Nghị định số 12-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
42
lượt xem
3
download

Nghị định số 12-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 12-CP về việc quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 12-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 12/1997/N -CP Hà N i, ngày 18 tháng 2 năm 1997 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 12-CP NGÀY 18 THÁNG 2 NĂM 1997 QUY NNH CHI TI T THI HÀNH LU T U TƯ NƯ C NGOÀI T I VI T NAM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996; Theo ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1.- Ngh nh này quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996. Vi c u tư vào Khu công nghi p, Khu ch xu t, u tư theo h p ng xây d ng - kinh doanh - chuy n giao (vi t t t theo ti ng Anh là BOT), h p ng xây d ng - chuy n giao - kinh doanh (vi t t t theo ti ng Anh là BTO), h p ng xây d ng - chuy n giao (vi t t t theo ti ng Anh là BT) tuân theo các quy nh tương ng c a Ngh nh này và các văn b n khác c a Chính ph v Khu công nghi p, Khu ch xu t, BOT, BTO và BT. Nh ng ho t ng tín d ng qu c t , ho t ng c a chi nhánh công ty nư c ngoài t i Vi t Nam, các hình th c u tư gián ti p và thương m i khác không thu c ph m vi i u ch nh c a Ngh nh này. i u 2.- Các i tư ng tham gia h p tác u tư theo quy nh c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam g m: 1- Doanh nghi p Vi t Nam: Doanh nghi p nhà nư c ư c thành l p theo Lu t Doanh nghi p Nhà nư c; H p tác xã ư c thành l p theo Lu t H p tác xã;
 2. Doanh nghi p thu c t ch c chính tr - xã h i; Doanh nghi p ư c thành l p theo Lu t Công ty; Doanh nghi p ư c thành l p theo Lu t Doanh nghi p tư nhân. 2- Các t ch c c a Vi t Nam thu c i tư ng nêu t i i u 65 c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam áp ng các i u ki n do Chính ph quy nh. 3- Nhà u tư nư c ngoài. 4- Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. 5- Ngư i Vi t nam nh cư nư c ngoài. 6- Cơ quan nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng BOT, BTO và BT. i u 3.- Căn c vào quy ho ch, nh hư ng phát tri n kinh t - xã h i trong t ng th i kỳ, B K ho ch và u tư ph i h p v i các B , ngành và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương (sau ây g i là U ban nhân dân c p t nh) trình Chính ph quy t nh và cho công b danh m c a bàn khuy n khích u tư, danh m c d án khuy n khích u tư, d án c bi t khuy n khích u tư, danh m c các lĩnh v c u tư có i u ki n và danh m c lĩnh v c không c p phép u tư. i u 4.- Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c p Gi y phép u tư quy nh t i i u 55 c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam là: B K ho ch và u tư; U ban nhân dân c p t nh có i u ki n theo quy t nh phân c p c a Chính ph . Trên cơ s ngh c a U ban nhân dân c p t nh, căn c i u ki n c a t ng Ban qu n lý Khu công nghi p, B K ho ch và u tư trình Th tư ng Chính ph quy t nh vi c B K ho ch và u tư u quy n cho Ban qu n lý Khu công nghi p c p Gi y phép u tư cho các d án u tư vào Khu công nghi p. i u 5.- 1- Trong ho t ng u tư t i Vi t Nam, các i tư ng tham gia h p tác u tư quy nh t i i u 2 c a Ngh nh này ph i tuân th các quy nh c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, các quy nh c a Ngh nh này và các quy nh có liên quan c a pháp lu t Vi t Nam. 2- Trong trư ng h p pháp lu t Vi t Nam chưa có quy nh i u ch nh các quan h v u tư nư c ngoài t i Vi t Nam thì các bên có th tho thu n trong h p ng vi c áp d ng pháp lu t nư c ngoài, nhưng nh ng tho thu n ó không ư c trái v i các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam.
 3. i u 6.- H sơ d án u tư và các văn b n giao d ch chính th c v i các cơ quan nhà nư c Vi t Nam ph i làm b ng ti ng Vi t Nam ho c b ng ti ng Vi t Nam và ti ng nư c ngoài thông d ng. Chương 2: HÌNH TH C U TƯ i u 7.- 1- H p ng h p tác kinh doanh là văn b n ký k t gi a hai bên ho c nhi u bên (sau ây g i là các bên h p doanh) quy nh trách nhi m và phân chia k t qu kinh doanh cho m i bên ti n hành u tư kinh doanh Vi t Nam mà không thành l p pháp nhân. Các h p ng thương m i và h p ng giao nguyên li u l y s n phNm, h p ng mua thi t b tr ch m và các h p ng khác mà không th c hi n phân chia l i nhu n ho c k t qu kinh doanh không thu c ph m vi i u ch nh c a Ngh nh này. H p ng h p tác kinh doanh trong lĩnh v c thăm dò, khai thác d u khí và m t s tài nguyên khác dư i hình th c h p ng chia s n phNm ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v d u khí, pháp lu t có liên quan và Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. 2- H p ng h p tác kinh doanh do i di n có thNm quy n c a các bên h p doanh ký. i u 8.- H p ng h p tác kinh doanh ph i có nh ng n i dung ch y u sau ây: 1- Qu c t ch, a ch , i di n có thNm quy n c a các bên h p doanh. 2- M c tiêu và ph m vi kinh doanh. 3- óng góp c a các bên h p doanh, vi c phân chia k t qu kinh doanh, ti n th c hi n h p ng. 4- S n phNm ch y u, t l xu t khNu và tiêu th trong nư c. 5- Th i h n th c hi n c a h p ng. 6- Quy n, nghĩa v c a các bên h p doanh. 7- S a i và ch m d t h p ng, i u ki n chuy n như ng. 8- Gi i quy t tranh ch p. H p ng h p tác kinh doanh có hi u l c k t ngày ư c c p Gi y phép u tư. i u 9.- Trong quá trình kinh doanh, các bên h p doanh ư c tho thu n thành l p Ban i u ph i theo dõi, giám sát vi c th c hi n h p ng h p tác kinh doanh. Ban
 4. i u ph i h p ng h p tác kinh doanh không ph i là i di n pháp lý cho các bên h p doanh. Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Ban i u ph i do các bên tho thu n. i u 10.- H sơ xin c p Gi y phép u tư i v i d án u tư theo hình th c h p ng h p tác kinh doanh g m: 1- ơn xin c p Gi y phép u tư. 2- H p ng h p tác kinh doanh. 3- Văn b n xác nh n tư cách pháp lý, tình hình tài chính c a các bên. 4- Gi i trình kinh t - k thu t. 5- Các h sơ quy nh t i các i u 38, 39, 45 và 83 c a Ngh nh này. i u 11.- 1- Bên nư c ngoài th c hi n nghĩa v thu và các nghĩa v tài chính khác theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; Bên Vi t Nam th c hi n nghĩa v thu và các nghĩa v tài chính khác theo các quy nh c a pháp lu t áp d ng i v i doanh nghi p trong nư c. 2- M i bên h p doanh ch u trách nhi m v m i ho t ng c a mình trư c pháp lu t nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. i u 12.- 1- Doanh nghi p liên doanh là doanh nghi p ư c thành l p t i Vi t Nam trên cơ s h p ng liên doanh ký gi a Bên ho c các Bên Vi t Nam v i Bên ho c các Bên nư c ngoài u tư, kinh doanh t i Vi t Nam. 2- Doanh nghi p liên doanh m i là doanh nghi p ư c thành l p gi a doanh nghi p liên doanh ã ư c phép ho t ng t i Vi t Nam v i nhà u tư nư c ngoài ho c v i doanh nghi p Vi t Nam ho c v i doanh nghi p liên doanh, doanh nghi p 100% v n nư c ngoài ã ư c phép ho t ng t i Vi t Nam. Trong trư ng h p c bi t, doanh nghi p liên doanh có th ư c thành l p trên cơ s hi p nh ký k t gi a Chính ph C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam v i Chính ph nư c ngoài. 3- Doanh nghi p liên doanh ư c thành l p theo hình th c công ty trách nhi m h u h n, có t cách pháp nhân theo pháp lu t Vi t Nam; m i bên liên doanh ch u trách nhi m i v i bên kia, v i doanh nghi p liên doanh trong ph m vi ph n v n góp c a mình vào v n pháp nh. 4- Doanh nghi p liên doanh ư c thành l p và ho t ng k t ngày ư c c p Gi y phép u tư.
 5. i u 13.- H sơ xin c p Gi y phép u tư theo hình th c doanh nghi p liên doanh g m: 1- ơn xin c p Gi y phép u tư. 2- H p ng liên doanh. 3- i u l doanh nghi p liên doanh. 4- Văn b n xác nh n tư cách pháp lý, tình hình tài chính c a các bên liên doanh. 5- Gi i trình kinh t - k thu t. 6- Các h sơ quy nh t i các i u 38, 39, 45 và 83 c a Ngh nh này. i u 14.- H p ng liên doanh ph i có nh ng n i dung ch y u sau ây: 1- Qu c t ch, a ch , i di n có thNm quy n c a các bên liên doanh. 2- M c tiêu và ph m vi kinh doanh. 3- V n u tư, v n pháp nh, t l góp v n pháp nh, phương th c, ti n góp v n và ti n xây d ng doanh nghi p. 4- S n phNm ch y u, t l xu t khNu và tiêu th trong nư c. 5- Th i h n ho t ng c a doanh nghi p. 6- Quy n và nghĩa v c a các bên. 7- S a i và ch m d t h p ng, i u ki n chuy n như ng, i u ki n k t thúc, gi i th doanh nghi p. 8- Gi i quy t tranh ch p. i u 15.- i u l c a doanh nghi p liên doanh ph i có n i dung ch y u sau ây: 1- Qu c t ch, a ch , i di n có thNm quy n c a các bên liên doanh, tên, a ch c a doanh nghi p. 2- M c tiêu và ph m vi kinh doanh c a doanh nghi p. 3- V n u tư, v n pháp nh, t l góp v n pháp nh, phương th c và ti n góp v n pháp nh. 4- S lư ng, thành ph n, nhi m v , quy n h n và nhi m kỳ c a H i ng qu n tr ; nhi m v , quy n h n c a T ng Giám c và các Phó T ng Giám c c a doanh nghi p. 5- i di n c a doanh nghi p trư c Toà án, Tr ng tài và Cơ quan nhà nư c Vi t Nam.
 6. 6- Các nguyên t c v tài chính. 7- T l phân chia lãi và l cho các bên liên doanh. 8- Th i h n ho t ng, k t thúc và gi i th doanh nghi p. 9- Quan h lao ng trong doanh nghi p, k ho ch ào t o cán b qu n lý, k thu t, nghi p v và công nhân. 10- Th t c s a i i u l doanh nghi p liên doanh. i u 16.- Trong quá trình ho t ng n u các bên liên doanh tho thu n s a i, b sung nh ng i u kho n c a h p ng liên doanh, i u l doanh nghi p liên doanh thì nh ng s a i, b sung ó ch có hi u l c sau khi ư c Cơ quan c p Gi y phép u tư chuNn y. i u 17.- 1- Các bên liên doanh góp v n pháp nh theo quy nh t i i u 7 c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. 2. Bên Vi t Nam ư c huy ng v n t có và ngu n v n c a các doanh nghi p và cá nhân trong nư c có t l thích h p trong v n pháp nh c a doanh nghi p liên doanh. 3- Giá tr ph n góp v n c a m i bên do các bên tho thu n trên cơ s giá th trư ng vào th i i m góp v n. 4- Bên nư c ngoài tham gia doanh nghi p liên doanh ư c góp v n b ng ti n Vi t Nam thu ư c t l i nhu n, thanh lý, chuy n như ng v n u tư t i Vi t Nam. 5- Vi c Bên Vi t Nam góp v n b ng giá tr quy n s d ng t ph i căn c vào i u ki n c th c a d án m b o s d ng t và kinh doanh có hi u qu . i u 18. 1. V n pháp nh c a doanh nghi p liên doanh ít nh t ph i b ng 30% v n u tư; i v i các d án xây d ng công trình k t c u h t ng t i các vùng có i u ki n kinh t , xã h i khó khăn, d án u tư vào mi n núi, vùng sâu, vùng xa, tr ng r ng, t l này có th th p n 20% nhưng ph i ư c Cơ quan c p gi y phép u tư ch p thu n. 2- T l góp v n c a Bên nư c ngoài ho c c a các Bên nư c ngoài do các bên liên doanh tho thu n, nhưng không ư c th p hơn 30% v n pháp nh c a doanh nghi p liên doanh. Trong trư ng h p liên doanh m i, t l góp v n pháp nh c a các nhà u tư nư c ngoài ph i b o m t l nêu trên. Trong m t s trư ng h p, căn c vào lĩnh v c kinh doanh, công ngh , th trư ng, hi u qu kinh doanh và các l i ích kinh t xã h i khác c a d án, Cơ quan c p Gi y phép
 7. u tư có th xem xét cho phép Bên nư c ngoài tham gia liên doanh có t l góp v n pháp nh th p n 20%. 3- i v i nh ng d án quan tr ng, khi ký k t h p ng liên doanh, các bên liên doanh ư c tho thu n v th i i m, phương th c và t l tăng v n góp c a Bên Vi t Nam trong v n pháp nh c a doanh nghi p liên doanh. i u 19.- V n pháp nh có th ư c góp tr n m t l n khi thành l p doanh nghi p liên doanh ho c t ng ph n trong m t th i gian h p lý; phương th c và ti n góp v n pháp nh ph i ư c quy nh trong h p ng liên doanh và phù h p v i gi i trình kinh t - k thu t. Trong trư ng h p các bên liên doanh không th c hi n vi c góp v n theo ti n ã cam k t mà không có lý do chính áng, thì Cơ quan c p Gi y phép u tư có quy n thu h i Gi y phép u tư. i u 21.- Trong quá trình ho t ng, doanh nghi p liên doanh không ư c gi m v n pháp nh. Vi c tăng v n u tư, v n pháp nh, thay i t l v n góp c a các bên liên doanh do H i ng qu n tr doanh nghi p quy t nh và ph i ư c Cơ quan c p Gi y phép u tư chuNn y. i u 21.- 1- Cơ quan lãnh o c a doanh nghi p liên doanh là H i ng qu n tr . H i ng qu n tr g m Ch t ch H i ng qu n tr , Phó Ch t ch H i ng qu n tr và các thành viên. S lư ng thành viên c a H i ng qu n tr , thành viên c a các bên liên doanh, vi c ch nh các thành viên, vi c c Ch t ch H i ng qu n tr , b nhi m T ng Giám c và các Phó T ng Giám c ư c th c hi n theo quy nh t i i u 12 và i u 13 c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. Vi c c , ch nh, b nhi m các thành viên nói trên ph i ư c th c hi n trong th i h n ch m nh t là 60 ngày k t ngày ư c c p gi y phép u tư. Ch t ch H i ng qu n tr có th kiêm nhi m T ng Giám c c a doanh nghi p liên doanh. 2- Nhi m kỳ H i ng qu n tr do các bên liên doanh tho thu n, nhưng không ư c quá 5 năm. 3- Trong trư ng h p thành l p doanh nghi p liên doanh m i, bên doanh nghi p liên doanh có ít nh t 2 thành viên trong H i ng qu n tr và trong ó có ít nh t 1 thành viên là công dân Vi t Nam i di n cho bên Vi t Nam trong liên doanh. i u 22.- 1- H i ng qu n tr h p m i năm ít nh t m t l n. Cu c h p c a H i ng qu n tr do Ch t ch H i ng qu n tr tri u t p; cu c h p b t thư ng ph i do 2/3 thành viên H i
 8. ng qu n tr ho c do m t trong các bên liên doanh ho c do T ng Giám c ho c Phó T ng Giám c th nh t yêu c u. 2- Cu c h p c a H i ng qu n tr ph i có ít nh t 2/3 thành viên H i ng qu n tr i di n c a các bên liên doanh tham gia. Các thành viên c a H i ng qu n tr có th u quy n b ng văn b n cho ngư i i di n tham gia cu c h p và bi u quy t thay v các v n ã ư c u quy n. Ch t ch H i ng qu n tr ư c u quy n cho Phó Ch t ch H i ng qu n tr tri u t p và ch trì cu c h p c a H i ng qu n tr . i u 23.- 1- Ch t ch H i ng qu n tr có quy n h n và nhi m v : Tri u t p và ch trì các cu c h p c a H i ng qu n tr ; Gi vai trò ch ch t trong vi c giám sát, ôn c th c hi n các quy t ngh c a H i ng qu n tr . 2- Các thành viên H i ng qu n tr không hư ng lương, nhưng ư c hư ng ph c p liên quan t i ho t ng c a H i ng qu n tr do H i ng qu n tr quy t nh. Các kho n chi phí này ư c h ch toán vào chi phí qu n lý c a doanh nghi p liên doanh. i u 24.- T ng Giám c và các Phó T ng Giám c doanh nghi p liên doanh qu n lý và i u hành công vi c hàng ngày c a doanh nghi p liên doanh. T ng Giám c là ngư i i di n cho doanh nghi p trư c Toà án và cơ quan Nhà nư c Vi t Nam. T ng Giám c ho c Phó T ng Giám c th nh t ph i là ngư i c a Bên Vi t Nam và là công dân Vi t Nam thư ng trú t i Vi t Nam. Trong trư ng h p liên doanh ch có m t Phó T ng Giám c thì Phó T ng Giám c có ch c năng là Phó T ng Giám c th nh t. H i ng qu n tr phân nh quy n h n và nhi m v gi a T ng Giám c và Phó T ng Giám c th nh t. T ng Giám c ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr v ho t ng c a doanh nghi p liên doanh. Trong trư ng h p có ý ki n khác nhau gi a T ng Giám c và Phó T ng Giám c th nh t trong vi c qu n lý và i u hành công vi c c a doanh nghi p thì ph i ch p hành ý ki n c a T ng Giám c, nhưng Phó T ng Giám c th nh t có quy n b o lưu ý ki n c a mình ưa ra H i ng qu n tr xem xét, quy t nh t i m t phiên h p g n nh t. i u 25.- 1- Căn c vào lĩnh v c kinh doanh, tính ch t c a d án, H i ng qu n tr c a doanh nghi p liên doanh ư c thuê t ch c qu n lý qu n lý ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p. H p ng thuê qu n lý là h p ng thuê v n hành, qu n lý, khai thác công trình do các bên ký k t h p ng tho thu n. Vi c ký k t và th c hi n h p ng ph i phù h p v i các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. H p ng thuê qu n lý không ư c làm thay i m c tiêu, ph m vi ho t ng c a d án ã ư c quy nh trong Gi y phép u tư. H p ng thuê qu n lý ph i ư c Cơ
 9. quan c p Gi y phép u tư chuNn y trong vòng 30 ngày k t khi nh n ư c h sơ. Quá th i h n trên, n u không chuNn y, cơ quan c p Gi y phép u tư thông báo b ng văn b n cho nhà u tư và nêu rõ lý do. 2- T ch c qu n lý ho t ng trong ph m vi quy nh c a h p ng thuê qu n lý ã ư c chuNn y. 3- T ch c qu n lý ph i th c hi n các nghĩa v v thu và th c hi n các nghĩa v khác theo quy nh hi n hành c a pháp lu t. Doanh nghi p liên doanh có trách nhi m thay m t t ch c qu n lý n p các kho n thu này cho Nhà nư c Vi t Nam. 4- Trong m i trư ng h p, doanh nghi p liên doanh là ngư i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v ho t ng c a t ch c qu n lý trong vi c th c hi n h p ng. T ng Giám c và các Phó T ng Giám c doanh nghi p liên doanh có trách nhi m h tr và giám sát ho t ng c a T ch c qu n lý. i u 26.- Doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài là doanh nghi p thu c s h u c a nhà u tư nư c ngoài, do nhà u tư nư c ngoài thành l p t i Vi t Nam, t qu n lý và t ch u trách nhi m v k t qu kinh doanh. Doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài ư c thành l p theo hình th c công ty trách nhi m h u h n, có tư cách pháp nhân theo pháp lu t Vi t Nam. Doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài ư c thành l p và ho t ng k t ngày ư c c p Gi y phép u tư. i u 27.- H sơ xin c p gi y phép u tư theo hình th c doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài g m: 1- ơn xin c p Gi y phép u tư. 2- i u l doanh nghi p. 3- Văn b n xác nh n tư cách pháp lý, tình hình tài chính c a nhà u tư nư c ngoài. 4- Gi i trình kinh t - k thu t. 5- Các h sơ quy nh t i các i u 38, 39, 45 và 83 c a Ngh nh này. i u 28.- 1- V n pháp nh c a doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài ít nh t ph i b ng 30% v n u tư; i v i các d án xây d ng công trình k t c u h t ng t i các vùng có i u ki n kinh t , xã h i khó khăn, d án u tư vào mi n núi, vùng sâu, vùng xa, tr ng r ng, t l này có th th p n 20%, nhưng ph i ư c Cơ quan c p Gi y phép u tư ch p thu n. 2- Trong quá trình ho t ng, doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài không ư c gi m v n pháp nh. Vi c tăng v n pháp nh, v n u tư do doanh nghi p quy t nh và ph i ư c Cơ quan c p Gi y phép u tư chuNn y.
 10. 3- i v i nh ng d án quan tr ng, B K ho ch và u tư hư ng d n nhà u tư nư c ngoài tho thu n chuy n như ng v n cho doanh nghi p Vi t Nam. i u ki n, t l và th i gian chuy n như ng ư c xác nh trong ơn xin u tư. i u 29.- i u l c a doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài ph i có nh ng n i dung ch y u sau ây: 1- Qu c t ch, a ch , i di n có thNm quy n c a nhà u tư nư c ngoài, tên, a ch c a doanh nghi p. 2- M c tiêu và ph m vi kinh doanh c a doanh nghi p. 3- V n u tư, v n pháp nh, phương th c, ti n góp v n và ti n xây d ng. 4- i di n cho doanh nghi p trư c Toà án, Tr ng tài và cơ quan nhà nư c Vi t Nam. 5- Các nguyên t c v tài chính. 6- Th i h n ho t ng, k t thúc và gi i th doanh nghi p. 7- Quan h lao ng trong doanh nghi p, k ho ch ào t o cán b qu n lý, k thu t, nghi p v và công nhân. 8- Th t c s a i i u l doanh nghi p. M i s a i, b sung i u l doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài ch có hi u l c sau khi ư c Cơ quan c p Gi y phép u tư chuNn y. i u 30.- Ngư i i di n cho doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài là T ng Giám c doanh nghi p. N u T ng Giám c không thư ng trú t i Vi t Nam ph i u quy n cho ngư i i di n c a mình và ngư i i di n cho T ng Giám c ph i là ngư i thư ng trú t i Vi t Nam. i u 31.- 1- Th i h n ho t ng c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và th i h n c a h p ng h p tác kinh doanh do nhà u tư ngh phù h p v i i u 17 c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, ư c Cơ quan c p Gi y phép u tư chuNn y và ghi trong Gi y phép u tư. 2- Th i h n ho t ng c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và th i h n c a h p ng h p tác kinh doanh ư c tính t ngày ư c c p Gi y phép u tư. Trong trư ng h p doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các bên h p doanh ngh kéo dài th i h n ho t ng quy nh trong Gi y phép u tư thì ch m nh t là 6 tháng trư c khi k t thúc th i h n ho t d ng ph i làm ơn g i n Cơ quan c p Gi y phép u tư xem xét quy t nh. Trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n ư c ơn xin gia h n, Cơ quan c p Gi y phép u tư thông báo quy t nh c a mình. Quá th i h n trên, n u không chuNn y, Cơ quan c p Gi y phép u tư thông báo b ng văn b n cho nhà u tư và nêu rõ lý do.
 11. i u 32.- Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các bên h p doanh ph i b cáo trên báo trung ương ho c báo a phương nh ng thông tin chính ư c quy nh trong Gi y phép u tư. N i dung b cáo g m: Tên, a ch c a các bên liên doanh, các bên h p doanh ho c c a nhà u tư nư c ngoài. M c tiêu và ph m vi kinh doanh; V n h p doanh, v n u tư, v n pháp nh c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, t l góp v n c a m i bên; i di n c a doanh nghi p ho c các bên h p doanh trư c Toà án, Tr ng tài và Cơ quan nhà nư c Vi t Nam; Ngày c p Gi y phép u tư, th i h n ho t ng c a doanh nghi p ho c th i h n th c hi n h p ng h p tác kinh doanh. i u 33.- 1- Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, h p ng h p tác kinh doanh ch m d t ho t ng trong nh ng trư ng h p quy nh t i i u 52 c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. Trong vòng 15 ngày k t ngày ch m d t ho t ng, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các bên h p doanh ph i thông báo trên báo trung ương ho c báo a phương v vi c ch m d t ho t ng và ti n hành thanh lý tài s n c a doanh nghi p, thanh lý h p ng. 2- Th i h n thanh lý doanh nghi p, thanh lý h p ng không quá 6 tháng k t khi h t th i h n ho t ng ho c t khi có quy t nh gi i th doanh nghi p, k t thúc h p ng trư c th i h n. Trong trư ng h p c bi t c n thi t ư c Cơ quan c p Gi y phép u tư chuNn y, th i h n này có th kéo dài hơn, nhưng không quá 1 năm. 3- i v i doanh nghi p liên doanh, ch m nh t 6 tháng trư c khi h t th i h n ho t ng ho c ch m nh t 30 ngày sau khi có quy t nh gi i th doanh nghi p liên doanh trư c th i h n, H i ng qu n tr có trách nhi m thành l p Ban thanh lý doanh nghi p g m i di n c a các Bên liên doanh, quy nh quy t h n và nhi m v c a Ban thanh lý. Các thành viên Ban thanh lý có th ư c ch n trong các nhân viên c a doanh nghi p liên doanh, ho c các chuyên gia ngoài doanh nghi p liên doanh. 4- Vi c thanh lý h p ng h p tác kinh doanh, thanh lý tài s n c a doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài do các bên h p doanh, nhà u tư nư c ngoài quy t nh. 5- M i chi phí v thanh lý doanh nghi p, thanh lý h p ng do doanh nghi p, các bên h p doanh ch u và ư c ưu tiên thanh toán so v i các nghĩa v khác. 6- Các nghĩa v khác c a doanh nghi p, c a các bên h p doanh ư c thanh toán theo th t ưu tiên sau:
 12. Lương và chi phí b o hi m xã h i mà doanh nghi p, các bên h p doanh còn n ngư i lao ng; Các kho n thu và các nghĩa v tài chính khác c a doanh nghi p, các bên h p doanh i v i Nhà nư c Vi t Nam; Các kho n vay (k c lãi); Các nghĩa v khác c a doanh nghi p, các bên h p doanh. i u 34.- Ch m nh t là 30 ngày k t ngày k t thúc thanh lý, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các bên h p doanh có trách nhi m n p Gi y phép u tư, báo cáo thanh lý, h sơ ho t ng cho Cơ quan c p Gi y phép u tư và n p con d u cho Cơ quan c p d u. Báo cáo thanh lý ph i ư c Cơ quan c p Gi y phép u tư chuNn y. Cơ quan Gi y phép u tư thu h i Gi y phép u tư và thông báo cho các cơ quan h u quan. i u 35.- Trong trư ng h p có tranh ch p gi a các bên liên doanh, các bên h p doanh và gi a các nhà u tư v vi c thanh lý, Cơ quan c p Gi y phép u tư v n quy t nh ch m d t ho t ng thanh lý n u ã h t th i h n thanh lý quy nh t i i u 33 c a Ngh nh này. Các v n tranh ch p v vi c thanh lý s ư c x lý theo quy nh c a i u 102 c a Ngh nh này. Cơ quan c p Gi y phép u tư ra quy t nh thu h i Gi y phép u tư và thông báo quy t nh ó cho các cơ quan h u quan. i u 36.- 1- Vi c phá s n doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ư c gi i quy t theo trình t , th t c quy nh c a pháp lu t v phá s n doanh nghi p. 2- Trong quá trình thanh lý, n u xét th y doanh nghi p lâm vào tình tr ng phá s n thì vi c x lý tài s n c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các bên h p doanh ti n hành theo th t c c a pháp lu t v phá s n doanh nghi p. Chương 3: HUY N GIAO CÔNG NGH , B O V MÔI TRƯ NG VÀ H P KH U THI T BN, MÁY MÓC i u 37.- 1- Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam t o i u ki n thu n l i và b o h các quy n và l i ích h p pháp c a bên chuy n giao công ngh th c hi n d án u tư t i Vi t Nam; khuy n khích và ưu ãi i v i chuy n giao nhanh công ngh , c bi t là công ngh tiên ti n. 2- Công ngh chuy n giao vào Vi t Nam th c hi n d án u tư ph i áp ng các yêu c u sau:
 13. a) Là công ngh t o ra s n phNm m i và c n thi t t i Vi t Nam ho c s n xu t hàng xu t khNu; b) Nâng cao tính năng k thu t, ch t lư ng s n phNm, nâng cao năng l c s n xu t; c) Ti t ki m nguyên li u, nhiên li u; khai thác và s d ng có hi u qu tài nguyên thiên nhiên. Nghiêm c m vi c chuy n giao công ngh có nh hư ng x u n môi trư ng sinh thái, an toàn lao ng. i u 38.- 1- Vi c chuy n giao công ngh ư c th c hi n dư i hình th c góp v n ho c mua công ngh trên cơ s h p ng chuy n giao công ngh . Bên chuy n giao công ngh ph i có công ngh m t cách h p pháp. 2- Giá tr công ngh chuy n giao dùng góp v n do các bên tho thu n và trong m i trư ng h p không vư t quá 20% v n pháp nh. 3- Khi góp v n b ng công ngh , nhà u t ph i l p h sơ chuy n giao công ngh . H sơ chuy n giao công ngh ư c g i kèm theo h sơ d án xin c p Gi y phép u tư và ph i có các tài li u liên quan n s h u công nghi p, văn b ng b o h quy n s h u công nghi p và các văn b n xác nh n v tính năng k thu t, nguyên t c tho thu n giá tr công ngh c a các bên liên doanh. Vi c góp v n b ng công ngh ph i ư c Cơ quan qu n lý nhà nư c v công ngh và môi trư ng xem xét ch p thu n. 4- Vi c chuy n giao công ngh dư i hình th c mua công ngh ư c th c hi n trên cơ s h p ng chuy n giao công ngh theo quy nh c a pháp lu t v chuy n giao công ngh . i u 39.- 1- Căn c vào tính ch t ho t ng, trình công ngh và m c tác ng môi trư ng, B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng công b danh m c các d án ph i l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng. Vi c l p và thNm nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng. 2- i v i các d án ngoài danh m c nói trên, trong h sơ xin phép u tư, nhà u tư ch c n gi i trình các y u t có th nh hư ng n môi trư ng, nêu các gi i pháp x lý và cam k t b o v môi trư ng trong quá trình xây d ng và ho t ng kinh doanh. 3- Trư ng h p nhà u tư áp d ng tiêu chuNn môi trư ng tiên ti n c a qu c t trong quá trình xây d ng và ho t ng kinh doanh t i Vi t Nam thì ch c n ăng ký v i Cơ quan qu n lý Nhà nư c v công ngh và môi trư ng.
 14. i u 40.- 1- Thi t b , máy móc, v t tư nh p khNu vào Vi t Nam th c hi n d án u tư ph i b o m tiêu chuNn, ch t lư ng, phù h p v i yêu c u s n xu t, yêu c u v b o v môi trư ng, an toàn lao ng nêu trong gi i trình kinh t - k thu t, thi t k k thu t và các quy nh v nh p khNu thi t b , máy móc. 2- Thi t b , máy móc nh p khNu th c hi n d án u tư ph i ư c giám nh giá tr , ch t lư ng trư c khi nh p khNu ho c trư c khi l p t. 3- i v i nh ng d án ã hoàn thành l p t, xây d ng công trình mà chưa ti n hành giám nh theo quy nh c a Ngh nh này, thì vi c giám nh giá tr thi t b , máy móc do Cơ quan c p Gi y phép u tư quy t nh n u xét th y c n thi t. 4- T ch c th c hi n giám nh giá tr thi t b , máy móc nh p khNu có th là công ty giám nh Vi t Nam, công ty giám nh liên doanh, công ty giám nh 100% v n nư c ngoài ho c công ty giám nh nư c ngoài. Nhà u tư ph i cung c p thông tin cho Cơ quan c p Gi y phép u tư v công ty giám nh mà mình l a ch n. T ch c giám nh ph i ch u trách nhi m pháp lý và v t ch t v k t qu giám nh. Trong trư ng h p k t qu giám nh th p hơn giá tr ư c nhà u tư báo cáo, thì nhà u tư ph i i u ch nh l i giá tr th c hi n theo k t qu ó. N u phát hi n nhà u tư có gian l n, thì tuỳ theo m c vi ph m s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. 5- Trong trư ng h p c n thi t, Cơ quan c p Gi y phép u tư có th ch nh giám nh ho c yêu c u giám nh l i giá tr các thi t b , máy móc nh p khNu. Chương 4: VI C S D NG T i u 41.- Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và các bên h p doanh ư c Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam cho thuê t, m t nư c, m t bi n th c hi n d án u tư và ph i tr ti n thuê t, m t nư c, m t bi n. Giá ti n thuê và mi n, gi m ti n thuê t, m t nư c m t bi n i v i t ng d án ư c ghi trong Gi y phép u tư. i u 42.- Ti n thuê t, m t nư c, m t bi n và vi c mi n, gi m ti n thuê t, m t nư c, m t bi n do B Tài chính quy nh. Giá ti n thuê t, m t nư c, m t bi n i v i t ng d án ư c gi n nh t i thi u là 5 năm, khi i u ch nh tăng thì m c tăng không vư t quá 15% c a m c quy nh l n trư c. i v i nh ng d án u tư tr ti n thuê t theo m c quy nh t i Gi y phép u tư trư c khi có quy t nh tăng ti n thuê t thì ti p t c ư c tr ti n thuê t m c ã ư c quy nh trong Gi y phép u tư trong th i h n 5 năm ti p theo k t ngày có quy t nh tăng ti n thuê t.
 15. Trong trư ng h p doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các bên h p doanh ã tr ti n thuê cho su t th i h n thuê t, m t nư c, m t bi n ho c cho t ng th i kỳ, n u giá ti n thuê có tăng trong th i h n ó thì ti n thuê ã tr không b i u ch nh l i. i u 43.- Trư ng h p Bên Vi t Nam tham gia doanh nghi p liên doanh ư c phép góp v n pháp nh b ng giá tr quy n s d ng t thì giá tr quy n s d ng t góp v n do các bên tho thu n trên cơ s khung giá ti n thuê t do B Tài chính quy nh và ư c gi n nh trong su t th i gian cam k t góp v n. Bên Vi t Nam có trách nhi m nh n n v i Ngân sách nhà nư c s v n ã góp b ng giá tr quy n s d ng t và có trách nhi m hoàn tr s n ó cho Nhà nư c theo quy nh c a B Tài chính. i u 44.- Th tư ng Chính ph quy t nh cho thuê t i v i d án s d ng t ô th t 5 ha tr lên; các lo i t khác t 50 ha tr lên. Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh cho thuê t i v i các d án còn l i. i u 45.- 1- H sơ xin thuê t kèm theo h sơ xin c p Gi y phép u tư ph i có các n i dung chính sau ây: V trí, di n tích t s d ng; Giá ti n thuê t do U ban nhân dân c p t nh ngh trên cơ s khung giá ti n thuê t do B Tài chính quy nh; Phương án n bù, gi i phóng m t b ng ã ư c U ban nhân dân c p t nh ch p thu n nguyên t c. 2- Vi c l p h s thuê t, h p ng thuê t, c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t th c hi n theo quy nh c a T ng c c a chính. 3- Trư ng h p ư c phép góp v n b ng giá tr quy n s d ng t thì Bên Vi t Nam có trách nhi m hoàn thành các th t c ư c quy n s d ng t. Trư ng h p Nhà nư c Vi t Nam cho thuê t thì U ban nhân dân c p t nh nơi có d án u t có trách nhi m t ch c n bù, gi i phóng m t b ng và hoàn thành các th t c cho thuê t. 4- i v i t ã ư c giao cho Bên Vi t Nam s d ng, khi h p tác u tư v i nư c ngoài mà không thay i m c ích s d ng t thì sau khi ư c c p Gi y phép u tư, nhà u tư có quy n tri n khai ngay các th t c v thi t k , xây d ng ho c th c hi n các ho t ng kinh doanh khác theo quy nh hi n hành. Chương 5: T CH C KINH DOANH
 16. i u 46.- Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các bên h p doanh có toàn quy n quy t nh chương trình và k ho ch kinh doanh c a mình theo m c tiêu quy nh trong Gi y phép u tư. i u 47.- 1- Trong th i h n 60 ngày sau khi ư c c p Gi y phép u tư, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và các bên h p doanh th c hi n vi c ăng ký ho t ng xu t nh p khNu và ăng ký s n phNm tiêu th trong nư c v i B Thương m i. 2- Căn c vào quy nh trong Gi y phép u tư, gi i trình kinh t - k thu t, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và các bên h p doanh ăng ký k ho ch nh p khNu máy móc, thi t b , ph tùng, v t tư, nguyên li u... (sau ây g i là hàng hoá) cho toàn b th i gian xây d ng cơ b n c a d án, ho c chia thành t ng năm phù h p v i ti n xây d ng c a doanh nghi p. K ho ch nh p khNu có th ư c b sung, i u ch nh phù h p v i ti n góp v n, ti n thi công, chương trình s n xu t kinh doanh vào tháng u năm c a m i qu và hàng năm. 3- Căn c vào quy nh trong Gi y phép u tư, hàng năm doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các bên h p doanh ăng ký k ho ch xu t khNu s n phNm, tiêu th trong nư c. Tháng 12 hàng năm, doanh nghi p và các bên h p doanh báo cáo k t qu th c hi n k ho ch xu t nh p khNu và tiêu th trong nư c, ki n ngh (n u có) g i B Thương m i, ng th i l p k ho ch xu t nh p khNu và tiêu th s n phNm cho năm ti p theo. Trong trư ng h p k ho ch xu t nh p khNu hàng hoá và tiêu th s n phNm trong nư c c n ư c b sung, i u ch nh v s lư ng, ch ng lo i và tr giá..., doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các bên h p doanh g i văn b n ngh n B Thương m i xem xét, quy t nh. 4- Trong i u ki n thương m i như nhau, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các bên h p doanh ph i ưu tiên mua hàng hoá t i Vi t Nam thay vì nh p khNu. 5- Trên cơ s Gi y phép u tư, căn c vào gi i trình kinh t - k thu t, thi t k k thu t công trình và các quy nh nêu t i i m 2, 3 và 4 c a i u này, trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n h sơ, B Thương m i duy t k ho ch nh p khNu, xu t khNu và tiêu th trong nư c cho t ng d án. Quá th i h n trên, n u chưa phê duy t, B Thương m i ph i thông báo cho doanh nghi p, các bên h p doanh và nêu rõ lý do. i u 48.- 1- Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các bên h p doanh ư c th c hi n ho t ng gia công ho c gia công l i s n phNm theo m c tiêu ư c quy nh t i Gi y phép u tư; h p ng gia công ph i ư c B Thương m i phê duy t. 2- Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ch y u s n xu t hàng xu t khNu ư c l p Kho b o thu t i doanh nghi p ph c v cho s n xu t hàng xu t khNu. Hàng hoá ưa vào Kho b o thu c a doanh nghi p chưa thu c di n ph i n p thu nh p khNu.
 17. Doanh nghi p ư c thành l p Kho b o thu v i m c ích trên ây ph i b o m có các i u ki n và th t c sau ây: Xu t khNu ít nh t 50% s n phNm; Hàng hoá ưa t kho b o thu vào cơ s s n xu t ph i ư c ăng ký, giám sát c a cơ quan H i quan; Hàng hoá ưa vào Kho b o thu không ư c bán vào th trư ng Vi t Nam. Trư ng h p c bi t ư c B Thương m i ch p thu n cho phép bán t i th trư ng Vi t Nam, doanh nghi p ph i n p thu nh p khNu và các lo i thu khác theo quy nh hi n hành c a pháp lu t. Hàng hoá ưa vào Kho b o thu n u b hư h ng, gi m phNm ch t không áp ng yêu c u s n xu t thì ư c tái xu t ho c tiêu hu . Vi c tiêu hu ph i theo úng quy nh c a T ng c c H i quan và ch u s giám sát c a cơ quan h i quan, cơ quan thu và cơ quan môi trư ng. T ng c c H i quan căn c vào quy nh trên ây hư ng d n vi c c p Gi y phép thành l p Kho b o thu t i doanh nghi p và th c hi n vi c qu n lý, giám sát ho t ng c a Kho b o thu . i u 49.- Vi c th ch p, c m c , b o lãnh b o m th c hi n nghĩa v c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các bên h p doanh ư c th c hi n t i ngân hàng Vi t Nam ho c ngân hàng nư c ngoài và theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. i u 50.- Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các bên h p doanh ư c ho t ng kinh doanh theo nh ng m c ích và ph m vi ã ư c quy nh trong Gi y phép u tư. i v i m t s lĩnh v c, ngành ngh kinh doanh mà pháp lu t quy nh ph i có Gi y phép hành ngh thì sau khi ư c c p Gi y phép u tư, nhà u tư ch c n ăng ký kinh doanh t i cơ quan có thNm quy n c p gi y phép hành ngh ó. Chương 6: QUAN H LAO NG i u 51.- 1- Vi c s d ng lao ng trong doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và th c hi n h p ng h p tác kinh doanh theo quy nh t i i u 25 c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. Khi có nhu c u s d ng lao ng nư c ngoài, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các bên h p doanh c n gi i trình s c n thi t ph i s d ng lao ng nư c ngoài có kèm theo ch ng ch ngh nghi p c a ngư i lao ng nư c ngoài g i S Lao ng - Thương binh và Xã h i t nh, thành ph nơi t tr s c a doanh nghi p xem xét vi c c p Gi y phép lao ng theo quy nh c a pháp lu t v lao ng. i u 52.- M i hành vi vi ph m pháp lu t v lao ng ph i ư c x lý nghiêm minh theo pháp lu t. Cơ quan thanh tra lao ng có trách nhi m thanh tra, ki m tra nh ng
 18. v n liên quan n i u ki n lao ng và b o v quy n l i c a ngư i lao ng trong doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. Chương 7: CÁC QUY NNH V THU i u 53.- Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và Bên nư c ngoài h p doanh n p thu l i t c v i thu su t là 25% l i nhu n thu ư c, tr nh ng trư ng h p quy nh t i i u 54 c a Ngh nh này. i v i lĩnh v c thăm dò, khai thác d u khí và m t s tài nguyên quý hi m khác thì m c thu l i t c theo quy nh c a Lu t D u khí và pháp lu t có liên quan. i u 54.- Thu su t thu l i t c trong các trư ng h p khuy n khích u tư ư c áp d ng như sau: 1. 20% i v i d án có m t trong các tiêu chuNn sau: Xu t khNu ít nh t 50% s n phNm; S d ng t 500 lao ng tr lên; Nuôi tr ng, ch bi n nông s n, lâm s n, h i s n; S d ng công ngh tiên ti n, u tư vào nghiên c u phát tri n; S d ng nhi u nguyên li u, v t tư s n có t i Vi t Nam; ch bi n, khai thác có hi u qu tài nguyên thiên nhiên t i Vi t Nam; s n xu t s n phNm có t l n i a hoá cao, áp ng yêu c u theo quy nh i v i t ng lĩnh v c. M c thu su t thu l i t c 20% ư c áp d ng trong 10 năm, k t khi d án b t u ho t ng s n xu t kinh doanh. 2. 15% i v i d án có m t trong các tiêu chuNn sau: Xu t khNu ít nh t 80% s n phNm; u tư vào lĩnh v c luy n kim, hoá ch t cơ b n, cơ khí ch t o, hoá d u, phân bón, s n xu t linh ki n i n t , linh ki n ôtô, xe máy; Xây d ng - kinh doanh công trình k t c u h t ng (c u, ư ng, c p thoát nư c, i n, xây d ng c ng bi n...); Tr ng cây công nghi p lâu năm; u tư vào các vùng có i u ki n t nhiên, kinh t - xã h i khó khăn (k c d án khách s n);
 19. Chuy n giao không b i hoàn tài s n cho Nhà nư c Vi t Nam sau khi k t thúc th i h n ho t ng (k c d án khách s n); Các d án có 2 trong các i u ki n nêu t i kho n 1 c a i u này. M c thu su t thu l i t c 15% ư c áp d ng trong 12 năm k t khi d án b t u ho t ng s n xu t kinh doanh. 3. 10% i v i các d án: Xây d ng công trình k t c u h t ng t i vùng có i u ki n t nhiên, kinh t - xã h i khó khăn; u tư vào mi n núi, vùng sâu, vùng xa; Tr ng r ng; Các d án thu c danh m c d án c bi t khuy n khích u tư. M c thu su t thu l i t c 10% ư c áp d ng trong 15 năm k t khi d án b t u ho t ng s n xu t kinh doanh. i v i các d án u tư theo h p ng BOT, BTO, BT, d án xây d ng cơ s h t ng Khu công nghi p, Khu ch xu t, d án u tư vào Khu công nghi p, Khu ch xu t thì thu su t thu l i t c ưu ãi nêu t i i u này ư c áp d ng trong su t th i h n th c hi n d án u tư. i u 55.- Các thu su t nêu t i i u 54 c a Ngh nh này không áp d ng v i các d án khách s n (tr trư ng h p u tư vào mi n núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có i u ki n t nhiên, kinh t - xã h i khó khăn ho c chuy n giao không b i hoàn tài s n cho Nhà nư c Vi t Nam sau khi k t thúc th i h n ho t ng), các d án tài chính, ngân hàng, b o hi m, cung c p d ch v , thương m i. i u 56.- Vi c mi n, gi m thu l i t c áp d ng như sau: 1. Các d án ghi t i i m 1 i u 54 c a Ngh nh này ư c mi n thu l i t c trong 1 năm k t khi kinh doanh có lãi và gi m 50% trong 2 năm ti p theo. 2. Các d án ghi t i i m 2 i u 54 c a Ngh nh này ư c mi n thu l i t c trong 2 năm k t khi kinh doanh có lãi và gi m 50% trong 3 năm ti p theo. 3. Các d án ghi t i i m 3 i u 54 c a Ngh nh này ư c mi n thu l i t c trong 4 năm k t khi kinh doanh có lãi và gi m 50% trong 4 năm ti p theo. 4. Các d án tr ng r ng và các d án xây d ng công trình k t c u h t ng t i mi n núi, vùng sâu, vùng xa; các d án có quy mô l n và có tác ng l n i v i kinh t - xã h i thu c danh m c d án c bi t khuy n khích u tư ư c mi n thu l i t c trong 8 năm k t khi kinh doanh có lãi. Th i h n mi n, gi m thu ư c tính liên t c k t năm u tiên kinh doanh có lãi.
 20. 5. Vi c mi n, gi m thu l i t c trên ây không áp d ng i v i các d án khách s n (tr trư ng h p u tư vào mi n núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có i u ki n t nhiên, kinh t - xã h i khó khăn ho c chuy n giao không b i hoàn tài s n cho Nhà nư c Vi t Nam sau khi k t thúc th i h n ho t ng), các d án u tư vào lĩnh v c tài chính, ngân hàng, b o hi m, cung c p d ch v , thương m i. 6. Các d án u tư thu c di n nêu t i i u 53 c a Ngh nh này n u u tư vào lĩnh v c s n xu t, u tư vào vùng nông thôn có th ư c xem xét mi n thu l i t c trong th i gian t i a không quá 2 năm k t khi kinh doanh có lãi. i u 57.- 1. L i nhu n mà nhà u tư nư c ngoài thu ư c do u tư t i Vi t Nam (k c s thu l i t c ư c hoàn l i do tái u tư và s l i nhu n thu ư c do chuy n như ng v n), n u chuy n ra nư c ngoài ho c ư c gi l i ngoài Vi t Nam u ph i ch u thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài. 2. Thu su t thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài áp d ng như sau: - 5% l i nhu n chuy n ra nư c ngoài i v i nhà u tư nư c ngoài góp v n pháp nh ho c v n h p doanh t 10 tri u USD tr lên; - 7% l i nhu n chuy n ra nư c ngoài i v i nhà u tư nư c ngoài góp v n pháp nh ho c v n h p doanh t 5 tri u USD n dư i 10 tri u USD; 10% l i nhu n chuy n ra nư c ngoài i v i nhà u tư nư c ngoài góp v n pháp nh ho c v n h p doanh dư i 5 tri u USD. 3. Thu chuy n l i nhu n ư c thu theo t ng l n chuy n l i nhu n. i u 58.- 1. Trong quá trình kinh doanh, n u doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và Bên nư c ngoài h p doanh không t các tiêu chuNn ư c hư ng thu su t thu l i t c ưu ãi và mi n gi m thu l i t c quy nh t i các i u 54 và 56 c a Ngh nh này, Cơ quan c p Gi y phép u tư s quy t nh i u ch nh l i m c thu su t cũng như vi c mi n, gi m thu l i t c ã ư c quy nh trong Gi y phép u tư. 2. Trư ng h p trong quá trình kinh doanh có phát sinh các i u ki n như thiên tai, ho ho n và các i u ki n b t kh kháng khác thì B Tài chính quy t nh vi c mi n, gi m thu theo quy nh hi n hành. i u 59.- 1. Nhà u tư nư c ngoài dùng l i nhu n ư c chia tái u tư ư c hoàn l i s thu l i t c ã n p c a s l i nhu n tái u tư n u áp ng các i u ki n sau: Tái u tư vào nh ng d án thu c lĩnh v c khuy n khích u tư nêu t i i u 54 c a Ngh nh này; V n tái u tư ư c s d ng t 3 năm tr lên;
Đồng bộ tài khoản