công ư c CITES và pháp lu t nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Đi u 2. Trong Ngh đ nh này các t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1. Loài: bao g m m t loài ho c m t loài ph hay m t qu n th đ ng v t, th c v t cách bi t v m t đ a lý. 2. Loài lai: là k t qu c a vi c giao ph i hay c y ghép hai loài ho c hai loài ph đ ng v t hay th c v t v i nhau.
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3. Loài quý hi m: là nh ng loài đ ng v t, th c v t hoang dã đư c quy đ nh trong danh m c c a Ngh đ nh s 18/HĐBT ngày 17 tháng 01 năm 1992 c a H i đ ng B trư ng (nay là Chính ph ) và nh ng văn b n pháp lu t khác c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 4. Đ ng v t hoang dã thông thư ng: là nh ng loài đ ng v t ch bao g m các loài côn trùng, bò sát, lư ng cư, chim, thú không đư c quy đ nh trong các Ph l c c a Công ư c CITES, Ngh đ nh s 18/HĐBT ngày 17 tháng 01 năm 1992 và không b quy đ nh c m ho c h n ch khai thác, s d ng trong các văn b n pháp lu t khác c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 5. M u v t: là đ ng v t, th c v t hoang dã còn s ng hay đã ch t ho c m t b ph n hay d n xu t c a chúng ho c các s n ph m có ngu n g c t đ ng v t, th c v t hoang dã. 6. Xu t kh u, nh p kh u, tái xu t kh u và nh p n i t bi n các loài đ ng v t, th c v t hoang dã vì m c đích thương m i: là vi c đưa m u v t c a các loài đ ng v t, th c v t hoang dã qua biên gi i ho c lãnh h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam vì m c đích thu l i dư i d ng ti n m t, hàng hoá, trao đ i, cung c p d ch v , các d ng s d ng khác ho c l i ích kinh t khác. 7. Xu t kh u m u v t: là vi c đưa m u v t c a các loài đ ng v t, th c v t hoang dã ra kh i lãnh th nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 8. Tái xu t kh u m u v t: là vi c xu t kh u m u v t c a các loài đ ng v t, th c v t hoang dã trư c đây đã đư c nh p kh u h p pháp vào lãnh th nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 9. Nh p kh u m u v t: là vi c đưa m u v t c a các loài đ ng v t, th c v t hoang dã vào lãnh th nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 10. Nh p n i t bi n: là vi c đưa vào lãnh th nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam m u v t c a các loài đư c quy đ nh trong các Ph l c c a Công ư c CITES đư c khai thác t vùng bi n không thu c quy n tài phán c a b t kỳ qu c gia nào. 11. V n chuy n quá c nh: là vi c v n chuy n hay chuy n t i m u v t c a các loài đ ng v t, th c v t hoang dã đ t dư i s ki m soát c a h i quan qua lãnh th nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam đ n m t nư c th ba. 12. C ng xu t kh u, c ng nh p kh u: là c ng hàng không, c ng bi n hay c a kh u đư ng b , đư ng s t c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam đư c ch đ nh đ xu t kh u ho c nh p kh u m u v t c a các loài đ ng v t, th c v t hoang dã. 13. Môi trư ng có ki m soát: là môi trư ng có s qu n lý c a con ngư i nh m m c đích t o ra nh ng loài thu n ch ng ho c t o ra nh ng cây lai, con lai có ch n l c. Môi trư ng ph i có ranh gi i rõ ràng đ ngăn ng a s xâm nh p ho c phát tán c a đ ng v t, tr ng hay giao t ra ngoài ho c vào trong môi trư ng đư c qu n lý. 14. Tr i nuôi sinh s n: là nơi nuôi gi các loài đ ng v t hoang dã có ngu n g c h p pháp t thiên nhiên đ l y s n ph m đư c sinh ra trong môi trư ng có ki m soát.
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 15. Cơ s tr ng c y nhân t o: là nơi tr ng, c y t h t, h p t , m m ho c ghép cành hay các cách nhân gi ng khác trong môi trư ng có ki m soát các loài th c v t hoang dã đư c khai thác h p pháp t t nhiên. 16. Th h F0, F1, F2: a) F0 là đ ng v t s ng, tr ng hay giao t đư c khai thác t thiên nhiên ho c là con sinh ra trong môi trư ng có ki m soát nhưng là k t qu c a vi c giao ph i trong t nhiên; b) F1 là k t qu sinh s n c a các cá th b b t ngoài t nhiên (F0) đư c nuôi trong môi trư ng có ki m soát. K t qu sinh s n c a m t cá th (F) b t kỳ ph i gi ng v i m t cá th F0 trong môi trư ng có ki m soát đư c coi là (F1); c) F2 là k t qu c a vi c sinh s n c a c p b - m (F1) đư c nuôi và giao ph i trong môi trư ng có ki m soát. 17. Ph l c c a Công ư c CITES bao g m: a) Ph l c I: là danh m c nh ng loài đ ng v t, th c v t hoang dã b đe do tuy t ch ng và b nghiêm c m xu t kh u, nh p kh u, tái xu t kh u và nh p n i t bi n vì m c đích thương m i; b) Ph l c II: là danh m c nh ng loài đ ng v t, th c v t hoang dã hi n chưa b đe do tuy t ch ng, nhưng có th d n đ n tuy t ch ng n u như vi c xu t kh u, nh p kh u, tái xu t kh u và nh p n i t bi n vì m c đích thương m i nh ng loài này không đư c ki m soát; c) Ph l c III: là danh m c nh ng loài đ ng v t, th c v t hoang dã mà m t qu c gia thành viên th c hi n ki m soát vi c xu t kh u, nh p kh u, tái xu t kh u và nh p n i t bi n yêu c u các qu c gia thành viên khác h p tác đ ki m soát vi c xu t kh u, nh p kh u, tái xu t kh u vì m c đích thương m i. Danh m c các loài đ ng v t, th c v t hoang dã quy đ nh trong Ph l c I, II Công ư c CITES có th đư c s a đ i thông qua H i ngh các nư c thành viên hai năm h p m t l n. 18. Tài s n cá nhân: là nh ng m u v t thu c s h u cá nhân, đư c s d ng không vì m c đích thương m i. M u v t c a các loài đư c khai thác b t h p pháp mà pháp lu t Vi t Nam nghiêm c m khai thác, s d ng thì không đư c coi là tài s n cá nhân. 19. M u v t ti n công ư c: là m u v t đư c quy đ nh trong các Ph l c c a Công ư c CITES có đư c m t cách h p pháp trư c ngày 20 tháng 4 năm 1994 là ngày nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam gia nh p Công ư c CITES. M u v t ti n Công ư c ph i đăng ký v i Cơ quan th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam. 20. Qu c gia thành viên: là qu c gia mà Công ư c CITES đã có hi u l c t i qu c gia đó.
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 21. Qu c gia không là thành viên: là qu c gia mà Công ư c CITES chưa có hi u l c t i qu c gia đó. Chương 2: XU T KH U, NH P KH U M U V T C A CÁC LOÀI Đ NG V T, TH C V T HOANG DÃ ĐƯ C QUY Đ NH TRONG CÁC PH L C C A CÔNG Ư C CITES Đi u 3. 1. C m xu t kh u, nh p kh u, tái xu t kh u và nh p n i t bi n vì m c đích thương m i m u v t c a các loài đ ng v t, th c v t hoang dã đư c quy đ nh trong Ph l c I c a Công ư c CITES. 2. Vi c xu t kh u, nh p kh u, tái xu t kh u và nh p n i t bi n m u v t c a các loài đ ng v t, th c v t hoang dã đư c quy đ nh trong Ph l c I c a Công ư c CITES ch đư c th c hi n khi đáp ng đ các đi u ki n sau: a) Không vì m c đích thương m i; b) Phù h p v i pháp lu t nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; c) Có gi y phép xu t kh u, nh p kh u, tái xu t kh u và nh p n i t bi n do Cơ quan th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam c p. 3. Vi c c p gi y phép xu t kh u, nh p kh u, tái xu t kh u và nh p n i t bi n m u v t c a các loài đ ng v t, th c v t hoang dã đư c quy đ nh trong Ph l c I c a Công ư c CITES và đi m c kho n 2 Đi u này đư c th c hi n khi đáp ng đ nh ng đi u ki n sau: a) Xu t kh u: Cơ quan th m quy n khoa h c CITES Vi t Nam tư v n r ng vi c xu t kh u không nh hư ng đ n s t n t i b n v ng c a loài đó trong thiên nhiên; Cơ quan th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam công nh n gi y phép nh p kh u các m u v t đó do Cơ quan th m quy n qu n lý CITES nư c nh p kh u c p trư c đó; Cơ quan th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam th a nh n m u v t đó đư c khai thác h p pháp theo lu t c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Cơ quan th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam xác nh n vi c v n chuy n m u v t s ng ph i đư c chu n b t t đ b o đ m gi m t i đa nh ng nguy hi m, thương tích đ i v i m u v t. b) Nh p kh u:
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cơ quan th m quy n khoa h c CITES Vi t Nam th a nh n m u v t đư c nh p kh u vào Vi t Nam không nh hư ng đ n s t n t i b n v ng c a loài đó và các loài khác hi n có trong thiên nhiên; Cơ quan th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam th a nh n nh ng m u v t đư c nh p kh u vào Vi t Nam theo đúng các quy đ nh c a Công ư c CITES; Cơ quan th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam th a nh n nh ng m u v t đó không đư c s d ng vì m c đích thương m i; Cơ quan th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam xác nh n t ch c, cá nhân nh n m u v t có đ đi u ki n v chu ng tr i và các đi u ki n khác đ gi và chăm sóc m u v t s ng. c) Tái xu t kh u: Cơ quan th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam công nh n m u v t đó đã đư c nh p kh u h p pháp vào Vi t Nam; Cơ quan th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam xác nh n vi c v n chuy n m u v t s ng ph i đư c chu n b t t đ b o đ m gi m t i đa nh ng nguy hi m, thương tích đ i v i m u v t. d) Nh p n i t bi n: Cơ quan th m quy n khoa h c CITES Vi t Nam th a nh n m u v t đư c nh p n i vào lãnh th nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam không nh hư ng đ n s t n t i b n v ng c a loài đó và các loài khác hi n có trong thiên nhiên; Cơ quan th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam xác đ nh nh ng m u v t đó không đư c s d ng vì m c đích thương m i. Cơ quan th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam xác nh n t ch c, cá nhân nh n m u v t có đ đi u ki n v chu ng tr i và các đi u ki n khác đ gi và chăm sóc m u v t s ng. Đi u 4. 1. Vi c xu t kh u, nh p kh u, tái xu t kh u và nh p n i t bi n m u v t c a các loài đ ng v t, th c v t hoang dã đư c quy đ nh trong Ph l c II c a Công ư c CITES ch đư c th c hi n khi có gi y phép xu t kh u, nh p kh u, tái xu t kh u và nh p n i t bi n do Cơ quan th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam c p. 2. Vi c c p gi y phép xu t kh u, nh p kh u, tái xu t kh u và nh p n i t bi n m u v t c a các loài đ ng v t, th c v t hoang dã đư c quy đ nh Ph l c II c a Công ư c CITES và kho n 1 Đi u này ch đư c th c hi n khi đáp ng đ nh ng đi u ki n sau: a) Xu t kh u:
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cơ quan th m quy n khoa h c CITES Vi t Nam tư v n r ng vi c xu t kh u không nh hư ng đ n s t n t i b n v ng c a loài đó trong thiên nhiên; Cơ quan th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam th a nh n m u v t đư c khai thác h p pháp theo lu t nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Cơ quan th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam xác nh n vi c v n chuy n m u v t s ng ph i đư c chu n b t t đ b o đ m gi m t i đa nh ng nguy hi m, thương tích đ i v i m u v t. b) Nh p kh u: Có gi y phép xu t kh u c a Cơ quan th m quy n qu n lý CITES c a nư c xu t kh u c p; Cơ quan th m quy n khoa h c CITES Vi t Nam tư v n r ng vi c nh p kh u các loài này vào Vi t Nam không nh hư ng đ n s t n t i b n v ng c a loài đó và các loài khác hi n có trong thiên nhiên; Cơ quan th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam xác nh n vi c v n chuy n m u v t s ng ph i đư c chu n b t t đ b o đ m gi m t i đa nh ng nguy hi m, thương tích đ i v i m u v t. c) Tái xu t kh u: Cơ quan th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam th a nh n m u v t đư c nh p kh u vào Vi t Nam theo đúng các quy đ nh c a Công ư c CITES và pháp lu t nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Cơ quan th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam xác nh n vi c v n chuy n m u v t s ng ph i đư c chu n b t t đ b o đ m gi m t i đa nh ng nguy hi m, gây thương tích đ i v i m u v t. d) Nh p n i t bi n: Cơ quan th m quy n khoa h c CITES Vi t Nam tư v n r ng vi c nh p n i không nh hư ng đ n s t n t i b n v ng c a các loài đó và các loài khác hi n có trong thiên nhiên; Cơ quan th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam xác nh n vi c v n chuy n m u v t s ng ph i đư c chu n b t t đ b o đ m gi m t i đa nh ng nguy hi m, thương tích đ i v i m u v t. Đi u 5. 1. Vi c xu t kh u, nh p kh u, tái xu t kh u m u v t c a các loài đ ng v t, th c v t hoang dã, đư c quy đ nh trong Ph l c III c a Công ư c CITES do Vi t Nam đ xu t ch đư c th c hi n khi có gi y phép xu t kh u, nh p kh u, tái xu t kh u do Cơ quan th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam c p ho c có gi y ch ng ch do Cơ quan th m
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. quy n qu n lý CITES Vi t Nam c p n u là loài không do Vi t Nam đ xu t vào Ph l c III. 2. Vi c c p gi y phép, gi y ch ng ch xu t kh u, nh p kh u, tái xu t kh u m u v t c a các loài đ ng v t, th c v t hoang dã đư c quy đ nh trong Ph l c III c a Công ư c CITES và kho n 1 Đi u này ch đư c th c hi n khi đáp ng đ nh ng đi u ki n sau: a) Xu t kh u: Cơ quan th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam th a nh n m u v t đó đư c khai thác h p pháp theo lu t nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Cơ quan th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam xác nh n vi c v n chuy n m u v t s ng ph i đư c chu n b t t đ b o đ m gi m t i đa nh ng nguy hi m, thương tích đ i v i m u v t. b) Nh p kh u: Có gi y phép xu t kh u do Cơ quan th m quy n qu n lý CITES c a nư c xu t kh u c p n u xu t kh u t nư c đã đ ngh đưa loài đó vào Ph l c III c a Công ư c CITES ho c gi y ch ng ch , ch ng nh n ngu n g c n u xu t kh u t nư c không đ ngh đưa loài đó vào Ph l c III c a Công ư c CITES. Cơ quan th m quy n khoa h c CITES Vi t Nam tư v n r ng vi c nh p kh u các loài này vào Vi t Nam không nh hư ng đ n s t n t i b n v ng c a loài đó và các loài khác hi n có trong thiên nhiên. c) Tái xu t kh u: Cơ quan th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam th a nh n m u v t đó đã đư c nh p kh u h p pháp vào Vi t Nam. Chương 3: XU T KH U, NH P KH U M U V T C A CÁC LOÀI Đ NG V T, TH C V T HOANG DÃ ĐƯ C QUY Đ NH TRONG CÁC PH L C C A CÔNG Ư C CITES CÓ NGU N G C DO NUÔI SINH S N HO C TR NG C Y NHÂN T O Đi u 6. 1. Vi c xu t kh u, nh p kh u, tái xu t kh u m u v t c a các loài đ ng v t, th c v t hoang dã đư c quy đ nh trong các Ph l c c a Công ư c CITES có ngu n g c gây nuôi sinh s n ho c tr ng c y nhân t o ch đư c th c hi n khi có gi y phép xu t kh u, nh p kh u, tái xu t kh u do Cơ quan th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam c p. 2. Đư c phép xu t kh u, nh p kh u vì m c đích thương m i m u v t c a các loài đ ng v t, th c v t hoang dã đư c quy đ nh trong Ph l c I c a Công ư c CITES có ngu n g c gây nuôi sinh s n ho c tr ng c y nhân t o t th h (F2) t i các tr i nuôi sinh s n ho c cơ s tr ng c y nhân t o.
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3. Trong ho t đ ng gây nuôi sinh s n ho c ho t đ ng tr ng c y nhân t o các loài đư c quy đ nh trong Ph l c I c a Công ư c CITES, các t p đoàn gi ng b , m ph i có xác nh n và ph i đư c qu n lý đ duy trì lâu dài kh năng t o ra th h liên ti p. 4. Tr i nuôi sinh s n ho c cơ s tr ng c y nhân t o các loài đ ng v t, th c v t đư c quy đ nh trong Ph l c I c a Công ư c CITES ph i đăng ký v i Cơ quan th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam. Đi u 7. 1. Đư c phép xu t kh u, nh p kh u m u v t c a các loài đ ng v t, th c v t hoang dã đư c quy đ nh trong Ph l c II, III c a Công ư c CITES có ngu n g c gây nuôi sinh s n ho c tr ng c y nhân t o t th h F1 t i các tr i nuôi sinh s n ho c cơ s tr ng c y nhân t o. 2. Tr i nuôi sinh s n và cơ s tr ng c y nhân t o các loài đ ng v t, th c v t đư c quy đ nh trong Ph l c II, III c a Công ư c CITES ph i đăng ký v i cơ quan ki m lâm c p t nh đư c cơ quan th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam y quy n. Chương 4: XU T KH U, NH P KH U M U V T C A CÁC LOÀI Đ NG V T, TH C V T HOANG DÃ QUÝ, HI M THEO QUY Đ NH C A PHÁP LU T VI T NAM Đi u 8. 1. C m xu t kh u vì m c đích thương m i m u v t c a các loài đ ng v t, th c v t hoang dã quý, hi m đư c pháp lu t Vi t Nam quy đ nh là nghiêm c m khai thác, s d ng m c dù không đư c quy đ nh trong Ph l c I c a Công ư c CITES. Trong trư ng h p c th , B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy t đ nh vi c xu t kh u không vì m c đích thương m i m u v t c a các loài đ ng v t, th c v t hoang dã quý, hi m quy đ nh t i kho n này. 2. Đư c phép xu t kh u m u v t các loài đ ng v t, th c v t hoang dã quý hi m nói t i kho n 1 Đi u này, có ngu n g c gây nuôi sinh s n ho c tr ng c y nhân t o t th h F2 t i các tr i nuôi sinh s n ho c cơ s tr ng c y nhân t o đã đăng ký v i Cơ quan th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam. Đi u 9. M u v t c a các loài đ ng v t, th c v t hoang dã quý, hi m là đ i tư ng h n ch khai thác, s d ng theo quy đ nh c a pháp lu t nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam mà không đư c quy đ nh trong các Ph l c c a Công ư c CITES, khi xu t kh u, nh p kh u ph i có gi y ch ng ch xu t kh u ho c gi y ch ng ch nh p kh u do Cơ quan th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam c p. Đi u 10. M u v t c a các loài đ ng v t, th c v t hoang dã có Vi t Nam, mà pháp lu t Vi t Nam cho phép khai thác, s d ng, ho c h n ch khai thác, s d ng nhưng đư c quy đ nh trong các Ph l c c a Công ư c CITES khi xu t kh u ph i tuân theo các quy đ nh c a Công ư c CITES.
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 5: XU T KH U, NH P KH U M U V T C A CÁC LOÀI Đ NG V T HOANG DÃ THÔNG THƯ NG Đi u 11. 1. Vi c xu t kh u, nh p kh u, tái xu t kh u m u v t c a các loài đ ng v t hoang dã thông thư ng có ngu n g c khai thác h p pháp ch đư c th c hi n n u có gi y ch ng ch xu t kh u, nh p kh u, tái xu t kh u do Cơ quan th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam c p. 2. Vi c c p gi y ch ng ch xu t kh u, nh p kh u và tái xu t kh u m u v t c a các loài đ ng v t hoang dã thông thư ng quy đ nh t i kho n 1 Đi u này ch đư c th c hi n khi đáp ng đ nh ng đi u ki n sau: a) Xu t kh u: - Cơ quan th m quy n khoa h c CITES Vi t Nam tư v n r ng vi c xu t kh u không nh hư ng đ n s t n t i b n v ng c a nh ng loài đó trong thiên nhiên. - Cơ quan th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam th a nh n m u v t đư c khai thác h p pháp theo lu t nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. b) Nh p kh u: cơ quan th m quy n khoa h c CITES Vi t Nam tư v n r ng vi c nh p các m u v t này không nh hư ng t i s t n t i b n v ng c a loài đó và các loài khác hi n có trong thiên nhiên; c) Tái xu t kh u: Cơ quan th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam th a nh n nh ng m u v t đó đư c nh p kh u h p pháp vào Vi t Nam. Đi u 12. Vi c xu t kh u m u v t c a các loài đ ng v t hoang dã thông thư ng có ngu n g c gây nuôi sinh s n t i các tr i nuôi sinh s n đã đăng ký v i Cơ quan Ki m lâm c p t nh đư c khuy n khích và không h n ch s lư ng. Chương 6: CƠ QUAN TH M QUY N QU N LÝ CITES VI T NAM Đi u 13. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn là Cơ quan th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam, có ch c năng, nhi m v và quy n h n sau đây: 1. Đ i di n cho Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam tham gia H i ngh các nư c thành viên. 2. Quan h v i Ban thư ký CITES, các nư c thành viên, các T ch c qu c t đ t ch c th c hi n Công ư c CITES t i Vi t Nam.
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3. Báo cáo thư ng kỳ hàng năm và báo cáo đ nh kỳ 2 năm v vi c th c hi n Công ư c theo quy đ nh c a Công ư c CITES, g i cho các cơ quan có liên quan c a Vi t Nam và Ban Thư ký CITES. 4. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan h u quan đ th c thi Công ư c CITES t i Vi t Nam, bao g m các công vi c sau đây: a) So n th o đ trình Chính ph ho c các B , ngành h u quan ban hành theo th m quy n các quy đ nh v xu t kh u, nh p kh u đ ng v t, th c v t hoang dã; b) Biên so n các tài li u tuyên truy n nâng cao nh n th c v Công ư c CITES cho c ng đ ng; c) Tham kh o ý ki n các cơ quan h u quan trong vi c ch đ nh ho c thay đ i các c ng xu t kh u, c ng nh p kh u các loài đ ng v t, th c v t hoang dã theo quy đ nh c a Công ư c CITES; d) Th c hi n thanh tra vi c xu t kh u, nh p kh u m u v t các loài đ ng v t, th c v t hoang dã t i các c a kh u đư ng b , đư ng s t, c ng bi n và c ng hàng không; đ) Đ nh kỳ công b danh m c các loài đ ng v t, th c v t hoang dã đư c quy đ nh trong các Ph l c c a Công ư c CITES đư c b sung sau H i ngh các nư c thành viên 2 năm h p m t l n; e) Xem xét, c p và thu h i gi y phép, gi y ch ng ch xu t kh u, nh p kh u, tái xu t kh u ho c nh p n i t bi n m u v t c a các loài đ ng v t, th c v t hoang dã theo quy đ nh hi n hành và thu l phí c p phép. Ph i h p cùng B Thu s n trong vi c xét, c p gi y phép xu t kh u, nh p kh u, tái xu t kh u ho c nh p n i t bi n m u v t c a các loài đ ng v t, th c v t hoang dã s ng môi trư ng nư c đư c quy đ nh trong các Ph l c c a Công ư c CITES; g) Trong trư ng h p c n thi t, Cơ quan th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam s đánh d u m u v t đư c phép xu t kh u, nh p kh u; h) Hư ng d n, giám sát, thanh tra và ki m tra các tr i nuôi sinh s n đ ng v t và cơ s tr ng c y nhân t o th c v t vì m c đích thương m i; i) y quy n cho cơ quan ki m lâm c p t nh th c hi n vi c đăng ký tr i nuôi sinh s n và cơ s tr ng c y nhân t o đ i v i các loài đ ng v t, th c v t hoang dã đư c quy đ nh trong Ph l c II, III c a Công ư c CITES và các loài đ ng v t hoang dã thông thư ng; k) Ti n hành làm th t c đăng ký v i Ban thư ký CITES qu c t các tr i nuôi sinh s n và cơ s tr ng c y nhân t o các loài đ ng v t, th c v t hoang dã thu c Ph l c I c a Công ư c CITES đ đi u ki n do Công ư c quy đ nh và trình h n m c xu t kh u c a các tr i đó; l) Xây d ng 3 Trung tâm c u h đ ng v t hoang dã 3 mi n B c, Trung, Nam t i Hà N i, Đà N ng và thành ph H Chí Minh;
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. m) T ch c đào t o, b i dư ng nghi p v cho l c lư ng ki m lâm, công an, h i quan, biên phòng, thu , qu n lý th trư ng, thanh tra chuyên ngành b o v th c v t, thanh tra chuyên ngành thú y đ ph i h p thanh tra, ki m tra vi c xu t kh u, nh p kh u đ ng v t, th c v t hoang dã theo đúng quy đ nh c a Công ư c CITES và pháp lu t Vi t Nam; n) Thành l p Văn phòng CITES Vi t Nam t i C c Ki m lâm thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Văn phòng có ch c năng thư ng tr c cho Cơ quan th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam. 5. Trách nhi m c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn là Cơ quan th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam: a) Ph i h p v i Cơ quan th m quy n khoa h c CITES Vi t Nam đ ngh s a đ i danh m c các loài đ ng v t, th c v t quý hi m c a Vi t Nam đ đưa vào các Ph l c c a Công ư c CITES; b) Cùng v i Cơ quan th m quy n khoa h c CITES Vi t Nam xác đ nh h n m c xu t kh u hàng năm cho các tr i nuôi sinh s n ho c cơ s tr ng c y nhân t o các loài đ ng v t, th c v t hoang dã đã đư c đăng ký; c) Xây d ng chi ti t quy đ nh tiêu chu n k thu t các tr i nuôi sinh s n và cơ s tr ng c y nhân t o, quy đ nh vi c đánh d u m u v t, quy đ nh v v n chuy n đ ng v t s ng. Chương 7: CƠ QUAN TH M QUY N KHOA H C CITES VI T NAM Đi u 14. Vi n Sinh thái và Tài nguyên sinh v t thu c Trung tâm Khoa h c t nhiên và Công ngh Qu c gia và Trung tâm nghiên c u tài nguyên và môi trư ng thu c Đ i h c qu c gia Hà N i là hai Cơ quan th m quy n khoa h c CITES Vi t Nam có ch c năng, nhi m v sau: 1. Tư v n v khoa h c cho Cơ quan th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam v : a) Th c tr ng phân b , m c đ quý hi m, nguy cơ tuy t ch ng c a các loài đ ng v t, th c v t hoang dã cũng như m c đ đe do s t n t i c a chúng trong thiên nhiên đ đ xu t s lư ng cho phép xu t kh u hàng năm vì m c đích thương m i; b) Quy đ nh đi u ki n v n chuy n đ ng v t s ng; c) Xây d ng tiêu chu n k thu t c a các tr i nuôi sinh s n và cơ s tr ng c y nhân t o; d) Vi c c p gi y phép, c p gi y ch ng ch xu t kh u, nh p kh u, tái xu t kh u và nh p n i t bi n m u v t c a các loài đư c quy đ nh trong các Ph l c c a Công ư c CITES; đ) Xác đ nh m u v t, đ nh lo i m u v t, thu t ng khoa h c;
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. e) Vi c xây d ng Trung tâm c u h và ch n sinh c nh th các loài đ ng v t hoang dã b thu gi trong quá trình ki m tra, ki m soát; g) Đi u ki n chu ng tr i và các đi u ki n chăm sóc nh ng m u v t c a các loài đ ng v t, th c v t hoang dã đư c quy đ nh trong các Ph l c c a Công ư c CITES đ đư c phép nh p kh u hay nh p n i t bi n. 2. Tham d các cu c h p do Ban Thư ký CITES m i. 3. So n th o các tài li u khoa h c và chu n b các đ xu t cùng Cơ quan th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam g i Ban thư ký CITES đ b sung ho c chuy n h ng các loài trong Ph l c I, II c a Công ư c CITES t i H i ngh c a các nư c thành viên. Chu n b các tài li u khoa h c đ Cơ quan th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam g i Ban thư ký CITES v vi c đưa m t loài nào đó vào Ph l c III ho c đ ngh rút m t loài nào đó ra kh i Ph l c III c a Công ư c CITES khi th y c n thi t. 4. Xây d ng và in n các tài li u v nh n d ng các loài đ ng v t, th c v t hoang dã c a Vi t Nam đư c quy đ nh trong các Ph l c c a Công ư c CITES. Chương 8: C P GI Y PHÉP, GI Y CH NG CH XU T KH U, NH P KH U Đi u 15. Vi c xu t kh u, nh p kh u, tái xu t kh u và nh p n i t bi n m u v t c a các loài đ ng v t, th c v t hoang dã ch đư c th c hi n khi có gi y phép ho c ch ng ch xu t kh u, nh p kh u do Cơ quan th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam c p. Đi u 16. M i lô hàng xu t kh u, nh p kh u ph i có riêng m t b n g c gi y phép hay b n g c gi y ch ng ch kèm theo. Ph i xu t trình gi y phép, gi y ch ng ch khi xu t kh u, nh p kh u m u v t ho c khi cơ quan có th m quy n yêu c u. Đi u 17. 1. Gi y phép và gi y ch ng ch ph i có đ y đ các thông tin v m u v t đư c phép xu t kh u, nh p kh u. Trên gi y phép CITES ph i dán tem CITES có ký hi u riêng cho Vi t Nam do Ban thư ký CITES c p. 2. Gi y phép CITES đư c in theo m u th ng nh t và ch áp d ng đ i v i các loài đư c quy đ nh trong các Ph l c c a Công ư c CITES. Trong trư ng h p m u v t c a các loài đ ng v t, th c v t không thu c các Ph l c c a Công ư c CITES đư c c p gi y ch ng ch do Vi t Nam quy đ nh. 3. M u gi y phép CITES, m u gi y ch ng ch , ch ký c a ngư i đư c ch đ nh ký trên gi y phép và d u đóng trên gi y phép đư c đăng ký đ Ban thư ký CITES thông báo cho t t c các nư c thành viên. 4. Gi y phép và gi y ch ng ch xu t kh u, tái xu t kh u do Cơ quan th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam c p có th i h n hi u l c t i đa không quá 6 tháng k t ngày c p và th i h n không quá 1 năm đ i v i gi y phép, gi y ch ng ch nh p kh u.
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5. Gi y phép, gi y ch ng ch đã đư c c p không còn giá tr khi b s a ch a, t y xoá, quá h n, sang như ng, là b n sao ho c không do Cơ quan th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam c p. Các gi y phép, gi y ch ng ch c p không phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t t i nư c xu t kh u, nh p kh u thì không có giá tr t i Vi t Nam. Đi u 18. 1. T ch c, cá nhân yêu c u c p phép xu t kh u, nh p kh u, tái xu t kh u và nh p n i t bi n m u v t c a các loài đ ng v t th c v t hoang dã ph i đáp ng đ các đi u ki n sau: a) Có gi y phép đăng ký kinh doanh xu t kh u, nh p kh u m t hàng đ ng v t, th c v t hoang dã do cơ quan có th m quy n c p; b) Có mã s thu xu t kh u, nh p kh u đã đư c đăng ký v i cơ quan h i quan; c) Có b n g c h p đ ng giao k t gi a t ch c, cá nhân trong nư c v i t ch c, cá nhân nư c ngoài; d) Gi y ch ng nh n đ ng v t, th c v t hoang dã có ngu n g c gây nuôi, nhân gi ng nhân t o ho c gi y phép khai thác theo quy đ nh c a pháp lu t; đ) Biên b n ki m tra s lư ng đ ng v t sinh s n t i tr i nuôi, s lư ng th c v t đư c gây tr ng trong các cơ s tr ng c y nhân t o ho c biên b n xác nh n v s lư ng và ch ng lo i theo gi y phép khai thác do cơ quan có th m quy n t i đ a phương c p; e) Trình b n g c biên lai thu thu tài nguyên (đ i v i các loài đ ng v t, th c v t hoang dã khai thác t t nhiên); g) Trong trư ng h p không ph i là đơn v đư c c p gi y phép khai thác tr c ti p ph i trình b n g c h p đ ng giao k t gi a t ch c, cá nhân trong nư c v i nhau. 2. T ch c, cá nhân khi tham gia xu t kh u, nh p kh u, tái xu t kh u và nh p n i t bi n m u v t các loài đ ng v t, th c v t hoang dã không vì m c đích thương m i ph i có gi y t ch ng minh ngu n g c h p pháp c a lô hàng. 3. Vi c v n chuy n m u v t s ng ph i phù h p v i nh ng quy đ nh hi n hành v v n chuy n c a Hi p h i hàng không qu c t và các quy đ nh v v n t i c a Công ư c CITES. Đi u 19. Th t c c p phép đư c quy đ nh như sau: 1. H sơ yêu c u c p phép bao g m: a) Đơn yêu c u c p gi y phép g i Cơ quan th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam theo m u th ng nh t; b) Các gi y t h p l c a lô hàng theo quy đ nh t i Đi u 18. Ch lô hàng ph i ch u trách nhi m v tính chính xác và h p pháp c a các gi y t đó.
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. T ch c, cá nhân đư c c p gi y phép ph i n p l phí theo quy đ nh c a pháp lu t. 3. Trong th i h n không quá 7 ngày làm vi c, k t ngày nh n đ h sơ h p l c a t ch c, cá nhân yêu c u c p gi y phép, Cơ quan th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam th c hi n vi c c p gi y phép. Trong trư ng h p t ch i ph i g i văn b n thông báo lý do cho t ch c, cá nhân g i đơn yêu c u c p gi y phép. Đi u 20. 1. Đư c phép xu t kh u, nh p kh u và tái xu t kh u m u v t c a các loài đ ng v t, th c v t đư c quy đ nh trong các Ph l c c a Công ư c CITES t Vi t Nam đ n m t nư c không ph i là thành viên Công ư c CITES khi đáp ng đ nh ng đi u ki n sau: a) Gi y phép và gi y ch ng ch c a các nư c chưa là thành viên ph i có tên, d u và ch ký c a các cơ quan tương đương v i Cơ quan th m quy n qu n lý CITES đư c Chính ph nư c đó ch đ nh; b) Đ nh lo i chính xác loài theo tiêu chí c a Công ư c; c) Ch ng nh n xu t x ho c gi y gi i thích vi c không có ch ng nh n xu t x do cơ quan tương đương v i Cơ quan th m quy n qu n lý CITES đư c Chính ph nư c đó ch đ nh; d) N u xu t kh u m u v t các loài thu c Ph l c I và II, cơ quan khoa h c tương đương v i Cơ quan th m quy n khoa h c CITES do Chính ph nư c đó ch đ nh c p gi y ch ng nh n xác nh n vi c khai thác nh ng m u v t đó là h p pháp và không nh hư ng x u cho s t n t i c a loài đó trong thiên nhiên; đ) N u tái xu t t nư c không ph i thành viên Công ư c CITES, cơ quan tương đương v i Cơ quan th m quy n qu n lý CITES đư c Chính ph nư c đó ch đ nh ch ng nh n vi c nh p kh u vào nư c đó đư c th c hi n không trái v i các quy đ nh c a Công ư c; e) Khi xu t kh u m u v t s ng t các nư c không ph i thành viên Công ư c CITES thì vi c v n chuy n ph i đư c chu n b t t đ gi m thi u t i đa nh ng nguy hi m hay thương tích đ i v i m u v t s ng. 2. Cơ quan th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam công nh n cơ quan th m quy n tương đương n u các cơ quan này đã thông báo v i Ban thư ký CITES ho c sau khi tham v n v i Ban Thư ký CITES. 3. Đư c phép nh p kh u các loài đ ng v t, th c v t đư c quy đ nh trong các Ph l c c a Công ư c CITES do gây nuôi sinh s n ho c tr ng c y nhân t o các nư c không là thành viên sau khi tham v n v i Ban Thư ký CITES. 4. Đư c phép nh p kh u các loài thu c Ph l c I c a Công ư c CITES vì m c đích b o t n hay b o v loài đó sau khi tham v n v i Ban thư ký CITES. Đi u 21. Cơ quan th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam không c p phép nh p kh u các m u v t vào Vi t Nam n u xét th y các m u v t nh p kh u có ti m n các y u t
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. gây b nh ho c phát tri n có h i cho thiên nhiên Vi t Nam ho c gây nh hư ng x u cho các ho t đ ng kinh t c a Vi t Nam. Đi u 22. Cơ quan th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam th c hi n vi c thu h i gi y phép, gi y ch ng ch n u: 1. Gi y phép đư c c p d a trên nh ng thông tin sai l ch do t ch c, cá nhân yêu c u c p phép cung c p. 2. Cơ quan th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam nh n đư c nh ng thông tin m i v nh ng hành vi vi ph m Công ư c CITES ho c nh ng quy đ nh khác liên quan t i nh p kh u, xu t kh u, tái xu t kh u, hay nh p n i t bi n c a t ch c, cá nhân đư c c p phép. 3. T ch c, cá nhân đư c c p phép ph i g i tr gi y phép, gi y ch ng ch chưa s d ng cho Cơ quan th m quy n qu n lý CITES trong th i h n không quá 15 ngày k t ngày h t h n ghi trên gi y phép ho c gi y ch ng ch . Đi u 23. 1. T ch c, cá nhân xin c p gi y phép có trách nhi m cung c p, b sung đ y đ các thông tin v lô hàng xin c p phép khi Cơ quan th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam yêu c u. 2. T ch c, cá nhân đư c c p phép ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t khi t sang như ng, t s a ch a, t y xoá ho c thêm b t các chi ti t ghi trong gi y phép. 3. Ngoài l phí c p phép quy đ nh t i kho n 2 Đi u 19, trong trư ng h p c n thi t, t ch c, cá nhân yêu c u c p phép còn ph i tr chi phí giám đ nh ho c đ nh lo i m u v t. 4.T ch c, cá nhân đư c c p phép khi xu t kh u, nh p kh u, tái xu t kh u m u v t c a các loài đ ng v t, th c v t hoang dã còn ph i th c hi n đúng các quy đ nh t i các văn b n pháp lu t hi n hành khác có liên quan đ n xu t kh u, nh p kh u c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Đi u 24. 1. Cơ quan th m quy n qu n lý CITES Vi t Nam c p gi y phép xu t kh u, nh p kh u, tái xu t kh u cho các m u v t ti n Công ư c, các m u v t là tài s n cá nhân khi t ch c, cá nhân yêu c u c p phép cung c p đ y đ tài li u ch ng minh tính h p pháp c a m u v t đó. 2. Vi c xu t kh u, nh p kh u, tái xu t kh u m u v t c a các loài đ ng v t, th c v t hoang dã vì m c đích khoa h c, t ng, tri n lãm và bi u di n xi c do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy t đ nh. Đi u 25. Trong quá trình v n chuy n m u v t quá c nh ph i có đ y đ gi y t h p pháp kèm theo lô hàng. N u lô hàng là đ ng v t s ng ph i tuân th các quy đ nh t i kho n 3 Đi u 18.
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 9: THANH TRA, KI M TRA VÀ X LÝ VI PH M Đi u 26. Cơ quan ki m lâm, h i quan, công an, b đ i biên phòng, thu , qu n lý th trư ng, ki m d ch đ ng v t, ki m d ch th c v t, ki m d ch thu s n, tuỳ theo ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m thanh tra, ki m tra và x lý vi ph m theo quy đ nh c a pháp lu t đ i v i các hành vi săn b t, mua bán, tàng tr , v n chuy n trái phép đ ng v t, th c v t hoang dã. Đi u 27. 1.Vi c lưu gi đ ng v t s ng trong khi ch quy t đ nh x lý ph i đ m b o an toàn cho ngư i và chăm sóc chu đáo cho đ ng v t. 2. Các m u v t b t ch thu mà cơ quan ki m d ch xác nh n là b d ch b nh ho c có m m m ng gây d ch b nh thì tiêu hu . Vi c tiêu hu đư c ti n hành theo các quy đ nh hi n hành c a pháp lu t. 3. X lý m u v t b t ch thu: a) M u v t b t ch thu có ngu n g c trong nư c đư c x lý theo Đi u 27 c a Ngh đ nh s 77/CP ngày 29 tháng 11 năm 1996 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý r ng, b o v r ng và qu n lý lâm s n; b) M u v t b t ch thu có ngu n g c nư c ngoài đư c g i tr l i nư c xu t x . M i chi phí do cá nhân ho c t ch c xu t kh u, nh p kh u b t h p pháp ho c nư c nh n l i m u v t ch u. Trư ng h p nư c có ngu n g c xu t x không nh n thì vi c x lý đư c áp d ng như m u v t có ngu n g c trong nư c. Đi u 28. T ch c, cá nhân vi ph m các quy đ nh c a Ngh đ nh này thì tuỳ theo tính ch t, m c đ vi ph m có th b x ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy đ nh hi n hành c a pháp lu t nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam: 1. T ch c, cá nhân có hành vi vi ph m các quy đ nh v qu n lý r ng, b o v r ng và qu n lý lâm s n b x ph t vi ph m hành chính theo Ngh đ nh s 77/CP ngày 29 tháng 11 năm 1996 v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý r ng, b o v r ng và qu n lý lâm s n. 2. Cá nhân có hành vi vi ph m mà m c đ gây thi t h i vư t quá m c đ t i đa thu c ph m vi x ph t vi ph m hành chính v khai thác, săn b t, v n chuy n, mua bán trái phép th c v t, đ ng v t hoang dã quý hi m ho c thông thư ng (có ngu n g c t t nhiên), thì b truy c u trách nhi m hình s theo quy đ nh t i B Lu t Hình s c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 3. T ch c, cá nhân vi ph m các quy đ nh v b o v đa d ng sinh h c và b o t n thiên nhiên thì b x ph t hành chính theo Ngh đ nh s 26/CP ngày 26 tháng 4 năm 1996 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c b o v môi trư ng, ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy đ nh t i B Lu t Hình s c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam.
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4. T ch c, cá nhân vi ph m các quy đ nh v khai thác, v n chuy n, kinh doanh các loài đ ng, th c v t thu c danh m c do B Thu s n qu n lý thì b x lý theo Pháp l nh B o v và Phát tri n ngu n l i thu s n ngày 25 tháng 4 năm 1989 và theo Ngh đ nh s 48/CP ngày 12 tháng 8 năm 1996 c a Chính ph v x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c b o v ngu n l i th y s n. 5. T ch c, cá nhân vi ph m các quy đ nh v th t c h i quan thì b x lý hành chính theo Ngh đ nh s 54/CP ngày 21 tháng 7 năm 1998 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c h i quan. 6. T ch c, cá nhân vi ph m các quy đ nh trong lĩnh v c thương m i v xu t kh u, nh p kh u, v n chuy n hàng hoá b x lý hành chính theo Ngh đ nh s 01/CP ngày 03 tháng 01 năm 1996 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thương m i. 7. T ch c, cá nhân vi ph m các quy đ nh v b o v và ki m d ch th c v t thì b x ph t hành chính theo Ngh đ nh s 78/CP ngày 29 tháng 11 năm 1996 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c b o v và ki m d ch th c v t. Đi u 29. 1. T ch c, cá nhân có quy n khi u n i quy t đ nh hành chính, hành vi hành chính c a cơ quan hành chính Nhà nư c, c a ngư i có th m quy n trong cơ quan hành chính Nhà nư c khi có căn c cho r ng quy t đ nh, hành vi đó là trái v i các quy đ nh c a Ngh đ nh này, xâm ph m quy n, l i ích h p pháp c a mình. 2. Công dân có quy n t cáo v i cơ quan và ngư i có th m quy n v hành vi trái v i các quy đ nh t i Ngh đ nh này c a b t c t ch c, cá nhân nào gây thi t h i ho c đe d a gây thi t h i đ i v i l i ích c a Nhà nư c, quy n và l i ích h p pháp c a công dân và c a t ch c. 3. Vi c gi i quy t các khi u n i, t cáo đư c th c hi n theo quy đ nh c a Lu t Khi u n i t cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998. Chương 10 ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 30. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch u trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c t ch c thi hành Ngh đ nh này, đ nh kỳ báo cáo Chính ph và thông báo cho các ngành h u quan vi c th c hi n Công ư c CITES. Đi u 31. Ngh đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong ph m vi quy n h n và trách nhi m c a mình t ch c th c hi n Ngh đ nh này. Nh ng quy đ nh trư c đây trái v i Ngh đ nh này đ u bãi b .
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Phan Văn Kh i (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản