Nghị định số 113-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
47
lượt xem
1
download

Nghị định số 113-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 113-CP về việc thành lập thị xã Cửa Lò thuộc tỉnh Nghệ An do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 113-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 113-CP Hà N i, ngày 29 tháng 8 năm 1994 NGH Đ NH C A CHÍNH PH S 113-CP NGÀY 29-8-1994 V VI C THÀNH L P THN XÃ C A LÒ THU C T NH NGH AN CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Ngh An và B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph , NGH Đ NH: i u 1. Nay thành l p th xã C a Lò thu c t nh Ngh An trên cơ s th tr n C a Lò và các xã Nghi Thu, Nghi Hưng, Nghi Hoà, Nghi H i; 50 hécta di n tích t nhiên; 2.291 nhân khNu c a xã Nghi Quang thu c huy n Nghi L c. Th xã C a lò có di n tích t nhiên 2.329 hécta; nhân khNu 37.712, bao g m các ơn v hành chính: 1- Phư ng Nghi Tân ư c thành l p trên cơ s di n tích t nhiên 58 hécta; nhân khNu 6.800 c a th tr n C a Lò; di n tích t nhiên 50 hécta; nhân khNu 2.291 c a xã Nghi Quang. Phư ng Nghi Tân có di n tích t nhiên 108 hécta; nhân khNu 9.091. a gi i phư ng Nghi Tân: phía ông giáp phư ng Nghi Thu ; phía Tây, phía Nam và phía B c giáp huy n Nghi L c. 2- Phư ng Nghi Thu ư c thành l p trên cơ s di n tích t nhiên 94 hécta; nhân khNu 5.400 c a th tr n C a Lò. a gi i phư ng Nghi Thu : phía ông giáp bi n ông; phía Tây giáp phư ng Nghi Tân; phía Nam giáp phư ng Thu Thu và huy n Nghi L c, phía B c giáp huy n Nghi L c. 3- Phư ng Thu Thu ư c thành l p trên cơ s ph n còn l i c a th tr n C a Lò g m 98 hécta di n tích t nhiên; nhân khNu 5.200.
  2. a gi i phư ng Thu Thu : phía ông giáp bi n ông; phía Tây giáp xã Nghi Thu và huy n Nghi L c; phía Nam giáp xã Nghi Thu; phía B c giáp phư ng Nghi Thu . 4- Phư ng Nghi Hoà ư c thành l p trên cơ s gi nguyên di n tích, nhân khNu c a xã Nghi Hoà. Phư ng Nghi Hoà có di n tích t nhiên 350 hécta; nhân khNu 3.000. a gi i phư ng Nghi Hoà: phía ông giáp bi n ông; phía Tây giáp huy n Nghi L c; phía Nam giáp phư ng Nghi H i; phía B c giáp xã Nghi Hưng. 5- Phư ng Nghi H i ư c thành l p trên cơ s gi nguyên di n tích, nhân khNu c a xã Nghi H i. Phư ng Nghi H i có di n tích t nhiên 387 hécta; nhân khNu 7.994. a gi i phư ng Nghi H i: phía ông giáp bi n ông; phía Tây giáp phư ng Nghi Hoà; phía Nam giáp huy n Nghi Xuân t nh Hà Tĩnh; phía B c giáp phư ng Nghi Hoà. 6- Xã Nghi Thu (gi nguyên hi n tr ng) có di n tích t nhiên 323 hécta; nhân khNu 2.701. 7- Xã Nghi Hưng (gi nguyên hi n tr ng) có di n tích t nhiên 969 hécta; nhân khNu 4.326. Sau khi i u ch nh a gi i: Xã Nghi Quang (huy n Nghi L c) còn l i di n tích t nhiên 509 hécta; nhân khNu 4.503. a gi i xã Nghi Quang: phía ông giáp phư ng Nghi Tân (th xã C a Lò); phía Tây giáp xã Nghi Yên; phía Nam giáp xã Nghi H p; phía B c giáp xã Nghi Yên, Nghi Ti n, Nghi Thi t. Huy n Nghi L c còn l i di n tích t nhiên 38.316 hécta; nhân khNu 167.538. G m 38 ơn v hành chính là xã Nghi Ki u, Nghi Lâm, Nghi Văn, Nghi Hưng, Nghi ng, Nghi Công, Nghi M , Nghi Phương, Nghi Hoa, Nghi Thu n, Nghi Long, Nghi Trung, Nghi Di n, Nghi V n, Nghi Kim, Nghi Liên, Nghi Th nh, Nghi Trư ng, Nghi emdashn, Nghi c, Nghi Xuân, Nghi Xá, Nghi Th ch, Nghi Phong, Nghi Thái, Nghi Th , Nghi Yên, Nghi Ti n, Nghi Thi t, Nghi Quang, Nghi H p, Nghi Khánh và th tr n Quán Hành. i u 2. Ngh nh này có hi u l c k t ngày ban hành; m i quy nh trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 3.
  3. Ch t ch U ban nhân dân t nh Ngh An và Ban T ch c - Cán b Chính ph ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản