Nghị định số 114/2002/NĐ-CP

Chia sẻ: lawttyt7

Nghị định số 114/2002/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương do Chính phủ ban hành

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nghị định số 114/2002/NĐ-CP

CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
******** c l p - T do - H nh phúc
********
S : 114/2002/N -CP Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2002
NGHN NNH

C A CHÍNH PH S 114/2002/N -CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2002 QUY
NNH CHI TI T VÀ HƯ NG D N THI HÀNH M T S I U C A B LU T
LAO NG V TI N LƯƠNG

CHÍNH PH

Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn c B lu t Lao ng ngày 23 tháng 6 năm 1994; Lu t s a i, b sung m t s
i u c a B lu t Lao ng ngày 02 tháng 4 năm 2002;
Theo ngh c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i,

NGHN NNH:

Chương 1:

NH NG QUY NNH CHUNG

i u 1. Ngh nh này quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a B
lu t Lao ng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a B lu t Lao ng (sau ây g i
t t là B lu t Lao ng ã s a i, b sung) v ti n lương.

i u 2. Theo i u 2 và i u 3 c a B lu t Lao ng, i tư ng và ph m vi áp d ng
ti n lương theo quy nh t i Ngh nh này là ngư i lao ng làm vi c theo ch
h p ng lao ng trong các t ch c sau ây:

1. Doanh nghi p thành l p, ho t ng theo Lu t Doanh nghi p nhà nư c;

2. Doanh nghi p thành l p, ho t ng theo Lu t Doanh nghi p;

3. Doanh nghi p thành l p, ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam;

4. Doanh nghi p c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i;

5. ơn v s nghi p ho t ng theo ch h ch toán kinh t ;

6. H p tác xã, trang tr i, h gia ình và cá nhân có s d ng lao ng;
7. Cơ quan, t ch c nư c ngoài ho c qu c t óng trên lãnh th Vi t Nam có s d ng
lao ng là ngư i Vi t Nam, tr trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hoà Xã h i
ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh khác.

Các doanh nghi p, cơ quan, t ch c, ơn v nêu trên g i t t là doanh nghi p, cơ quan.

i u 3. Theo i u 4 c a B lu t Lao ng, i tư ng và ph m vi không áp d ng ti n
lương theo quy nh t i Ngh nh này g m:

1. Nh ng ngư i thu c i tư ng áp d ng Pháp l nh cán b , công ch c.

2. Nh ng ngư i thu c t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i ho t ng theo Quy
ch c a t ch c ó.

3. Xã viên h p tác xã theo Lu t H p tác xã.

4. Sĩ quan, h sĩ quan, chi n sĩ, quân nhân chuyên nghi p và viên ch c làm vi c
không theo ch h p ng lao ng trong l c lư ng vũ trang.

Chương 2:

LƯƠNG T I THI U, H TH NG THANG LƯƠNG, B NG LƯƠNG, NNH
M C LAO NG

i u 4.

1. M c lương t i thi u theo i u 56 c a B Lu t Lao ng và kho n 3 i u 132 c a
B lu t Lao ng ã s a i, b sung là m c lương ư c quy nh trên cơ s cung
c u lao ng, kh năng kinh t và ch s giá sinh ho t theo t ng th i kỳ.

B Lao ng - Thương binh và Xã h i, sau khi l y ý ki n T ng Liên oàn Lao ng
Vi t Nam, i di n c a ngư i s d ng lao ng và các B , ngành liên quan, trình
Chính ph công b m c lương t i thi u chung; m c lương t i thi u i v i ngư i lao
ng Vi t Nam làm vi c trong các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài theo Lu t
u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, các cơ quan, t ch c nư c ngoài ho c qu c t t i
Vi t Nam.

2. Tùy theo i u ki n và kh năng ho t ng kinh doanh, cho phép doanh nghi p, cơ
quan áp d ng m c lương t i thi u cao hơn m c lương t i thi u do Nhà nư c quy nh
làm căn c tr lương cho ngư i lao ng.

i u 5. Theo i u 57 c a B lu t Lao ng ã s a i, b sung thang lương, b ng
lương và nh m c lao ng ư c quy nh như sau:

1. Nguyên t c xây d ng thang lương, b ng lương.

a) Thang lương, b ng lương ư c xây d ng cho lao ng qu n lý, lao ng chuyên
môn k thu t, nghi p v và công nhân tr c ti p s n xu t, kinh doanh theo công vi c
và ngành ngh ư c ào t o;
b) B i s c a thang lương, b ng lương là h s m c lương cao nh t c a ngư i lao
ng có trình qu n lý, chuyên môn k thu t, nghi p v cao nh t so v i ngư i có
trình th p nh t;

c) S b c c a thang lương, b ng lương ph thu c vào ph c t p qu n lý, c p b c
công vi c òi h i. Kho ng cách c a b c lương li n k ph i b o m khuy n khích
nâng cao trình chuyên môn k thu t, nghi p v , các tài năng, tích lu kinh nghi m;

d) M c lương b c 1 c a thang lương, b ng lương ph i cao hơn m c lương t i thi u do
Nhà nư c quy nh. M c lương c a ngh ho c công vi c c h i, nguy hi m và c
bi t c h i, nguy hi m ph i cao hơn m c lương c a ngh ho c công vi c có i u
ki n lao ng bình thư ng.

2. Nguyên t c xây d ng nh m c lao ng:

a) nh m c lao ng ư c xây d ng trên cơ s c p b c công vi c và phù h p v i c p
b c công nhân; b o m c i thi n i u ki n làm vi c, i m i k thu t công ngh và
b o m các tiêu chuNn lao ng;

b) M c lao ng quy nh là m c trung bình tiên ti n, b o m s ông ngư i lao
ng th c hi n ư c mà không ph i kéo dài quá th i gian làm vi c tiêu chuNn theo
quy nh c a pháp lu t;

c) M c lao ng m i ho c ư c s a i, b sung ph i ư c áp d ng th t i a không
quá 3 tháng, sau ó m i ư c ban hành chính th c.

3. Ngư i s d ng lao ng có trách nhi m xây d ng thang lương, b ng lương, nh
m c lao ng theo các nguyên t c trên, sau khi tham kh o ý ki n Ban Ch p hành
Công oàn cơ s và ph i công b công khai trong doanh nghi p, cơ quan. Thang
lương, b ng lương ph i ư c ăng ký v i cơ quan qu n lý nhà nư c v lao ng t nh,
thành ph tr c thu c Trung ương nơi doanh nghi p, cơ quan t tr s chính.

4. B Lao ng - Thương binh và Xã h i sau khi l y ý ki n c a T ng Liên oàn Lao
ng Vi t Nam trình Chính ph quy nh thang lương, b ng lương áp d ng trong
doanh nghi p nhà nư c; hư ng d n phương pháp xây d ng thang lương, b ng lương,
nh m c lao ng và Quy ch tr lương áp d ng trong doanh nghi p, cơ quan.

i u 6. Thang lương, b ng lương c a doanh nghi p, cơ quan áp d ng làm cơ s :

1. Tho thu n ti n lương trong ký k t h p ng lao ng;

2. Xác nh ơn giá ti n lương, th c hi n ch nâng b c lương theo tho thu n trong
h p ng lao ng và tho ư c lao ng t p th ;

3. óng và hư ng các ch b o hi m xã h i, b o hi m y t theo quy nh c a pháp
lu t;

4. Tr lương ng ng vi c và các ch khác theo quy nh c a pháp lu t lao ng;
5. Gi i quy t các quy n l i khác theo tho thu n c a hai bên và theo quy nh c a
pháp lu t lao ng.
Chương 3:

CH TR LƯƠNG, TI N THƯ NG

i u 7. Hình th c tr lương theo i u 58 c a B lu t Lao ng ư c quy nh như
sau:

1. Ti n lương theo th i gian ư c tr cho ngư i lao ng căn c vào th i gian làm
vi c th c t , c th như sau:

a) Ti n lương tháng ư c tr cho m t tháng làm vi c xác nh trên cơ s h p ng lao
ng;

b) Ti n lương tu n ư c tr cho m t tu n làm vi c xác nh trên cơ s ti n lương
tháng nhân v i 12 tháng và chia cho 52 tu n;

c) Ti n lương ngày ư c tr cho m t ngày làm vi c xác nh trên cơ s ti n lương
tháng chia cho s ngày làm vi c tiêu chuNn trong tháng theo quy nh c a pháp lu t
mà doanh nghi p, cơ quan l a ch n, nhưng t i a không quá 26 ngày;

d) Ti n lương gi ư c tr cho m t gi làm vi c xác nh trên cơ s ti n lương ngày
chia cho s gi tiêu chuNn quy nh t i i u 68 c a B lu t Lao ng.

2. Ti n lương theo s n phNm ư c tr cho ngư i lao ng căn c vào s lư ng, ch t
lư ng s n phNm làm ra.

3. Ti n lương khoán ư c tr cho ngư i lao ng theo kh i lư ng và ch t lư ng công
vi c ph i hoàn thành.

4. B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n ngư i s d ng lao ng tr lương
theo các hình th c quy nh t i kho n 1, kho n 2 và kho n 3 i u này.

i u 8. Trư ng h p c bi t quy nh t i kho n 1 i u 59 c a B lu t Lao ng là
nh ng trư ng h p do thiên tai, ho ho n ho c lý do b t kh kháng khác quy nh t i
i m d, kho n 1 i u 38 c a B lu t Lao ng ã s a i, b sung mà ngư i s d ng
lao ng ã tìm m i bi n pháp nhưng không kh c ph c ư c thì ư c phép tr lương
ch m, nhưng không quá m t tháng và ph i n bù cho ngư i lao ng như sau:

1. N u th i gian tr lương ch m dư i 15 ngày, thì không ph i n bù.

2. N u th i gian tr lương ch m t 15 ngày tr lên, thì ph i n bù m t kho n ti n ít
nh t b ng s ti n tr ch m nhân v i lãi su t ti n g i ti t ki m không kỳ h n c a ngân
hàng thương m i, nơi doanh nghi p, cơ quan m tài kho n giao d ch thông báo t i
th i i m tr lương.

i u 9. Vi c kh u tr vào ti n lương c a ngư i lao ng theo kho n 1 i u 60 c a
B lu t Lao ng ư c quy nh như sau:
Căn c vào s ti n lương hàng tháng ngư i lao ng nh n ư c sau khi óng b o
hi m xã h i, b o hi m y t và n p thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao (n u
có), ngư i s d ng lao ng kh u tr d n nh ng kho n ã t m ng theo quy nh t i
i u 12, i u 13 c a Ngh nh này và kho n b i thư ng thi t h i v t ch t ư c quy
nh t i i u 89 c a B lu t Lao ng.

i u 10. Vi c tr lương khi ngư i lao ng làm thêm gi , làm vi c vào ban êm theo
i u 61 c a B lu t Lao ng ã s a i, b sung ư c quy nh như sau:

1. N u tr lương theo th i gian, thì ngư i lao ng ư c tr lương làm thêm gi khi
làm thêm ngoài gi tiêu chuNn.

2. N u tr lương theo s n phNm, lương khoán, thì ngư i lao ng ư c tr lương làm
thêm gi khi ngư i s d ng lao ng có yêu c u làm thêm s lư ng, kh i lư ng s n
phNm, công vi c ngoài s lư ng, kh i lư ng s n phNm, công vi c làm trong gi tiêu
chuNn.

3. Ngư i lao ng làm thêm gi nói t i kho n 1 và kho n 2 i u này ư c tr lương
làm thêm gi theo ơn giá ti n lương ho c ti n lương th c tr c a công vi c ang làm
như sau:

a) Vào ngày thư ng, ít nh t b ng 150%;

b) Vào ngày ngh hàng tu n quy nh t i i u 72 c a B lu t Lao ng, ít nh t b ng
200%;

c) Vào ngày l , ngày ngh có hư ng lương quy nh t i các i u 73, 74, 75 và 78 c a
B lu t Lao ng, ít nh t b ng 300%.

4. Ngư i lao ng làm vi c vào ban êm quy nh t i i u 70 c a B lu t Lao ng,
thì ư c tr thêm ít nh t b ng 30% ti n lương tính theo ơn giá ti n lương ho c ti n
lương c a công vi c ang làm vào ban ngày. N u làm thêm gi vào ban êm, thì
ngư i lao ng còn ư c tr ti n lương làm thêm gi .

5. Ti n lương tr cho ngư i lao ng khi làm thêm gi , làm vi c vào ban êm ư c
tính tương ng v i hình th c tr lương quy nh t i i u 7 c a Ngh nh này.

i u 11. Vi c thư ng cho ngư i lao ng làm vi c t i doanh nghi p theo i u 64 c a
B lu t Lao ng ã s a i, b sung ư c quy nh như sau:

1. i v i doanh nghi p nhà nư c, căn c vào k t qu s n xu t, kinh doanh hàng năm
và m c hoàn thành công vi c c a ngư i lao ng, doanh nghi p trích l p qu khen
thư ng t l i nhu n sau thu thư ng cho ngư i lao ng làm vi c t i doanh
nghi p. M c trích l p qu khen thư ng th c hi n theo hư ng d n c a B Tài chính.

2. i v i doanh nghi p thu c thành ph n kinh t khác, căn c vào k t qu s n xu t,
kinh doanh hàng năm và m c hoàn thành công vi c c a ngư i lao ng, ngư i s
d ng lao ng thư ng cho ngư i lao ng làm vi c t i doanh nghi p trên cơ s h p
ng lao ng, th a ư c lao ng t p th mà hai bên ã th a thu n.
3. Các doanh nghi p có trách nhi m ban hành Quy ch thư ng th c hi n i v i
ngư i lao ng sau khi tham kh o ý ki n Ban Ch p hành Công oàn cơ s . Quy ch
thư ng ph i ư c công b công khai trong doanh nghi p.

i u 12. Vi c t m ng ti n lương cho ngư i lao ng theo kho n 1 và kho n 2 i u
67 c a B lu t Lao ng ư c quy nh như sau:

1. Khi b n thân ho c gia ình ngư i lao ng g p khó khăn thì ngư i lao ng ư c
t m ng ti n lương nhưng ít nh t b ng 1 tháng lương. Cách tr ti n lương t m ng do
hai bên th a thu n, nhưng không ư c tính lãi i v i s ti n t m ng này.

2. Khi ngư i lao ng ph i t m th i ngh vi c làm nghĩa v công dân t m t tu n
tr lên, thì ngư i lao ng ư c t m ng ti n lương tương ng v i s ngày t m th i
ngh vi c và ư c kh u tr vào ti n lương theo quy nh c a pháp lu t lao ng.

i u 13. Vi c t m ng ti n lương cho ngư i lao ng b t m gi , t m giam theo
kho n 3 i u 67 c a B lu t Lao ng ư c quy nh như sau:

1. Ngư i lao ng b t m gi , t m giam do vi ph m có liên quan n quan h lao ng
gi a ngư i s d ng lao ng và ngư i lao ng thì trong th i gian t m gi , t m giam,
hàng tháng ngư i lao ng ư c ngư i s d ng lao ng t m ng 50% ti n lương
theo h p ng lao ng c a tháng trư c li n k , g m ti n lương c p b c, ch c v , ph
c p khu v c, ph c p ch c v (n u có).

2. Khi h t h n t m gi , t m giam, n u do l i c a ngư i lao ng thì ngư i lao ng
không ph i hoàn tr kho n ti n lương ã t m ng theo kho n 1 i u này. N u do l i
c a ngư i s d ng lao ng, thì ngư i s d ng lao ng ph i tr y ti n lương
theo h p ng lao ng và ti n óng b o hi m xã h i theo quy nh c a pháp lu t cho
ngư i lao ng trong th i gian b t m gi , t m giam; n u do l i c a cơ quan ti n hành
t t ng, thì cơ quan này ph i hoàn tr cho ngư i s d ng lao ng s ti n lương ã
t m ng cho ngư i lao ng theo kho n 1 i u này và b i thư ng cho ngư i lao ng
s ti n lương còn l i, ti n óng b o hi m xã h i theo quy nh c a pháp lu t trong
th i gian b t m gi , t m giam theo m c lương ghi trong h p ng lao ng.

3. Ngư i lao ng b t m gi , t m giam do vi ph m không liên quan n quan h lao
ng thì ngư i s d ng lao ng không ph i t m ng ti n lương cho ngư i lao ng.

i u 14.

1. Ti n lương tr cho ngư i lao ng ngh hàng năm, ngh ngày l , ngh v vi c riêng
có hư ng lương ư c tính theo lương th i gian, b ng ti n lương theo h p ng lao
ng c a tháng trư c li n k g m ti n lương c p b c, ch c v , ph c p khu v c, ph
c p ch c v (n u có) chia cho s ngày làm vi c tiêu chuNn trong tháng theo quy nh
c a pháp lu t mà doanh nghi p, cơ quan l a ch n nhưng t i a không quá 26 ngày,
nhân v i s ngày ư c ngh theo quy nh.

2. Trong m t ca làm vi c, n u ng ng vi c theo quy nh t i kho n 1 i u 62 c a B
lu t Lao ng t 2 gi tr lên, thì ư c tr lương ng ng vi c theo i u 16 c a Ngh
nh này.
i u 15. Ti n lương làm căn c tính các ch tr c p thôi vi c, tr c p m t vi c
làm, b i thư ng do ơn phương ch m d t h p ng lao ng trái pháp lu t, b i
thư ng tai n n lao ng, b nh ngh nghi p là ti n lương theo h p ng lao ng,
ư c tính bình quân c a 6 tháng li n k trư c khi s vi c x y ra, g m ti n lương c p
b c, ch c v , ph c p khu v c, ph c p ch c v (n u có).

i u 16. Ti n lương ư c tr trong th i gian ngh theo quy nh t i các i u 53, 62
và i u 92 c a B lu t Lao ng là ti n lương theo h p ng lao ng c a tháng
trư c li n k và ư c tính tương ng v i các hình th c tr lương theo th i gian quy
nh t i kho n 1 i u 7 c a Ngh nh này.

Chương 4:

M TS QUY NNH KHÁC

i u 17. Ngư i h c ngh , t p ngh theo kho n 2 i u 23 c a B lu t Lao ng, n u
tr c ti p làm ra s n phNm, thì ư c tr lương. M c lương do hai bên th a thu n nhưng
không th p hơn 70% ơn giá ti n lương ho c ti n lương c a ngư i lao ng cùng làm
công vi c ó.

Trư ng h p kéo dài th i gian h c ngh , t p ngh so v i cam k t trong h p ng h c
ngh , t p ngh , thì ngư i s d ng lao ng ph i tr ti n lương theo công vi c cho
ngư i h c ngh , t p ngh .

i u 18. Lao ng n quy nh t i i u 111 c a B lu t Lao ng, n u cùng làm
công vi c như lao ng nam, thì ư c tr lương như nhau.

i u 19. Lao ng chưa thành niên quy nh t i i u 121 c a B lu t Lao ng, n u
cùng làm công vi c như lao ng thành niên, thì ư c tr lương như nhau.

i u 20. Lao ng là ngư i cao tu i ư c rút ng n th i gian làm vi c quy nh t i
i u 123 c a B lu t Lao ng và ư c tr nguyên lương.

i u 21. Lao ng là ngư i tàn t t quy nh t i i u 125 c a B lu t Lao ng, n u
cùng làm công vi c như lao ng bình thư ng, thì ư c tr lương như nhau.

i u 22. Lao ng có trình chuyên môn, k thu t cao quy nh t i i u 129 c a
B lu t Lao ng ư c tr lương theo th a thu n phù h p v i m c óng góp vào
hi u qu s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p, cơ quan. Ngư i s d ng lao ng
xây d ng quy ch tr lương thu hút lao ng này.

i u 23. Công dân Vi t Nam i lao ng nư c ngoài theo các hình th c quy nh
t i i u 134a c a B lu t Lao ng ã s a i, b sung mà do doanh nghi p, cơ quan
Vi t Nam i u hành và tr lương thì trong th i gian làm vi c nư c ngoài ư c tr
m t ph n ti n lương b ng ti n c a nư c s t i ho c ngo i t quy i.

i u 24. Căn c quy nh t i i u 136 c a B lu t Lao ng, B Lao ng - Thương
binh và Xã h i ph i h p v i các B , ngành có liên quan trình Chính ph quy t nh
m t s ch v ti n lương, ph c p lương i v i ngư i làm ngh ho c công vi c
c bi t trong lĩnh v c ngh thu t.
Chương 5:

I U KHO N THI HÀNH

i u 25. B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch u trách nhi m hư ng d n thi hành
Ngh nh này; hư ng d n cơ quan, t ch c nư c ngoài ho c qu c t óng trên lãnh
th Vi t Nam, h p tác xã, trang tr i, h gia ình và cá nhân có s d ng lao ng áp
d ng m t s quy nh t i Ngh nh này cho phù h p.

i u 26. Ngh nh này có hi u l c k t ngày 01 tháng 01 năm 2003 và thay th
Ngh nh s 197/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 c a Chính ph v quy nh chi ti t
và hư ng d n thi hành m t s i u c a B lu t Lao ng v ti n lương.

i u 27. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c
Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u
trách nhi m thi hành Ngh nh này./.


Nguy n T n Dũng

( ã ký)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản