Nghị định số 119/2008/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
67
lượt xem
5
download

Nghị định số 119/2008/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 119/2008/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 119/2008/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- c l p – T do – H nh phúc --------------- S : 119/2008/N -CP Hà N i, ngày 28 tháng 11 năm 2008 NGHN NNH S A I, B SUNG M T S I U C A NGHN NNH S 33/2005/N -CP NGÀY 15 THÁNG 3 NĂM 2005 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH M T S I U C A PHÁP L NH THÚ Y CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004; Xét ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, NGHN NNH: i u 1. S a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 33/2005/N -CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Thú y như sau: 1. i u 30 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 30. Khai báo ki m d ch ng v t, s n phNm ng v t trên c n 1. Khi v n chuy n, lưu thông trong nư c ng v t, s n phNm ng v t có trong Danh m c ng v t, s n phNm ng v t thu c di n ph i ki m d ch, ch hàng ph i khai báo và g i h sơ ki m d ch theo m u quy nh n cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v thú y c p t nh. Vi c khai báo ki m d ch ư c quy nh như sau: a. Khai báo trư c ít nh t hai ngày trư c khi v n chuy n n u ng v t ã ư c áp d ng các bi n pháp phòng b nh b t bu c theo quy nh và còn mi n d ch; trư c ít nh t t mư i lăm n ba mươi ngày n u ng v t chưa ư c áp d ng các bi n pháp phòng b nh b t bu c theo quy nh ho c không có mi n d ch; b. Khai báo trư c ít nh t hai ngày trư c khi v n chuy n n u s n phNm ng v t ã ư c xét nghi m các ch tiêu v sinh thú y ho c g i qua ư ng bưu i n; b y ngày n u s n phNm ng v t chưa ư c xét nghi m các ch tiêu v sinh thú y. Trong th i gian m t ngày làm vi c, k t khi nh n ư c h sơ h p l , cơ quan ti p nh n h sơ có trách nhi m xác nh n ăng ký ki m d ch và thông báo a i m, th i gian ti n hành ki m d ch. Trong th i gian m t ngày làm vi c, k t khi ng v t, s n phNm ng v t ư c t p trung t i nơi quy nh, cơ quan ki m d ch ng v t ph i ti n hành ki m d ch.
  2. 2. Khi nh p khNu, t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p, chuy n c a khNu, quá c nh lãnh th Vi t Nam ng v t, s n phNm ng v t có trong Danh m c ng v t, s n phNm ng v t thu c di n ph i ki m d ch ho c ng v t, s n phNm ng v t l chưa có Vi t Nam, ch hàng ph i g i h sơ ăng ký ki m d ch theo m u quy nh n C c Thú y. Trong th i h n năm ngày làm vi c, k t khi nh n ư c h sơ h p l , C c Thú y có trách nhi m tr l i cho ch hàng v cơ quan ki m d ch ng v t th c hi n vi c ki m d ch, ng th i g i cho các cơ quan ki m d ch ng v t có liên quan ph i h p th c hi n ki m d ch. 3. Khi xu t khNu, nh p khNu, t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p, chuy n c a khNu, quá c nh lãnh th Vi t Nam ng v t, s n phNm ng v t, ch hàng ph i khai báo v i cơ quan ki m d ch ng v t ư c C c Thú y ch nh th c hi n vi c ki m d ch. Vi c khai báo ki m d ch như sau: a. Khai báo xu t khNu trư c khi xu t hàng: theo quy nh t i i m a, b kho n 1 i u này; b. Khai báo nh p khNu: ít nh t tám ngày trư c khi hàng n c a khNu; hai ngày trư c khi hàng n bưu i n. c. Khai báo t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p, chuy n c a khNu, quá c nh lãnh th Vi t Nam: ít nh t b n ngày trư c khi hàng n c a khNu. Trong th i gian m t ngày làm vi c, k t khi nh n ư c khai báo c a ch hàng, cơ quan ki m d ch ng v t ư c C c Thú y ch nh có trách nhi m thông báo cho ch hàng a i m, th i gian ti n hành ki m d ch, c a khNu nh p, c a khNu xu t, các quy nh khác có liên quan i v i trư ng h p quá c nh lãnh th Vi t Nam ng v t, s n phNm ng v t”. 2. i u 31 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 31. Khai báo ki m d ch ng v t, s n phNm ng v t dư i nư c và lư ng cư 1. Khi v n chuy n, lưu thông trong nư c ng v t, s n phNm ng v t có trong Danh m c ng v t, s n phNm ng v t thu c di n ph i ki m d ch, ch hàng ph i khai báo và g i h sơ ki m d ch theo m u quy nh n cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v thú y c p t nh. Vi c khai báo ki m d ch quy nh như sau: a. i v i th y s n b m và con gi ng ph i khai báo ít nh t ba ngày trư c khi v n chuy n ho c trư c khi xu t hàng; b. i v i ng v t thương phNm, s n phNm ng v t ph i khai báo ít nh t hai ngày trư c khi v n chuy n ho c trư c khi xu t hàng. Trong th i gian m t ngày làm vi c, k t khi nh n ư c h sơ h p l , cơ quan ti p nh n h sơ có trách nhi m xác nh n ăng ký ki m d ch và thông báo ngay a i m, th i gian ti n hành ki m d ch.
  3. Trong th i gian m t ngày làm vi c, k t khi ng v t, s n phNm ng v t ư c t p trung t i nơi quy nh, cơ quan ki m d ch ng v t ph i ti n hành ki m d ch. 2. Khi nh p khNu, t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p, chuy n c a khNu, quá c nh lãnh th Vi t Nam ng v t, s n phNm ng v t có trong Danh m c ng v t, s n phNm ng v t thu c di n ph i ki m d ch ho c ng v t, s n phNm ng v t l chưa có Vi t Nam, ch hàng ph i g i h sơ ăng ký ki m d ch theo m u quy nh n C c Thú y ho c C c Qu n lý ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n. Trong th i h n năm ngày làm vi c, k t khi nh n ư c h sơ h p l , C c Thú y ho c C c Qu n lý ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n có trách nhi m tr l i cho ch hàng v cơ quan ki m d ch ng v t th c hi n vi c ki m d ch ng th i g i cho các cơ quan ki m d ch có liên quan ph i h p th c hi n ki m d ch. 3. Khi xu t khNu, nh p khNu, t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p, chuy n c a khNu, quá c nh lãnh th Vi t Nam ng v t, s n phNm ng v t, ch hàng ph i khai báo v i cơ quan ki m d ch ư c C c Thú y ho c C c Qu n lý ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n ch nh th c hi n vi c ki m d ch. Vi c khai báo ki m d ch như sau: a. Khai báo xu t khNu trư c khi xu t hàng: ít nh t mư i ngày iv i ng v t; năm ngày i v i s n phNm ng v t; b. Khai báo nh p khNu trư c khi hàng n c a khNu: ít nh t tám ngày iv i ng v t; b n ngày i v i s n phNm ng v t; c. Khai báo t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p, chuy n c a khNu, quá c nh lãnh th Vi t Nam: ít nh t b n ngày trư c khi hàng n c a khNu; Trong th i gian m t ngày làm vi c, k t khi nh n ư c khai báo c a ch hàng, cơ quan ki m d ch ng v t ư c C c Thú y ho c C c Qu n lý ch t lư ng Nông lâm s n và Th y s n ch nh có trách nhi m thông báo cho ch hàng a i m, th i gian ti n hành ki m d ch, c a khNu nh p, c a khNu xu t, các quy nh khác có liên quan i v i trư ng h p quá c nh lãnh th Vi t Nam ng v t, s n phNm ng v t”. 3. Kho n 2, kho n 4 i u 57 ư c s a i, b sung như sau: “2. T ch c, cá nhân ăng ký lưu hành i v i thu c thú y, ch phNm sinh h c, vi sinh v t, hóa ch t dùng trong thú y ph i n p h sơ ăng ký v i C c Thú y; i v i ch phNm sinh h c, vi sinh v t, hóa ch t, ch t x lý c i t o môi trư ng dùng trong nuôi tr ng th y s n ph i n p h sơ ăng ký v i C c Nuôi tr ng th y s n theo quy nh t i i m b kho n 1 i u 40 c a Pháp l nh Thú y. Trư ng h p thu c không ph i th nghi m ho c kh o nghi m thì n p m t b h sơ; thu c ph i th nghi m ho c kh o nghi m thì n p hai b h sơ. i v i trư ng h p nh p khNu ph i có m t b h sơ b ng ti ng Vi t và ơn ăng ký nh p khNu kèm theo gi y phép lưu hành s n phNm, gi y ch ng nh n nhà s n xu t t tiêu chuNn GMP ho c ch ng ch ISO, phi u phân tích ch t lư ng s n phNm do cơ quan có thNm quy n c a nư c s n xu t c p.
  4. 4. Trong th i gian b n mươi ngày, k t ngày nh n ư c h sơ h p l , C c Thú y, C c Nuôi tr ng th y s n có trách nhi m thNm nh h sơ và thành l p H i ng khoa h c chuyên ngành xét duy t h sơ, ngh B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn công nh n, b sung hàng quý vào Danh m c thu c thú y, Danh m c ch phNm sinh h c, vi sinh v t, hóa ch t dùng trong thú y ư c phép lưu hành t i Vi t Nam”. 4. Kho n 2 i u 58 ư c s a i, b sung như sau: “2. Trong th i gian b n mươi ngày, k t ngày nh n ư c h sơ h p l , cơ quan ti p nh n h sơ có trách nhi m thNm nh h sơ và tr l i k t qu ”. i u 2. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Trách nhi m thi hành 1. B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh nh này. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh; thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTN (5b).
Đồng bộ tài khoản