Nghị định số 114/2005/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
43
lượt xem
2
download

Nghị định số 114/2005/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 114/2005/NĐ-CP về việc thành lập thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 114/2005/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 114/2005/N -CP Hà N i, ngày 05 tháng 9 năm 2005 NGHN NNH V VI C THÀNH L P THN XÃ LA GI, T NH BÌNH THU N CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và U ban nhân dân t nh Bình Thu n, NGHN NNH: i u 1. Nay i u ch nh a gi i hành chính huy n Hàm Tân thành l p th xã La Gi t nh Bình Thu n và thành l p các phư ng, xã thu c th xã La Gi như sau: 1. Thành l p th xã La Gi trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a th tr n La Gi và các xã Tân An, Tân Thi n, Tân Bình, Tân H i thu c huy n Hàm Tân. Th xã La Gi có 18.282,64 ha di n tích t nhiên và 112.558 nhân khNu. a gi i hành chính th xã La Gi: ông giáp huy n Hàm Thu n Nam; Tây giáp huy n Hàm Tân; Nam giáp bi n ông; B c giáp huy n Hàm Tân. 2. Thành l p các phư ng, xã thu c th xã La Gi: a) Thành l p phư ng Phư c H i trên cơ s 160,38 ha di n tích t nhiên và 18.445 nhân khNu c a th tr n La Gi; 16,62 ha di n tích t nhiên và 1.115 nhân khNu c a xã Tân Thi n. Phư ng Phư c H i có 177 ha di n tích t nhiên và 19.560 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Phư c H i: ông giáp phư ng Bình Tân; Tây giáp xã Tân Phư c; Nam giáp phư ng Phư c L c, B c giáp các phư ng Tân Thi n, Bình Tân. b) Thành l p phư ng Phư c L c trên cơ s 145 ha di n tích t nhiên và 17.873 nhân khNu c a th tr n La Gi. Phư ng Phư c L c có 145 ha di n tích t nhiên và 17.873 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Phư c L c: ông giáp phư ng Bình Tân; Tây giáp xã Tân Phư c; Nam giáp bi n ông; B c giáp phư ng Phư c H i.
  2. c) Thành l p phư ng Tân Thi n trên cơ s 377,98 ha di n tích t nhiên và 9.710 nhân khNu c a xã Tân Thi n. Phư ng Tân Thi n có 377,98 ha di n tích t nhiên và 9.710 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Tân Thi n: ông giáp phư ng Bình Tân; Tây giáp xã Tân Phư c; Nam giáp phư ng Phư c H i và xã Tân Phư c; B c giáp các phư ng Tân An, Bình Tân. d) Thành l p phư ng Tân An trên cơ s 601,82 ha di n tích t nhiên và 14.178 nhân khNu c a xã Tân An. Phư ng Tân An có 601,82 ha di n tích t nhiên và 14.178 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Tân An: ông giáp phư ng Bình Tân và xã Tân Bình; Tây giáp xã Tân Phư c; Nam giáp phư ng Tân Thi n và xã Tân Phư c; B c giáp các xã Tân Phư c, Tân Bình. ) Thành l p phư ng Bình Tân trên cơ s 326 ha di n tích t nhiên và 20.788 nhân khNu c a xã Tân Bình. Phư ng Bình Tân có 326 ha di n tích t nhiên và 20.788 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Bình Tân: ông giáp bi n ông; Tây giáp các phư ng Tân Thi n, Phư c H i; Nam giáp phư ng Phư c L c và bi n ông; B c giáp phư ng Tân An và xã Tân Bình. e) Thành l p xã Tân Phư c trên cơ s 390,16 ha di n tích t nhiên và 2.100 nhân khNu c a th tr n La Gi; 1.469,40 ha di n tích t nhiên và 6.331 nhân khNu c a xã Tân Thi n; 1.413,61 ha di n tích t nhiên và 167 nhân khNu c a xã Tân An. Xã Tân Phư c có 3.273,17 ha di n tích t nhiên và 8.598 nhân khNu. a gi i hành chính xã Tân Phư c: ông giáp các phư ng Tân An, Tân Thi n, Phư c H i, Phư c L c; Tây giáp huy n Hàm Tân; Nam giáp bi n ông; B c giáp xã Tân Bình và huy n Hàm Tân. g) Thành l p xã Tân Ti n trên cơ s 4.171,50 ha di n tích t nhiên và 9.183 nhân khNu c a xã Tân H i. Xã Tân Ti n có 4.171,50 ha di n tích t nhiên và 9.183 nhân khNu. a gi i hành chính xã Tân Ti n: ông giáp xã Tân H i; Tây giáp xã Tân Bình; Nam giáp bi n ông; B c giáp huy n Hàm Thu n Nam. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p xã Tân Ti n, xã Tân H i còn l i 3.427 ha di n tích t nhiên và 8.084 nhân khNu. h) Sáp nh p toàn b 983,57 ha di n tích t nhiên còn l i c a xã Tân An vào xã Tân Bình.
  3. Xã Tân Bình có 5.783,17 ha di n tích t nhiên và 4.584 nhân khNu. a gi i hành chính xã Tân Bình: ông giáp xã Tân Ti n; Tây giáp phư ng Tân An, xã Tân Phư c và huy n Hàm Tân; Nam giáp phư ng Bình Tân và bi n ông; B c giáp huy n Hàm Tân. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p th xã La Gi và các phư ng, xã tr c thu c: Th xã La Gi có 18.282,64 ha di n tích t nhiên và 112.558 nhân khNu, có 9 ơn v hành chính tr c thu c là các phư ng Phư c H i, Phư c L c, Tân Thi n, Tân An, Bình Tân và các xã Tân Phư c, Tân Ti n, Tân H i, Tân Bình. Huy n Hàm Tân còn l i 72.952 ha di n tích t nhiên (s li u c a U ban nhân dân t nh Bình Thu n) và 70.515 nhân khNu, có 9 ơn v hành chính tr c thu c g m các xã Tân Th ng, Sơn M , Tân Hà, Tân Xuân, Tân Nghĩa, Sông Phan, Tân c, Tân Phúc và th tr n Tân Minh . T nh Bình Thu n có 10 ơn v hành chính tr c thu c là thành ph Phan Thi t, th xã La Gi và các huy n Tuy Phong, B c Bình, Hàm Thu n B c, Hàm Thu n Nam, Hàm Tân, Tánh Linh, c Linh, Phú Quý. i u 2.Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3.B trư ng B N i v , U ban nhân dân t nh Bình Thu n và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản