Nghị định số 115/1997/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
48
lượt xem
7
download

Nghị định số 115/1997/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 115/1997/NĐ-CP về chế độ bảo hiểm Bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 115/1997/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 115/1997/N -CP Hà N i, ngày 17 tháng 12 năm 1997 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 115/1997/N -CP NGÀY 17 THÁNG 12 NĂM 1997 V CH B O HI M B T BU C TRÁCH NHI M DÂN S C A CH XE CƠ GI I CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c B lu t Dân s ngày 28 tháng 10 năm 1995; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 06 tháng 7 năm 1995; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ngh nh này quy nh v ch b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i nh m b o v quy n l i chính áng và h p pháp c a nh ng ngư i b thi t h i v thân th và tài s n do xe cơ gi i gây ra, ng th i giúp ch xe cơ gi i kh c ph c ư c h u qu tài chính, góp ph n n nh kinh t , xã h i. i u 2. Doanh nghi p b o hi m, ch xe cơ gi i k c ch xe là ngư i nư c ngoài s d ng xe cơ gi i trên lãnh th nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam có nghĩa v th c hi n ch b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i theo các quy nh t i Ngh nh này. i u 3. Trong Ngh nh này các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Doanh nghi p b o hi m: là doanh nghi p ư c phép thành l p và ho t ng kinh doanh b o hi m h p pháp t i Vi t Nam ư c B Tài chính cho phép ho t ng nghi p v b o hi m xe cơ gi i. 2. Ch xe cơ gi i: là cá nhân, t ch c có quy n s h u xe hay b t kỳ ngư i nào ư c phép s d ng xe cơ gi i, kinh doanh v n chuy n hành khách b ng xe cơ gi i; 3. Xe cơ gi i: là t t c các lo i xe tham gia giao thông trên ư ng b b ng ng cơ c a chính chi c xe ó, tr xe p máy. i u 4. Nh ng ngư i b thi t h i v thân th và tài s n do xe cơ gi i ã tham gia b o hi m trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i gây ra, có quy n khi u n i tr c ti p doanh
  2. nghi p b o hi m, òi b i thư ng tho áng và k p th i theo úng các quy nh c a pháp lu t. Chương 2: N I DUNG CH B O HI M TRÁCH NHI M DÂN S C A CH XE CƠ GI I i u 5. Ch b o hi m trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i quy nh t i Ngh nh này, bao g m b o hi m trách nhi m b i thư ng thi t h i ngoài h p ng do xe cơ gi i gây ra i v i ngư i th ba, b o hi m trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i i v i hành khách theo h p ng v n chuy n hành khách. i u 6. Nghĩa v tham gia ch b o hi m trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i quy nh t i Ngh nh này ư c th hi n thông qua vi c ký k t h p ng b o hi m gi a ch xe cơ gi i và doanh nghi p b o hi m. Căn c vào quy t c, bi u phí và m c trách nhi m b o hi m b t bu c do B Tài chính ban hành, doanh nghi p b o hi m và ch xe cơ gi i ký k t h p ng b o hi m trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i. Gi y ch ng nh n b o hi m là b ng ch ng ký k t h p ng b o hi m trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i. i u 7. Nghĩa v và quy n l i c a ch xe cơ gi i. 1. Nghĩa v c a ch xe cơ gi i: a) Mua b o hi m trách nhi m b i thư ng thi t h i ngoài h p ng do xe cơ gi i gây ra. Ngoài ra, ch xe kinh doanh v n chuy n hành khách còn ph i mua thêm b o hi m trách nhi m dân s i v i hành khách theo h p ng v n chuy n hành khách; b) Mang theo và xu t trình khi có yêu c u c a c nh sát giao thông gi y ch ng nh n b o hi m trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i ang có hi u l c do doanh nghi p b o hi m c p trong khi s dung xe. 2. Quy n l i c a ch xe cơ gi i: a) i v i ch xe cơ gi i là ơn v s n xu t kinh doanh, phí b o hi m ư c tính vào giá thành ho c phí lưu thông; i v i ch xe cơ gi i là ơn v hành chính s nghi p, phí b o hi m ư c tính vào kinh phí do ngân sách nhà nư c c p; b) Khi x y ra trư ng h p thu c ph m vi trách nhi m b o hi m, ch xe ư c doanh nghi p b o hi m thay m t b i thư ng cho ngư i b thi t h i v thân th và tài s n do xe cơ gi i ã tham gia b o hi m gây ra và các chi phí c n thi t h p lý mà ch xe ã chi ra gi m t i thi u t n th t hay th c hi n các ch d n c a doanh nghi p b o hi m. i u 8. Nghĩa v và quy n l i c a doanh nghi p b o hi m: 1. Nghĩa v c a doanh nghi p b o hi m:
  3. a) Bán b o hi m trách nhi m b i thư ng thi t h i ngoài h p ng do xe cơ gi i gây ra; b o hi m trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i i v i hành khách theo h p ng v n chuy n hành khách theo yêu c u c a ch xe cơ gi i; b) Ch p hành úng quy t c, bi u phí và m c trách nhi m b o hi m b t bu c do B Tài chính ban hành; c) Khi bán b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i, doanh nghi p b o hi m ph i gi i thích y cho ch xe các thông tin có liên quan n quy n l i và nghĩa v c a ch xe cơ gi i, doanh nghi p b o hi m và cung c p quy t c, bi u phí, m c trách nhi m b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i do B Tài chính ban hành hay bi u phí và các m c trách nhi m khác mà doanh nghi p b o hi m ã ăng ký v i B Tài chính; d) Ngay sau khi ký k t h