Nghị định số 112/2007/NĐ-CP

Chia sẻ: lawttyt3

Nghị định số 112/2007/NĐ-CP về thể dục, thể thao do Chính Phủ ban hành, để quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thể dục, thể thao.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nghị định số 112/2007/NĐ-CP

 

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 112/2007/N -CP Hà N i, ngày 26 tháng 06 năm 2007 NGHN NNH QUY NNH CHI TI T VÀ HƯ NG D N THI HÀNH M T S I U C A LU T TH D C, TH THAO CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t th d c, th thao ngày 29 tháng 11 năm 2006; Xét ngh c a B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c th thao, NGHN NNH : i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Ngh nh này quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành các i u 4, 10, 11, 21, 28, 31, 50, 53, 55, 56, 57, 65 và 67 c a Lu t th d c, th thao v các n i dung sau: a) Chính sách c a Nhà nư c i v i s nghi p phát tri n th d c, th thao; b) Phát tri n th d c, th thao qu n chúng và th thao thành tích cao; c) Giáo d c th ch t và ho t ng th d c, th thao trong các cơ s giáo d c ào t o và trong l c lư ng vũ trang; d) Quy nh v vi c s d ng t ai dành cho phát tri n th d c, th thao; ) Qu h tr phát tri n tài năng th thao; e) Quy n s h u i v i gi i th thao thành tích cao và gi i th thao chuyên nghi p; g) Các hành vi b nghiêm c m trong ho t ng th d c, th thao; h) Kinh doanh ho t ng th thao c a câu l c b th thao chuyên nghi p; ho t ng c a ơn v s nghi p th thao, doanh nghi p th thao và h kinh doanh ho t ng th thao. 2. i tư ng áp d ng a) Cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c chính tr - xã h i - ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, t ch c kinh t , t
 2. ch c s nghi p, ơn v vũ trang nhân dân và công dân Vi t Nam (sau ây g i là cơ quan, t ch c, cá nhân tham gia ho t ng th d c, th thao); b) T ch c qu c t , t ch c, cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài tham gia ho t ng th d c, th thao trên lãnh th Vi t Nam. i u 2. Chính sách nhà nư c v phát tri n th d c, th thao 1. Ngân sách nhà nư c chi cho th d c, th thao ư c b trí tăng d n hàng năm; phù h p v i kh năng cân i c a ngân sách nhà nư c và yêu c u phát tri n s nghi p th d c, th thao. Vi c l p d toán, phân b và qu n lý Ngân sách nhà nư c chi cho th d c, th thao ư c th c hi n theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n th c hi n Lu t Ngân sách nhà nư c. 2. t dành cho th d c, th thao: a) Quy ho ch t dành cho th d c, th thao th c hi n theo Quy chuNn k thu t v bình quân di n tích t th d c, th thao trên u ngư i tương ng v i t ng khu v c, lãnh th c th ; b) Căn c vào i u ki n th c ti n c a t ng a phương, y ban nhân dân các c p l p quy ho ch, k ho ch s d ng t cho th d c, th thao trình c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh c a Lu t t ai và pháp lu t liên quan. 3. T ch c, cá nhân u tư xây d ng cơ s v t ch t; ào t o, b i dư ng nhân l c; phát hi n và b i dư ng năng khi u th thao; nghiên c u ng d ng khoa h c công ngh th d c, th thao; thành l p cơ s d ch v ho t ng th thao ư c hư ng các chính sách ưu ãi v thu , tín d ng và t ai theo quy nh c a pháp lu t có liên quan. 4. Ngân sách nhà nư c ưu tiên u tư h tr phát tri n th d c, th thao vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn, b o t n và phát tri n các môn th thao dân t c. a) N i dung ưu tiên u tư: - H tr t ch c ho t ng th d c, th thao qu n chúng; - ào t o i ngũ hư ng d n viên th d c, th thao; - Tuyên truy n, hư ng d n t p luy n các môn th thao; - Xây d ng cơ s h t ng c a Trung tâm th thao vùng ho c khu v c; - B o t n và phát tri n các môn th thao dân t c. b) y ban Th d c th thao ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan quy nh danh m c các môn th thao dân t c. Đi u 3. Các hành vi b nghiêm c m trong ho t đ ng th d c, th thao
 3. 1. Hành vi s d ng ch t kích thích, phương pháp b c m trong t p luy n và thi u th thao: a) S d ng ch t kích thích thu c danh m c b c m trong quá trình t p luy n và thi u th thao. Danh m c ch t kích thích b c m do B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c th thao ban hành phù h p v i quy nh c a Hi p h i phòng, ch ng doping qu c t ; b) S d ng nh ng bài t p, môn th thao ho c các phương pháp t p luy n và thi u gây thi t h i n s c kho , tính m ng con ngư i, trái v i o c, thu n phong m t c c a dân t c ho c nh hư ng an ninh, tr t t an toàn xã h i. 2. Hành vi gian l n trong ho t ng th thao: a) Gian l n tên, tu i, gi i tính trong thi u th thao; b) Tr c ti p làm sai l ch k t qu thi u th thao; c) Gian l n v thành tích và tuy n ch n ngư i vào i tuy n th thao, các trư ng năng khi u th thao. 3. Hành vi b o l c trong ho t ng th thao: a) C ý gây ch n thương, chơi thô b o gây nh hư ng x u n s c kho c a ngư i khác trong t p luy n, thi u th thao; b) e d a, xúc ph m các t ch c, cá nhân khi tham gia ho t ng th thao. 4. Hành vi c n tr ho t ng th d c, th thao h p pháp c a t ch c, cá nhân: a) Không t ch c các ho t ng th d c, th thao cho các t ch c, cá nhân liên quan trong ph m vi ch c năng và nhi m v c a mình; b) Không b o m các i u ki n v cơ s v t ch t, trang thi t b t p luy n và thi u th thao trong ph m vi nhi m v c a mình; c) L m d ng quy n ho c dùng nh hư ng c a mình ngăn c n các t ch c, cá nhân tham gia ho t ng th d c, th thao. Đi u 4. Phát tri n th d c, th thao qu n chúng 1. y ban Th d c th thao có trách nhi m xây d ng chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n th d c, th thao qu n chúng phù h p và áp ng nhu c u phát tri n kinh t - xã h i trong ph m vi toàn qu c. 2. y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m xây d ng quy ho ch, k ho ch phát tri n th d c, th thao qu n chúng phù h p i u ki n kinh t - xã h i c a a phương và quy ho ch, k ho ch phát tri n th d c, th thao qu c gia.
 4. 3. u tư xây d ng cơ s v t ch t cho ho t ng th d c, th thao qu n chúng a) Công trình th d c, th thao công c ng, bao g m: - Sân v n ng; - Sân t p th thao; - Nhà t p luy n, thi u th thao; - B bơi; - Các công trình th d c, th thao khác. b) y ban nhân dân các c p b o m ngu n l c xây d ng các công trình th thao công c ng t i a phương theo quy nh sau: - M i thôn, làng, p, b n ph i có sân t p th thao ơn gi n; - M i xã, phư ng, th tr n ph i có ít nh t m t công trình th d c, th thao quy nh t i i m a kho n này; - M i huy n, qu n, th xã, thành ph tr c thu c t nh (sau ây g i chung là c p huy n) ph i có ít nh t hai trong các công trình th d c, th thao c p huy n: sân v n ng, b bơi, nhà t p luy n th thao; - M i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i có các công trình th d c, th thao c p t nh: sân v n ng, b bơi, nhà thi u th thao. 4. Khuy n khích các t ch c, cá nhân tham gia ho t ng th d c, th thao trong các lĩnh v c sau: a) Xây d ng, khai thác các công trình th d c, th thao công c ng; b) Thành l p các câu l c b th d c, th thao qu n chúng; c) Ph bi n, hư ng d n và t ch c cho m i ngư i tham gia t p luy n th d c, th thao; d) Giúp , h tr ngư i khuy t t t tham gia ho t ng th d c, th thao; xây d ng chương trình bài t p và hư ng d n ngư i khuy t t t t p luy n; u tư nghiên c u và s n xu t các d ng c , trang thi t b ph c v ngư i khuy t t t t p luy n, thi u th d c, th thao; ) Giúp , h tr ngư i cao tu i tham gia ho t ng th d c, th thao; ph bi n các phương pháp t p luy n cho ngư i cao tu i; ph i h p v i H i ngư i cao tu i thành l p câu l c b th d c, th thao ngư i cao tu i xã, phư ng, th tr n. i u 5. C ng tác viên th d c, th thao
 5. 1. C ng tác viên th d c, th thao là ngư i có trình chuyên môn th d c, th thao. C ng tác viên th d c, th thao ư c tr thù lao khi th c hi n nhi m v v n ng, t ch c, hư ng d n m i ngư i t p luy n th d c, bi u di n - thi u th thao và tham gia ho t ng phát tri n phong trào th d c, th thao cơ s . 2. Căn c quy ho ch phát tri n chung c a ngành th d c th thao, S Th d c th thao các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch b i dư ng i ngũ c ng tác viên th d c, th thao sau khi ư c Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t. 3. B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c th thao quy nh tiêu chuNn chuyên môn c a c ng tác viên th d c, th thao. 4. B Tài chính ch trì, ph i h p v i y ban Th d c th thao hư ng d n vi c chi tr thù lao cho c ng tác viên th d c, th thao. i u 6. Trách nhi m c a cơ quan nhà nư c, t ch c, doanh nghi p i v i vi c b o m các i u ki n tham gia ho t ng th d c, th thao cho cán b , công ch c và ngư i lao ng 1. Cơ quan, t ch c, doanh nghi p b o m vi c t ch c và t o i u ki n v cơ s v t ch t, trang thi t b t p luy n cho ngư i lao ng tham gia t p luy n và thi u th thao. 2. Ngư i ng u cơ quan, t ch c, doanh nghi p có trách nhi m t ch c th c hi n ch t p th d c gi a gi ho c u gi làm vi c cho ngư i lao ng ch ng m i m t và phòng, tránh các b nh ngh nghi p. 3. y ban Th d c th thao ch trì, ph i h p v i B Y t , B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n các cơ quan, t ch c, doanh nghi p th c hi n các quy nh v t p th d c ch ng m i m t và phòng, tránh các b nh ngh nghi p phù h p v i c i m, tính ch t t ng ngành, ngh c th . i u 7. Trách nhi m i v i giáo d c th ch t, th thao trong nhà trư ng và các cơ s giáo d c 1. B Giáo d c và ào t o ph i h p v i y ban Th d c th thao xây d ng chương trình, chuNn m c qu c gia v môn h c giáo d c th ch t, th thao trong nhà trư ng và các cơ s giáo d c khác thu c h th ng giáo d c qu c dân phù h p v i t ng b c h c, c p h c. 2. B Giáo d c và ào t o ph i h p v i B N i v , y ban Th d c th thao: a) Ban hành tiêu chuNn v giáo viên, gi ng viên th d c, th thao; b) Xây d ng nh m c biên ch giáo viên, gi ng viên th d c, th thao i v i t ng c p h c, b c h c, áp ng nh hư ng, nhu c u phát tri n th l c và t m vóc c a h c sinh trong nhà trư ng và các cơ s giáo d c khác thu c h th ng giáo d c qu c dân phù h p v i t ng b c h c, c p h c.
 6. 3. Cơ quan qu n lý nhà nư c v giáo d c và ào t o, nhà trư ng và các cơ s giáo d c khác thu c h th ng giáo d c qu c dân có trách nhi m t o i u ki n ho t ng cho các câu l c b th d c, th thao c a h c sinh, sinh viên và các Trung tâm th d c, th thao tr c thu c. 4. Nhà trư ng và các cơ s giáo d c khác b o m vi c th c hi n u tư xây d ng và s d ng úng m c ích cơ s v t ch t dành cho môn h c giáo d c th ch t và ho t ng th thao theo quy nh c a Lu t Giáo d c, Lu t Th d c, th thao và pháp lu t liên quan. i u 8. Cơ s v t ch t cho ho t ng th d c, th thao trong l c lư ng vũ trang 1. Ngân sách nhà nư c dành cho qu c phòng, an ninh và các ngu n thu h p pháp khác b o m vi c xây d ng cơ s v t ch t và trang thi t b , ào t o v n ng viên, hu n luy n viên cho ho t ng th d c, th thao trong l c lư ng vũ trang. 2. t dành cho th d c, th thao trong l c lư ng vũ trang ư c qu n lý, s d ng theo các quy nh c a pháp lu t v t qu c phòng, an ninh. i u 9. Xây d ng cơ s v t ch t cho phát tri n th thao thành tích cao 1. Ngân sách nhà nư c u tư xây d ng cơ s v t ch t, trang thi t b i v i các công trình th thao sau ây: a) Công trình th d c, th thao tr ng i m c p qu c gia; b) Trung tâm hu n luy n th thao qu c gia và Trung tâm th thao vùng; c) Trung tâm hu n luy n th thao t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 2. Trách nhi m xây d ng h th ng cơ s v t ch t cho phát tri n th thao thành tích cao a) y ban Th d c th thao ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Xây d ng xây d ng quy ho ch h th ng các công trình quy nh t i i m a và b kho n 1 i u này, trình Th tư ng Chính ph phê duy t; B K ho ch và u tư ph i h p v i B Tài chính b o m ngân sách u tư, xây d ng các công trình th d c, th thao quy nh t i các i m a và b kho n 1 i u này; b) y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xây d ng quy ho ch và k ho ch u tư các công trình th thao quy nh t i i m c kho n 1 i u này, trình H i ng nhân dân cùng c p phê duy t và b trí ngân sách th c hi n. i u 10. ào t o, b i dư ng v n ng viên, hu n luy n viên 1. y ban Th d c th thao ph i h p v i B , ngành liên quan: a) Xây d ng chi n lư c, quy ho ch, k ho ch ào t o, b i dư ng v n ng viên các môn th thao, chú tr ng các môn th thao thu c chương trình thi u i h i th thao
 7. Olympic; xác nh m c tiêu t trình th gi i và t p trung u tư phát tri n iv i m t s môn th thao; b) Nghiên c u, ng d ng khoa h c công ngh vào quy trình ào t o, hu n luy n v n ng viên; c) Xây d ng và hoàn thi n h th ng chính sách v ào t o, b i dư ng và ưu ãi i v i hu n luy n viên, v n ng viên trình Th tư ng Chính ph . 2. B Giáo d c và ào t o, B Qu c phòng, B Công an và các B , ngành liên quan, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ào t o, b i dư ng hu n luy n viên, v n ng viên c a B , ngành, a phương mình theo hư ng d n c a y ban Th d c th thao. Kinh phí ào t o, hu n luy n v n ng viên; ào t o, b i dư ng nghi p v và nâng cao trình cho l c lư ng hu n luy n viên, tr ng tài th thao; b i dư ng nâng cao trình cho i ngũ cán b qu n lý th thao thành tích cao, cán b y h c, bác sĩ th thao, k thu t viên ch a tr và chăm sóc v n ng viên ư c h tr t ngân sách nhà nư c và b trí trong d toán hàng năm theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. 3. T ch c, cá nhân tham gia u tư vào ho t ng ào t o v n ng viên, ư c hư ng các chính sách ưu ãi v thu , tín d ng, t ai theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 11. i u ki n v cán b , nhân viên th thao c a câu l c b th thao chuyên nghi p Cán b , nhân viên th thao bao g m: hu n luy n viên th thao chuyên nghi p, bác sĩ, nhân viên y t . 1. Hu n luy n viên th thao chuyên nghi p là ngư i ư c ch ng nh n chuyên môn v chuyên ngành th d c, th thao t b c trung c p tr lên ho c có ch ng ch chuyên môn do Liên oàn th thao qu c gia, Liên oàn th thao qu c t tương ng c p. 2. Bác sĩ, nhân viên y t có ch ng ch v y h c th thao do cơ quan có thNm quy n c p. i u 12. Quy n c a ch s h u i v i gi i th thao thành tích cao và gi i th thao chuyên nghi p 1. Liên oàn th thao qu c gia, câu l c b th thao chuyên nghi p và các t ch c, cá nhân t ch c gi i th thao thành tích cao và gi i th thao chuyên nghi p có các quy n sau ây: a) nh hình gi i th thao thành tích cao và gi i th thao chuyên nghi p trên b n ghi âm, ghi hình; b) Sao chép tr c ti p ho c gián ti p gi i th thao thành tích cao và gi i th thao chuyên nghi p ã ư c nh hình trên b n ghi âm, ghi hình;
 8. c) Phát sóng ho c truy n theo cách khác n công chúng gi i th thao thành tích cao và gi i th thao chuyên nghi p; d) Phân ph i n công chúng b n g c ho c b n sao gi i th thao thành tích cao và gi i th thao chuyên nghi p thông qua hình th c bán, cho thuê ho c phân ph i b ng b t kỳ phương ti n k thu t nào mà công chúng có th ti p c n ư c. 2. Ch s h u gi i th thao thành tích cao và gi i th thao chuyên nghi p ư c chuy n như ng quy n s h u theo h p ng do các bên tho thu n. Trình t , th t c chuy n như ng, h p ng chuy n như ng th c hi n theo quy nh c a pháp lu t dân s v s h u trí tu . 3. Các trư ng h p s d ng gi i th thao thành tích cao và gi i th thao chuyên nghi p không ph i xin phép, không ph i tr ti n ch s h u: a) Trích d n không quá 10% th i gian m i cu c thi u ho c tr n thi u nh m m c ích cung c p thông tin tuyên truy n; b) T sao chép m t b n nh m m c ích nghiên c u khoa h c ho c gi ng d y. i u 13. i u ki n kinh doanh ho t ng th thao c a doanh nghi p th thao 1. Doanh nghi p kinh doanh d ch v ho t ng th thao ph i có cơ s v t ch t, trang thi t b b o m quy chuNn k thu t qu c gia. 2. Doanh nghi p có hư ng d n t p luy n ho c ào t o v n ng viên ph i b o m: a) các i u ki n theo quy nh t i kho n 1 i u này; b) cán b , nhân viên chuyên môn. B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c th thao ban hành quy nh các quy chuNn k thu t qu c gia i v i trang thi t b , tiêu chuNn cán b , nhân viên c a t ng môn th thao. i u 14. H kinh doanh ho t ng th thao 1. H kinh doanh ho t ng th thao quy nh t i i u 56 c a Lu t Th d c, th thao do m t cá nhân là công dân Vi t Nam ho c m t nhóm ngư i ho c m t h gia ình làm ch , ch ư c ăng ký kinh doanh ho t ng th thao t i m t a i m, s d ng không quá 10 lao ng, không có con d u và ch u trách nhi m b ng toàn b tài s n c a mình i v i ho t ng kinh doanh th thao. 2. Quy n thành l p, trình t , th t c ăng ký kinh doanh, ăng ký thay i n i dung ăng ký kinh doanh c a h kinh doanh th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v doanh nghi p. i u 15. ơn v s nghi p th thao
 9. 1. ơn v s nghi p th thao bao g m ơn v s nghi p th thao công l p và cơ s cung ng d ch v th thao ngoài công l p. 2. ơn v s nghi p th thao công l p a) ơn v s nghi p th thao công l p do cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh thành l p, là ơn v d toán c l p, có con d u riêng, t ch c b máy k toán theo quy nh c a pháp lu t; b) Trình t , th t c thành l p, t ch c l i, gi i th ơn v s nghi p th thao công l p th c hi n theo Ngh nh s 83/2006/N -CP ngày 17 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph ; c) ơn v s nghi p th thao công l p th c hi n quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính theo Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 c a Chính ph . 3. Cơ s cung ng d ch v th thao ngoài công l p a) Cơ s cung ng d ch v th thao ngoài công l p do các t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, t ch c kinh t , cá nhân, nhóm cá nhân, ho c c ng ng dân cư thành l p t b o m kinh phí ho t ng và ho t ng theo quy nh c a pháp lu t; b) Cơ s cung ng d ch v th thao ngoài công l p ư c hư ng các chính sách ưu ãi theo Ngh nh s 53/2006/N -CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 c a Chính ph v chính sách khuy n khích phát tri n cơ s cung ng d ch v ngoài công l p và các quy nh c a pháp lu t liên quan. i u 16. t dành cho th d c, th thao trong trư ng h c, khu dân cư 1. y ban nhân dân các c p ph i b o m vi c b trí t dành cho công trình th thao trong quy ho ch, xây d ng ô th , khu dân cư, trư ng h c theo quy chuNn k thu t qu c gia. 2. B Qu c phòng, B Công an ph i b o m vi c b trí t dành cho công trình th thao trong quy ho ch xây d ng doanh tr i ơn v vũ trang nhân dân. 3. Cơ quan có thNm quy n phê duy t quy ho ch xây d ng m i ô th , khu dân cư, trư ng h c, doanh tr i ơn v vũ trang nhân dân ph i b o m th c hi n quy nh t i các kho n 1 ho c 2 i u này. i u 17. Qu n lý và s d ng t dành cho th d c, th thao T ch c, cá nhân ư c nhà nư c giao t, cho thuê t xây d ng các công trình th thao có trách nhi m qu n lý và s d ng úng m c ích, úng quy nh. S d ng t ai dành cho th d c, th thao không úng m c ích thì ph i b thu h i theo quy nh c a Lu t t ai. i u 18. L p quy ho ch, k ho ch s d ng t cho th d c, th thao
 10. 1. Quy ho ch, k ho ch s d ng t cho th d c, th thao ph i phù h p v i các quy nh c a pháp lu t v t ai và theo các nguyên t c sau: a) ư c công b công khai và b o m úng quy chuNn k thu t qu c gia; b) Phù h p v i quy ho ch s d ng tc a a phương và theo úng quy nh t i i m a, kho n 2, i u 2 Ngh nh này. 2. Trách nhi m l p quy ho ch, k ho ch s d ng t cho th d c, th thao a) y ban Th d c th thao ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng xác nh nhu c u s d ng t cho th d c, th thao thu c ph m vi qu n lý c a y ban Th d c th thao; b) S Th d c th thao ph i h p v i S Tài nguyên và Môi trư ng giúp y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xác nh nhu c u s d ng t cho th d c, th thao c a a phương. i u 19. Qu h tr phát tri n tài năng th thao 1. Qu h tr phát tri n tài năng th thao ư c t ch c, cá nhân thành l p nh m m c ích h tr cho ho t ng phát hi n và ào t o tài năng th thao. 2. T ch c và ho t ng c a Qu h tr phát tri n tài năng th thao th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v Qu xã h i và các văn b n pháp lu t có liên quan. i u 20. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 21. Trách nhi m thi hành 1. B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c th thao hư ng d n và t ch c th c hi n Ngh nh này. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, cơ quan, t ch c, cá nhân có quy n và nghĩa v liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VPBC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c;
 11. - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; Nguy n T n Dũng - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, VX.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản