Nghị định số 121- HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
51
lượt xem
4
download

Nghị định số 121- HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 121- HĐBT về việc ban hành Điều lệ Bưu chính và Viễn thông do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 121- HĐBT

 1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 121-H BT Hà N i, ngày 15 tháng 8 năm 1987 NGHN NNH C AH I NG B TRƯ NG S 121 - H BT NGÀY 15-8-1987 BAN HÀNH I U L BƯU CHÍNH VÀ VI N THÔNG NGHN NNH Căn c lu t t ch c H i ng b trư ng ngày 04/07/1981 Xét ngh c a T ng c c trư ng T ng c c bưu i n i u 1. Ban hành kèm theo Ngh nh này b n i u l Bưu chính và vi n thông. i u l này có hi u l c thi hành k t ngày công b . i u 2. T ng c c trư ng T ng c c Bưu i n, các B trư ng, Ch nhi m U ban Nhà nư c, th trư ng cơ quan khác thu c H i ng B trư ng, Ch t ch U ban Nhân dân các t nh, thành ph và c khu tr c thu c Trung ương có trách nhi m thi hành Ngh nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký) I UL BƯU CHÍNH VÀ VI N THÔNG (Ban hành kèm theo Ngh nh s 121-H BT ngày 15-8-1987 c a H i ng B trư ng). L IM U Bưu chính và vi n thông là m t b ph n trong k t c u h t ng c a n n kinh t xã h i. không ng ng tăng cư ng qu n lý c a Nhà nư c i v i công tác bưu chính và vi n thông, t o i u ki n cho ngành Bưu i n hoàn thành t t ch c năng qu n lý và kinh doanh các nghi p v bưu chính và vi n thông ng th i b o m quy n và nghĩa v c a ngư i s d ng bưu i n. i u l này quy nh n i dung qu n lý nghi p v bưu chính và vi n thông.
 2. Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. M ng lư i bưu chính và vi n thông qu c gia là m ng lư i thông tin liên l c t p trung th ng nh t trong c nư c, do Nhà nư c c quy n t ch c và giao cho ngành Bưu i n qu n lý, khai thác ph c v nhu c u truy n tin c a các cơ quan ng, Nhà nư c các c p, các l c lư ng vũ trang, các t ch c kinh t , xã h i và nhân dân (dư i ây g i t t là ngư i s d ng bưu i n) theo phương th c kinh doanh xã h i ch nghĩa và ch h ch toán kinh t . i u 2. Ngành Bưu i n có nhi m v : a) T ch c kinh doanh các nghi p v bưu chính, vi n thông trong nư c và v i nư c ngoài. b) Qu n lý Nhà nư c các m ng lư i bưu chính và vi n thông chuyên dùng theo quy nh c a i u l này, c) Ban hành các th l , quy ch qu n lý nghi p v bưu chính, vi n thông trong nư c; th c hi n các công ư c, hi p nh, th l bưu chính, vi n thông qu c t mà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam tham gia ho c th a nh n. i u3 1. Bí m t và an toàn thư tín, i n báo, i n tho i ư c b o m theo Hi n pháp và pháp lu t c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Tr nh ng trư ng h p c bi t do Nhà nư c quy nh, c m các cơ quan, t ch c và cá nhân chi m o t, hu b , bóc xem, tráo i n i dung bưu phNm, bưu ki n, phi u chuy n ti n, i n báo c a ngư i khác; thu ho c nghe tr m i n báo, i n tho i; ti t l tên, a ch ngư i s d ng bưu i n. Bưu phNm, bưu ki n, i n báo, i n tho i không ư c ch a ng v t phNm, tin t c vi ph m pháp lu t c a Nhà nư c ho c o c xã h i ch nghĩa. 2. M ng lư i bưu chính, vi n thông qu c gia và các cơ s bưu i n ph i ư c b o v , không ai ư c xâm ph m. i u 4. M ng lư i bưu chính, vi n thông qu c gia ph i ho t ng liên t c su t ngày êm v i ch t lư ng t t, k c ngày l và ngày ngh . Các ngành i n l c, Giao thông v n t i, H i quan và các ngành có liên quan khác có trách nhi m b o m các i u ki n m ng lư i bưu chính, vi n thông qu c gia ho t ng liên t c. T ng c c trư ng T ng c c Bưu i n quy nh và công b vi c m , óng các cơ s bưu i n, các nghi p v bưu chính, vi n thông. Căn c vào quy nh này, các cơ s bưu i n ph i niêm y t gi m c a giao d ch v i ngư i s d ng bưu i n.
 3. Chương 2: CÁC NGHI P V BƯU CHÍNH VÀ VI N THÔNG M C 1: CÁC NGHI P V BƯU CHÍNH TI T 1. BƯU PH M, BƯU KI N i u 5. T lúc bưu i n nh n vào n lúc tr cho ngư i có quy n nh n bưu phNm, bưu ki n thu c quy n s h u c a ngư i g i và ư c b o v , x lý như i v i tài s n xã h i ch nghĩa, tr nh ng trư ng h p b gi l i theo quy nh c a pháp lu t. i u6 1. C m g i trong bưu phNm, bưu ki n: a) Gi i trong nư c v t phNm, hàng hoá Nhà nư c c m lưu thông; v t ho c ch t gây nguy hi m ho c làm m t v sinh. b) G i i nư c ngoài và t nư c ngoài n Vi t Nam v t phNm, hàng hoá mà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ho c nư c nh n c m xu t nh p khNu; v t ho c ch t gây nguy hi m ho c làm m t v sinh. 2. ư c g i có i u ki n trong bưu phNm, bưu ki n v t phNm, hàng hoá b h n ch v s lư ng, kh i lư ng ho c ph i có gi y phép c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. 3. Các cơ s bưu i n có nhi m v niêm y t danh m c nh ng v t phNm, hàng hoá c m g i và g i có i u ki n t i nơi giao d ch, hư ng d n ngư i s d ng bưu i n th c hi n úng th l v gói b c, kích thư c, kh i lư ng, cách ghi a ch và cư c phí i v i t ng lo i bưu phNm, bưu ki n. i u 7. M i bưu phNm ng v t phNm, hàng hoá và bưu ki n xu t nh p khNu ph i qua th t c h i quan và các th t c khác theo quy nh c a H i ng B trư ng. Ngành H i quan và các ngành khác có liên quan ph i cùng v i ngành Bưu i n t ch c làm th t c xu t, nh p khNu bưu phNm, bưu ki n thu n ti n, b o m th i gian ho t ng c a bưu i n. i u8 1. Bưu phNm, bưu ki n ư c tr tr c ti p t i a ch ngư i nh n ho c t i cơ s bưu i n. 2. Bưu phNm, bưu ki n g i các cơ quan, t ch c, l c lư ng vũ trang và bưu phNm thư ng gi cán b , nhân viên, chi n sĩ trong cơ quan, t ch c, l c lư ng vũ trang ư c tr cho nhân viên do cơ quan, t ch c, l c lư ng vũ trang u quy n nh n. T ng c c trư ng T ng c c Bưu i n cùng v i các B trư ng B Tư pháp, B Qu c phòng, B N i v quy t nh chi ti t vi c tr bưu phNm, bưu ki n trong các cơ quan, t ch c, l c lư ng vũ trang.
 4. i u 9. Bưu phNm, bưu ki n b m t a ch trong quá trình v n chuy n ho c a ch không y thì sau khi tìm n i bi n pháp k c niêm y t t i nơi giao d ch mà bưu i n không tr ư c cho ngư i nh n ho c ngư i có quy n nh n và cũng không tr l i ư c cho ngư i g i thì sau th i h n 12 tháng k t ngày g i ư c coi là vô th a nh n. Nh ng bưu phNm, bưu ki n b m t h t a ch và bưu phNm, bưu ki n b hư h ng n i dung thì không áp d ng th i h n nói trên. i u 10. 1. c p t nh và ơn v hành chính tương ương thành l p H i ng x lý bưu phNm, bưu ki n vô th a nh n g m i di n các ngành Bưu i n, Tài chính, Thương nghi p, H i quan ( i v i bưu phNm, bưu ki n vô th a nh n ngoài nư c) và có th thêm các ngành có liên quan khác n u th y c n thi t do i di n ngành Bưu i n làm Ch t ch. H i ng có nhi m v m , ki m kê và x lý toàn b n i dung bưu phNm, bưu ki n vô th a nh n. Riêng thư vô th a nh n giao cho ngành Bưu i n x lý. 2. N i dung x lý bưu phNm, bưu ki n vô th a nh n quy nh như sau: a) Nh ng n phNm, gi y t ho c v t phNm c n nghiên c u ho c lưu tr ư c giao cho các cơ quan, t ch c có liên quan. b) Nh ng gi y t khác ư c lưu gi t i bưu i n trong m t th i gian nh t nh, sau ó ư c tiêu hu . c) Hàng hoá ư c nh giá và bán cho cơ quan thương nghi p. S ti n bán ư c g i vào tài kho n t m g i c a bưu i n t i Ngân hàng sau khi kh u tr nh ng chi phí lưu thông h p lý. Trong th i gian 6 tháng k t ngày g i vào tài kho n n u có ch ng c y , ngư i có quy n nh n bưu phNm, bưu ki n ư c nh n l i s ti n ã bán hàng. Quá th i h n trên, ti n bán hàng ư c n p vào ngân sách Nhà nư c. d) Nh ng v t phNm, hàng hoá b hư h ng hoàn toàn ư c phép tiêu hu . 3. Vi c m và x lý bưu phNm, bưu ki n vô th a nh n c a H i ng x lý ph i ư c l p thành biên b n. TI T 2. NGÂN V i u 11. T ng c c trư ng T ng c c Bưu i n quy nh các nghi p v ngân v sau khi có s tho thu n v i th trư ng các ngành liên quan và cùng v i T ng Giám c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam quy nh vi c m tài kho n thanh toán, m c lãi su t ti n g i, ch n p ti n vào tài kho n và ch c p ti n m t cho các cơ s bưu i n b o m vi c tr ti n ư c nhanh chóng và thu n l i. i u 12. T lúc bưu i n nh n vào n lúc tr cho ngư i có quy n nh n, s ti n g i thu c quy n s h u c a ngư i g i và ư c b o v , x lý như i v i tài s n xã h i ch nghĩa, tr nh ng trư ng h p b gi l i theo quy nh c a pháp lu t.
 5. i u 13. Ti n ư c tr tr c ti p t i a ch ngư i nh n ho c t i cơ s bưu i n. Ti n g i cho cơ quan, t ch c, l c lư ng vũ trang ư c tr cho nhân viên do cơ quan, t ch c, l c lư ng vũ trang u quy n nh n. i u 14. Phi u chuy n ti n có a ch không y thì sau khi tìm m i bi n pháp, k c niên y t t i nơi giao d ch mà bưu i n không tr ư c ti n cho ngư i nh n ho c ngư i có quy n nh n và cũng không tr l i ư c cho ngư i gi thì sau th i h n 12 tháng k t ngày gi ư c coi là vô th a nh n. S ti n vô th a nh n ư c gi vào tài kho n t m g i c a bưu i n t i Ngân hàng. Trong th i gian 6 tháng k t ngày g i vào tài kho n, n u có ch ng c y , ngư i có quy n nh n ư c nh n l i s ti n ã g i. Quá th i h n trên, s ti n vô th a nh n ư c n p vào ngân sách Nhà nư c. TI T 3. TEM BƯU CHÍNH i u 15. T ng c c trư ng T ng c c Bưu i n t ch c và ch o vi c v , in, phát hành và qu n lý tem bưu chính bán cho ngư i g i bưu phNm tr cư c phí và ph c v nhu c u chơi tem. Ngành Bưu i n t ch c vi c kinh doanh tem chơi trong nư c và v i nư c ngoài; t ch c và qu n lý các i lý bán tem bưu chính. i u 16 1. Tem bưu chính ch có giá tr s d ng sau khi ã ư c T ng c c Bưu i n thông báo phát hành. 2. Giá bán tem bưu chính tr cư c phí bưu phNm là giá in trên con tem. Trư ng h p c n thu thêm ti n ng h m t qu xã h i vì lý do nhân o, ph i ư c phép c a H i ng B trư ng và ph i phát hành lo i tem bưu chính có in thêm s ti n ph thu. 3. Giá bán tem bưu chính dùng làm tem chơi do T ng c c trư ng T ng c c Bưu i n quy nh. i u 17. N u phát hi n nh ng trư ng h p s n xu t, lưu hành s d ng tem bưu chính gi , cơ s bưu i n có nhi m v gi l i tang v t và giao cho cơ quan có thNm quy n i u tra và x lý. Nh ng bưu phNm g i i dán tem bưu chính ã dùng r i thì bưu i n tr l i và ph t ngư i g i m t s ti n b ng 10 l n s ti n in trên nh ng con tem ã dùng r i. M C 2: V N CHUY N BƯU PH M, BƯU KI N, BÁO CHÍ i u 18 1. Ngành v n t i có trách nhi m ưu tiên v n chuy n bưu phNm, bưu ki n, báo chí (dư i ây g i t t là v n chuy n thư báo) úng kh i lư ng, th i gian, hành trình theo ch tiêu k ho ch Nhà nư c và h p ng kinh t v i ngành Bưu i n.
 6. Cư c v n chuy n thư báo ư c tính m c cư c hàng hoá h nh t. 2. Ngành Bưu i n ư c t ch c l c lư ng v n t i chuyên dùng v n chuy n thư báo trên các ư ng không có các phương ti n v n t i công c ng, ho c có nhưng không áp ng ư c yêu c u và d phòng nh ng trư ng h p t xu t. Phương ti n v n chuy n thư báo chuyên dùng c a ngành Bưu i n ư c sơn m u th ng nh t và in phù hi u bưu i n. i u 19. 1. Trên các phương ti n v n t i công c ng, các túi gói thư báo ư c trong toa riêng, bu ng riêng. Trong trư ng h p chưa có toa, bu ng riêng, cơ quan qu n lý v n t i ph i b trí ch thư báo an toàn, cách bi t v i hành khách và hàng hoá. 2. Ngành ư ng s t m nhi m vi c óng m i và s a ch a các toa xe chuyên dùng ch thư báo (Toa bưu chính) theo ch tiêu k ho ch Nhà nư c và h p ng kinh t ngành Bưu i n. 3. Toa xe, ô-tô, t u, thuy n v n chuy n thư báo ph i có bi n ho c c báo hi u riêng. i u 20. Các ch phương ti n v n t i hành khách ho c hàng hoá xu t phát t Vi t Nam ho c quá c nh Vi t Nam n các nư c có quan h bưu chính v i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ph i v n chuy n thư báo c a bưu i n Vi t Nam theo ch nh c a cơ quan qu n lý v n t i. i u 21. Các cơ quan qu n lý v n t i và ch phương ti n v n t i có trách nhi m b o m an toàn các túi gói thư báo trong quá trình v n chuy n. Trư ng h p phương ti n v n chuy n thư báo b tai n n ho c hư h ng trên ư ng, ch phương ti n v n t i có nhi m v t ch c vi c b o v và lưu thoát nhanh các túi gói thư báo. U ban Nhân dân s t i ph i t o i u ki n b o v các túi gói thư báo ó. i u 22. Phương ti n v n chuy n thư báo ư c: a) i, n ch t i các cơ s bưu i n giao nh n các túi gói thư báo. b) Ưu tiên qua phà ho c nh ng o n ư ng có tr ng i v giao thông. c) Ki m soát trư c, n u có trư ng h p ki m soát các phương ti n v n t i trên ư ng. i u 23. Nhân viên bưu i n chuy n công văn ho t c ư c quy n mua vé i ngay trong chuy n g n nh t trên b t kỳ phương ti n v n t i hành khách công c ng nào. i u 24. b o m nhanh chóng, bí m t và an toàn bưu phNm, bưu ki n, nghiêm c m vi c m khám xét các túi gói thư báo trên ư ng v n chuy n, tr trư ng h p c bi t khNn c p v an ninh qu c gia do B trư ng B N i v và T ng c c trư ng T ng c c Bưu i n quy nh riêng.
 7. C m các cơ quan, t ch c, cá nhân mang thư ra nư c ngoài và mang thư t nư c ngoài vào Vi t Nam, tr các quy nh t i i u 40 i u l này. M C 3: CÁC NGHI P V VI N THÔNG i u 25. Vi c s d ng i n báo, i n tho i quy nh như sau: a) C p u ng và U ban Nhân dân xã, phư ng, các cơ quan t ch c t c p huy n tương ương tr lên, các cơ quan i s , lãnh s , i di n Chính ph nư c ngoài và i di n các t ch c qu c t , ư c hư ng quy ch ngo i giao t i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ư c dùng i n báo, i n tho i công. b) Cá nhân và các t ch c t p th ư c dùng i n báo, i n tho i tư. c) Vi c liên l c i n báo, i n tho i v i nư c ngoài ư c áp d ng theo các công ư c và th l i n báo, i n tho i qu c t . i u 26. 1. Ch có nh ng i tư ng ư c dùng i n báo công m i ư c dùng i n báo m t. 2. i n báo công có n i dung bí m t Nhà nư c ph i vi t b ng ti ng m t. i u 27. 1. i n báo ư c g i t i các cơ s bưu i n có m nghi p v i n báo. Riêng cơ quan, t ch c có th gi i n báo công b ng máy i n tho i, máy i n báo thuê riêng (Telex). 2. i n báo ư c phát tr c ti p t i a ch ngư i nh n trong khu v c phát i n báo. i n báo g i cho cơ quan, t ch c có th ư c phát qua máy i n tho i, telex. T ng c c trư ng T ng c c Bưu i n quy nh khu v c phát i n báo, các th th c gi và phát i n báo. 3. i n báo g i cơ quan, t ch c, l c lư ng vũ trang và cán b , nhân viên, chi n sĩ trong các cơ quan, t ch c, l c lư ng vũ trang ư c phát cho nhân viên do cơ quan, t ch c, l c lư ng vũ trang u quy n nh n. T ng c c trư ng T ng c c Bưu i n cùng v i các B trư ng B Tư pháp, B Qu c phòng, B N i v quy nh chi ti t vi c phát i n báo trong các cơ quan, t ch c, l c lư ng vũ trang. i u 28. i n báo không phát ư c cho ngư i nh n, bưu i n ph i báo cho ngư i g i bi t lý do và gi trong th i h n 42 ngày k t ngày g i. i u 29.
 8. 1. Các cơ quan, t ch c và cá nhân có máy i n tho i, telex ư c s d ng máy c a mình liên l c v i m t máy b t kỳ trong nư c hay ngoài nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam theo quy nh c a T ng c c trư ng T ng c c Bưu i n. 2. Ngành Bưu i n có nhi m v ph c v su t ngày êm i v i m i cu c i n tho i, telex, k c ngày l và ngày ngh . Sau khi nh n ăng ký nói chuy n i n tho i ư ng dài, telex, n u th i gian ch i theo quy nh ã h t mà chưa ph c v ư c, bưu i n ph i báo cho ngư i ăng ký bi t lý do. i u 30. Trong trư ng h p ph i ph c v ngay các cu c i n tho i, telex v thiên tai, ch ho , c u thương, c u ho , d ch t ho c nh ng trư ng h p c bi t khNn c p khác, bưu i n ư c t m d ng các cu c ang ph c v ti p thông cho các cu c ưu tiên trên, nhưng ph i báo trư c cho ngư i ang s d ng bi t. T ng c c T ng c c Bưu i n quy nh nh ng trư ng h p ưu tiên ư c ph c v ngay và th th c t m d ng các cu c i n tho i, telex. M C 4: QU N LÝ T N S VÀ MÁY PHÁT VÔ TUY N I N i u 31. T n s vô tuy n i n là tài nguyên c a qu c gia ph i ư c khai thác và s d ng h p lý. Vi c phân b t n s trong c nư c và quy nh nh ng bi n pháp ch ng gây nhi u gi a các m ng lư i vi n thông do U ban chuyên trách c a Nhà nư c ph trách. U ban này g m i di n các ngành có liên quan do ngành Bưu i n làm thư ng tr c. i u 32. 1. Các cơ quan, t ch c trong nư c và nư c ngoài óng t i Vi t Nam (tr B Qu c phòng và B N i v có quy nh riêng) mu n l p t s d ng, d tr các lo i máy phát vô tuy n i n và s d ng t n s vô tuy n i n thu c các nghi p v c nh, lưu ng, phát thanh, truy n hình, hàng không, hàng h i, o hàng, nh v , phát chuNn và các cơ quan, t ch c, tư nhân s d ng các máy dùng trong các lĩnh v c khác có èn công su t cao t n ph i xin phép ngành Bưu i n và ch ư c l p t, s d ng, d tr khi có gi y phép. Khi c n thay i băng t n s , công su t ho c di chuy n, thanh lý các thi t b k trên, ph i xin phép ngành Bưu i n. 2. Ch nh ng cơ quan, t ch c ư c ngành Bưu i n c p gi y phép m i ư c s n xu t, s a ch a các lo i máy phát vô tuy n i n. Vi c mua, bán, xu t, nh p khNu các lo i máy phát vô tuy n i n và các lo i èn công su t dùng cho máy phát vô tuy n i n do ngành Bưu i n qu n lý và cung ng. i u 33. Nghi p v vô tuy n i n nghi p dư ư c quy nh trong m t văn b n riêng c a H i ng B trư ng.
 9. i u 34. Nghiêm c m: a) S d ng máy phát vô tuy n i n không có gi y phép ho c không úng quy nh trong gi y phép. b) Gây nhi u ho c s d ng sai m c ích các t n s c p c u qu c t thu c các nghi p v hàng không, hàng h i. c) Tư nhân s d ng, s a ch a, tàng tr , mua bán, v n chuy n các lo i máy phát vô tuy n i n và èn công su t dùng cho máy phát vô tuy n i n. i u 35. Các cơ quan i di n ngo i giao, t ch c qu c t , phái oàn nư c ngoài t i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam mu n xu t, nh p khNu các lo i máy phát vô tuy n i n èn công su t dùng cho máy phát vô tuy n i n và các thi t b vi n thông khác ph i ư c phép c a bưu i n Vi t Nam trư c khi làm các th t c khác và ph i ch u s ki m tra, ki m soát v k thu t c a bưu i n Vi t Nam. i u 36. Các cơ quan, t ch c trong nư c và nư c ngoài óng t i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ã ư c c p gi y phép s d ng t n s và máy phát vô tuy n i n, khi h t h n s d ng ho c mu n ng ng s d ng t 30 ngày tr lên ph i báo cho cơ s bưu i n ã c p gi y phép. N u mu n s d ng ti p ph i làm th t c ăng ký l i ho c xin gia h n. i u 37. Các lo i máy phát vô tuy n i n t trên các t u bi n, máy bay nư c ngoài ph i ng ng ho t ng khi t u bi n n phao s không (0), máy bay u xu ng sân bay c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. M i liên l c vi n thông v i b t c nơi nào u ph i qua h th ng vi n thông c a bưu i n Vi t Nam. i u 38. Các t u bi n, máy bay Vi t Nam và nư c ngoài ra, vào, trú u trên các c ng, sân bay ho c i qua không ph n, h i ph n c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ph i tuân theo pháp lu t c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, các công ư c, th l truy n tin vô tuy n i n qu c t . T u bi n, máy bay ra, vào, trú u t i các c ng, sân bay c a Vi t Nam ph i ch u s ki m tra c a bưu i n Vi t Nam v t n s , gi y phép s d ng ài vô tuy n i n và ch ng ch vô tuy n i n viên. Khi t u bi n r i c ng, máy bay r i sân bay, ph i có ch ng nh n an toàn thi t b vô tuy n i n c a bưu i n Vi t Nam. T u bi n, máy bay i qua h i ph n, không ph n c a Vi t Nam ph i ch u s giám sát v vi c s d ng t n s c a bưu i n Vi t Nam. M C 5:. THUÊ KÊNH VÀ CÁC THI T BN VI N THÔNG i u 39. Vi c cho thuê kênh và các lo i t ng ài, máy i n báo, i n tho i, thu phát vô tuy n i n, ư ng dây, cáp và các thi t b vi n thông khác quy nh như sau: a) Ch có ngành Bưu i n ư c phép cho các cơ quan, t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam thuê kênh và các lo i thi t b vi n thông.
 10. b) Vi c cho thuê kênh và các lo i thi t b vi n thông ph i thông qua h p ng kinh t . T ng c c trư ng T ng c c Bưu i n quy nh các th th c cho thuê kênh và các lo i thi t b vi n thông. Chương 3: M NG LƯ I BƯU CHÍNH VÀ VI N THÔNG CHUYÊN DÙNG i u 40. Các ngành, các c p, các cơ quan, t ch c m ng lư i bưu chính t B Qu c phòng, B N i v ư c t ch c m ng lư i bưu chính chuyên dùng trong nư c, B Ngo i giao và các cơ quan i di n ngo i giao nư c ngoài ư c v n chuy n túi thư ngo i giao theo các công ư c và hi p nh qu c t mà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam tham gia ho c th a nh n. i u 41. Ngoài B Qu c phòng, B N i v ư c thi t l p m ng lư i vi n thông chuyên dùng trong nư c và B Ngo i giao ư c thi t l p m ng lư i vi n thông chuyên dùng liên l c v i các cơ quan i di n ngo i giao c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam nư c ngoài, các ngành, cơ quan, t ch c khác mu n thi t l p m ng lư i vi n thông chuyên dùng i u , ch huy s n xu t kinh doanh trong ngành ph i xin phép ngành Bưu i n. i u 42. Các ngành, cơ quan, t ch c ư c xây d ng m ng lư i vi n thông chuyên dùng ph i b o m các yêu c u sau ây: 1. Không ư c s d ng m ng lư i vi n thông chuyên dùng c a mình ph c v ngành, cơ quan, t ch c khác ho c cá nhân dù có m c ích kinh doanh hay không . 2. Ch p hành úng các quy trình, quy ph m, tiêu chuN n k thu t, nghi p v và s hư ng d n, ki m tra, ki m soát c a ngành Bưu i n. 3. Mu n u n i v i m ng lư i vi n thông qu c gia, ph i ư c phép c a ngành Bưu i n và ph i th c hi n các quy nh c a T ng c c trư ng T ng c c Bưu i n. 4. Cán b , công nhân k hu t, nhân viên nghi p v c a m ng lư i vi n thông chuyên dùng ph i có tiêu chuN n v chính tr , phN m ch t và ư c ào t o b i dư ng tiêu chuN n chuyên môn c a t ng ch c danh công nhân, viên ch c. Riêng vô tuy n i n viên làm vi c trên các máy bay, t u bi n ph i có ch ng ch T ng c c trư ng T ng c c Bưu i n c p. i u 43. T ng c c trư ng T ng c c Bưu i n cùng v i các B trư ng B Qu c phòng, B N i v . B Ngo i giao quy nh ph m vi s d ng m ng lư i bưu chính, vi n thông chuyên dùng c a B , vi c u n i v i m ng lư i bưu chính vi n thông qu c gia; cùng v i B trư ng B i h c và trung h c chuyên nghi p quy nh vi c ào t o, b i dư ng cán b , công nhân k thu t, nghi p v c a các m ng lư i vi n thông chuyên dùng. i u 44. Trên cơ s quy ho ch và k ho ch Nhà nư c, ngành Bưu i n th ng nh t qu n lý, cung ng các lo i v t tư vi n thông chuyên dùng cho các m ng lư i vi n thông theo danh m c ư c H i ng B trư ng giao.
 11. Chương 4: XÂY D NG CÁC CÔNG TRÌNH BƯU CHÍNH VI N THÔNG i u 45. 1. Vi c xây d ng các công trình bưu chính vi n thông (k c các công trình thu c m ng lư i qu c gia và các m ng lư i chuyên dùng) quy nh như sau: a) Cơ quan ch công trình ư c quy n s d ng không gian, m t t, m t nư c, lòng t c áy bi n và áy sông vào vi c xây d ng các công trình bưu chính, vi n thông sau khi ư c s ng ý c a cơ quan Nhà nư c có thN m quy n. b) Các công trình bưu chính vi n thông ph i ư c thi t k xây d ng, l p t theo úng các quy trình quy ph m, tiêu chuN n k thu t do Nhà nư c ho c T ng c c trư ng t ng c c Bưu i n ban hành. Ngành Bưu i n có nhi m v hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n và ư c quy n ngh cơ quan có thN m quy n ình ch vi c xây d ng, l p t n u vi ph m các quy nh k thu t k trên. c) Các cơ quan, t ch c và cá nhân khi xây d ng ho c x a ch a công trình c a mình không ư c làm nh hư ng t i các công trình bưu chính vi n thông ã xây d ng, không ư c gây nhi u n các thi t b , m ng lư i vi n thông. T ng c c trư ng t ng c c Bưu i n cùng v i Ch nhi m U ban Khoa h c và k thu t Nhà nư c và th trư ng các ngành có liên quan quy nh vi c ch ng nhi u không làm nh hư ng n ho t ng c a thi t b và m ng lư i vi n thông. 2. Trong trư ng h p c bi t, n u c n ph i ình ch vi c xây d ng, s a ch a ho c ph i d ch chuy n các công trình khác, cơ quan ch công trình hai bên căn c vào pháp lu t c a Nhà nư c thương lư ng gi i quy t. N u không gi i quy t ư c thì báo cáo v i cơ quan qu n lý c p trên xem xét và quy t nh. M i phí t n do bên gây ra thi t h i tr . i u 46. Ngành Bưu i n t các cơ s bưu i n t i các nhà ga, sân bay, b n xe, b n c ng, khu dân cư và các u m i giao thông khác ph c v nhu c u c a ngư i s d ng bưu i n và giao nh n các túi gói thư báo trong nư c và v i nư c ngoài. V trí xây d ng các cơ s bưu i n và các công trình có liên quan nh ng nơi k trên ph i b o m thu n ti n cho vi c ph c v c a bưu i n và k t h p kinh t v i qu c phòng. Vi c thi t k và xây d ng các cơ s bưu i n t i các u m i giao thông nói trên do ch công trình nơi ó ph trách có s tham gia c a ngành Bưu i n. Kinh phí xây d ng và trang b do ngành Bưu i n tr . i u 47. Ngành Bưu i n ư c xây d ng các cơ s bưu i n, các h th ng ư ng dây, cáp n i ho c chìm t trong nhà và ngoài ư ng, các h th ng anten, các bu ng
 12. i n tho i công c ng, các thùng thư bưu chính và các công trình khác thu c lĩnh v c bưu chính, vi n thông t i các ô th , khu nhà khu công nghi p, các c u l n các công trình công c ng dân d ng và nh ng nơi khác c n thi t cho vi c ph c v c a bưu i n Ngành bưu i n có nhi m v l y ý ki n c a các ngành có liên quan tham gia góp ý ki n vào vi c thi t k quy ho ch và thi t k xây d ng nh ng nơi k trên vi c xây d ng các công trình bưu chính, vi n thông ư c h p lý và ti t ki m áp ng yêu c u thông tin liên l c, phát tri n kinh t và c ng c qu c phòng. Chương 5: THANH TOÁN CƯ C PHÍ BƯU CHÍNH VÀ VI N THÔNG i u 48. 1. M i cơ quan, t ch c và cá nhân s d ng bưu i n u ph i tr cư c phí. Cư c phú bưu chính và vi n thông có th tr ngay ho c ghi n . 2. Cư c phí bưu chính và vi n thông áp d ng th ng nh t trong c nư c, do T ng c c trư ng T ng c c Bưu i n t ch c th c hi n. Các cơ s bưu i n ph i niêm y t cư c phí bưu chính và vi n thông nơi giao d ch. i u 49. T ng c c trư ng T ng c c Bưu i n quy nh th th c tr cư c b ng ti n ho c b ng tem bưu chính và quy nh nh ng trư ng h p c bi t ư c mi n gi m cư c phí. i u 50. N u do l i c a bưu i n gây nên m t, hư h ng, ch m tr bưu phN m ghi s , bưu ki n, bưu phN m, bưu ki n khai giá, phi u chuy n ti n, i n báo, i n tho i ho c kênh và các lo i thi t b vi n thông cho thuê b hư h ng không ho t ng ư c thì cơ s bưu i n ph m l i không ư c thu cư c ho c ph i hoàn l i cư c ã thu và ph i b i thư ng thi t h i theo quy nh c a i u l này. i u 51. Các cơ s bưu i n ư c th c hi n phương th c "Nh thu không ch ch p nh n" trong vi c thanh toán các kho n cư c phí n bưu i n v i các cơ quan, t ch c và cá nhân có tài kho n Ngân hàng. Sau khi thanh toán, n u có nh ng khi u n i v cư c phí, cơ s bưu i n thu cư c ph i cùng v i ch n xác nh n và gi i quy t theo các h p ng kinh t và b n kê n c a bưu i n. Chương 6: KHI U N I VÀ B I THƯ NG BƯU CHÍNH VÀ VI N THÔNG M C 1: KHI U N I i u 52. Ngư i s d ng bưu i n có quy n khi u n i b ng l i ho c thư v nh ng sai sót trong vi c ph c v các nghi p v bưu chính và vi n thông t i b t kỳ cơ s bưu i n nào và ph i ch u trách nhi m v n i dung khi u n i c a mình. Khi khi u n i, ph i cung c p cho bưu i n nh ng gi y t , ch ng c có liên quan n vi c khi u n i.
 13. Trong trư ng h p cơ s bưu i n ã gi i quy t nh ng ngư i khi u n i th y chưa tho áng thì có th khi u n i ti p t i cơ quan qu n lý bưu i n c p trên c a cơ s bưu i n y. i u 53. Th i h n khi u n i như sau: a) i v i các nghi p v bưu chính trong nư c, th i h n khi u n i là 12 tháng k t ngày g i. b) i v i các nghi p v vi n thông trong nư c, th i h n khi u n i là 3 tháng k t ngày g i ho c ngày bưu i n ph c v . c) i v i các nghi p v bưu chính, vi n thông qu c t , th c hi n theo các th l bưu chính, vi n thông qu c t . d) i v i cư c phí, th i h n khi u n i là 1 tháng k t ngày ngư i s d ng thanh toán cư c phí v i bưu i n: Tr nh ng trư ng h p c bi t do T ng c c trư ng T ng c c Bưu i n quy nh, m i khi u n i u không ư c gi i quy t sau khi h t h n. i u 54. 1. Cơ s bưu i n nh n khi u n i b ng thư ph i báo nh n b ng gi y t i ngư i khi u n i trong th i h n 48 gi k t khi nh n khi u n i. 2. Các khi u n i ph i ư c i u tra, k t lu n và gi i quy t xong ch m nh t không quá 3 tháng k t ngày nh n khi u n i i v i các nghi p v bưu chính, vi n thông trong nư c và 6 tháng i v i các nghi p v bưu chính, vi n thông qu c t . Trong m i trư ng h p, bưu i n ph i báo cáo k t qu i u tra và cách gi i quy t n ngư i khi u n i. M C II: B I THƯ NG i u 55. Trong m i trư ng h p, bưu i n không th c hi n ho c th c hi n không y nhi m v c a mình làm m t ho c hư h ng bưu phN m ghi s , bưu ki n, bưu phN m bưu ki n khai giá (dư i ây g i chung là bưu phN m bưu ki n) thì bưu i n ph i b i thư ng thi t h i. Cơ s bưu i n ph m l i ph i trích qu xí nghi p c a mình b i thư ng ngư i s d ng bưu i n và có trách nhi m tìm ra nhân viên ph m l i. Ngư i ph m l i b x ph t theo quy nh t i i u 64 c a i u l này. i u 56. Trong m i trư ng h p b i thư ng thi t h i, ngành Bưu i n ch b i thư ng b ng ti n Vi t Nam . i u 57. Ngành bưu i n không b i thư ng thi t h i trong nh ng trư ng h p sau ây:
 14. a) Vì thiên tai, ch ho ho c nh ng tình hu ng b t ng khác vư t quá kh năng kh c ph c c a bưu i n. Trong nh ng trư ng h p này, ph i có xác nh n c a U ban Nhân dân nơi x y ra thi t h i. b) B hư h ng ho c tr nh m do thi u sót c a ngư i s d ng bưu i n. c) Ngư i nh n không yêu c u gì khi nh n bưu phN m bưu ki n. d) Bưu phN m bưu ki n b cơ quan có thN m quy n t ch thu ho c tiêu hu . Ngoài ra, bưu i n không b i thư ng nh ng thi t h i v tinh th n ho c thi t h i gián ti p khác. i u 58. S ti n b i thư ng bưu phN m bưu ki n ư c tr cho ngư i g i, nhưng n u ngư i g i yêu c u thì ư c tr cho ngư i nh n. Riêng bưu phN m bưu ki n b hư h ng ho c m t m t ph n, n u ư c ngư i nh n tho thu n, bưu i n v n tr ph n còn l i và b i thư ng thi t h i ph n hư h ng, m t mát cho ngư i nh n. i u 59. 1. i v i bưu phN m ghi s , bưu ki n trong nư c, bưu i n b i thư ng thi t h i theo lo i bưu phN m và n c kh i lư ng. M c b i thư ng t ng lo i, t ng n c do T ng c c trư ng T ng c c Bưu i n quy nh. 2. i v i bưu phN m bưu ki n khai giá trong nư c, bưu i n b i thư ng theo giá ã khai. 3. Ngoài vi c b i thư ng thi t h i i v i bưu phN m, bưu ki n, bưu i n ph i b i thư ng c ti n thu ã n p (n u có). i u 60. i v i bưu phN m bưu ki n t Vi t Nam gi i nư c ngoài và nư c ngoài n Vi t Nam, bưu i n b i thư ng thi t h i theo quy nh trong th l bưu chính qu c t . Ngoài ra, bưu i n ph i b i thư ng c ti n thu ã n p t i Vi t Nam (n u có) i u 61. Sau khi ã b i thư ng, n u bưu i n xác minh bưu phN m bưu ki n ã tr h p l ho c b hư h ng, tr nh m do thi u sót c a ngư i g i thì ngư i ã nh n b i thư ng ph i tr l i s ti n ã nh n cho bưu i n. Chương 7: KHEN THƯ NG VÀ X PH T M C 1: KHEN THƯ NG
 15. i u 62. Các cơ quan, t ch c và cá nhân có thành tích trong vi c th c hi n i u l này và có công giúp ngành Bưu i n phát hi n các v vi ph m thì tuỳ theo m c , ư c khen thư ng theo ch chung c a Nhà nư c. M C 2: X PH T i u 63. Ngư i s d ng bưu i n và các cơ quan, t ch c, cá nhân vi ph m i u l này thì tuỳ theo m c nh hay n ng mà b x ph t như sau: a) N u gi a cơ s bưu i n và ngư i s d ng bưu i n có ký k t h p ng kinh t mà m t bên ho c hai bên vi ph m thì cơ quan Tr ng tài kinh t có thN m quy n xét x theo quy nh v h p ng kinh t . b) Ngư i s d ng bưu i n và cơ quan, t ch c, cá nhân vi ph m trong nh ng trư ng h p khác thì ngư i vi ph m b x ph t hành chính và ph i b i thư ng thi t h i. S ti n ph t ư c n p vào kho n thu ngoài thu cư c phí c a ngành Bưu i n sau khi trích t 5 n 10% khen thư ng cho ngư i ho c ơn v có công phát hi n vi ph m. T ng c c trư ng T ng c c Bưu i n cùng v i các B trư ng B Tư pháp, B N i v , B Tài chính quy nh thN m quy n x ph t, th t c ph t và nh ng bi n pháp th c hi n. c) N u vi ph m nghiêm tr ng thì b truy t trư c Toà án và b xét x theo pháp lu t c a Nhà nư c. i u 64. Cán b , nhân viên bưu i n l i d ng ch c v ho c trong khi thi hành nhi m v mà vi ph m i u l này thì tuỳ theo m c l i nh hay n ng mà b x ph t theo m t ho c nhi u hình th c sau ây: Không xét khen thư ng nh kỳ 6 tháng, hàng năm; b kéo dài th i h n xét nâng b c lương. Khi n trách. C nh cáo. H b c lương, h ch c v , cách ch c. Bu c thôi vi c. B i thư ng thi t h i (n u vi ph m làm thi t h i tài s n c a Nhà nư c ho c c a công dân). Truy t trư c Toà án. Chương 8: I U KHO N CU I CÙNG
 16. i u 65. i u l này có hi u l c b t bu c thi hành v i cơ quan, t ch c, cán b , nhân viên ngành Bưu i n; các cơ quan, t ch c, cá nhân (k c cơ quan, t ch c, cá nhân là ngư i nư c ngoài). i u 66. T ng c c trư ng T ng c c Bưu i n ch u trách nhi m theo dõi và ki m tra vi c thi hành i u l này.
Đồng bộ tài khoản