Nghị định số 11/NĐ-CP

Chia sẻ: lawbmhc6

Nghị định số 11/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập thị trấn huyện lỵ tại các huyện Đồng Văn, Bắc Mê và Xín Mần thuộc tỉnh Hà Giang do Chính phủ ban hành

Nội dung Text: Nghị định số 11/NĐ-CP

CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
--------- c l p - T do - H nh phúc
---------
S : 11/N -CP Hà N i, ngày 31 tháng 3 năm 2009
NGHN NNH

V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH XÃ; THÀNH L P THN TR N HUY N L T I
CÁC HUY N NG VĂN, B C MÊ VÀ XÍN M N THU C T NH HÀ GIANG

CHÍNH PH

Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh Hà Giang,

NGHN NNH:

i u 1. i u ch nh a gi i hành chính xã; thành l p th tr n huy n l t i các huy n ng Văn, B c Mê
và Xín M n thu c t nh Hà Giang như sau:

1. i u ch nh a gi i hành chính xã ng Văn thu c huy n ng Văn

a) i u ch nh 617,87 ha di n tích t nhiên và 1.092 nhân khNu c a xã ng Văn v xã Thài Phìn T ng
thu c huy n ng Văn qu n lý.

b) Sau khi i u ch nh:

- Xã Thài Phìn T ng thu c huy n ng Văn có t ng di n tích t nhiên là 2.132.22 ha và t ng dân s là
4.026 nhân khNu.

a gi i hành chính xã Thài Phìn T ng: ông giáp các xã T Phìn, ng Văn, huy n ng Văn; Tây
giáp các xã Lũng Táo, Xà Phìn, huy n ng Văn; Nam giáp các xã Xà Phìn, Sính L ng, T Phìn,
huy n ng Văn; B c giáp xã Ma Lé, huy n ng Văn.

- Xã ng Văn còn l i 3.030,65 ha di n tích t nhiên và 5.935 nhân khNu.

2. Thành l p th tr n huy n l t i các huy n: ng Văn, B c Mê, Xín M n

a) Thành l p th tr n ng Văn - huy n l huy n ng Văn

Thành l p th tr n ng Văn trên cơ s nguyên tr ng 3.030,65 ha di n tích t nhiên và 5.935 nhân khNu
còn l i c a xã ng Văn sau khi ã i u ch nh a gi i hành chính.

Th tr n ng Văn có t ng di n tích t nhiên là 3.030,65 ha và t ng dân s là 5.935 nhân khNu.

a gi i hành chính th tr n ng Văn: ông giáp xã Thư ng Phùng, huy n Mèo V c; Tây giáp xã
Thài Phìn T ng, huy n ng Văn; Nam giáp các xã Thài Phìn T ng, T Phìn, T L ng, huy n ng
Văn và xã P i L ng, huy n Mèo V c; B c giáp xã Ma Lé, huy n ng Văn và nư c C ng hoà nhân
dân Trung Hoa.

b) Thành l p th tr n Yên Phú - huy n l huy n B c Mê
Thành l p th tr n Yên Phú trên cơ s nguyên tr ng 6.723,31 ha di n tích t nhiên và 6.082 nhân khNu
c a xã Yên Phú, huy n B c Mê.

Th tr n Yên Phú có t ng di n tích t nhiên là 6.723,31 ha và t ng dân s là 6.082 nhân khNu.

a gi i hành chính th tr n Yên Phú: ông giáp xã Yên Phong; Tây giáp xã L c Nông u thu c
huy n B c Mê; Nam giáp xã Yên Cư ng; B c giáp xã Giáp Trung.

c) Thành l p th tr n C c Pài - huy n l huy n Xín M n

Thành l p th tr n C c Pài trên cơ s nguyên tr ng 1.647,38 ha di n tích t nhiên và 3.969 nhân khNu
c a xã C c Pài, huy n Xín M n.

Th tr n C c Pài có t ng di n tích t nhiên là 1.647,38 ha và t ng dân s là 3.969 nhân khNu.

a gi i hành chính th tr n C c Pài: ông giáp xã Thèn Phàng và xã T Nhìn; Tây giáp các xã Pà V y
S , Nàn Ma; Nam giáp các xã Nàn Ma, B n Ngò; B c giáp các xã Chí Cà, Pà V y S , huy n Xín M n.

Sau khi i u ch nh a gi i hành chính xã: thành l p th tr n huy n l t i các huy n ng Văn, B c Mê,
Xín M n:

- Huy n ng Văn có t ng di n tích t nhiên là 46.114,05 ha, t ng dân s là 62,138 nhân khNu, 19 ơn
v hành chính tr c thu c, g m: th tr n Phó B ng, th tr n ng Văn và các xã: Lũng Cú, Ma Lé, Lũng
Táo, Ph Là, Thài Phìn T ng, S ng Là, Xà Phìn, T Phìn, T L ng, Ph Cáo, Sinh L ng, S ng T ng,
Lũng Th u, H Quang Phìn, V n Ch i, Lũng Phìn, S ng Trái.

- Huy n B c Mê có t ng di n tích t nhiên là 84.077,61 ha, t ng dân s là 43.736 nhân khNu, 13 ơn v
hành chính tr c thu c, g m: th tr n Yên Phú và các xã: Yên Cư ng, Yên nh, Yên Phong, ư ng
Âm, ư ng H ng, Phú Nam, Minh Ng c, Minh Sơn, Giáp Trung, L c Nông, Thư ng Tân và Phiêng
Luông.

- Huy n Xín M n có t ng di n tích t nhiên là 58.267,77 ha, t ng dân s là 54.067 nhân khNu, 19 ơn
v hành chính tr c thu c, g m: th tr n C c Pài và các xã: Nàn X n, B n Díu, Chí Cà, Xín M n, Trung
Th nh, Thèn Phàng, Ngán Chiên, Pà V y S , C c R , Thu Tà, Nàn Ma, T Nhìu, B n Ngò, Ch Là,
N m D n, Qu ng Nguyên, Nà Chì và Khuôn Lùng.

T nh Hà Giang có 11 ơn v hành chính c p huy n: 195 ơn v hành chính c p xã, g m: 5 phư ng, 12
th tr n và 178 xã. Không tăng thêm ơn v hành chính c p xã.

i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành.

i u 3. B trư ng B N i v , Ch t ch y ban nhân dân t nh Hà Giang và Th trư ng các cơ quan liên
quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./.TM. CHÍNH PH
Nơi nh n: TH TƯ NG
- Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ;
- H i ng Dân t c c a Qu c h i;
- y ban Pháp lu t c a Qu c h i;
- H ND, UBND t nh Hà Giang;
- Ban T ch c Trung ương;
- Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Tài nguyên và Môi trư ng, Tài
chính, Giao thông v n t i, K ho ch và u tư;
Nguy n T n Dũng
- C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c;
- T ng c c Th ng kê (B K ho ch và u tư);
- VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : P, TCCB, TH, TCCV,
KTN, PL, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b). M
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản