Nghị định số 114/2002/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
191
lượt xem
30
download

Nghị định số 114/2002/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 114/2002/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 114/2002/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 114/2002/N -CP Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2002 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 114/2002/N -CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2002 QUY NNH CHI TI T VÀ HƯ NG D N THI HÀNH M T S I U C A B LU T LAO NG V TI N LƯƠNG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c B lu t Lao ng ngày 23 tháng 6 năm 1994; Lu t s a i, b sung m t s i u c a B lu t Lao ng ngày 02 tháng 4 năm 2002; Theo ngh c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ngh nh này quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a B lu t Lao ng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a B lu t Lao ng (sau ây g i t t là B lu t Lao ng ã s a i, b sung) v ti n lương. i u 2. Theo i u 2 và i u 3 c a B lu t Lao ng, i tư ng và ph m vi áp d ng ti n lương theo quy nh t i Ngh nh này là ngư i lao ng làm vi c theo ch h p ng lao ng trong các t ch c sau ây: 1. Doanh nghi p thành l p, ho t ng theo Lu t Doanh nghi p nhà nư c; 2. Doanh nghi p thành l p, ho t ng theo Lu t Doanh nghi p; 3. Doanh nghi p thành l p, ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; 4. Doanh nghi p c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i; 5. ơn v s nghi p ho t ng theo ch h ch toán kinh t ; 6. H p tác xã, trang tr i, h gia ình và cá nhân có s d ng lao ng;
  2. 7. Cơ quan, t ch c nư c ngoài ho c qu c t óng trên lãnh th Vi t Nam có s d ng lao ng là ngư i Vi t Nam, tr trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hoà Xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh khác. Các doanh nghi p, cơ quan, t ch c, ơn v nêu trên g i t t là doanh nghi p, cơ quan. i u 3. Theo i u 4 c a B lu t Lao ng, i tư ng và ph m vi không áp d ng ti n lương theo quy nh t i Ngh nh này g m: 1. Nh ng ngư i thu c i tư ng áp d ng Pháp l nh cán b , công ch c. 2. Nh ng ngư i thu c t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i ho t ng theo Quy ch c a t ch c ó. 3. Xã viên h p tác xã theo Lu t H p tác xã. 4. Sĩ quan, h sĩ quan, chi n sĩ, quân nhân chuyên nghi p và viên ch c làm vi c không theo ch h p ng lao ng trong l c lư ng vũ trang. Chương 2: LƯƠNG T I THI U, H TH NG THANG LƯƠNG, B NG LƯƠNG, NNH M C LAO NG i u 4. 1. M c lương t i thi u theo i u 56 c a B Lu t Lao ng và kho n 3 i u 132 c a B lu t Lao ng ã s a i, b sung là m c lương ư c quy nh trên cơ s cung c u lao ng, kh năng kinh t và ch s giá sinh ho t theo t ng th i kỳ. B Lao ng - Thương binh và Xã h i, sau khi l y ý ki n T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, i di n c a ngư i s d ng lao ng và các B , ngành liên quan, trình Chính ph công b m c lương t i thi u chung; m c lương t i thi u i v i ngư i lao ng Vi t Nam làm vi c trong các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, các cơ quan, t ch c nư c ngoài ho c qu c t t i Vi t Nam. 2. Tùy theo i u ki n và kh năng ho t ng kinh doanh, cho phép doanh nghi p, cơ quan áp d ng m c lương t i thi u cao hơn m c lương t i thi u do Nhà nư c quy nh làm căn c tr lương cho ngư i lao ng. i u 5. Theo i u 57 c a B lu t Lao ng ã s a i, b sung thang lương, b ng lương và nh m c lao ng ư c quy nh như sau: 1. Nguyên t c xây d ng thang lương, b ng lương. a) Thang lương, b ng lương ư c xây d ng cho lao ng qu n lý, lao ng chuyên môn k thu t, nghi p v và công nhân tr c ti p s n xu t, kinh doanh theo công vi c và ngành ngh ư c ào t o;
  3. b) B i s c a thang lương, b ng lương là h s m c lương cao nh t c a ngư i lao ng có trình qu n lý, chuyên môn k thu t, nghi p v cao nh t so v i ngư i có trình th p nh t; c) S b c c a thang lương, b ng lương ph thu c vào ph c t p qu n lý, c p b c công vi c òi h i. Kho ng cách c a b c lương li n k ph i b o m khuy n khích nâng cao trình chuyên môn k thu t, nghi p v , các tài năng, tích lu kinh nghi m; d) M c lương b c 1 c a thang lương, b ng lương ph i cao hơn m c lương t i thi u do Nhà nư c quy nh. M c lương c a ngh ho c công vi c c h i, nguy hi m và c bi t c h i, nguy hi m ph i cao hơn m c lương c a ngh ho c công vi c có i u ki n lao ng bình thư ng. 2. Nguyên t c xây d ng nh m c lao ng: a) nh m c lao ng ư c xây d ng trên cơ s c p b c công vi c và phù h p v i c p b c công nhân; b o m c i thi n i u ki n làm vi c, i m i k thu t công ngh và b o m các tiêu chuNn lao ng; b) M c lao ng quy nh là m c trung bình tiên ti n, b o m s ông ngư i lao ng th c hi n ư c mà không ph i kéo dài quá th i gian làm vi c tiêu chuNn theo quy nh c a pháp lu t; c) M c lao ng m i ho c ư c s a i, b sung ph i ư c áp d ng th t i a không quá 3 tháng, sau ó m i ư c ban hành chính th c. 3. Ngư i s d ng lao ng có trách nhi m xây d ng thang lương, b ng lương, nh m c lao ng theo các nguyên t c trên, sau khi tham kh o ý ki n Ban Ch p hành Công oàn cơ s và ph i công b công khai trong doanh nghi p, cơ quan. Thang lương, b ng lương ph i ư c ăng ký v i cơ quan qu n lý nhà nư c v lao ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi doanh nghi p, cơ quan t tr s chính. 4. B Lao ng - Thương binh và Xã h i sau khi l y ý ki n c a T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam trình Chính ph quy nh thang lương, b ng lương áp d ng trong doanh nghi p nhà nư c; hư ng d n phương pháp xây d ng thang lương, b ng lương, nh m c lao ng và Quy ch tr lương áp d ng trong doanh nghi p, cơ quan. i u 6. Thang lương, b ng lương c a doanh nghi p, cơ quan áp d ng làm cơ s : 1. Tho thu n ti n lương trong ký k t h p ng lao ng; 2. Xác nh ơn giá ti n lương, th c hi n ch nâng b c lương theo tho thu n trong h p ng lao ng và tho ư c lao ng t p th ; 3. óng và hư ng các ch b o hi m xã h i, b o hi m y t theo quy nh c a pháp lu t; 4. Tr lương ng ng vi c và các ch khác theo quy nh c a pháp lu t lao ng;
  4. 5. Gi i quy t các quy n l i khác theo tho thu n c a hai bên và theo quy nh c a pháp lu t lao ng. Chương 3: CH TR LƯƠNG, TI N THƯ NG i u 7. Hình th c tr lương theo i u 58 c a B lu t Lao ng ư c quy nh như sau: 1. Ti n lương theo th i gian ư c tr cho ngư i lao ng căn c vào th i gian làm vi c th c t , c th như sau: a) Ti n lương tháng ư c tr cho m t tháng làm vi c xác nh trên cơ s h p ng lao ng; b) Ti n lương tu n ư c tr cho m t tu n làm vi c xác nh trên cơ s ti n lương tháng nhân v i 12 tháng và chia cho 52 tu n; c) Ti n lương ngày ư c tr cho m t ngày làm vi c xác nh trên cơ s ti n lương tháng chia cho s ngày làm vi c tiêu chuNn trong tháng theo quy nh c a pháp lu t mà doanh nghi p, cơ quan l a ch n, nhưng t i a không quá 26 ngày; d) Ti n lương gi ư c tr cho m t gi làm vi c xác nh trên cơ s ti n lương ngày chia cho s gi tiêu chuNn quy nh t i i u 68 c a B lu t Lao ng. 2. Ti n lương theo s n phNm ư c tr cho ngư i lao ng căn c vào s lư ng, ch t lư ng s n phNm làm ra. 3. Ti n lương khoán ư c tr cho ngư i lao ng theo kh i lư ng và ch t lư ng công vi c ph i hoàn thành. 4. B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n ngư i s d ng lao ng tr lương theo các hình th c quy nh t i kho n 1, kho n 2 và kho n 3 i u này. i u 8. Trư ng h p c bi t quy nh t i kho n 1 i u 59 c a B lu t Lao ng là nh ng trư ng h p do thiên tai, ho ho n ho c lý do b t kh kháng khác quy nh t i i m d, kho n 1 i u 38 c a B lu t Lao ng ã s a i, b sung mà ngư i s d ng lao ng ã tìm m i bi n pháp nhưng không kh c ph c ư c thì ư c phép tr lương ch m, nhưng không quá m t tháng và ph i n bù cho ngư i lao ng như sau: 1. N u th i gian tr lương ch m dư i 15 ngày, thì không ph i n bù. 2. N u th i gian tr lương ch m t 15 ngày tr lên, thì ph i n bù m t kho n ti n ít nh t b ng s ti n tr ch m nhân v i lãi su t ti n g i ti t ki m không kỳ h n c a ngân hàng thương m i, nơi doanh nghi p, cơ quan m tài kho n giao d ch thông báo t i th i i m tr lương. i u 9. Vi c kh u tr vào ti n lương c a ngư i lao ng theo kho n 1 i u 60 c a B lu t Lao ng ư c quy nh như sau:
  5. Căn c vào s ti n lương hàng tháng ngư i lao ng nh n ư c sau khi óng b o hi m xã h i, b o hi m y t và n p thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao (n u có), ngư i s d ng lao ng kh u tr d n nh ng kho n ã t m ng theo quy nh t i i u 12, i u 13 c a Ngh nh này và kho n b i thư ng thi t h i v t ch t ư c quy nh t i i u 89 c a B lu t Lao ng. i u 10. Vi c tr lương khi ngư i lao ng làm thêm gi , làm vi c vào ban êm theo i u 61 c a B lu t Lao ng ã s a i, b sung ư c quy nh như sau: 1. N u tr lương theo th i gian, thì ngư i lao ng ư c tr lương làm thêm gi khi làm thêm ngoài gi tiêu chuNn. 2. N u tr lương theo s n phNm, lương khoán, thì ngư i lao ng ư c tr lương làm thêm gi khi ngư i s d ng lao ng có yêu c u làm thêm s lư ng, kh i lư ng s n phNm, công vi c ngoài s lư ng, kh i lư ng s n phNm, công vi c làm trong gi tiêu chuNn. 3. Ngư i lao ng làm thêm gi nói t i kho n 1 và kho n 2 i u này ư c tr lương làm thêm gi theo ơn giá ti n lương ho c ti n lương th c tr c a công vi c ang làm như sau: a) Vào ngày thư ng, ít nh t b ng 150%; b) Vào ngày ngh hàng tu n quy nh t i i u 72 c a B lu t Lao ng, ít nh t b ng 200%; c) Vào ngày l , ngày ngh có hư ng lương quy nh t i các i u 73, 74, 75 và 78 c a B lu t Lao ng, ít nh t b ng 300%. 4. Ngư i lao ng làm vi c vào ban êm quy nh t i i u 70 c a B lu t Lao ng, thì ư c tr thêm ít nh t b ng 30% ti n lương tính theo ơn giá ti n lương ho c ti n lương c a công vi c ang làm vào ban ngày. N u làm thêm gi vào ban êm, thì ngư i lao ng còn ư c tr ti n lương làm thêm gi . 5. Ti n lương tr cho ngư i lao ng khi làm thêm gi , làm vi c vào ban êm ư c tính tương ng v i hình th c tr lương quy nh t i i u 7 c a Ngh nh này. i u 11. Vi c thư ng cho ngư i lao ng làm vi c t i doanh nghi p theo i u 64 c a B lu t Lao ng ã s a i, b sung ư c quy nh như sau: 1. i v i doanh nghi p nhà nư c, căn c vào k t qu s n xu t, kinh doanh hàng năm và m c hoàn thành công vi c c a ngư i lao ng, doanh nghi p trích l p qu khen thư ng t l i nhu n sau thu thư ng cho ngư i lao ng làm vi c t i doanh nghi p. M c trích l p qu khen thư ng th c hi n theo hư ng d n c a B Tài chính. 2. i v i doanh nghi p thu c thành ph n kinh t khác, căn c vào k t qu s n xu t, kinh doanh hàng năm và m c hoàn thành công vi c c a ngư i lao ng, ngư i s d ng lao ng thư ng cho ngư i lao ng làm vi c t i doanh nghi p trên cơ s h p ng lao ng, th a ư c lao ng t p th mà hai bên ã th a thu n.
  6. 3. Các doanh nghi p có trách nhi m ban hành Quy ch thư ng th c hi n i v i ngư i lao ng sau khi tham kh o ý ki n Ban Ch p hành Công oàn cơ s . Quy ch thư ng ph i ư c công b công khai trong doanh nghi p. i u 12. Vi c t m ng ti n lương cho ngư i lao ng theo kho n 1 và kho n 2 i u 67 c a B lu t Lao ng ư c quy nh như sau: 1. Khi b n thân ho c gia ình ngư i lao ng g p khó khăn thì ngư i lao ng ư c t m ng ti n lương nhưng ít nh t b ng 1 tháng lương. Cách tr ti n lương t m ng do hai bên th a thu n, nhưng không ư c tính lãi i v i s ti n t m ng này. 2. Khi ngư i lao ng ph i t m th i ngh vi c làm nghĩa v công dân t m t tu n tr lên, thì ngư i lao ng ư c t m ng ti n lương tương ng v i s ngày t m th i ngh vi c và ư c kh u tr vào ti n lương theo quy nh c a pháp lu t lao ng. i u 13. Vi c t m ng ti n lương cho ngư i lao ng b t m gi , t m giam theo kho n 3 i u 67 c a B lu t Lao ng ư c quy nh như sau: 1. Ngư i lao ng b t m gi , t m giam do vi ph m có liên quan n quan h lao ng gi a ngư i s d ng lao ng và ngư i lao ng thì trong th i gian t m gi , t m giam, hàng tháng ngư i lao ng ư c ngư i s d ng lao ng t m ng 50% ti n lương theo h p ng lao ng c a tháng trư c li n k , g m ti n lương c p b c, ch c v , ph c p khu v c, ph c p ch c v (n u có). 2. Khi h t h n t m gi , t m giam, n u do l i c a ngư i lao ng thì ngư i lao ng không ph i hoàn tr kho n ti n lương ã t m ng theo kho n 1 i u này. N u do l i c a ngư i s d ng lao ng, thì ngư i s d ng lao ng ph i tr y ti n lương theo h p ng lao ng và ti n óng b o hi m xã h i theo quy nh c a pháp lu t cho ngư i lao ng trong th i gian b t m gi , t m giam; n u do l i c a cơ quan ti n hành t t ng, thì cơ quan này ph i hoàn tr cho ngư i s d ng lao ng s ti n lương ã t m ng cho ngư i lao ng theo kho n 1 i u này và b i thư ng cho ngư i lao ng s ti n lương còn l i, ti n óng b o hi m xã h i theo quy nh c a pháp lu t trong th i gian b t m gi , t m giam theo m c lương ghi trong h p ng lao ng. 3. Ngư i lao ng b t m gi , t m giam do vi ph m không liên quan n quan h lao ng thì ngư i s d ng lao ng không ph i t m ng ti n lương cho ngư i lao ng. i u 14. 1. Ti n lương tr cho ngư i lao ng ngh hàng năm, ngh ngày l , ngh v vi c riêng có hư ng lương ư c tính theo lương th i gian, b ng ti n lương theo h p ng lao ng c a tháng trư c li n k g m ti n lương c p b c, ch c v , ph c p khu v c, ph c p ch c v (n u có) chia cho s ngày làm vi c tiêu chuNn trong tháng theo quy nh c a pháp lu t mà doanh nghi p, cơ quan l a ch n nhưng t i a không quá 26 ngày, nhân v i s ngày ư c ngh theo quy nh. 2. Trong m t ca làm vi c, n u ng ng vi c theo quy nh t i kho n 1 i u 62 c a B lu t Lao ng t 2 gi tr lên, thì ư c tr lương ng ng vi c theo i u 16 c a Ngh nh này.
  7. i u 15. Ti n lương làm căn c tính các ch tr c p thôi vi c, tr c p m t vi c làm, b i thư ng do ơn phương ch m d t h p ng lao ng trái pháp lu t, b i thư ng tai n n lao ng, b nh ngh nghi p là ti n lương theo h p ng lao ng, ư c tính bình quân c a 6 tháng li n k trư c khi s vi c x y ra, g m ti n lương c p b c, ch c v , ph c p khu v c, ph c p ch c v (n u có). i u 16. Ti n lương ư c tr trong th i gian ngh theo quy nh t i các i u 53, 62 và i u 92 c a B lu t Lao ng là ti n lương theo h p ng lao ng c a tháng trư c li n k và ư c tính tương ng v i các hình th c tr lương theo th i gian quy nh t i kho n 1 i u 7 c a Ngh nh này. Chương 4: M TS QUY NNH KHÁC i u 17. Ngư i h c ngh , t p ngh theo kho n 2 i u 23 c a B lu t Lao ng, n u tr c ti p làm ra s n phNm, thì ư c tr lương. M c lương do hai bên th a thu n nhưng không th p hơn 70% ơn giá ti n lương ho c ti n lương c a ngư i lao ng cùng làm công vi c ó. Trư ng h p kéo dài th i gian h c ngh , t p ngh so v i cam k t trong h p ng h c ngh , t p ngh , thì ngư i s d ng lao ng ph i tr ti n lương theo công vi c cho ngư i h c ngh , t p ngh . i u 18. Lao ng n quy nh t i i u 111 c a B lu t Lao ng, n u cùng làm công vi c như lao ng nam, thì ư c tr lương như nhau. i u 19. Lao ng chưa thành niên quy nh t i i u 121 c a B lu t Lao ng, n u cùng làm công vi c như lao ng thành niên, thì ư c tr lương như nhau. i u 20. Lao ng là ngư i cao tu i ư c rút ng n th i gian làm vi c quy nh t i i u 123 c a B lu t Lao ng và ư c tr nguyên lương. i u 21. Lao ng là ngư i tàn t t quy nh t i i u 125 c a B lu t Lao ng, n u cùng làm công vi c như lao ng bình thư ng, thì ư c tr lương như nhau. i u 22. Lao ng có trình chuyên môn, k thu t cao quy nh t i i u 129 c a B lu t Lao ng ư c tr lương theo th a thu n phù h p v i m c óng góp vào hi u qu s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p, cơ quan. Ngư i s d ng lao ng xây d ng quy ch tr lương thu hút lao ng này. i u 23. Công dân Vi t Nam i lao ng nư c ngoài theo các hình th c quy nh t i i u 134a c a B lu t Lao ng ã s a i, b sung mà do doanh nghi p, cơ quan Vi t Nam i u hành và tr lương thì trong th i gian làm vi c nư c ngoài ư c tr m t ph n ti n lương b ng ti n c a nư c s t i ho c ngo i t quy i. i u 24. Căn c quy nh t i i u 136 c a B lu t Lao ng, B Lao ng - Thương binh và Xã h i ph i h p v i các B , ngành có liên quan trình Chính ph quy t nh m t s ch v ti n lương, ph c p lương i v i ngư i làm ngh ho c công vi c c bi t trong lĩnh v c ngh thu t.
  8. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 25. B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch u trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh nh này; hư ng d n cơ quan, t ch c nư c ngoài ho c qu c t óng trên lãnh th Vi t Nam, h p tác xã, trang tr i, h gia ình và cá nhân có s d ng lao ng áp d ng m t s quy nh t i Ngh nh này cho phù h p. i u 26. Ngh nh này có hi u l c k t ngày 01 tháng 01 năm 2003 và thay th Ngh nh s 197/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 c a Chính ph v quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a B lu t Lao ng v ti n lương. i u 27. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản