Nghị định số 112/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
80
lượt xem
2
download

Nghị định số 112/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 112/2003/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn thuộc các huyện Cẩm Xuyên và Vũ Quang, đổi tên xã Vũ Quang thành Hương Quang thuộc huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 112/2003/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 112/2003/N -CP Hà N i, ngày 03 tháng 10 năm 2003 NGHN NNH V VI C THÀNH L P THN TR N THU C CÁC HUY N C M XUYÊN VÀ VŨ QUANG, I TÊN XÃ VŨ QUANG THÀNH HƯƠNG QUANG THU C HUY N VŨ QUANG, T NH HÀ TĨNH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh Hà Tĩnh, NGHN NNH: i u 1. Nay i u ch nh a gi i hành chính thành l p th tr n thu c các huy n CNm Xuyên và Vũ Quang, i tên xã Vũ Quang thành Hương Quang thu c huy n Vũ Quang, t nh Hà Tĩnh như sau : 1. Thành l p th tr n Thiên C m thu c huy n CNm Xuyên trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a xã CNm Long. Th tr n Thiên C m có 1.401,17 ha di n tích t nhiên và 7.510 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n Thiên C m : ông giáp xã CNm Như ng; Tây giáp các xã CNm Nam, CNm Phúc; Nam giáp các xã CNm L c, CNm Hà, CNm Phúc; B c giáp xã CNm Dương và bi n ông. 2. Thành l p th tr n Vũ Quang - th tr n huy n l huy n Vũ Quang trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a xã Hương i; 103 ha di n tích t nhiên và 373 nhân khNu c a xã Hương Minh; 159 ha di n tích t nhiên và 282 nhân khNu c a xã c B ng. Th tr n Vũ Quang có 3.786 ha di n tích t nhiên và 2.449 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n Vũ Quang : ông giáp xã Hương Minh; Tây giáp xã Hương i n; Nam giáp xã Hương Quang; B c giáp các xã Sơn Th , c Lĩnh, c B ng. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p th tr n Vũ Quang :
  2. Xã Hương Minh còn l i 4.952 ha di n tích t nhiên và 2.855 nhân khNu. Xã c B ng còn l i 1.260,40 ha di n tích t nhiên và 2.855 nhân khNu. 3. i tên xã Vũ Quang thu c huy n Vũ Quang thành xã Hương Quang. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 2. Ch t ch y ban nhân dân t nh Hà Tĩnh, B trư ng B N i v và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này ./. Nơi nh n : TM. CHÍNH PH - H ND, UBND t nh Hà Tĩnh, - H i ng Dân t c c a Qu c h i, TH TƯ NG - y ban Pháp lu t c a Qu c h i, - Ban T ch c Trung ương, - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Tài nguyên và Môi trư ng, Xây d ng, - T ng c c Th ng kê, - C c Lưu tr Nhà nư c, - Công báo, Phan Văn Kh i - VPCP : BTCN, các PCN, các V : P, TCCB, TH, - Lưu : NC (5) VT.
Đồng bộ tài khoản