p ng b o hi m trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i, doanh nghi p b o hi m ph i c p cho ch xe gi y ch ng nh n b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i v i y n i dung theo quy nh c a pháp lu t; ) Nhanh chóng xem xét gi i quy t b i thư ng tho áng và k p th i theo úng các quy nh c a pháp lu t, khi có yêu c u b i thư ng c a ch xe cơ gi i hay ngư i b thi t h i v thân th ho c tài s n do xe cơ gi i ã tham gia b o hi m gây ra. 2. Quy n l i c a doanh nghi p b o hi m. ư c nhà nư c b o h quy n l i chính áng và h p pháp trong quá trình ho t ng kinh doanh b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i. Chương 3: TRÁCH NHI M C A CÁC B VÀ U BAN NHÂN DÂN CÁC T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG TRONG VI C B O M TH C HI N CH TRÁCH NHI M DÂN S C A CH XE CƠ GI I i u 9. B Tài chính có trách nhi m: 1. Quy nh i u ki n, tiêu chuNn doanh nghi p b o hi m ho t ng kinh doanh nghi p v b o hi m xe cơ gi i; 2. Ban hành quy t c, bi u phí và m c trách nhi m b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i; 3. T ch c ch o công tác giám sát, ki m tra các doanh nghi p b o hi m trong vi c th c hi n ch b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i, làm t t công tác b i thư ng cho nh ng ngư i b thi t h i, tri n khai công tác phòng và h n ch t n th t; 4. X lý các doanh nghi p b o hi m vi ph m ch b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i. i u 10. B N i v có trách nhi m:
  4. 1. T ch c ch o công tác giám sát và ki m tra các ch xe cơ gi i trong vi c th c hi n ch b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i; 2. X lý các ch xe vi ph m ch b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i; 3. Ch trì i u tra, x lý các v tai n n giao thông ư ng b ; 4. Ch trì ph i h p v i B Tài chính, B Giao thông v n t i và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tri n khai th c hi n t t các quy nh c a Ngh nh này; 5. Cung c p các gi y t c n thi t xác nh l i, trách nhi m c a các bên liên quan và k t qu i u tra tai n n cho doanh nghi p b o hi m n u có yêu c u chính áng xem xét, gi i quy t b i thư ng nhanh chóng, tho áng và k p th i cho ch xe hay nh ng ngư i b thi t h i. i u 11. B Giao thông v n t i có trách nhi m: 1. Ban hành tiêu chuNn k thu t, quy trình quy ph m và các nh m c kinh t k thu t thu c thNm quy n c a ngành nh m b o m xe cơ gi i v n hành, v n chuy n hành khách ư c an toàn; 2. Ph i h p v i B N i v phân tích nguyên nhân, x lý các v tai n n giao thông ư ng b t o i u ki n cho các doanh nghi p b o hi m tri n khai th c hi n t t ch b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i; 3. Ph i h p v i B Tài chính áp d ng các bi n pháp phòng và h n ch t n th t trong giao thông ư ng b . i u 12. B Văn hoá - Thông tin có trách nhi m ch o các cơ quan văn hoá thông tin, báo chí Trung ương và a phương tuyên truy n ph bi n cho nhân dân hi u rõ ch b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i, ng viên ch xe, doanh nghi p b o hi m th c hi n nghiêm ch nh Ngh nh này. i u 13. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m t ch c tuyên truy n, ph bi n Ngh nh này, ph i h p v i l c lư ng c nh sát nhân dân, ngành giao thông và B Tài chính áp d ng các bi n pháp phòng và h n ch t n th t, t o i u ki n các doanh nghi p b o hi m tham gia gi i quy t tai n n giúp ch xe, ngư i b thi t h i nhanh chóng kh c ph c h u qu tài chính s m n nh i s ng kinh t , xã h i. Chương 4: X LÝ VI PH M i u 14. 1. Gi y ch ng nh n b o hi m trách nhi m dân s ch xe cơ gi i ư c coi là m t trong s nh ng lo i gi y t mà ch xe ph i có và thư ng xuyên mang theo khi s d ng xe
  5. theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v b o m tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th và ph i xu t trình theo yêu c u c a c nh sát giao thông. 2. Ch xe cơ gi i vi ph m nghĩa v quy nh t i kho n 1 i u 7 c a Ngh nh này thì tuỳ theo m c vi ph m s b x lý hành chính theo các quy nh c a pháp lu t hi n hành i v i hành vi vi ph m tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th . i u 15. Doanh nghi p b o hi m vi ph m các nghĩa v quy nh t i kho n 1 i u 8 c a Ngh nh này, tuỳ theo m c vi ph m s b x lý theo các quy nh c a pháp lu t hi n hành v qu n lý ho t ng kinh doanh b o hi m. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 16. Các khi u n i, t cáo v vi c th c hi n ch b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i quy nh trong Ngh nh này ư c gi i quy t theo trình t , th t c c a Pháp l nh khi u n i, t cáo c a công dân và Pháp l nh x lý vi ph m hành chính. i u 17. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký và thay th Ngh nh s 30/H BT ngày 10 tháng 3 năm 1988 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) v ch b o hi m b t bu c trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i và các văn b n hư ng d n thi hành. i u 18. B trư ng các B : Tài chính, N i v , Giao thông v n t i theo ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình ch u trách nhi m hư ng d n, t ch c thi hành Ngh nh này. i u 19. B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản