Nghị định số 110/2005/NĐ-CP

Chia sẻ: lawqds1

Nghị định số 110/2005/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp do Chính phủ ban hành

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nghị định số 110/2005/NĐ-CP

CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
******** c l p - T do - H nh phúc
********

S : 110/2005/N -CP Hà N i, ngày 24 tháng 8 năm 2005
NGHN NNH

C A CHÍNH PH S 110/2005/N -CP NGÀY 24 THÁNG 8 NĂM 2005 V
QU N LÝ HO T NG BÁN HÀNG A C P

CHÍNH PH

Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn c Lu t C nh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Theo ngh c a B trư ng B Thương m i,

NGHN NNH :

Chương 1:

NH NG QUY NNH CHUNG

i u 1. Ph m vi i u ch nh

Ngh nh này quy nh v ho t ng bán hàng a c p và qu n lý ho t ng bán hàng
a c p trên lãnh th nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam.

i u 2. i tư ng áp d ng

Ngh nh này áp d ng i v i doanh nghi p bán hàng a c p và ngư i tham gia vào
m ng lư i bán hàng a c p.

i u 3. Bán hàng a c p

1. Bán hàng a c p là phương th c ti p th bán l hàng hóa áp ng các i u ki n
quy nh t i kho n 11 i u 3 Lu t C nh tranh.

2. Doanh nghi p ch ư c t ch c bán hàng a c p sau khi ư c c p Gi y ăng ký t
ch c bán hàng a c p theo quy nh t i i u 16 Ngh nh này.

i u 4. Ngư i tham gia bán hàng a c p

1. Ngư i tham gia bán hàng a c p (sau ây g i chung là ngư i tham gia) là cá nhân
có năng l c hành vi dân s y , ã ký h p ng tham gia bán hàng a c p v i
doanh nghi p bán hàng a c p, tr nh ng cá nhân ư c quy nh t i kho n 2 i u
này.

2. Nh ng cá nhân sau ây không ư c tham gia bán hàng a c p:

a) Ngư i ang ph i ch p hành hình ph t tù ho c có ti n án v các t i s n xu t, buôn
bán hàng gi , qu ng cáo gian d i, kinh doanh trái phép, tr n thu , l a d i khách hàng,
các t i v l a o chi m o t tài s n, l m d ng tín nhi m chi m o t tài s n, chi m
gi trái phép tài s n;

b) Ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài không có Gi y phép lao
ng t i Vi t Nam do cơ quan có thNm quy n c p.

i u 5. Hàng hóa ư c kinh doanh theo phương th c bán hàng a c p

1. T t c hàng hóa u ư c kinh doanh theo phương th c bán hàng a c p, tr nh ng
trư ng h p sau ây:

a) Hàng hoá thu c Danh m c hàng hoá c m lưu thông, Danh m c hàng hoá h n ch
kinh doanh, hàng gi , hàng nh p l u theo quy nh c a pháp lu t;

b) Hàng hoá là thu c phòng ch a b nh cho ngư i; các lo i v c xin, sinh phNm; trang
thi t b y t và d ng c y t ; các lo i thu c thú y (bao g m c thu c thú y th y s n),
thu c b o v th c v t; hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh
v c gia d ng và y t ; nguyên li u làm thu c ch a b nh; các lo i hoá ch t c h i và
s n phNm có hoá ch t c h i theo quy nh c a pháp lu t.

2. Hàng hoá ư c kinh doanh theo phương th c bán hàng a c p ph i áp ng các
i u ki n sau ây:

a) m b o tiêu chuNn ch t lư ng, an toàn, v sinh th c phNm theo quy nh c a pháp
lu t;

b) m b o rõ ràng, h p pháp v ngu n g c, xu t x , tính năng, công d ng c a hàng
hóa;

c) Có nhãn hàng hóa theo úng quy nh c a pháp lu t.

Chương 2:

HO T NG BÁN HÀNG A C P

i u 6. Trách nhi m c a doanh nghi p bán hàng a c p

1. Doanh nghi p bán hàng a c p có trách nhi m xây d ng và công b công khai Quy
t c ho t ng c a doanh nghi p và ngư i tham gia trong ho t ng bán hàng a c p.

2. Doanh nghi p bán hàng a c p có trách nhi m cung c p tài li u cho ngư i có d
nh tham gia m ng lư i bán hàng a c p c a doanh nghi p v các n i dung sau ây:
a) Chương trình bán hàng, bao g m cách th c tr thư ng; h p ng m u mà doanh
nghi p s ký v i ngư i tham gia và m i tho thu n khác quy nh v quy n và nghĩa
v c a ngư i tham gia; thông tin v tiêu chuNn ch t lư ng ho c ch ng ch ch t lư ng
(n u có), giá c , công d ng và cách th c s d ng hàng hóa ư c bán; quy nh liên
quan n b o hành, tr l i, mua l i hàng hoá ư c bán;

b) Chương trình ào t o ngư i tham gia, bao g m n i dung ào t o; th i gian ào t o;
trình t , th t c c p ch ng ch ào t o; th i gian và n i dung b i dư ng nh kỳ cho
ngư i tham gia;

c) Quy t c ho t ng trong ó hư ng d n cách th c giao d ch và quy nh liên quan
n bán hàng a c p;

d) Trách nhi m c a ngư i tham gia;

) L i ích kinh t mà ngư i tham gia có th có ư c b ng vi c ti p th hay tr c ti p
bán hàng hoá và các i u ki n có ư c l i ích kinh t ó;

e) i u ki n ch m d t h p ng c a ngư i tham gia và quy n, nghĩa v phát sinh t
vi c ch m d t h p ng này;

g) Các v n khác do cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh.

3. Ngoài trách nhi m quy nh t i kho n 2 i u này, doanh nghi p bán hàng a c p
còn có các trách nhi m sau ây:

a) B o m tính trung th c và chính xác c a các thông tin cung c p cho ngư i
tham gia;

b) B o m ch t lư ng c a hàng hóa ư c bán theo phương th c bán hàng a c p;

c) Gi i quy t các khi u n i c a ngư i tham gia và ngư i tiêu dùng;

d) Kh u tr ti n thu thu nh p cá nhân c a ngư i tham gia n p vào ngân sách nhà
nư c trư c khi chi tr hoa h ng, ti n thư ng ho c l i ích kinh t khác cho ngư i tham
gia;

) ào t o, b i dư ng nghi p v bán hàng a c p, pháp lu t v bán hàng a c p cho
ngư i tham gia;

e) Qu n lý ngư i tham gia qua h th ng th thành viên m ng lư i bán hàng a c p
theo m u do B Thương m i quy nh;

g) Thông báo cho ngư i tham gia nh ng hàng hoá thu c di n không ư c doanh
nghi p mua l i trư c khi ngư i ó ti n hành mua hàng.

i u 7. Nh ng hành vi b c m c a doanh nghi p bán hàng a c p

C m doanh nghi p bán hàng a c p th c hi n nh ng hành vi sau ây:
1. Yêu c u ngư i mu n tham gia ph i tc c ư c quy n tham gia m ng lư i bán
hàng a c p.

2. Yêu c u ngư i mu n tham gia ph i mua m t s lư ng hàng hoá ban u ư c
quy n tham gia m ng lư i bán hàng a c p.

3. Yêu c u ngư i mu n tham gia ph i tr ti n ho c tr b t kỳ kho n phí nào dư i hình
th c khoá h c, khoá ào t o, h i th o, ho t ng xã h i hay các ho t ng tương t
khác ư c quy n tham gia m ng lư i bán hàng a c p, tr ti n mua tài li u theo
quy nh t i kho n 2 i u 6 Ngh nh này.

4. Không cam k t cho ngư i tham gia tr l i hàng hoá và nh n l i kho n ti n ã
chuy n cho doanh nghi p theo quy nh t i i u 11 Ngh nh này.

5. C n tr ngư i tham gia tr l i hàng hoá phát sinh t vi c ch m d t h p ng tham
gia bán hàng a c p.

6. Cho ngư i tham gia nh n ti n hoa h ng, ti n thư ng, l i ích kinh t khác t vi c d
d ngư i khác tham gia bán hàng a c p.

7. T ch i chi tr không có lý do chính áng các kho n hoa h ng, ti n thư ng hay các
l i ích kinh t khác mà ngư i tham gia có quy n hư ng.

8. Cung c p thông tin gian d i v l i ích c a vi c tham gia m ng lư i bán hàng a c p
d d ngư i khác tham gia bán hàng a c p.

9. Cung c p thông tin sai l ch v tính ch t, công d ng c a hàng hoá d d ngư i
khác tham gia bán hàng a c p.

i u 8. Trách nhi m và nh ng hành vi b c m c a ngư i tham gia

1. Khi tham gia ho t ng bán hàng a c p, ngư i tham gia có nh ng trách nhi m sau
ây:

a) Xu t trình th thành viên m ng lư i bán hàng a c p trư c khi gi i thi u hàng hoá
ho c ti p th bán hàng;

b) Thông báo y nh ng n i dung quy nh t i kho n 2 i u 6 Ngh nh này khi
b o tr m t ngư i khác tham gia vào m ng lư i bán hàng a c p;

c) ưa tin trung th c, chính xác v lo i, ch t lư ng, giá c , công d ng, cách th c s
d ng c a hàng hoá ư c bán;

d) Tuân th quy nh trong Quy t c ho t ng và Chương trình bán hàng c a doanh
nghi p.

2. C m ngư i tham gia th c hi n nh ng hành vi sau ây:
a) Yêu c u ngư i ư c mình b o tr tham gia vào m ng lư i bán hàng a c p tr b t
kỳ kho n phí nào dư i danh nghĩa khoá h c, khoá ào t o, h i th o, ho t ng xã h i
hay các ho t ng tương t khác;

b) Cung c p thông tin gian d i v l i ích c a vi c tham gia bán hàng a c p, thông tin
sai l ch v tính ch t, công d ng c a hàng hoá, v ho t ng c a doanh nghi p bán
hàng a c p d d ngư i khác tham gia bán hàng a c p.

i u 9. H p ng tham gia bán hàng a c p

1. Doanh nghi p bán hàng a c p ph i ký k t h p ng tham gia b ng văn b n v i
ngư i tham gia vào m ng lư i bán hàng a c p.

2. B Thương m i ch u trách nhi m hư ng d n v các n i dung cơ b n c a h p ng
m u cho ho t ng bán hàng a c p.

i u 10. Ch m d t h p ng tham gia bán hàng a c p

1. Ngư i tham gia có quy n ch m d t h p ng tham gia b ng vi c g i thông báo
b ng văn b n cho doanh nghi p bán hàng a c p trư c khi ch m d t h p ng t i
thi u là 7 ngày làm vi c.

2. Doanh nghi p bán hàng a c p có quy n ch m d t h p ng v i ngư i tham gia
khi ngư i tham gia vi ph m các quy nh t i i u 8 Ngh nh này và ph i thông báo
cho ngư i tham gia bi t b ng văn b n trư c khi ch m d t h p ng t i thi u là 7 ngày
làm vi c.

3. Trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày ch m d t h p ng, doanh nghi p bán
hàng a c p có trách nhi m sau ây:

a) Mua l i t ngư i tham gia hàng hoá ã bán cho ngư i tham gia theo quy nh t i
i u 11 Ngh nh này;

b) Thanh toán cho ngư i tham gia ti n hoa h ng, ti n thư ng và các l i ích kinh t mà
ngư i tham gia có quy n nh n trong quá trình tham gia vào m ng lư i bán hàng a
c p.

i u 11. Mua l i hàng hoá c a ngư i tham gia khi ch m d t h p ng tham gia bán
hàng a c p

1. Doanh nghi p bán hàng a c p ph i mua l i hàng hoá ã bán cho ngư i tham gia
khi hàng hoá ó áp ng các i u ki n sau ây:

a) Có th bán l i theo m c ích s d ng ban u c a hàng hoá;

b) Trong th i h n không quá 30 ngày, k t ngày ngư i tham gia nh n hàng.

2. Trong trư ng h p ph i mua l i hàng hoá theo quy nh t i kho n 1 i u này, doanh
nghi p bán hàng a c p có trách nhi m:
a) Hoàn l i t ng s ti n mà ngư i tham gia ã tr nh n ư c hàng hoá ó n u
không có căn c kh u tr theo quy nh t i i m b kho n này;

b) Trong trư ng h p doanh nghi p ph i ch u các chi phí qu n lý, tái lưu kho và các
chi phí hành chính khác thì ph i hoàn l i t ng s ti n không ít hơn 90% kho n ti n mà
ngư i tham gia ã tr nh n ư c hàng hoá ó.

3. Khi hoàn l i ti n theo quy nh t i kho n 2 i u này, doanh nghi p bán hàng a
c p có th kh u tr ti n hoa h ng, ti n thư ng và/ho c l i ích kinh t khác mà ngư i
tham gia ã nh n t vi c nh n hàng hoá ó.

4. Quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này không áp d ng i v i trư ng h p hàng
hoá thu c di n không ph i mua l i bao g m: hàng hoá khi tr l i ã h t h n s d ng,
hàng hoá theo mùa ho c hàng hoá dùng khuy n m i.

i u 12. Ràng bu c trách nhi m gi a doanh nghi p bán hàng a c p và ngư i tham
gia

1. Doanh nghi p bán hàng a c p có trách nhi m b i thư ng cho ngư i tiêu dùng ho c
ngư i tham gia trong các trư ng h p sau ây:

a) Ngư i tham gia gây thi t h i cho ngư i tiêu dùng ho c ngư i tham gia khác khi
th c hi n úng Quy t c ho t ng và Chương trình bán hàng c a doanh nghi p;

b) Ngư i tham gia không ư c thông tin y v hàng hóa theo quy nh t i kho n
2 i u 6 Ngh nh này.

2. Doanh nghi p bán hàng a c p có trách nhi m thư ng xuyên giám sát ho t ng
c a ngư i tham gia b o m ngư i tham gia th c hi n úng Quy t c ho t ng và
Chương trình bán hàng c a doanh nghi p.

3. Trư ng h p không tuân th các quy nh t i i u 8 Ngh nh này và gây thi t h i
cho ngư i tiêu dùng ho c ngư i tham gia khác, ngư i tham gia bán hàng a c p có
trách nhi m b i thư ng thi t h i ã gây ra.

i u 13. Thông tin v các l i ích khi tham gia bán hàng a c p

Trư ng h p s d ng m t cá nhân tham gia m ng lư i bán hàng a c p gi i thi u
ho t ng bán hàng, doanh nghi p bán hàng a c p ho c ngư i tham gia ph i nêu rõ
tên, tu i, a ch , th i gian tham gia, l i nhu n thu ư c t ng kỳ có biên lai xác nh n
c a cơ quan thu ã thu thu c a ngư i ó.

Chương 3:

QU N LÝ HO T NG BÁN HÀNG A C P

i u 14. i u ki n c p Gi y ăng ký t ch c bán hàng a c p

Doanh nghi p ư c c p Gi y ăng ký t ch c bán hàng a c p khi áp ng nh ng
i u ki n sau ây:
1. ã th c hi n ký qu theo quy nh t i i u 17 Ngh nh này.

2. Kinh doanh hàng hóa phù h p v i ngành ngh ghi trong Gi y ch ng nh n ăng ký
kinh doanh c a doanh nghi p.

3. Có i u ki n kinh doanh ho c ư c c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh
doanh theo quy nh c a pháp lu t trong trư ng h p kinh doanh hàng hóa thu c Danh
m c hàng hóa kinh doanh có i u ki n.

4. Có Chương trình bán hàng minh b ch và không trái pháp lu t.

5. Có Chương trình ào t o ngư i tham gia rõ ràng.

i u 15. H sơ ngh c p Gi y ăng ký t ch c bán hàng a c p

H sơ ngh c p Gi y ăng ký t ch c bán hàng a c p ư c n p t i S Thương m i
ho c S Thương m i - Du l ch c p t nh nơi doanh nghi p ăng ký kinh doanh. H sơ
bao g m:

1. ơn ngh c p Gi y ăng ký t ch c bán hàng a c p theo m u c a B Thương
m i.

2. B n sao có công ch ng Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh.

3. Văn b n xác nh n c a ngân hàng v s ti n ký qu theo quy nh t i kho n 1 i u
17 Ngh nh này.

4. B n sao có công ch ng Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh trong trư ng h p
kinh doanh hàng hóa thu c Danh m c hàng hóa kinh doanh có i u ki n.

5. Danh sách và lý l ch c a nh ng ngư i ng u doanh nghi p có nh và xác nh n
c a công an xã, phư ng nơi cư trú. i v i ngư i nư c ngoài, ph i có xác nh n c a
i s quán ho c cơ quan lãnh s t i Vi t Nam c a nư c ngư i ó mang qu c t ch.

6. Chương trình bán hàng có các n i dung quy nh t i i m a kho n 2 i u 6 Ngh
nh này.

7. Chương trình ào t o ngư i tham gia có các n i dung quy nh t i i m b kho n 2
i u 6 Ngh nh này.

i u 16. Th t c c p, b sung Gi y ăng ký t ch c bán hàng a c p

1. Trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ y , h p l , S
Thương m i ho c S Thương m i - Du l ch c p t nh nơi doanh nghi p ăng ký kinh
doanh có trách nhi m c p Gi y ăng ký t ch c bán hàng a c p cho doanh nghi p
khi h sơ c a doanh nghi p áp ng y các i u ki n quy nh t i i u 14 Ngh
nh này.

Trư ng h p không c p Gi y ăng ký t ch c bán hàng a c p, S Thương m i ho c
S Thương m i - Du l ch ph i tr l i b ng văn b n và nêu rõ lý do.
2. Doanh nghi p ngh c p Gi y ăng ký t ch c bán hàng a c p ph i n p l phí
c p Gi y ăng ký t ch c bán hàng a c p. M c thu l phí và ch qu n lý, s d ng
l phí do B Tài chính quy nh.

3. Trư ng h p có nh ng thay i liên quan n n i dung c a Chương trình bán hàng
thì doanh nghi p có trách nhi m làm th t c ngh c p b sung Gi y ăng ký t
ch c bán hàng a c p.

Trình t , th i h n c p b sung Gi y ăng ký t ch c bán hàng a c p th c hi n theo
quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này.

4. Trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày c p ho c c p b sung Gi y ăng ký t
ch c bán hàng a c p, S Thương m i ho c S Thương m i - Du l ch có trách nhi m
báo cáo b ng văn b n t i cơ quan qu n lý c nh tranh thu c B Thương m i.

5. Khi doanh nghi p bán hàng a c p phát tri n m ng lư i bán hàng ra các t nh, thành
ph tr c thu c Trung ương mà doanh nghi p không t tr s chính, doanh nghi p
ph i thông báo cho S Thương m i ho c S Thương m i - Du l ch c a t nh, thành ph
tr c thu c Trung ương ó.

6. B Thương m i quy nh m u Gi y ăng ký t ch c bán hàng a c p và m u
Thông báo t ch c bán hàng a c p.

i u 17. Ký qu

1. Doanh nghi p bán hàng a c p ph i ký qu 5% v n i u l nhưng không th p hơn
m tt ng Vi t Nam t i m t ngân hàng thương m i ho t ng t i Vi t Nam.

2. Khi có thông báo ng ng ho t ng bán hàng a c p, doanh nghi p bán hàng a c p
ư c s d ng ti n ký qu chi tr ti n hoa h ng, ti n thư ng ho c ti n mua l i hàng
hóa t ngư i tham gia.

3. Khi ch m d t ho t ng bán hàng a c p, doanh nghi p bán hàng a c p ch ư c
rút toàn b s ti n ký qu trong trư ng h p không có b t c khi u ki n nào t phía
ngư i tham gia bán hàng a c p liên quan n vi c chi tr ti n hoa h ng, ti n thư ng
ho c ti n mua l i hàng hóa.

i u 18. Thu h i Gi y ăng ký t ch c bán hàng a c p

1. S Thương m i ho c S Thương m i - Du l ch thu h i Gi y ăng ký t ch c bán
hàng a c p trong nh ng trư ng h p sau ây:

a) Doanh nghi p b thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh;

b) Doanh nghi p b thu h i Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh trong trư ng
h p kinh doanh hàng hóa thu c Danh m c hàng hóa kinh doanh có i u ki n;

c) H sơ xin c p Gi y ăng ký t ch c bán hàng a c p có thông tin gian d i do c ý;

d) Có hành vi vi ph m pháp lu t nghiêm tr ng trong ho t ng bán hàng a c p.
2. Trong trư ng h p b thu h i Gi y ăng ký t ch c bán hàng a c p theo quy nh
kho n 1 i u này, doanh nghi p bán hàng a c p ph i ình ch ngay vi c bán hàng a
c p, ình ch vi c tuy n d ng ngư i tham gia m i và ph i th c hi n trách nhi m i
v i ngư i tham gia theo quy nh t i i u 11 Ngh nh này ho c b i thư ng cho
ngư i tiêu dùng, ngư i tham gia i v i các v vi c phát sinh t nh ng giao k t trư c
ngày b thu h i Gi y ăng ký t ch c bán hàng a c p.

3. Quy t nh thu h i Gi y ăng ký t ch c bán hàng a c p ư c S Thương m i
ho c S Thương m i - Du l ch g i t i cơ quan qu n lý c nh tranh thu c B Thương
m i và công b trên các phương ti n thông tin i chúng.

i u 19. T m ng ng, ch m d t ho t ng bán hàng a c p

1. Khi mu n t m ng ng ho c ch m d t ho t ng bán hàng a c p, doanh nghi p bán
hàng a c p có nghĩa v sau ây:

a) Tuân th các quy nh v t m ng ng ho c ch m d t ho t ng kinh doanh theo quy
nh c a pháp lu t v doanh nghi p;

b) Thông báo v i S Thương m i ho c S Thương m i - Du l ch c p t nh nơi doanh
nghi p ăng ký kinh doanh; ng th i, thông báo công khai tr s chính và thông
báo cho nh ng ngư i tham gia bi t trong th i h n 30 ngày làm vi c trư c khi t m
ng ng ho c ch m d t ho t ng.

2. Trong trư ng h p t m ng ng ho c ch m d t ho t ng bán hàng a c p, doanh
nghi p bán hàng a c p ph i ti n hành thanh lý h p ng tham gia bán hàng a c p
v i ngư i tham gia theo quy nh t i i u 10 Ngh nh này trong th i h n 30 ngày
làm vi c, k t ngày t m ng ng ho c ch m d t ho t ng bán hàng a c p.

i u 20. Báo cáo nh kỳ c a doanh nghi p bán hàng a c p

nh kỳ 6 tháng doanh nghi p bán hàng a c p có trách nhi m báo cáo v i S
Thương m i ho c S Thương m i - Du l ch c p t nh nơi doanh nghi p ăng ký kinh
doanh v s lư ng ngư i tham gia, doanh thu và s thu ã n p c a doanh nghi p,
thu thu nh p cá nhân c a ngư i tham gia mà doanh nghi p ã n p h .

i u 21. Trách nhi m c a B Thương m i

1. B Thương m i ch u trách nhi m trư c Chính ph th c hi n ch c năng qu n lý nhà
nư c i v i ho t ng bán hàng a c p trong ph m vi c nư c.

2. Cơ quan qu n lý c nh tranh thu c B Thương m i có trách nhi m giúp B trư ng
B Thương m i trong các n i dung qu n lý c th sau ây:

a) Hư ng d n các S Thương m i ho c S Thương m i - Du l ch trong vi c c p Gi y
ăng ký t ch c bán hàng a c p; ki m tra vi c qu n lý ho t ng bán hàng a c p
c a các S Thương m i ho c S Thương m i - Du l ch;
b) Tr c ti p ki m tra, thanh tra ho t ng bán hàng a c p khi c n thi t; x lý theo
thNm quy n các hành vi vi ph m quy nh c a pháp lu t v ho t ng bán hàng a
c p;

c) Ki n ngh v i Chính ph ban hành ho c s a i các văn b n pháp lu t có liên quan
n vi c b o m tr t t trong t ch c ho t ng bán hàng a c p, b o v quy n l i
c a ngư i tham gia m ng lư i bán hàng a c p, ngư i tiêu dùng và gi n nh kinh
t - xã h i.

i u 22. Trách nhi m c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương

1. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m qu n lý nhà
nư c i v i phương th c bán hàng a c p theo thNm quy n và theo s ch o,
hư ng d n c a B Thương m i theo quy nh c a Ngh nh này và các quy nh khác
c a pháp lu t có liên quan.

2. S Thương m i ho c S Thương m i - Du l ch giúp U ban nhân dân t nh, thành
ph tr c thu c Trung ương c p Gi y ăng ký t ch c bán hàng a c p; thư ng xuyên
ki m tra, giám sát ho t ng bán hàng a c p trên a bàn và báo cáo nh kỳ v i cơ
quan qu n lý c nh tranh thu c B Thương m i v vi c ki m tra, giám sát ó.

i u 23. X lý vi ph m i v i doanh nghi p bán hàng a c p, ngư i tham gia bán
hàng a c p

1. Doanh nghi p bán hàng a c p, ngư i tham gia bán hàng a c p có hành vi vi ph m
sau ây thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà b x ph t vi ph m hành chính theo
quy nh c a pháp lu t v x lý vi ph m hành chính:

a) T ch c bán hàng a c p khi chưa i u ki n quy nh;

b) Vi ph m quy nh v i tư ng ư c tham gia bán hàng a c p;

c) Vi ph m quy nh v hàng hoá ư c phép kinh doanh theo phương th c bán hàng
a c p;

d) Không thông báo y thông tin theo quy nh khi b o tr ngư i tham gia m i
vào m ng lư i bán hàng;

) Th c hi n nh ng hành vi mà doanh nghi p bán hàng a c p và ngư i tham gia bán
hàng a c p không ư c phép th c hi n;

e) Doanh nghi p bán hàng a c p không ký h p ng b ng văn b n v i ngư i tham
gia;

g) Vi ph m các quy nh v ch m d t h p ng tham gia bán hàng a c p;

h) Không ch p hành ch báo cáo theo quy nh t i i u 20 Ngh nh này;

i) Thay i n i dung c a Chương trình bán hàng mà không làm th t c ngh c p b
sung Gi y ăng ký t ch c bán hàng a c p;
k) Doanh nghi p bán hàng a c p vi ph m quy nh v s ti n ký qu , chi tr t ti n
ký qu trong quá trình ho t ng;

l) Không n p thu theo quy nh c a pháp lu t;

m) Không ch p hành các yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n khi ti n hành
ki m tra, thanh tra;

n) Vi ph m các quy nh khác c a Ngh nh này.

2. Trư ng h p doanh nghi p ho c ngư i tham gia bán hàng a c p vi ph m gây thi t
h i n l i ích v t ch t c a t ch c, cá nhân liên quan thì ph i b i thư ng thi t h i
theo quy nh c a pháp lu t.

i u 24. ThNm quy n, th t c x lý vi ph m hành chính

1. ThNm quy n x lý vi ph m hành chính i v i các hành vi quy nh t i i u 23
Ngh nh này ư c th c hi n theo quy nh c a Lu t C nh tranh và Pháp l nh v x
lý vi ph m hành chính.

2. Th t c x lý vi ph m hành chính i v i các hành vi quy nh t i i u 23 Ngh
nh này ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v x lý vi ph m hành chính.

Chương 4:

I U KHO N THI HÀNH

i u 25. Hi u l c thi hành

1. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Nh ng
doanh nghi p bán hàng a c p ã ăng ký kinh doanh trư c th i i m Ngh nh này
có hi u l c có trách nhi m làm th t c ngh c p Gi y ăng ký t ch c bán hàng a
c p t i S Thương m i ho c S Thương m i - Du l ch c p t nh nơi doanh nghi p ăng
ký kinh doanh trong th i h n 3 tháng, k t ngày Ngh nh này có hi u l c.

2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính
ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách
nhi m thi hành Ngh nh này.


Phan Văn Kh i

( ã ký)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản